چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

16 اردیبهشت1399

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه؛ یکی از موضوعاتی که در قرارداد پیمانکاری مطرح میشود اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه است. در این مقاله شرایط اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ای بیان شده است. اعتراض به مطالبات بیمه ای در قرارداد پیماناز طرف کارفرما پس از ابلاغ موارد دریافت از کارفرما 30 روز مهلت دارد که اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه رسیدگی اعلام نماید که در قالب فرم های ارائه شده توسط شعبه رسیدگی تکمیل میشود. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ماده چهل و دو قانون تامین اجتماعی -اگر کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. -سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات بیمه مطرح نماید، در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر،تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ماده چهل و سه قانون تامین اجتماعی در ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعضایی که مطالبات سازمان را مشخص میکنند، تعیین شده است که شامل افراد ذیل است: نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را بر عهده دارد. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای مرکزی اصناف 4 در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شورای های اسلامی کار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه رای هیئت بدوی سازمان تامین اجتماعی رای هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه حق بیمه از نظر قانون تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی دو نوع حق بیمه برای کارکنان در نظر گرفته شده است. -یک نوع درصد مشخصی از دستمزد و حقوق به همراه بیمه بیکاری -نوع دیگر به صورت قطعی توسط قانون تامین اجتماعی چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه انواع جریمه حق بیمه در تامین اجتماعی تعداد جریمه ها در قانون تامین اجتماعی دو نوع می باشد که در ذیل شرح داده شده است: - در صورت تنظیم نکردن صورت مزد و صورت حساب بیمه شدگان با توجه به ماده 39 این میزان جریمه 10 درصد می باشد. - عدم پرداخت بیمه، شخص بیمه شده و بیمه بیکاری که میزان آن به میزان 2 درصد و کسر بدهی پرداخت نشده به دلیل هر ماه تاخیر است. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه رسیدگی به حق بیمه در قرارداد پیمانکاری در قرارداد پیمانکاری حق بیمه به دو صورت رسیدگی میشود که شامل موارد ذیل است: نوع اول رسیدگی در هنگام گرفتن مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی است. نوع دوم رسیدگی در هنگام حسابرسی دفاتر که از طریق حسابرسان تامین اجتماعی صورت می گیرد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه موارد اعتراض به سازمان تامین اجتماعی مواردی که قابلیت اعتراض از سازمان تامین اجتماعی را دارند شامل موارد ذیل است: -اعتراض به غلط در تعیین دستمزدها و حقوق در تعیین بیمه - اعتراض به غلط در تعیین درصد ها - اعتراض به غلط در تعیین بیمه مقطوع - اعتراض در تعیین تعداد کارگران وظایف پیمانکار در مورد بیمه -تعداد نفراتی که در قرارداد پیمانکاری شاغل هستند، باید بیمه کند و در ارتباط با بیمه اجباری باید در موعد قانونی صورت گیرد. -بدهی های مربوط به بیمه باید پرداخت گردد که در ماده 66 و 68 بیان شده است. -باید افراد شاغل در کارگاه مورد بیمه قرار گیرند و از رد کردن نام های غیر شاغل در کارگاه اجتناب شود. -این قبیل موارد باید توسط پیمانکار رعایت گردد و نسبت به این عوامل سرپیچی نشود. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه وظایف کارفرما در مورد بیمه کارفرما باید بیمه افراد شاغل در کارگاه را که توسط مقاطعه کار صورت می پذیرد، پیگیری نماید. باید یک رونوشت از معاهده منعقد شده به نزدیکترین شعبه سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید. مشخصات پیمان اعم از زمان شروع پیمان پایان پیمان نوع قرارداد پیمانکاری (مکانیکی یا غیر مکانیکی) همچنین موضوع عملیات پیمان و رونوشت از مفاصا حساب و مواردی از این قبیل تهیه گردد و به بیمه اطلاع داده شود. از صورت وضعیت مقاطعه کار باید به میزان 5 درصد کسر گردد و تا دریافت مفاصا حساب از پیمانکار پرداخت نگردد. در قرارداد پیمانکاری هنگامی که کارفرما به میزان بیمه تعیین شده از ناحیه سازمان بیمه معترض باشد،می تواند اعتراض خود را ضمن تعیین میزان بیمه و ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی خود را به صورت کتبی به سازمان تقدیم نماید. پس از تعیین میزان حق بیمه از ناحیه سازمان طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی میزان حق بیمه وصول خواهد شد. ماده 50 سازمان تامین اجتماعی در ماده 50 سازمان تامین اجتماعی مواردی که مطالبات لازم الاجرا هستند و برطبق مقررات مربوط به اسناد رسمی توسط مامورین سازمان قابل وصول میباشند، در ذیل شرح داده شده است: -مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون - مطالبات سازمان از قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان - هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون -آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه -آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. -تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد. اعتراض پیمانکار به مطالبات بیمه سازمان تامین اجتماعی -در برخی از موارد اعتراض مقاطعه کار نسبت به مطالبات بیمه ای به دلیل اختلاف نظر میان او و سازمان در نوع قرارداد است. -گاهی سازمان این اعتقاد را دارد که قرارداد حاصله میان کارفرما و مقاطعه کار از نوع کار می باشد. - اما مقاطعه کار قرارداد را از نوع پیمانی می داند که در چنین شرایطی میان پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی در میزان بیمه اختلاف نظر به وجود میاید. -این اختلاف در میزان مبلغ بیمه باعث ایجاد مطالبات بیمه ای خواهد شد و به دنبال آن باعث اعتراض پیمانکار میشود. -گاهی اعتراض مقاطعه کار از سازمان به دلیل قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در ارتباط با بیمه میباشد. -پیمانکار اصلی چنین برداشت نماید که پرداخت بیمه به مقاطعه کار فرعی واگذار می شود در حالی که چنین نیست و پرداخت بیمه بر عهده پیمانکار اصلی می باشد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه نتیجه گیری در این مقاله به بررسی نحوه ی اعتراض به بدهی بیمه ای از ناحیه کارفرما پرداخته شده است و شرایط ایجاد اختلاف میان پیمانکار و سازمان مورد بررسی قرار گرفت. لذا باید در نظر داشت در صورت اعتراض از ناحیه کارفرما نسبت به بدهی بیمه ای ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ باید اقدام گردد. اگر ظرف 30 روز مهلت تعیین شده پرداخت صورت نگیرد به این معنا است که نسبت به آن بدهی از ناحیه کارفرما هیچ اعتراضی وجود ندارد و کارفرما باید به پرداخت بدهی بیمه ای اقدام نماید. وکیل امور بیمه گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد بیمه ای است که میتواند به کارفرمایان و پیمانکاران در مورد مشکلات و سوالات بیمه ای کمک نماید. سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور بیمه پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

جزئیات
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

15 اردیبهشت1399

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در این مقاله نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و آثار پس از آن را مورد بررسی قرار می دهیم. فسخ به معنی بر هم زدن است. فسخ قرارداد یعنی بر هم زدن قرارداد در قراردادهایی که به آنها عقد لازم اطلاق می گردد امکان فسخ یک طرفه قرارداد وجود ندارد مثال بارزی که میتوان در نظر گرفت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت است. در چنین قراردادهایی باید شرایطی در معاهده درج شود تا در صورت وقوع آنها امکان فسخ قرارداد موجود باشد. اما در برخی از قراردادها در ارتباط با شرایط فسخ قرارداد سخنی به میان نیامده است. بنابراین دادخواست فسخ قرارداد از طریق یکی از طرفین مستلزم وجود شرایطی است که با مطالعه این مقاله با شرایط فسخ قرارداد آشنا خواهید شد. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟ قراردادهای مشارکت جزء عقود لازم هستند. بر هم زدن این قراردادها از جانب یک طرف قرارداد امکان پذیر نیست مانند قرارداد مشارکت در ساخت برای فسخ قرارداد مشارکت شرط های خاصی لازم است که این شرط ها در متن قراردادهای مشارکت در ساخت قید می شود. در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت چنین شرط هایی قید نشده است که در چنین حالاتی طرفین قرارداد باید تا پایان براساس قرارداد عمل کنند. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به ماده 396 قانون مدنی ، مهمترین خیارات شامل موارد ذیل است: - خیار مجلس -خیار حیوان - خیار شرط -خیار تاخیر ثمن -خیار رویت و تخلف وصف - خیار غبن - خیار عیب -خیار تدلیس - خیار تخلف شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از نظر قانون فسخ قراردادهای مشارکت در ساخت به وسیله ی یکی از اختیارات (خیارات) ذکر شده در ماده 396 قانون مدنی قابل انجام است. - خیار شرط : بدین معنا است که در طی قرارداد مشارکت در ساخت میتوان اختیار فسخ قرارداد را برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خارج از قرارداد در نظر گرفت. -خیار غبن: هر گاه مورد اثبات قرار بگیرد که یکی از دو طرف زیان دیده است. -خیار تدلیس: هنگامی که یکی از طرفین اقدام به فریب دادن طرف دیگر نماید، شخص مقابل باید سریعا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. -خیار تخلف شرط: ممکن است که ضمن قرارداد مشارکت در ساخت شرطی به نفع یکی از طرفین قرارداد صورت گیرد، طرف مقابل در صورت تخلف از وظایف خود کسی که شرط به نفع او است می تواند با حدود اختیاراتی که دارد نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت -تاخیر غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه توسط سازنده: زمانی که سازنده به دلیل غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه تاخیر نماید مالک میتواند به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام کند. اما این تاخیر اگر به دلایل مجاز صورت گیرد، در چنین حالاتی می تواند علت تاخیر خود را به مالک بیان نموده و مانع فسخ قرارداد شود. -تاخیر در اجرای برنامه زمان بندی شده: در ارتباط با برنامه زمانبندی شده طرفین قرارداد می توانند به توافق رسند. -انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث تحت هر شرایطی: سازنده نمیتواند تحت هیچ گونه شرایطی قرارداد مشارکت در ساخت را به شخص ثالث واگذار نماید. -رعایت نکردن شرایط قرارداد توسط سازنده: از جمله این شرایط می توان به نقشه ها، سازه ها، متراژ ها، تعداد واحد های ساخته شده، فروش واحدها بدون اجازه مالک بیان نمود. -تاخیر در تحویل دادن آپارتمان در موعد مقرر به مالک و به اتمام نرسیدن پروژه: در چنین زمانی مالک میتواند دادخواست فسخ مشارکت را به مرجع ذی صلاح تسلیم نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرایط فسخ قرارداد مشارکت در سه قسم خلاصه می شود. با توجه به ماده 234 قانون مدنی ،شرط بر سه قسم است: -شرط صفت عبارت از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. -شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. -شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. مقصود از شرط صفت هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت: شرط در ارتباط با کیفیت مورد معامله به گونه ای است که از طرف مالک شرطی در ارتباط با مشارکت در ساخت قید شود. در ارتباط با کیفیت هم به همین منوال می باشد مالک چنین می گوید، من قرارداد مشارکت در ساخت را قبول می کنم به شرطی که کیفیت مصالح از نوع درجه یک باشد. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت براساس ماده 235 قانون مدنی -شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با استناد به ماده 235 قانون مدنی قابل اثبات است. -هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. -بنابراین در صورت تخلف سازنده از شرط صفت معامله صحیح است، اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. -بنابراین در قرارداد های مشارک در ساخت هنگامی که شرط نتیجه توسط سازنده محقق نگردد معامله صحیح می باشد. - اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. -مقصود از شرط فعل هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت انجام یا عدم انجام دادن فعلی توسط طرفین قرارداد یا شخص ثالث است. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرط فسخ قرارداد مشارکت ساخت براساس ماده 237 و 238 و 239 قانون مدنی براساس ماده 237 قانون مدنی اگر شرط فعل در قراردادهای مشارکت در ساخت قید شود: - اگر شرط در ضمن عقد ،شرط فعل باشد،-اثباتا یا به نفع کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن انجام دهد. - در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط کند. براساس ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود: -اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد - حاکم می تواند به خرج مُلتَزَم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. براساس ماده 239 قانون مدنی اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد: - فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت دادخواست در ارتباط با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مثال در مورد قرارداد مشارکت ساخت - قرارداد مشارکت در ساخت میان سازنده و مالک صورت گرفته است. -سازنده متعهد گردیده که در موعد مقرر موضوع قرارداد را به شخص مالک تسلیم نماید. -اما از موعد اتمام قرارداد آنها نیز 5 ماه گذشته است. - با توجه به اینکه طبق نظر کارشناس پیشرفت فیزیکی کار 24 درصد اعلام شده است - در چنین شرایطی با توجه به عدم ایفای تعهد از جانب سازنده - مالک می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهدات را به دادگاه ارائه کند. - در صورت محکومیت سازنده به عدم ایفای تعهدات، مالک از طریق ارائه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت به دادگاه اقدام به فسخ نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت آثار فسخ قراردادمشارکت در ساخت پس از فسخ قرارداد مشارکت در ساخت باید به آثار احتمالی پس از فسخ هم توجه داشت، از جمله این آثار می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - فروش واحد از جانب سازنده اشاره کرد که برای مثال اکنون خود متواری می باشد. - بعد از فسخ قرارداد آیا شخص می تواند به فروش واحد هایی که به نام خود شده است و تا حدودی ساخته شده اقدام نماید؟ - بعد از فسخ قرارداد ادامه ساخت موضوع قرارداد چگونه سپری می شود آیا شخص مالک می تواند برای واحد های خود سند و پایان کار دریافت نماید؟ نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت وکیل قرارداد مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک فسخ یکی از شیوه های انحلال قراردادهای مشارکت در ساخت میباشد که در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب سازنده مالک این اختیار را دارد که نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. اما پیش از فسخ قرارداد توصیه میشود ابتدا از طریق مذاکره و راهنمایی توسط مشاور حقوقی مجرب نسبت به حل مشکلات خود اقدام نماید و در صورت عدم نتیجه در ارتباط با مشاوره در صورت انتخاب داور در مفاد پیمان به داوری مراجعه کرده تا در وقت و هزینه خود صرفه جویی نماید و در آخر نسبت به فسخ قرارداد خود اقدام نمایید. سوالات حقوقی خود در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور  متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

جزئیات
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

14 اردیبهشت1399

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت؛ پیمانکاران و کارفرمایان برای اینکه در قرارداد پیمانکاری دچار مشکل نشوند، بهتر است قبل از هر اقدام از مشاوره حقوقی تخصصی پیمانکاری استفاده کنند. در این مقاله به بررسی مشاوره حقوقی تخصصی گروه حقوقی آساک که به صورت آنلاین و در تمامی ساعات پاسخ گوی سوالات است پرداخته شده است. کارفرما و پیمانکار به منظور دستیابی به یک پروژه ی عالی نیازمندآن هستند که تمامی مفاد پیمان را براساس قرارداد پیمانکاری منعقد شده است، رعایت و به تعهدات خود عمل کنند. هر دو طرف پیمان در قبال یکدیگر دارای تعهداتی هستند که رعایت این تعهدات اجباری است و تخطی از آن ها منجر به عدم رضایت و ناسازگاری طرف مقابل میشود که در پایان ممکن است به شکایت منتهی گردد. تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که در ادامه مقاله به طور خلاصه شرح داده شده است. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی در مورد شرایط عمومی پیمان از جمله وایف مهم کارفرما وصول مطالبات پیمانکار پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار است یکی از دلایل اصلی اختلاف میان پیمانکار و کارفرما موضوع عدم وصول مطالبات پیمانکار است. از این رو در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما این وظیفه را دارد که پس از اتمام وظایف پیمانکار، براساس مفاد پیمان که به توافق رسیده اند اقدام به وصول مطالبات کند. یکی از وظایف پیمانکار در برابر کارفرما این است که کارگاه را در موعد مقرر تحویل بگیرد. در صورتی که پیمانکار در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور نیابد و بیش از 30 روز در تحویل گرفتن کارگاه تاخیر نماید،کارفرما این اختیار را دارد که اقدام به فسخ پیمان نماید. پیمانکار مکلف است که همیشه در کارگاه حضور یابد و در صورت عدم حضور او در کارگاه بدون آن که دارای نماینده و جانشین تام الاختیاری باشد، کارفرما را برای فسخ پیمان آماده میکند. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری اگر اجرای عملیات موضوع پیمان به وضعیت قهری یا فورس ماژور برخورد نماید و شرایطی در جامعه به وجود آید که مهار آن خارج از اراده پیمانکارباشد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت نیست، زیرا از ناحیه پیمانکار دور اندیشی و تدارکی نسبت به آن حادثه به عمل نیامده و نیز در ارتباط با پرداخت مزد نیروهای انسانی، که پیمانکار مکلف به پرداخت به موقع مزد آنها می باشد در صورت کوتاهی نسبت به این تعهد کارفرما خود می تواند نسبت به این عمل اقدام نماید و این پرداختی را از محل مطالبات پیمانکار انجام دهد. پس از انجام پرداختی از ناحیه ی کارفرما، کارفرمامی تواند مبلغ را به علاوه پانزده درصد به عنوان بدهی به حساب پیمانکار منظور نماید. اگر مطالبات پیمانکار پاسخگوی این امر نباشد کارفرما این اختیار را دارد که از ضمانت نامه ی حسن انجام تعهدات پیمانکار این مبلغ را کسرکند. بنابراین پیمانکار در چنین رویدادی حق هیچ اعتراضی را ندارد. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت کارفرمایان ، پیمانکاران و مالکان قبل از هر اقدام قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت میتوانند با وکلای متخصص و کارشناسان باتجربه و فنی گروه حقوقی اساک مشورت نمایند تا بعدا در قرارداد مشارکت در ساخت با مشکل روبرو نشوند. در ادامه خلاصه ای از قرارداد مشارکت در ساخت شرح داده شده است. قراردادهای مشارکت در ساخت شامل سه بخش مالک زمین، زمین و سازنده میباشد. در طی پروسه قراردادهای مشارکت در ساخت ممکن است دعاوی میان مالک و سازنده به وجود آید. در قراردادهای مشارکت لازم است که مدت زمان تحویل و به اتمام رسیدن پروژه میان سازنده و مالک زمین مشخص شود و اگر سازنده در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرساند، نسبت به تاخیر پروژه خسارت در نظر گرفته میشود. در قراردادهای مشارکت در ساخت  سازنده تعهداتی در قبال مالک زمین دارد. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت هر زمان مالک زمین متوجه شود، سازنده اقدام به احداث ساختمان نمیکند، مالک میتواند نسبت به تعیین ضمانت نامه التزام اقدام و فسخ پیمان را خواستار شود. ساختمان احداثی باید طبق توافق میان دو طرف در رابطه با مشخصات و کیفیات ساختمان مهیا گردد. در غیر این صورت مالک زمین می تواند سازنده ساختمان را ملزم به برطرف کردن هم خوانی کیفیات یا در غیر این صورت جبران خسارت و پرداخت ما به تفاوت نماید. در قرارداد مشارکت در ساخت ، طرفین قرارداد مدت زمان پیمان را مشخص میکنند که در صورت عدم اتمام پروژه در زمان تعیین شده،سازنده ملزم به جبران خسارت خواهد بود. سازنده در مقابل کارگران و همسایگان مجاور ملک نیزضامن است. در صورتی که سازنده به تعهدات خود پایبند نباشد، مالک می تواند نسبت به فسخ آن اقدام کند. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی قرارداد مشاوره امروزه تعدادی از مالکین و همچنین سازنده ها زمانی برای مراجعه حضوری به دفاتر مشاورین و وکلا را ندارند، میوانند از طریق مشاوره آنلاین با مشاور حقوقی گروه حقوقی اساک اطلاعاتی مفید و کاربردی به دست آورندو میتوانند از این مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف بهرمند شوند. قرارداد طراحی معماری در اغلب قراردادهای مربوط به طراحی معماری، معماران کار خود را به صورت متری محاسبه می نمایند. دو نمونه از شرایطی که کارفرما و معمار حق فسخ پیمان را دارند شامل موارد ذیل است: -در صورتی که طراح در انجام عمل خود کوتاهی کند و کار را در زمان تعیین شده انجام ندهد، اگر این تاخیر در انجام تعهدات برابر یا صددرصد مدت مشخص شده در پیمان باشد، کارفرما حق فسخ پیمان را دارد. -اگر کارفرما نبست به وصول مطالبات در زمان تعیین شده اقدام نکند، طراح این اختیار را دارد پس از گذشت یک هفته از تاریخ تعهد پس از اخطاریه کتبی عملیات طراحی را متوقف کند. اگر پس از یک ماه از ناحیه کارفرما پاسخی دریافت نکند، می تواند نسبت به فسخ پیمان اقدام کند و دستمزد خود را تا آن مرحله از کار از کارفرما مطالبه نماید. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی درقرارداد طراحی معماری در چنین قراردادی ممکن است به هر دلیلی میان کارفرما و معمار اختلاف به وجود آید و برخی از این اختلافات با مشاوره قابل حل خواهند بود و همچنین در رابطه با قرارداد مدیریت پیمان، که در این نوع از قرارداد کارفرما یک شرکت یا یک شخص را به منظور مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه انتخاب میکند، مدیر نمیتواند اجرای پروژه را به شخص دیگری واگذار نماید و خود باید تمامی مراحل را طی نماید و باید از زمان تحویل گرفتن کارگاه تا تحویل دادن ساختمان به کارفرما نظارت دقیق بر اجناس و مصالح را با هزینه کارفرما نیز داشته باشد. در صورت عدم انجام تعهدات و بروز اختلاف میان کارفرما و مدیر میتوانند از طریق مشاوره با وکلای گروه حقوقی اساک مشکلات خود را حل نماید و سختی های مفاد پیمان را برای خود آسان کنند. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره ی حقوقی آنلاین گروه حقوقی آساک مشاوره حقوقی با وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک قبل از هر اقدام حقوقی در انعقاد قرارداد پیمانکاری و قرارداد مشارکت در ساخت باعث میشود که در انجام تعهدات خود دقت کافی داشته باشید تا دچار ضرر و زیان نشوید. سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز ، حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور پیمانکاری و قرارداد مشارکت در ساخت مطرح نمایید تا پاسخگوی شما باشیم. همچنین میتوانید سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگو باشیم. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

جزئیات
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

10 اردیبهشت1399

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟ در ماده 43 شرایط عمومی پیمان در مورد حوادث قهریه مانند شیوع بیماری واگیردار (مانند ویروس کرونا )یکی از عواملی که باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری میشود توضیح داده شده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ویروس کرونا یا کوید 19 جزء عوامل فورس ماژور و قهریه می باشد؟ فورس ماژور یا همان قوه ی قهریه در حقوق ایران بر گرفته از حقوق فرانسه دارای دو معنا است. –فوروس ماژور در معنای عام : عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که در واقع خارج از تعهدات، متعهد در قرارداد است. –فورس ماژور در معنای خاص: عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. در نتیجه فورس ماژور یا قوه ی قهریه ،عبارت است از یک حادثه ی خارج از تعهدات یک متعهد، که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری . فورس ماژور و حوادث قهریه براساس تعریف قانون مدنی از فورس ماژور و قوه ی قهریه، میتوان چنین استنباط کرد که فورس ماژور یک حادثه ی طبیعی است که باید شرایط ذبل را دارا باشد: – خارج از حیطه ی تعهدات متعهد – غیر قابل پیش بینی – غیر قابل اجتناب با توجه به خارجی بودن این حوادث اگر در قراردادهای پیمانکاری حادثه ای پیش آید که متعهد را از انجام تعهدات خود باز دارد متعهد ملزم به پرداخت خسارت به کارفرما نیست. اما اگر پیمانکار از عمد کارهایی را انجام دهد که انجام تعهدات به تاخیر افتد، کارفرما در صورت اثبات آن میتواند پیمانکار را ملزم به جبران خسارت کند. در قراردادهای پیمانکاری اگر شخص ثالثی باشد که از انجام تعهدات توسط پیمانکار جلوگیری نماید، در چنین شرایطی پیمانکار مسئول نیست. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری عوامل قهریه در قرارداد پیمانکاری در قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که یکی از طرفین امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند؛ کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند. در قراردادهای پیمانکاری با استناد به تعریف شرایط عمومی پیمان از پیمانکار و کارفرما، کارفرما انجام اموری را بر عهدی پیمانکار نهاده است و پیمانکار در مقابل او متعهد به انجام آن امور است. اما گاهی پیمانکار به دلایل فورس ماژور نمیتواند به درستی تعهدات خود را انجام دهد که در چنین شرایطی در صورت اثبات به کارفرما نیازی به جبران خسارت نیست. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تاثیرعوامل قهریه در تعهدات در قانون در قانون مدنی تعاریف خلاصه ای از حوادث قهریه و فورس ماژور بیانشده است و بحث مفصلی از فورس ماژور یا قوه ی قهریه بیان نشده است. براساس ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد، زمانی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است که مربوط به وی نیست. با توجه به ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نمیشود. تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری در ماده 387 قانون مدنی بیان شده است که اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود . (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟) پیش بینی حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری براساس ماده 229 قانون مدنی اگر حوادثی اتفاق افتد که دفع این حوادث غیر ممکن باشد و از حیطه ی اقتدار متعهد خارج باشد، در چنین شرایطی او مسئول نیست. زیرا این حادثه غیر قابل دفع است؛ در رابطه با غیر قابل پیش بینی بودن حادثه فورس ماژور میتوان چنین گفت که در قراردادهای پیمانکاری در اکثر مواقع کارفرما و پیمانکار سعی می کنند نهایت پیش بینی ها را در طول قرارداد انجام دهند پس در صورت وقوع حوادثی که در طول قرارداد پیش بینی نشده نمیتوان از پیمانکار این توقع را داشت که از آن حادثه جلوگیری نماید یا جبران خسارت کند. تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری در چنین شرایطی اگر متعهد در انجام تعهدات قرارداد پیمانکاری دچار تاخیر شود مسئول به جبران خسارت نیست اما اگر خود باعث به وجود آمدن این حوادث باشد یا میتوانسته دفع کند و قصور کرده مسئول به جبران خسارت است و باید جبران نماید. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری انعقاد قراردادپیمانکاری براساس حوادث فورس ماژور در حوادث فورس ماژور مانند سیل، زلزله، شوع بیماری واگیر دار مانند ویروس کرونا، طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند قرارداد خود را به دو صورت منعقد کنند. اول اینکه طرفین در قرارداد ذکر کنند که در صورت وقوع حوادث فورس ماژور متعهد مسئول نیست و ملزم به جبران خسارت نیست. در واقع حوادث گوناگون طبیعی را در قالب فورس ماژور در مفاد پیمان قید نمایند. اما در حالت دوم میتوانند چنین قید کنند که در صورت وقوع چنین حوادثی متعهد مسئول است و باید نسبت به کارفرما جبران خسارت کند، که در چنین شرایطی در صورت بروز یک حادثه ی خارجی همانند ویروس کرونا (کوید 19) پیمانکار مسئول جبران خسارت است و نمیتواند ادعایی نماید. چنین شرطی میتواند در قراردادهای پیمانکاری ،پیمان مدیریت و مدیریت پیمان قید شود. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تاثیر ویروس کرونا بر قرارداد پیمانکاری امروزه سراسر جهان با ویروسی به نام کرونا یا کوید 19 در اصطلاح پزشکی مواجه شده است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این ویروس در قراردادهای پیمانکاری، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان تاثیر گذار است یا خیر؟ آیا پیمانکار در صورت تاخیر در انجام تعهدات خود باید نسبت به کارفرما جبران خسارت نماید.؟ آیا پیمانکار یا متعهد ،مسئول این تاخیر است.؟ با توجه به غیر مترقبه بودن این حادثه در سراسر جهان و تاثیر گذار بودن این ویروس برتمامی قراردادها چه عمرانی و چه دولتی باید به این مسائل اشاره شود که وقتی قراردادی میان دو طرف قرارداد منعقد می شود،دو طرف ملزم به رعایت تعهدات خود هستند و باید از آن تبعیت نمایند. این قرارداد به وسیله فسخ یا اقاله منحل میشود؛ در قراردادهای فعلی با توجه به واگیر دار بودن ویروس کرونا، این ویروس بیساری از قراردادهای پیمانکاری را تحت تاثیر قرار داده است. تعلیق قرارداد پیمانکاری قبل از شیوع ویروس کرونا تعلیق قرارداد پیمانکاری با توجه به ویروس کرونا بسیار سخت است و باید به گونه ای باشد که حقوق هر دو طرف حفظ شود. اما در واقع باید حالت اضطرار داشته باشد و این حالت اضطرارهمچنان ادامه یابد، تا بتوان حالت تعلیق در قرارداد پیمانکاری را در نظر گرفت. در قراردادهای مربوط به پیمانکاری شهرداری در رابطه با اجرا باید با حداقل نیرو انجام شود زیرا در صورت انجام ندادن آن مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد. اگر قرارداد پیمانکاری قبل از ویروس کرونا منعقد شده است، به دلیل خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن ، غیر قابل اجتناب بودن این حادثه و با توجه به واگیر دار بودن این ویروس متعهد میتواند در انجام تعهدات خود تاخیر نماید به شرطی که حالت اضطرار پیش بینی شده باشد و این حالت همچنان باقی بماند. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا در صورتیکه قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا منعقد شده باشد که سهوا به آن توجه نشده باشد، در چنین شرایطی طرفین قرارداد یعنی پیمانکار و کارفرما می توانند در مفاد پیمان تغییر ایجاد نماید، اما نمی توانند نسبت به اقاله و تعلیق آن اقدام کنند. بنابراین تاخیر در چنین شرایطی از جانب پیمانکار مستلزم جبران خسارت نیست، زیرا این حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع از ناحیه ی وی می باشد. اما پس از پایان این ویروس و بازگشت به حالت عادی باید به تعهدات خود عمل نماید و تاخیری در انجام تعهدات نداشته باشد. سوالات خودرا در خصوص تاثیر ویروس کرونا در انواع قراردادها میتوانید با وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک مطرح کنید. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری پیمانکاران و کارفرمایان در قرارداد پیمانکاری به تمامی قوانین و مقررات پیمانکاری وتبصره های مربوطه در خصوص شرایط عمومی پیمان اطلاعات کاملی ندارند و در اجرای مفاد قرارداد پیمان دچار مشکل میشوند. از این رو استفاده از مشاوره حقوقی پیمانکاری امری ضروری است؛ قبل از هر گونه اقدام در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان و ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری با مشاوره پیمانکاری به صورت آنلاین گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و داوری در قرارداد پیمان را در تمام ساعات شبانه روز، حتی ایام تعطیل با مشاور متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید. همچنین میتوانید سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک به آدرس ذیل مطرح نمایید تا پاسخگوی آن باشیم. هیات تحریریه آساک (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری

جزئیات
نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری

نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری

5 اردیبهشت1399

نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهایی هستند که بین پیمانکار و کارفرما منعقد میشود و هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهدات خود میکند که در طول مفاد پیمان نسبت به انجام تعهدات موافق بوده اند. - نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری - تعهدات طرفین پیمان با یک دیگر متفاوت است که این تعهدات در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است و شرایط خصوصی پیمان باید با رعایت مفاد شرایط عمومی طرح شود. اگر هر یک از طرفین (کارفرما) یا (پیمانکار) به تعهدات خود عمل نکنند طرف مقابل میتواند نسبت به آن موضوع طرح دعوی نماید . با توجه به ماده 28 شرایط عمومی پیمان در رابطه با تحویل کارگاه: الف – کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. اگر اجرای کار در زمینه ها و محل های تحویلی مستلزم و اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجه مزبور است . تبصره 1 – اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه بهعهده پیمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل میشود . تبصره 2 – در صورتی که در محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق میگردد و طبق ماده 49 رفتار میشود . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری ب – کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هایی ، اقدام به تحویل گرفتن  کارگاه نماید. در صورتی حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده 46 ، پیمان را فسخ کند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری در صورت مجلس هایی که تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا میشود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود . اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است ، حداکثر 30 روز است . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری ج – هر گاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت میکند ، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محاهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد . اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق میگیرد بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار میتواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کارا از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل میشود . تهر گاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیش گفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب مینماید . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 5\2درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت میکند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او قرارداد طبق ماده 48 خاتمه میابد و پیمانکار نمیتواند هیچ گونه دعاوی دیگری را مطرح نماید . خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است . د - در مواردی که به استناد این ماده قسمتی از تعهدات پیمان کار حذف شود تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده میشود . ه – پیمانکار نمیتواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاست ، در زمین ها و محلهای متعلق به کارفرما با ملک غیر از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل داده شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری و – در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل هایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تایید کارفرما برساند . در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده ی پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد. هر گاه پیمانکار محلهای مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید در اجاره نامه ی آنها ، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند . با توجه به ماده فوق در صورت تحویل ندادن به موقع کارگاه توسط کارفرما به پیمان کار و همچنین تحویل نگرفتن به موقع کارگاه توسط پیمانکار هیچ یک از آنها نمیتوانند طرح دعوا در مراجع قضایی نماید پس از مذاکره با یک دیگر نهایتا میتوانند قرارداد خود بر مبنای ماده 48 به قرارداد خود خاتمه دهند. و اما در صورت تاخیر چه از ناحیه کارفرما و چه از ناحیه پیمانکار برای مثال : تاخیر صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان که در ماده 30 قید شده است . یا تاخیر از سوی کارفرما در صورتی که پروژه به اتمام رسیده و ضمانت نامه ی حسن انجام کار باید به صورت قطعی به پیمان کار تحویل داده شود . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری دعاوی حاصله از قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج برحسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نمایند . 1 – در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوط را استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری 2 – در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد عمل کنند . ب – در صورتی که دو طرف درانتخاب کارشناس و هیات کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بند 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میگردد . ج – هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند . تبصره 1 – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود . تبصره 2 – رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل مینمایند . د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان زمان اختلاف میان طرفین قرارداد پیمانکاری ابتدا مسئله ی مورد اختلاف اگر با مذاکره ی بین طرفین حل نشود به کارشناس یا کارشناسان ارجاع داده میشود اگر در کارشناس به توافق نرسند موضوع اختلاف را در دادگاه طرح مینمایند البته باید در نظر داشت که ارجاع قراردادهای پیمان کاری به دادگاه زمان بر و هزینه بر میباشد اما حل شدن این موضوع توسط داوران متخصص کم هزینه تر و موجب صرفه جویی در زمان می شود . در قراردادهایی که یک طرف آن دولت میباشد چون منافع عموم مردم در این قراردادها مطرح است داوری در رابطه با آنها کارساز نیست زیرا اینگونه داوری ها توسط مراجع غیر قضایی صورت میگیرد. نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری در حالی که دادگاه بهترین مرجع برای حل اختلاف در این گونه قراردادهاست و باید توجه داشت که در قرادادهایی که یک طرف آن دولت است ماده139 قانون اساسی و همچنین ماده 457 آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد. که شما میتوانید برای مشاوره بیشتر با وکلای موسسه آساک تماس حاصل فرماید که میتوانند بهترین راهنمای شما در این مسیر باشند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار

مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار

5 اردیبهشت1399

مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار دعاوی پیمانکاری یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای پیمانکاری است که به دلایل متعددی بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید. مهمترین دعاوی پیمانکاری شامل، قسخ پیمان، تعلیق پیمان، خاتمه پیمان به دلیل عدم انجام تعهدات توسط کارفرما یا پیمانکار، وصول خسارت تاخیر تادیه و مطالبات پیمانکاران می باشد. دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کلیات در قرارداد پیمانکاری. قرارداد پیمانکاری. انواع دعاوی پیمانکاری. دعاوی پیمانکاری مطرح شده از طرف پیمانکار. دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری. فسخ پیمان از طرف کارفرما. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری. ارجاع دعاوی پیمانکاری به داوری. دعاوی پیمانکاری در مرجع قضایی. رای وحدت رویه در مورد دعاوی پیمانکاری. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک. کلیات در قرارداد پیمانکاری کارفرما: کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما میباشند . پیمانکار: پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار میباشند . شرایط عمومی پیمان: شرایطی که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند. شرایط خصوصی پیمان: شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده درشرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. قرارداد پیمانکاری به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند. قراردادهای پیمانکاری  در هنگام انعقاد از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در هنگام انعقاد قراردادهای پیمانکاری طرفین قرارداد با استناد به متن شرایط عمومی پیمان، موافقت نامه ای را تنظیم میکنند. موافقت نامه، سندی است و این سند در برگیرنده ی مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ، مدت زمان اجرای پروژه میباشد. در قراردادهای پیمانکاری سایرعوامل دخیل در قراردادها نیز ذکر میشود که این عوامل با استناد به متن شرایط عمومی پیمان طرح میشوند عبارت است از : پیمان، موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما، پیمانکار. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه پیمانکار جزء، رئیس کارگاه، مهندس مشاور، مهندس ناظر، مدیر طرح. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه. روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها. تاییدات پیمانکار، کارکنان، مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها و اندازه گیریها، تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات. ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم. آثار تاریخی و اشیای عتیقه اجرای کار در شب، واگذاری، پیمانکاران جزء، حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان تحویل کارگاه از ناحیه کارفرما به پیمانکار، اقامتگاه قانونی. تضمین انجام تعهدات مهندس ناظر، نظارت بر اجرای کار، مدیریت اجرا، تغییر مدت پیمان. تحویل قطعی تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی، پرداخت های ارزی، پرداخت ها، پیش پرداخت، تضمین حسن انجام کار. ممنوعیت قانونی، حق انحصاری ثبت شده، موارد فسخ پیمان بروز حوادث قهری، مسئولیت های دوره ی تضمین. اقدامات فسخ پیمان، خاتمه پیمان، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار، صورت حساب نهایی، تسویه حساب، حل اختلاف. انواع دعاوی پیمانکاری دعاوی مطرح شده در قرادادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است: دعاوی مربوط به مطالبه خسارت. دعاوی مربوط به مطالبه وجه. الزام به اجرای تعهد( از طرف کارفرما و پیمانکار). پیمانکاری. الزام به جبران عملیات ناقص در قرارداد. فسخ قرارداد. ابطال قرارداد. دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد. دعاوی پیمانکاری مطرح شده از طرف پیمانکار. براساس  بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید . دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان، قراردادهای پیمانکاری، کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل میتواند فسخ شود: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ب ماده  28 شرایط عمومی پیمان. تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن . تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ج ماده 4 موافقت نامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد . تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است . تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 . تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 . عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما . بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز . عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند د ماده 32 . انحلال شرکت پیمانکار . ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقیف یا کندی پیشرفت کار شود . تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند و ماده 17 . هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کافرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است . فسخ پیمان از طرف کارفرما درصورت مطرح شدن هر یک از موارد ذیل، کارفرما میتواند نسبت به پیمانکار طرح دعوا نماید و اگر در متن پیمان با ذکر نام مشخص شده باشد، کارفرما برای مطرح کردن دعوا موظف می باشد به آن مرجع مراجعه نماید در غیر این صورت برای رسیدگی به دعوا و طرف مسئله باید به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید. در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ میکند: واگذاری پیمان به شخص ثالث. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ب آن برای شمول ماده 48. پیمانکار میتواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است دریافت کند . ماده 35 شرایط عمومی پیمان که در رابطه با الزام پیمانکار به تضمین کار با حسن انجام کار می باشد. از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده کارفرما نگهداری میشود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، طبق ماده 42 و 52 مسترد می گردد. در صورت عدم تحویل ضمانت نامه، حسن انجام کار توسط کارفرما و در صورت حل نشدن آن توسط مذاکره میان طرفین پیمان، پیمانکار میتواند نسبت به کارفرما طرح دعوا نماید که شیوه آن در قسمت فوقانی مقاله شرح داده شده است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری ارجاع دعاوی پیمانکاری به داوری در قراردادهای پیمانکاری، طرفین دعوا میتوانند به منظوررسیدگی به دعاوی موضوع را به داوری ارجاع دهند. همچنین میتوانند به دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به دعوا رجوع کرده و دعوای خود را در دادگاه مطرح نمایند . معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میتواند به این دعاوی رسیدگی نماید و در اکثر مواقع به دعاوی رسیدگی میکند که در ردیف بودجه ها و قراردادهای عمرانی است . مرجع باید به گونه ای باشد که دارای بهترین و متخصص ترین داوران برای رسیدگی به مسئله باشد و لذا این داوران جوانب حق را رعایت نماید دوران در دعاوی پیمانکاری سریع از مراجع قضایی میتوانند به دعاوی حاصله رسیدگی نمایند. براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان ،مرجع حل اختلاف دردعاوی پیمانکاری میتواند مرجع داوری به شرح ذیل باشد: هرگاه دراجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دوطرف می توانند برای حل سریع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند(ج) برحسب مورد به روش تعیین شده دربندهای 1 و2 عمل نمایند. درمورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی که به استناد ماده23 قتانون برنامه و بودجه ازسوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. هریک ازدو طرف ازسازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام می نماید. دو طرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل کنند. درمورد اختلاف نظرهایی که خارج ازشمول بند یک است رسیدگی واعلام نظردرباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دوطرف واگذارشود. دو طرف طبق نظری که ازسوی کارشناس یا هیات کارشناسی درچارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط اعلام میشود، عمل کنند. درصورتیکه دوطرف درانتخاب کارشناس یاهیات کارشناسی موضوع بند 2 به توفق نرسند یا نظراعلام شده طبق بندهای 1 و2 مورد قبول هریک ازدو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند (ج ) اقدام می گردد. هرگاه دراجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظرپیش آید هر یک ازطرفها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورداختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید. در صورتیکه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. رسیدگی و اعلام نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می شود. پس ازاعلام نظرشورای یاد شده طرفها برطبق آن عمل می نمایند . ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دوطرف نمی دهد وموجب آن نمیشود که یکی ازدوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. دعاوی پیمانکاری در مرجع قضایی در صورتیکه دعاوی پیمانکاری در مرجع داوری حل نشود، هر یک از طرفین میتوانند دادخواست حقوقی درمورد موضوع مورد اختلاف در قرارداد پیمانکاری به مرجع قضایی ارائه دهند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری اعم از دولتی یا خصوصی دادگاه های عمومی و حقوقی می باشد به عبارت دیگر اگر مبلغ مورد مطالبه در قراردادهای پیمانکاری خصوصی بیش از بیست میلیون تومان باشد و در قراردادهای پیمانکاری دولتی به طور کلی هر دعوایی طرح شود رد دادگاه عمومی و حقوقی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ​رای وحدت رویه در مورد دعاوی پیمانکاری موضوع رای وحدت رویه: مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما شماره رای وحدت رویه : 9209970907000045 تاریخ رای وحدت رویه: 1392/01/28 خلاصه رای وحدت رویه: مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. موضوع رای وحدت رویه: عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار شماره رای وحدت رویه: 604 تاریخ رای وحدت رویه: 22-12-1374 با توجه به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار تعیین شده است، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به ‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. ​وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادپیمانکاری ، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوقی مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
نمونه درخواست خاتمه پیمان

نمونه درخواست خاتمه پیمان

4 اردیبهشت1399

نمونه درخواست خاتمه پیمان نمونه درخواست خاتمه پیمان؛ درخواست خاتمه پیمان یکی از مواردی است که در قراردادهای پیمانکاری ازطرف کارفرما و پیمانکارمطرح میشود. در درخواست خاتمه پیمان، کارفرما قرارداد پیمانکاری را بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد بر اساس مصلحت و دلایل دیگر خاتمه میدهد. در این مقاله به سوالات ذیل در مورد درخواست خاتمه پیمان پاسخ داده شده است. درخواست خاتمه پیمان از طرف چه کسی مطرح میشود؟ چه عواملی باعث مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان ازطرف کارفرما میشود؟ چه اقداماتی از طرف پیمانکار و کارفرما در زمان درخواست خاتمه پیمان انجام میشود؟ مفاد قانونی در مورد درخواست خاتمه پیمان در شرایط عمومی چیست؟ درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما براساس شرایط عمومی پیمان، درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری، زمانی مطرح میشود که پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان مقصر است . براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛ در صورتیکه موارد بندهای این ماده از طرف پیمانکار اجرا نشود، درخواست فسخ قرارداد پیمان از طرف کارفرما مطرح میشود. همچنین کارفرما میتواند براساس مصلحت درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. براساس بند (ج) ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان؛ در خصوص تحویل موقت اجرای عملیات موضوع پیمان: در صورتیکه عملیات موضوع پیمان تا صد و بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان اجرا شود؛ و کارهای انجام شده را نتوان بهره برداری نمود؛ و پیمانکار ادامه کار را انجام ندهد؛ براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان کارفرما درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند. اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان؛ در صورتیکه؛ ممنوعیت قانونی مانند تغییرات در دردستگاه اجرایی کارفرما به جود آید؛ و مانع قانونی در اجرای عملیات موضوع پیمان واقع شود؛ کارفرما میتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمان منعقد میشود، در صورتیکه موارد ذیل در اجرای عملیات پیمان به وجود آید، پیمانکارمیتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان، مبلغ قرارداد پیمانکاری به میزان بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان، زیاد یا کم شود، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را به کارفرما مطرح کند. در صورتیکه کارفرما براساس ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان زمین محل کارگاه را براساس زمان تعیین شده درقرارداد پیمان به پیمانکار تحویل ندهد، پیمانکار درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند. بر اساس بند (ج ) ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان؛ در صورتی که حوادث قهری باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری می باشد، کارفرما ادامه اجرای عملیات پیمان را بعد از رفع حوادث قهری ضروری نداند؛ و یا حوادث قهری بیشتر از شش ماه طول بکشد، پیمانکار میتواند براساس ماده چهل وهشت شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح کند. در صورتیکه؛ تعلیق قرارداد پیمانکاری را بیشتر از سه ماه ادامه دهد. پیمانکار با تعلیق بیشتر از سه ماه موافقت نکند، کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند. درصورتیکه کارفرما براساس قرارداد پیمانکاری تعهدات خود را در قبال پیمانکارانجام ندهد، پیمانکار براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند. اقدامات پیمانکار بعد از درخواست خاتمه پیمان پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را که تمام شده یا تمام نشده است را؛ به صورت قطعی و موقت به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید صورت وضعیت کارهای اجرایی انجام شده درموضوع عملیات پیمان را بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید در مورد مصالح و تجهیزات و ماشین الات موجود در کارگاه یا سفارش داده شده بعد از خاتمه قرارداد پیمانکاری تصمیم گیری کند. پیمانکار بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما؛ باید کلیه قراردادهایی که با پیمانکار فرعی و دست دوم در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد را فسخ کند. پیمانکار باید محوطه کارگاه عملیات موضوع پیمان را از کلیه مصالح و تجهیزات اضافی کارگاه؛ بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری خالی کند. پیمانکار بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری باید کلیه نقشه ها و قراردادهایی که با پیمانکاران فرعی منعقد شده است و کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید کلیه صورت وضعیت های کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را؛ بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری تهیه و تحویل کارفرما دهد. اقدامات کارفرما بعد از درخواست خاتمه پیمان کارفرما باید کلیه ساختمان های مربوط به محوطه کارگاه موضوع عملیات پیمان را؛ بعد از درخواست خاتمه پیمان در اختیار بگیرد. بعد از مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما؛ کلیه ضمانت نامه های پیمانکار باید آزاد شود. کارفرما بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمان باید کلیه مطالبات پیمانکاران فرعی و دست دوم  از طلب پیمانکار پرداخت شود. بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمان براساس ماده چهل و یک شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان را قطعی تحویل میگیرد. بعد از درخواست خاتمه پیمان بر اساس ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهایی که تمام شده است را موقتا تحویل میگیرد. در صورتیکه در تحویل قطعی کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان عیبی وجود داشته باشد پیمانکار باید عیب را رفع نماید. اگر پیمانکار از کار ناتمام رفع نقص نکند کارفرما براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان نقص را برطرف میکند. براساس ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان بند (د)، اگر مهندس مشاور در اجرای عملیات موضوع پیمان تشخیص دهد که  اجرای عملیات پیمان  براساس نقشه ها و مشخصات فنی صورت نگرفته است به پیمانکار اخطار میدهد که نواقص را رفع کند. در صورتیکه پیمانکار در فرصت تعیین شده نواقص کار را رفع نکند؛ کارفرما هزینه های رفع نقص اجرای عملیات موضوع پیمان؛ بعلاوه پانزده درصد را از طلب پیمانکار کم می کند. در صورتیکه پیمانکار نقص اجرای عملیات پیمان را برطرف نکند؛ کارفرما براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛ میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. پیمانکار در قبال شخص ثالث در قرارداد پیمانکاری تعهداتی دارد؛ که مربوط به اجرای عملیات موضوع  پیمان است و با مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان؛ کارفرما باید خسارت و طلب اشخاص ثالث را که در اجرای عملیات پیمان دخیل بودند ازمطالبات پیمانکار پرداخت کند. پیمانکار سه ماه فرصت دارد؛ که مصالح و تجهیزات و ماشین الات را که در کارگاه هستند؛ از زمانیکه کارفرما به وی ابلاغ نموده است از کارگاه خارج نماید، اگر پیمانکار  آنها را از کارگاه خارج نکند؛ کارفرما با هزینه ای که به حساب بدهی پیمانکار میگذارد مصالح و تجهیزات را خارج میکند. رای وحدت رویه رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که شرایط عمومی پیمان بر آنها حاکم است. شماره رای وحدت رویه : 9209970224400026 مورخ: 1392-01-17(هفده فروردین سال 1392) رای: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران براساس رای وحدت رویه فوق الذکر مرجع صالح رسیدگی به حل اختلافات در مورد اجرا و تفسیر شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی نظارت و راهبردی رئیس جمهوری است. قبل از رسیدگی موضوع اختلاف توسط شورای عالی فنی ،دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات را در این مورد ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با موضوع قرارداد اگر انجام تعهدات طرفین قرارداد در قبال انجام شدن تعهدات طرف دیگر قرارداد باشد و برای دادگاه محرز شود که علیرغم اینکه خواهان برای انجام تعهدات در قرارداد آمادگی دارد و خوانده از انجام تعهد خود امتناع کند دادگاه میتواند رای بر ملزم کردن خوانده به انجام تعهد در قبال خواهان را صادر کند و لازم نیست دادخواست متقابل مطرح کند. وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که: در اجرای عملیات موضوع پیمان؛ در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان؛ مفاد شرایط عمومی پیمان؛ شرایط خصوصی پیمان؛ دچارمشکل با کارفرما شده اید؛ یا درخصوص موضوعات: در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری؛ درخواست خاتمه پیمان؛ تعلیق در قرارداد پیمانکاری؛ نیاز به مشاوره تخصصی دارید ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم . هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

4 اردیبهشت1399

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت، ابتدا به توضیحی خلاصه از قرارداد پیمانکاری اکتفا میکنیم، قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای هستند که به موجب آن کارفرما انجام عمل خاصی را، در یک بازه ی زمانی تعیین شده، تحت شرایطی خاص به پیمان کار واگذار میکند در این قسمت ذکر دو نکته الزامی می باشد: پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و کارفرما شخصی حقوقی است. کارفرما با استناد به ماده 6 شرایط عمومی پیمان، میتواند برای خود نمایندگان و جانشینانی را اتخاذ کند و از منظر قانونی صحیح می باشد و پیمان کار نیز با استناد ماده 7 شرایط عمومی پیمان هم از این حق امتیاز برخوردار می باشد. تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت " نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری" همان طور که آگاه هستید در سطح کشور برخی از پروژه های عمرانی با مشکلاتی مواجه می باشند که از جمله آنها عبارت اند از: ماده 30 شرایط عمومی پیمان : الف – در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت کار می شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت 1– در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده 29، مبلغ پیمان تغییر کند . 2 – هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه های اجرایی با مشخصات فنی تغییر اساسی کند . 3– هر گاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده ی اوست، تغییر کند. تغییر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. 4– اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد . 5– در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاخیری که در موارد 26 و 43 پیشبینی شده است. 6– هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید . 7– در صورتی که کار طبق ماده 49 به تعلیق درآید . 8– در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد . 9– هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- 10– موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. ب– اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تضمین میکند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند. - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - ج– در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید و نتیجه را به کارفرما گزارش میکند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید مینماید . د – در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه میشود . ه– در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل میشود و پیمانکار میتواند براساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید. " تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت " ماده فوق که در رابطه با تاخیرات قرارداد پیمانکاری است و هر یک از بندهای این ماده تاخیرات احتمالی در قراردادهای پیمانکاری را به صورت جداگانه بیان کرده است . به منظور رسیدگی به تاخیرات قراردادهای پیمانکاری دو منبع وجود دارد 1 – ماده 30 شرایط عمومی پیمان و 2 – بخشنامه شماره 5090 که تالیف شده در تاریخ 02/09/1360 که به منظور تحلیل هر کدام از این منابع باید مهارت کافی را داشت. چه زمانی باید نسبت به تهیه لایحه تاخیرات اقدام کرد ؟ با توجه به بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان قسمت مهم ماده(علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید) مهندس مشاور باید علل تاخیر پیمان را بررسی کند و سپس آن را با توافق پیمانکار مورد بررسی قرارداده و سپس به کارفرما گزارش نماید و اگر بدون توافق با پیمان کار تعیین نماید، پیمانکار نیز میتواند نسبت به آن اعتراض نماید . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - با توجه به ماده 46 شرایط عمومی پیمان تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری موجب 1– تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است، در چنین شرایطی کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند . 2– تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 . 3– تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 . 4– عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما . در هر یک از موارد فوق تاخیرات صورت گرفته از سوی  پیمانکار باعث فسخ قرارداد از ناحیه ی کارفرما میشود . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- تاخیرات صورت گرفته از ناحیه پیمانکار که دلایل قانع کننده ای برای این تاخیرات وجود ندارد پیمانکار باید خسارت هایی را متحمل شود که این خسارت ها در ماده 50 شرایط عمومی پیمان (هزینه ی تسریع کار ، خسارت تاخیر کار ) ذکر شده است . و در نهایت تاخیرات صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار موجب عدم رضایت کارفرما و همچنین مهندس مشاور میشود و ممکن است پیمان کار را به منظور جبران این تاخیرات تحت فشار گذارند و همچنین در آینده قرارداد های جدیدی را با پیمانکار منعقد نکنند. - نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری- کارفرما و مهندس مشاور به منظور تهیه ی لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری میبایست اسناد و مدارکی را تهیه نمایند که عبارت است از : ابتدا قرارداد پروژه که میان پیمانکار و کارفرما بسته شده است ، به همراه آخرین وضعیت پیشرفت پروژه که میتواند به صورت عکس، جدول و یا نمودار باشد، و در آخر تاریخ نهایی پروژه که کارفرما و پیمان کار برای تحویل پروژه به توافق رسیده بودند . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- زمان تاخیر در قراردادهای پیمانکاری ، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان : پیمانکار باید نسبت به لایحه ی تاخیرات توسط کارفرما و مهندس مشاور دلایل قانع کننده ای را ارائه دهد از جمله این دلایل عبارت اند از :ابتدا قبل از ارائه ی دلایل، تاخیرات صورت گرفته در پیمان به صورت نمودار یا در قالب جدول تدوین شود و سپس علل تاخیرات ایجاد شده به صورت خلاصه به مشاور تحویل داده شود. " نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری" برای مثال : تاخیرات مالی صورت گرفته از ناحیه کارفرما یا مهندس مشاور در پرداخت صورت وضعیت یا پیش پرداخت یا تاخیرات آنها در تحویل دادن نقشه ها و همچنین مناسب نبودن شرایط جوی برای ادامه روند کار و مواردی از این قبیل که موجب ایجاد تاخیرات در قرارداد های پیمانکاری و قراردادهای پیمان مدیریت و قراردادهای مدیریت پیمان شده است . در تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری ، دلایل به وجود آمدن تاخیرات ، برنامه زمان بندی پروژه ، و مدت زمان به تعویق افتادن پروژه، میبایستی توسط شخصی مسلط و آگاه به شرایط عمومی پیمان تهیه شود که به درستی بتواند پرونده را به عهده گیرد پیشنهاد ما به شما در این خصوص موسسه آساک میباشد که با بهره مندی از بهترین وکلا میتوانند راهنمای شما باشند . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - نکات کلیدی : در تهیه لایحه ی تاخیرات از ادعا های غیر منطقی و غیر عقلانی اکیدا خودداری شود زیرا موجب سلب اعتماد کارشناس نسبت به شما می گردد . لایحه ی تاخیرات می بایست از نظم خاصی برخوردار باشد تا تسط شما را نسبت به این کار نمایان کند . به منظور پیروزی در لایحه ی تاخیرات میتوانید از بزرگ نمایی استفاده کنید اما بزرگ نمایی صورت گرفته باید با منطق کارشناس مطابقت داشته باشد . و سایر نکات با توجه به نوع پروژه های پیمانکاری باید رعایت گردد . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - نتیجه گیری: بنابراین در هنگام تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری می بایست ماده 30 شرایط عمومی پیمان لحاظ گردد و اگر تاخیرات حاصل شده از سوی پیمان کار قانع کننده نباشد کارفرما میتواند نسبت به فسخ پیمان اقدام و مطالبه خسارت نماید . در تنظیم لایحه ی تاخیرات از ناحیه کارفرما باید تمامی نکات به طور کاملا دقیق رعایت گردد و در ادعاهای حاصل از سوی پیمان کار تمامی مراحل به درستی طی شود. نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

2 فروردین1399

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری؛ در قراردادهای پیمانکاری که میان کارفرما یا رئیس پروژه و پیمانکار منعقد میشود طرفین قرارداد را ملزم به انجام تعهداتی نسبت به یک دیگر می کند هنگام انعقاد قرارداد طرفین میبایست شروط عمومی قرارداد را رعایت کنند و ماهیت قرارداد را در چهار چوب شرایط عمومی پیمان تنظیم نمایند قرارداد های پیمان کاری میتواند دارای موضوع های مختلفی باشد که از جمله این قرارداد ها میتوان به قرارداد ساخت پل ساخت ساختمان حمل و نقل و حمل کالا و ... اشاره کرد. ما در این مقاله در رابطه با نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری , روش داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط داوری در قراردادهای پیمانکاری شرایط داوری در قراردادهای پیمانکاری می پردازیم . یکی از ویژگی های بارز مشترک در میان قراردادهای پیمانکاری میتوان به استمرار آن اشاره کرد لیکن در تمامی قراردادهای پیمان کاری شرایط عمومی پیمان رعایت می گردد و علاوه بر آن حل اختلاف در اینگونه قراردادها به گونه ای است که باید نکات ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی رعایت شود البته نیاز به طی کردن مراحل برای حل اختلاف دارد. با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان که عبارت است از : الف – هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نماید. -در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه ی مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند. -در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقرراتمربوط اعلام میگردد عمل کنند. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری منظور در بند 2 همان داور یا هیات داوران است که داور طبق نظر دو طرف انتخاب شود و بین آنها به داوری بپردازد . ب – در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میگردد. ج – هر گاه در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. تبصره 1: چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . در رابطه با داوری در قراردادهای پیمانکاری, نهاد داوری از پیشرفته ترین و بهترین نهاد ها به منظور حل اختلاف بین طرفین یعنی پیمانکار و کارفرما می باشد و محاسن آن از طریق مراجع قضایی قابل درک می باشد. از محاسن داوری در مراجع قضایی میتوانیم به انتخاب داور مناسب که همان شخص قاضی می باشد تجربه و عملکرد دقیق و مناسب قاضی سرعت در رسیدگی به اختلاف و همچنین هزینه اندک و مناسب برای کارفرما و پیمان کار اشاره کنیم . بنابراین در داوری قراردادهای پیمانکاری انتخاب داور مناسب بسیار مهم است تخصص داور در رسیدگی به اختلاف میان کارفرما و پیمانکار از محاسن یک داور است که منجر به سرعت بخشیدن به حل اختلاف میان آنها میشود. در بسیاری از قرارداد های پیمانکاری دیده شده که کارفرما یا پیمانکار یا به عبارتی هر دو ازآنها تابع شرایط عمومی پیمان هستند که حل اختلاف از نوع داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان درج شده است اما نیاز به زمان بیشتر دارد اما بهتر است که پیمان کار و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد نحوه حل اختلاف فی مابین خود را درج نمایند. کارفرما هایی که دولتی نمی باشند و خصوصی هستند میتوانند با پیمانکاران قراردادهای مستقلی را انعقاد نمایند و پای بند آن قرارداد باشند. البته شرایط عمومی پیمان باید در قراردادها رعایت شود. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری حتی پیمانکار و کارفرما میتوانند نحوه ی داوری را در قرارداد پیمانکاری شرط نمایند یا اینکه قرارداد داوری را مستقل از قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. داوری در قرارداد های پیمانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است اگر به صورت یک قرارداد مستقل و مفصل منعقد شود بسیار بهتر از متن شرایط عمومی پیمان است. و در نهایت انتخاب داور از سوی کارفرما و پیمان کار به ویژه در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن بخش خصوصی است اهمیت ویژه ای دارد و اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری را دو چندان می کند . بنابرین از روش های مناسب داوری در قرارداد های پیمانکاری میتوانیم به داوری توسط قاضی اشاره کنیم که توسط دو طرف قرارداد تعیین شود بهترین روش در قراردادهای پیمانکاری این است که هنگام انعقاد یک قرارداد خاص و مناسب حتی روش داوری در آن قرارداد ذکر شود حتی امکان این مسئله هم وجود دارد که داوری میان پیمان کار و کارفرما به صورت مستقل از قرارداد در قالب قراردادی مستقل انعقاد یابد . نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351: سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن میباشند. که با توجه به بند 1 ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی است. از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد. شرط که به سه دسته تقسیم میشود : شرط نتیجه: به نیمه رسیدن یک عمری در خارج از قرارداد شرط شود برای مثال در قرارداد پیمانکار میان کارفرما و پیمانکار شرط شود که کارفرما زمانی پول پیمانکار را پرداخت میکند که پروژه به نتیجه برسد. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط فعل : بدین معنی می باشد که انجام یا عدم انجام به کاری (فعلی) بر یکی از طرفین شرط شود. طرفی که ملزم به انجام دادن شرط میباشد باید آن شرط را انجام دهد و در صورت تخلف طرف مقابل میتواند به قاضی مراجعه کرده و خواستار وفای به شرط شود. شرط صفت : مربوط به کمیت و کیفیت موضوع معامله است و زمانی صورت میگیرد که طرف مقابل خواستار آن صفت در آن قرارداد منعقد شده است . شرط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است و در قرارداد های پیمانکاری ذکر میشود که داوری در صورت بروز اختلاف میان آنها به چه روشی صورت گیرد. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری نتیجه گیری: داوری در قرارداد های پیمانکاری باید به گونه ای باشد که تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ضمن عقد درج شود, یا اگر به صورت یک قرارداد مستقل میان کارفرما و پیمانکار منعقد گردد باید مرجع رسیدگی در قرارداد درج شود. شخص داور قضات دارای تجربه و تخصص در خصوص داوری در اختلافات پیمانکاری باشد تا داوری را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و همچنین داوری با سرعت و همچنین با هزینه ی اندک صورت گیرد. اما لازم به ذکر است که اگر براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل شود این نوع داوری زمان بر میباشد زیرا لازم است که ابتدا موضوع حل اختلاف به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شود و سپس پس از موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی فنی ارسال شود و اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه موافقت نکند موضوع به شورای عالی فنی ارسال نمیشود بنابراین طرفین قرارداد برای حل اختلاف از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند. بنابراین افراد در قراردادهای پیمانکاری در مرحله ی اول باید تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان باشند. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری زیرا رعایت این ماده بسیار لازم است اما برای جلوگیری از صرف وقت میتوانند در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی به منظور داوری مراجعه کنند و داوری خود را تسریع بخشند. زیرا در داوری به طریق ماده 53 میبایست مراحل کمی طولانی را طی نمایند . در صورت حل اختلاف در قرارداد های پیمانکاری و داوری میان آنها شما باید از وکیل های باتجربه در خصوص دعاوی پیمانکاری و دعاوی مهندسی کمک بگیرید که وکلای آساک در این زمینه میتوانند بهترین راهنمای شما باشند. هیأت تحریریه آساک نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

جزئیات
داوری در دعاوی پیمانکاری

داوری در دعاوی پیمانکاری

31 فروردین1399

داوری در دعاوی پیمانکاری داوری در دعاوی پیمانکاری ؛سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی،موضوع داوری در دعاوی پیمانکاری را در شرایط عمومی پیمان بعنوان یکی از مراجع صالح رسیدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان در نظر گرفته است .قانونگذار در ماده پنجاه و سه از شرایط عمومی پیمان، مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را بیان نموده است. زمانیکه اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت به وجود میاید ،طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند اختلافات خود را به جای اینکه در مرجع قضایی حل کنند از طریق داوری اختلافات را برطرف کنند. تعریف قانون از داوری در دعاوی پیمانکاری در صورتیکه بین پیمانکار و کارفرما اختلافی به وجود آید ،طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند یک یا چندنفر را برای حل مشکل به عنوان داورانتخاب کنند و در مورد اختلاف رای صادر نمایند.به عبارت دیگرانتخاب چند نفربرای برطرف کردن  اختلافات در قرارداد پیمانکاری قبل یا بعد از اختلاف و بدون اینکه تشریفات آیین دادرسی در مرجع قضایی رعایت شود نحوه داوری در قرارداد پیمانکاری است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری براساس قانون، مرجع قضایی و غیر قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را دارند. مرجع قضایی در دعاوی پیمانکاری براساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که در سال 1370 تصویب شد ، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قراردادها مانند قرارداد پیمانکاری دادگاه عمومی است . مرجع غیرقضایی در دعاوی پیمانکاری قانونگذار بیان نموده است که در صورتیکه در قرارداد پیمانکاری ارجاع اختلاف به داوری مشروط باشد، در زمان اختلاف ابتدا باید به داوری رجوع کنند و در صورتیکه از داوری در دعاوی پیمانکاری اختلاف حل نشد یا طرفین قرارداد پیمانکاری نسبت به رای داوری اعتراض داشته باشند ،میتوانند اختلاف خودرادر دادگاه عمومی مطرح کنند.در ارجاع ،موضوع داوری در قرارداد قید میشود وگاهی اوقات مرجعی که برای داوری پیش بینی شده  است در قرارداد پیمانکاری قید میگردد.مراجع داوری در قرارداد پیمانکاری دو دسته می باشند، دسته اول مراجعی هستند که  سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در شرایط عمومی پیمان بیان نموده است.مرجع دیگر نهاد داوری است . مرجع غیرقضایی داوری در دعاوی پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان -قانونگذار در شرایط عمومی پیمان ، داوری در دعاوی پیمانکاری را تعیین کرده است . براساس ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان بند الف در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه برداشت یکسان نداشته باشند، باید از سازمان استعلام نمایندو طرفین باید نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بپذیرند و ملزم به اجرا برطبق آن هستند.به طور عام موضوع ارجاع به داوری در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده و در صورت اختلاف طرفین قرارداد برای حل اختلاف پیمان باید به داوری مراجعه کنند. -ارجاع به کارشناس: براساس ماده پنچاه و سه شرایط عمومی پیمان بند ب در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری در مورد موارد دیگر از موضوع پیمان مانند مصادیق و مفاد قرارداد اختلاف داشته باشند، باید کارشناس یا هیات کارشناسی انتخاب شده طرفین قرارداد پیمانکاری اختلاف را رسیدگی کنند و بر اساس نظر کارشناس عمل کنند و در صورتیکه طرفین نظر کارشناسی را قبول نکنند، ذینفع میتواند از طریق مرجع قضایی طرف مخالف رای کارشناسی را ملزم به قبول رای نماید. کارشناسی در واقع نوعی داوری در دعاوی پیمانکاری است که از افراد متخصص که توان فنی و اجرایی در زمینه پیمانکاری دارند انجام میشود. -شورای عالی فنی : سازمان برنامه و بودجه براساس ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان بند ج  مقرر نموده است که در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری در خصوص بخشنامه سازمان نظرات مختلف داشته باشند، حل اختلاف را ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست میکنند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی فنی  را به عنوان داور انتخاب میکند. -تبصره یک بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان میکند در صورتیکه درخواست حل اختلاف قرارداد پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پذیرفته شد، شورای عالی فنی ،مرجع صالح داوری در حل اختلاف می باشد. تبصره دو بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان میکند ،شورای عالی فنی رسیدگی به اختلاف طرفین در قرارداد پیمانکاری را براساس شرایط عمومی پیمان و قوانین سازمان برنامه و بودجه انجام میدهد.طرفین قرارداد پیمانکاری موظف به اجرای دستورات شورای عالی فنی می باشند. شورای عالی فنی مرجع قانونگذار در تاریخ سوم بهمن سال هزارو سیصدو پنجاه و هشت در شورای انقلاب اسلامی،شورای عالی فنی را تصویب کرده است. در مطالب قبل بیان شده است که در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری درخواست حل اختلاف را از سازمان برنامه و بودجه تقاضا کنند در صورتیکه سازمان با داوری موافقت کند داوری در دعاوی پیمانکاری را به شورای عالی فنی واگذار میکند و پیمانکار و کارفرما ملزم به اجرای رای داوری شورای عالی فنی هستند. اعضای شورای عالی فنی در داوری در دعاوی پیمانکاری اعضای شورای عالی فنی را سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین میکند.در هر استان شورای عالی فنی استان با نظارت استاندار تشکیل شده است. نهاد داوری در دعاوی پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان قانون آمره می باشد .در قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان می باشد تنها نهاد به عنوان داوری در دعاوی پیمانکاری، شورای عالی فنی است و حتی اگر در این قراردادها نهاد داوری مشخص نشده باشد،براساس قانون شرایط عمومی پیمان ،نهاد داوری شورای عالی فنی می باشد.در قراردادهایی که براساس شرایط عمومی پیمان نباشد میتوان نهاد داوری را در قرارداد پیش بینی نمود. چه اشخاصی نمیتوانند در داوری دعاوی پیمانکاری داور باشند. -براساس ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی و کارمند دادگستری نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند. -براساس ماده هشت لایحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی که در تاریخ بیست و دوم دی سال 1337 تصویب شد کارمندان دولت و نزدیکان درجه یک آنها در دعاوی دولتی نمیتوانند داورانتخاب شوند. در صورتیکه داور در دعاوی باشند، رای آنها باطل و مجازات زندان برای آنها تعیین شده است. -براساس ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که به عنوان داور انتخاب میشود نباید فاقد اهلیت باشد. برطبق ماده 489 قاون آیین دادرسی مدنی بند 6 رای آنها باطل می باشد. - براساس ماده بیست و شش قانون مجازات اسلامی بند ب شخصی که به عنوان داور در دعاوی انتخاب میشود، نباید سوء پیشینه محکومیت مرجع قضایی را داشته باشد. برطبق ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی بند 6 رای آنها باطل می باشد. لازم الاجرا بودن رای داوری در دعاوی پیمانکاری براساس ماده  چهارصدو هشتادو هشت قانون آیین دادرسی مدنی رای داور برای طرفین قرارداد لازم الاجرا است و طرفین موظف به اجرای رای داوری هستند.بعد از صادر شدن رای داوری به طرفین قرارداد پیمانکاری طرفین بیست روز فرصت دارند که رای داوری را اجرا کنند و در صورتیکه در فرصت قانونی اعتراض نکنند ، دینفع میتواند از دادگاه تقاضای اجراییه برای رای داوری در دعاوی پیمانکای نماید. باطل شدن رای براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان  که در خصوص باطل شدن قرارداد پیمانکاری است زمانیکه پیمانکار و کارفرما در ادامه اجرای عملیات موضوع قرارداد پیمان دچار مشکل شوند اگر  اختلاف توسط داوری در حال رسیدگی است یا شورای عالی فنی رای داوری را صادر کند . یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری برای اعتراض به رای داوری به دادگاه مراجعه نماید مرجع قضایی ابتدا براساس ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی اصل پیمان را بررسی میکندو طرف اعتراض کننده رای داوری به ماده 48 شرایط عمومی پیمان استدلال کند مرجع قضایی قرارداد پیمان را باطل میکند داوری شورای عالی فنی قابل قبول نیست.اما درصورتیکه مرجع قضایی باطل شدن قرارداد پیمان را براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان نپذیرد ،براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان بند ج عمل میشود. لغو داوری در دعاوی پیمانکاری قانون در ماده چهارصدو هفتاد و دو قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است که بعد از اینکه طرفین قرارداد داوررا انتخاب کردند، طرفین با رضایت هم میتوانند داور را عزل کنند. براساس ماده چهارصدو هشتادو یک قانون آیین دادرسی مدنی بند یک  طرفین قرارداد با توافق کتبی داوری در دعاوی پیمانکاری را لغو میکنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/721 تاریخ 10-02-1384 در صورتیکه طرفین قرارداد را فسخ یا اقاله کنند و بعد از آن اختلاف به وجود آید، آیا برای حل اختلاف باید به مرجع قضایی مراجعه نمود یا از طریق داوری اختلاف را حل نمود؟ ارجاع حل اختلاف به داوری براساس اختلاف و توافق طرفین برای ارجاع به داوری است. اگر قراردادی فسخ شود اصل قرارداد و کلیه تعهداتی که در قرارداد قید شده است بی اعتبار خواهد شد و از آنجاییکه که داوری در قرارداد ذکر شده است نیز بی اعتبار میشود. در صورتیکه طرفین قرارداد در مورد بی اعتباری اصل قرارداد اختلاف دارند براساس ماده چهارصدو شصت و یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب عمل میشود و فقط به دلیل اینکه ارجاع به داوری در قرارداد ذکر شده است ،دادگاه را ملزم نمیکند که حل اختلاف را به داوری ارجاع دهد. وکیل داوری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای دادگستری که تخصص لازم وکافی در زمینه قراردادهای پیمانکاری را دارند،آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه قوانین و مقررات پیمانکاری ،داوری در قرارداد پیمانکاری،حل اختلاف در قرارداد پیمان، تعلیق قرارداد پیمان می باشند. گروه حقوقی اساک به عنوان مرکز تخصصی داوری بخصوص داوری در دعاوی پیمانکاری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب با توان فنی آماده ارائه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در خصوص قرارداد پیمانکاری و مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور پیمانکاری مطرح نمایید تادر سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. هیات تحریریه آساک

جزئیات
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

30 فروردین1399

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری ما در این مقاله به بررسی دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری , ابطال رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت ,ابطال رای داوری در قرارداد مدیریت پیمان و همچنین ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری میپردازیم . با توجه به ماده 454 آیین دادرسی مدنی : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یک دیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد , به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . با توجه به ماده 489 آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد . 1 – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . 2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است . 3 – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد . 4 – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . 5 – رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد . 6 – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . 7 – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد . در رابطه با ابطال رای داوری در قراردادهای پیمانکاری , پیمان مدیریت و همچنین مدیریت پیمان این ماده وارد است با توجه به این ماده اگر موارد فوق در قراردادها رعایت نشود رای صادره باطل میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری تفسیر هر یک از بندهای این ماده : بند یک عبارت است از رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد در این بند از ماده موجد حق به معنای قوانین تعیین کننده در قرارداد میباشد برای مثال در قراردادهای پیمانکاری قوانین تعیین کننده این پیمان میباشد و از صدور رای خلاف آنها جلوگیری کند برای مثال اگر بین کارفرما و پیمانکار در رابطه با حقوق کارکنان اختلاف نظر به وجود آید در چنین شرایطی داور نمیتواند رای برخلاف قوانین تعیین کننده شرایط عمومی پیمان صادر کند و اگر داور رای صادر نماید در چنین شرایطی رای صادره در قراردادهای پیمانکاری باطل میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بند 2 : باطل شدن رای داور به دلیل اینکه داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع آن داوری نبوده است و در رابطه با موضوعی رای صادر کرده که خارج از مطلب مورد داوری است. برای مثال در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمان مدیریت که این اختلاف به دلیل رعایت نکردن پیمانکار در زمینه تعطیل بودن کار بیش از 15 روز است اما داور در خصوص موضوعی دیگر به داوری پرداخته که در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بند 3 – داور در خصوص مطلبی رای صادر نماید که در حدود اختیاراتش نمیباشد پس داور می بایست در خصوص مواردی رای صادر کند که در حدود اختیارش میباشد. 4 - رای داوری باید در مدت داوری صادر شود ؛ زیرا ماموریت طرفین هم از حیث مدت و هم از حیث طرفین محدود است؛داور باید در آن بازه ی زمانی مشخص رای خود را صادر کند اگر در آن مدت رای خود را صادر نکند رای او باطل است . در رای دیوان عالی کشور به شماره 13/313/72 چنین آمده است که رای داور اگر خارج از مهلت تعیین شده صادر شود و اما طرفین قرارداد به نحوی از رای صادره آگاه شوند. آن رای ابطال نمیشود در این رابطه که شعبه 13 دیوان عالی کشور توافق صریح طرفین نسبت به آنچه که داور خارج از موضوع داوری رای داده. باعث نفوذ آن رای داوری شود. با توجه به نظریه که به شماره 7/1763-62/4/20 حقوق قضایی چنین بیان میدارد که اگر در مهلت قانونی برای ابطال رای داور در زمینه های گوناگون اقدام نشود مطابق با اجرای احکام مدنی رای به مرحله اجرا میرسد. و در موردی دیگر دیوان عالی کشور با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اعلام میکند که رای صادر شده توسط داور حتی با پذیرفتن طرفین نیز باطل است زیرا باید دارای اعتبار قانونی باشد . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بنابراین رای داور در بند 4 ماده به دو قسمت تقسیم میشود قسمت اول که رای داور در صورت پذیرفتن طرفین باطل نمیشود و رای که در هر حالتی اساسا باطل است و وارد نمیشود . 5 – بطلان رای داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد با توجه به این بند برای پیش گیری از اعتبار اسناد رسمی و زیر سوال رفتن آن اگر یک ملکی در دفتر اسناد رسمی به نام کسی ثبت شده باشد داور نمیتواند خلاف آن رای صادر نماید برای مثال اگر کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی بر سر تعهداتی به توافق رسیده اند و آن تعهدات را به صورت کتبی در دفتر اسناد اظهار داشته و امضا کرده اند داور نمیتواند خلاف آن رای صادر کند که در چنین شرایطی رای داور باطل است . 6 – رای داور در خصوص موضوعاتی که خارج از حیطه عملکرد آن داور میباشد و اشخاصی که به عنوان داور نمیتوانند انتخاب شوند در ماده 466 ق.آ.د.م ذکر شده است . اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود : 1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند . 2 – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند . ماده 469 آیین دادرسی مدنی دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین : 1 - کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد . 2 – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند . 3 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی یا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . 4 – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند . 5 - کسانی که خود یا همسرانشان یکی از اصحاب دعوا باشند . 6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند . 7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . 8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان . و در ماده 470 نیز کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد بیان میدارد . 7 – بطلان رای داوری به دلیل اینکه موضوع رجوع شده به داوری بی اعتبار باشد برای مثال شما در نظر بگیرید که در قرارداد های پیمان مدیریت چنین ذکر شود که طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میان آنان مشکل آنها توسط داور حل و فصل  شود و پس از آن در هنگام داوری کاشف به عمل آید که یکی از طرفین دعوا اهلیت نداشته است برای مثال کمتر از 18 سال داشته یا مجنون بوده در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است. یا اینکه به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود برای مثال در قراردادهای پیمانکاری ضمن عقد قرارداد درج شود که هنگام اختلاف برای حل آن به داور مراجعه شود اما اگر قرارداد منعقد شده باشد اعتبار داوری هم از بین میرود و موجب بطلان رای داوری در قرارداد پیمانکاری میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با ابطال رای داوری در قرارداد های پیمانکاری میتوان گفت که موارد فوق که ذکر شد باعث بطلان رای صادر شده در قراردادها میشود و موارد فوق باید رعایت گردد . هنگام بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری برای ارائه دادخواست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما باید بدین نکته اشاره کرد هنگام بطلان ارائه دادخواست ضروری است زیرا برای رسیدگی به بطلان رای داور باید اصل حقوق معارض مورد بررسی قرار بگیرد که بر سر یک مسئله ای اختلاف نظر داشته اند بنابراین باید در قالب یک دادخواست که عبارت است از دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری برای رسیدگی ارائه شود . نتیجه گیری : با توجه به ماده 489 موارد ذکر شده باعث بطلان رای در قراردادهای پیمانکاری میشود که در قالب 7 بند ذکر شده است. دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری در این مقاله به بررسی بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری قرارداد های پیمان مدیریت و مدیریت پیمان پرداختیم و همچنین ذکر کردیم که در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار و باطل شدن رای صادره باید به حالت دادخواست تقدیم شود زیرا طرفین دعوا باید دعوت شوند و دلایل خود را ارائه دهند . در این مقاله نحوه ی ابطال رای داوری در قراردادها بیان شد در صورت نیاز به مشورت و راهنمایی میتوانید از موسسه آساک کمک بگیرید تا برای طی کردن مراحل قضایی هدایت شوید . هیأت تحریریه گروه حقوقی آساک دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

جزئیات
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

26 فروردین1399

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکای کلیه نکات مربوط به مقررات و قوانین فسخ قرارداد پیمانکاری قید شده است. همچنین کلیه مفاد قانونی در مورد فسخ قرارداد پیمانکاری که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است، باید رعایت شود تا در صورتیکه کارفرما یا پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح میکنند،به آن رجوع کنند. براساس  شرایط عمومی پیمان فسخ میتواند از طرف پیمانکار، کارفرما یا شخص ثالثی تقاضا شود. در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری ازطرف کارفرما توضیح داده شده است. در این مقاله نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته است. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری به این معنی می باشد که قرارداد پیمانکاری بین پیمانکار و کارفرما از نظر حقوقی فسخ شود. در ابتدا ،پیمانکار یا کارفرما مشکلی که در قرارداد پیمانکاری به وجود آمده است را به طرف دیگر قرارداد مطرح میکند و در صورتیکه اختلاف حل نشود، شخص شاکی در قرارداد پیمانکاری میتواند درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را از مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قرارداد پیمانکاری تقاضا کند. فسخ قرارداد به معنای پایان دادن حقوقی، به قرارداد به وسیله یکی از طرفین قرارداد می باشد. در صورت امتناع طرف مقابل نسبت به رفع مشکل به وجود آمده طرف شاکی میتواند درخواست فسخ قرارداد نماید.در خواست فسخ قرارداد قرارداد پیمانکاری در واقع انحلال قرارداد پیمانکاری است . عوامل درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری قانونگذار در قواعد عمومی قراردادها ،سه عامل را در فسخ قرارداد پیمان تعیین کرده است .درخواست میتواند توسط پیمانکار یا کارفرما یا هردو همزمان یا شخص ثالث مطرح شود. عواملی که باعث  مطرح  شدن درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری میشود در شرایط عمومی پیمان شامل فسخ و خاتمه پیمان می باشد. مواد قانونی در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری سازمان برنامه و بوجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی در مقررات شرایط عمومی پیمان، در  ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان و ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عوامل فسخ قرارداد پیمانکاری راتوضیح داده است و همچنین در ماده جهل و هشت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عواملی که باعث خاتمه قرارداد پیمان میشوند شرح داده شده است . عواملی که باعث درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما میشود براساس ماده 46و 47 شرایط عمومی پیمان محدود است ،اما در خصوص خاتمه پیمان ازطرف کا رفرما محدود نیست . در درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری باید کلیه قواعد عمومی قراردادها در آن اجرا شود. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی پیمان براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در مورد شرایط فسخ پیمان در بند الف و ب توضیح داده شده است. ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در سیزده بند، شرایطی که کارفرما میتواند به آنها استدلال کند و نمونه  درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان از مرجع صالح رسیدگی به اختلافات پیمانکاری تقاضا کند بیان شده است. یکی از موارد مهم در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما این است که براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان،کارفرما هر زمان که بخواهد میتواند یکطرفه قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که هر زمان پیمانکار وظایف و تعهدات خود را در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت  براساس برنامه زمان بندی  تفصیلی انجام ندهد کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را دارد. ماهیت فسخ در قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری عقدی مستمر است . فسخ قرارداد پیمانکاری عمل حقوقی است که توسط کارفرما پیمانکار یا توسط مرجع قانونی انجام میشود. در فسخ قرارداد پیمانکاری، ابتدا قرارداد پیمانکاری فسخ میشود و براساس قانون سقوط تعهدات ،زمانیکه قراردادی فسخ میشود پیرو آن تعهداتی که در قرارداد وجود دارد منحل میشود. کارفرما بعد از اینکه قرارداد پیمانکاری فسخ شد ،میتواند نسبت به تاخیرات در تعهدات قرارداد پیمان از پیمانکار خسارت دریافت کند. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف شخص ثالث در شرایط عمومی پیمان حق فسخ قرارداد پیمانکاری به کارفرما داده شده است،اما در خصوص حق فسخ قرارداد پیمانکاری بوسیله شخص ثالث  بیان نشده است اما در خصوص حمایت از حقوق دیگران مانند کارگران و کارمندان در ماده هفده شرایط عمومی پیمان در بند ( و ) بیان کرده است. که در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان حقوق کارگران و پرسنل را براساس قانون کار با تاخیر پرداخت کند، مهندس مشارور موظف است که به پیمانکار در مورد تاخیر پرداخت حقوق کارگران اخطار دهد و در صورتیکه پیمانکار به اخطار توجه نکند کارفرما از مطالبات پیمانکار حقوق معوق کارگران را پرداخت می کند. در صورتیکه پیمانکار دوباره تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران داشته باشد براساس بند 12 ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان،کارفرما میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. -یکی دیگر از مواردی که کارفرما میتواند مطرح کند بر اساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این است که پیمانکار شرایط قرارداد پیمانکاری را عمل نکند. ماده  چهل و شش شرایط عمومی پیمان ( فسخ قرارداد پیمان ) بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان -قانونگذار در بند الف از ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان حق فسخ را به کارفرما داده است. نکته ای که در این بند از شرایط عمومی پیمان مهم است این است که در بند الف  ماده 46  عبارت (میتواند)استفاده شده است و بدین معناست که کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری اختیار دارد که قرارداد را فسخ کند یا به قرارداد ادامه دهدو پیمانکار در صورتیکه تخلف انجام دهد با رضایت کارفرما میتواند اجرای عملیات موضوع پیمان را ادامه دهد. بند ب ماده 46 شرایط عمومی پیمان قانونگذار در بند ب از ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این حق را به کارفرما داده است در صورتیکه پیمانکار قرارداد پیمان را به شخص دیگری واگذار کند یا پیمانکار بر اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان،ممنوعیت قانونی داشته باشد در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح کند. سازمان برنامه و بودجه بعنوان تنظیم کننده مفاد شرایط عمومی پیمان کارفرما را نماینده خود در قرارداد پیمانکاری تعیین کرده است که در صورتیکه موارد تخلف پیمانکار براساس بند ب ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان محرز شد، قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. مرجع صالح ارائه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری قانونگذار در مفاد شرایط عمومی پیمان مرجع صالح رسیدگی به درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مشخص نموده است و باید کلیه اسناد و مدارکی که: باعث فسخ قرارداد پیمان شده است پیوست شود. کارفرما ابتدا: مواردی که باعث فسخ قرارداد پیمان شده است را به پیمانکار ابلاغ می نماید. براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان: پیمانکار ده روز فرصت دارد که مدارک و دلایل عدم فسخ قرارداد پیمانکاری را که: کارفرما اعلام  نموده است به کارفرما ارائه دهد همچنین در صورتیکه پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را به کارفرما اعلام کند. براساس بند الف ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان: کارفرما دلایل پیمانکار را قبول نمیکند و فسخ قرارداد پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند. 1-رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض فسخ قرارداد پیمان: بین شخص و شهرداری شماره 9209970908500211 مورخ :07-05-1392(هفتم مرداد سال 1392) شعبه 25 دیوان عالی کشور -مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتراض فسخ و ضبط ضمانتنامه در قراردادهایی که شامل شرایط عمومی پیمان هستند و اختلاف بین شخص و شهرداری است، امری ماهوی و قضایی است دادگاه حقوقی می باشد. 2-رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد: رای داوری در فسخ قرارداد پیمانکاری شماره رای 9109970221500943 مورخ 03-08-1391 سوم آبان سال 1391 موضوع: در خصوص رای شعبه پانزده دادگاه تجدید نظر در صلاحیت داوری در فسخ قرارداد بر اساس شرایط داوری در قرارداد ها داور در خصوص حل اختلاف: در مورد قرارداد صلاحیت دارد و صادر کردن رای در مورد: فسخ قرارداد و آثار فسخ قرارداد در صلاحیت داور نمیباشد و رای داوری در مورد فسخ قرارداد باطل است. 3-رای دیوان عالی کشوردر مورد عدم اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان دادنامه شماره 18/702/68 شعبه هجده دیوان عالی کشور موضوع : تایید کردن نظریه شعبه 5 دادگاه حقوقی 1 شیراز در صورتیکه کارفرما کلیه وظایف خود را انجام دهد و تعلل کار مربوط به پیمانکار باشد: مقررات ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان صدق میکند. در نتیجه براساس اصل تعهدات دو جانبه در صورتیکه یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد برای طرف دیگر قرارداد حق حبس انجام ندادن تعهد به وجود میاید. وکیل قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچارمشکل با کارفرما شده اید،یا درخصوص موضوعات در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری، درخواست خاتمه پیمان و یا تعلیق در قرارداد پیمانکاری نیاز به مشاوره تخصصی دارید: ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوق  اساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان  ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم . شماره همراه کارشناس حقوقی : 09381690900 هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
آزادی وثیقه

آزادی وثیقه

25 فروردین1399

آزادی وثیقه زمانی مطرح میشود که وثیقه گذار بنا به دلایلی سند ملکی خود را نیاز داشته باشد یا بخواهد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. شرایط آزادی وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و به وثیقه گذار این حق را داده است که هروقت بخواهد، با معرفی متهم سند خود را آزاد کند. با توجه به این که همه انسان ها از حق آزادی برخوردارند، قانون گذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فرد متهم، راه هایی را برای رهایی فرد از بازداشت و آزادی موقت او در نظر گرفته است. یکی از این راه ها تودیع وثیقه است. در واقع قرار وثیقه از شدید ترین قرار های تأمین کیفری است. اگر متهم بتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تهیه کند، بازداشت منتفی می شود، ولی باید هر زمان که لازم باشد در مرجع قضایی حاضر شود. مسئله اصلی که در مقاله به آن پرداخته  شده است موارد ذیل است: -اگر برای متهم در دادسرا وثیقه گذاشتیه شد، چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟ -مراحل آزادی وثیقه و شرایط آن چیست؟ -چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟ -چگونه وثیقه را فک نماییم؟ ماده قانون در مورد ضبط وثیقه اگر متهم در مواقع لازم در مرجع قضایی حاضر نشود. وثیقه گذار نیز نتواند ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند و تحویل دهد، وثیقه مورد نظر ضبط خواهد شد. وثیقه می تواند توسط خود متهم و یا شخص ثالث به دادسرا سپرده شود. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ضبط وثیقه براساس ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 -بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند. -در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود. -ترس از محکومیت قطعی متهم مخصوصا از نوع مالی و یا پرداخت جزای نقدی، وثیقه گذار منصرف از سپردن وثیقه می شود. -یا مجبور است ملکی را که به عنوان وثیقه سپرده است بفروشد. در چه مواردی وثیقه گذار خواستار آزادی  وثیقه است؟ موقعی که وثیقه گذار قصد فروش ملک خود را دارد. یا از سپردن وثیقه برای متهم منصرف شده است. یا بعد از صادر شدن قرار منع تعقیب یا تبرئه متهم، وثیقه گذار می تواند طی درخواستی آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجع قضایی بخواهد. ماده قانون در مورد آزادی وثیقه براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد،رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن جا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. وثیقه گذار چه کارهایی برای آزدای وثیقه انجام میدهد؟ -با نوشتن درخواست، پس از معرفی و تحویل متهم، درخواست آزادی وثیقه را از مقام قضایی بخواهد. -در مواردی نیز که با حکم دادگاه قرار منع تعقیب برای متهم صادر شده - و شاکی ظرف 10 روز به این قرار اعتراض نکرده باشد. -و یا قرار موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود. -وثیقه گذار می تواند اقدام لازم برای آزادی وثیقه انجام دهد و قاضی باید از قرار وثیقه رفع اثر کند. شرایط آزادی وثیقه با حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی، از وی تقاضای آزادی وثیقه و فک وثیقه خود را بنماییم. بهتر است که درخواست به صورت کتبی صورت پذیرد گرچه تقاضای شفاهی نیز کافی می باشد. شرایط آزادی وثیقه طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که پیشتر به آن اشاره شد، صورت می پذیرد و وثیقه گذار با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را می نماید . براساس  تبصره این ماده، این امکان به وثیقه گذار داده شده است که حتی اگر متهم توسط سایر مراجع به علت دیگری در بازداشت باشد هم از این حق خود استفاده کند. قاضی در این خصوص صورت جلسه را تنظیم می کند. به متهم ابلاغ می شود که در صورت داشتن وثیقه دیگر آن را معرفی نماید تا توسط کارشناس بررسی و قبول شود. در صورت عدم پذیرش توسط کارشناس و یا عدم معرفی وثیقه جدید توسط متهم، متهم بازداشت می شود. رویه قضایی در مورد آزادی وثیقه رویه قضایی در این خصوص به صورت یکسان عمل می کند؛ به همین جهت آزادی وثیقه ملکی و وثیقه نقدی مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با معرفی و تحویل متهم صورت می گیرد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. وثیقه گذار در هر زمان می تواند با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را بنماید. نمونه نامه درخواست آزادی وثیقه ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی شهرستان تهران با سلام و احترام احتراما به استحضار میرساند اینجانب            وثیقه گذار آقای        فرزند        به کدملی        به یک فقره کلاهبرداری در پرونده کلاسه         می باشم که به جهت نیاز شخصی نیاز به فروش ملک وثیقه خود را دارم و نیاز به فک آن را دارم. از آنجاییکه متهم مذکور را نزد آن مقام قضایی حاضر نمودم تقاضا دارم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدام فرمایید. با تشکر وثیقه گذار وکیل امور وثیقه گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری

24 فروردین1399

تعلیق قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری؛ یکی از موضوعات چالش برانگیز درپروژه های قرارداد پیمان مدیریت می باشد. در تعلیق قرارداد مدیریت پیمان ، بیشتر اجرای عملیات پیمان دچارمشکل و تعارض شده و باعث تعلیق کار میشود. سازمان برنامه و بودجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد مدیریت پیمان دولتی در شرایط عمومی پیمان، تعلیق قرارداد مدیریت پیمان را بیان نموده است. .سوالی که در تعلیق قرارداد مدیریت پیمان مطرح میشود این است که تعلیق قرارداد از طرف چه کسی صورت میگیرد.؟ سوالاتی که در ادامه به آن جواب داده شده است شامل موارد ذیل است : -مفاد قانونی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در شرایط عمومی پیمان چیست؟ -تعلیق قرارداد مدیریت پیمان از طرف کارفرما چگونه اعمال میشود؟ - تعلیق قرارداد مدیریت پیمان از طرف پیمانکارچگونه اعمال میشود؟ -تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چه اثراتی بر پیمان مدیریت  دارد؟ -شرایط تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چیست؟ - تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چه هزینه هایی ایجاد میکند.؟ تعلیق قرارداد پیمانکاری چیست ؟ به معنی این است که اجرای عملیات پیمان به دلیل امری متوقف شده است . در تعلیق قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات پیمان مدیریت بنا به دلایلی متوقف و باعث تعطیلی کار میشود. راهکارهایی برای پایان دادان به اجرای عملیات پیمان پیش بینی شده است. و میتواند از طرف کارفرما یا پیمانکار یا شخص ثالث صورت بگیرد. یکی از مواردی که باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود تعارض میباشد. به این معنا که در اجرای عملیات پیمان ،شخص ثالث ادعای مالکیت زمین موضوع پیمان را مطرح میکند و عملیات اجرایی متوقف میشود. تعلیق قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان قانونگذار در مورد تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در شرایط عمومی پیمان در مواد چهل و سه و چهل و نه شرایط عمومی پیمان به آن اشاره کرده است . معنی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در این دو ماده یکسان است، اما شرایطی که باعث محقق شدن تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود،با یکدیگر فرق دارد. در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان، قانونگذار حوادث قهری مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار مانند کرونا درشرایط امروز جهان که بعنوان بیماری همه گیرمی باشد،میتواند باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان شود. این عوامل قابل پیش بینی نیستند و کارفرما یا پیمانکار در به وجود آمدن شرایط تعلیق قرارداد پیمانکاری مقصر نیستند. در نتیجه در قبال تعلیق تعهدی برای پرداخت خسارت های به وجود آمده ندارند. اما در ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان در خصوص این که: کارفرما و پیمانکار یا شخص ثالث در محقق شدن تعلیق قرارداد پیمانکاری موثر بودند، قوانین و مقررات و تبصره هایی بیان شده است که در صورت تعلیق قرارداد پیمان مدیریت ،کارفرما یا پیمانکار براساس آن عمل کنند. در صورتی که پیمانکار و کارفرما یا شخص ثالث به اختیار باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری شوند در قبال پیمان مدیریت،مسئول هستند و باید خسارت های وارد شده جبران شود. تعهدات در تعلیق قرارداد پیمانکاری در تعلیقدر پیمان مدیریت، پیمانکار و کارفرما تعهدات خود را انجام نمیدهند،اما این بدان معنی نیست که در زمان تعلیق قرارداد مدیریت پیمان کارفرما و پیمانکار وظیفه ای ندارند، بلکه در طول دوره تعلیق قرارداد پیمان دارای وظایفی هستند که برای آن ضمانت اجرایی تعیین شده است. عوامل تعلیق قرارداد پیمانکاری تعلیق قهری قرارداد پیمانکاری 1-براساس ماده بیست و شش شرایط عمومی پیمان: در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات پیمان مدیریت، شی عتیقه یا آثار باستانی پیدا کند،باید  سریعا به مهندس مشاور اطلاع دهدو کارفرما به دستگاه انتظامی اطلاع داده و در این مدت اجرای عملیات پیمان مدیریت متوقف میشود یا کارگاه موضوع پیمان تعطیل میشود. در این شرایط قهری که قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست پیمانکارو کارفرما براساس مقررات  ماده 49 شرایط عمومی پیمان عمل میکنند. 2-براساس ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان : در صورتیکه حادثه غیرقابل کنترل در اجرای عملیات پیمان مدیریت به وجود آید میتواند باعث تعطیلی موقتشود. حوادثی مانند سیل ، زلزله و بیماریهای واگیردارمانند کرونا میتواند باعث توقف عملیات اجرایی پیمان شود. در این صورت  کارفرما و پیمانکار مسئول خسارت های وارد شده به طرفین قرارداد پیمان مدیریت نیستند. کارفرما و پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمانکاری براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان حوادث قهری مانند بیماری کرونا که امروزه کل جهان با آن درگیر هستند؛و باعث ایجاد خسارت اقتصادی کشورها شده است؛ میتواند باعث توقف عملیات پیمان مدیریت در قراردادهای پیمانکاری شود.کارفرما و پیمانکار دارای وظایفی در دوره تعلیق قرارداد پیمانکاری هستند که متعهد به انجام آن هستند. وظایف پیمانکار و کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری پیمانکار باید از آن قسمت از کارهای اجرایی که انجام شده است در زمان تعلیق محافطت کند ،تا خسارت بیشتری به عملیات موضوع پیمان مدیریت وارد نشود. پیمانکار موظف است که از تجهیزات و ماشین الات محافظت و به مکان امنی انتقال دهد. در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات،خسارت وارد شود،اگر خسارت شامل بیمه بند ج ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان باشد، پیمانکار براساس همان ماده عمل میکند. در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات خسارت وارد شود: خسارت شامل بیمه بند ج ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان نباشد، مسئول جبران خسارت کارفرما می باشد. خسارتهایی که به تجهیزات و ماشین الات پیمانکار وارد میشود ،براساس بند د ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان برعهده پیمانکار است . در صورتیکه حادثه قهری بیشتر از 6 ماه ادامه داشته باشد،کارفرما موظف است که هزینه هایی که پیمانکار در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری کرده است را براساس بند (ب و ج) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل کند. وظایف کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری در صورتیکه کارفرما باعث تعلیق باشد،کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل میکند. کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری دارای وظایفی است که درذیل شرح داده شده است . کارفرما میتواند اجرای عملیات پیمان مدیریت را برای سه ماه تعلیق کند. در صورتیکه کارفرما تعلیق قرارداد پیمانکاری را به پیمانکار ابلاغ نکند، پیمانکار میتواند: تامین دلیل آورد و از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس برای  بررسی و مستندسازی موضوع عملیات پیمان مدیریت را درخواست کند. در صورتیکه تعلیق بیشتر از سه ماه باشد، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه پیمان را به کارفرما مطرح کند. قانونگذار در بند الف از ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: این حق را به کارفرما داده است که برای یک بار به مدت سه ماه میتواند اعمال کند و در این حالت پیمانکار نمیتواند درخواست خاتمه قرارداد مدیریت پیمان را از کارفرما تقاضا کند. کارفرما در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری باید هزینه هایی که در قرارداد پیمان مدیریت قید شده است را به پیمانکار پرداخت کند. در صورتیکه مبلغ هزینه های بالاسری در قرارداد پیمان مدیریت قید نشده باشد ،با پیمانکار برای تعیین میزان آن توافق میشود. در صورتیکه در قرارداد پیمان مدیریت ،میزان هزینه های بالاسری در مدت قرارداد تعیین نشده باشد،کارفرما موظف است که در هرماه برابر ده درصد کارکرد ماهانه را به پیمانکار پرداخت کند. در صورتیکه تعلیق توسط کارفرما انجام شود،هزینه های بالاسری که به پیمانکار پرداخت میشود برابر ده درصد کارکرد متوسط ماهانه به تناسب میزان کاری که معلق شده است می باشد. تبصره :در صورتیکه کارفرما تعلیق را: در قرارداد پیمان مدیریت قبل از اجرای عملیات موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ کرده باشد کارفرما موظف است هشتاددرصد هزینه های تعلیق را به پیمانکار بپردازد. براساس بند (ج) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: پیمانکاردر مورد ماشین الاتی که در مدت تعلیق از کارگاه بیرون میبرد کارفرما و پیمانکار توافق میکنند و پرداخت اجاره ماشین الات در مدت تعلیق قرارداد مدیریت پیمان برعهده کارفرما است . براساس بند (د )ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که تعلیق قرارداد پیمانکاری باید بیشتر ازسه ماه باشد: به شرطی که پیمانکار موافقت کند کارفرما یک بار دیگر فرصت دارد برای مدت حداکثر 3ماه دیگرزمان را افزایش دهد. در صورتیکه پیمانکار با افزایش مدت زمان دوباره موافقت نکند، براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان میتواند قرارداد پیمان مدیریت را خاتمه دهد. براساس بند ( ه ) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: شرایط اجرای عملیات پیمان مدیریت به زمان قبل از تعلیق برگردد،کارفرما برای شروع کار اجرای عملیات پیمان مدیریت برای پیمانکار فرصت در نظر گرفته وزمان شروع اجرای عملیات قرارداد مدیریت پیمان را به وی ابلاغ می نماید. وکیل قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچار مشکل با کارفرما شده اید یا در خصوص موضوعات تمدید قرارداد پیمانکاری ، فسخ قرارداد پیمانکاری ، خاتمه قرارداد پیمان،یا تعلیق در قرارداد مدیریت پیمان نیاز به مشاوره تخصصی دارید از  مشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در پرونده های قرارداد پیمانکاری را در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روزحتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تادر کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم. شماره همراه کارشناس حقوقی : 09381690900 40222853 آدرس: تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل از پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2

جزئیات
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

23 فروردین1399

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری ؛ شرایط قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم میگردد :شرایط عمومی -  شرایط خصوصی شرایط عمومی : عبارت است از شرایطی که میان کارفرما و پیمانکاری به عنوان تعهدات طبیعی و غیر قابل تغییر و عام به صورت قرار داد منعقد می گردد. این تعهدات و الزامات در شرایط عمومی قرارداد صورت میپذیرد و جنبه عمومی دارد لذا باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری صورت بپذیرد در واقع باید گفت که این تعهدات و الزامات غیر قابل تغییر است.در شرایط عمومی بسیاری از تعهدات کارفرما و پیمانکار ذکر شده است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط خصوصی : عبارت است از شرایطی خاص که با توجه و بادر نظرگرفتن قرار داد پیمانکاری در راستای تحقق قرارداد تعیین میشود .نکته مهم مواردی که در شرایط خصوصی ذکر میشوند هیچ گاه و به هیچ وجه نمیتوانند موارد ذکر شده در شرایط عمومی را نقض کنند. (موارد ذکر شده در شرایط عمومی ثابت و غیر قابل تغییر میباشند) پس باید در نظر گرفت با توجه به غیر قابل تغییر بودن , شرایط عمومی جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادها رعایت شوند بدون هیچ گونه تغییر در ساختار شرایط عمومی. لازم به ذکر است که در بند(ط) ماده 37 گفته شده پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط عمومی و کلی میباشد که باید در تمامی قراردادها رعایت شود. پس در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری چهار چوب عملکرد پیمانکار و کارفرما در نظر گرفته شده است که باید این دو در راستای این چهار چوب عمل کنند. مفاد قراردادهای پیمانکاری لذا مفاد شرایط عمومی جنبه ی عام و کلی دارد پس فرض ما بر این است که پیمانکار همانند چهار چوب تعیین شده در شرایط عمومی که باید در راستای ان پیش روند از این مفاد هم نیز اگاه است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری فسخ قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار توسط پیمانکار⬇ 1-کارفرما : با توجه به شرایط عمومی , پیمان فی ما بین کار فرما و پیمانکار تعهداتی میان ان دو وجود دارد که بر سر ان به توافق رسیده اند , که اگر پیمانکار نخواهد یا حتی نتواند به انها عمل کند کار فرما این اختیار را خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید و خسارت های وارد شده به کارفرما توسط ضمانت نامه ی حسن انجام کارو تعهدات , توسط پیمانکار از حساب او کسر و به کار فرما داده شود. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری در ماده 46 شرایط عمومی پیمان امکان فسخ پیمان در 13 مورد توسط کارفرما ذکر شده است که ما 3 نمونه را ذکر مینماییم: 1-تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده دربند (ب)ماده 28 2-تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم ان. 3- تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ,بیش از نصف مدت تعیین شده دربند (ج) ماده 4 موفقتنامه . فسخ پیمان در این حالت, در صورتی مجاز است که کار فرماقسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد. برای اطلاعات بیشتر به ماده 46 شرایط عمومی پیمان مراجعه گردد. شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری در صورتی که پیمانکار موارد ذکر شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان را رعایت ننماید کارفرما تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد نظر خود را(کارفرما)با توجه به مفاد این ماده به پیمانکار اعلام میگرداند که پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورت عدم تطبیق نظر کارفرما با این مواردبه اطلاع کار فرما برساند. درصورت عدم وجود اقدامی از جانب پیمان کار و یا نپذیرفتن دلایل پیمان کار از جانب کار فرما: در چنین شرایطی کارفرما ان پیمان را فسخ مینماید البته بدون هیچ تشریفات قضایی . در نظر داشته باشید که طبق این ماده بیشترین تلاش بر این بوده که قرارداد به خوبی ادامه پیدا کند و به پایان برسد. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری 2-فسخ قرارداد توسط پیمانکار : در این مورد تاخیرات کارفرما در اراده مدارک و همچنین تخصیص منابع , صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کار ساز میباشد که پیمانکاران با جمع نمودن مدارک در موارد مختلف ادعا هایی متفاوتی دارند که در بسیاری از موارد منجر میشود تادریافت خسارت مالی صورت گیرد و یا جبران مالی یا غیر مالی شود چون تاخیر های مجاز و غیر مجاز در کارفرما بحث بسیار مهمی میباشد البته هر دو باید تلاش کنند تا مستندات لازم و قابل اطمینان را فراهم کنند. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط متمم قرارداد پیمانکاری زمانی که طرفین قرار داد (کارفرما و پیمانکار)تغییری نکند اما نیاز به اضافه کردن موضوع ,مبلغ یا مدت جدیدی به ضمیمه قرارداد باشد از لفظ متمم در قرارداد استفاده میشود. متمم پیمان از حیث ماهیت همانند الحاقیه میباشد اما از حیث اهمیت در واقع میتوان گفت به گونه ای است که درصورت عدم توافق بر سر ان قرارداد به نتایج ذکر شده نرسیده و عملا قرارداد نتیجه نخواهد یافت. باید در نظر داشت که در متمم میزان تعهدات طرفین قرارداد تغییر کرده پس برای پیش گیری از اختلاف لازم میباشد که پذیرش طرفین پیمان را اخذ کرده و مستندات لازم را که نیاز به تنظیم متمم را دارند تکمیل نمود. شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری اقاله در لغت به معنای فسخ معامله با رضایت و به عبارتی بخشیدن میباشد . مفهموم حقوقی اقاله عبارت است از: تراضی دو طرف عقد به انحلال زوال عقد و اثار پدید امده در اینده.در واقع میتوان گفت در اقاله دو طرف عقد با هم به توافق برسند که عقد را بر هم زنند و ان را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح نمایند در واقع اقاله به خواست یکی از طرفین قرارداد ممکن نیست هر دو طرف باید راضی باشند. در قرارداد پیمانکاری باید دو طرف یعنی کار فرما و پیمانکار بایک دیگر به توافق برسند که میخواهند قرارداد را فسخ نمایند.باید دو طرف معامله راضی باشند در واقع اقاله در همه عقود راه دارد به غیر از نکاح. شرایط عقد قرار داد پیمانکاری با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بدین صورت است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند , درصورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری تحلیل : افراد میتوانند دست به انعقاد هر نوع قراردادی بزنند و به هر شکل معقول قرار داد منعقد نمایند.مگر اینکه مفاد موجود در ان قرار دادبه دلیل مخالفت با نظم عمومی و خصوصی نامشروع باشد. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری اما انچه که در قسمت بالا بیان شد در مورد قراردادهای پیمانکاری بدین گونه حاکم نیست چرا؟ زیرا مقامات دولتی در انجام وظیفه های قانونی خودشان که تامین نیاز و رفاه جامعه میباشد, بنابراین مقامات دولتی باید از اختیارات نسبتا وسیعی در تنظیم و اجرای تعهدات به دلیل تامین نیازها در مقابل افراد خصوصی برخوردار باشند. پس چون دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است در صورت تعارض میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی اصل بر این است که حقوق عمومی مقدم میباشد و همچنین در صورت تعارض بین قواعد های خاص مربوط به معاملات دولتی در واقع قواعد خاص , اصول کلی و قواعد عمومی همچنان حاکم بر روابط طرفین میباشد. در این شرایط پیش بینی شده به گونه ای است که: گویا هیچ حقوقی برای پیمانکار در نظر گرفته نشده و کارفرما مبرا از هر گونه مسئولیت میباشد در واقع کارفرما میتواند پیمانکار را مکلف کند در صورتی که تحلیل این مقررات با وجود ابهامات و ایرادات چیزی خلاف این رویه را ثابت مینماید. شرایط خاتمه قرارداد پیمانکاری خاتمه در لغت به معنای پایان و خاتمه دادن هم در معنای به پایان رساندن یا پایان دادن به انجام کاری میباشد. در اصطلاح حقوقی خاتمه معنای پایان دادن به انجام تعهد از جانب متعهد میباشد پس از معنای لغوی خود به دور نمانده است. برای مثال در ماده 21 قانون کار ذکر شده است که : قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه میابد الف)فوت کارگر و ....)پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. در این ماده که مربوط به خاتمه قرارداد در کار معین میباشد در معنای اعم خود به کار رفته است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری خاتمه علاوه بر معنای اعم خود میتواند شامل مواردی همچون: فسخ و انفساخ واقاله وابطال و ایفای تعهد و اجرای تعهد باشد.در رابطه با قراردادهای پیمانکاری خاتمه مفهومی خاص و متفاوت دارد زیرا در شرایط عمومی برای خاتمه یافتن قراردادهای پیمانکاری حالت ها و شرایط های خاصی وجود دارد.پس زمانی که صحبت از خاتمه قراردادهای پیمانکاری میباشد ناظر به مفهوم عام و متعارف ان نمیباشد, منظوراز مفهوم خاص ان است که مختص قراردادهای پیمانکاری است. شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری قواعدهای عمومی موجود در تمامی قراردادها لازم الاجرا میباشد پس قراردادهای پیمانکاری هم مستثنی از این امر نیست برای مثال در فسخ قراردادهای پیمانکاری عناصری همچون قصد , رضا و اهلیت باید وجود داشته باشد پس به هنگام انحلال قراردادهای پیمانکاری باید بخش عمومی قرارداد بررسی گردد. باید در نظر داشت که در خصوص انحلال قرارداد های پیمانکاری در شرایط عمومی: از دو اصطلاح فسخ و خاتمه استفاده شده است که میتوان در ماده 46 شرایط عمومی پیمان در دو بند'الف'و 'ب'ناظر ان بود. خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. 02140223952 02140222853 09023589119 هیات تحریریه گروه حقوقی آساک شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

جزئیات
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

22 فروردین1399

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری تعریف پیمانکار : پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشدکه با امضای پیمان یا قرار داد عهده دار انجام پیمان میشود *اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری* برای پروژه های پیمانکاری میتوان ساخت پل و ساخت جاده و ساختیک ساختمان یا پارک و مواردی از این قبیل را نام برد. پیمانکاری را میتوان بر اساس نوع فعالیت خود به شرح زیرطبقه بندی کرد : 1-پیمانکاری ساختمان 2-پیمانکاری اب 3-پیمانکاری حمل و نقل 4-پیمانکاری صنعت 5-پیمانکاری برق 6-پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات 7-پیمانکاری کاوش های زمینی 8-پیمانکاری ارتباطات 9-پیمانکاری کشاورزی 10-پیمانکاری خدمات ابتدا برای اشنایی بیشتر قرارداد پیمانکاری را مورد بررسی قرار میدهیم : قرار داد پیمانکاری قراردادی میباشد که تحت عنوان این قرار داد کارفرما( کارفرما شخصی است که به انجام کاری فرمان میدهد. در واقع میتوان گفت صاحب ان کار است مجموعه ای از فعالیت و اقدامات را با شرایطی خاص و معین شده و در مدت مشخص به پیمان کار (میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که با امضای پیمان عهده دار انجام ان پیمان میشود) موکول میکند که میتواند دارای موضوع های متنوعی باشد از جمله حمل ونقل یاقرار دادهای ساختمانی که شامل قرار داد های ساخت یا قرار دادهای تخریب میباشد. هنگام تنظیم قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید دو طرف قرارداد مشخص باشند و رابطه دو طرف (کارفرما و پیمانکار) با یک دیگر ذکر شوند. بعد از ان نوبت به موضوع قرارداد میرسد که باید شرح داده شود که کارفرما چه توقعاتی از پیمانکار دارد نکته*در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما جبران خسارت برعهده پیمانکار میباشد در واقع پیمانکار در مقابل کارفرما نسبت به انجام اموری که در قرار داد ذکر شده است متعهد میباشد و اگر پیمانکار سهل انگاری کند بایدجبران خسارت نماید. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری (اصول در نظر گرفته شده برای قرارداد های پیمانکاری) در حقوق ایران عنوان و موضوع خاصی برای قراردادهای پیمانکاری در نظر گرفته نشده است فلذا حقوق دانان ایران تابع حقوق دانان فرانسه میباشند که در فرانسه اصول قراردادهای پیمانکاری بدین گونه مطرح شده است که قراردادهای پیمانکاری قراردادهای اداری میباشند. (قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری) قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری حقوق عمومی است. حقوق عمومی برچه نوع روابطی حکومت میکند؟؟ حقوق عمومی بر روابطی حکومت میکند که خصوصیت نابرابر دارندو این از ماهیت های حقوق عمومی است. موضوع قرارداد پیمانکاری موضوع قرارداد پیمانکاری طرح های عمرانی میباشد که با توجه به انعقاد قرارداد پیمانکاری وارد مرحله اجرایی میگردد.منظور از طرح های عمرانی طرح هایی است که به واسطه ی مطالعات فنی و اجتماعی و اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی صورت میپذیرد. اسناد قرارداد پیمانکاری برای به وقع پیوستن یک قرارداد پیمانکاری ده سند لازم الاجرا است. برای مثال در قراردادهای پیمانکاری عمرانی این اسناد شامل 1-دامنه عملیات 2-زمانبندی پروژه 3-شرایط عمومی قرارداد 4-شرایط خاص قرارداد 5-مشخصات فنی و اختصاصی 6-صورت حساب مقادیر 7-براورد کردن هزینه ها 8-نقشه 9- پوشش بیمه عمرانی 10-طرح پیشنهادی در قرارداد اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری در این مقاله هر یک از شاخه ها به صورت مختصر توضیح داده میشود : تواصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاریافق نامه قراردادهای عمرانی : در واقع سند اساسی میباشدمیان شخص پیمانکار عمرانی و کارفرما (رئیس پروژه) در واقع سند اصلی میباشد که اسناد دیگر به این سند ارجاع داده میشود. 1-دامنه عملیات : در این قسمت از سند دامنه ی عملیات عمرانی تعیین میشودنام دیگر دامنه عملیات بیانیه کار است فردی که اجرای عملیات را برعهده دارد تکنیک کار را ذکر میکند و همچنین مصالح مورد نیاز را بیان میکند.در این سند است که چگونگی مواجه شدن با دستورات تغییر یافته با جزییات تمام بیان میشود. 2-زمان بندی پروژه : در قرارداد های پیمانکاری عمرانی دومین سند مهم قسمت زمان بندی پروژه است که نشان دهنده زمان تکمیل و اتمام پروژه است که اگر توسط پیمانکار در زمان تعیین شده به اتمام نرسد امکان نفوذ به مشتری را میدهد و همچنین به پیمانکار این اجازه را میدهد تا کار خود را به طور دقیق زمان بندی کند. 3-شرایط عمومی قرارداد : در شرایط عمومی قرارداد حقوق و مسئولیت های مابین مشتری و پیمانکار تعیین میشود و چهارچوب قانونی برای قرارداد مقرر میگردد. 4-شرایط خاص قرارداد : این بخش معمولا بسط قرارداد برای شرایط عمومی میباشد که درقسمت بالا توضیح داده شده است در واقع این سند شرایط خاص مربوط به بخش های مشخص شده را تعیین میکند. 5-مشخصات فنی و اختصاصی : در این قسمت از سند قراردادی پیمانکاری عمرانی در واقع تمام ان تکنیک ها و مصالح که در قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد ذکر میشود. 6-صورت حساب مقادیر : همان گونه که از نام سند پیداست در این قسمت از سند مصالح , معاملات مختلف و همچنین هزینه ی نیروهای انسانی تک به تک ذکر میشود. 7-براورد کردن هزینه ها : کل عواملی که در پروژه دخیل بوده است به همراه هزینه ها اعمال میشود. 8-نقشه : همه ی قرارداد ها در یک نگاه کلی باید دارای نقشه ای باشند که قابل اجرا میباشد. 9-پوشش بیمه عمرانی : این قسمت از توافق نامه بسیار ضروری میباشد زیرا این قسمت به مالک این تضمین و اطمینان خاطر را میدهد که پیمانکار پشتوانه مالی برای قرار داد عمرانی را دارد از جمله حسن حانجام کار و ضمانت نامه و ... اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری 10-طرح پیشنهادی در قرارداد : این قسمت از قرار داد خیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد اما این اختیار را به پیمان کار میدهد که تمامی وظایف خود را اجرا و مصالح را که در پروژه نام برده شده را فراهم کند. *نکته : برای یک قرارداد پیمانکاری عمرانی تمام قسمت های ذکر شده باید به صورت دقیق رعایت شود و در اسناد مورد بررسی قرار بگیرد برای روند هر چه بهتر یک قرارداد. مدت قرارداد پیمانکاری در یک تعریف خلاصه و مفید از مدت زمان قرارداد پیمانکاری میتوان گفت : مدت قرارداد پیمانکاری عبارت است از شروع عملیات اجرایی تا پایان تعهدات میان پیمانکار و کارفرما. ما در ماده 4 موافقت نامه پیمان مشاهده مینماییم که ابتدا باید میان پیمانکار و کارفرما بعد از انتخاب پیمانکار موافقت نامه صورت گیرد که شرط نفوذ قرارداد میباشد. ابتدا باید میان کارفرما و پیمانکار ابلاغ قرار داد صورت بگیرد که: اگر ابلاغ قرار داد صورت نگیرد در واقع به گونه ای میباشد که گویا قراردادی صورت نگرفته حتی اگر به صورت کتبی هم باشد گویا ابلاغ قرار داد صورت نگرفته است. توجه پس باید موافقت نامه باشد. با توجه به ماده 4 که در زمینه ی موافقت نامه پیمان میباشد در قرارداد هایی که کارفرمای ان دولت نمیباشد میتوان مفاد قرارداد را تغییر داد به گونه ای که مثلا نفوذ و اعمال قرارداد را از زمان امضا یا هر تاریخ دیگر اعمال نمود. مبلغ قرارداد پیمانکاری مبلغ قرارداد پیمانکاری در واقع در سند پیمان ذکر میشود تا میان کارفرما و پیمانکار مشخص باشد تا مشکلی میان کارفرما و پیمان کاربه وجود نیاید. نحوه پرداخت قرار داد پیمانکاری 1-پرداخت به صورت فهرست بها : به معنای توافق میان پیمانکار و کارفرما در هزینه تعیین شده میباشد. پس تمام موارد به صورت(متر طول)(متر مربع)(کیلو گرم)و...تعیین شده و پرداخت میشود. در این نحوه از پرداخت قرارداد پیمانکاری چون: به صورت کاملا دقیق براساس (متر طول-متر مربع -کیلو گرم)میباشد پیمانکار باید اطلاعات دقیقی را به کارفرما بدهد تا این هزینه ها توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت گردد. اگر قرارداد از زمان تعیین شده بیشتر به طول انجامد امکان تعدیل قرار داد امکان پذیر میباشد. باید توجه داشت که در صورت تعدیل قرارداد هزینه های ذکر شده در قرارداد باید به روز رسانی شود. 2-نحوه پرداخت مقطوع : در این نحوه ازپرداخت قرارداد طرف قرارداد متعهد میگردد که بر اساس کل مبلغ مشخص شده تمامی کارها را بر عهده بگیرد. در این روش از پرداخت پیمانکار میتواند به صلاح دید کارفرمابراساس تخصص پیمانکار برای تعیین بودجه باشد. پرداخت مقطوع در پروژه هایی مورد استفاده قرار میگیرد که محصولات خاصی را ارائه مینمایند با توجه به امکان تفکیک پروژه سهولت پروژه و کاهش دعاوی را به عهده دارد. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری در نحوه پرداخت به صورت مقطوع: اولا باید نمودار برنامه ریزی و زمانبندی ارائه شود که از محاسن این کار پیشرفت پروژه در مقاطع مختلف میباشد. زمان پرداخت با توجه به بازه زمانی یا پیشرفت فیزیکی کار یا هر دو ذکر میشود. مدارک لازم را نیزپیمانکار ارائه میدهد زیرا با این عمل درصد پیشرفت کاری مشخص میگردد. و باید مرجعی باشد که پیشرفت پروژه پیمانکاری را بررسی نماید. باید گفته شود که در صورت وجود فعالیت هایی علاوه بر فعالیت های ذکر شده در قرارداد قیمت هم تغییر میکند. 3-نحوه پرداخت درصدی : در این نحوه ی پرداخت فعالیت هایی که هزینه های ان باید توسط کارفرما باید پرداخت گردد و هزینه هایی که پیمان کار به عنوان هزینه های اضافی ایجاد میکند باید به طور کامل مشخص گردد. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری اما این نحوه از پرداخت معایبی هم دارد : اولا اختلاف میان کارفرما و پیمانکار به دلیل اینکه کارفرما در ریز مسائل مالی و نحوه هزینه شدن دخالت مینماید. دوما امکان به نتیجه نرسیدن کارفرما در هزینه شدن به گونه ای که بیش از انتظارات او باشد 4-نحوه پرداخت درصدی با حداکثر میزان قیمت ها : در این روش از پرداخت هزینه ها پیمانکار هزینه ها را به همراه حق الزحمه از کارفرما دریافت میکند. در این نوع از پرداخت هزینه ها حق الزحمه پیمانکار به صورت مقطوع نمیباشد علاوه بر حق الزحمه پیمانکار, کارفرما مبلغی را به عنوان سود به پیمانکار پرداخت مینماید. که در صورت بروز اختلاف برای حل شدن هر چه بهتر و سریع تر میتوانید: به وکلای مجرب گروه اساک مراجعه کرده و سوالات خود را بپرسید. تعهدات طرفین در قرارداد پیمانکاری: در قرارداد پیمانکاری , کارفرما که عموما دولت میباشد متعهد است در قبال پیمانکار اموری از جمله تحویل کارگاه وتعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و همچنین تحویل گرفتن موقت وقطعی موضوع پیمان میباشد. و پیمانکار موظف است در قبال کارفرما موضوع قرارداد را انجام دهد مباشرت در انجام موضوع پیمان بیمه کردن موضوع پیمان و تعهد در مقابل شخص ثالث از سایر تعهدات پیمانکار میباشد. در صورت انجام ندادن تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما باعث بروز اختلاف میان ان دو میگردد که رسیدگی به این اختلافات توسط مراجع قضایی یا غیر قضایی صورت میگیرد. و در اخر در صورت زیان و خسارت وارد شده به هر یک از طرفین (کارفرما و پیمانکار) میتوانند به وکلای گروه اساک مراجعه نمایند که به بهترین نحو ممکن به سوالات شما پاسخگو میباشند. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری​ آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. 02140223952 02140222853 09023589119 کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
کسورات پیمانکاری

کسورات پیمانکاری

20 فروردین1399

کسورات پیمانکاری کسورات پیمانکاری ؛ در مقاله تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری در ضمانت هایی که کارفرما از پیمانکار برای اجرای عملیات پیمانکاری کسر میکند شرح داده شده است. در این مقاله در خصوص نحوه محاسبه کسورات پیمانکاری صحبت شده است .کسورات پیمانکاری مبالغی هستند که کارفرما در پرداخت هایی که در صورت وضعیت موقت و قطعی قرارداد پیمان به پیمانکار پرداخت میکند کسر میکند و بعنوان تضمین تعهدات پیمانکار در حساب کارفرما نگهداری میشود.کسورات پیمانکاری شامل کسورات قانونی هستند که شامل کسورات پیش پرداخت ، کسورات حسن انجام کار،کسورات  بیمه و کسورات مالیات هستند.کسورات حقوقی پیمانکاری شامل کسورات شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان می باشد. انواع کسورات پیمانکاری -کسورات پیمانکاری مربوط به مالیات تکلیفی که شامل سه درصد بود که در ابتدای سال 1395 مالیات تکلیفی حذف شد. - کسورات پیمانکاری مربوط به حق بیمه که پنج درصد می باشد و در ابتدای امضا قرارداد از پیش پرداخت پیمانکار کسر و برای ضمانت پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما نگهداری میشود.مبلغ کسورات برای حق بیمه بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و ارائه مفاصی حساب به پیمانکار استرداد میشود. -قانونگذار در ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی اینگونه بیان نموده است که کارفرما باید قسط آخر قرارداد پیمان و پنج درصد حق بیمه را تا زمانیکه  حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی ارائه نشده است در حساب خود  نگه دارد. -در صورتیکه پیمانکار یک سال از اتمام کار عملیات موضوع پیمان یا یک سال بعد از معلق شدن یا فسخ قرارداد پیمان ،حق بیمه را به سازمان اراده نکند ،کارفرما پنج درصد از مبلغ کل کار از قسط آخرپرداخت پیمانکار را در حساب خود نگه میدارد و حق بیمه کارکنان و کارگران را پرداخت میکند. -کسورات پیمانکاری مربوط به حسن انجام کار ده درصد می باشد و در ابتدای امضا قرارداد پیمان از پیش پرداخت به پیمانکار کسر میشود. مبلغ کسورات پیمانکاری برای حسن انجام کار بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و ارائه مفاصی حساب به پیمانکار برگردانده میشود. ‌ کسورات قراردادپیمانکاری قانونگذار که در قراردادهای پیمانکاری،سازمان برنامه و بودجه می باشد، کسورات پیمانکاری را که در صورت وضعیت پیمانکاری مشخص کرده است شامل موارد ذیل است : -کسورات تضمین تعهدات قراردادپیمانکاری( حسن انجام کار) -کسورات پیش پرداخت پیمانکاری -کسورات حق بیمه کارکنان و کارگران قرارداد پیمان - کسورات حق مالیات -کسوراتی مربوط به شرایط عمومی پیمان مفاد قانونی که براساس آن کسورات قانونی در قرارداد پیمان از حساب پیمانکار کسر میشودشامل موارد ذیل است : کسورات قراردادپیمانکاری کسورات تضمین حسن انجام کار :براساس ماده سی و پنج شرایط عمومی پیمان کارفرما در هر پرداختی که در ارائه صورت وضعیت موقت و قطعی به پیمانکار پرداخت مینماید، ده درصد ازهر مبلغ از صورت وضعیت را کسر کرده و برای ضمانت حسن انجام کار در حساب خود نگه میدارد. -براساس ماده چهل شرایط عمومی پیمان ،کارفرما مبلغ کسورات حسن انجام کاررا بعد از اینکه صورت وضعیت موقت را مصوب نمود، نصف مبلغ کسورات را به پیمانکار استرداد می نماید.(کسورات شرایط عمومی پیمان ) - براساس رعایت مقررات ماده چهل و دو و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان ،کارفرما نصف باقیمانده از مبلغ کسورات حسن انجام کار را به پیمانکار عودت میدهد.(کسورات شرایط عمومی پیمان ) کسورات قرارداد پیمانکاری -براساس ماده پنج آیین نامه تضمین قراردادهای دولتی: ده درصد ضمانت برای حسن انجام کار در هر پرداختی صورت وضعیت موقت از پیمانکار کسر میشود. -در صورتیکه پیمانکارضمانت حسن انجام کاررا براساس نوع الف و ب و ه ماده سه آیین نامه معاملات دولتی ضمانت کند،دستگاه اجرایی باید هشتاددرصد مبلغ سپرده حسن انجام کار را به پیمانکار استرداد نماید. کسورات پیمانکاری کسورات پیش پرداخت -براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مبلغ پیش پرداخت برای قرارداد دولتی بیست درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است. - دستگاه اجرایی مبالغی که از پیمانکار بابت پیش پرداخت کسر میکند، در سه مرحله به پیمانکار مسترد مینماید.مراحل پرداخت کسورات پیش پرداخت به شرح ذیل است : 1-مرحله اول پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکار بعد از اینکه کارگاه به پیمانکار تحویل داده شد ،مبلغ هشت درصد مبلغ اولیه ازکسورات پیش پرداخت است. ( کسورات قرارداد پیمانکاری ) 2-مرحله دوم پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکار: بعد از اینکه پیمانکار تجهیزات مورد نیاز کارگاه را برای اجرای عملیات پیمان آماده نمود، مبلغ شش و نیم درصد از مبلغ اولیه از کسورات پیش پرداخت است. (کسورات قرارداد پیمانکاری) 3-مرحله سوم پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکاربعد از اینکه پیمانکار 30 درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان را براساس صورت وضعیت موقت ارائه شده به کارفرما بدون در نظرگرفتن مصالح اجرای کارانجام داده است ، مبلغ  پنج و نیم درصد مبلغ اولیه ازکسورات پیش پرداخت می باشد.( کسورات قرارداد پیمانکاری ) 4- کارفرما موظف است در خصوص  پیش پرداخت، نحوه استرداد آن به پیمانکار در بیشتر از 3 قسط و تادیه پیش پرداخت ها در شرایط خصوصی پیمان قید نماید تا در صورت اختلاف برای حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در مورد کسورات قرارداد پیمانکاری به آن مراجعه نمایند. کسورات پیمانکاری کسورات حق بیمه قراردادهای پیمانکاری برای اینکه شامل قراردادهای عمرانی باشد ،باید دارای دو ویژگی باشند که در ذیل آمده است : 1-قرارداد پیمان باید فهرست قیمت ها براساس فهرست بهایسازمان برنامه و بودجه باشد وکلیه  مقررات قانونی سازمان در آن رعایت شود. 2-کل یا قسمتی از بودجه عملیات اجرایی را اعتبارات عمرانی دولت تامین کند. کسورات پیمانکاری در قرارداد عمرانی کسورات قانونی که در خصوص حق بیمه در ابتدای امضا قرارداد پیمان از پیش پرداخت های اولیه پیمان کسر میشود،شامل شش درصد کارکرد ناخالص به اضافه شش دهم درصد برای حق بیمه بیکاری از پیش پرداخت پیمانکار کسر میشود. از مبلغ شش و شش دهم درصد کسورات حق بیمه ، پنج درصد  برعهده کارفرما و یک و شش دهم درصد برعهده پیمانکار است. کسورات پیمانکاری در قرارداد غیرعمرانی 1-کسورات  حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که تامین و هزینه مصالح اجرای عملیات پیمان بر عهده پیمانکار باشد یا موضوع قرارداد پیمان  خدماتی باشد و یا عملیات پیمان مکانیکی انجام شود، شامل 7 درصد کارکرد ناخالص و حق بیمه بیکاری باشد، برابر با هفت ممیز هفتاد و هشت درصدکارکرد ناخالص می باشد. (78/7 درصد) 2- کسورات حق بیمه در قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیرمکانیکی انجام شود،معادل 15 درصد کارکرد ناخالص به اضافه حق بیمه بیکاری که در کل شامل شانزده ممیز شصت و هفت درصد کارکرد ناخالص می باشد.(67/16) کسورات پیمانکاری کسورات مالیات برارزش افزوده براساس ضابطه اعمال مالیات برارزش افزوده در قرارداد مهندسین مشاور و پیمانکاران به شماره 947 که در تاریخ بیست و دوم فروردین سال هزارو سیصدو هشتاد و هشت مصوب شد ،کارفرما موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشدکه در سال هزارو سیصدو نودو چهارتصویب شد معادل نه درصد می باشد. کسورات پیمانکاری کسورات مربوط به خسارت در قرارداد -قانونگذاردر بند (و) از ماده هفده شرایط عمومی پیمان در خصوص کارکنان عملیات پیمان قوانینی به شرح ذیل بیان  نموده است : 1-پیمانکار باید حقوق کارکنان و کارگران در اجرای عملیات پیمان را براساس قانون کار پرداخت کند. در صورتیکه حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت  کند ،مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میدهد.در صورتیکه با وجود اخطار حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت نماید، در پرداخت های بعدی صورت وضعیت موقت اجرای کار، کارفرما مبلغ حقوق عقب افتاده کارکنان را کسر میکندو حقوق کارکنان  را پرداخت میکند. 2-همچنین علاوه برکسرمبلغ حقوق کارکنان پانزده درصد دیگر از مبلغ پرداختی صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند. 3-در صورتیکه کسورات از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار برای مطالبات کارکنان کافی نباشد از مبلغ ضمانت پیمانکار پرداخت میشود. 4-درصورتیکه با توجه به اخطارهایی که مهندس مشاور به پیمانکار برای پرداخت حقوق کارکنان داده است مطالبات کارکنان را نپردازد کارفرما  پرداخت را انجام میدهد و در صورتیکه بعد از آن نیز در پرداخت حقوق کارکنان بیشتر از یکماه تاخیر داشته باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را براساس شرایط عمومی پیمان دارد. ‌- قانونگذار در بند( ح )،از ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان محافظت از کار و حق بیمه کار را به پیمانکار واگذار کرده است. در صورتیکه پیمانکار تعهد خود را در این موارد انجام ندهد کسوراتی از وی کسر میشودکه شامل موارد ذیل است : 1-در صورتیکه پیمانکار موارد محافظت از کار و بیمه کار در اجرای عملیات پیمان را انجام ندهد و سهل انگاری نماید،کارفرما  میتواند کارهای محافظت و بیمه کار را انجام دهد و خسارت های مربوطه  بعلاوه پانزده درصد، از مطالبات پیمانکار کسر میکند. -براساس ماده بیست و سه شرایط عمومی پیمان پیمانکار مسئول: محافظت از تاسیسات زیربنایی محل اجرای عملیات پیمان می باشد.در صورتیکه به خطوط آب، برق، گاز آسیب وارد نماید کارفرما برای خسارت وارده به تاسیسات زیربنایی ازپرداخت های صورت وضعیت پیمانکار به علاوه پانزده درصد کسر و به حساب بدهی پیمانکار قرارمیدهد. -براساس ماده بیست و چهار شرایط عمومی پیمان در صورتیکه پیمانکار اصلی در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء تاخیر داشته باشد و کار پیمانکار توسط مهندس مشاور تایید شود ،کارفرما میتواند عدم پرداخت مطالبات پیمانکار جزء را بررسی کند و در صورتیکه پیمانکار اصلی بدهکار باشد و پیمانکار اصلی از پرداخت امتناع کند ،کارفرما میتواند مطالبات پیمانکار را از پرداختی های صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و پرداخت نماید مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی اساک سوالات حقوقی خود رادرخصوص قراردادهای پیمانکاری با موضوع کسورات قرارداد پیمانکاری ،تعهدات پیمانکاری، تضمین قرارداد پیمانکاری و تمدید قرارداد پیمانکاری مطرح نمایید تا مشاورحقوقی پیمانکاری در سریعترین زمان ممکن جوابگوی سوالات شما باشد. کارشناس حقوقی:فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفترگروه حقوقی اساک : تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس ،قبل از پل صدر روبروی پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

20 فروردین1399

سند گذار و وثیقه گذار سند گذار و وثیقه گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان اسنادملکی اطلاق میگردد. این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم تحت عنوان وثیقه میگذارند و با پذیرش ریسک و خطر، موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند. البته در قبال وثایق خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایندکه متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی مراجعه نماید و از خود دفاع کند.سند گذار برای دادگاه سند خویش را به اصطلاح به متقاضیان اجاره میدهد. در چه مواردی وثیقه گذار ( سندگذار) ضمانت میکند. - سند گذار و وثیقه گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رایی صادر شود، برای متهم جهت دادگاه اجاره میدهد. - سند گذار و وثیقه گذار میتواند سند ملکی خود رادر مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد. سند گذار برای دادگاه -بعضی از سند گذارها، اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره میدهند؛ اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته میشود سند نمیگذارند. وثیقه گذار برای دادگاه جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع مینماید. فعل وثیقه گذار بسیار خداپسندانه است. در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید، در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود. اینکه مشاهده میکنیم سند گذار و وثیقه گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید، نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان مدعی العموم محفوظ بماند. لذا خانواده های زندانیان یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند. در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی وثیقه گذار می باشد، از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید. اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید. در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است، تا شخص وثیقه گذار یا سند گذار و وثیقه گذار اطلاعات کامل در مورد ضمانت داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند. ضمانت ضمانت در معنای لغوی به معنی قبول کردن، مسئولیت دین و قرض شخص دیگری را برعهده گرفتن می باشد. در صورتیکه متهم به عهد خود وفا نکند، سند گذار و وثیقه گذار (ضامن) باید بدهی و دین متهم را در قبال شخص خسارت دیده پرداخت کند. مضمون له: شخصی که در ضمانت ،طلبکار است و در قبال وی ضمانت شده است . وثیقه گذار برای دادگاه مضمون عنه :شخصی که در ضمانت، مدیون اصلی است؛ و ضامن (سند گذار و وثیقه گذار) برای وی ضمانت نموده و مسئول پرداخت بدهی وی می باشد. مضمون به : بدهی یا مالی که ضامن برای پرداخت آن در قبال طلبکار ضمانت کرده است . مانند سند گذار و وثیقه گذار با گذاشتن سند ملکی برای متهم ضمانت کرده است. ضمانت به معنای کفالت تعریف قانونی کفالت: قانونگذار در ماده هفتصد و سی و چهارقانون مدنی کفالت را اینگونه تعریف کرده  است : در کفالت ،شخص در مقابل شخص دیگر ضمانت میکند که شخص ثالثی را که در قرار تامین کیفری،  متهم می باشد حاضر کند. ماده 684 تا 723 قانون مدنی به موضوع ضمانت پرداخته است که در ادامه شرح داده شده است. وثیقه گذار برای دادگاه ماده ششصد و هشتاد و چهار قانون مدنی قانونگذار ضمانت را اینگونه تعریف کرده است: ضمانت به این معناست که شخص، بدهی که برگردن دیگری است برعهده بگیرد . ضمانت به معنی اینکه نسبت به مال تعهد کرده است که اگر شخص مال را پرداخت نکرد، مسئول پرداخت مال شخص، ضامن است . در این موضوع میتواند سند گذار و وثیقه گذار باشد. ماده ششصد و هشتادو پنج قانون مدنی براساس این ماده از قانون مدنی در ضمانت رضایت بدهکار شرط نیست ،زیرا بر طبق قانون ، مضمون له مالک مالی است که برگردن بدهکار است؛ و براساس ماده سی قانون مدنی هر شخص مالک مال خود می باشدو میتواند هرگونه تصرف در مال خود داشته باشد. ماده ششصدو هشتادو نه قانون مدنی (ضمانت) -اگر چند شخص ضمانت فردی را متعهد شوند، طلبکار میتواند ضمانت هر کدام را با اختیار خود انتخاب کند. ماده ششصد و نودو پنج قانون مدنی -لازم نیست ضامن شخص طلبکار یا بدهکار را دقیقا  بشناسد. تاثیر ضمانت بر طلبکار ماده ششصدو نودو هشت قانون مدنی -زمانیکه شخص ضمانت مدیون اصلی را قبول کرد ،دینی که بر گردن بدهکار است مبرا میشود و ضامن به طلبکار بدهکار است ،زیرا بدهی مدیون را در قبال طلبکار تعهد نموده است . سند گذار برای دادگاه ماده ششصد و نود و نه قانون مدنی -معلق بودن ضمانت باطل است یعنی شخص ضمانت کند که اگر بدهکار بدهی را نداد ،من متعهد به پرداخت هستم بلکه با ضمانت، تعهدبدهی به گردن وی است. اما در مورد تادیه بدهی میتواند ضمانت کند که اگر مدیون پرداخت نکرد، متعهد است . سند گذار و وثیقه گذار ماده هفتصد و دو قانون مدنی اگر در ضمانت مدت تعیین شده باشد، طلبکار نمیتواند قبل از سررسید زمان طلب، بدهی مدیون را از ضامن بخواهد، حتی اگر دین و بدهی مدیون حال باشد. سند گذار برای دادگاه ماده هفتصد و سه قانون مدنی در صورتیکه ضامن ضمانت حال نسبت به طلب طلبکار نماید، طلبکار میتواند دین خود را از ضامن  بخواهد، حتی اگر بدهی مدیون موجل باشد. ماده هفتصد و چهار قانون مدنی در صورتیکه نوع ضمانت در تعهد ذکر نشده باشد، قانون آن را حال در نظر گرفته است مگر براساس دلیل و مدارک ضمانت موجل باشد. ماده هفتصد و پنج قانون مدنی در ضمانت موجل زمانیکه شخص ضامن فوت کند دین مدیون حال میشود. وثیقه گذار برای دادگاه ماده هفتصد و هفت قانون مدنی در صورتیکه طلبکار از طلب خود از مدیون اصلی بگذرد ضامن مبرا نمیشود مگردر صورتیکه طلبکار از اصل بدهی را بخشیده باشد. تاثیر ضمانت بر بدهکار ماده هفتصد و نه قانون مدنی شخصی که ضمانت مدیون را برعهده گرفته است نمیتواند به مدیون مراجعه کند مگر بعد از اینکه بدهی مدیون را پرداخت کرده باشد. اما در خصوص التزام تادیه بدهی میتواند به بدهکار مراجعه نماید. ماده هفتصد و ده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار رضایت دهد ضامن ضمانت تعهد بدهی مدیون را به شخص دیگر بسپارد حق ندارد به مدیون مراجعه کند. ماده هفتصد و یازده قانون مدنی در صورتیکه ضامن بدهی مدیون را به طلبکار پرداخت کند و مدیون آن را به ضامن پرداخت نماید ضامن نمیتواند به طلبکار مراجعه کند و باید به مدیون اصلی مراجعه نماید و مدیون آنچه از طلبکار گرفته است به وی برگرداند. وثیقه گذار برای دادگاه ماده هفتصد و دوازده قانون مدنی در صورتیکه ضامن از ورثه طلبکار باشد، بعد از فوت طلبکار میتواند به مدیون اصلی (بدهکار) مراجعه نماید. سند گذار و وثیقه گذار ماده هفتصدو سیزده قانون مدنی در صورتیکه ضامن طلب طلبکار را کمتر از طلبش پرداخت کند،نمیتواند مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده است، از مدیون طلب کند، حتی اگر با میل طلبکار کمتر از طلب داده باشد. وثیقه گذار برای دادگاه ماده هفتصدو چهارده قانون مدنی در صورتیکه ضامن مبلغی بیستر از دین طلبکار به وی پرداخت کند، نمیتواند برای پرداخت مبلغ بیشتربه مدیون مراجعه کند مگر اینکه مدیون به وی اجازه پرداخت بیشتر از مبلغ بدهی را داده باشد. ماده هفتصدو پانزده قانون مدنی در صورتیکه بدهی مدت دار باشد و ضامن قبل از سررسید دین آن را پرداخت کند، تا زمان سررسید بدهی و یا حال شدن دین حق مراجعه به  مدیون را ندارد. ماده هفتصدو شانزده قانون مدنی اگر بدهی مدیون حال باشد  ضامن هر وقت بخواهد میتواند آن را پرداخت کند و به مدیون مراجعه نماید حتی اگر ضمانت دارای زمان باشد و سررسید آن نرسیده باشد. سند گذار و وثیقه گذار ماده هفتصدو هفده قانون مدنی در صورتیکه مدیون اصلی بدهی را پرداخت کند، ضامن دیگر دینی ندارد حتی اگر ضامن به مدیون اجازه پرداخت ندهد. ماده هفتصد و هجده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار دین و بدهی را به ضامن ببخشد هم ضامن و هم مدیون مبرا میشوند. سندگذار برای دادگاه ماده هفتصد و نوزده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار بدهی را به ضامن ببخشد یا شخص دیگر بدهی مدیون را پرداخت کند، ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند. تاثیر ضامنین بر یکدیگر ماده هفتصدو بیست ویک قانون مدنی در صورتیکه چندشخص ضمانت مدیون را برعهده بگیرند و هرکدام ضمانت بخشی از بدهی را تعهد کرده باشند، طلبکار نمیتواند برای کل بدهی به هریک از ضامن ها مراجعه کنند، بلکه طلبکار فقط میتواند به مبلغ سهم ضمانت ضامن از ضامن درخواست طلب خود را نماید. اگر یکی از ضامنین کل بدهی را پرداخت کند ،میتواند به اندازه ضمانت ضامنین به ضامنینی که اجازه دادن کل طلب را به وی داده اند، به آنها مراجعه کند. سندگذار و وثیقه گذار ماده هفتصد و بیست و دو قانون مدنی در ضمانت ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند و باید به شخصی که ضمانت وی را قبول کرده است مراجعه نماید؛ و هر ضامنی حق رجوع به شخصی که ضمانت وی را نموده است کند تا به  بدهکار اصلی برسد. در این مقاله کلیه نکات مهم قانونی در مورد موضوع ضمانت که وثیقه گذار یا سند گذار نسبت به آن تعهد مینمایند بیان شده است تا سند گذار و وثیقه گذار با علم به قانون ضمانت در قرار تامین کیفری ضمانت متهم را بپذیرد. سند گذار برای دادگاه وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مجموعه تخصصی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هراقدام قانونی در مورد تهیه سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی  خود را در تمام ساعات شبانه روزبا مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم . سندگذار برای دادگاه کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی آساک : تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل از پل صدر روبروی پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی سندگذار برای دادگاه

جزئیات
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

20 فروردین1399

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت ؛ اگر آشنایی اجمالی و مختصری با فعالیت های عمرانی و مهندسی داشته باشید یا در این حوزه مشغول به فعالیت باشید ، یقینا کلمه صورت وضعیت را شنیده اید ، اما ممکن است اطلاعات دقیق و صحیحی در این مورد نداشته باشید و ابهامات زیادی در این خصوص برایتان به وجود آمده باشد . می توان گفت در بسیاری از موارد ، حتی افرادی که با سابقه طولانی و تجربه زیاد مشغول کار در پروژه های عمرانی و مهندسی هستند معنا و مفهوم صحیح و دقیقی از صورت وضعیت را نمی دانند . پس پیشنهاد می شود این مقاله را با دقت دنبال و مطالعه کنید . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت چیست ؟ همانگونه که از کلمه ی صورت وضعیت مشخص است ، صورت یا فهرستی از وضعیت پروژه و مجموعه خدمات انجام شده در پروژه می باشد. این فهرست شامل مواردی از قبیل : مصالح ، مواد تهیه شده ، حمل مواد و مصالح ، هزینه ساخت مواد، ترکیب مواد و ... می باشد . صورت وضعیت ها شامل مشخصاتی از پروژه یا قرارداد به همراه هزینه های ریالی آنطبق فهرست بهای مربوط به پروژه از زمان انعقاد قرارداد می باشد . در واقع صورت وضعیت ، سندی می باشد که بر اساس آن گزارش مالی از وضعیت و عملکرد عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای قرار داد یا مفاد پیمان فی ما بین کار فرما و پیمانکار ارائه می شود . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر: تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید . بنابراین مقصود پیمانکار از تنظیم صورت وضعیت ، ارائه گزارشات مالی پروژه و خدمات صورت گرفته بر اساس قرار داد منعقده با کار فرما می باشد که بر طبق آن درخواست پرداخت مبلغ به پیمانکار نیز ذکر می شود . به بیان ساده تر ، شخصی که پیمانکار یک پروژه عمرانی می باشد ، در پایان هر ماه فعالیت های عمرانی نظیر بتن ریزی ، حمل مواد و مصالح و .... انجام می دهد که هر یک از این موارد هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی از قبیل دستمزد کارگران ، خرید وسایل و مصالح مورد نیاز ، بیمه کارگران و .... برای پیمانکار دارد . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت این هزینه ها به صورت ماهانه توسط پیمانکار لیست می شوند و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان ، که در بالا ذکر شد ، جهت بررسی به مهندس ناظر تحویل داده می شود تا پس از تایید ، جهت پرداخت هزینه ها به کار فرما ارائه شود . کارفرما پس از بررسی و مطابقت کار انجام شده با مبلغ مورد درخواست پیمانکار هزینه های مورد نظر را به حساب پیمانکار واریز می نماید . با توجه به وجود انواع قرار داد ها و پروژه های عمرانی و مهندسی ، صورت وضعیت به شکل و در قالب های متفاوتی تنظیم می شود . صورت وضعیت می تواند صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی باشد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها خواهیم پرداخت . صورت وضعیت موقت همان طور که بیان شد ، پیمانکار در آخر هر ماه میزان خدمات و فعالیت های انجام شده را محاسبه کرده و در قالب صورت وضعیت به مهندس ناظر تقدیم می نماید تا پس از بررسی به کار فرما تسلیم شود . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت موقت ، سندی است که توسط پیمان کار به صورت ماهانه در ضمن کار تنظیم می شود ، هزینه های مورد مطالبه در صورت وضعیت موقت ، جنبه ی علی الحساب دارد و هزینه های واقعی ، در صورت وضعیت قطعی معلوم می شود . به این مبحث در ماده 37 شرایط عمومی پیمان نیز اشاره شده است . طبق این ماده :" مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آن ها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز این ها ، در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می شود." بنابر این از جمله مهم ترین وظایف پیمان کار تهیه و تنظیم صورت وضعیت موقت است چرا که برای پرداخت به موقع هزینه ها توسط کار فرما ، بهتر است پیمانکار ماهانه صورت وضعیت را به کار فرما تحویل دهد . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت قطعی : این صورت وضعیت به محض تحویل موقت پروژه و کلیه کارها ، توسط پیمانکار به کار فرما انجام می گیرد ، بدین ترتیب پیمانکار در انتهای کار ، حداکثر ظرف مدت یک ماه صورت وضعیت قطعی عملیات انجام شده را مطابق قرارداد جهت بررسی به مهندس ناظر تحویل می دهد . صورت ارقامی که در صورت وضعیت قطعی آورده می شود: به تنهایی قاطع است و منبع تسویه حساب قطعی پیمانکار خواهد بود . در صورت اختلاف بین مقادیر صورت وضعیت موقت با مقادیر و ارقام صورت وضعیت قطعی ملاک پرداخت ، صورت وضعیت قطعی خواهد بود، بدین جهت در تنظیم صورت وضعیت قطعی باید دقت کافی صورت گیرد . لازم به ذکر است ، ماده 40 شرایط عمومی پیمان به مفهوم و نحوه تنظیم صورت وضعیت قطعی پرداخته است ، بر اساس این ماده :پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون منظور مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کار فرما ارسال می نماید . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت کار فرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت: دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام می دارد . در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده ،برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تایید کارفرما مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد . در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلا امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کار فرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلا امضا نکرده است و نسبت به نظر کار فرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یک جا به اطلاع کار فرما می رساند در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود . پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان (حل اختلاف) اقدام نماید . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت با توجه به ماده فوق الذکر به طور خلاصه باید گفت: بعد از تحویل موقت پروژه یا کار ، پیمانکار اقدام به تنظیم صورت وضعیت موقت بدون تجهیزات و مصالح پای کار می نماید و سپس مشاور و کار فرما این مورد را رسیدگی می کنند . ظرف یک ماه پس از تحویل موقت ، پیمانکار صورت وضعیت قطعی را مطابق ماده فوق تنظیم و تهیه و برای اقدامات قطعی بعدی به مهندس مشاور تحویل می دهد . نحوه تنظیم صورت وضعیت : برای تنظیم صورت وضعیت دقیق ، کامل و منظم ، توجه به چند نکته مهم حائز اهمیت است از جمله : - تهیه صورت وضعیت با توجه به اسناد و مدارک قرارداد یا مفاد پیمان - تنظیم مطابق با فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی - تنظیم و تهیه به صورت ماهانه - دقیق ، مجلد و بدون خط خوردگی باشد . - تهیه با استفاده از نرم افزار ها و به صورت رایانه ای - مطابق با فرم های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. صورت وضعیت در چه صورت مورد قبول دادگاه است ؟ هدف اصلی قانون دست یابی و اجرای عدالت است ، به همین منظور در حال حاضر گرایش قرار داد های منعقده بین افراد به سوی عدالت می باشد و در صورت اختلاف در قرار داد ها حل این اختلافات ضروری می باشد . از مواردی که ممکن است باعث بروز اختلاف بین پیمانکار و کار فرما شود ، صورت وضعیت های تنظیم شده توسط پیمانکار است که بر اساس آن کار فرما موظف به پرداخت هزینه ها و مطالبات پیمانکار می باشد . صورت وضعیت تهیه شده توسط پیمانکار ، در صورتی که مطابق شرایط عمومی پیمان و یا تراضی طرفین تنظیم شده باشد مورد قبول و قابل استناد در دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد. شایان ذکر است ثبت این موارد در دفاتر اسناد رسمی باعث می شود تا هم از قدرت و مزیت های اسناد رسمی برخوردار باشد و هم بدون نگرانی از انکار طرف مقابل بتوان در دادگاه بدان استناد کرد چرا که در دادگاه اصل بر صحت و اعتبار بالای اسناد رسمی می باشد و اثبات خلاف آن مشکل می باشد . شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت موقت

جزئیات
مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین

19 فروردین1399

مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی آنلاین ؛ یکی از مزیت های دفتر وکلای حقوقی این است که امروزه به واسطه اینترنت و تماس از راه دور، این امکان را فراهم کرده اند که افرادی که به مشاوره نیاز دارند بتوانند به صورت آنلاین و از راه دور مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایند. مشاوره آنلاین به این شکل است که ابتدا فردی که به مشاوره نیاز دارد با دفتر وکیل تماس می گیرد و از مشاوران آن دفتر می خواهد که به او مشاوره آنلاین ارائه دهند. مشاوره حقوقی آنلاین یا از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت وکیل به سایت وکیل مورد نظر انجام خواهد شد و یا به صورت تلفنی و گفتگو با مشاوران دفتر وکالت انجام خواهد گرفت. اکثر مشاوره های آنلاین و از راه دور به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرند و افراد برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهند داشت. موارد زیادی وجود دارد که ممکن است برای حل آن نیاز به مشاوره گرفتن از یک وکیل ک اردان و مجرب داشته باشید. در ادامه قصد داریم به توضیحاتی در باره این موارد بپردازیم، باما همراه باشید. خیانت در امانت یکی از جرایمی که در سالهای اخیر بیشترین میزان مراجعه به وکلال و اخذ مشاوره حقوقی آنلاین را داشته است جرم خیانت در امانت است. فرد خیانت دیده و شاکی می تواند در دادگاه از فردی که به مال و امانت او خیانت کرده است شکایت کند. خیانت در امانت در واقع به این معنی است که شخصی مالی را نزد فردی که به او اعتماد کامل دارد می گذارد و از او می خواهد که به خوبی از آن نگهداری نماید. ولی فرد ضرر و زیانی به مال وارد می کند و در واقع مرتکب جرم خیانت در امانت می شود. مال به امانت گذاشته شده می تواند هر چیزی باشد؛ مثل چک و سفته، وسیله قیمتی و خانه یا زمین که فرد خیانت کننده در واقع با زیان رساندن به آن ها در امانتی که نزد او گذاشته شده است خیانت می کند و مرتکب جرم می شود. اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که از وقوع چنین اتفاقی ضرر دیده اید و شکایت دارید می توانید با اخذ مشاوره حقوقی آنلاین از وکیل دادگستری به راحتی با مشاوره آنلاین حقوقی مشکل خود را مطرح کنید و خسارت های وارد شده به مالتان را از فرد متهم دریافت نمایید، به شما پیشنهاد می کنیم که از یک وکیل کاردان و متخصص در این زمینه، مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید تا بتوانید سریع تر به مطالبات خود برسید. طلاق به درخواست زن همه می دانیم که آمار طلاق در کشور رو به فزونی می رود و درمیان دعاوی خانودادگی بیشترین دعوای مطرح شده طلاق و این در خواست طلاق هم بیشتر از جانب بانوان بوده است. بانوان بسیاری وجود دارند که با وجود مشکلات بسیار در خانواده اما به دلیل عدم دسترسی به وکیل: نمی توانند حقوق خود را مطالبه کنند. این مشکلات بر روی هم جمع شده و به یکباره منجر به جدایی می شود. تیم حقوقی ما سعی دارد تا با همراه مشاوره حقوقی آنلاین ضمن کاستن از هزینه های شما بتواند حتی از راه دور هم خدمات حقوقی به شما ارائه دهد. یکی از مواردی که  امروزه پرونده های زیادی را در دادگاه به خود اختصاص داده است طلاق می باشد. طلاق به در خواست زن دارای شرایط خاص خودش می باشد؛ و زن نمی تواند به سادگی از دادگاه در درخواست طلاق داشته باشد.زن برای ارائه دادخواست طلاق از دادگاه می بایست یکی از دلایل زیر را داشته باشد: • اعتیاد همسر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی • مجهول المکان بودن همسر • ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی • خیانت همسر و دارا بودن روابط نامشروع از طرف شوهر که در صورت دارا بودن یکی از موارد بالا زن این امکان را خواهد داشت: که در دادگاه دادخواست طلاق بدهد. برای طلاق از طرف زن نیز مشاوره آنلاین حقوقی لازم و ضروری می باشد و بهتر است قبل از مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق، از مشاوره آنلاین استفاده کرده تا نتایج بهتری در دادگاه حاصل شود. مطالبه چک شکایات مربوط به چک یکی از شکایاتی است که امروزه تعداد زیادی پرونده را در دادگاه ها به خود اختصاص داده است. چکی که در قبال ارایه خدمات یا فروش کالا به دست افراد می رسد ممکن است دارای مشکلاتی باشد که همین مشکلات باعث شوند فرد به دادگاه مراجعه کرده و از فرد صادر کننده چک شکایت کند. چک برگشتی، چکی که صادر کننده آن قبل از پاس شدنش فوت می کند و چکی که صادر کننده آن ورشکست شده است از جمله چک هایی هستند؛ که شخص دارنده چک را مجبور می کنند که از صادر کننده ان ها شکایت کند تا بتواند طلب خود را به وصول برساند. همانطور که همه ما می دانیم چک مبحث پیچیده ای دارد و شکایت و طلب وصول به سادگی ممکن نیست. برای طلب وصول چک باید اطلاعات حقوقی کاملی داشت که بهتر است قبل از انجام هر کاری از یک مشاوره حقوقی آنلاین استفاده شود تا نتیجه بهتری حاصل گردد. شرب خمر استفاده از مشروبات و هرچیزی که به آن ها مربوط شود جرم است و طبق ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد. امروزه افرادبسیار زیادی در جامعه به فروش مشروب مشغول هستند که بلافاصله پس از متوجه شدن نیروی انتظامی آن ها دستگیر شده و مجازات می شوند. اما مصرف مشروبات الکلی نیز جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. برای کسب اطللاعات حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی آنلاین در این زمینه می توانید با شماره های موجود درسایت تماس گرفته و ضمن أخذ راهنمایی با  وکیل متخصص جرایم کیفری ارتباط برقرار کنید و  مشاوره آنلاین حقوقی بگیرید. اگر فردی از مشروبات الکلی استفاده کند چه یک قطره و چه صد قطره حتی اگر مست هم نشود بازهم محکوم شده و مجازات خواهد شد. اگر فرد در حالت مستی به دیگران آسیب برساند و باعث رسیدن ضرر و زیانی به مال دیگران شود، فرد خسارت دیده این امکان را خواهد داشت که با مراجعه به دادگاه از فرد مصرف کننده مشروب شکایت کرده و او را محکوم نماید. برای شکایت از افراد فروشنده مشروبات و افراد مصرف کننده بهتر است قبل از اقدام برای هرکاری از یک وکیل کاردان و مجرب بخواهید که به شما مشاوره حقوقی آنلاین ارایه دهد و اطلاعات کامل را در اختیارتان بگذارد تا بتواند نتیجه موفق تری را برای پرونده خود در دادگاه رقم بزنید. مزایای استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین چیست؟ در وضعیت امروزی و نظر به مشکلات شخص و همچنین نداشتن فرصت کافی برای رجوع به دفتر وکالت می تواند یک خدمات فوق العاده به حساب آید. مطمئن هستم تا الان به مزایای بسیار مشاوره حقوقی آنلاین پی برده اید. یکی از این مزایا این است که در بعضی از دفاتر وکلا مشاوره حقوقی آنلاین به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد و یا اگرهم مبلغی بابت آن دریافت شود، میزان مبلغ نسبت به راهنمایی بسیار کم خواهد بود و فرد می تواند با پرداخت هزینه بسیار کم به نتیجه بهتر پرونده خود در دادگاه کمک نماید. یکی دیگر از مزایای مشاوره حقوقی آنلاین این است که شما هر کجای ایران که باشید می توانید از طریق اینترنت و از راه دور از وکیل مورد نظر خود راهنمایی بگیرید. از مزایای دیگر مشاوره حقوقی آنلاین می تواند به اطلاعات ارائه شده توسط وکیل یا مشاوران دفاتر حقوقی اشاره نمود. دریافت مشاوره آنلاین حقوقی در واقع اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با استفاده از این اطلاعات نتیجه پرونده را به نفع خودتان تغییر دهید. آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر، ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. شما می‌توانید تمامی سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

17 فروردین1399

حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری حوادث قهری یا فورس ماژور به وقایع غیرقابل پیش بینی ای اطلاق میشود که وقوع آن را به شخص خاصی نمیتوان نسبت داد. - حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری - یعنی حادثه ای که علت خارجی مانند وقایع طبیعی یا عمل دولت سبب ایجاد آن شده است. در صورتی که حوادث قهری ایجاد گردد،کنترل آن از جانب اشخاص غیر ممکن است. بنابراین در حوادث غیرمترقبه و قهری امکان پیشگیری معمولا وجود ندارد. وتنها با استفاده از روش های مدیریت بحران میتوان آثار غیرقابل جبران ناشی از آن را کاهش داد. از جمله موارد مربوط به موارد فورس ماژور باید به سیل، زلزله،آتش سوزی، جنگ، انقلابهای عمومی و حتی گسترش بیماریهای همه گیر مانند وبا، سل و طاعون و .... اشاره کرد. قانون مدنی ایران در ماده 227 به تعریف قوه قهریه یا فورس ماژور پرداخته است . و همچنین موضوع حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان به تفصیل آمده است. آنچه در این میان برای ما حایز اهمیت است، وقوع حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری یا حوادث حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان و اثراتی است که حوادث قهری یا غیر مترقبه در قرارداد پیمانکاری میگذارد. یعنی آنچه به عنوان حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است، در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری شرایط اصلا به این گونه نبوده است و پس از امضای قرارداد و در حین اجرای کار دچار تغییرات بسیاری شده است. سوالات مهم در ارتباط با حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری : 1- حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری شامل چه نوع حوادثی است؟ 2- حوادث قهری یا غیر مترقبه در قرارداد پیمانکاری چه آثار حقوقی به جا میگذارد؟ 3- مسولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری چیست؟ 4- آیا بیمه پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان را بر عهده میگیرد؟ حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان : به طور کلی چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل برای تحقق حالت فورس ماژور سه شرط غیرقابل اجتناب، غیرقابل پیش بینی و وقوع حادثه خارجی  باید وجود داشته باشد. فورس ماژور در واقع یک استثنایی بر اصل لزوم به وفای عهد محسوب میشود. در ماده 43 شرایط عمومی پیمان به حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری اشاره شده است. در این ماده آمده است حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان شامل: جنگ چه از قبل اعلام شده باشد یا اعلام نشده باشد، تمامی انقلاب های صورت گرفته و اعتصاب های انجام شده از سوی عموم مردم، شیوع انواع بیماری هایی که در سطح جهان گسترش یافته اند، زلزله، طوفان، سیل، طغیان،آتش سوزی های گسترده در پهنای وسیع و بروز حوادثی است که از اراده ی طرفین قرارداد پیمان خارج بوده و در روند انجام پروژه اختلال ایجاد نماید. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری بدیهی است در ایجاد حوادث قهری هیچ کدام از طرفین پیمان منبع ورود خسارت نیستند. پس در ابتدا باید علت ایجاد خسارت کاملا مشخص گردد. یعنی طرفی که زیان دیده است باید ثابت کند که براثر حادثه قهری که غیر ارادی است؛ دچار خسارت شده است. استفاده از قاعده تقصیر به عنوان دلیلی برای توجیه اثبات رابطه بین تقصیر و میزان ضرر وارد شده، میتواند کمک کننده باشد. 1. برعهده پیمانکار است تا با تلاش خود تمامی مصالح و تجهیزات مربوط به قرارداد پیمانکاری را که درمحل وقوع حادثه قهریه وجود دارد؛ برای انتقال به یک مکان امن ایجاد نماید. و باید تمام تلاش خود را برای نگه داری از انجام کارهایی که در مدت قرارداد اجرا شده است و حوادث قهری و غیرمترقبه در قرارداد پیمانکاری میتواند خسارات بیشتریبه آنها وارد کند، بنماید. وظیفه کارفرما فراهم کردن امکانات لازم و در اختیار قرار دادن آنها به پیمانکار به منظور تسریع در انجام امور مربوطه است. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری 2. در ارتباط با خسارت های وارد شده به موضوع پیمان: در صورتی که حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان شامل موارد بیمه در قرارداد باشد، برای جبران خسارت با توجه به بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود. در ماده 21 و در بند ج شرایط عمومی پیمان آمده است: پیمانکار باید تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان معین شده است، بیمه نماید. جبران خسارات مربوط به ماشین آلات و ابزارهای مربوط به پیمانکار، تاسیسات و ساختمان های موقت باتوجه به بند د ماده 21 از مواردی است که بر عهده پیمانکار است (به بند د ماده 21 شرایط عمومی پیمان مراجعه شود). در صورتی که خسارات وارد شده به موضوع پیمان شامل موارد و موضوع بیمه و بند ج ماده 21 نباشد یا میزان خسارات وارد شدهبرای گرفتن خسارت کافی نباشد، جبران خسارت ایجاد شده در اثر حوادث قهری بر عهده کارفرما است. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری بعد از پایان یافتن شرایط فورس ماژور و اتمام آن، چنانچه کارفرما لازم بداند: اوضاع به حالت قبل از وقوع حوادث قهریه برگردد، پیمانکار موظف به از سرگیری کارهای مربوط به قرارداد پیمان می باشد. پیمانکار میتواند ازکارفرما تمدید مهلت زمانی معینی را به منظور انجام کارهای قرارداد که به موجب حوادث قهری در اجرای قرارداد تاخیر ایجاد نموده است، تقاضا نماید. پس از بررسی موضوع و رسیدگی به شرایط ایجاد شده، همینطور تایید از طرف مهندس یا مهندسین مشاور و تصویب از طرف کارفرما تمدید مهلت زمانی به کارفرما اطلاع داده میشود. 3. در صورتی که شرایط قهریه به وجود آمده به مدت شش ماه تداوم پیدا کند یا کارفرما دیگر ضرورتی را برای انجام کارهای مربوط به پیمان به حالت قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان نداند باتوجه به ماده 48 پیمان و بدون در نظر گرفتن بند د ماده 48 میتواند خاتمه قرارداد را اعلام کند. پرداخت هزینه توقف کار به مدت بیشتر از 6 ماه با توجه به بندهای ب و ج ماده 49 پیمان بر عهده کارفرما است. مسیولیت قانونی دولت در خسارات ناشی از حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری : اصل التزام به مفاد قرارداد در قواعد حقوقی هر کشوری غیر قابل اجتناب است. و عدم تعهد و اجرای این اصل از هم گسیختگی و تزلزل در جامعه را به همراه خود داشت. لازم است طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود در متن قرارداد باشند و در صورت عدم اجرای آنها ضمانت اجرای لازم اعمال گردد. در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی دولت بیان شده است:  چنانچه در صورت بی احتیاطی یا عمدا در حین انجام وظیفه از سوی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها خسارتی به اشخاص وارد آید شخصا مسئول جبران خسارت میباشند. و در صورتی که وارد آمدن خسارت منتسب به عمل کارمندان نبوده و نقض در وسایل مربوط به اداره باعث ایجاد آن شده باشد، اداره مورد نظر مسیولیت جبران خسارت را برعهده دارد. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری در موارد اعمال حاکمیت دولت: اقداماتی که برای تامین منافع اجتماعی بر طبق قانون و بر حسب ضرورت انجام میشود و سبب ضرر به دیگری میگردد دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست. بنابراین درقانون مسئولیت مدنی اصل بر مسیولیت شخص است نه دولت. هرگاه یک شخص در برابر شخص دیگر مسیولیت جبران خسارت را بر عهده داشته باشد، مسیولیت مدنی برای او قابل اجرا است. از آنجایی که دولت ها در ایجاد بلایای طبیعی و حوادث قهری آگاهی ندارند، مسیولیتی نیز به منظور عدم انجام وظایف از طرف دولتها نمیتوان قابل شد. با توجه به موارد گفته شده قابلیت تعمیم عدم مسیولیت دولت برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان نیز وجود دارد. وکیل متخصص حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری انعقاد قرارداد پیمانکاری موضوعی پیچیده است که شاید امکان مواجه با آن پیش روی شما قرار گیرد. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری نوشتن و جابه جا شدن هر کلمه در هنگام انعقاد قرار داد: میتواند متضمن ایجاد مسئولیت و بار حقوقی برای هریک از طرفین باشد. گروه حقوقی آساک با داشتن وکیل متخصص در امور پیمانکاری، کارآمدترین راه های ممکن در حل مسایل حقوقی مربوط به قراردادهای پیمانکاری را در اختیار شما میگذارد شما میتوانید برای تنظیم یک قرارداد اصولی و مبتنی بر قواعد حقوقی، با دفتر حقوقی آساک تماس برقرار نمایید. بهره گیری از مشاوره های تخصصی ما در ارتباط با وقوع حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان کاسته و به حفظ سرمایه ی شما کمک مینماید. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری تمامی سوالات خود در ارتباط حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان را از کارشناسان حقوقی آساک بپرسید. تلفن های تماس برای برقراری ارتباط با دفتر حقوقی آساک: 02140222853 02140223952 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، روبروی پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم ، واحد 2B رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تاخیرات پیمانکاری

تاخیرات پیمانکاری

17 فروردین1399

تاخیرات پیمانکاری تاخیرات پیمانکاری در پروژه، موضوع مهم و اساسی اختلافات در قراردادهای پیمانکاری است. - تاخیرات پیمانکاری در پروژه - قانونگذار برای حل اختلاف قرارداد پیمان در مورد تاخیرات پیمانکاری در پروژه ،قوانینی در شرایط عمومی پیمان بیان نموده است . پیمانکار و کارفرما برای حل مشکل تاخیرات پیمانکاری در پروژه ،علاوه برارجاع به بندهای شرایط عمومی پیمان میتوانند در شرایط خصوصی پیمان در خصوص تاخیرات پروژه بندهایی اضافه کنند ،اما مفاد شرایط خصوصی باید برطبق شرایط عمومی پیمان باشد و آن را نقص نکند. با توجه به مشکلاتی که در شرایط نقدینگی کشور وجود دارد، در قرارداد موضوع پیمان ، پیمانکار و کارفرما دچار تاخیرات مجاز و غیرمجاز در انجام تعهدات خود میشوند. برای جلوگیری از اختلاف درتاخیرپروژه موضوع پیمان، در ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان در مورد تاخیرات پیمانکاری در پروژه عملیات پیمان ،توضیح داده شده است . تعریف تاخیرات پروژه رویدادی که باعث میشود اجرای عملیات موضوع پیمان،براساس زمان تعیین شده و برنامه تفصیلی در قرارداد پیمان انجام نشود و اجرای عملیات طولانی گردد. تاخیرات در قرارداد پیمان شامل تاخیرات مجاز و غیرمجاز در پروژه می باشد که براساس تاخیر مجاز و تاخیر غیرمجاز عمل میشود. تاخیرات پروژه دارای سه مبنا است : تاخیرات پیمانکاری در پروژه ،برمبنا ی منشا ایجاد تاخیر در قرارداد پیمان تاخیرات پروژه، برمبنای قابل جبران بودن تاخیرات در قرارداد پیمان تاخیرات پروژه ،برمبنای زمان تعیین شده در برنامه تفصیلی تاخیرات شرایط عمومی پیمان تاخیرات شرایط عمومی پیمان ،شامل تاخیراتی هستند که در مفاد شرایط عمومی پیمان توسط سازمان برنامه و بودجه توضیخ داده شده است. تاخیرات شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است : تاخیرات مجاز تاخیرات غیرمجاز تاخیرات مجاز پروژه :در  تاخیراتی که پیمانکار در ایجاد آن مقصر نیست و بصورت غیرقابل کنترل و غیر قابل پیش بینی بوجود میاید و اجرای عملیات پیمان را طولانی میکند. -حوادث قهریه یکی از عواملی است که باعث ایجاد تاخیر مجاز در قرارداد پیمان میشود که شامل سیل ، زلزله ، طوفان است -تغییراتی که کارفرما در اجرای پروژه بوجود میاورد ،نیز میتواند باعث تاخیرات مجاز در اجرای عملیات موضوع پیمان است . - زمانیکه اعتصاب کارگران باعث تعطیلی کارگاه عملیات موضوع پیمان میشود. -کارفرما به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل نکند.مانند اینکه کارفرما زمین کارگاه را تحویل ندهد، یا مصالحی که تعهد به تامین آن دارد را به موقع فراهم نکند. -در صورتیکه در قرارداد پیمان، تاخیر مجاز از طرف پیمانکار در اجرای عملیات پیمان بوجود آید، معادل مدت زمانی که تاخیرمجاز صورت گرفته است ،مدت قرارداد پیمان تمدید میشود. تاخیرات پیمانکاری در پروژه تاخیرات قرارداد پیمانکاری -در تاخیر مجاز از طرف پیمانکار، به جز تمدید زمان قرارداد پیمان، در صورت ایجاد خسارت مالی ،کارفرما موظف است که خسارت مالی تاخیر مجاز در پروژه را به پیمانکار پرداخت نماید. -پیمانکار و کارفرما مواردی که شامل تاخیر مجاز در قرارداد پیمان می باشد را در ابتدا در قرارداد پیمان قید میکنند ،تا در صورت ایجاد تاخیر مجاز، براساس آن استدلال کنند. تاخیرات قرارداد پیمانکاری تاخیرت غیرمجاز قرارداد پیمان تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان ،تاخیراتی هستند که پیمانکار در بوحود آمدن آن مقصراست و کارفرما تعهدی برای پرداخت خسارت به پیمانکار در این نوع تاخیرات پیمانکاری در پروژه ندارد. تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان شامل موارد ذیل است: -تامین نکردن نیروی انسانی برای اجرای عملیات موضوع پیمان قرارداد که باعث تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. - فراهم نکردن ماشین الات و تجهیزات اجرای پروژه در عملیات موضوع پیمان باعث تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. -تامین نکردن مصالح مورد تعهد کارفرما یا پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان باعث تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. -  استفاده پیمانکار از تجهیزاتی که در اجرای عملیات موضوع پیمان بازدهی ندارند، باعث ایجاد تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. - پیمانکار، عامل اصلی تاخیرات غیرمجاز است و باید خسارات تاخیر غیرمجاز در قرارداد پیمان را پرداخت کند. لایحه تاخیرات پروژه قانونگذار در ماده سی شرایط عمومی پیمان ، چگونگی تهیه لایحه تاخیرات پیمانکاری در پروژه اجرای عملیات موضوع پیمان را مشخص کرده است . ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه ماده 30 شرایط عمومی پیمان -در صورتیکه  اجرای عملیات موضوع  پیمان، براساس  زمان تعیین شده اولیه در قرارداد پیمان و همچنین بعد از تمدید مدت قرارداد پیمان ، تمام نشود، وظیفه تهیه لایحه تاخیرات پیمانکاری در پروژه برعهده مهندس مشاور می باشد. -مهندس مشاور با موافقت پیمانکار مدت زمان تعیین شده مجاز و غیرمجاز را مشخص و به کارفرما ارائه می نماید. -کارفرما بعد از بررسی موضوع ،مدت زمان اجرای پروژه را به پیمانکار اعلام می نماید و براساس مدت مجاز و غیرمجاز که برای تاخیردر پروژه مجاز است ،مدت زمان اجرای پیمان را تمدید می نماید. ماده 50 شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه کشور که شرایط عمومی پیمان را تصویب نموده است ،در ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان ،خساراتی که برای تاخیرات پروژه در پیمانکاری باید پرداخت شود مشخص کرده است . بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان ( تاخیر قرارداد پیمان ) -بعد از اینکه کار اجرای پروژه تمام شد ،اگر زمان اجرای کار پروژه بیشتر از مدت زمان تعیین شده اولیه در قرارداد، باضافه زمان تمدید شده قرارداد باشد، مهندس مشاور بر اساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان موظف است که دلیل تاخیرات پیمانکاری در پروژه  را بررسی کندو مدت زمان تاخیر غیرمجاز را مشخص کند و بعد از اینکه کارفرما آن را مصوب نمود ، براساس موارد ذیل، خسارت تاخیر در اجرای پروژه را حساب کند. -در صورتیکه مجموع زمان تاخیرغیرمجاز بیشتر از یک دهم زمان تعیین شده قرارداد پیمان نباشد، در ازای تاخیر برای هر روز در اجرای کار موضوع پیمان ، یک دوهزارم مبلغی که برای کار اجرایی باقیمانده در آن تاخیر شده است ،خسارت تاخیر مشخص شده است . - در صورتیکه زمان تاخیر غیرمجاز بیشتر از یک دهم زمان تعیین شده قرارداد پیمان باشد، برای یک دهم مدت زمان تعیین شده قرارداد، براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان خسارت تاخیر، تعیین میشود. ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه -برای مدت زمان تاخیر بیشتر تا یک چهارم قرارداد، یک هزارم مبلغ باقیمانده از اجرای پروژه که تاخیر انجام نشده است ،برای هر روز، خسارت تاخیر تعیین میشود. -اگر مدت زمان تاخیر غیرمجاز از یک چهارم زمان قرارداد پیمان بیشتر باشد و قرارداد ادامه پیدا کند،خسارتی که از پیمانکار دریافت میشود ، تاخیرات قرارداد پیمانکاری نباید از مجموع خسارتی که براساس بند 2 همین ماده بیشتر باشد و زمان اضافی برابر با یک چهارم زمان قرارداد پیمان برای ادامه  اجرای عملیات اجرای کار پروژه بدون اینکه خسارتی از پیمانکار دریافت شود صورت میگیرد. -برای تعیین مبلغی که در اجرای آن تاخیر شده است ،از روش ذیل استفاده میشود. -مبلغ قرارداد اولیه پیمان را از مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهایی که تا زمان پایان قرارداد پیمان انجام شده ،کم میکند و عدد بدست آمده مبلغی است که برای اجرای عملیات موضوع پیمان تاخیر ایجاد شده است . -در صورتیکه قرارداد پیمان بدلیل مواردی که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بیان شده است فسخ شود ،یا براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، قرارداد پایان یابد، تاخیر در پروژه را براساس برنامه زمانی تفصیلی که وجود دارد و با رعایت مقررات ماده 30 شرایط عمومی پیمان بررسی و مدت زمان مجاز و غیرمجاز تاخیر در پروژه را مشخص میکنند. ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه -براساس  این بند از ماده 50 شرایط عمومی پیمان ،تاخیراتی که توسط پیمانکار در اجرای پروژه صورت گرفته و غیرمجاز است، مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر در پروژه، برعهده پیمانکار است . -در این صورت برای تعیین مبلغ باقیمانده ازکار قرارداد پیمان که در اجرای آن تاخیر پیمانکار تا تاریخ فسخ یا اتمام پیمان انجام شده را از مبلغ کار اجرایی عملیات پیمان کم میکنند. -در صورتیکه گرفتن خسارت تاخیرقرارداد پیمان، بیشتر از مبالغی که در ماده 50 شرایط عمومی پیمان مشخص شده باشد و براساس مدارک و دلایل مبلغ آن را تعیین کنند ،خسارت تاخیر پروژه برطبق آن حساب میشود. ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان در این ماده از شرایط عمومی پیمان ،در خصوص تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت و قطعی و تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی توضیح داده شده است . ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه تبصره یک از ماده 51 شرایط عمومی پیمان -اگر کارفرما در رسیدگی به صورت وضعیت موقت یا قطعی و یا تهیه صورتحساب نهایی، تاخیر داشته باشد و این تاخیر باعث شود ، پیمانکار ضمانت نامه پیمانکاری را تمدید نماید و متحمل هزینه اضافی شود ،کارفرما موظف است که هزینه پیمانکار را پرداخت کند. -اگر کارفرما در آزاد کردن ضمانتنامه پیمانکاری بیشتر از 3 ماه تاخیر داشته باشد، باید ضمانت نامه را آزاد کند. تبصره دو از ماده 51 شرایط عمومی پیمان در صورتیکه در صورت حساب قطعی پیمانکار مشخص شود که پیمانکار بدهی ندارد یا مبلغ بدهی وی به کارفرما کمتر از نصف کسوراتی است که بابت ضمانت حسن انجام کاراز پرداختی پیمانکار کم شده است ،یا براساس صورت حساب نهایی ،پیمانکار بدهی نداشته باشد، باید ضمانت نامه ها آزاد شودو تاخیری که در آزاد شدن ضمانت نامه پیمانکاری بوجود آمده است را کارفرما به پیمانکار پرداخت کند. ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه تاخیرات قرارداد پیمانکاری وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک پیمانکار عزیز قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است . میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید . کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

16 فروردین1399

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان ، تعهداتی دارند که برای انجام تعهدات ،ملزم به دادن ضمانت نامه می باشند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است. تضمین تعهدات درقرارداد پیمانکاری شامل، تضمین تعهدات پیمانکار و تضمین تعهدات کارفرما می باشد. هدف از تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری این است که در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما یا پیمانکار بتوان آن را جبران کرد. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است : ماده 34 شرایط عمومی پیمان تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری -در ابتدای تنظیم قرارداد ،برای اینکه پیمانکار به تعهداتی که در قرارداد امضا نموده است عمل کند باید مبلغی معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان را با موافقت کارفرما در ابتدای مناقصه به کارفرما تحویل دهد. -ضمانت نامه تضمین تعهدات پیمانکار برای مدت یک ماه از زمانیکه موضوع عملیات پیمان به پیمانکار تحویل موقت شده است ،اعتبار دارد . - در صورتیکه پیمانکار بعد از پانزده روز از تاریخ منقضی شدن ضمانت نامه، اعتبار ضمانت نامه را تمدید نکند، قانون به کارفرما این حق را داده است که مبلغ تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری را از بانک برداشت و بعنوان وثیقه در حساب خود نگهداری کند. -تضمین تعهدات پیمانکار، در قرارداد پیمانکاری بعد از اینکه صورت مجلس مصوبات موقت  تصویب شد ، کارفرما براساس تبصره یک ماده 34 شرایط عمومی پیمان ضمانت نامه راآزاد میکند. تبصره ماده 34 شرایط عمومی پیمان ( تضمین تعهدات پیمانکار ) -در صورتیکه صورت وضعیت موقت براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان تنظیم شود و در زمان یکماهه فرصت برای تحویل موقت ، اگر براساس صورت وضعیت موقت ،پبمانکار بدهی داشته باشد، یا مجموع بدهی کمتر از نصف کسورات تضمین حسن انجام کار پیمانکار باشد ، کارفرما باید ضمانت نامه را براساس مواد چهل و یک و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان که بعنوان وثیقه در حساب خود نگه داشت آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری ضمانت نامه پیمانکاری برای انجام تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری از آنجاییکه پیمانکار و کارفرما از وضعیت مالی و توانایی فنی و اجرایی عملیات پیمان آگاهی ندارند ، از این رو در ابتدای قرارداد پیمانکاری ،پیمانکار برای تضمین تعهدات در پیمانکاری بایدضمانت نامه دهد. برای ضبط ضمانت پیمانکاری و استرداد تضمین تعهدات پیمانکار و تمدید ضمانت نامه پیمانکاری ،باید براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط قانونگذار که در قرارداد پیمان سازمان برنامه و بودجه می باشد عمل شود. انواع ضمانت نامه پیمانکاری ضمانت نامه پیمانکار -تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه و مزایده  قرارداد موضوع پیمان -ضمانت نامه مربوطه در مناقصه و مزایده ،برای اینکه پیمانکار در مورد مبلغی که برای اجرای عملیات پیمان پیشنهاد داده است، تضمین کند از وی دریافت میشود. - براساس پیشنهادات ارسالی پیمانکاردرمناقصه ومزایده ،پیشنهادهایی که بالاترین مبلغ را ارائه نمودند برنده مناقصه و مزایده می باشند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری -در صورتیکه پیمانکار برنده اول، قرارداد پیمان را قبول نکند،ضمانت نامه وی ضبط میشود. - بعد از انتخاب برنده پیمانکار در مناقصه پیمانکاری یا مزایده پیمانکاری ،ضمانت نامه پیمانکاران دیگر از طریق بانک باطل میشود. ضمانت نامه حسن انجام کار ( تضمین تعهدات پیمانکار) -پیمانکار برای اینکه به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل کند در زمانیکه پیمانکار قرارداد را امضا میکند ، باید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به کارفرما تحویل دهد. -کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان را به اتمام رساند و صورت جلسه موقت را مصوب کند، باید ضمانت نامه را به پیمانکار تحویل دهد. -تاریخ اعتبار ضمانت نامه باید یکماه بعد از تحویل موقت قرارداد پیمان باشد. - در قرارداد پیمان ،در پرداختهایی که در هر صورت وضعیت ،برای پیمانکار واریز میشود،مبلغ ده درصد برای ضمانت حسن انجام کار کم میشود. -کارفرما در ابتدای امضای قرارداد پیمان، ضمانت نامه انجام تعهدات را از پیمانکار دریافت میکند ، تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری بعد از اتمام کار به پیمانکار تحویل داده میشود. براساس ماده 34 شرایط عمومی پیمان ،مبلغ ضمانت نامه انجان تعهدات ،معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان است. -پیمانکار میتواند به جای پرداخت مبلغ پنج درصد ،ضمانت نامه مبلغ حسن انجام کار را به کارفرما پرداخت کند. ماده  سی و پنج شرایط عمومی پیمان کارفرما در هر پرداختی که براساس صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت میکند، ده درصد از مبلغ پرداختی صورت وضعیت موقت را برای تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری با عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار کسر میکند. مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار در دومرحله به پیمانکار برگشت داده میشود. -نصف مبلغ ضمانت حسن انجام کار براساس ماده چهل شرایط عمومی پیمان بعد از اینکه صورت وضعیت قطعی مصوب شد ، به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری - نصف دیگر مبلغ ضمانت حسن انجام کار،براساس شرایط مواد چهل و دو و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان ،بعد از تحویل قطعی موضوع پیمان به کارفرما به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. ضمانت نامه پیش پرداخت (تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری) در ابتدای قرارداد پیمان، برای اینکه پیمانکار مصالح و تجهیزات موضوع عملیات پیمان را تامین کند ،کارفرما مبلغی بصورت پیش پرداخت به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکند . -کارفرما در ادامه عملیات موضوع پیمان و با توجه به پیش صورت وضعیت، مبالغ را از حساب پیمانکار کم میکند. - براساس قانون درقراردادهای پیمانکاری ،مبلغی که برای تضمین تعهدات پیمانکاری بعنوان ضمانت نامه پیش پرداخت تعیین میشود، برابر با بیست درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است. - از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما ،هشت درصد بعد از تحویل زمین به پیمانکار پرداخت میشود. - از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما ،شش و نیم درصد مبلغ قرارداد پیمان ،بعد از اینکه پیمانکار شصت درصد ماشین الات و تجهیزات کارگاه را تهیه کرده است ، به پیمانکار پرداخت میشود. -از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت توسط کارفرما ،پنج و نیم درصد بعد از اینکه سی درصد مبلغ قرارداد پیمان براساس صورت وضعیت ماهانه انجام شده باشد، باید به پیمانکار پرداخت شود. - اعتبار ضمانت نامه پیش پرداخت تا اتمام مدت زمان قرارداد پیمان است . شرایط ضبط ضمانت نامه در تضمین تعهدات پیمانکار برای اینکه تضمین تعهدات پیمانکار از طرف کارفرما ضبط شود ،براساس شرایط عمومی پیمان باید قرارداد پیمان ، بدلایل قانونی فسخ شده باشد یا پیمانکار از اجرای عملیات موضوع پیمان برکنار شود. ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه -تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه از انواع ضمانت نامه های بانکی است. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری -مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه از تاریخی که پیشنهادات مناقصه شروع شود می باشد. -کارفرما میتواند اعتبار ضمانت نامه شرکت مناقصه را به مدت سه ماه افزایش دهد. براساس ماده ده (آیین نامه تضمین) بند ث اگر شرایط ضبط ضمانت نامه براساس قرارداد پیمان  بوجود آید، کارفرما وظیفه دارد که موضوع ضبط وثیقه را با دلایل و مستندات کتبی به پیمانکار ابلاغ کند. -در صورتیکه بعد از مدت شش ماه از ابلاغ ضبط ضمانت نامه به  پیمانکار، کارفرما ضبط ضمانت نامه را از مرجع اجرای ضمانت نامه درخواست نکند، ضمانت نامه شرکت درمناقصه پیمانکار آزاد میشود و کارفرما بعد از این مدت نمیتواند درخواست ضبط نماید. وکیل ضمانت نامه پیمانکاری پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است . قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از  مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند . همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. از آنجاییکه قرادادهای پیمانکاری بخصوص دریافت ضمانت نامه قراداد پیمان نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد ،قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری  ، با وکیل ضمانت نامه پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره پیمانکاری و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد. فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تعهدات در قرارداد پیمانکاری

15 فروردین1399

تعهدات در قرارداد پیمانکاری قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان، تعهدات در قرارداد پیمانکاری که کارفرما و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشند را تعیین کرده است . انجام تعهدات در قرارداد پیمانکاری نیاز به ضمانت اجرایی دارد و در شرایط عمومی پیمان، ضمانت اجرایی تعهدات در قرارداد پیمانکاری را  مشخص کرده است . در این مقاله در مورد بندهای شرایط عمومی پیمان - فصل دوم تاییدات و تعهدات پیمانکاری ماده 16 الی 27 - فصل سوم تعهدات وکارفرما در قرارداد پیمانکاری ماده 28 الی 33 -فصل چهارم تضمین موارد تعهدات قرارداد پیمانکاری ماده 34 الی 42 در ابتدای مقاله به طور خلاصه تعهدات در قرارداد پیمانکاری شامل تعهدات کارفرما در قرارداد پیمان و تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان و تعهدات شخص ثالث در قرارداد پیمانکاری بیان شده است . تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری -کارفرما متعهد است که کارگاه را در زمان تعیین شده در قرارداد پیمان به پیمانکار تحویل دهد. -کارفرما متعهد به پرداخت پیش پرداخت ها به پیمانکار است . -کارفرما متعهد به پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و صورت وضعیت موقت می باشد. -کارفرما متعهد به تحویل گرفتن موضوع پیمان به صورت قطعی است . -کارفرما باید پیش پرداخت های اولیه را به پیمانکار پرداختکند. - کارفرما موظف است که در صدی از پیش پرداخت پیمانکار رابرای حق بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری در قراردادپیمانکاری کسر کند و بعنوان تضمین انجام بیمه  کارکنان وپرداخت مالیات در حساب خود نگه دارد. تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری : -پیمانکار تعهد دارد که عملیات اجرایی موضوع پیمان را برطبق تعهدات در قرارداد پیمانکاری اجرا کند. -پیمانکار موظف به مباشرت در اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد. -پیمانکار موظف است که موضوع پیمان را بیمه کند و تعهداتی که در مقابل اشخاص ثالث در قرارداد پیمان وجود دارند را انجام دهند. -زمانیکه پیمانکار و کارفرما تعهدات در قرارداد پیمانکاری را انجام ندهند ،اختلاف بوجود میاید و برای حل اختلاف در قرارداد پیمان، ارجاع به مرجع قضایی و غیرقضایی در شرایط عمومی پیمان بیان شده است . تعهدات پیمانکار در قراداد پیمانکاری پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در سه مرحله براساس زمان اجرای عملیات پیمان تعهد دارد و باید وظایفی را که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است ، در مقابل کارفرما و شخص ثالث انجام دهد. تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری قبل از انعقاد قراردادپیمان شامل مورد ذیل است : -پیمانکار موظف است که در مناقصه موضوع پیمان ،شرکت کند و ضمانت نامه ای که برای شرکت در مناقصه لازم است باید پرداخت کند. تعهداتی که پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در زمان اجرای عملیات پیمان موظف به انجام آن است. تعهدات در قرارداد پیمانکاری شامل موارد ذیل است : -پیمانکار براساس یکی از بندهای ماده 16 شرایط عمومی پیمان متعهد است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض را رعایت نماید و در صورتیکه این موارد را رعایت نکند، مسئول اجرا نکردن قوانین و مقررات است . - ماده هفده شرایط عمومی پیمان -تعهد پیمانکار در خصوص تامین نیرو عملیات اجرایی،استخدام افراد متخصص و با تجربه می باشد. -پیکانکار موظف به پرداخت حقوق کارکنان براساس قانون کار می باشد. اگر پیمانکار در پرداخت حقوق به کارگران تاخیر داشته باشد، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میکند که حقوق کارگران را پرداخت کند. -بعد از اخطار مهندس مشاور و عدم پرداخت حقوق کارگران ،کارفرما مبلغ حقوق کارگران را به اضافه پانزده درصد از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده هجده شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) -براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار در قبال حسن اجرای کار ، برنامه کار اجرایی پیمان ، تهیه گزارش از پیشرفت عملیات اجرایی موضوع پیمان ،انجام هماهنگی با پیمانکاران دیگر( پیمانکاران جزءو فرعی)و هماهنگی با رئیس کارگاه متعهد می باشد. ماده نوزده شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار متعهد است که نقاط نقشه را کنترل کند، و سپس نقشه را پیاده نماید و کلیه اندازه گیری ها را انجام دهد. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده بیست شرایط عمومی پیمان براساس این ماده ،پیمانکار متعهد است که کارگاه موضوع عملیات پیمان را مجهز کند،و مصالح و تجهیزات و ماشین الات کارگاه را تهیه کند. ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) پیمانکار مسئولیت محافظت و نگهداری از تجهیزات کارگاه و محافظت و ایمنی کار و کارگران را برعهده دارد. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده بیست و دو شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ،تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان ، شامل مرتب کردن کلیه مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستورات کار نیز می باشد. ماده بیست و سه شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده ازشرایط عمومی پیمان ،پیمانکار موظف است که از تاسیات زیربنایی خطوط لوله آب ، گاز و برق محافظت نماید. ماده بیست و چهار شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده شرایط عمومی،پیمان پیمانکار میتواند با رعایت شرایط و مقررات اجرای عملیات پیمان را کلی یا جزیی به پیمانکار دیگر بسپارد. ماده بیست و پنج شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در صورت موارد ذیل میتواند کار اجرای پیمان را در شب انجام میدهد. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده بیست و شش شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) پیمانکار در اجرای عملیات پیمان ،شی عتیقه و یا اشیای مربوط به آثار باستانی را پیدا کند باید به دستگاه انتظامی اطلاع دهد. - پیمانکار اجرای عملیات پیمان را باید خود شخصا انجام دهد،یا با اجازه کارفرما  اجرای کل یا قسمتی از عملیات پیمان را به پیمانکار دست دوم ( فرعی یا جزء ) بسپارد. -پیمانکار موظف است که اجرای عملیات پیمان را برطبق مدت زمان تعیین شده در قرارداد به اتمام برساند. - پیمانکار متعهد است که مصالح ، تجهیزات و ماشین الات اجرای عملیات پیمان را تهیه کند . - پیمانکار در این دوره از عملیات اجرایی پیمان در مقابل اشخاص ثالث نیز تعهداتی دارد که باید آنها را انجام دهد. تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان در مقابل اشخاص ثالث تعهدات در قرارداد پیمانکاری در ماده هفده از شرایط عمومی پیمان در خصوص تعهدات پیمانکار در قبال اشخاص ثالث توضیح داده شده است. حقوق کارگران باید رعایت شود. از ملک های  همسایه موضوع پیمان حفاظت نماید و هیچ گونه تصرفی در آنها انجام ندهد. از تاسیسات زیرزمینی آب برق گاز حفاظت کند. کنترل نقاط نقشه پیمانکار موظف به تجهیز نمودن کارگاه است . بعد از تحویل کارگاه باید مصالح و تجهیزات ماشین الات را تهیه کند. پیمانکار موظف است که از اجرای عملیات موضوع پیمان  حفاظت کند. پیمانکار موظف است که کارکنان و کارگران پروژه را بیمه نماید. پیمانکار موطف است که حقوق و مزایای کارکنان و کارگران را براساس قانون پرداخت کند. تعهدات در قرارداد پیمانکاری تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری بعد از اجرای عملیات اجرایی موضوع پیمان که شامل موارد ذیل است : تحویل موقت  موضوع پیمان تحویل قطعی موضوع پیمان تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری کارفرما تعهداتی در قرارداد پیمانکاری دارد که براساس ماده شرایط عمومی پیمان ،موظف به اجرای آن می باشد. در ذیل تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری به طور خلاصه بیان شده است: ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) تعهد کارفرما در قرارداد پیمان در این ماده این است که کارگاه  برای اجرای عملیات پیمان را به پیمانکار تحویل دهد. ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما میتواند مقدار کار عملیات پیمان و قیمت ها را تعییر دهد و نرخ پیمان را تعدیل نماید.(تعدیل قرارداد پیمانکاری) ماده سی شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما میتواند مدت زمان اجرای عملیات پیمان را تغییر دهد. ماده سی و یک شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما موظف است که  عملیات موضوع پیمان را مدیریت نماید. ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما موظف است ،بر اجرای عملیات پیمان که توسط پیمانکار صورت میگیرد، نظارت میکند. تعهدات در قرارداد پیمانکاری وکیل پیمانکاری پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجودآمده است . قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و ابهامات خود را در موردقراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند. همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل بامشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. تعهدات در قرارداد پیمانکاری کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
حل اختلاف در قرارداد پیمان

حل اختلاف در قرارداد پیمان

13 فروردین1399

حل اختلاف در قرارداد پیمان در هر قراردادی یکسری اختلاف بین طرفین بوجود میاید و قراردادهای پیمانکاری از این اختلاف مستثنی نیستند. موضوع حل اختلاف در قرارداد پیمان امری مهم و اساسی در قراردادها بخصوص قرارداد های دولتی هستند و قانونگذار در این مورد در شرایط عمومی پیمان به حل اختلاف قرارداد در پیمان اشاره کرده است و قوانین و مقرراتی تصویب نموده است که در ابتدای اختلاف، پیمانکار و کارفرما باید به آن مراجعه کنند. قانونگذار در شرایط عمومی پیمان ماده پنجاه وسه در مورد حل اختلاف در قرارداد پیمان سخن گفته است . ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان حل اختلاف در قرارداد پیمان ( حل اختلاف پیمان) -اگر پیمانکار یا کارفرما در خصوص اجرای هریک از بندهای مفاد قرارداد پیمان ، دچار اختلاف شوند، یا مفاد پیمان را به نظر خود تفسیر مختلف و جداگانه کنند ، قبل از اینکه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند ، میتوانند براساس موارد ذیل عمل کنند: شیوه های حل اختلاف در قرارداد پیمان -در صورتیکه کارفرما و پیمانکار در خصوص بخشنامه ای که بر اساس ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه کشور ، سازمان برنامه و بودجه آن را به طرفین قرارداد پیمان ابلاغ کند وهریک از طرفین قرارداد پیمان از مفاد  بخشنامه برداشت مختلف داشته باشند، در این حالت در خصوص تفسیر متن بخشنامه از سازمان برنامه و بودجه استعلام میکنند و هر برداشتی که سازمان در مورد مفاد قرارداد پیمان داشت ، حل اختلاف در قرارداد پیمان را براساس آن اجرا میکنند. -اگر اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در مورد تفسیر متن بخشنامه نباشد و هردو برداشت یکسان از متن بخشنامه سازمان برنامه و بودجه داشته باشند و اختلاف خارج از این موضوع باشد ،طرفین قرارداد پیمان ،کارشناس انتخاب میکنند و در هیئت کار شناسی حل اختلاف در قرارداد پیمان بررسی و طرفین براساس رای کارشناس به قرارداد پیمان عمل میکنند. -اگر پیمانکار و کارفرما به رای کارشناس اعتراض کنند و رای هیئت کارشناسی را قبول نکنند ،باید موضوع داوری را به ریاست سازمان برنامه و بودجه بسپارند. - در صورت اختلاف در برداشت از مفاد پیمان ،پیمانکار و کارفرما ،داوری در مورد موضوع اختلاف را به سازمان برنامه و بودجه  واگذار میکند. - این بند از ماده 53 شرایط عمومی پیمان در مورد حل اختلاف در قرارداد پیمان دارای دو تبصره می باشد که در ذیل امده است : تبصره یک :اگر  داوری در حل اختلاف موضوع قرارداد پیمان را رئیس سازمان برنامه و بودجه قبول کند ،مرجع صالح برای رسیدگی به حل اختلاف در قرارداد پیمان ،در بحث داوری ،شورای عالی فنی است. تبصره دو از حل اختلاف در قرارداد پیمان تبصره دو : بعد از ارجاع اختلاف قرارداد پیمان به داوری توسط سازمان برنامه و بودجه و رسیدگی توسط شورای عالی فنی ،موضوع اختلاف قرارداد پیمان ، براساس قوانین و مقررات مربوط به آن بررسی و رای صادر میشود و طرفین ملزم به اجرای رای شورای عالی فنی می باشند. - اگر چه موضوع اختلاف برای حل اختلاف پیمان به شورای عالی فنی واگذار میشود و طرفین براساس رای آن عمل میکنند ،اما این موضوع نمیتواند طرفین قرارداد پیمان را به این که تعهدات خود را براساس قرارداد پیمان انجام ندهند،ملزم کند،.بلکه پیمانکار و کارفرما باید تعهدات خود را در چارچوب قرارداد پیمان انجام دهند. به پیمانکاران و کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری غیردولتی توصیه میشود که در تنظیم قرارداد پیمان در قسمت حل اختلاف در قرارداد پیمان ارجاع اختلاف به داوری را مشخص و شخصی که بعنوان داور در صورت اختلاف قرارداد پیمان تعیین شده است، مشخص شود، زیرا ارجاع اختلاف قرارداد به داور حل اختلاف سریعتر انجام میشود و مراجعه به مرجع قضایی و حل اختلاف به طول مینجامد. ارجاع  داوری  برای حل اختلاف قرارداد پیمان داوری امری است که طرفین قرارداد در زمانیکه دچار اختلاف شدند برای حل مشکل خود و رسیدگی به دعوا را به یک یا چند شخص واگذار میکنند که به این موضوع در حل اختلاف داوری میگویند . سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا  قانونگذار در مورد داوری در اختلافات در قراردادها قانونی تصویب نموده است ؟ ماده چهارصد و پنجاه و چهار الی پانصد و یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی که در سال 1379 تصویب شد ،به  امر داوری اختصاص داده شده است . داوری در حل اختلاف در قرارداد پیمان - در ابتدای تنظیم قرارداد ، در بند حل اختلاف موضوع  ارجاع اختلاف به داوری را قید نمود. -همچنین بعد از انعقاد قرارداد نیز میتوان در قرارداد جداگانه ارجاع اختلاف پیمان را به داوری قید نمود. - حالت سوم زمانیست که پیمانکار و کارفرما در مورد ارجاع اختلاف به داوری بندی به قرارداد اضافه نکرده اند و یا بعد از قرارداد نیز قرارداد جداگانه تنظیم نکرده اند در این حالت نیز طرفین قرارداد بعد از بوجود آمدن نزاع و اختلاف در مورد بندهای قرارداد پیمان  میتوانند با توافق هم تقاضای داوری کنند. -پیمانکار و کارفرما حتی بعد از اینکه دادخواست خود را در دادگاه مطرح کردند ،میتوانند حل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. ماده قانون داوری در حل اختلاف در قرارداد پیمان براساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی هر شخصی که اهلیت قانونی برای طرح دعوا دارد میتواند حل اختلاف خود را در چه در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، یا در دادگاه مطرحو در مرحله نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد،میتواند به داور ارجاع کند. -داور میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، یعنی میتواند یک شخص باشد، یا شرکتی را برای داوری مشخص کند. حل اختلاف در قرارداد پیمان در قرارداد دولتی -قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری، بخصوص قراردادهای دولتی ،سازمان برنامه و بودجه می باشد که ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه را به اصول کلی شرایط عمومی که در همه قراردادهای پیمان یکسان است ،اختصاص داده است و بعد از مصوب شدن توسط وزیران برای اجرا شدن به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است . دفترچه موافقت نامه شرایط عمومی پیمان قرارداد،طبق بخشنامه شماره 54/842 -102/1088 در تاریخ سه خرداد هزار و سیصد و هفتاد و هشت برای  مهندسین مشاور وپیمانکاران و کارفرمایان ابلاغ شده است .ماده 53 شرایط عمومی پیمان به حل اختلاف بین پیمانکار ر و کارفرما اختصاص یافته است . -در خصوص ارجاع امر داوری در حل و فصل اختلافات به شورای عالی فنی، براساس ماده  قانونی که برای اصلاح تبصره هشتاد قانون برنامه و بودجه که شورای انقلاب در تاریخ سیزده بهمن سال هزارو سیصد و پنجاه وهشت تصویب نمود ،شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و میتواند داوری در حل اختلافات در قرارداد پیمان را به عنوان سازمان انجام دهد. - قانونگذار در اصل صدو سی و نه قانون اساسی (139 قانون اساسی) و برطبق ماده چهارصد و پنجاه و هفت قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم گرفتن در خصوص اینکه دعوای پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان اموال دولتی و عمومی با  داوری حل و فصل شود باید هیئت وزیران آن را تصویب و به اطلاع مجلس برساند. -براساس تصویب نامه ای که در تاریخ بیست و سه بهمن سال هزار و سیصد و نودو دو مصوب شد  با شماره 179611/ت50151در تاریخ دوم اسفند سال هزارو سیصد و نود و دو توسط معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد ،جناب آقای محمدباقر نوبخت نماینده رئیس جمهور  بعنوان داور در قراردادهای پیمان دولتی و عمرانی تعیین شده است و تصمیم وی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران می باشد. وکیل داوری قرارداده پیمانکاری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک متشکل از وکلای متخصص در زمینه پیمانکاری و داوری در قراردادهای پیمانکاری داوری اختلافات مابین پیمانکار و کارفرما را پذیرفته و در بحث داوری در اختلافات قرارداد پیمانکاری تسلط کامل داشته و همکاری لازم را با شرکتهای پیمانکاری و کارفرمایان دارد.در حل اختلاف در قرار داد پیمان ،داورانی را انتخاب کنید که به مقررات و قوانین قرارداد پیمان بخصوص مقررات داوری تسلط کامل داشته باشند .قبل از هر اقدامی با وکیل داوری قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. حل اختلاف در قرارداد پیمان کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغسفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

12 فروردین1399

شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار ؛ در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما بیان شده است - شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار - که قانونگذاردر  قرارداد پیمان این حق را برای طرفین قرار داد پیش بینی کرده است که براساس دلایل قانونی، قرارداد را یکطرفه فسخ و پیمان خاتمه یابد.برای فسخ پیمان ،شرایط و دلایلی ضروری است و پیمانکار و کارفرما بعد از بهم زدن پیمان باید اقداماتی را انجام دهند. در این مقاله درمورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار و شرایط و اقداماتی که پیمانکار در فسخ پیمان انجام میدهد شرح داده شده است . خاتمه پیمان ،موضوعی است که بیشتر افراد تصور میکنند که فقط کارفرما در قرارداد پیمان، حق فسخ قرارداد را دارد ، در صورتیکه کارفرما تعهدی که برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت های پیمان را دارد و آن را انجام ندهد پیمانکار این حق را دارد که برای فسخ پیمانکاری به مرجع قضایی مراجعه و دادخواست مطرح کند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در  عملیات اجرایی پیمان، بدلایل ذیل پیمانکار میتواند قرارداد را فسخ کند. -در صورتیکه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار تاخیر داشته باشد. -در صورتیکه کارفرما در تایید کردن صورت وضعیت قطعی پیمان بیشتر از نود روز تاخیر کند. -زمانیکه کارفرما،زمین برای ایجاد کارگاه موضوع پیمان را سه ماه دیرتر از تاریخی که در قرارداد ذکر شده است ،به پیمانکار تحویل دهد و این تاخیر باعث شود که عملیات اجرایی موضوع پیمان بیشتر از بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد متوقف شده باشد. -زمانیکه کارفرما متعهد شود که مصالح و تجهیزات و تسهیلات اجرای عملیات پیمان را تامین کند و در این تامین که در مواد پیمان ذکر شده است به مدت نود روز تاخیر داشته باشد و نتیجه این تاخیر  این باشد که پیمانکار بیست و پنج درصد اجرای پروژه تعویق بیفتد. شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار -در صورتیکه  مبلغی که در قرارداد پیمان قید شده است ، به  بیست و پنج درصد از مبلغ پیمان در قرارداد زیاد یا کم شود. - بعد از اینکه  بدلایل ذکر شده در بالا  درخواست بهم زدن قرارداد پیمان از طرف پیمانکار مطرح شد کارفرما پانزده روز فرصت دارد که با پیمانکار برای ادامه عملیات اجرایی موضوع پیمان مذاکره کند. -اگر در مدت چهارده روز که کارفرما پیمانکار را برای توافق به جلسه دعوت کرده است ،برای ادامه عملیات اجرایی پیمان به توافق نرسند، قرارداد خاتمه می یابد و اقداماتی که بعد از خاتمه پیمان ضروری است انجام میشود. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار مرجع صالح رسیدگی به خاتمه پیمان از طرف پیمانکار -در صورتیکه کارفرما مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان پرداخت نکند،پیمانکار با اختیار خود نمیتواند اجرای عملیات موضوع پیمان قرارداد را متوقف کند، بلکه در صورت عدم پرداخت مبالغ صورت وضعیت ،باید در خواست فسخ قرارداد را از مرجع قضایی ،دادگاه صالح درخواست کند. -قرارداد پیمان ،عقدی معوض می باشد که قراردادی دوطرفه بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده و در این قرارداد پیمانکار موظف است که عملیات اجرایی موضوع پیمان را انجام دهد و کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری در ادامه اجرای فیزیکی پروژه پیمان می باشد. -در این قرارداد قاعده حق و تکلیف بین پیمانکار و کارفرما وجود دارد که کارفرما خواستار کامل شدن موضوع پیمان است و پیمانکار در اجرای پروژه در هر مرحله مستحق دریافت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری است. -در بعضی از قراردادها کارفرما مبالغ صورت وضعیت را براساس زمان تعیین شده در قرارداد پرداخت نمیکند ،یا اینکه چکی که برای پرداخت صورت وضعیت موقت پیمانکاری داده شده است وصول نمیشود و این باعث ایجاد مشکل  نقدینگی برای پیمانکار میگردد. در این حالت ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار ایجاد میشود و در این مرحله پیمانکار به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی میکند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در شرایط عمومی پیمان قرارداد به این موضوع اشاره شده است که کارفرما میتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند. در مورد خاتمه پیمان از طرف پیمانکار  مطلبی بیان نشده است . اما آنچه مورد توجه است این می باشد که بر اساس قواعد عمومی قرارداد، شرایط خاتمه پیمان ار طرف پیمانکار براساس قانون مادر و قانون امره وجود دارد. در شرایط عمومی پیمان برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت به پیمانکار کارفرما میتواند چک صادر کند. قانونگذار در ماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور (چگونگی پرداخت مبلغ )کارفرما موظف است مقررات صادر کردن چک را برای صورت وضعیت پیمانکاری رعایت نماید. سوالی که در اینجا بوجود میاید این است که اگر کارفرما مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری را با صدور چک پرداخت نکند ،پیمانکار چه اقدامی میتواند انجام دهد و قانون چه ضمانت اجرایی را در این خصوص تعیین کرده است .؟در پاسخ به این پرسش میتوان این نکته را بیان نمود که -در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری در خصوص تضمین در صورت عدم پرداخت چک مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری قانونی ذکر نشده است . اما در این مورد میتوان به قانون مدنی بعنوان قانون مادر ارجاع داد. ماده 237 قانون مدنی قانون در ماده 237 قانون مدنی اینگونه بیان نموده است : اگر مشروط علیه از اجرای تعهد شرط، خود تخلف کند ،مشروط له میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست حقوقی در مورد اجرای شرط خود را درخواست نماید. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار نتیجه از قانون 237 قانون مدنی برای فسخ قرارداد از طرف پیمانکار -در نتیجه این قانون مشروط علیه که درقرارداد پیمان، کارفرما می باشد در صورت تخلف از  تعهد خود مشروط له که در اینجا پیمانکار است برای درخواست حقوق و فسخ قرارداد به دادگاه ،دادخواست خود را مطرح کند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در ماده 239 قانون مدنی همچنین بیان شده است که -اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل شرط  ،امکان نداشته باشد و فعل مشروط را کسی دیگر نتواند انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد. -ازاین ماده قانون مدنی استدلال میشود که اگر کارفرما با حکم دادگاه تعهدات خود را انجام ندهد و شخص دیگر نیز انجام تعهدات را قبول نکند ،پیمانکار میتواند با حکم دادگاه قرارداد را فسخ کند. قوانین و دکترین حقوقی در مورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار کارفرما در مورد تعهدی که در صدور چک برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت پیمانکاری دارد تعهد وی تعهد اصلی است و براساس قرارداد پیمان و براساس قاعده امره با صادر کردن چک ، پرداختیهای طلب پیمانکار را انجام میدهد .اگر در این حالت کارفرما تعهد خود را عمل نکند و مبلغ چک را پرداخت نکند، پیمانکار بر اساس شرایط خاص که در قراردادهای پیمان بخصوص قراردادهای دولتی بر قرارداد حاکم است ،نمیتواند قرارداد را یکطرفه  فسخ کند و باید به مرجع قضایی دادخواست خود را مطرح کند و اگر کارفرما تعهد خود را انجام نداد، دادگاه حکم فسخ پیمان( خاتمه پیمان )را صادر میکند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار خاتمه پیمان در قرارداد غیرصنعتی اگر کارفرما در قرارداد پیمان پروژه های غیرصنعتی ،مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند ،از آنجاییکه شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم است، قانونگذار که در اینجا سازمان برنامه و بودجه کشور است رویه های مختلفی تعیین نموده است . -پیمانکار حق فسخ پیمان را یکطرفه ندارد و فقط میتواند زمان اجرای پروژه را افزایش دهد. - سازمان برنامه و بودجه طولانی شدن و تاخیر در اجرای پروژه را قبول کرده و به پیمانکار حق ارائه درخواست منحل شدن پیمان را میدهد. -در قرارداد پیمانکاری که براساس فهرست بها انجام میشود،بخشنامه 5090 ( تاخیر در پرداخت ) تاخیرات را قبول کرده است . ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در این قرارداد باید خسارتهایی احتمالی که در اجرای پیمان بوجود میاید قید شود. -در قرارداد پیمانکاری سرجمع ،پیمانکار حق فسخ پیمان را دارد و دیر کرد تاخیر در پرداخت ها و طولانی شدن اجرای پروژه بدلیل پرداخت نکردن مطالبات در زمان تعیین شده را قبول کرده است . وکیل متخصص پیمانکاری پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است .قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از  مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید.  سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند . ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

11 فروردین1399

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما؛ در قرارداد پیمانکاری کارفرما و پیمانکار این حق را دارند که قرارداد پیمان را با اراده یک طرفه فسخ کنند. - فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما- اما نکته مهم در این جا این است که آیا طرفین قرارداد پیمان در هر شرایطی میتوانند قرارداد را فسخ کنند، یا اینکه برای برهم زدن قرارداد پیمانکاری باید دلایل قانونی فسخ قرارداد وجود داشته باشد. فسخ قرارداد اختیاری است و پیمانکار و کارفرما میتوانند با داشتن دلیل قرارداد را بهم بزنند.در این مورد نیاز به  توافق طرفین معامله نیستند و هریک از طرفین  میتوانند با دلیلی که قانون برای انحلال معامله تعیین کرده است ،قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری کنند. پیمانکار و کارفرما برای برهم زدن قرارداد باید فسخ قرارداد را بدلایل قانونی ثابت کنند و برای فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما باید به  مرجع قضایی مراجعه کنند. اگر قرارداد  بصورت سند رسمی باشد دادگاه باید حکم فسخ قرارداد را صادر کند. قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما برای برهم  زدن قرارداد از طرف پیمانکار و کارفرما ،قانون شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما را در مواد چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت شرایط عمومی پیمان ذکر نموده است . در این مقاله در مورد دلایل فسخ پیمان قرارداد ،اقداماتی که باید انجام شود و اتمام پیمان قرارداد شرح داده شده است . ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان براساس این ماده دلایل قانونی که کارفرما و پیمانکار میتوانند قرارداد را فسخ کنند بیان شده است. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان در شرایط ذیل، کارفرما،حق فسخ پیمان را یک طرفه دارد: -در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان مشخص شده است به کارفرما تحویل دهد. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما -در صورتیکه پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد. -در صورتیکه پیمانکار، تجهیز کارگاه را با زمان بیشتر از فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیر انجام دهد و کارفرما مبلغی  که باید بعد از تجهیز کرگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد. -در صورتیکه پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا 2 ماه آغاز کند. -در صورتیکه پیمانکار، کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است ،با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده 30 قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. -پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. - زمانیکه پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده 43 شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما -زمانیکه پیمانکاربرای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند. -زمانیکه پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو پیمان ،دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارها یاجرایی میدهد انجام ندهد. -زمانیکه شرکت پیمانکاری منحل شود ،کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند. -  زمانیکه پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود . - در صورتیکه ماشین الات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود  و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیر عملیات اجرایی موضوع پیمان باشد. -در صورتیکه پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یکماه پرداخت نکرده باشد. -زمانیکه  پیمانکار برای بدست آوردن  قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود. -در صورتیکه پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند. -زمانیکه پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار ممنوع  شده باشد به غیر از بند ب براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل میشود. اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما قانونگذار در ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،اقداماتی که کارفرما برای بهم زدن قرارداد انجام دهد بیان شده است . زمانیکه کارفرما بدلایلی که در ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان بیان شده است ،حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد: -کارفرما باید موارد فسخ پیمان را با دلیل و مدرک به پیمانکار ابلاغ کند. -پیمانکار در مدت ده روز فرصت دارد که دلایل و مدارکی که  با دلایل فسخ کارفرما مطابقت ندارد ،به کارفرما اعلام کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما - اگر در فرصت تعیین شده ده روز، پیمانکار دلیلی برای عدم فسخ پیمانکاری اعلام نکند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ و براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل میکند. -اگر برهم زدن قرارداد بدلیل بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان (در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان به کارفرما تحویل دهد.) باشد دلیل فسخ پیمان باید در هیئت سه نفره بررسی شود که هیئت سه نفره را بالاترین مقام  نهاد کارفرما یا وزیر انتخاب میکند. -دومین اقدام کارفرما بعد از ابلاغ به پیمانکار این است که ضمانت حسن کار را به حساب خزانه واریز نماید. -  تجهیزات و ماشین الات و تدارکات و کارگاه را برای حفظ و نگهداری از آن در اختیار میگیرد. - کارفرما از پیمانکار میخواهد که یک هفته فرصت دارد نماینده ای برای صورت برداری از تجهیزات و ماشین الات کارگاه معرفی کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما - در صورتیکه پیمانکاردر زمان تعیین شده نماینده را معرفی نکند، کارفرما تامین دلیل میکند و نماینده دادگاه برای صورت برداری انتخاب میشود. -در این مورد پیمانکار نمیتواند اعتراض کند. براساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار بعد از انجام صورت برداری صورت وضعیت قطعی راتهیه میکند. -کارفرما تجهیزات کارگاه را کاملا در اختیارمیگیرد ومبلغ منحل شدن کارگاه را به حساب پیمانکارواریز میکند. همچمنین مبلغ اجاره ساختمان ها در خارج از محل کارفرما را به پیمانکار میپردازد. -کارفرما میتواند ماشین الات پیمانکار را اجاره و برای ادامه عملیات اجرایی استفاده کند.اگر پیمانکار با اجاره ماشین الات موافقت نکند، کارفرما نمیتواند از آنها استفاده کند. -کارفرما میتواند ارزش ریالی  مصالح و تجهیزات عملیات اجرایی را مشخص و با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت کند. - بعد از ابلاغ بهم خوردن قرارداد، پیمانکار لیست مصالح و تجهیزات را برای کارفرما ارسال میکند. - کارفرما ده رور فرصت دارد که مصالح و تجهیزاتی که برای ادامه عملیات اجرایی لازم دارد به پیمانکار تحویل دهد،تا پیمانکار قرارداد خرید را به کارفرما انتقال دهد.کارفرما مبالغی که برای خرید پرداخت کرده است به حساب پیمانکار واریز میکند. بقیه تعهد بعهده کارفرما می باشد. -کارفرما دوهفته به پیمانکار فرصت میدهد که بندهای قبل را انجام دهد، اگر توافقی انجام نشد کارفرما درخواست کارشناس دادگستری کرده و نظر میدهد. هزینه   کاشناس را کارفرما میپردازدو به حساب پیمانکار محاسبه میکند. -پیمانکار 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما فرصت دارد که مصالح و تجهیزات اضافی را از کارگاه خارج کند. - اگر پیمانکار در فرصت 3 ماهه مصالح و تحهیزات را خارج نکند ،کارفرما برای خارج کردن مصالح هر اقدامی میتواند انجام دهد و هزینه خارج شدن را به به حساب پیمانکار میگذارد. در این مورد پیمانکار نمیتواند بر علیه کارفرما دعوا در مرجع قضایی مطرح کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما -از زمانیکه فسخ  قرارداد پیمانکاری به پیمانکار ابلاغ شد تا زمانیکه صورت برداری از تجهیزات کارگاه انجام شود هزینه هایی که برای نگهداری تجهیزات کارگاه میشود با سهم مساوی برعهده پیمانکار و کارفرما است -مدت زمان تعیین شده نباید بیشتر از 3 ماه باشد . بعد از مدت 3 ماه هزینه های نگهداری کارگاه و تجهیزات برعهده کارفرما است . فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف پیمانکار توسط وکیل دادگستری پیمانکاران و کارفرمایان محترم که در قراردادهای پیمانکاری بدلایل قانونی خواستار فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما هستند وموفق به وصول مطالبات  نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود ازمشاوره وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوند. برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شماباشیم. کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

10 فروردین1399

صلاحیت پیمانکاری صلاحیت پیمانکاری؛ موضوعی مهم واساسی در واگذاری طرح های اجرایی به پیمانکاران می باشد.شرکت های پیمانکاری براساس صلاحیت پیمانکاری که دارند ، فعالیت های پیمانکاری را انجام میدهند و براساس قانون برای اینکه پیمانکار در مناقصه ها شرکت  کند باید دارای شرایط خاص باشد . صلاحیت پیمانکاری در تعریف جامع به معنای توان و شایستگی فنی و اجرایی شرکت در اجرای پروژه می باشد. رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری در واقع همان صلاحیت پیمانکاری است. در این مقاله  به سوالات ذیل پاسخ داده شده است : - صلاحیت پیمانکاری چیست؟ -قانون آن چیست ؟ -شرایط و نحوه دریافت -مدارک لازم برای دریافت رتبه و گرید پیمانکاران -سامانه ثبت و استعلام - سامانه ساجات چیست ؟ قانون صلاحیت پیمانکاری -وظیفه رتبه بندی شرکتها برعهده معاونت راهبردی ریاست جمهوری است. - رتبه بندی شرکتها از یک تا پنج می باشد. - در شروع پیمانکاری رتبه پنج به پیمانکار داده میشود. - رتبه پیمانکاری بر اساس تجربه کاری در عملیات اجرایی و مدارک مربوطه و توانایی فنی و اجرای شرکت پیمانکاری افزایش می یابد و به رتبه های بالاتر ارتقا می یابد. - بالاترین رتبه پیمانکاری یک می باشد و کمترین رتبه پنج است. سازمان فنی و عمران استاندارد شرکت ها را از نظر رتبه بندی به دو گروه شرکت های پیمانی و شرکت های مشاور تقسیم نموده است . -شرکت های پیمانکاری به یازده رشته پیمانکاری تقسیم شده اند که شامل رتبه یک ، دو ، سه ، چهار و پنج میباشد. که رتبه یک بالاترین رتبه پیمانکاری و رتبه پنج پایین ترین رتبه پیمانکاری است. -شرکت های مهندسی مشاور دارای سه رتبه هستند که رتبه یک بالاترین و رتبه سه پایین ترین رتبه شرکت دراین گروه می باشد. رشته های مربوط به شرکت های پیمانکاری شامل مواردذیل است : راه و ترابری ساختمان صنعت و معدن تاسیسات کشاورزی آب مرمت آثار باستانی کاوش زمین ارتباطات نفت و گاز نیرو شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری برای اینکه شرکت پیمانکاری گواهی صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه یا گرید پیمانکاری را بدست آورد، باید دارای شرایطی باشد که در مورد همه شرکت ها صدق میکند. -در اداره ثبت شرکت ،ثبت شده باشد. -شرکت ثبت شده، کلیه شرایط و ضوابط دریافت رتبه یا گرید پیمانکاری را  براساس دستورالعمل مربوطه داشته باشد. - شرکت متقاضی رتبه پیمانکاری، سوء پیشینه داشته باشد و دارای ممنوعیت و محرومیت اجتماعی نباشد. - مدیرشرکت از کارمندان دولت نباشد. شرایط دریافت گواهی رتبه پیمانکاری -براساس قانون ، پیمانکاری که  بعنوان  شخصیت حقیقی یا حقوقی  مسئول اجرای عملیات موضوع پیمان است، دارای شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران می باشد. مدارک لازم دریافت رتبه پیمانکاری -براساس ضوابط و مقررات، دوسوم ازهیئت مدیره بایددارای مدرک دانشگاهی مربوط به رشته های پیمانکاریباشند. - حداقل مدرک تحصیلی دوسوم اعضاء باید کارشناسیرشته پیمانکاری باشد. -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت اعضای هیئت مدیره - ارائه سابقه بیمه پیمانکار - ارائه مدرک ثبت شرکت پیمانکاری - اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، صورتجلسه تغییرات شرکت - شرکت نامه - تقاضانامه -اجاره نامه شرکت یا سند ملکی شرکت - ارائه  کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره وسهامداران شرکت  و کارمندانی که دارای امتیاز درشرکت هستند. - ارائه مدارک سابقه کاری - ارائه سابقه تحصیلی هیئت مدیره و کارمندانی که دارای امتیاز در شرکت هستند. - ارائه اظهارنامه مالیاتی - ارائه گزارشات حسابرسی حسابهای شرکت - ارائه قراردادهای سال قبل - ارائه مدارک تایید شده مالی قرارداد پیمانکاری -ارائه تعهدنامه قانونی مرجع صالح صدور گواهی نامه همانطور که در ابتدا متن گفته شد یکی از مدارک مهم و ضروری شرکت در مناقصه پیمانکاری داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاران یا به زبان دیگر رتبه یا گرید پیمانکاری است. صدور گواهی رتبه یا گرید پیمانکاری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. سه نوع شرکت که در ذیل آمده است صلاحیت دریافت گرید یا رتبه را دارا هستند: -شرکت پیمانکاری - شرکت مشاور -شرکت نرم افزاری -یکی دیگر از نهادهایی که صلاحیت صدور گواهی رتبه یا گرید شرکت ها را دارند و صلاحیت ایمنی را صادر میکنند وزارت کار می باشد. -برای اینکه پیمانکار بتواند تا صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات شرکت کند اداره کار، گواهی موقت برای مدت 2 ماه صادر تا پیمانکار در مناقصه شرکت نماید. در ادامه شرکت های دارای گواهی موقت میتوانند در زمان تعیین شده هفت روز گواهی تایید شده صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت کنند. مدارک لازم برای دریافت صلاحیت ایمنی از اداره کار برگ آموزش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به مدت هجده ساعت اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه برگ قطعی عملکرد سال مربوطه تاییدیه طرح طبقه بندی شغل های جدید در سال مربوطه مفاصی حساب بیمه قراردادهایی که در چهار سال آخر درخواست صلاحیت پیمانکاری پرداخت شد. صفحه اول قرارداد مربوطه آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار آخرین لیست حقوق و پاداش و عیدی توسط پیمانکار نمونه قرارداد پرسنل اساسنامه شرکت پیمانکاری تشخیص صلاحیت پیمانکار برای بررسی و تشخیص صلاحیت پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان، کمیته ای متشکل از 5 عضو تشکیل میشود که شامل اعضای ذیل هستند: -ریاست کمیته تشخیص صلاحیت را معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد. - دبیر جلسات  بازرس کار - یکی از اعضا ریاست مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار یا بازرس کار -نماینده تشکل کارگری که نماینده انجمن صنفی ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای اولویت هستند. -نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان اعتراض به رای کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران -پیمانکار میتواند به رایی که اعضای کمیته تشخیص صلاحیت صادر میکند اعتراض نماید. - فرصت تعیین شده برای اعتراض به رای مربوطه پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. -رایی که کمیته تجدید نظر به پیمانکار ابلاغ میکند،قطعی تلقی شده و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد. کمیته تجدید نظرتشخیص صلاحیت پیمانکاری کمیته تجدید نظر متشکل از اعضای ذیل هستند: -مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی - ریاست بازرسی کار استان مربوطه - ریاست کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان مربوطه مشخصات گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری موارد ذیل قیدشده است : -مشخصات هویتی  پیمانکاریا شرکت پیمانکاری - کدملی پیمانکار ( مدیر عامل ) یا کد  اقتصادی شرکت پیمانکاری -تاریخ ثبت شرکت حقوقی - شماره و شناسه شرکت حقوقی - آدرس و کد پستی - تلفن ثابت و همراه و ایمیل پیمانکار یا شرکت حقوقی -زمینه فعالیت پیمانکار یا شرکت حقوقی -مدت زمان اعتبار گواهینامه -شرایط باطل شدن و معلق شدن گواهینامه -تاریخ تمدید گواهینامه مربوطه -بند 4-2 دستورالعمل در پشت برگ گواهینامه - امضا مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی که برای مدت دوسال اعتبار دارد. سامانه ساجات ساجات مخفف عبارت سامانه اطلاعات عوامل نظام فنیو اجرایی کشور است.سامانه ساجات تنها سامانه ایدر کشور است که از طریق آن میتوان استعلام شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت پیمانکاری را دریافت نمود.در سامانه ساجات کلیه اطلاعاتی که در مورد شرکت می باشد براساس موارد ذیل آمده است : -نام شرکت پیمانکاری دارای رتبه و گرید پیمانکاری -سالی که شرکت گرید پیمانکاری را دریافت نمود. -اعتبار رتبه و گرید شرکت پیمانکاری - نوع رتبه و صلاحیت  پیمانکاری برای استعلام صلاحیت شرکت پیمانکاری وارد لینک sajat.mporg.ir شوید. وکیل متخصص پیمانکاری اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روندتنظیم قرارداد پیمانکاری، بوجود میاید، قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و رتبهبندی پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و تلگرامگروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشدحقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتراز باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طیقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

9 فروردین1399

بیمه پیمانکاری بیمه پیمانکاری؛ یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکل و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار و کارگران است بحث بیمه پیمانکاری می باشد. تنظیم قرارداد پیمانکاری نیاز به تخصص وکیل متخصص امور قراردادها که به مقررات و قوانین بیمه و مالیات نیز تسلط کامل دارد می باشد. برای تهیه  و تنظیم قرارداد پیمان و پیمانکاری بخصوص مطرح کردن مفاد بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری از مشاوره وکیل امور بیمه و امور مالیاتی گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. در این مقاله سعی شده است در مورد نکات مهم بیمه  و قوانین و مقررات مربوطه که برای پیمانکاران و کارفرمایان سودمند باشد توضیح داده شود. همچنین به سوالات ذیل در خصوص حق بیمه پیمانکاری پاسخ داده شده است. -بیمه در قرارداد پیمانکاری چگونه تعریف شده است؟ -  نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری چگونه است.؟ ـآیا حق بیمه در همه  انواع قراردادهای پیمانکاری یکسان است .؟ - نحوه اعتراض به حق بیمه چگونه است ؟ حق بیمه پیمانکاران - قانونگذار برای اینکه قانون یکسانی در مورد پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص بیمه پیمانکاری وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد ابهامات به آن مراجعه شود، ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی را تصویب و اجرایی نموده است . -همچنین در ماده بیست و هشت قانون تامین اجتماعی چگونگی حساب کردن بیمه را مشخص کرده است . - در بخشنامه شماره چهارده اداره درآمد تامین اجتماعی ،مبلغ بیمه از تعیین درصد قرارداد مشخص شده است . درصد تعیین شده  بر تعداد افرادی که بیمه شده اند و حقوق آ نها  تاثیری ندارد. ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در صورتیکه عملیات اجرایی پیمان به شخص حقوقی مانند شرکتهای پیمانکاری یا شخص حقیقی سپرده شود، قانون کارفرما را موظف کرده است که شخصی که کار را برعهده گرفته است  تعهد نماید حق بیمه پیمانکاری را کاملا براسا س قانون پرداخت کند ماده 28 قانون تامین اجتماعی در این ماده از قانون مربوطه، منبع درآمد  سازمان مشخص شده است: -مبلغ آن از 1 مهر تا آخر سال هزار و سیصدو پنجاه و چهار معادل  28 درصد حقوق همان سال است که از این درصد  شخص بیمه شده 7 درصد آن را و کارفرما 18 درصد حق بیمه و دولت 3 درصد را پرداخت میکند. -اما قانونگذار از سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج درصد حق بیمه کارفرما را 30 درصد محاسبه نموده است. دولت برای کمک 30 درصد حقوق را زیاد میکند. یکی از سوالاتی که در حق بیمه مطرح میشود این است که آیا قانون بیمه در همه قراردادهای پیمانکاری یکسان است، یا براساس نوع و موضوع قرارداد متفاوت است ؟ قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند و قانونگذار نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری را در هر قرارداد مشخص نموده است . در ادامه انواع حق بیمه قراردادها شرح داده شده است . عملیات پیمانکاری به دو حالت انجام میشود: -خود پیمانکار عملیات اجرایی را انجام میدهد . -پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار دست دوم یا همان پیمانکار جزء واگذار میکند. -در صورتیکه پیمانکار خودش عملیات را انجام دهد و از کارگر استفاده نکند ، موظف به پرداخت حق بیمه نیست و ملزم به پرداخت پنج درصد حق بیمه نمی باشد. -در صورتیکه پیمانکار و کارفرما رابطه ای ندارند، در این مورد کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه  5 در صد نیست. -در صورتیکه پیمانکار از کارگر استفاده کند، در این حالت رابطه کارفرما و کارگری بوجود میاید و پیمانکار در اینجا بعنوان کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری می باشد. در صورت استقاده از کارگر توسط پیمانکار کارفرما اصلی موظف است که در قرارداد پیمانکاری پیمانکار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران نماید. برای ضمانت این امر باید مبلغ پنج درصد مبلغ قرارداد را به پیمانکار پرداخت نکند. قرارداد فیدیک در پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار اصلی کار را به پیمانکار فرعی یا جزء واگذار کند، مشمول قانون ذیل است : -اگر پیمانکار فرعی یا جزء از کارگر استفاده نکند ،تکلیفی برای پرداخت 5 درصد حق بیمه ندارد. اگر پیمانکار فرعی یا جزءاز کارگر استفاده کند، مشمول قانون ذیل میشود: -اگر بین پیمانکار اصلی و فرعی رابطه ای وجود نداشته باشد،پیمانکار اصلی موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری فرعی نیست . -در صورتیکه پیمانکار فرعی ازکارگر استفاده کند، مشمول رابطه کارفرما و گارگری برطبق قانون است و پیمانکار اصلی مبلغ حق بیمه را از مبلغ قرارداد کسر میکند. قانونگذار قرارداد پیمانکاری را برای پرداخت حق بیمه پیمانکاری به سه گروه  تقسیم کرده است. قرارداد عمرانی قرارداد غیرعمرانی -قرارداد غیرعمرانی که کارفرمایان و پیمانکاران بدلیل کم بودن حق بیمه پیمانکاری آن را عمرانی در نظر میگیرند. قرارداد عمرانی قراردادی است که : -مبلغ قرارداد را ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین میکند. -کل مبلغ عملیات اجرایی را دولت تامین کند. تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری قرارداد عمرانی مشاوره ای قراردادهای عمرانی که که شامل مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها از  مورخ شانزده تیر سال 1363 می باشند ، ضریب بیمه به روش های ذیل تعیین میشود: -قرارداد عمرانی مشاوره ای که ازمصالح استفاده نمیشود و هزینه های آن ناچیز است مانند قرارداد عملیاتی و سازه ای ،ضریب حق بیمه معادل  چهارده درصد قطعی ناخالص کل کارکردو یک و شش دهم درصد بیمه بیکاری است. -در قراردادعمرانی مشاوره ای ضریب کل حق بیمه شامل پانزده و شش دهم درصد از کارکرد کل  ناخالص در پروژه می باشد. - در قرارداد عمرانی مشاوره ای، پیمانکار سه و شش دهم درصد و کارفرما دوازده درصد ضریب حق بیمه  پیمانکاری را پرداخت میکند. تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی -قراردادهای ساخت و ساز شامل قراردادهای عمرانی اجرایی هستند. -کارفرما موظف است که در ابتدای قرارداد با پیمانکار مبلغ حق بیمه تعیین شده را کم کند. -ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی شامل شش در صد ناخالص کارکرد و شش درصد بیمه بیکاری -از ضریب بیمه شش و شش دهم درصد در قرارداد عمرانی پیمانکار موظف به پرداخت یک و شش دهم درصد و کارفرما موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ تعیین شده  ضریب بیمه می باشد. تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی در قراردادهایی که غیر عمرانی هستند ضریب حق بیمه به شرح ذیل تعیین میشود: قرارداد خدماتی و عملیات اجرایی که تهیه مصالح پروژه بعهده پیمانکار است ،هفت درصد ناخالص کارکرد کل و بیمه بیکاری  تعیین میشود. قرارداد دستمزدی و خدماتی ،پانزده درصد از کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری در نظر گرفته میشود. قراردادهایی که مصالح را پیمانکار و کارفرما هرد و تامین میکند ، به کل کارکرد  ناخالص مبلغ ریالی از مصالح که پیمانکار تامین میکند اضافه میشود .در این حالت هفت درصد کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری تعیین میشود. -ضریب حق بیمه در قرارداد خدماتی که همزمان از تجهیزات مکانیکی و دستی استفاده میشود برای بخش مکانیکی هفت درصد و برای بخش دستی پانزده درصد می باشد. در قرارداد غیرعمرانی که پیمانکار مصالح پروژه را تامین میکند ،هفت درصد می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که کارفرما مصالح را تامین میکند، پانزده درصد می باشد. قرارداد غیرعمرانی برای کارگر هفت درصد می باشد. نه درصد برای بیمه بیکاری کارگر تعیین شده است . موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری -کارفرما در تمام قراردادهای پیمانکاری پنج درصد از مبلغ قرارداد را کم و برای ضمانت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار به پیمانکار پرداخت نمیکند. - پیمانکار موظف است لیست کارگران را تهیه و بیمه مربوطه را پرداخت کند. - بعد از اینکه عملیات اجرایی پروژه تمام شد،براساس نرخ پانزده و هفده درصد و مبلغ بیمه بیکاری را حساب میکند. و اگر مبلغ بیمه از مبلغ بیمه هایی که پرداخت شده بیشتر باشد،باید بقیه مبلغ را به تامین اجتماعی واریز کند. اعتراض به حق بیمه پیمانکاری قنونگذار در ماده 42 تامین اجتماعی حق اعتراض به حق بیمه را به کارفرما داده است. کارفرما سی روز فرصت دارد که اگر در خصوص مبلغ بیمه و خساراتی که تعیین شده است اعتراض دارد ،از زمانیکه به وی ابلاغ شده ،کتبی اعتراض خود را به سازمان ارائه کند. بعد ازاتمام تاریخ سی روز تعیین شده ،کارفرما حق اعتراض  ندارد و مبلغ و خسارت تعیین شده قطعی است و کارفرما براساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت است. وکیل قرارداد پیمانکاری بدلیل اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روند تنظیم قرارداد پیمانکاری، پیمانکار و کارفرما با آن مواجه هستند ، قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و مفاد حق بیمه و ضریب بیمه پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و  تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تادر سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
محاسبه مالیات پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاری

9 فروردین1399

محاسبه مالیات پیمانکاری محاسبه مالیات پیمانکاری؛ قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به آنها مالیات تعلق میگیرد را مشخص کرده است. محاسبه مالیات پیمانکاری ماده یک مالیات مستقیم اینگونه بیان نموده است : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران یا خارج از ایران درآمد دارد، مالیات به وی تعلق میگیرد. براساس این قانون، شرکت پیمانکاری شخصیت حقوقی دارد و موظف به پرداخت مالیات است. قانونگذار در بحث پیمانکاری و شرکت های پیمانکاری قانون مالیاتی خاصی تعریف نکرده است. اما  در قانون مالیات مستقیم که در اسفند  سال 1345 تصویب شد دو نوع مالیات برای پیمانکاری در نظر گرفته است. انواع مالیات پیمانکاری -مالیات بر درآمد -مالیات مقطوع در این مقاله در خصوص مالیات هایی که به پیمانکاران تعلق میگیرد و شرایط و نحوه پرداخت  مالیات پیمانکاری شرح داده شده است. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات مقطوع در ابتدا بیان  نموده ایم که قانونگذار در قانون امور مالیاتی تعریف خاصی از مالیات هایی که  پیمانکار باید بپردازد نکرده است. اما در قانون مالیات مستقیم سال 1345 دونوع مالیات را برای پیمانکار تعریف کرده است که  موظف به پرداخت است. مالیات مقطوع پیمانکاری -کارفرما ، دستگاه دولتی ، شهرداری و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند. -در پیمانکاری اگر مبلغ کل پیمان بیشتر از 10 میلیون ریال باشد،بعد از اینکه هزینه های  مربوط به کارساختمانی ،تاسیسات فنی، حمل و نقل ، نقشه کشی،نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی پرداخت شد ،پنج و نیم درصد  از آن کم میشودو به حسابی که وزارت دارایی اعلام نموده است واریز میگردد. - مالیات مقطوع پیمانکاری به دو بخش تقسیم میشود که شامل چهار درصد و پنج درصد می باشد. محاسبه مالیات پیمانکاری چهار درصد مالیات مقطوع پیمانکاری، مقطعی است و پنج درصد را پیمانکار بصورت پیش پرداخت مالیاتی پرداخت میکند و کارفرما از درآمد پیمانکار کم میکند. -زمانیکه پیمانکارکل عملیات اجرایی را به پیمانکار جزءواگذار کند، مالیات به وی تعلق نمیگیرد.در این صورت پیمانکار کل، نمیتواند هزینه های پیمانکار جزء را کم کند. -در صورتیکه پیمانکار در خارج از کشور اقامت کند وشرکتش شعبه ای در ایران نداشته باشد ،کارفرما باید در پرداخت های کل که به پیمانکار انجام میدهد چهاردرصد از مبلغ را حساب و به حساب وزارت دارایی بابت مالیات پیمانکاری واریز کند. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات بر در آمد پیمانکاری درآمدهایی که پیمانکار از عملیات اجرایی پیمانکاری بدست می اورد شامل مالیات میشود.در ادامه مالیاتی که به شرکتهای پیمانکاری تعلق میگیرد شرح داده میشود. روش تعیین  مالیات پیمانکاری مالیاتهایی که به درآمد شرکت های پیمانکاری تعلق میگیرد بوسیله رسیدگی و بررسی دفاتر شرکت و تشخیص علی الراس انجام میشود. -بررسی دفاتر شرکت پیمانکاری -تشخیص علی الراس:  مالیات علی الراس توسط قراین و ضرایب مالیاتی مشخص میشود. حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری -مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری باید در طول دوره پیمانکاری ثبت شود. -درآمدهایی  که به آن مالیات تعلق میگیرد باید در آخر سال مالی در دفتر ثبت شود. مالیات مؤسسات پیمانکاری : -بعد از پرداخت هایی که کارفرما به پیمانکار انجام میدهد مالیات مقطوع به پیمانکار تعلق میگیرد. -علاوه بر آن به درآمدهایی که پیمانکار بدست میاورد مالیات تناسبی و تصاعدی تعلق میگیرد. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات شرکت های سهامی شرکت های سهامی پیمانکاری  که به درآمدهای آن مالیات علی الراس تعلق میگیرد براساس موارد ذیل است: -سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. -3.5 در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درامدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد می باشد. - پانزده درصد مالیات از سودی که به صاحب سهام با نام اختصاص یافته است. - بیست و پنج درصد  مالیات سود اختصاص یافته به اندوخته محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات شرکت های غیر سهامی : مالیات هایی که به شرکت های غیرسهامی تعلق میگیرد و علی الراس هستند  شامل موارد ذیل است : -سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. -3.5 در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درامدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد. - بعد از کم شدن 3 درصد سهم شهرداری براساس ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات سهم هریک از شرکا براساس سهمی که دارند از کل درامد حساب میشود. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات مؤسسه انفرادی: - شرکت هایی که بصورت انفرادی پیمانکاری انجام میدهند، مالیات با نرخ تصاعدی براساس ماده 134 قانون مالیات مستقیم حساب میشود. - شخص حقیقی که در آمد وی از پیمانکاری است، از بخشودگی مالیاتی ماده 134 قانون مالیات مستقیم استفاده میکند. قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها ) در ابتدا مقاله شرح داده شد که شرکتهای پیمانکاری شخصیت حقوقی دارند و قانونگذار در فصل پنج از قانون مالیات های مستقیم چگونگی دریافت مالیات را از شرکتها توضیح داده است.  به طور خلاصه نکات مهم از این قوانین بیان میشود. ماده صد و پنج قانون مالیات مستقیم :کلیه شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها که زمینه فعالیتشان در ایران یا خارج می باشد و درآمد دارند ، بعد از اینکه خسارت ها و هزینه های کاری را از درآمد خود کسر کردند، موظف به پرداخت 25 درصد مالیات از درآمدهستند. محاسبه مالیات پیمانکاری ماده صد وهفت  قانون مالیات مستقیم: در این ماده در مورد نحوه تشخیص مالیات شخص حقوقی شرح داده شده است. -دورازده درصد از درآمد دریافت سالانه پیمانکاری در عملیات پیمانکاری ذیل: عملیات ساختمانی تاسیسات فنی  تهیه و نصب حمل و نقل نقشه برداری  نقشه کشی نظارت و محاسبه فنی پروژه آموزش فنی بیست تا چهل درصد  از درآمد مالیاتی در موارد ذیل -واگذار کردن امتیاز از ایران - واگذاری فیلم سینمایی از بها و حق نمایش فیلم -ضریب تعیین درآمد در موارد مطرح شده را وزیر اقتصادی و دارایی به هیت وزیران پیشنهاد و تصویب میشود. -مودیان مالیاتی در موارد مطرح شده وظیفه دارند که بعد از کم کردن مبالغ مالیاتی که قبلا در یک سال پرداخت کردند در مدت ده روز فرصت دارند مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. -اگر در مهلت تعیین شده مالیات را پرداخت نکنند، باید مالیات اصلی و متعلقات را واریز کنند. محاسبه مالیات پیمانکاری -در صورتیکه شرکت  در ایران فعالیت داشته براساس ماده صدو شش  قانون مالیات مستقیم براساس موارد ذیل عمل میکند: -در صورتیکه عملیات پیمانکاری موارد ذکر شده بند اولماده 107 این ماده را پیمانکار ایرانی انجام دهد کارفرما در پرداخت هایی که به پیمانکار انجام میدهد، موظف به کم کردن دو و نیم درصد از پرداختها برای مالیات علی الحساب  است . - کارفرما 30 روز فرصت دارد که از زمانیکه پرداخت به پیمانکار را انجام میدهد مالیات را به حساب دارایی واریز نماید. -اگر در  عملیات های موارد بند اول این ماده کارفرما شهرداری یا شرکت یا دستگاه دولتی باشد، قراردادهایی که خرید داخلی یا خارجی را برای خرید لوازم و تجهیزات پیمانکاری استفاده میشود، مشمول مالیات نمیشود. -در صورتیکه پیمانکار خارجی در عملیات پیمانکاری موارد بند یک ماده 107 این قانون   فعالیت را به پیمانکار  جز ایرانی بسپارد، براساس مبلغ لوازم و تجهیزات از مبالغ که پیمانکار کل دریافت میکند مشمول مالیات نمیشود. محاسبه مالیات پیمانکاری - تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری بند اول  ماده صد و هفت قانون مالیات مستقیم که مربوط به سال 1382 و بعد آن است براساس مقررات ماده صد و شش قانون مالیات مستقیم عمل میشود. این حکم برای فعالیت های پیمانکاری موضوع ماده 107 قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو اعمال نمیشود. محاسبه مالیات پیمانکاری سوالات حقوقی -در صورتیکه کارفرما مبلغ مالیات را از پرداختی پیمانکار کم کند و به حساب دارایی واریز نکند پیمانکار چه وظیفه ای در خصوص مالیات دارد.؟ -براساس ماده 199 قانون مالیات مستقیم در صورتیکه شخصی وظیفه کم کردن مبلغ مالیات را از پرداختی به مودی را دارد و آن را انجام ندهد و بعد از کسر مبلغ به حساب دارایی واریز نکند، بیست درصد مبلغ مالیات  که موظف به پرداخت آن بوده جریمه میشود. محاسبه مالیات پیمانکاری -مالیات در پیمانکاری های بلند مدت چگونه محاسبه میشود؟ -مالیات تعیین شده در پیمانکاری بلند مدت براساس پیشرفت کار عملیات اجرایی درآمدهای پیمانکاری تعیین میشود. مالیات براساس  ماده صدو پنج قانون مالیات  مستقیم محاسبه میشود. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری پیمانکاران محترم که در قراردادهای پیمانکاری موفق به وصول مطالبات  نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود از مشاوره وکیل متخصص وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوند.برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شما باشیم. محاسبه مالیات پیمانکاری کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 محاسبه مالیات پیمانکاری آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 محاسبه مالیات پیمانکاری امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
شکایت پیمانکار از کارفرما

شکایت پیمانکار از کارفرما

8 فروردین1399

شکایت پیمانکار از کارفرما شکایت پیمانکار از کارفرما ؛به طور کلی اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در دو بخش قراردادهای خارجی (بین المللی) و قراردادهای داخلی بررسی می‌شود. - شکایت پیمانکار از کارفرما -قرارداد خارجی عبارت است از قرارداد شرکت خصوصی، دولتی و هر بخش عمومی با طرف دیگر قرارداد که دارای تابعیت خارجی است. در تنظیم قرارداد پیمانکاری روابط طرفین قرارداد حایز اهمیت است. یعنی باید نوع روابط به طور کامل مشخص و میزان خدمات پیمانکار و انتظارات کارفرما معین و برآورده شود. برای کنترل و پیشبرد صحیح این روابط در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای موثر می‌تواند بسیارکارگشا باشد. در عمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار ممکن است یک سری اختلافاتی به وجود آید. که ایجاد این اختلافات یا از اراده طرفین خارج است یا اینکه به روابط بین آنها مربوط می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما در واقع این نوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکارغیر قابل اجتناب است. اما نکته مهم این است که اختلافات به وجود آمده، می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی را برای هریک از طرفین به همراه داشته باشد. این موضوع در قراردادهای بزرگ پیمانکاری خصوصا در سطح ملی موجب خسارات غیر قابل جبران می‌گردد. بنابراین ضرورت حل و فصل اختلافات به وجود آمده امری مهم است. سوالات مهم در ارتباط با شکایت پیمانکار از کارفرما در قرارداد پیمانکاری: 1. روند شکایت پیمانکار از کارفرما در قراداد پیمانکاریچگونه است؟ 2. کدام مرجع برای رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما صالح است؟ شخصی (حقیقی یا حقوقی) که به موجب امضای قرارداد با کارفرمای پروژه، خود را به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد می‌داند، پیمانکار نامیده می‌شود. و با توجه به اسناد و مدارک موضوع قرارداد، اجرای عملیات را عهده دار می‌شود. ساخت جاده، عملیات راه سازی، حمل و نقل و انتقال شبکه‌های آب و برق همگی جز پروژه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند. شکایت پیمانکار از کارفرما پیمانکار یا پیمانکار عمومی است یا دست دوم یا جز. پیمانکار عمومی شرکتی است که در اجرای پروژه‌های ساختمانی مهارت و تجربه لازم را دارد و می‌تواند چندین پروژه را به صورت همزمان اجرا کند و پیش ببرد. پیمانکار دست دوم در واقع همان پیمانکار ثانوی است که مهندس مشاور با توجه به قوانین ومواد مربوط به تغییرات، او را به کار می‌گیرد. به پیمانکارانی که برای دیگر پیمانکاران کارمی‌کنند و کارهای جزیی پروژه مانند جوشکاری و ... را بر عهده دارند، پیمانکاران جز می‌گویند. در مقابل کارفرما یک شخص حقوقی و طرف دیگر قرارداد است‌ که با توجه به اسناد و مدرکی مربوط به قرارداد موضوع قرارداد و اجرای آن را به پیمانکار سپرده است. اگر بین پیمانکار و کارفرما توافق به وجود نیاید برای حل و فصل اختلاف به هییت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما در ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده است: در قراردادهای پیمانکاری داخلی که کارفرما بخش دولتی است، قراردادها منطبق بر شرایط عمومی پیمان بین بخش دولتی و خصوصی است. درباره اختلافاتی که شامل بند 1ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیست، رسیدگی دوباره توسط کارشناس یا هییت کارشناسی که از جانب دو طرف قرارداد انتخاب شده است، واگذار می‌گردد. شکایت پیمانکار از کارفرما در بخش های غیر دولتی در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما بهتر است داور تعیین شود. دلیل این امر آن است که روند رسیدگی از طریق مراجع قضایی در صورتی که بین سازمان‌ها اختلاف به وجود آید زمان زیادی می‌برد؛ و مسلما این امر برای طرفین قرارداد ایجاد ضرر می‌نماید. شکایت پیمانکار از کارفرما - در قرارداد پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار کدام مرجع صلاحیت دارد؟ در قرارداد پیمانکاری درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در صورتی که مفاد قرارداد براساس مقررات سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده باشد، هریک از طرفین می‌تواند از رییس سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع داوری درخواست نماید. مرجع حل اختلاف در داوری در صورت توافق، شورای عالی فنی است. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ می‌شود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد. ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتی که طرف مقابل قرارداد خارجی باشد، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.( اصل 139 قانون اساسی ) داوری از جمله عقود لازم است. شکایت پیمانکار از کارفرما اما مواردی وجود دارد که آن را به عقد جایز تبدیل می‌کند مانند فوت یا حجر یکی از طرفین قرارداد یا رضایت کتبی دو طرف قرارداد.( ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی) ماده 53 و 48 شرایط عمومی پیمان و مواد 473و474و484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موارد پرداخته است. بنابراین اگر قراردادی وجود دارد باید به مفاد آن قرارداد استناد کنید. این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده باشد تا قابلیت استناد در محاکم را داشته باشد. بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوی در حوزه قضایی آن اقامت دارد . تمامی اشخاص می‌توانند شکایات پیمانکار از کارفرما را بر حسب مورد به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده و تقاضای رسیدگی نمایند. برطبق ماده 1 تا 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات می باشد. با توجه به قانون برگزاری مناقضات و آیین نامه‌های هییت وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در صورتی که پیمانکار از کارفرمای دولتی شکایت کند ، کارفرما نمی‌تواند از همکاری با او صرف نظر نماید. شکایت پیمانکار از کارفرما به طور کلی مراحل شکایت و طرح دعاوی در دادگاه و سایر مراجع قضایی مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی است. پیمانکارانی که می‌توانند با اقدامات دیگری چون مذاکره سریع تر به نتیجه برسند معمولا از طرح شکایت صرف نظر می‌کنند. اقداماتی که در جهت مطالبه خسارت از کارفرما انجام می‌شود همگی باید مستند و با ارایه توجیهات و دلایل قانونی باشد. - تاخیر در انجام پروژه در مورد عواملی که خارج از اراده طرفین است مانند شرایط جوی نامساعد لازم است در مفاد قرارداد ذکر شود تا در صورت تاخیر در انجام پروژه تمهیدات لازم اندیشیده شود. "شکایت پیمانکار از کارفرما" در صورتی که کارفرما موجب تاخیر در اجرای پروژه شود، به همان نسبت به زمان اجرای قرارداد با تایید سرپرست کارگاه ، اضافه می‌گردد. برعکس این مطلب، در مورد پیمانکار نیز وجود دارد و به عنوان جریمه از پیمانکار مطالبه می‌شود. - روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی چگونه است؟ آنچه مسلم است اموال عمومی و دولتی به تمامی افراد در جامعه تعلق دارد. بنابراین امکان داوری و مصالحه در مورد اموال عمومی و دولتی نیاز به تخصص دارد. داوری به معنای حل اختلاف از سوی مراجعی غیر از مراجع قضایی است. در صورت بروز چنین اختلافاتی شما نیاز به یک وکیل متخصص و آشنا به امور پیمانکاری دارید. در هر یک از قراردادهای پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع می‌شود. وکیل متخصص شکایت پیمانکار از کارفرما : دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در زمینه قراردادهای پیمانکاری و شکایات پیمانکاران از کارفرما با داشتن وکیل پیمانکاری متخصص، آمادگی خود را برای قبول وکالت در دعاوی پیمانکاری اعلام می‌نماید. گروه حقوقی آساک با استفاده از  سابقه فعالیت و تجربه‌ی وکلای خود، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. شما می‌توانید برای اطلاع از چگونگی و روند شکایت از پیمانکاران به دفترحقوقی آساک مراجعه کنید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 شکایت پیمانکار از کارفرما آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل پل صدر،روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2، واحد B2. رویا مسگری(کارشناس ارشد حقوق) تمامی سوالات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی شکایت پیمانکار از کارفرما

جزئیات
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

7 فروردین1399

وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ یکی از موارد قانونی است که قانونگذار آن را  حقی برای متهم یا شخص وثیقه گذار قرار داده است.  - وکیل اعتراض ضبط وثیقه- اعتراض به ضبط وثیقه نیاز به وکیل اعتراض ضبط وثیقه دارد که در این زمینه تسلط و تخصص کامل داشته باشد. زمانیکه جرمی اتفاق میفتد،شخصی بعنوان متهم پرونده به دادگاه معرفی میشود. در این مرحله جرم ارتکابی در مورد متهم ثابت نشده است. در بیشتر پرونده های کیفری ،مرجع قضایی  برای اینکه در تمام مراحل تحقیقات و روند رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد ، قرار تامین کیفری صادر میکند. وثیقه دادگاه در واقع همان صدور قرار وثیقه می باشد. وثیقه برای دادگاه یکی از انواع قرار وثیقه است که در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه توسط مقام قضایی صادر میشود. تامین وثیقه دادگاه برای آزادی زندانیان را به وکیل ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. موارد قرار وثیقه -اگر وثیه سند برای قرار وثیقه مبلغ نقدی باشد، به آن مبلغ ضمان ( وجه الضمان ) میگویند. -وثیقه  برای دادگاه  را خود متهم یا شخص ثالثی میتواند به مرجع قضایی واگذار کند. -وثیقه دادگاه تا زمانیکه رای صادر و حکم  توسط اجرای احکام  اجرایی نشود، در توقیف دادگاه است. - زمانیکه در مرحله اجرای حکم ،متهم خود را معرفی کند،با اجرای حکم، وثیقه آزاد میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه فوت وثیقه گذار یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که در صورتیکه شخص وثیقه گذار قبل از اجرای حکم، فوت کند تکلیف وثیقه چه خواهد بود؟ -زمانیکه شخص وثیقه گذار فوت کند، تعهد وثیقه گذار منقضی شده و تعهد  به وراث وثیقه گذار  واگذار نمیشود. - با فوت وثیقه گذار، وثیقه آزاد نمیشود و در صورتیکه متهم خود را معرفی نکند، وثیقه توسط مرجع قضایی ضبط میشود. -بعد از ابلاغ احضاریه به متهم و ورثه ،وثیقه گذار بیست روز زمان دارد که متهم را معرفی کند و بعد از اتمام این تاریخ ، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. مراحل وثیقه گذاری در دادگاه -صادر کردن قرار وثیقه توسط مقام قضایی -قرار وثیقه برای دادگاه به متهم پرونده ابلاغ میشود. -خود متهم یا شخص ثالثی بعنوان وثیقه گذار، گذاشتن وثیقه دادگاه را به مرجع قضایی درخواست میکند. -ارائه سند به دادگاه یا دادسرا -صدور قرار کارشناسی ملک وثیقه برای دادگاه -بررسی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری -امضا قبولی وثیقه گذار برای وثیقه دادگاه -سند ملک کارشناسی شده به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف فرستاده میشود. -قرار بازداشت سند کارشناسی شده برای وثیقه دادگاه به شعبه فرستاده میشود. - دستور آزادی زندانی صادر میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه شرایط ضبط مبلغ کفالت وثیقه توسط دادگاه -در صورتیکه متهم به مرجع قضایی احضار شود. -در صورتیکه حضور متهم نیاز باشد. -در صورتیکه احضاریه به متهم چه ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شده باشد. -در صورتیکه متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود. -در صورتیکه عدم حضور  متهم در مرجع قضایی موجه نباشد. -در صورتیکه جلب متهم مقدور نباشد. - در صورتیکه به وثیقه گذار اخطار بیست روزه شده باشد. -اخطار به وثیقه گذار باید قانونی ابلاغ شود. -زمانیکه  وثیقه گذار نتواند متهم را معرفی کند. -زمانیکه وثیقه گذار عذر موجه ندارد. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وثیقه گذار چه مسئولیتی در وثیقه برای دادگاه دارد؟ -اگر در روند رسیدگی، متهم حضور نیابد به وثیقه گذار کتبا ابلاغ  میشود که متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. -به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که در این مدت متهم را معرفی کند. -وثیقه گذار در زمان تعیین شده متهم را معرفی  نکند، مبلغ وثیقه دادگاه به نفع دولت ضبط میشود. - در صورتیکه رای صادر شود و متهم خود را حاضر نکند ،خسارتی که به شاکی وارد شد از مبلغ وثیقه پرداخت میشود. - وثیقه گذار از زمان ابلاغ دادستان در مورد ضبط وثیقه ده روزمهلت دارد که به دستور ضبط وثیقه در مرجع صالح قضایی اگر موارد ذیل رخ دهد، اعتراض کند. - ثابت کند که متهم در زمان نیاز حاضر بوده است. -ثابت کند که متهم برای حضور خود عذر مورد قبول داشته است. -ثابت کند متهم قبل از زمان حضور فوت نموده است. وکیل اعتراض ضبط وثیقه مدارک لازم وثیقه برای دادگاه -ارائه سند مالکیت شش دانگ از عرصه و اعیان -مبلغ نقدی در حساب  دادگستری -ارائه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور -کارت ملی وثیقه گذار - پرکردن فرم های مربوط به وثیقه دادگاه بازداشت متهم وکیل اعتراض ضبط وثیقه قانونگذار  در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : درصورتیکه برای متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر شود ،تا زمانیکه وثیقه برای دادگاه بگذارد در بازداشتگاه بسر میبرد. متهم در این قانون از زمانیکه قرار وثیقه برای وی صادر شد، ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار و قبول نشدن وثیقه برای دادگاه اعتراض نماید. "وکیل ضبط وثیقه" هدف اصلی گروه حقوقی اساک این است که زندانیان بتوانند با تهیه وثیقه برا دادگاه آزاد شوند. برای مساعدت خانواده زندانیان این زمینه فراهم شده است که بوسیله تماس تلفنی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی سوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل در زمینه مسائل حقوقی احقاق حق کنیم. رفع مسئولیت  وثیقه گذار قانونگذاردر  ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری  تصویب نموده است: در هر مرحله ای از روند رسیدگی ،وثیقه گذار میتواند متهم را به مرجع قضایی معرفی و درخواست آزادی سند (وثیقه برای دادگاه) را از مقام قضایی مطرح کند. مرجع قضایی موظف است که در کمترین زمان ممکن دستور آزادی سند (وثیقه) را صادر کند. قرار وثیقه چه زمانی صادر میشود. قرار وثیقه زمانی از طرف مقام قضایی صادر میشود که خسارتی به شاکی وارد شده باشد و برای جبران خسارت و اینکه در تمام مراحل رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد صادر میشود. در جرم غیرعمدی که بتوان خسارت وارد شده به شاکی را از طریق دیگر جبران کرد از همان روش استفاده میشود؛ مانند بیمه نامه در تصادفات درخواست قرار وثیقه برای دادگاه ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی باسلام احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقا / خانم ............ فرزند ........ به اتهام ..........به شماره پرونده کلاسه .......... توسط آن مقام قضایی محترم قرار وثیقه صادر شده است ، لذا اینجانب ..........فرزند ........ با تودیع وثیقه ملکی  خود به شماره فرعی..... از ....اصلی به پلاک ثبتی .......به آدرس ..............................به مبلغ .........ریال متعهد میگردم هرزمان که دادگاه متهم را احضار نماید ،وی را حاضر نمایم . در غیر اینصورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط میشود. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت شماره .......که شش دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد تقدیم می گردد. باتشکر و احترام نام و نام خانوادگی وثیقه گذار نمونه متن انصراف وثیقه گذار بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب....... احتراما به استحضار میرساند اینجانب ............... وثیقه گذار.............. فرزند ............ به کدملی............... متهم به ................ به شماره پرونده  کلاسه ..................می باشم به دلایل شخصی  خواستار فروش ملک مسکونی مورد وثیقه می باشم و برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن آن دارم.از آنجاییکه متهم مذکور را نزد مقام قضایی حاضر و معرفی نمودم، براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تحویل و از خود رفع  مسئولیت کیفری کرده و برای فک وثیقه اقدام نمایید. باتشکر وثیقه گذار "وکیل اعتراض به  ضبط وثیقه" زمانیکه قاضی یا بازپرس به دلایل قانونی و عدم حضور متهم،دستور ضبط وثیقه را صادر میکند اقدامات اجرایی برای ضبط ملک مورد وثیقه انجام میشود. قانونگذار به متهم و وثیقه گذار این حق را داده است که به دستور ضبط وثیقه براساس موارد و دلایل ذیل اعتراض کنند. در صورتیکه ادعا شود، در ضبط وثیقه و مبلغ کفالت شرایط و مقررات قانونی رعایت نشده باشد. در صورتیکه  متهم اثبات کند که در زمان قانونی تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شده است. در صورتیکه متهم یا شخص سندگذار اثبات کند که حضور نیافتن متهم در زمان قانونی تعیین شده به دلیل عذر موجه بوده است . در صورتیکه متهم یا سندگذار اثبات کند که بعد از ضبط وثیقه متهم دارای ناتوانی مالی است. در صورتیکه سندگذار اثبات کند عدم حضور متهم در مرجع قضایی در مواقع ضروری بدلیل فوت متهم بوده است. موارد رفع ضبط وثیقه بسیاری از مواقع در  مراحل اجرای ضبط وثیقه و پرداخت مبلغ کفالت حوادثی پیش میاید که باعث میشود وثیقه ضبط نشود و عملیات اجرایی انجام نشود.موارد به شرح ذیل است: -زمانیکه مبلغ بیمه، خسارت و زیان وارده به شخص متضرر( شاکی پرونده ) را تامین کند. -زمانیکه سندگذار متهم را در زمان تعیین شده قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید. -در صورتیکه یکی از دلایل اعتراض یه ضبط قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی قبول شود. -در صورتیکه سندگذار یا متهم از زمان ابلاغ ضبط وثیقه در مدت 10 رورز تعیین شده قانونی قسمتی از مبلغ  قرار یا کل آن را به حساب دادگستری واریز نماید. - زمانیکه سندگذار یا متهم قبل از صادر شدن دستور ضبط وثیقه  فوت کند ،مبلغ کفالت و وثیقه آزاد میشود.نکته مهم در این جا این است که اگر  تاریخ  دستور ضبط وثیقه قبل از تاریخ فوت باشد،عملیات اجرایی ضبط وثیقه انجام میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به ضبط وثیقه با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه سوالات وثیقه برای دادگاه -در صورت تبرئه شدن متهم آیا برای آزادی وثیقه پیامک یا ابلاغیه برای وثیقه گذار میاد؟ خیر ابلاغیه ای ارسال نمیشود و باید در دادگاه یا دادسرا پیگیری شود. -سندی را برای یکی از فامیلامون برای وثیقه دادگاه گذاشتیم قرار بود سند جایگزین معرفی بشه اما از این کار امتناع میکند چه اقدامی میتوانم برای آزادی سند انجام بدم ؟ با معرفی و تحویل متهم به دادگاه میتوانید سند خود را آزاد نمایید. وکیل اعتراض ضبط وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند دادگاه

سند دادگاه

6 فروردین1399

سند برای ضمانت دادگاه تهیه سند دادگاه برای متهم یا زندانی موضوعی مهم و چالش برانگیز است. سند دادگاه اصطلاحی است که برای تهیه سند برای قرار وثیقه استفاده میشود. برای تهیه سند دادگاه با مشاورین حقوقی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سند دادگاه به معنای تهیه سند ضمانت در دادگاه می باشد. این مقاله به موضوع  ضمانت و سند وثیقه جهت دادگاه پرداخته است. ضمانت ضمانت به معنی ضامن شدن و برعهده گرفتن دین کسی یا کفالت از وی می باشد. قانونگذار در ماده 684 قانون مدنی ضمانت را تعریف کرده است. ضامن یا کفیل شخصی است که در دادسرا یا دادگاه حضور می یابد و تعهد میکند که متهم را هرزمانی که مرجع قضایی نیاز داشت معرفی کند. یا در مقابل دین و بدهی که دارد تعهد میکند که اگر بدهی را پرداخت نکند، خود دین یا بدهی را پرداخت کند. در ضمانت شخص ضامن، مال یا وجهی را برای تعهد حضور متهم به دادگاه ارائه میکند و در صورت عدم حضور متهم مال یا وجه به نفع دولت ضبط میشود. ضمانت در پرونده های حقوقی و کیفری انجام میشود. در پرونده کیفری زمانیکه بازپرس یا دادیار قرارتامین کیفری صادر کرد، ضمانت از متهم میتواند صورت بگیرد. در پرونده حقوقی در مرحله اجرای احکام مالی ضمانت وکفیل پذیرفته میشود. سند برای دادگاه سند دادگاه تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است. مبلغ سند ضمانت دادگاه برای پرونده حقوقی و کیفری باید مشخص باشد. یکی از موارد  ضمانت گذاشتن سند جهت دادگاه برای قرار وثیقه است. سند برای دادگاه میتواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. در دادگاه یا دادسرا مال غیرمنقول یعنی سند ملکی برای سند ضمانت دادگاه بیشتر قابل قبول است. تهیه سند دادگاه برای متهم و خانواده وی راحت تر از پرداخت پول نقد برای تامین قرار وثیقه است. تا زمانیکه سند برای دادگاه به عنوان وثیقه باشد، نمیتوان نقل و انتقال یا خرید و فروش انجام شود. سند برای ضمانت دادگاه شرایط گذاشتن سند جهت دادگاه بعد از اینکه بازپرس یا دادیار اتهام را به متهم تفهیم کرد، قرار کیفر خواست صادر میشود. برای تامین قرار کیفری قرار وثیقه صادر میشود. متهم باید سند ضمانت دادگاه را فراهم کند. سند دادگاه باید مال غیرمنقول مثل سند ملکی باشد. در بیشتر مواقع سند برای دادگاه باید سند ملکی شش دانگ عرصه و اعیان باشد. سند ملکی اوقافی یا مشاع نیز میتواند برای تهیه سند جهت دادگاه استفاده شود که بستگی به نظر بازپرس یا دادیار دارد. سند گذاریاوثیقه گذار به شعبه مراجعه و درخواست ضمانت برای متهم را ارائه میکند. بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند ملکی،تقاضای کارشناسی ملک را صادر میکند. در صورتیکه ملک برای سند دادگاه درحوزه بخش قضایی شهرستان دیگری باشد،قرار نیابت قضایی صادر میشود. قرار بازداشت سند برای دادگاه بعد از کارشناسی و توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک به شعبه دادگاه یا دادسرا فرستاده میشود. در این مرحله بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند. سند برای ضمانت دادگاه اهمیت سند رسمی در ادله اثبات دعوی در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید. در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای شخص اثبات شود. کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است؛ و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند دادگاه سند برای ضمانت دادگاه قرار بازداشت موقت در اینجا تعدادی از جرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر میشود بیان شده است: مواد مخدر،مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات است. مرجع صالح رسیدگی به جرم در ارتباط با مواد مخدر برای افراد بالغ کمتر از 18 سال، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان دادگاه انقلاب است. در ماده یک و (چهارده) و (نوزده ) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مربوط به مواد مخدر از جرایم پرخطر و از نوع تعزیرات حکومتی تعریف شده است. سند دادگاه برای تهیه قرار تامین کیفری در این نوع جرم نیز استفاده میشود. سند برای ضمانت دادگاه اختلاس جرم اختلاس مشمول مجازات کلاهبرداری است. اختلاس به معنای برداشت غیرقانونی از اموال دولتی یا غیردولتی،توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت است. سمت مرتکب جرم اختلاس، به عنوان عنصر مادی جرم اهمیت دارد و باید از کارکنان  دولت باشد. اصل 49 قانون اساسی به جرم اختلاس اشاره میکند. سند دادگاه سند برای ضمانت دادگاه رشوه: در صورتیکه مامور دولت در مقابل انجام دادن یا ندادن وظیفه خود وجه یا مالی را اخذ کند رشوه است. رشوه جرم محسوب میشود. در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رشوه خواری تخلف و برای مرتکب به آن مجازات در نظر گرفته  شده است. قانون در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز به جرم رشوه پرداخته است. در ماده 588 و 589 قانون مجازات اسلامی، مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر بیان شده است. مجازات جرم رشوه براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی ضبط مال و حبس از شش ماه تا سه سال یا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. سند برای ضمانت دادگاه رای وحدت رویه رای وحدت رویه قطعی بودن دستور ضبط وثیقه شماره رای: 9109970223101642 تاریخ: دوازده اسفند سال هزار و سیصد و نود ویک شعبه 31 دادگاه تجدید نظراستان تهران خلاصه رای: به دستور ضبط وثیقه نمیتوان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کرد. رای وحدت رویه دستور ضبط تامین وثیقه شماره رای : 9209970222200096 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خلاصه رای: ​ دادستان مسئول ضبط وثیقه و وجه الکفاله است و میتواند به معاون وی تفویض شود. سند برای ضمانت دادگاه پرسش و پاسخ: سند دادگاه رسمی در ادله اثبات دعوی چه اهمیتی دارد؟ در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید و در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، حتما باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای خود را اثبات نمایید. کسی که سند رسمی دارد و آن سند ازحیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند برای ضمانت دادگاه

جزئیات
قیمت وثیقه برای دادگاه

قیمت وثیقه برای دادگاه

5 فروردین1399

قیمت وثیقه برای دادگاه قیمت وثیقه برای دادگاه؛ وثیقه گذاشتن برای زندانی و در مواقعی حق الزحمه وثیقه برای کسانی که خودشان سند ملکی ندارند - قیمت وثیقه برای دادگاه - از دغدغه‌های افراد بازداشتی و خانواده‌های زندانیان است. قرار بازداشت موقت از شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است. حتی ممکن است متهم به دلیل جرمی که احتمال ارتکاب آن می‌باشد، برای مدت یک ماه زندانی شود و امکان آزادی او با هیچ سند و ضمانتی ممکن نباشد. میزان وثیقه برای ضمانت دادگاه توسط قاضی محترم تعیین می‌شود. مبلغ وثیقه یا مبلغ سند در هر جرم با توجه به نوع جرم، شدت و ضعف جرم ارتکابی، سابقه متهم، سن، شرایط و موقعیت اجتماعی و غیره متهم متفاوت است. قیمت وثیقه برای دادگاه طبق توافق بین صاحب وثیقه (وثیقه‌گذار) و متقاضی وثیقه تعیین می‌گردد. شرایط سند گذار را در دیگر مقالات حقوقی آساک بخوانید. جهت آگاهی از هزینه وثیقه و جلوگیری از سو استفاده‌ هایی که ممکن است در این مسیر با آن مواجه شوید با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. کارشناسان و کلای ما در این راه شما را یاری می‌نمایند؛ تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران در امان باشید. بسیاری از مردم از واژه کرایه سند یا وثیقه به جای اجاره وثیقه استفاده می‌کنند. قیمت وثیقه برای دادسرا در جرایمی مانند آدم ربایی، قتل عمد، افساد فی الارض و اسید پاشی و جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد است، حتما قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و قاضی دادگاه موظف به اجرای آن است. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم قتل عمد: قتل عمد در ماده 290 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در چهار بند و دو تبصره آمده است. 1- شخص قصد کشتن مجنی علیه را دارد اعم از اینکه فعل مرتکب کشنده باشد یا نباشد. 2- شخص بدون قصد کشتن مجنی‌ علیه رفتاری را انجام می‌دهد که عرفا کشنده است و منجر به قتل می‌شود. 3- مرتکب نه قصد کشتن دارد نه عمل او عرفا کشنده است. 4- مرتکب قصد انجام جنایتی دارد بدون اینکه فرد خاصی مد نظر باشد. اما در نهایت جنایت مقصود اتفاق می‌افتد. آنچه مسلم است شدیدترین نوع مجازات برای قتل عمد در صورت درخواست اولیای دم مقتول و وجود سایر شرایط‌ دیگر بر طبق ماده381 قانون مجازات اسلامی، قصاص است. در صورت رضایت اولیای دم دیه جایگزین قصاص می‌شود و علاوه بر آن به مجازات سه تا ده سال حبس نیز محکوم می‌شود. برای آگاهی از شرایط اجاره سند برای زندانی به سایت حقوقی آساک مراجعه نمایید. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم اسید پاشی: در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از اسید پاشی نوشته نشده است. بر طبق ماده واحده تصویب شده در سال 1337 با عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی هر کس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، سبب قتل کسی دیگر شود به مجازات اعدام محکوم می‌شود. قیمت وثیقه برای دادگاه در صورتی که باعث مرض دایمی یا از بین رفتن یکی از حواس منجی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و در صورتی که سبب قطع یا نقض عضو یا از کارافتادگی شود به مجازات حبس جنایی از دو سال تا 10 سال محکوم می‌شود. چنانچه به شخص دیگری صدمه وارد نماید به حبس جنایی درجه دو از 2 تا5 سال محکوم می‌گردد. قیمت وثیقه برای دادگاه با توجه به شفاف نبودن قانون و اختلاف نظر در مورد میزان مجازات، هنوز مجازات معینی از طرف قانونگذار درمورد مجازات اسید پاشی مشخص نشده است. اگر دلایل و مستندات موجود دلالت بر ارتکاب جرم اسید پاشی از سوی متهم نماید، قاضی محترم دادگاه قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.( ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری) گروه حقوقی آساک آمادگی خود را جهت قبول وکالت در پرونده‌های کیفری اعلام می‌نماید. جرم افساد فی الارض: از جمله جرایمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات خاص و معین شرعی مشخص شده است جرم افساد فی الارض است. قیمت وثیقه برای دادسرا جنایت علیه تمامیت ارضی کشور، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر نمودن مرکز فساد و فحشاف نشر اکاذیب،احراق و تخریب، پخش ماده سمی و میکروبی همگی از موارد جرم فساد فی الرض محسوب می‌شود. (رجوع کنید به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). جرم آدم ربایی: مجازات جرم آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس و مجازات جرم نوزاد ربایی 6ماه تا 3 سال حبس است. (با توجه به ماده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی) در جرم آدم ربایی سو نیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم شرط است. در صورت فقدان قصد مجرمانه جرم آدم ربایی محقق نمی‌شود. یعنی صرف انگیزه برای تحقق جرم آدم ربایی کافی نیست . در جامعه امروزی آدم ربایی به انگیزه‌های گوناگونی مانند تجاوزجنسی، مسایل مالی و دلایل دیگر بسیار افزایش یافته است. قیمت وثیقه برای دادگاه عفو و تخفیف در قانون مجازات به چه جرایمی تعلق می‌گیرد؟ عفو در قانون مجازات اسلامی به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می‌شود. عفو خصوصی فقط محکومانی را شامل می‌شود که حکم شان قطعی‌ شده است. در عفو خصوصی سوپیشینه کیفری  از سابقه حذف نمی‌شود. در عفو خصوصی ممکن است بخشی از مجازات مورد بخشش قرار گیرد و تمام مجازات را شامل نشود. قیمت وثیقه برای دادگاه در مقابل عفو عمومی هم محکومان و هم متهمان را شامل می‌شود. در عفو عمومی هم مجازات تبعی جرم از بین می‌رود و هم سوپیشینه کیفری از سابقه حذف می‌شود. در عفو عمومی کل مجازات مورد بخشش قرار می‌گیرد. عفو خصوصی و عفو عمومی فقط جرایم تعزیری را در بر می‌گیرد و شامل قصاص یا دیه نمی‌شود و عفو به آنها تعلق نمی‌گیرد.( ماده 97و 98 قانون مجازات اسلامی) قیمت وثیقه برای دادگاه موارد تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی از رسیدگی به ادامه پرونده منصرف شود، موجبات تخفیف متهم را فراهم می‌کند. یعنی متهم تبرئه نخواهد شد فقط برای مجازات او تخفیف در نظر گرفته می‌شود. اقرارگرفتن از متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب یا در حین ارتکاب جرم و همکاری با ماموران دولت. عدم سو سابقه یا وضعیت جسمانی متهم مانند بیماری و پشیمانی از ار تکاب جرم از سوی متهم. تحت پیگرد بودن متهم به عنوان معاونت یا شراکت در جرم چنانچه نقش موثری در وقوع جرم نداشته باشد، از موجبات تخفیف است. تلاش متهم به منظور کاهش آثار جرم و جبران نمودن ضرر ناشی از جرم ارتکابی. سبک بودن ضرر وارد شده به قربانی جرم. قیمت وثیقه برای دادگاه متهم در شناسایی آثار جرم، شناسایی شرکا یا معاونین جرم و پیدان کردن لوازم به کار رفته در ارتکاب جرم با مامورین دولت همکاری موثر داشته باشد. تحریک شدن فرد متهم به وسیله قربانی جرم از موجبات تخفیف درمجازات است. انگیزه شرافت مندانه متهم در انجام عمل مجرمانه نیز از دیگر علل تخفیف در مجازات است. "قیمت وثیقه برای دادگاه" برای اطلاع از شرایط عفو به ماده 38 و 719 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. گروه حقوقی آساک گروه تخصصی حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در تمامی پرونده هایی که در دادسرا یا دادگاه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌شود، اعلام می نماید. قبل از هر گونه اقدام قانونی در مورد تهیه وثیقه با وکیل متخصص وثیقه درگروه حقوقی آساک تماس بگیرید. قیمت وثیقه برای دادسرا جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. آدرس:خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه2 واحد B2 کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. قیمت وثیقه برای دادگاه 02140223952 02140222853 09023589119 www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
مراحل وثیقه گذاشتن

مراحل وثیقه گذاشتن

21 اسفند1398

مراحل وثیقه گذاشتن مراحل وثیقه گذاشتن یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده  وی در تامین قرار کیفری وثیقه با آن مواجه هستند.بهتر است مراحل وثیقه گذاشتن در دادگاه یا دادسرا را بدانید تا در کوتاهترین زمان ممکن وثیقه آزادی زندانی یا متهم را به مرجع قضایی ارائه کنید.امور مربوط به مراحل وثیقه گذاشتن را به وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک بسپارید،تا با خیال راحت سند وثیقه را تامین کنید.گروه حقوقی اساک در تمام مراحل وثیقه گذاشتن در کنار خانواده زندانیان و متهم حضور دارد. چرا متهم باید وثیقه بگذارد؟ درجریان تحقیقات مقدماتی با توجه به این که هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است؛ لازم است از متهم تضمین اخذ شود تا همواره دسترسی به متهم فراهم باشد. هر زمان که متهم به مراجع قضایی احضار شد، در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. در واقع حقوق متهم‌ برای مدتی از او سلب می‌شود. این نوع از قرارها جنبه مالی ندارند. فقط جبران خسارت برای شخص شاکی محسوب می‌شوند. مهم‌ترین این قرارها به قرار کفالت،قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است. وثیقه شامل وجه نقد،ضمانت‌نامه‌ی بانکی،مال منقول یا غیر منقول می‌باشد. پس از معرفی مال برای گذاشتن وثیقه زندانی ، در ابتدا ارزش آن مال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ -مشکلات و مسائل مالی -پرونده‌ کیفری شامل مسائل مالی، چک، رد مال، خیانت در امانت،فروش مال غیر، تسهیل مال، کلاهبرداری -دراین پرونده ها با توجه به مبلغ قراری که از سوی مراجع قضایی درنظر گرفته می‌شود؛ -افراد نیاز به تهیه سند و وثیقه برای ارائه به دادگاه پیدا می‌کنند. مراحل گذاشتن وثیقه  به چه صورت است؟ فرآیند صدور وثیقه در دو مرحله انجام می‌شود. درمرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید. دراین مرحله به متهم ابلاغ می‌شود درصورتی که وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی کند. وثیقه می‌تواند ار جانب خود متهم یا شخص ثالث معرفی شود. اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب دادگستری تودیع می‌شود. اگر وثیقه مال منقول باشد، به طریق مناسب توقیف می‌گردد. در صورتی که وثیقه مال غیر منقول باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود. مال  چه منقول باشد یا غیر منقول، مقام قضایی دستور کارشناسی صادرمی‌کند. اگر مبلغ مال معرفی شده برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه باشد آن را می‌پذیرد. در صورتی که اعلام نماید مال معرفی شده ارزش لازم را ندارد دیگر جای اعتراضی نیست. کارشناسی سند وثیقه -مهم ترین مرحله وثیقه گذاشتن کارشناسی سند وثیقه است. -قرار کارشناسی ملک از طرف مرجع قضایی صادر میشود. -کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزیابی می‌کند. -ارزش مال معرفی شده باید برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه خواسته شده از سوی مراجع قضایی باشد. -اگر وثیقه سند ملکی باشد، پس از انجام کارشناسی و ارزیابی بهای ملک مورد نظر -برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معرفی خواهد شد. برای ضمانت قرار وثیقه چه اشخاصی دارای اعتبار هستند؟ -مالک‌هایی که ملک به نام خودشان دارند. -کارمندان شرکت‌های خصوصی و دولتی با سابقه کار -کاسبان دارای جواز کسب -بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی -حقوق بگیران با سابقه کاری دریک مکان ثابت قرار نیابت در تهیه سند وثیقه برای آزادی زندانی -روند بازداشت ملک و کارشناسی معمولا چند روز زمان می‌برد. -متهم درطول این مدت در زندان می‌ماند. - برای جرایم سبک قرار کفالت و برای جرایم سنگین تر قرار وثیقه صادر می‌شود. - در ابتدا باید سندشش دانگ کارشناسی شده به بازپرس محترم در دادسرا یا قاضی در دادگاه ارائه شود. - بعد از آن نسبت به اخذ نامه نیابت برای مجتمع قضایی شهرستانی که و ملک معرفی شده در آن شهرستان قرار دارد، اقدام میشود. -نامه نیابت به مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. کارشناسی در قرار نیابت - دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی ارزش مالی ملک صورت می‌گیرد. - سند برای زندانی در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک توسط کارشناس حداقل به میزان قرار وثیقه باشد؛ - با اخذ دستور بازداشت سند از مقام قضایی،نسبت به بازداشت ملک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود. -نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی -معمولا با پست قضایی به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود. -ایاب و ذهاب کارشناس رسمی به محل ملک مورد وثیقه به عهده متقاضی است. - حق الزحمه کارشناسی تعیین شده، به خودکارشناس تعلق می‌گیرد. -صاحب سند باید به همراه اصل سند به اداره ثبت در محل مورد نظر مراجعه کند. - پس از دریافت نامه بازداشتی به همراه اصل سند آن را به قاضی یا بازپرس ارائه میکند. نامه درخواست معرفی سند ملکی برای دادگاه ریاست محترم شعبه      دادگاه عمومی باسلام احتراما به ‌استحضار می‌رساند درخصوص ‌آقای ......................فرزند .......................به‌اتهام ......................... که‌ توسط آن‌ دادگاه محترم قرار وثیقه صادر گردیده است. لذا اینجانب...................فرزند................ با تودیع وثیقه ملکی به مبلغ.........................ریال متعهد می‌شوم هر زمان که دادگاه متهم را احضار نمود، وی را حاضر نمایم. در غیر این صورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط گردد. وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی،متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ در کلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، داوری و ......... اعلام می‌نماید. سوالات و مشلات حقوقی خود در مورد مراحل وثیقه گذاشتن و تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم  و زندانی را در تمام ساعات سبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

جزئیات
وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه

20 اسفند1398

وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه؛ یکی از موضوعاتی که در صدور قرار وثیقه برای متهم مطرح می باشد این است که :  - وکیل اعتراض قرار وثیقه - آیا میتوان به مبلغ و نوع قرار وثیقه که از طرف مرجع قضایی صادر میشود اعتراض نمود؟ آیا قانونگذار در این مورد  مفاد قانونی تصویب کرده است و در صورت اعتراض به قرار  وثیقه چه مرجعی صلاحیت اعتراض به قرار وثیقه را دارد؟ وکیل اعتراض وثیقه ، وکیلی است که در زمینه مقررات و قوانین در مورد انواع قرارها ، موارد اعتراض به وثیقه تسلط کامل دارد و توانایی مطرح کردن اعتراض را در مرجع صالح رسیدگی دارا است. وکیل اعتراض وثیقه در واقع وکیلی است که در مورد امور کیفری تجربه و تخصص دارد.برای اینکه در پرونده هایی که قرار وثیقه صادر میشود و متهم خواستار اعتراض به مبلغ و نوع وثیقه می باشد از وکیل متخصص اعتراض وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. وکیل اعتراض قرار وثیقه برای مشاوره با وکیل اعتراض  قرار وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید شماره تماس : 09381690900 در این مقاله به  قرار های قابل اعتراض  در مرجع قضایی  و جرم هایی که قرار برای آن صادر میشود میپردازیم. قانونگذار در مصوبه سال 1392 و اصلاحات سال 1394 در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابلیت اعتراض در مرجع قضایی را دارند بیان نموده است. وکیل اعتراض قرار وثیقه یکی از سوالاتی که در قرار های قابل اعتراض مطرح میشود این است : در صدور قرارها چه کسانی حق اعتراض به قرار را دارند؟ در صدور قرارها، متهم ، شخص شاکی و شخصی که به وی خسارت وارد شده است بعنوان شخص ثالث ، حق اعتراض به قرار را دارند. در ادامه قرارهایی که متهم، شاکی و شخص ثالث میتواند به آن اعتراض کنند، جداگانه بیان میشود. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که شاکی میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است. قرارهایی که توسط شاکی پرونده تقاضا میشود، مانند قرار منع و موقوفی تعقیب قرارهایی که توسط متهم پرونده تقاضا میشود، برای قرار بازداشت موقت ایفا و تشدید تامین قرارهایی که توسط متهم پرونده در مورد قرار تامین خواسته تقاضا میشود. قانونگذار برای اعتراض به قرار صادر شده مهلت زمانی تعیین کرده است که در مورد شخصی که در ایران سکونت دارد،  از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. در مورد شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد از زمان ابلاغ  یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و هفتاد و یک، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار بوسیله شخص شاکی را تعیین کرده است برا ین اساس: -زمانیکه بین دادستان و بازپرس پرونده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید دادگاهی که به اتهام متهم رسیدگی میکند، صالح میباشد. -در صورتیکه در بخش قضایی، دادگاه کیفری 1 و دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، مرجع صلاحیت دار برای اعتراض به قرار، دادگاه کیفری 2  می باشد. براساس ماده دویست و هفتاد  و دو قانون آیین دادرسی کیفری -در صور تیکه در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید براساس نوع جرم و مصداق های قانونی جرم، دادگاه کیفری 2 مرجع قضایی صالح  اعتراض به قرار می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه ماده دویست و هفتاد و سه قانون آیین دادرسی کیفری -برای حل اختلاف بوجود آمده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار، که از طرف متهم یا شاکی مطرح میشود، جلسه فوق العاده  بین بازپرس و دادستان تشکیل و تصمیم نهایی گرفته میشود. تصمیم گرفته شده  به جز در موارد ذیل قطعی است: -در اعتراض به قرارهای منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مورد جرم های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل تجدید نظر هستند. - جرم هایی که مجازات آن سلب حیات است. - جرم هایی که مجازات آن حبس ابد است. -جرم هایی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر است. -جرم هایی که محکومیت  آن مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر است. - جرم هایی که سیاسی و مطبوعاتی است. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که متهم  میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل: براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف متهم  قابل اعتراض است. -براساس این قانون، متهم پرونده در خصوص قرار بازداشت موقت ، ابقای بازداشت ، تشدید تامین،قرار تامین خواسته ،قرار وثیقه ،قرار عدم قبول،کفیل یا قرار عدم قبول وثیقه میتواند در مرجع صالح اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند. وکیل اعتراض قرار وثیقه -مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار، از زمان ابلاغ برای شخص مقیم خارج از کشور یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش بیان نموده است: -زمانیکه برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر شود و نتواند وثیقه به دادگاه ارائه کند، به زندان فرستاده میشود. - همچنین متهم ده روز فرصت برای اعتراض به قرار صادر شده را دارد. قرارهایی که شخصی که به وی ضرر وارد شده است ،بعنوان شخص ثالث میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل : قانونگذار براساس ماده 423 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهایی که شخص ثالث میتواند به آن در مرجع قضایی اعتراض کند شامل : -قراررد ایراد دادرس -تصمیمات قضایی در مورد ضبط ، رد و معدوم کردن اشیا -دستور دادستان در مورد گرفتن مبلغ التزام ، مبلغ کفالت ، و ضبط وثیقه -مدت زمان اعتراض به قرار های ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ 10 روز است. وکیل اعتراض قرار وثیقه مدت زمان اعتراض به قرارهای ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند ، یکماه می باشد. قرارهایی که دادستان میتواند نسبت به آن اعتراض کند. -قرار عدم صلاحیت - قرار موقوقی تعقیب صادره از دادگاه - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده از زمان ابلاغ بیست روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده برای اشخاص خارج از کشور در این قسمت  از زمان ابلاغ دو ماه می باشد. قانونگذار در ماده سیصدو نود قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که  شاکی ، متهم و شخص ثالث، دادستان میتواند نسبت به این قرارها اعتراض نماید: -قرار عدم صلاحیت -قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به دلایل ذیل توسط دادگاه صادر شود: - مشمول مرور زمان -رضایت شاکی خصوصی وکیل اعتراض قرار وثیقه در صورتیکه در پرونده، شاکی خصوصی رضایت داده و دادگاه قرار وثیقه سنگین صادر کرده است  میتوانید به قرار وثیقه اعتراض نمایید. نمونه لایحه اعتراض به قرار وثیقه ریاست محترم  شعبه ... بازپرسی... دادسرای عمومی و انقلاب .... با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب به وکالت از  آقای ........ فرزند ........ به اتهام ......... به شماره پرونده کلاسه ......... در دفاع از  حقوق موکل خود معروض می دارد، با توجه به اینکه شاکی خصوصی آقای ........ نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرده است، همانگونه که مستحضرید برای صیانت از حقوق متهمان قانونگذار قرارهای متعدد کیفری برای جلوگیری از بازداشت شهروندان در نظر گرفته است . بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به قرار وثیقه صادر شده از طرف آن مقام قضایی محترم اعلام و درخواست قرار کفالت در صورت صلاحدید هستم . با تشکر و احترام وکیل اعتراض قرار وثیقه بخشنامه پیشگیری از کرونا در زندان ها رئیس محترم قوه قضائیه  جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی بخشنامه ذیل را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها ابلاغ نموده است. -برای رویکرد کاهش ورودی به زندان از صادر شدن قرار تامین که باعث بازداشت میشود جز موارد ذیل اجتناب شود: - با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل  اعمال مجازات جایگزین حبس ، تعویق اجرای مجازات ، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود. -محکومینی که رای محکومیت آنها قطعی است و با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین سال 1399 خودداری شود. تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف به نظارت برحسن اجرای این بخشنامه شده اند. وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل متخصص اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه مجموعه تخصصحقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه  با وکیل اعترض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) وکیل اعتراض قرار وثیقه جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض قرار وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند برای وثیقه

سند برای وثیقه

17 اسفند1398

سند برای وثیقه سند برای وثیقه ؛ ​ زمانیکه دادگاه یا دادسرا برای متهم قرار وثیقه صادر میکند ،سند برای وثیقه مطرح میشود. - سند برای وثیقه- یکی از قرارهای تامین کیفری که بحث سند برای وثیقه مطرح میشود قرار وثیقه می باشد سند برای وثیقه اصطلاح عامیانه برای قرار وثیقه می باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ماده دویست و هفده که در سال 1392 تصویب شد قرار های تامین کیفری را برای موارد ذیل در نظر گرفته است: -برای اینکه مرجع قضایی به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر میکند. -برای اینکه متهم با قول شرف برای حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری ملزم شود. -برای اینکه متهم با مشخص کردن مبلغ التزام در مرجع قضایی حاضر شود. -برای اینکه متهم برای معرفی به دادسرا یا کلانتری بصورت  ماهانه یا هفتگی ملزم شود. -برای اینکه کارمندان رسمی کشور و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد به پرداخت مبلغ التزام ملزم شوند. برای اینکه متهم برای خارج نشدن از منزل و نظارت بوسیله تجهیزات الکترونیکی ملزم شود. برای اینکه متهم ملزم شود که کفیل  و مبلغ کفالت را مشخص کند. تعیین کفیل با مشخص کردن مبلغ کفالت مرجع قضایی برای گرفتن قرار وثیقه میتواند هریک از موارد ذیل را قبول کند. اما در پذیرش سند برای وثیقه ، سند مربوطه باید شش دانگ عرصه و اعیان باشد. -گرفتن وثیقه - مبلغ نقدی -ضمانت نامه بانکی -اموال منقول و غیرمنقول چه عواملی باعث صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع قضایی میشود. -از مهمترین عوامل صدور قرار تامین کیفری دسترسی مرجع قضایی به متهم در مواقع ضروری است. - مورد بعد برای صدور قرار تامین کیفری حاضر شدن متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و تا زمان صادر شدن حکم - برای اینکه متهم فرار نکند. - برای اینکه خسارت وارد شده به شخص متضرر ( شاکی ) ضمانت شود. مواردی که باید قبل از صدور قرار تامین کیفری باید به متهم تفهیم شود این است که -اتهام به متهم توضیح داده شود و به متهم اعلام شود. - به متهم، جرم وی و اینکه چرا قرار تامین کیفری صادر شده است . - دلایل و مدارک اتهام جرم به متهم وجود داشته باشد. در صورتیکه موارد فوق در صدور قرار تامین کیفری رعایت نشود صادر کردن قرار تامین کیفری غیرقانونی است.پس نتیجه میگیریم که بدون تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تامین کیفری از طرف مرجع قضایی انجام نمیشود. یکی از سوالاتی که در بحث قرار وثیقه وجود دارد این است که آیا در هر جرمی که متهم مرتکب میشود قرار بازداشت موقت صادر میشود. قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در جرم های ذیل قرار بازداشت موقت صادر میشود: - جرم هایی  که قانونگذار برای آن مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایاتی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل باشد. - زمانیکه اتهام متهم جرم های تعزیری درجه چهار و بالاتر باشد.زمانیکه محکومیت متهم برای مجازات تعزیری درجه یک تا چهار باشد قرار بازداشت موقت صادر میشود. یکی از موضوعاتی که در بحث قرار  تامین کیفری مطرح می باشد، قرار بازداشت های موقتی است که مرجع قضایی در اتهام مربوطه باید قرار بازداشت موقت را صادر کند. و صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. صدور قرار بازداشت موقت در جرم های ذیل اجباری است: -در جرم های قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و مفسد فی الارض -در جرم هایی که محکومیت آن اعدام و حبس باشد . -محکومین  جرم های سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، خیانت در امانت، جعل -در جرم هایی که بازداشت نبودن متهم، موجب فساد و از بین رفتن مدارک و ادله اتهامی شود . -اگر در جرم تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق، متهم سه نفر باشند . سند برای وثیقه مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد ذیل می باشند: -محکومینی که  به مجازات  زندان بیشتر از 15 تا 25 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنچاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه سه شامل محکومیت های ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 10 تا 15 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال محکوم شده اند. سند برای وثیقه -محکومینی که به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده اند. -محکومین یکه به مجازات تعزیری درجه 5 تا بالاتر مانند جرم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 2 تا 5 سال محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات 5 تا 15 سال محروم شدن از حق اجتماعی محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی شده اند مانند شخص حقوقی شرکت ها - محکومینی که به مجازات ممنوع شدن از دعوت عمومی برای زیاد کردن سرمایه شرکت محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات مزاحمت و آزار بانوان و مزاحمت با چاقو محکوم شده اند. سند برای وثیقه زمانیکه قرار تامین کیفری و در اینجا قرار بازداشت موقت صادر میشود بازپرس نظر دادستان را میپرسد و در نظر میگیرد. و در صورتیکه دادستان محترم با  صدور قرار بازداشت موقت موافقت نکند ، پرونده برای حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به مرجع صالح  فرستاده و بررسی میشود و در فرصت زمانی 10 روز باید تصمیم نهایی گرفته شود. مدت زمان قرار بازداشت موقت -قانونگذار در مورد جرم هایی که  مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 4 ماه می باشد. - قانونگذار در مورد جرم هایی که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری عمومی و اختصاصی است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 2 ماه می باشد. -در مورد جرم هایی که مدت محکومیت حبس آن شش ماه تا سه سال است، مدت زمان قانونی بازداشت موقت، بیشتر از شش ماه می باشد. سند برای وثیقه در مورد جرم هایی که اتهام آن زنا و لواط است و برای انجام تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید کردن مدت زمان قرار بازداشت موقت می باشد مدت زمان باقی مانده از قرار بازداشت موقت هر ماه اعلام میشود . - قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری مدت زمان تعیین شده برای بازداشت موقت را 1 ماه در نظر گرفته است . - اگر قاضی بخواهد متهم را بیشتر از یکماه بازداشت کند، باید قرار دیگری صادر و قرار صادره بوسیله رئیس حوزه قضایی تایید شود. متهم به این قرار نیز میتواند در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید . سند برای وثیقه آیا به قرار بازداشت موقت میتوان اعتراض نمود؟ در خصوص قرار بازداشت هایی که برای  متهمین در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرا صادر میشود، قانونگذار این حق را به متهم داده است که به قرار اعتراض کند مدت زمان برای اعتراض به قرار بازداشت موقت متهم ده روز می باشد. مرجع صالح اعتراض به قرار وثیقه دادسرا ، دادگاه عمومی و انقلاب است . تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت قانونگذار در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378 مصوب شد، تعیین نموده است که قاضی در هر مرحله از تحقیقات اولیه قرار بازداشت متهم راصادر کند . تبصره : قاضی میتواند در مورد قرارهای بازداشت هایی که در مراحل تحقیق صادر میکندة، قرار بازداشت را تبدیل به قرار تامین میکند . سند برای وثیقه نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3856/37/7/59 - اگر بعد از اینکه مبلغ کفالت گرفته شد، متهم تبرئه شود یا قرا ر منع تعقیب وی صادر شود،هیچ اثری در مسئولیت شخص کفیل و  برگشت دادن مبلغ کفالت ندارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  4969/7-25/7/72 - برای اینکه کفیل مسئول باشد، باید متهم  احضار و جلب شود . - گرفتن کفیل از متهم را میتواند مقام قضایی دیگری به صورت نیابت انجام دهد، اما قاضی نمیتواند نیابت گرفتن کفیل از متهم را به ضابط دادگستری یا مقام غیرقضایی بسپارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 5815/7-8/12/68 - براساس قانون، کفیل متهم نمیتواند شخص حقوقی باشد.اما نماینده شخص حقوقی میتواند بعنوان کفیل متهم باشد . - نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 6055/7-1/12/1369 - اگرمتهم بعد از پایان زمان تعیین شده که در ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است فوت کند، دلیلی بر مسئول نبودن شخص کفیل نیست و مبلغ کفالت باید پرداخت شود . سند برای وثیقه سوالات ضامن شخصی شدم که برای حمل مشروبات الکلی دستگیر شده است و برای 60 میلیون تومان بازداشت بود و بنده ضمانت وی را انجام دادم، اون شخص جریمه را پرداخت نمیکند،  چه راهی برای آن وجود دارد؟ - باید جریمه را پرداخت کنید تا بتوانید سند را آزاد نمایید، یا شخص متهم رابه اجرای  احکام کیفری دادسرا معرفی و تحویل نمایید . - شخصی که به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است هر روز زندانی معادل چند ضربه شلاق و میزان  جزای نقدی است؟ قانونگذار در ماده بیست و هفت قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که - اگر مجازات حکم شلاق تعزیری و جزای نقدی باشد، هر روز زندانی معادل 3 ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال می باشد . - اگر شخص به مجازات های متعددی محکوم شود، براساس مدت زمان زندانی، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته میشود . براساس تصمیم  هیئت وزیران که در تاریخ شانزده آبان سال 1395 تصویب شد در مورد مجازات نقدی بدل از حبس مبلغ از سیصدهزار ریال به چهارصد هزار ریال تغییر یافته است. - آیا برای آزاد شدن سند زندانی باید صاحب سند، آزادی سند را درخواست کند؟ قانونگذار در ماده دویست و پنجاه و یک قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است، در صورتیکه پرونده کیفری مختومه شد، مقام قضایی باید سند را فک رهن نماید. رویه قضایی بسیاری از مراجع قضایی این است که وثیقه گذار درخواست فک وثیقه را نماید. سند برای وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه  حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی توسط وکیل متخصص اعتراض به قرار وثیقه  برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به قرار وثیقه ، اعتراض به ضبط وثیقه برای آزادی زندانی با وکیل متخصص اعتراض به  وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود سند برای وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ : بیتا شریفی

جزئیات
نیاز به وثیقه ملکی

نیاز به وثیقه ملکی

14 اسفند1398

نیاز به وثیقه ملکی نیاز به وثیقه ملکی ؛ با استناد به اصل برائت، تا قبل از اثبات نمودن جرم و صادر شدن حکم قطعی ، - نیاز به وثیقه ملکی - حق آزادی شهروندی را تنها به جهت نسبت دادن جرمی که ثابت نشده، نمی‌توان از او سلب نمود. به همین دلیل برای اینکه حق آزادی متهم و دسترسی به او حفظ گردد، قانونگذار صدور قرار های تامین کیفری را در نظر گرفته است. به موجب قرارهای تامین کیفری آزادی متهم یا با قرارهای مانند قرار وثیقه یا معرفی کردن ضامن انجام می‌شود یا برای مدت زمان کوتاهی سلب می‌گردد. قرار تامین کیفری جهت حضور متهم در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده و به منظور در دسترس بودن متهم  صادر می‌شود. یا اینکه در صورتی که متهم در محل دادگاه حاضر نشود، خسارات وارده بر شخص بزه دیده را بتوان از محل تضمین او تامین نمود. در صورت عدم حضور متهم در دادگاه وثیقه او ضبط خواهد شد. نیاز به وثیقه ملکی در چنین شرایطی همواره افرادی هستند که نیاز به وثیقه ملکی یا نیاز به سند اجاره‌ای دارند و برای شناخت بهتر وثیقه معتبر نیاز به کارشناس رسمی وثیقه پیدا می‌کنند. در صورتی که نیاز به وثیقه و سند برای آزادی زندانی دارید با وکلای دفتر حقوقی آساک مشورت نمایید تا از گرفتار شدن در دام سود جویان در امان بمانید. به شما توصیه می‌کنیم در هر شرایطی اگر به دادگاه یا داسرا احضار شدید، به دلیل اینکه ممکن است نیاز به وثیقه یا ضامن داشته باشید، همراهی یک وثیقه گذار یا وکیل به شما کمک خواهد کرد. وکیل تجربه کافی را در این زمینه دارد. تعیین قرار وثیقه به این معنا نیست که شما محکوم شده‌اید. قرار وثیقه در ابتدای جریان پرونده و قبل از اینکه حکم صادر گردد، معین می‌شود. - نیاز به وثیقه ملکی - با توجه به تبصره ای که در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: مراجع قضایی صادر کننده قرار مکلف هستند، ترتیبات لازم را برای دسترسی متهم به اشخاصی که به عنوان وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم نمایند. یعنی متهمی که برای آزادی نیاز به وثیقه جهت دادسرا دارد، حتی اگر خارج از ساعت اداری وثیقه‌گذار معرفی کرد، مرجعی که قرار را صادر کرده است آن را بپذیرد. نیاز به وثیقه ملکی کلاهبرداری: یکی از عناوین مجرمانه‌ای که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و ممکن است قبل از اثبات جرم نیاز به سند یا وثیقه برای دادگاه داشته باشید جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی به معنای بردن مال دیگری با توسل به زور همراه با سونیت و اقدامات متقلبانه است. در واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از اعمال متقلبانه برای فریب شخصی که مال خود را ازدست داده است، ضروری و لازم است. - نیاز به وثیقه ملکی- تحقق جرم کلاهبرداری منوط است به اینکه نتیجه جرم حتما حاصل شود یعنی هم به قربانی جرم ضررو زیان مالی وارد شود و هم انتفاع مالی کلاهبردار را شامل شود. برای محقق شدن جرم کلاهبرداری نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داریم. در ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس عناصر قانونی جرم کلاهبرداری بیان شده است. نیاز به وثیقه ملکی با  توجه به این ماده هر کس از طریق حیله و نیرنگ مردم را به وجود شرکت ها یا کارخانه ها یا موسسات و داشتن اموال موهوم فریب دهد، یا از وقایع و حوادث غیر واقعی آنها را بترساند، یا برای خود نام و عنوان جعلی انتخاب نماید، یا با توجه به موارد ذکر شده و تقلبی اموال یا اسناد دیگر کسب نماید و مال شخص دیگری را تحصیل کند، عنوان کلاهبردار بر او بار می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی درکلاهبرداری مجرم به مجازات حبس از یک تا هفت سال به اضافه رد مال به صاحب مال و جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده است محکوم خواهد شد. افرادی که به عمل مجرمانه کلاهبرداری دست می‌زنند یا افرادی هستند که طمع کارند و می‌خواهند به سرعت به ثروت دست پیدا کنند. یا اینکه ناخواسته در دام‌کلاهبرداران می‌افتند. این گونه افراد معمولا صادق و ساده هستند و گول فریب‌کاران را به راحتی می‌خورند. نیاز به وثیقه ملکی وقتی به فردی اتهام کلاهبرداری بار می‌شود و راهی دادسرا می‌گردد، تا قبل از اثبات جرم معمولا بازپرس یا قاضی محترم برای او قرار بازداشت موقت صادر می‌کند. البته نظر قاضی ملاک عمل است. در اینجا یا فرد خودش سند ملکی جهت وثیقه دارد که آن را ارایه می‌نماید. یا اینکه نیاز به سند ملکی جهت اجاره خواهد داشت. برای ارایه سند وثیقه به دادگاه یا دادسرا و استفاده از وکیل آشنا به وثیقه ملکی با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. نیاز به وثیقه ملکی اثرات کلاهبرداری در جامعه: کلاهبرداری سبب اخلال در نظام اقتصادی جامعه شده و ساختار نظام اقتصادی را دچار تزلزل می‌نماید. اعتماد مردم را سلب و باعث ایجاد نابه‌سامانی در جامعه می‌گردد. - نیاز به وثیقه ملکی - خیانت در امانت: از دیگر عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت است. در صورتی که مالک یا شخص متصرف مالی را به شخص دیگری به عنوان امانت بسپرد و امین از طریق متقلبانه به تصاحب مال یا از بین بردن مال بدون اجازه صاحب آن اقدام نماید و آن را به مالک مسترد نکند جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است. در اثبات جرم خیانت در امانت سه عنصر مادی، معنوی و سپردن مال باید مد نظر قرار گیرد. نیاز به وثیقه ملکی مرجع رسیدگی به جرم خیانت درامانت کدام است؟ دادگاهی که برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت صالح است، دادگاهی است که جرم خیانت در امانت درآن محل به وقوع پیوسته است. نیاز به وثیقه ملکی اموال منقول یا غیرمنقول مانند سفته یا چک و غیره که به عنوان امانت یا اجاره به شخصی سپرده می‌شود و توافق طرفین براسترداد مال است، اما شخصی که به عنوان امین مال نزد او گذاشته می‌شود اموال را به ضرر مالک یا متصرف تصاحب می‌کند یا‌ منجربه مفقود شدن مال می‌گردد به مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی وکیل متخصص درامور وثیقه دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در کنار داشتن وکیل وثیقه و کارشناس وثیقه دادگاه در مواردی که نیاز به وثیقه یا سند دارید شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی می‌کند. گروه حقوقی آساک آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 نیاز به وثیقه ملکی آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 . رویامسگری(کارشناس ارشد حقوق) نیاز به وثیقه ملکی پرسش و پاسخ: انتقال اموال غیرمنقول چگونه صورت می‌گیرد؟ انتقال اموال غیر منقول در دفاترثبت اسناد رسمی انجام می‌شود. در واقع کسی به عنوان مالک مال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی نامش با توجه به مقررات قانونی ثبت شده باشد. این قوانین سبب شده است مالکیت بسیاری از املاک مشخص شود. برعکس اموال غیرمنقول، نقل و انتقال مال منقول اختیاری است. به جز مواردی که با توجه به مقررات قانون ثبت رسمی آنها اجباری است. مانند ثبت رسمی معاملات خودرو. نکته قابل توجه این است که فروش مال غیر منقول بدون اینکه سند رسمی تنظیم شده باشد سبب بطلان معامله نمی‌شود. نیاز به وثیقه ملکی دانستنی های حقوقی: - حق شاکی در مرور زمان کیفری: مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمی‌شود و شاکی خصوصی می‌تواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته درمرور‌زمان کیفری این است‌ که مرور زمان کیفری مختص مجازات‌های‌تعزیری‌است و مجازات‌های تعزیری شامل هشت درجه می‌باشند. نیاز به وثیقه ملکی امور دیجیتال مارکینگ: بیتا شریفی

جزئیات
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

11 اسفند1398

اجاره وثیقه برای دادگاه اجاره وثیقه برای وثیقه دادگاه ؛یکی از موضوعات مهم در ارتباط با زندانی اجاره وثیقه برای دادگاه است. - اجاره وثیقه برای دادگاه - زمانی که زندانی به دادگاه احضار شد و قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را صادر کرد، موضوع اجاره وثیقه برای دادگاه به عنوان یکی از مشکلات اصلی برای خانواده ه زندانی  مطرح است. در این مقاله در خصوص مجازات جایگزین حبس و مرور زمان کیفری صحبت می‌کنیم. سوالاتی که در اینجا به آن پاسخ داده می‌شود شامل -مجازات جایگزین حبس -قانون در مورد مجازات جایگزین حبس -عوامل موثر در تعیین مجازات جایگزین حبس -جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس -موارد صدور مجازات جایگزین حبس -مرور زمان کیفری -جرایم مشمول مرور زمان کیفری اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین زندان هر گاه جرمی صورت پذیرد و متهم شناسایی گردد، به دادسرا احضار خواهد شود، سپس پس ار تفهیم جرم به وی قرار کیفر خواست صادر می‌گردد. با قید وثیقه متهم تا موقع رسیدگی به پرونده خارج از زندان است. در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار برای تمامی جرایم مجازات تعیین نموده است. تمامی جرایم به دودسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند. اجاره وثیقه برای دادگاه جرم قابل گذشت : جرمی که با شکایت شاکی خصوصی در دادسرا پیگیری میشود و چنانچه شاکی  خصوصی رضایت دهد مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نخواهد شد. جرم غیرقابل گذشت : در جرم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، به جرم متهم رسیدگی میشود. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد،جنبه اجتماعی جرم همچنان وجود دارد و مرتکب جرم به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم میشود. اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین حبس با توجه به تبعاتی که زندانی شدن شخص برای وی و خانواده اش بوجود میاورد، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی در سال هزار و سیصد و نود و دو  مجازات جایگزین زندان را برای محکومین مصوب نموده است. براساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات هایی که جایگزین زندان برای مجرمین در قانون درنظر گرفته شده است شامل موارد ذیل است: مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی بصورت روزانه محرومیت اجتماع اجاره وثیقه برای دادگاه شرایط  مجازات جایگزین حبس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بیان میکند که جرایمی هستند که زمانیکه شخص مرتکب این جرایم شد، مرجع قضایی ملزم به اجرای مجازات های جایگزین حبس هستند. جرایمی که مجازات جایگزین حبس برای آن الزامی است شامل موارد ذیل است : -در جرم عمدی اگر مدت حبس بیشتر از 3 ماه نباشد. -جرم عمدی که مجازات حبس آن نودو یک روز تا شش ماه می باشد. این مورد دارای شرایطی است که بر طبق آن مجرم نباید بیشتر از یک بار قبلا محکومیت کیفری داشته باشد که مدت حبس آن شش ماه بوده است و یا به جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری محکوم شده باشد.همچنین نباید سابقه محکومیت حبس یا قصاص یا حد یا دیه بیشتر از یک پنج داشته باشد. در جرم غیرعمدی مرجع قضایی ملزم به مشخص کردن مجازات جایگزین حبس می باشد؛ اجاره وثیقه برای دادگاه -در جرایم غیرعمدی مشخص کردن مجازات جایگزین حبس در صورتی که مدت زمان حبس از دو سال بیشتر باشد الزام آور است. -در موردجرایم تعزیری که برایشان در قانون مجازات مشخصی تعیین نشده است، مجازات جایگزین حبس الزامی می باشد. تعدد جرم در مورد مجازات های جایگزین زندان از موارد مهم در مورد مجازات های جایگزین حبس، تعدد جرایم میباشد. در صورتی که مجرم، مرتکب جرایم متعددی شده باشد و میزان محکومیت یکی از جرم ها او از شش ماه بیشتر باشد، مجازات جایگزین حبس برای او نمیتوان اعمال نمود. همینطور اگر بیشتر از یک ماه از مدت زمان حبس در مجازات اصلی و با تخفیف مانده باشد، مجازات جایگزین زندان اعمال نمی‌شود. مجازات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 قطعی شده باشند، مجازات جایگزین زندان برایشان در نظر گرفته نمی‌شود. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده هفتاد و نه قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: وزارت کشور و دادگستری وظیفه مشص کردن خدمات عمومی و دستگاه و موسسات دولتی که محکومان را برای مجازات های جایگزین حبس میپذیرند مشخص نموده است. رئیس قوه قضاییه آن ر ا تایید و بوسیله هیئت وزیران مصوب میشود. آیین نامه در خصوص مجازات جایگزینی حبس در تاریخ دوازده شهریور سال 1393 بوسیله هیئت وزیران تصویب و لازم الاجرا شد. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده دو  آیین نامه فوق موارد خدمات عمومی رایگان که برای مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است شرح داده شده است : بخش آموزشی -سوادآموزی، آموزش، علمی و فرهنگی، دینی، تربیتی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی -بخش بهداشتی و درمانی - اقدام تشخیصی -درمانی -توان بخشی -مامایی - بهیاری پرستاری -نگهداری سالمندان -معلولان و کودکان مشاوره و درمان بهداشت محیط -درمان اعتیاد اجاره وثیقه برای دادگاه بخش فنی و حرفه ای امور کارگاهی کارخانه صنایع وابسته به دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین زندان بخش خدماتی نگهبانی سرایداری نظافت اماکن عمومی حفاظت و نگهداری فضا سبز تعمیر وسایل نقلیه عمومی پارکبانی اجاره وثیقه برای دادگاه بخش کارگری کارگری در ساختمان کارگری در راهسازی کارگری معدن شیلات مرتع سدسازی بخش کشاورزی -دامداری -جنگلداری -درختکاری ،باغبانی، برداشت محصول، -مرغداری، پرورش آبزیان اجاره وثیقه برای دادگاه مواردی که در مورد مجازات جایگزین حبس ممنوع شده اند موارد ممنوع در در ماده سه آیین نامه مجازات های جایگزین حبس آمده است: خدمات شخصی به مسئولین و کارکنان دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین حبس و مکانهایی که داده محرمانه و سندهای طبقه بندی دارند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان کیفری بحث مرور زمان از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است. تعقیب مجرم و اجرای حکم قطعی در مورد جرایم کیفری، بعد از پایان این مدت متوقف می‌شود. و مجازاتی که برای  آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، در مرور زمان کیفری اجرا نمی‌شود. مرور زمان کیفری در قانون در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مروز زمان کیفری به سه بخش به شرح زیر تقسیم بندی شده است. -مرور زمان تعقیب -مرور زمان صدور -مروز زمان اجرای حکم مرور زمان تعقیب -بحث مرور زمان تعقیب به زمان قبل از شکایت از متهم مربوط است . -مرور زمان در مرور زمان تعقیب از موقعی که جرمی اتفاق افتاده تا زمان پایان مهلت قانونی به منظور طرح شکایت را دربرمی‌گیرد. در چنین حالتی تعقیب صورت نخواهد گرفت. اجاره وثیقه برای دادگاه براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی  مرور زمان تعقیب در صورتی در جرایم تعزیری اعمال میشود که از زمانیکه جرم اتفاق افتاده است،  پایان مهلت تعیین شده مجرم  تحت تعقیب قرار نگرفته باشد. - براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی بند الف، اگر جرم تعزیری درجه یک اتفاق افتاده باشد و از زمان آن پانزده سال گذشته باشد و مجرم تحت تعقیب قرار نگرفته است ، نمیتوان متهم را تعقیب یا پرونده در مرجع قضایی تشکیل شود. - مرور زمان در جرم تعزیری قابل گذشت : اگر یکسال از وقوع جرم گذشته باشد و شاکی شکایتی در دادسرا مطرح نکند، دیگر حق شکایت از شاکی سلب میشود. - اگر شاکی قبل از اتمام زمان مروز زمان تعقیب فوت کند، ورثه متوفی از زمان فوت وی شش ماه زمان دارند که شکایت مطرح کنند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان صدور حکم در صورتی که از زمان تعقیب متهم تا پایان مهلت مرور زمان کیفری حکمی برای متهم صادر نشود، پس ازاتمام مهلت زمان معین شده دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. نحوه محاسبه مرور زمان از تاریخ دستورات لازم از سوی مقامات قضایی در نظرگرفته و محسوب خواهد شد. مرور زمان اجرای حکم در صورتی که از زمان قطعی شدن رای تا پایان یافتن مهلت مشخص شده حکم به اجرا در نیاید، پس از پایان مهلت قانونی امکان اجرای حکم وجود ندارد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایمی که مهلت قانونی قطعی شدن آنها پایان یافته است و حکم در موردشان اجرا نشده است، دیگر قابلیت اجرایی ندارد. جرایمی که مرور زمان کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شود: در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی که مرور زمان کیفری را شامل نمی باشند، شرح داده است : -جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -جرم اقتصادی جرم کلاهبرداری -جرم اقتصادی موضوع تبصره 36 -جرم مربوط به مواد مخدر اجاره وثیقه برای دادگاه حق شاکی در مرور زمان کیفری مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . - - براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمیشودو شاکی خصوصی میتواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته در مرور زمان کیفری این است که مرور زمان کیفری مختص مجازات های تعزیری است . مجازات های تعزیری شامل هشت درجه می باشند. خانواده محترم زندانیان برای تهیه و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده زندانیان میتوانند با مشاوران گروه حقوقی اساک تماس بگیرند. وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بعد از اینکه پرونده زندانی را تحویل گرفتند ، در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وثیقه برای ضمانت زندانی میکنند. بخشنامه قوه قضائیه مکاتبات کاغذی بین مرجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد. با توجه به زیرساخت الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هر نوع مکاتبه کاغذی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی ممنوع شد. براساس اطلاع مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه متن بخشنامه فوق به شرح ذیل می باشد: براساس موارد ذکر شده ذیل هرگونه مکاتبه کاغذی بین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موارد استعلام سابقه ثبتی و سهولت جوابگویی به مراجعین و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی مکاتبات از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استعلامات و پاسخ ها بصورت الکترونیک و بوسیله شبکه ملی عدالت انجام میشود. براساس اجرای ماده 651 و 652 و تبصره یک ماده 655 قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای ایجاد زیرساخت های لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اجاره وثیقه برای دادگاه عوامل موثر در تعیین مجازات زندان شاکی خصوصی رضایت دهد کیفیت و نوع جرم ارتکابی اتری که ارتکاب جرم دارد شرایط سنی مجرم شرایط جسمی و بیماری مجرم شخصیت و وضعیت مالی مجرم شغل مجرم  و میزان مهارت او وجود سابقه کیفری و سوپیشینه اجاره وثیقه برای دادگاه  گروه حقوقی اساک 09381690900 02140222853 02140223952 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) گروه مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره وثیقه برای دادگاه را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین و اجاره وثیقه برای دادگاه با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. اجاره وثیقه برای دادگاه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. اجاره وثیقه برای دادگاه امور دیجیتال مارکتینگ بیتا شریفی

جزئیات
وکیل وثیقه

وکیل وثیقه

10 اسفند1398

وکیل وثیقه وکیل وثیقه؛ وکیلی است که زمانی که قرار وثیقه از طرف بازپرس ،دادیار یا قاضی در پرونده کیفری صادر میشود - وکیل وثیقه - در روند تهیه سند برای آزادی زندانیان نقش مهم و برجسته دارد و به متهم در تهیه سند برای تامین قرار وثیقه کمک میکند. وکیل متخصص وثیقه وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد وثیقه و امور کیفری تسلط دارد. گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  بخصوص در بحث تهیه سند برای خانواده های زندانیان که نیاز به وثیقه برای ازادی متهم دارند همره شماست. تهیه سند برای ازادی  زندانیان را به وکیل وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. ضبط وثیقه یکی از موضوعات مورد مهم در قرار تامین کیفری و صدور قرار وثیقه، ضبط وثیقه سند گذار می باشد. زمانیکه برای متهم قرار وثیقه صادر میشود و متهم وثیقه را تامین میکند، در صورتیکه در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. ضبط وثیقه به این معنی است که مال غیرمنقول در زمان تعیین شده  به دستور مرجع قضایی  توقیف میشود. در ضبط وثیقه وثیقه گذار مالک مال خود می باشد و این تعهد برای این است که متهم در مواقع ضروری حاضر شود. انواع ضبط وثیقه ضبط وثیقه در قرار تامین کیفری دو نوع عام و خاص است در ذیل انواع ضبط وثیقه توضیح داده شده است. ضبط وثیقه عام :در ضبط وثیقه عام، همه اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . ضبط وثیقه خاص :در ضبط وثیقه خاص، قسمتی از اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . تعیین نوع  وثیقه آیا برای صدور قرار وثیقه برای متهم قانونی وجود دارد ؟سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که قرار وثیقه را چه کسی صادر میکند؟ از نظر قانون قرار وثیقه در تهیه سند توسط مرجع قضایی دادستان، دادیار ، بازپرس و قاضی صادر میشود . زمانیکه  مقام قضایی قرار وثیقه را به صورت مبلغ نقدی صادر میکند متهم میتواند به جای مبلغ نقد، مالی منقول یا غیرمنقول خود را بعنوان وثیقه بگذارد. قانون وثیقه قانونگذار برای اینکه تعداد متهمین در زندانها  کم شود ، در مرحله دادسرا و تحقیقات در پرونده های کیفری قرارتامین خواسته کیفری صادر میکند که متهم براساس جرم و وثیقه ای که مقام قضایی صادر کرده است به خاطر جرم مرتکب شده تعهداتی میدهد که هر زمان نیاز به حضور وی بوده خود را معرفی کند. وکیل وثیقه قانون آیین دادرسی وثیقه چه اموالی برای وثیقه انتخاب میشود . اموال به دو دسته منقول و غیر منقول است که اموال منقول اموالی هستند که میتوان آن را جابجا کرد. اموال غیرمنقول : اموالی که  نمیتوان جابجا کرد، مانند ساختمان ،زمین قانونگذار به دادیار ،بازپرس و قاضی این اختیار را داده است که اموال منقول یا غیرمنقول را برای ضبط وثیقه از متهم بپذیرند. وکیل وثیقه قانونگذار در ماده 132 بند چهار آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است که چه چیزهایی میتواند بعنوان وثیقه به مرجع قضایی بابت قرار وثیقه معرفی شوند.قانونگذار هر مالی که دارای ارزش باشد را بعنوان وثیقه پذیرفته است و محدودیتی در این مورد وجود ندارد. اموالی که میتوان بعنوان وثیقه معرفی کرد به شرح ذیل است. مبلغ نقدی ​ ضمانت نامه بانکی اموال منقول یا غیرمنقول مراحل صدور قرار وثیقه مقام قضایی برای اینکه به متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی پرونده دسترسی داشته باشد برای وی قرار وثیقه صادر میکند. -  صدور قرار وثیقه به متهم ابلاغ میشود. در صورتیکه متهم مالی برای وثیقه معرفی کند بازداشت نمیشود. -اگر وثیقه معرفی شده از طرف متهم، مبلغ نقدی ( پول ) باشد، به حساب دادگستری واریز میشود و تا پایان روند رسیدگی به پرونده و صدور رای در حساب دادگستری باقی می ماند. -اگر وثیقه معرفی شده، مال منقول باشد  خود مال توقیف میشود. - اگر وثیقه مال غیرمنقول مانند ملک مسکونی ، تجاری ، زراعی باشد توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت و در سند مالکیت دستور بازداشت قید میگردد. وکیل وثیقه در چه مواردی میتوان در مورد ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ -زمانیکه گرفتن مبلغ کفالت و ضبط وثیقه براساس مقررات قانونی انجام نشود، متهم  میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کند. -زمانیکه متهم ادعا کند در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور یافته یا شخص ثالثی وی را حاضر نموده است ولی وثیقه ضبط شده است. -زمانیکه بعد از صادر شدن قرار قبولی وثیقه، عدم توانایی مالی متهم اثبات شود. -زمانیکه شخص وثیقه گذار که ضمانت متهم را برای حضور در مرجع قضایی قبول کرده است ادعا کند که بدلیل فوت متهم حضور وی امکان پذیر نبوده است. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه زمانیکه متهم یا وثیقه گذار بخواهد در خصوص ضبط  وثیقه اعتراض کند، اعتراض خود را باید در دادگاه کیفری 2 مطرح کند ،تا به آن رسیدگی شود. دادگاه کیفری 2 به دادخواست اعتراض ضبط وثیقه خارج از نوبت رسیدگی میکند. وکیل وثیقه مشاوره با وکیل وثیقه در مورد تهیه سند یا تهیه وثیقه وکیلی میتواند این مهم را انجام دهد  که توانایی حقوقی و کیفری برای دفاع متهم تخصص کامل دارد. برای مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی اساک وکیل وثیقه با ما تماس بگیرید. سوالات در مورد وثیقه -اگر وثیقه گذار شخص ثالثی جز متهم باشد و متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، آیا وثیقه ضبط میشود؟ بله براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اگر وثیقه گذار شخصی به جز متهم باشد ، دادستان دستور ضبط وثیقه را به نفع دولت صادر میکند. وکیل وثیقه اگر وثیقه ضبط شود آیا وثیقه گذار میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ نظریه اداره حقوقی :شماره 981/7    تاریخ 04-02-1380 براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری زمانیکه دادستان دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار را به جز متهم صادر کند، فقط  متهم حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد. شخص ثالث  بعنوان وثیقه گذار حقی برای اعتراض ندارد.اما زمانیکه دادستان دستور پرداخت مبلغ کفالت را صادر کند، تنها کفیل میتواند به ضبط وثیقه یا کفالت اعتراض کند. -اگر وثیقه گذار بعد از ابلاغ واقعی نتواند متهم را معرفی کند و وثیقه ضبط شود. و وثیقه  به دولت انتقال یابد، دادستان میتواند از دستور صادره سال 1383 که اجرا مختومه شده عدول نماید؟ نظریه مشورتی  شماره 593-1/168-92 براساس ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، حکمی که برای ضبط وثیقه صادر و قطعی شده است، دارای اعتبار امر مختومه می باشد. در نتیجه دادستان نمیتواند دستور صادر شده را منتفی کند. وکیل وثیقه اخذ یک چهارم مبلغ التزام ، مبلغ کفالت و وثیقه براساس بخشنامه شماره 201/19475 که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط دادستان دادسرا عمومی و انقلاب تهران صادر شد. اخذ یک چهارم مبلع کفالت یا وثیقه و  مبلغ التزام براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اجرای حکم در مورد موضوعات مطرح شده فقط به سرپرستان نواحی واگذار شده است و دادیاران اجرای احکام کیفری و دادیاران جانشین سرپرست، حق هیچگونه تصمیمی در مورد اخذ یا ضبط وثیقه و التزام و کفالت را ندارند.سرپرست نواحی دادسراها مسئول اجرای بخشنامه فوق می باشند. در موارد ذیل گزارشی از پیشنهاد قابل تخفیف  در اخذ وثیقه کفالت و مبلغ التزام به دادستان ارسال  میشود. -در صورتیکه مبلغ ضبط وثیقه ،کمتر از پنج میلیارد ریال باشد. -در صورتیکه میزان تخفیف بیشتر از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد. -درصورتیکه تخفیف بیشتر از میزان ذکر شده باشد. وکیل وثیقه وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برایآزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 وکیل وثیقه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام وکیل وثیقه

جزئیات
وثیقه سند

وثیقه سند

7 اسفند1398

وثیقه سند وثیقه سند ؛ زمانیکه شخص شکایت خود را در دادسرا مطرح میکند، با حضور متهم در دادسرا تحقیقات آغاز میشود. در جرم هایی که به شاکی خسارت مالی یا جانی وارد شده است،  مرجع قضایی برای جبران خسارت به شاکی برای اینکه در مراحل رسیدگی به پرونده به متهم دسترسی داشته باشد قرار وثیقه یا  به زبان عامیانه وثیقه سند را صادر میکند. وثیقه سند یکی از انواع قرار وثیقه می باشد که متهم برای تعهد حضور خود در مواقع ضروری به  مرجع قضایی معرفی میکند. وثیقه سند شامل سند ملک مسکونی ، تجاری  اداری ، صنعتی و زراعی می باشد. انتخاب نوع وثیقه سند توسط بازپرس محترم شعبه دادسرا انجام میشود. برای تهیه وثیقه سند برای آزادی زندانیان با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص کیفری گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. وثیقه سند در این مقاله در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که توسط رئیس محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی ابلاغ شده است شرح داده شده است. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها  از طرف جناب آیت الله رئیسی (رئیس قوه قضائیه) ابلاغ شد. وثیقه سند -دستورالعمل فوق در 29  ماده ابلاغ شد. - آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نه تیر سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط مقام معظم رهبری در خصوص حبس زدایی تصویب شد ، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را به شرح ذیل ابلاغ نموده است: ماده یک دستورالعمل ساماندهی زندانیان: اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل سازمان: در این دستورالعمل، سازمان به معنای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است. مرکز: در این دستورالعمل ، مرکز به معنای  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. قانون آیین دادرسی کیفری : در این دستورالعمل، قانون آیین دادرسی کیفری به معنای قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحیه  والحاقیه می باشد. قانون مبارزه با مواد مخدر:در این دستورالعمل، قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 یا اصلاحیه و الحاقیه آن می باشد. قانون مجازات اسلامی : در این دستورالعمل، قانون مجازات  به قانون مجازات اسلامی سال 92 اشاره دارد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : در این دستورالعمل، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 92 اشاره دارد. سامانه : در این دستورالعمل، سامانه به سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) اشاره دارد. ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای اینکه  درنتیجه قرار تامین کیفری، متهم بازداشت  نشود، اقدامات ذیل باید صورت گیرد: -دادستان و معاونین وی باید در صورتیکه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میکنند، موارد ذیل را مورد بررسی و توجه قرار دهند : - ضرورت قانونی -عواقب قرار بازداشت موقت بر شخص و افرادی که سابقه کیفری ندارند. صدور وثیقه سند صدور قرار تامین کیفری در وثیقه و کفالت باید بگونه ای باشد که متهم زمان برای معرفی وثیقه و کفالت داشته باشد. زمانیکه خارج از ساعت اداری متهم  قرار  وثیقه را تامین کرد، قاضی کشیک یا بازپرسی که قرار را صادر کرد باید آن را قبول کند. -براساس دستورالعمل فوریت های قضایی و چگونگی عملکرد واحد کشیک کشیک قضایی باید برای قبول قرار تامین در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل واحد کشیک داشته باشند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه لازم را برای ارتباط بین زندان و کشیک قضایی فراهم میکند. نیازی به اعزام و حضور متهم برای درخواست نیست و به دستور قاضی کشیک زندانی آزاد میشود. - مقام قضایی که قرار را صادر میکند و رئیس زندان و معاونین وی برای اجرایی کردن تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه به متهم دسترسی داشته باشند ،باید اقدامات لازم را انجام دهند. تبصره یک :کشیک قضایی برای اینکه وثیقه برای قرار و کفالت را قبول کند، نیاز به مطالعه پرونده ندارد .مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید اقدامات لازم برای دردسترس بودن پرونده برای کشیک قضایی را فراهم نماید. در هر صورت باید اوراق پرونده که برای قبول قرار وثیقه ضرورت دارد بررسی شود؛ در خارج از ساعت اداری و روز های تعطیل در اختیار قاضی کشیک قرار بگیرد. وثیقه سند تبصره دو:براساس نیاز و تناسب  تعداد متهمان در بخش قضایی شهرستان، دادستان پیشنهاد واحد کشیک قضایی برای تامین قرار را در زندان با موافقت رئیس قضائیه درخواست میدهد. مدیر کل زندان ها موظف است که  مکانی برای واحد کشیک قضایی در زندان در نظر گیرد. تبصره سه :زمانیکه متهم به زندان فرستاده میشود ،براساس اصل اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی باید اطلاعات در مورد قرار تامین نیاز به دسترسی به اصل پرونده نباشد در برگ اعزام زندانی قید میشود.در صورتیکه موارد ذکر شده انجام نشود، رئیس زندان باید موضوع را به مقام قضایی اعلام کند. -دادستان باید شرایطی را برای متهمی که در خارج از ساعت اداری وثیقه یا کفیل برای قرار تامین کیفری معرفی نموده است فراهم کند که متهم بازداشت نشود. وثیقه سند ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه رئیس دادگستری  باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند. تبصره –اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است، این است که سند ملک  از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است، نیاز به ارزیابی کارشناس نمی باشد. ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان:دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرا ها باید بر قرارهای تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود.تا قرارهای  نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد. وثیقه سند روزانه آمار بازداشتی ها  داده شود سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد. -دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام میدهد. ماده پنج دستورالعمل ساماندهی زندانیان کلیه طرح هایی که باعث دستگیری جمعی اشخاص میشود، با توافق دادستان بخش قضایی و ارائه آاموزش به ضابطین انجام میشود. ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان: مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای  تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است. -مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند،  نباید حکم مجازات زندان صادر کند. وثیقه سند دادستان و رئیس کل دادگستری ها در هر استان با در نظر گرفتن ظرفیت قانونی در مورد قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین زندان از زندانی شدن جوانان  کمتر از 18 سال و اشخاصی که سوپیشینه ندارند و زنان جلوگیری نمایند - محاکم تجدیدنظر باید در مورد اعتراض به رای هایی که مجازات زندانی دارند،سیاست قانونی حبس زدایی را در نظر بگیرند. تبصره :رئیس کل دادگستری هر استان با نظارت بر انجام ظرفیت قانونی در حبس زدایی باید طبق برنامه ریزی  برای پانزده درصد رای های صادر شده در دادگاه کیفری مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شود. تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. وثیقه سند ماده هشت دستورالعمل ساماندهی زندانیان مقامات قضایی باید با توجه به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 (15 سال )که  حبس را به جای جزای نقدی قرارداده است و ماده 29 قانون مجازات اسلامی  (3 سال )در مورد کم کردن بیشترین میزان حبس جایگزین جزای نقدی ، باید زندانی بیشتر از  میزان قانونی در زندان نباشد. -در صورتیکه دادگاه تصمیم بگیرد که زندان جایگزین جزای نقدی شود، قاضی اجرای احکام باید ناتوانی محکوم علیه را از پرداخت نقدی اعلام کند -در این مرحله دادستان با نظارت کامل بر اجرای احکام و رئیس زندان مدت زندانی شدن محکوم علیه را دقیق به زندان ابلاغ میکند. ماده نه دستورالعمل ساماندهی زندانیان : در موارد ذیل که متهم نتواند وثیقه را تامین کند  ،کیفرخواست صادرو برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود.در این پرونده ها دادگاه خارج از نوبت یا همان روز رسیدگی و رای صادر میکند: در مورد اتهاماتی که در قانون برای آن مجازات زندان تعیین نشده است. جرم هایی موضوع بند یک و دو ماده 4 ، 5 ، 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت زندان کمتر از 6 ماه است. ماده ده دستورالعمل اجرایی ساماندهی زندانیان -رئیس زندان ها براساس  ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط آزادی مشروط وظیفه دارند که با در نظر گرفتن اخلاق و  رفتار زندانی در مدت حبس ، درخواست آزادی مشروط زندانی را به اجرای احکام دادسرا بفرستند -یک هفته قاضی اجرا ی احکام کیفری زمان دارد که درخواست آزادی مشروط را بررسی و  نظر خود را در سامانه ثبت تا زندانی اطلاع یابد. - درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی میشود. وثیقه سند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در مورد بررسی رای های شعبه 7 و 9 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در خصوص اختیار ضبط وثیقه که رای های مختلفی صادر شده بود با رای وحدت رویه اعلام نمود : دادستان اختیار ضبط وثیقه و گرفتن مبلغ کفالت را دارد. رای شماره 680 تاریخ 25/05/1384 وحدت رویه دیوان عالی کشور؛ براساس ماده 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور زندانیانی که دارای شرایط معرفی وثیقه هستند، میتوانند با گذاشتن وثیقه مرخصی بگیرند. قانونگذار در ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها  در مورد چگونگی اجرای قرار تامین براساس ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری را مشخص کرده است. وثیقه سند بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کاهش جمعیت کیفری ا ز سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری به روسای كل دادگستری استانها ابلاغ شد . به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است : با عنايت به اعلام روساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور مبني بر كثرت پرونده هاي وارده به دادگاههاي تجديدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابيري جهت جلوگيري از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا كه استفـــاده از ظرفيت مقــرر در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مي تواند نسبت به كاهش جمعيت كيفري و كم كردن تقاضاي تجديدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد. وثیقه سند لذا روساي كل دادگستري ها ترتيبي اتخاذ نمايند كه به طريق مقتضي در سطح دادگستري ها، بخش ها، مجتمع هاي قضايي و زندانها نسبت به اطلاع رساني مفاد ماده 442 قانون مذكور به اشخاصي كه محكوميت تعزيري دارند اقدام مناسب معمول گردد. سيد ابراهيم رئيسي وثیقه سند جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09011254659 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (ارشد حقوق خصوصی) وثیقه سند گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه سندبرای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد وثیقه سند و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی وثیقه سند

جزئیات
وثیقه برای زندانی

وثیقه برای زندانی

6 اسفند1398

وثیقه برای زندانی وثیقه برای زندانی ؛ بر طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که قرار وثیقه در مورد او صادر شده است، تا زمان معرفی نمودن وثیقه برای زندانی بازداشت میشود. در چنین مواقعی برخی از متهمان برای آزادی و پیگیری پرونده خودنیاز به وثیقه برای زندانی پیدا می‌کنند. مبلغ اجاره وثیقه برای زندانی نیز برای متهمان و خانواده هایی که خودشان هیچ گونه سندی ندارند، حائز اهمیت است. مهمترین دلیل ارائه این مقاله،راهنمایی خانواده‌های زندانیانی است که بنا به دلایلی شرایط گذاشتن آن از جانب خودشان را ندارند و مجبور هستند اقدام به اجاره سند برای زندانی نمایند. نکات اساسی در ارتباط با اجاره سند استفاده نمودن از سند ملکی برای ضمانت امروزه بسیار رواج پیدا کرده است. یکی از این موارد استفاده از سند ملکی برای دادگاه‌ یا دادسرا به عنوان وثیقه برای زندانی است. در مواقعی که شخصی به سند ملکی برای ارائه به دادگاه نیاز دارد اما سندی در اختیار نداشته باشد، ناگزیر اقدام به اجاره سند برای متهم می‌نماید. شما می‌توانید برای دریافت هرگونه مشاوره و شناخت کافی از شرایط اسناد اجاره ای و اجاره وثیقه برای زندانی، قبل از هر اقدامی با مشاوران گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. سند ملکی برای وثیقه سند ملکی انواع مختلفی دارد. هر نوع سندی در دادسرا از سوی بازپرس یا قاضی مورد پذیرش نیست. آنچه امروزه در دادسرا و دادگاه به عنوان سند رسمی پذیرفته می‌شود، سند تک برگ جدید است. معمولا سند مشاع که دارای چند مالک است و هر کدام از متعلقات آن به تمامی شرکا تعلق دارد در دادگاه ها و دادسراها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. آزاد نمودن زندانی در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار و قاضی در دادگاه با داشتن ضمانت معتبر صورت می‌گیرد. مراحل آزادی زندانی این گونه است که در ابتدا سند برای تودیع وثیقه برای زندانی به مراجع قضایی مربوطه معرفی می‌شود. پس از معرفی سند، نامه‌‌ی کارشناسی ملک برای کارشناس رسمی دادگستری فرستاده می‌شود. سند ملکی معرفی شده باید ارزش بیشتر یا برابر با مقدار وثیقه برای زندانی تعیین شده از سوی مراجع قضایی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مدت قرار بازداشت موقت براساس قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد، چهار ماه است. در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا اختصاصی می‌باشد، مدت قرار بازداشت موقت دو ماه است، منوط به اینکه مدت حبس از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز نکند. چه عواملی در مدت بازداشت موقت موثر است؟ اهمیت جرم: میزان اهمیت جرم به تاثیر و خطرناک بودن جرم و شدت مجازات تعیین شده  برای آن بستگی دارد. شدت مجازات :هر چه جرم ارتکابی شدت بیشتری داشته باشد،برای آن تامین شدیدتری نیز در نظر گرفته می‌شود. سابقه متهم: هنگام دریافت تامین قاضی دادگاه یا ضابطین داگستری باید به سابقه متهم توجه نمایند. سن، حیثیت متهم، جایگاه و شخصیت اجتماعی، شغل، پیری و جوانی و سلامتی و بیماری او همگی مواردی هستند که در اخذ تامین از متهم باید در نظر گرفته شوند. قاضی باید در ارتباط با متهمین سابقه دار با شدت بیشتری برخورد کند. دلایل و مستندات اتهام: هر چقدر دلایل و مستندات علیه فرد متهم بیشتر و محکمتر باشد، میزان تامین نیز شدت بیشتری خواهد داشت. احتمال فرار کردن متهم:اخذ تامین به گونه ای باشد که مانع فرار متهم شود. به طوری که اگر اتهامش ثابت شود در روند اجرای مجازات مانعی ایجاد نکند. احتمال از بین رفتن اثرات جرم: در مواقعی که حفظ و نگهداری دلایل جرم نیاز به بازداشت متهم دارد، انجام این کار ضروری است. زیرا حفظ آثار جرم با قرار تامین ارتباط مستقیم دارد. آیا تعویض وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ شما می‌توانید به شعبه مربوط مراجعه نمایید و تقاضای جایگزینی آن را با سند ملکی دیگری، به دستور مقام قضایی بنمایید. تعویض وثیقه برای زندانی فقط در صورت تشخیص قاضی دادگاه امکان پذیر است . شخصی که به عنوان سند گذار  اقدام به گذاشتن سند نموده است، تعهد می‌کند زندانی را بعد از اتمام مرخصی به زندان معرفی کند. اما زمانی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد به شخص اخطار می‌شود زندانی را به مقام قضایی معرفی نماید. در صورت معرفی نکردن زندانی سند او ضبط خواهد شد. چنانچه زندانی در ایام مرخصی فوت شود، او وظیفه دارد، فوت زندانی را به دادگاه اثبات نماید. در صورت اثبات فوت زندانی، وثیقه برای زندانی که گذاشته است آزاد می‌گردد؟ مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک با سابقه کاری و تخصص مشاورین و وکلای باتجربه خود در مواردی که نیاز به تهیه وثیقه برای زندانی و دادگاه و یا  دادسرا دارید، همراه‌تان خواهد بود تا به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی نماید . گروه حقوقی آساک با انجام مشاوره های تخصصی آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، پیمانکاری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره نیز اعلام می‌نماید مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای

5 اسفند1398

وثیقه اجاره ای وثیقه اجاره ای یا اجاره سند برای وثیقه زندانی زمانی مطرح میشود که مرجع قضایی برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میکند. اگر متهم یا نزدیکان وی نتوانند سند برای وثیقه را تهیه نکنند، مجبور میشوند به اجاره سند برای وثیقه زندانی روی آورند. در اجاره سند برای وثیقه زندانی بهتر است به اشخاصی مراجعه شود که کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری باشند، تا در روند اجاره سند برای وثیقه زندانی هزینه مالی آنها هدر نرود. یکی از مشکلات در بحث اجاره سند برای وثیقه زندانی کلاهبرداری هایی است که در خصوص نوع سند ملکی صورت میگیرد و متهم وخانواده وی متحمل هزینه زیادی میشوند و دیگر نمیتوانند پول خود را استرداد کنند، مگر اینکه به دفاتر حقوقی وکلای دادگستری برای اجاره سند مراجعه کنند. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه تامین سند وثیقه برای زندانی گروه حقوقی اساک براساس ماده صدو سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر میشود. برای تامین سند وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. قراربازداشت موقت قانونگذار در ماده دویست و سی و هفت جرم هایی که باید برای آنها قرار بازداشت موقت صادر شود بیان شده است: جرم هایی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو جرم تعزیری درجه 4 به بالا جرم علیه امنیت داخلی و خارجی مزاحمت برای زنان اطفال و اذیت آنان و مزاحمت برای افراد با چاقو وهر نوع اسلحه سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت ارتشاء و اختلاس جعل و استفاده از سند مجعول اجاره وثیقه وثیقه اجاره ای تایید قرار بازداشت موقت توسط دادستان قانونگذار در ماده دویست و چهل آیین دادرسی کیفری اینگونه شرح داده است: -قرار بازداشت موقت باید برای دادستان فرستاده شود. -دادستان بیست وجهار ساعت فرصت دارد نظر خود راکتبی در مورد قرار بازداشت متهم اعلام کند. -در صورتیکه دادستان با قرار بازداشت متهم مخالفت کند،دادگاه صالح، مرجع رسیدگی به اختلاف است. -متهم در مدت ده روز فرصت برای رسیدگی به اختلاف نظر دادستان در دادگاه بازداشت میشود. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه تشدید یا تحقیق قرار بازداشت توسط دادستان قانون گذار در ماده دویست و چهل و چهار آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : -دادستان میتواند تا قبل از صدور قرار کیفر خواست برای متهم افزایش یا کاهش قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. -در صورت عدم موافقت بازپرس با نظر دادستان مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه می باشد. -بازپرس براساس نظر دادگاه  برای افزایش یا کاهش قرارتامین وثیقه اقدام میکند. -دادستان بعد از اینکه کیفرخواست صادر شد،میتواند از دادگاه افزایش یا کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند. -متهم نیز از دادگاه میتواند کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند. -دادستان و متهم یک بار فرصت دارند که در مورد افزایش یا کاهش قرار تامین کیفری درخواست کنند. -اگر دادگاه تشخیص دهد که قرار تامین مناسب جرم نیست، میتواند میزان قرار تامین را افزایش یا کاهش دهد. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه در ماده دویست و چهل و شش در مورد صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه به شرح ذیل توضیح داده شده است: -در صورتیکه پرونده متهم در دادگاه مطرح شود و قبلا از متهم قرار تامین گرفته نشده باشد، دادگاه با نظر خود یا دادستان براساس قوانین و مقررات قرار تامین را صادر میکند. -متهم میتواند به دستور قرار بازداشت موقت دادگاه در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. وثیقه اجاره ای مبلغ سند برای وثیقه زندانی را چه مرجعی تعیین میکند؟ -تعیین میزان مبلغ وثیقه سند به عهده مرجع قضایی است. -میزان مبلغ سند وثیقه با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است. -متهم برای ارائه سند ضمانت دادگاه مال منقول یا مال غیرمنقول معرفی کند. -متهم میتواند در صورت تشخیص مرجع قضایی معادل مبلغ قرار وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی برای وثیقه آزادی به دادگاه یا دادسرا ارائه کند. وثیقه اجاره ای سند وثیقه زندانی باید چه ویژگی داشته باشد؟ در اجاره سند برای وثیقه زندانی باید مواردی در خصوص سند قابل قبول برای مرجع قضایی را بدانید تا دچار مشکل نشوید. در ذیل ویژگی اسنادی که برای دادگاه یا دادسرا برای قرار وثیقه قابل قبول هستند شرح داده شده است: -سند وثیقه باید شش دانگ باشد. -سند تک برگ بدون مشکل و سالم باشد. -سند ملکی عرصه و اعیان یعنی زمین و ساختمان باشد. -از سند برای وام یا مسایل دیگر استفاده نشده باشد. -قابل تایید توسط کارشناس دادگستری باشد. وثیقه اجاره ای در چه صورتی سند وثیقه ضبط میشود؟ -در صورتی که متهم در مواقعی که مرجع قضایی حضور وی را ضروری بداند. -اگر متهم در زمان تعیین شده در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکند به سندگذار یا وثیقه گذار ابلاغ کتبی میشود. - سند گذار باید متهم را در مدت تعیین شده ده روز به مرجع قضایی معرفی کند. -در صورت عدم معرفی یا حضور متهم ، سند وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. وثیقه اجاره ای معرفی متهم بعد از ضبط وثیقه قانونگذار در ماده دویست و سی وشش آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : -در صورتیکه متهم بعد از صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و قبل از پایان عملیات اجرایی خودش یا توسط سندگذار به مرجع قضایی معرفی شود. -دادستان از ضبط وثیقه رفع اثر میکند و دستور گرفتن یا ضبط یک چهارم ازمبلغ قرار  وثیقه را صادر مینماید. -در صورتی که متهم خود وثیقه گذار باشد باید مبلغ یک چهارم را پرداخت کند. -اگر شخص دیگری به عنوان وثیقه گذار رفع مسئولیت نکند، باید یک چهارم وجه مبلغ قرار را پرداخت نماید. -اگر متهم یا وثیقه گذار مبلغ دستور قسمتی از مبلغ قرار را ظرف ده روز به حساب دولت واریز کنند، وثیقه ضبط نمیشود. وثیقه اجاره ای وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی، متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد امور زندانیان را اعلام مینماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. وثیقه اجاره ای

جزئیات
تامین وثیقه

تامین وثیقه

13 اسفند1398

قرار وثیقه قرار وثیقه ؛ یکی از قرارهای تامین کیفری در دادسرا ها می‌باشد. قرار وثیقه در واقع حق آزاد بودن اشخاص را در قانون اساسی با ضمانت های معتبری که در قانون تعریف شده است، مشخص می‌کند.زمانی‌که قرار وثیقه صادر می‌شود، نیاز به وثیقه یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی با آن روبرو هستند. گروه حقوقی آساک به خانواده زندانیان درمواردی که نیاز به وثیقه‌یاسند ملکی دارند یاری می‌رساند. تهیه سند برای متهم زمانیکه قاضی قرار صادر می‌کند الزامی است. در تهیه سند بهتر است ازوکلای متخصص و باتجربه مشاوره بگیرید تا در تهیه سند برای دادسرا و دادگاه با مشکل روبرو نشوید. در خصوص حق آزادی اشخاص و  توقیف غیر قانونی فرد در مراجع قضایی اعلامیه های زیادی در مورد حقوق بشر وجود دارد که تعدادی از این اعلامیه های جهانی به شرح ذیل است: ​قرار تامین وثیقه ماده سه و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق ازادی اشخاص که در تاریخ بیست دسامبر سال 1948 تصویب شد. -ماده 1 و پانزده اعلامیه حقوق و تکالیف افراد که اعلامیه ای امریکایی است و در سال 1948 تصویب شد. -ماده ده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 و بند یک تا پنج این اعلامیه که درسال 1966 تصویب شد. -ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک تا 5 که  در تاریخ چهارنوامبر سال 1950 تصویب شد. -ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پروتکل الحاقی که در شورای اروپا در سال 1963 تصویب شد. -ماده هفت ( بند یک تا هفت ) و ماده پنج ( بند سه تا شش ) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که در سال 1969 تصویب شد. -ماده شش و هفت منشور افریقایی حقوق بشر که در تاریخ بیست و شش ژوئن سال 1981 تصویب شد. قانون اساسی  در مورد حقوق بشر -اصل 22، 32، 37،39 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص ازادی شخص و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص صحبت شده است. -اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جان، مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض می باشد، مگر در صورتی‌ که قانون تصویب کرده است. -اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  دستگیری اشخاص ممنوع است، مگر در صورتی‌که قانون مشخص کرده باشد.اتهام باید کتبی به متهم ابلاغ شود.و پرونده در مدت زمان تعیین شده 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال و رسیدگی آغاز شود. -اصل سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :شخصی که به دستور قانون، دستگیر ، زندانی یا تبعید میشود، هتک حرمت وی ممنوع است و در صورت هتک حرمت و حیثیت، قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. ​قرار تامین وثیقه در قرار وثیقه برای متهم  دو مورد حقوقی مطرح می باشد -قرار اخذ وثیقه -صدور قرار قبولی وثیقه قرار اخذ وثیقه : قرار اخذ وثیقه، قراری است که از طرف مرجع قضایی برای متهم صادر میشود و جنبه قضایی داشته و  اراده و توافق متهم در تعیین قرار اخذ وثیقه موثر نیست. -صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی دوطرفه بین قاضی و وثیقه گذار است که شخص وثیقه گذار تعهد میکند که هر زمان نیاز به حضور متهم در مرجع قضایی است، وی را حاضر و معرفی کند و در صورت عدم حضور و معرفی متهم وثیقه به نفع دولت بعد از اتمام زمان تعیین شده، ضبط میشود همچنین در این قرارداد  قاضی نیز قرار وثیقه را قبول میکند و متهم آزاد میشود. براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه قرار وثیقه صادر و قاضی از قبول وثیقه امتناع کند، توقیف غیرقانونی انجام داده است و به مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است محکوم میشود. -در صورتیکه قاضی وثیقه متهم را قبول نکند و متهم را توقیف غیرقانونی نماید در حقیقت آزادی وی سلب شده است و قاضی  به مجازات کیفری و انتظامی محکوم میشود. -در صورت توقیف غیرقانونی متهم از اطراف قاضی و نپذیرفتن قرار وثیقه ، براساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی باید خسارت مادی و معنوی بدلیل توقیف غیرقانونی را به متهم براساس قانون بپردازد. زمانیکه شخص بعنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود. و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی  صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است. قرار وثیقه :همانطور که در مطالب قبل بیان شده است قرار وثیقه یکی از انواع قرارهایی است که در دادسرا برای متهم صادر میشود که به وسیله آن تعهد نماید که هر زمان مرجع قضایی حضور وی را ضروری دانست حاضر شود.در صورتیکه متهم در  زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. قرار وثیقه قراری است که بیشتر جنبه مالی داردو مورد وثیقه باید مال غیرمنقول باشد. شرایط قرار وثیقه در تعیین میزان وثیقه در صدور قرار وثیقه برای متهم عوامل ذیل موثر است : -میزان تامین مبلغ وثیقه با جرم صورت گرفته -شخصیت و وضعیت متهم ماده قانون در تامین قرار وثیقه ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری که درسال 1378 تصویب شده است. براساس مفاد این قانون، تامین قرار وثیقه (سند اجاره ای) براساس موارد ذیل تعیین میشود. نوع جرم و میزان جرم دلیل و مدارک اتهام میزان احتمال فرار کردن متهم سابقه متهم سن و شخصیت متهم ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: براساس مفاد این قانون -قانونگذار کفالت شخصی را در ضمانت متهم قبول میکند که کفیل توانایی پرداخت مبلغ کفالت را داشته باشد. در صورتیکه متهم فرار کند شخص کفیل باید مبلغ کفالت را به حساب دادگستری واریز کند. ​قرار تامین وثیقه ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: مبلغی که برای وثیقه و کفالت و التزام تعیین میشود، نباید از مبلغ خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: قاضی پرونده قرار وثیقه را صادر و بعد از امضا وثیقه گذار قاضی درخواست را تایید میکندو رونوشتی از قرار وثیقه را به وثیقه گذار میدهد. ماده 138 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر قاضی قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند وثیقه را تامین نماید بازداشت میشود. ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری اگر متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و یا بعدا عدم حضور خود را اثبات کند، وثیقه آزاد و از کفیل و وثیقه گذار رفع مسئولیت میشود. تبصره  یک ماده 139 -شخصی که وثیقه میگذارد ،در هرمرحله از رسیدگی پرونده میتواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد کند. تبصره 2 ماده 139 -زمانیکه متهم خود را حاضر کند و حکم جزایی اجرا شود، قرار تامین بی اثر میشود. ​قرار تامین وثیقه ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر متهم در زمان تعیین شده  بدون داشتن عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، رئیس حوزه قضایی دستور اخذ مبلغ التزام را برای وثیقه گذار صادر و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. -در این حالت به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که متهم را معرفی کند . ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر وثیقه گذار یا کفیل متهم آدرس حقیقی خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، ابلاغ قانونی برای وی صادر میشود. ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -مرجع قضایی فقط در صورتیکه حاضرشدن متهم در تحقیقات و محاکمه و اجرای حکم ضروری باشد، موظف به اخذ قرار وثیقه می باشد، در غیر اینصورت نمیتوان از متهم وثیقه گرفت. قرار تامین وثیقه ماده 143 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری وثیقه گذار یا متهم ده روز از زمانی که ابلاغ به وی شده است فرصت دارد  در خصوص مبلغ التزام یا مبلغ کفالت  یا ضبط وثیقه  شکایت در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند. ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری در صورتیکه قرار منع تعقیب متهم صادر یا پرونده به هردلیلی مختومه گردد، قرار تامین کیفری بی اثر میشود. ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -در صورتیکه متهم در مرجع قضایی حاضر نشود ومبلغ ضرر و زیان شاکی از تامین اخذ میشود و مازاد بر خسارت به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 146 قانون آییین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری اگر شخص محکوم شده به حبس و جزای نقدی محکوم شود و مبلغی که برای تامین کیفری اخذ شده است بیشتر از مبلغ محکوم به باشد از قرار تامین فقط مبلغ محکوم به و مبلغ التزام و کفالت پرداخت و بقیه به وثیقه گذار استرداد میشود و حکم اجرا میشود. ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری قرار تامین به شخص متهم ابلاغ میگردد اگر قرار  کیفری صادر و متهم نتواند قرار را تامین کند بازداشت میشود و در برگ اعزام وی به زندان ذکر میشود. تبصره ماده 147 -قاضی مکلف است  که قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده کیفری ذکر کند. قرار تامین وثیقه وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین قرار وثیقه و اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی). شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تمکن مالی اتریش

تمکن مالی اتریش

29 بهمن1398

تمکن مالی اتریش تمکن مالی اتریش ؛ ا تریش‌یکی‌ازکشورهای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری، زندگی و تحصیل در اروپا است. کشوری پر از جاذبه‌های دیدنی و محصوردرخشکی که میزبانی کوه‌های آلپ را به عهده دارد. زبان رسمی مردم اتریش همان زبان آلمانی است. و در طی سال‌های طولانی همواره به عنوان بهترین کشور دنیا برای زندگی بوده است. امنیت و رفاه قابل توجهی که در کشور اتریش در اختیار افراد قرار می‌گیرد، باعث شده‌است تا مهاجران زیادی اتریش را برای اخذ اقامت اروپا انتخاب‌کنند. در ادامه‌ با موسسه‌حقوقی آساک همراه باشید تا اطلاعات بیشتری از اقامت خود حمایتی اتریش در اختیار شما بگذاریم. موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن وکیل مهاجرت و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در اینجا شما را با اخذ اقامت کشور اتریش از طریق خود حمایتی آشنا می‌کنیم. تمکن مالی اتریش نکات مهم در اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش: شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی یا خودحمایتی مزایای اقامت اتریش از طریق خود حمایتی مدارک لازم برای اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش: با اخذ اقامت تمکن مالی اتریش دیگر نیازی به سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست. متقاضیان می‌توانند با ارایه مدارک مبنی بر داشتن درآمد ثابت ماهیانه در ایران اقدام به اخذ این اقامت نمایند. این درامد می تواند از طریق سود سپرده بانکی، اجاره دریافتی از املاک و حقوق بازنشستگی نشان داده شود. باید در نظر داشت که ارایه یکی از این مدارک در صورتی که درامد مورد نیاز برای تمکن مالی اتریش را اثبات کند،کافی است و نیازی به ارایه هرسه مورد نیست. اقامت خود حمایتی اتریش: این درامد با توجه به قوانین کشور اتریش برای سرپرست و فرزندان بالای 18 سال معادل ماهانه 2000 یور، همسر 500 یورو و فرزندان زیر 18 سال نیز هرکدام 500 یورو می‌باشد. به طور مثال یک خانواده 9 نفره با فرزند 14ساله باید درامد 3000 یورو را به صورت ریالی در ایران از روش‌های ذکر شده در بالا نشان دهد. این نوع اقامت تا 5 سال به صورت دو دوره 1 ساله و سپس 1 دوره 3 ساله تمدید می‌شود. تمکن مالی اتریش با این نوع اقامت ابتدا، اقامت شما موقت خواهد بود و شرط تمدید اقامت وابسته به 3 فاکتور حفظ درامد ثابت ماهیانه که در زمان تمدید جمع سالانه‌ آن باید اثبات شود. یعنی سرپرست و فرزندان بالای 18 سال  سالانه 24 هزار یورو و همسر 6 هزار یورو و فرزندان زیر 18 سال هرکدام 6 هزار یورو . تمکن مالی اتریش به طور واضح تر یک خانواده 3 نفره با فرزندان زیر 18 سال سال در زمان تمدید ملزم به نشان دادن درامد سالانه 36 هزار یورو هستند. علاوه بر آن داشتن آدرس واقعی در کشور اتریش و داشتن بیمه پزشکی معتبر در آن کشور نیز از موارد ضروری جهت تمدید اقامت‌های موقت می‌باشد. باید در نظر داشت که شرط حضور در پروسه تمکن مالی اتریش بسیار پررنگ است و تحصیل فرزندان در اتریش اجباری است. جهت آگاهی از شرایط دریافت بلوکارت آلمان اینجا کلیک کنید. شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا خودحمایتی چیست ؟ در ادامه مطلب مهمترین شرایط مورد نیاز برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش را خدمت شما همراهان گرامی بیان می‌کنیم. خوشبختانه اقامت خودحمایتی اتریش یکی از ارزان ترین و سریعترین راه‌های اخذ اقامت اروپا است. و به همین دلیل متقاضیان بسیاری در بین تمام مردم دنیا دارد. تمکن مالی اتریش این شرایط عبارتند از: اثبات وجود درامد ثابت ماهیانه در ایران عدم نیاز به داشتن دانش زبان ( آلمانی ، انگلیسی و...) در آغاز پروسه، بدون نیاز به ‌سرمایه‌گذاری یا راه اندازی کسب و کار نیاز به حضور و زندگی در کشور اتریش به جهت تمدید اقامت اروپای شینگن ثبت درخواست اقامت تنها در ابتدای ژانویه هرسال با سهمیه محدود نیاز به ارایه مدرک زبان آلمانی در سال دوم اقامت تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش اقامت خودحمایتی اتریش چه مزایایی دارد؟ در این روش که از بهترین راه‌های مهاجرت به اتریش و دریافت اقامت دایم است.، ملزم به پرداخت هزینه بسیار کمتری هستید. برخلاف بسیاری دیگر از شیو‌ های اقامتی که امکان به همراه بردن خانواده برای شما وجود ندارد، با دریافت‌ اقامت‌ تمکن مالی اتریش‌ می‌توانید اعضای خانواده را هم با خود به همراه ببرید. خودحمایتی اتریش مزایای اقامت خودحمایتی اتریش چیست؟ اقامت اروپای شنگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 18 سال استفاده از این اقامت برای فرزندان بالای 18 سال به همراه خانواده بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی و تحصیل رایگان فرزندان صدور اقامت 1 ساله در ابتدای پروسه اخذ اقامت یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح و کیفیت زندگی امکان اخذ پاسپورت اتریشی دوسال بعد از دریافت اقامت دایم اروپای شنگن تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه اروپای شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا - مراحل دریافت اقامت تمکن مالی اتریش یا اقامت خودحمایتی اتریش: همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، اقامت از طریق تمکن مالی اتریش یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه های اخذ اقامت اروپا است. به همین دلیل در مقایسه با دیگر شیوه‌های دریافت ویزای اروپا مراحل قانونی آسان‌تری پیش رو دارید. این مراحل عبارت هستند از: بررسی مدارک و شرایط خانواده عقد قرارداد با موسسه حقوقی اساک تکمیل مدارک ترجمه و تایید مدارک تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز از طرف وکیل اتریشی مراجعه به سفارت و ارایه درخواست صدور و دریافت ویزای تایپ D سفر به کشور اتریش و دریافت کارت اقامت اروپا برای تمامی اعضای خانواده آدرس تمامی سفارت‌خانه‌ها در بانک اطلاعات آساک موجود است. خودحمایتی اتریش خودحمایتی اتریش نکات مهم در اقدام برای اقامت خودحمایتی اتریش: در مراحل اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا همان ویزای خودحمایتی در یکسال اول پس از دریافت ویزا به صورت دوره‌های 2 ساله ویزای شما تمدید می‌شود.بعد از گذشت این بازه ویزای شما به صورت 3 ساله تمدید می‌شود. در نهایت نیز براساس اعلام سایت رسمی اتحادیه اروپا آرتیکل 4 بعد از گذشت 5 سال از صدور مجوز اقامت اروپای شینگن و در صورت رعایت شرایط لازم امکان دریافت اقامت دایم وجود دارد. تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود. و اصل آنها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد. اما در پروسه‌های ویزای توریستی چون ویزا حداکثر برای تردد 90 روزه متقاضی صادر می‌شود، کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند،که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. اقامت تمکن مالی اتریش با ویزای خودحمایتی اتریش یکی از روش‌های اخذ اقامت اتریش است که دارندگان آن امکان سفر آزادانه و راحت را در کشورهای حوزه شینگن ‌را دارند. در این روش فردمی‌تواند با ارایه مدارک قانونی توانایی مالی خود را اثبات کرده و اقامت این کشور را اخذ نماید. شرط حضور در اقامت تمکن مالی اتریش پررنگ است یعنی یکی از شروط مهم برای افرادی که می‌خواهند درخواست اقامت دایم بدهند زندگی در این کشور است. برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش از درآمد ماهیانه استفاده نمی‌شود.چون به درآمدی نیاز دارد که به حضور شما وابسته نباشد مانند اجاره ملک سود سپرده و ... . مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت ، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. تمکن مالی اتریش جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی خودحمایتی اتریش

جزئیات
قیمت اجاره سند برای دادگاه

قیمت اجاره سند برای دادگاه

27 بهمن1398

قیمت اجاره سند برای دادگاه قیمت اجاره سند برای دادگاه ؛ تامین وثیقه برای آزادی زندانی یکی از موضوعات مهم درخصوص متهمان است. تامین وثیقه زمانی‌ که متهم به دادسرا احضار می‌شود و قاضی قرار وثیقه صادر می‌کند به یکی از مشکلات اساسی متهم و خانواده متهم تبدیل می‌شود. با تامین وثیقه ی برای دادگاه متهم بازداشت نمی‌شود و تا پایان صدور حکم آزاد است. هدف اصلی از صدور قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی این است که خسارتی که به شاکی وارد شده است جبران شود. تمامی اسناد باید کارشناسی شده وبه صورت تک برگ باشند. سوالات متداول در مورد قیمت اجاره سند برای دادسرا - قیمت اجاره سند بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ -چه شرایطی برای اجاره سند باید وجود داشته باشد؟ -چه ضمانت اجرایی برای اجاره سند باید ارائه شود؟ تعیین قیمت سند اجاره‌ای ارائه وثیقه جهت ضمانت در دادسرا به این منظور صورت می‌گیرد که متهم بعد از آزادی مشروط امکان فرار یا پنهان‌ شدن را نداشته باشد و هر زمانی‌ که دادگاه وی را احضار کند، در دادگاه حضور یابد. به این ترتیب امکان رسیدگی به فرآیند دادرسی فراهم می‌گردد. با توجه به شرایط پرونده و وضعیت متهم،قاضی پرونده مبلغی را به عنوان ضمانت تعیین می‌کند. برطبق مبلغ تعیین شده وثیقه جهت ضمانت می‌تواند سند ، وجه نقد یا ضمانت نامه‌ی بانکی باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه قرار وثیقه قرار وثیقه به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است. قرار وثیقه مطمین‌ترین قرار در بین انواع قراردادهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. قیمت اجاره سند برای دادگاه اگر متهم پس از پایان مدتی که از سوی مراجع قضایی تعیین شده است بدون عذر موجه به دادگاه رجوع نکند. ضمن اینکه دوره مرخصی و غیبت او محسوب نمی‌شود، وثیقه اخذ شده نیز مصادره خواهد شد . در اینجا فرد متواری محسوب شده و مجازات خواهد شد. عوامل موثر در تعیین قرار وثیقه با توجه به جرم و اتهام وارد شده و نظر قاضی، میزان و نوع ضمانت متفاوت خواهد بود. قانون برای میزان قرار، وثیقه مشخص‌کرده است که مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. در بعضی از مجازات‌های مجرمین، علاوه بر محکومیت‌زندان، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. در تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه باید جریمه نقدی نیز اعمال شود. در صورتی‌که مرجع قضایی برای متهم قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند ،باید بازداشت شود و تا زمانی‌که وثیقه را به دادگاه یا دادسرا ارایه نکند، در زندان به سرخواهد برد. قیمت اجاره سند برای دادگاه جرم استفاده از سند مجعول زمانیکه متهم یا خانواده زندانی برای تامین وثیقه به اجاره سند روی میاورند باید؟ آگاهی کامل در مورد سند مورد قبول مرجع قضایی را داشته باسند تا بعدا دچار مشکلات جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول نشوند. در ادامه جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول برای آگاهی بیشتر بیان شده است. برای تحقق هر جرم نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. با جمع تمامی این ارکان یک جرم تشکیل می‌شود. قیمت اجاره سند برای دادگاه عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب 1375از جمله ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قراردهد. عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : در جرم استفاده از سند مجعول، حداقل ضرر بالقوه مادی یا معنوی برای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است. عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول : سونیت عام در جرم استفاده از سند مجعول سونیت یکی از مهمترین ارکان هرجرمی است که شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی است. یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه سونیت خاص یعنی استفاده از سند مجعول به قصد اضرار به غیر بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که سایر ارکان جرم مانند سو‌نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود، دراین صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد. بر طبق نظریه علمای حقوق هرگاه جرم جعل محقق نشود، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب نخواهد بود. شرایط اجاره سند چگونه است؟ سندی که یک فردبه عنوان وثیقه قرار می‌دهد باید شرایط خاصی داشته باشد و هر سند ملکی برای دادگاه قابل پذیرش نیست. سندهای مسکونی‌ که تمام مراحل مربوط به شهرداری در آنها تکمیل شده است، عموما قابل قبول هستند. برای توقیف سند، باید ارزش ملک توسط کارشناسان برآورد شود. بعد از برآورد ارزش ملک،برای وثیقه‌های معادل یا کمتر از ارزش ملک مورد استفاده قرارمی‌گیرد. مراحل تودیع وثیقه نیز به صورت قانونی‌ و صریح انجام می‌شود در تمام مراحل می‌توانید از چگونگی و پیشرفت کاری در جهت تودیع وثیقه پرونده آگاه باشید. قیمت اجاره سند برای دادگاه رای وحدت رویه (جعل و استفاده از سند مجعول) رای وحدت رویه شماره 624 تاریخ رای :28-01-1377 چکیده رای : استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. رای وحدت رویه ( جعل کردن کپی اسناد) شماره رای وحدت رویه : 9209970221901502 تاریخ رای :03-12-1392 خلاصه رای :کپی کردن و تصویر سند اعتبار سند را ندارند و تغییر در کپی سند و تصویر آن مصداق جرم جعل سند نیست. قیمت اجاره سند برای دادگاه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ( جعل سند ) شماره نظریه مشورتی :7/3217 تاریخ نظریه مشورتی :14-06-1372 خلاصه نظریه مشورتی:اگر کپی اسناد عادی یا رسمی تصدیق شده باشد جعل در آنها و استفاده از آن جرم محسوب میشود. مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک ، مجموعه‌ی‌ تخصصی‌ حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ درکلیه‌ دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و داوری و ..... اعلام می‌نماید . گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. قیمت اجاره سند برای دادگاه

جزئیات
اخذ بلوکارت کشور آلمان

اخذ بلوکارت کشور آلمان

24 بهمن1398

اخذ بلوکارت کشور آلمان اخذ بلوکارت کشور آلمان ؛ آلمان مرکز رشد اقتصادی و قطب اقتصادی اروپا است. همچنین آلمان از لحاظ اقتصادی و امکانات اجتماعی نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی جایگاه بالاتری دارد. اقدام برای اخذ ویزای کار در اروپا در کشورهایی نظیر اسپانیا، کانادا و سوئد بسیار دشوار است. آلمان یکی از بهترین کشورها برای اخذ اقامت از طریق کار است. مسلما برای اخذ اقامت اروپا و کشوری نظیر آلمان راه‌های بسیاری وجود دارد. اما هیچ یک ساده‌تر از اقدام به دریافت بلوکارت آلمان نیست. این روش در حقیقت الهام گرفته از گرین کارت امریکا است. و دقیقا مشابه با پرچم اتحادیه اروپا آبی رنگ و همراه با 12 ستاره طلایی است. بلوکارت آلمان در حقیقت بهترین راه برای دریافت اقامت دایم آلمان است و افراد می‌توانند با صرف کمترین زمان ممکن اقدام به دریافت این نوع اقامت کنند. اخذ بلوکارت کشور آلمان موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن-اخذ بلوکارت کشورآلمان وکیل مهاجرت در تهران و سایر شهرها و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در این مقاله شما را با بلوکارت آلمان و شرایط اخذ آن آشنا می‌کنیم. اخذ بلوکارت کشور آلمان سوالات مهم در خصوص دریافت بلوکارت آلمان: بلوکارت چیست ؟و در کدام کشورها معتبر است؟ چه شرایطی برای دریافت بلوکارت وجود دارد؟ مراحل دریافت بلوکارت چگونه است؟ آیا برای دریافت بلوکارت شرایط سنی وجود دارد؟ هزینه‌های دریافت بلوکارت چقدر است؟ - ویزای بلوکارت آلمان یا کارت آبی آلمان چیست ؟ ویزای بلوکارت آلمان نوعی از اجازه اقامت بود که برای جذب نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی در نظرگرفته‌شد.البته‌این‌قانون شامل افرادی که‌دارای تخصص هستند، اما فاقد مدرک دانشگاهی‌اند نیز می‌شود. بدین صورت که باید حداقل 5 سال تجربه کار داشته باشد.بلوکارت ویژه افراد متخصص است. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان به همین دلیل اخرین مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل لیسانس بوده و این مدرک مرتبط با رزومه شغلی شخص نیز باشد. در این پکیج الزامی به ارایه بیزینس پلان به دولت المان وجود نداردو بیشتر رزومه شغلی و حرفه‌ایی متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.در واقع اینطور باید نشان داده شود که شخص در استخدام شرکتی در المان طبق چهارچوب‌ها و قوانین بلوکارت می‌باشد.یکی از نکات قابل توجهی که در مراحل دریافت ویزای بلوکارت المان وجود دارد این است که با گذشت 21 ماه می‌توانید برای دریافت ویزای دائم المان اقدام کنید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط دریافت بلوکارت آلمان چیست ؟ مشابه با تمام روش‌هایی که برای اخذ اقامت اروپا وجود دارد برای دریافت ویزای بلوکارت المان نیز باید دارای شرایط خاصی باشید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان تعدادی از مهمترین شرایط لازم برای دریافت اقامت بلوکارت المان به شرح زیر است: ویژه متخصصین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس بدون نیاز به راه اندازی کسب و کار در المان نیازمند به داشتن سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی در ایران پرداخت بیمه و مالیات ماهیانه به دولت المان بدون نیاز به داشتن دانش زبان المانی در اغاز پروسه بدون نیاز به ارایه بیزینس پلان به دولت المان اخذ بلوکارت کشور آلمان - بررسی مزایای بلوکارت آلمان: صاحب کارت ابی یا بلوکارت قادر خواهد بود به مدت یک سال در کشور المان اقامت داشته باشد. پس از گذشت 18 ماه قادر خواهد بود به کشورهای دیگر اتحادیه سفر نماید. متقاضی قبل از پیدا کردن کار در کشور المان نمی تواند خانواده و همراه خود را وارد خاک این کشور نماید.در صورت یافتن شغل مناسب و حقوق کافی برای پرداخت هزینه‌ها برای اخذ اقامت خانواده خود با احراز شرایط ویزای همراه المان می‌تواند اقدام نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای آگاهی از آدرس سفارت‌خانه در ایران به بانک اطلاعاتی در سایت آساک مراجعه نمایید. - دریافت بلوکارت آلمان در کمترین زمان ممکن: خانواده صاحب بلوکارت بدون هیچ محدودیتی حق کار و تحصیل در این کشور را خواهند داشت. اشنایی به زبان المانی برای اخذ اقامت دایم انها کافی می‌باشد.در مقایسه با گرین کارت کشور امریکا مدت اعتبار کارت آبی بسیار کم می‌باشد. مدت اعتبار گرین کارت نامحدود است، اما کارت ابی بین 1 الی 4 سال می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - دیگر مزایای دریافت بلوکارت آلمان: امکان اخذ اقامت دایم اروپای شینگن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقامت اروپای شینگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 16 سال بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی شخصی و تحصیل رایگان فرزندان بهره‌مندی از یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا به صورت رایگان امکان فعالیت اقتصادی در یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی دنیا ​اخذ بلوکارت کشور آلمان امکان اخذ پاسپورت المانی 2 سال بعد از اخذ اقامت دایم تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا صاحب کارت آبی باید سه سال صبر نماید تا به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان نماید. در صورتی که دارنده گرین کارت به هریک از ایالت های کشور امریکا می‌تواند مهاجرت ‌نماید.داشتن سطح بالا از شرایط و دریافت حقوق بالا، امکان اخذ کارت ابی را خیلی دشوار کرده است .دریافت ویزای بلوکارت المان حتما مدرک دانشگاهی می‌خواهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - طریقه دریافت بلوکارت: حداقل مدرک مورد نیاز شما برای اقدام به دریافت ویزای کار المان مدرک کارشناسی است . اما اگر مدرک تحصیلی ندارید، نگران نباشید.قوانین المان شامل افرادی که دارای تخصص هستند اما مدرک دانشگاهی ندارند هم می‌شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - هزینه دریافت بلوکارت آلمان: برای دریافت ویزای کار المان بدون مدرک دانشگاهی تنها تخصص کافی است. البته در این روش باید به دولت المان مالیات پرداخت کنیدو حتما یک قرارداد کاری هم داشته باشید.افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند و قصد دریافت ویزای کارت ابی المان را دارند به شرط پرداخت مالیات می توانند بعد از 33 ماه برای دریافت ویزای دایم المان اقدام کنند. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود.و اصل انها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد.اما در پروسه های ویزای توریستی، ویزا حداکثر برای تردد 90 روز متقاضی صادر می‌شود. کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان این پکیج یکی از بالاترین سطوح اقامتی است. بلوکارت در اصل مجوزی است که مورد تایید اتحادیه اروپا است. افراد متخصص غیراروپایی با اخذ این مجوز امکان کار و زندگی را در کشور مورد نظر پیدا می‌کنند.این سیستم در اصل امکانات و تسهیلات خاصی را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهد. زمینه فعالیت موسسه حقوقی آساک دریافت اقامت از طریف اثبات تمکن مالی دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری ( خرید ملک و...) و همچنین اخذ اقامت از طریق کارفرمائی (ثبت شرکت ، راه اندازی بیزینس و ..) می‌باشد. چنانچه شما دارای سابقه تحصیلی خوب و رزومه کاری قوی و قابل توجه در ایران هستید و سابقه کاری شما مرتبط با سوابق تحصیلی شماست و دارای تمکن مالی مناسب هستید، می‌توانید به عنوان نیرو متخصص اقدام به دریافت اقامت از طریق بلوکارت المان نمایید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان در نظر داشته باشید اگر پناهندگی و یا یافتن شغل در کشورهای اروپایی اسان بود وضعیت بسیار متفاوت بود. چنانچه شرایط نسبی مناسب جهت دریافت اقامت قانونی دارید، هرگز سابقه خود را با پناهندگی تحت تاثیر قرار ندهید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای اخذ اقامت المان از طریق بلوکارت نیازی نیست که از ابتدا زبان المانی بلد باشی. ولی بعد از 21 ماه به زبان المانی مسلط باشید. اگر تا 21 ماه به هر علتی نتوانستید این زبن را فرابگیرید، 33 ماه فرصت دارید تا خود را به سطح A1 برسانید. برای اخذ اقامت بلوکارت آلمان پرداخت مالیات الزامی است. متقاضی می‌بایستی 21 ماه بیمه و مالیات خودرا پرداخت کند، که البته میزان ان بسته به نوع شرکت و فعالیتی که در ان شرکت انجام می‌شود، متغیر خواهد بود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - این نوع اقامت چه تفاوتی با ثبت شرکت دارد؟ این دو پرسه کاملا با هم متفاوت هستند. در اقامت کارافرینی، باید شرکتی ثبت کنید و براساس بیزینس پلن فعالیت تجاری خود را انجام دهید برای تمدید باید گردش مالی داشته باشید و بیمه و مالیات پرداخت کنید، ولی در اقامت المان از طریق بلوکارت به بیزینس پلن نیازی  ندارید و شما به عنوان نیروی متخصص استخدام می‌شوید.در اقامت بلوکارت بعد از 21 ماه به اقامت دایم می‌رسید. ولی در ثبت شرکت بعد از 3 سال به اقامت دایم دست پیدا می‌کنید. با اقامت بلوکارت مجوز استخدام شدن در کل اروپا را خواهید داشت. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان اقامت از طریق اخذ مجوز کار- ​اخذ بلوکارت کشور آلمان با توجه به قوانین اتحادیه اروپا اخذ مجوز کار در این منطقه برای غیر اروپایی‌ها غیرممکن است. با این وجوددر برخی کشورها از جمله آلمان اتریش و اسپانیا قوانینی مبنی بر امکان صدور مجوز کار وجود دارد که متقاضی می‌تواند با ارایه مدارک مورد نیاز و طی کردن پروسه‌های قانونی اقدام به اخذ این مجوز کرده و در کشورهای ذکر شده به عنوان نیروی کار استخدام شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط اخذ اقامت از طریق مجوز کار: این نوع اقامت ویژه متخصصین می باشد. و از مهم‌ترین شرایط آن به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار مرتبط باید اشاره کرد. با توجه به کشور صادرکننده و قوانین کلی اتحادیه اروپا انواع مختلفی دارد. موسسه حقوقی آساک بالاترین نوع از مجوز کار یعنی بلوکارت آلمان را به صورت تخصصی خدمت شما ارایه می‌دهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه‌حقوقی‌آساک،‌مجموعه‌ی تخصصی‌حقوقی، متشکل از حقوقدانان‌و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023859119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) اخذ بلوکارت کشورآلمان شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی ​اخذ بلوکارت کشور آلمان

جزئیات
اجاره سند ملکی برای دادگاه

اجاره سند ملکی برای دادگاه

26 بهمن1398

اجاره سند ملکی برای دادگاه ​اجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادسرا| ​اجاره سند ملکی جهت ضمانت دادسرا| سند اجاره ای ملکی اجاره سند ملکی برای دادگاه در واقع همان اجاره وثیقه در تامین قرار وثیقه برای متهم یا زندانی است. در ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قرار وثیقه در مقایسه با سایر قرارها مطمئن ترین قرار در قانون آیین دادرسی کیفری  محسوب می‌شود، چون در هیچ کدام از قرارهای دیگر، مالی دراختیار مرجع قضایی قرار نمی‌گیرد. اما در قرار وثیقه، درزمان صدور قرار قبولی، باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد. تعیین مبلغ قرار وثیقه با توجه به نوع جرم ارتکابی وشدت وضعف آن متفاوت است. همچنین میزان خسارات، وضعیت طرفین و شرایط موجود در تعیین مبلغ وثیقه تعیین کننده است. جهت اجاره سند ملکی برای دادگاه دادگاه با وکیل امور وثیقه گروه حقوقی اساک تماس بگیرید تا در دام کلاهبرداران نیفتید. قراروثیقه برای آزادی زندانی دارای شرایطی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مرجع صادر کننده قرار وثیقه - تعیین میزان قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند. - متهم باید معادل قرار، وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی کند. - هنگامی‌که در دادسرا قرار کیفرخواست برای متهم صادر می‌شود، متهم با ضمانت وثیقه می‌تواند تا مراحل رسیدگی پرونده و صدور رای نهایی در بیرون از زندان باشد. - همچنین زمانی که در دادگاه رای صادرو متهم به زندان محکوم می‌شود، برای مرخصی می‌تواند از ضمانت وثیقه استفاده کند. سوالات اساسی در ارتباط با اجاره سند جهت ضمانت در دادسرا شامل موارد ذیل است: - مقدار وثیقه ملکی برای دادگاه یا دادسرا چگونه تعیین می‌شود؟ - وثیقه ملکی دادگاه یا دادسرا، شامل چه اموالی می‌شود؟ - فرآیند صدور وثیقه برای دادگاه یا وثیقه برای دادسرادر آزادی متهم چگونه است؟ - ضبط وثیقه ملکی در صورت عدم حضور متهم چگونه صورت می‌گیرد؟ هرآنچه در مورد وثیقه و قرار وثیقه باید بدانید: - وثیقه در معنای حقوقی مالی است که متهم برای آزادی خود نزد دادگاه به رهن می‌گذارد. - قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم موظف است، بر طبق مقررات و قوانین هر زمان که حضور وی در مرجع قضایی لازم است حضور یابد. - برای تضمین انجام تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی بسپارد. - اگر متهم در تاریخ مقرر در مرجع قضایی مربوطه حاضرنشود، وثیقه به نفع دولت برای جبران خسارت وارده به شاکی پرونده ضبط میشود. انواع قرار تامین کیفری - قرار‌های تامین کیفری انواع مختلفی دارند و با توجه به شدت وضعف‌ دارای سلسله مراتبی هستند. - قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت از مهمترین قرارها می‌باشند. - قرارهای ‌تامین‌کیفری ، به عنوان قرار محدودکننده آزادی‎ و وسیله‌ای برای حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم محسوب می‌شوند. - بیشتر قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند و در واقع وسیله‌ای برای پرداخت خسارت شاکی هستند. قرار وثیقه چه ویژگی هایی دارد؟ - تودیع وثیقه درقرار وثیقه متوجه شخص معینی نیست. - متهم یا شخص ثالث می‌توانند مورد وثیقه را تودیع نمایند. - وثیقه شامل ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول می‌شود. - مال غیر منقول ازجانب مقام قضایی مورد توجه بیشتری قرار دارد. انواع وثیقه در قرار تامین کیفری - اگر وثیقه ضمانت‌نامه بانکی نباشد، نسبت به ارزش‌یابی بهای آن مال اقدام می‌شود. - این کار توسط کارشناس دادگستری انجام می‌شود. - بعد ازآنکه کارشناس نظر خود را در مورد مال پیشنهادی اعلام نمود و ارزش مال به میزان وثیقه مورد نظر بود. - در صورتی که مال منقول باشد ضبط می‌شودو در صورتی که غیر منقول باشد. - مراتب توقیف مال و درج در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال اعلام می‌شود. - سپس اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال در صورتی که مالکیت وثیقه گذاران برایش محرز شد. - وهیچ گونه مانع قانونی در مورد توقیف مال و نقل و انتقال آن وجود نداشت، اقدام میکند. - اگر مقام قضایی مال معرفی شده از طرف وثیقه گذاررا نپذیرد، باید دلیل موجهی برای این امر داشته باشد در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است. مقدار وثیقه چگونه مشخص می‌شود؟ - میزان وثیقه نباید از میزان خسارت وارد شده به شاکی کمتر باشد، زیرا هدف از قرار وثیقه، جبران خسارت وارد شده به بزه دیده است. - چنانچه ارزش مال معرفی شده به میزان قرار تعیین شده یا بیشتر از آن باشد، بازپرس قرار وثیقه را صادر می‌کند. - اما اگر ارزش مال کمتر از میزان قرار تعیین شده باشد، باید مال دیگری معرفی نمایند، درغیر این صورت متهم بازداشت خواهد شد. - در جرایمی که مجازات آنها نقدی است، میزان خسارت احتمالی وارد شده به شاکی و هم جزای نقدی جرم  در تعیین مقدار وثیقه در نظر گرفته میشود. - میزان وثیقه باید از جمع این دو کمتر نباشد. - تا زمانی که وثیقه برای متهم فراهم نشده است او را به بازداشتگاه منتقل می‌کنند. - درصورت صدور قرار وثیقه وتودیع و پذیرش مال از بازداشتگاه آزاد می‌شود. اگر هم در این فاصله به بازداشتگاه نرفته باشد دیگر به آنجا منتقل نمی‌شود. ​- وثیقه گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را بعدا عوض کند. مثلا به جای سند خانه، سند آپارتمان معرفی کند. فرآیند صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی فرآیند صدور وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌پذیرد: ​- در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌کند. - سپس به متهم ابلاغ می‌شود که برای آزادی خود وثیقه معرفی نماید، تا اقدامات لازم در مورد وی انجام گردد. - در صورتی که از جانب خود متهم یا شخص ثالثی وجه نقد به عنوان وثیقه معرفی شود، در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود. - اگر وثیقه مال منقول باشد به نحو مطلوب توقیف می‌شود و اگر مال غیر منقول باشد سند آن به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت می‌شود. - مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال منقول و غیر منقول استعلام می‌نماید. - در صورتی که ارزش مال به میزان وثیقه یا بیشتر از آن باشد مقام قضایی آن را می‌پذیرد. - در شرایطی‌که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام کند که مال معرفی شده فاقد ارزش لازم است،هیچ گونه اعتراضی مورد قبول نیست. - فرآیند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال ممکن است چند روز زمان ببرد. درطول مدت این چند روز متهم نیز در بازداشت خواهد بود. - پس از معرفی وثیقه و فراهم شدن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر و متهم باید آزاد شود. - با توجه به مقررات موجود به نظر می‌رسد، معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است. - در بعضی مواقع مقام قضایی قرار وثیقه نقدی نیز صادر می‌نماید. - در واقع مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوع خاصی را صادر نماید و آن را محدود نماید. ​ ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم - وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم یا شخص ثالثی باشد. - اگر وثیقه‌گذار خود متهم باشد، در مواقعی که بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه‌ی او به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد. ​- چنانچه متهم یا محکوم علیه در زمان مقرر شده توسط دادگاه یا دادسرا در محل حاضر نشود. - اگر وثیقه توسط شخصی ‌غیر ازخودش ‌گذاشته شده باشد، به شخص وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف مدت بیست روز متهم یا محکوم علیه را تحویل دهد. - در صورت تسلیم نکردن متهم یا محکوم علیه بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط می‌شود. - وثیقه‌گذار درهر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم، می‌تواند رفع مسوولیت‌ و آزادی وثیقه خود را درخواست کند. - در صورتی که شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود. - با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم‌ خواهد شد. - در مورد متهمین نیز بعد از محکومیت قطعی، ضبط وثیقه محقق می‌شود. - ​هر زمان متهم یا وثیقه‌گذار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود. - در این مورد اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. - در مواردی که جرم غیر عمدی باشد و جبران خسارت شاکی از روش‌های دیگری وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر نمایند. مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول ‌وکالت ‌درکلیه ‌دعاوی خانواده، حقوقی، کیفری، ثبتی، داوری اعلام میکند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را درخصوص تهیه سند برای آزادی زندانی و اجاره سند برای دادسرا و دادگاه با مشاور حقوقی متخصص امور وثیقه مطرح کنید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. ​

جزئیات
تهیه سند برای زندانی

تهیه سند برای زندانی

22 بهمن1398

تهیه سند برای زندانی تهیه سند برای آزادی زندانی موضوعی چالش برانگیز در تامین قرار وثیقه متهم می باشد. خانوداده متهم زمانیکه مرجع قضایی قرار وثیقه وی را صادر میکند، در صورت نداشتن سند ملکی برای وثیقه مجبور میشوند که برای تامین سند به اجاره سند روی آورند. بهترین راه برای اجاره سند و وثیقه برای متهم یا زندانی مشاوره با وکیل دادگستری است تا در دام افراد کلاهبردار گرفتار نشوند. تهیه سند برای آزادی زندانی نکات مهم در ارتباط با تهیه سند برای زندانی -مدارک لازم برای گذاشتن وثیقه توسط وثیقه گذار -قوانین موجود برای وثیقه گذار -روند تامین وثیقه برای آزادی زندانی تهیه سند برای آزادی زندانی انواع جرایم در قانون کیفری -و شخص به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم می‌شود. -به جرم متهم رسیدگی و در صورت رضایت شاکی خصوصی جنبه اجتماعی جرم وجود دارد. -در جرایم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، -و در صورت رضایت شاکی مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نشده است. -جرایم قابل‌گذشت، جرایمی است که با شکایت شاکی‌خصوصی در دادسرا پیگیری می‌شود. تهیه سند برای آزادی زندانی صدور قرار وثیقه چه زمانی است؟ -زمانی که شخص در دادگاه یا دادسرا به عنوان متهم شناخته می‌شود. -برای آزادی موقت و جمع آوری مدارک برای اثبات بی‌گناهی خود می‌تواندبه دستور مقام قضایی -وبا قراردادن سند به عنوان وثیقه به‌صورت موقت آزاد شود. -وثیقه برای ضمانت زندانی از طرف قاضی پرونده تعیین می‌شود. -و متهم یا خانواده وی وثیقه تعیین شده را به دادگاه یا دادسرا ارائه می کنند. -ارزش سندی که به دادسرا جهت ضمانت ارائه می‌شود. -برابر با میزان مبلغی که قاضی با توجه به جرم متهم تعیین میکند. تهیه سند برای آزادی زندانی مراحل تامین وثیقه برای آزادی زندانی به چه صورت است؟ -نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی قرار به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود. -با اخذ دستور بازداشت سند، نسبت به بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود. -در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک مورد نظر توسط کارشناس، حداقل به میزان قرار وثیقه تامین گردد. -دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارزیابی ملک انجام می شود. -نامه نیابت به مجتمع قضایی مورد تقاضا ارجاع داده می‌شود. -که سند شش دانگ و ملک معرفی شده در آن شهرستان است اقدام می شود. -سپس نسبت به اخذنامه نیابت برای مرجع قضایی شهرستانی -برای‌ شروع روند تامین وثیقه زندانی سند شش دانگ کارشناسی شده به مرجع قضایی ارائه می شود. تهیه سند برای آزادی زندانی چه قوانین و مقرراتی برای شخص وثیقه گذار درنظرگرفته شده است؟ -بر طبق ماده بیست و دو قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی -با معرفی و تحویل و متهم می‌توانند رفع مسیولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کنند -بر طبق تبصره ماده دویست و بیست و هشت قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. -وثیقه‌گذار با اعلام محل بازداشت متهم می‌تواند رفع مسیولیت یا آزادی وثیقه را درخواست کند. -اگر متهم به علت جرم دیگری از سوی مراجع قضایی دیگری بازداشت شود. - کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست کند. - در این صورت پس از حضور متهم مطابق ماده بیست و دو قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود. تهیه سند برای آزادی زندانی معرفی متهم توسط وثیقه گذار به مرجع قضایی -وثیقه‌گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی طی درخواست کتبی یا شفاهی اعلام می‌کند. -که از این لحظه به بعدحاضر به قبول ضمانت نیست. -درخواست وثیقه گذار بهتر است کتبی باشد. -اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست وباید صورت جلسه شود. -مقام قضایی باید با تنظیم‌صورت جلسه‌ای، حضور وثیقه گذار ، متهم و علت مراجعه آنان را در آن منعکس کند. -نتیجه استرداد وثیقه و تاثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را به صورت حضوری به متهم ابلاغ -تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود،والا بازداشت خواهد شد. تهیه سند برای آزادی زندانی جایگزینی سند برای  وثیقه زندانی -تا معرفی وثیقه بعدی و به لحاظ محدودیت‌های ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری -متهم بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد. -بر طبق تبصره ماده دو، هرگاه متهم یا محکوم در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. - به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق، مقررات قرار تامین نیز لغو می‌گردد. -اصولا وثیقه گذاران به دلیل رابطه خویشاوندی، عاطفی، ملاحضات اخلاقی و انسانی ویا کسب درآمد مالی نزد -مقامات قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و قاضی ناظر -حاضر به گذاشتن وثیقه برای آزادی متهم یا محکوم علیه و یا زندانی می‌شوند. -در مواردی وثیقه‌گذار مانند نیاز به فروش مال،ترس از محکومیت احتمالی، عدم پرداخت وجوه -وعده داده شده و رد مال از عمل خود پشیمان می‌شود. -و خواهان انصراف از ضمانت متهم و فک وثیقه می‌شود. تهیه سند برای آزادی زندانی رای وحدت رویه در مورد اعتبار سند رسمی در مقابل شخص ثالث -به غیر از موضوع تاریخ ثبت سند -اما سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث غیرنافذ و بی اعتبار است؛ -سند ثبت شده در دفتر املاک نسبت به شخص ثالث موثر است. -در مورد سند رسمی از نظر اعتبارسند و آثار آن نسبت به شخص ثالث، خلاصه رای: تاریخ رای:08-08-1392 شماره رای : 9209970908100273 مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص قرار وثیقه برای آزادی زندانی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی،آمادگی خود را جهت قبول ‌وکالت‌ در کلیه ‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی ، امور مهاجرت و داوری و تهیه سند برای آزادی زندانی اعلام می‌نماید.

جزئیات
وکیل متخصص ملکی در تهران

وکیل متخصص ملکی در تهران

18 بهمن1398

وکیل متخصص ملکی در تهران وکیل متخصص ملکی در تهران؛ یکی ازبزرگ‌ترین کارهایی که یک شخص درطول زندگی خود انجام می‌دهد خرید ملک است. اما اهمیت این پروسه زمانی ایجاد می‌شودکه، در فرایند خرید ملک مشکلات متعددی به وجود آید. این مشکلات سبب می‌شود شخص به ناچار، به محاکم قضایی برای حل پرونده‌ی خود مراجعه کند. در این میان چنانچه ساکن تهران باشید، به دنبال پیدا کردن یک وکیل متخصص ملکی در تهران هستید. موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن وکیل متخصص ملکی در تهران و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول هرگونه وکالت شما همراهان گرامی در امور ملکی‌در تهران اعلام می‌نماید. در اینجا ما شما را با وکیل ملکی ودلیل مراجعه به وکیل متخصص ملکی در تهران آشنا می‌کنیم. وکیل متخصص ملکی در تهران سوالات متداول در ارتباط با وکیل متخصص ملکی در تهران: سوالات متداول در ارتباط با وکیل متخصص ملکی در تهران: - وکیل متخصص ملکی در تهران کیست؟ - اموال منقول و اموال غیر منقول کدامند؟ - دلیل مراجعه به وکیل ملکی چیست؟ - دعوای خلع ید به چه معناست؟ - تصرف عدوانی به چه معناست؟ وکیل ملکی چه کسی است؟ وکیلی‌است‌ که با توجه به تخصص و تجربه‌ای‌که درامور ملکی دارد، صرفا به وکالت در پرونده‌های ملکی می‌پردازد. هرچند وکیل ملکی توانایی لازم را در سایر پرونده‌های حقوقی، کیفری و غیره دارد. اما تمامی تمرکز خود را روی دعاوی ملکی‌گذاشته و فقط در پرونده‌های ملکی فعالیت می‌کند. وکیل ملکی‌درنگارش‌لایحه‌مهارت‌لازم وکافی رادارد و با قدرت بیان و تسلط بر پرونده ملکی، از موکل خود قاطعانه دفاع می‌کند. وکیل متخصص ملکی در تهران تعریف اموال منقول و غیر منقول: مال منقول : به مالی‌گفته می‌شودکه انتقال آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد شود ( برطبق ماده 19 قانون مدنی) . وکیل متخصص ملکی در تهران تمامی دیون شامل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از انواع مال غیر منقول باشد. (ماده 20قانون مدنی) انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه‌ها و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه‌ی کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است. ولی توقیف بعضی از اشیا مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها، موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. (ماده 21 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران مصالح بنایی‌از قبیل سنگ و آجر وغیره که برای بنایی تهیه شده است یا به واسطه‌ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به‌کار نرفته، داخل منقول است . (ماده 22 قانون مدنی) مال غیر منقول: به مالی‌گفته‌می‌شودکه امکان انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نیست. وکیل متخصص ملکی در تهران اعم ازاینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان،. به طوری که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی) اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جرء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است. همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصددیگر درزمین یا بنا کشیده شده باشد. (ماده 13 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران آیینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کا رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقض یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است. (ماده 14 قانون مدنی) ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است ،غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است . (ماده 15قانون مدنی) مطلق‌اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. (ماده 16 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران قوانین مربوط به اموالی که مالک خاص ندارند: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارند، مطابق قوانین مربوط به آنها است. ( ماده23 قانون مدنی ) هیچ‌کس نمی‌تواند طرق وشوارع عامه و کوچه‌هایی راکه آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید . (ماده24قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده‌ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. (ماده25قانون مدنی) اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی مانند استحکامات و قلعه‌ها و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثارتاریخی و امثال آنها و آنچه که از اموال منقول یا غیرمنقول، دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست. همینطور است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است. (ماده 26 قانون مدنی) وکیل متخصص ملکی در تهران اموالی‌که‌ ملک اشخاص نمی‌باشد و مردم‌می‌توانند مردم‌می‌توانندآنها رامطابق مقررات مندرج در قانون مدنی و قوانین مخصوص به هریک از اقسام مختلف آنها تملک‌کرده و یا از آنها استفاده نمایند مباحات نامیده می‌شود. مانند اراضی موات یعنی زمین‌هایی‌که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. (ماده 27 قانون مدنی) اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او، به مصارف فقرا می‌رسد. (ماده28 قانون مدنی) چرا باید به وکیل ملکی مراجعه کنیم؟ در دعاوی ملکی‌مهم است‌که‌دعوا چگونه مطرح شود. همینطوردردعاوی ملکی چون احتمال ضرروزیان بسیاربرای طرفین دعوا وجوددارد لذا لازم است‌، دعاوی ملکی‌دردادگاه‌هابه وسیله وکیل ملکی انجام شود. وکیل متخصص ملکی در تهران به دلیل وجود قوانین متعددی که در حیطه دعاوی ملکی وجود دارد، این وکیل ملکی است که برقوانین تسلط داردو می‌تواند ادله‌های مربوطه را درزمان‌لازم دردفاعیه و اظهارات‌خوددردادگاه مطرح نماید. به این ترتیب از حق موکل خود دفاع نموده ودر جهت احقاق حقوق او گام برمی‌دارد. مقررات قانون مدنی در سایت حقوقی آساک آمده است. جهت هرگونه اطلاع از مجموعه قوانین مدنی اینجا کلیک کنید. وکیل متخصص ملکی در تهران دعوای خلع ید چیست؟ دعوای خلع ید دعوایی است که خواسته آن انتزاع ید‌ عدوانی یا غاصبانه‌ی متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است، که از سوی مالک ملک اقامه می‌شود. در دعوای خلع ید مالک مدعی است که ملک او به صورت عدوانی به وسیله ی شخص دیگری تصرف شده است. ویا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده است علیرغم استحقاق به ادامه ید، از رفع ید از آن، خودداری می‌نماید. وکیل متخصص ملکی در تهران تصرف عدوانی به چه معناست؟ بر طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید. در واقع هرشی اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلا شخص دیگر قرار دارد، نشان دهنده‌ی این است که شی از آن اوست و مدعی باید برای به دست آوردن شی‌که نزد دیگری است اقامه دعوی نموده و ادله‌ی‌کافی برای اثبات دعوا خود بیاورد. وکیل متخصص ملکی در تهران برای تحقق این دعوا استیلا بر ملک دیگری ضروری است. تصرف عدوانی هم از طریق حقوقی و هم از طریق قانونی قابل پیگیری است. جهت ‌اطلاع از آدرس دادگاه‌های کیفری اینجا کلیک کنید. وکیل متخصص ملکی در تهران در دعاوی حقوقی عنوان خواسته باید دقیق مشخص باشد در غیر این صورت دعوا یا رد می‌شود یا در اثبات دعوا با مشکل مواجه خواهیم شد. شرایط دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران آمده است. گروه حقوقی و مشاوره تخصصی آساک موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری آماده همکاری وقبول وکالت شما همراهان همیشگی‌می‌باشد. همچنین موسسه‌ حقوقی آساک با استفاده ازسابقه فعالیت وتجربه‌ی وکلای خود ، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. وکیل متخصص ملکی در تهران لازم به ذکر است، قبل از هرگونه اقدامی جهت مشاوره تخصصی با وکلای ما در موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . تمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود. وکیل متخصص ملکی در تهران شماره تلفن های موسسه حقوقی آساک جهت برقرار ارتباط: 02140223952 02140222853 09023589119 کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل متخصص ملکی در تهران امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تماس بگیرید