قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

14 بهمن1398
قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت یکی از مهمترین قرارهای کیفری است. دلیل اهمیت قانونگذاز به این مورد
این است که موجب سلب آزادی متهم می‌شود. و به حق آزادی او آسیب وارد می‌کند. آن هم در زمانی که
به طور دقیق مشخص نیست فرد متهم است یاخیر. به طور کلی قرار بازداشت موقت قراری است‌که متهم، به
اتهام جرمی‌که به احتمال زیاد مرتکب آن شده است‌ یا بیم فرار متهم و تبانی وی می‌رود به طور موقت زندانی می‌شود.
در مراحل تحقیقات مقدمانی ودر دادسرا صادر می‌شود .در قرار بازداشت موقت متهم با هیچ سند
و ضمانتی آزاد نمی‌شود و قابل تمدید است. موسسه حقوقی آساک با داشتن
وکیل متخصص در موضوع و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت
قبول هرگونه وکالت شما همراهان گرامی اعلام می‌نماید.
قرار بازداشت موقت

 

سوالات متداول در ارتباط با قرار بازداشت موقت:

  • قرار بازداشت موقت چیست؟ و چه موقع صادر می‌شود؟
  • انواع قراربازداشت موقت کدام است؟
  • موارد قراربازداشت موقت کدام است و چندروز است؟
  • مقام صادرکننده قرار بازداشت موقت کیست و مزایای آن چیست؟
  • قرار بازداشت موقت به چه معناست؟
شدیدترین قرار تامین کیفری است و در دادسرا و در مرحله تحقیقات
اولیه به وسیله بازپرس، دادیار و در مواقعی توسط دادستان صادر می‌گردد. همینطور می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه
یا دادرس علی البدل صادر گردد.  تا مرحله‌ی صدور حکم می‌تواند
ادامه پیدا کند و حتی در مرحله تجدید نطر توسط قاضی صادر شود.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز معروف است

در واقع عبارت است از سلب آزادی متهم در قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا در تمامی مراحل پرونده توسط مقامات صلاحیت‌دار قانونی.
قانونگذاردرماده 127 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392بیان می‌کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی،
جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام
و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیررا صادر میکند........ . بنابراین قانون
با درنظر گرفتن این شرایط، قرارهای تامین کیفری را صادر نموده است. 
برای اطلاع ازانواع قرارهای تامین، به ماده 132قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراجعه نمایید.
قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت


 

همان طور که گفته شد قرار بازداشت موقت ممکن است

توسط بازپرس یا دادیارصادرشودکه در هرصورت پرونده باید ظرف مدت 24 ساعت برای اظهار نظر دادستان
برای او ارسال شود. در صورتی که دادستان مخالفت نماید، پیروی از نظر او الزامی است.
در این صورت متهم آزاد شده و و مقام صلاحیت‌دار باید قرار دیگری برای متهم صادر نماید.
دادستان می‌توانداز بازپرس تقاضا نماید که قرار بازداشت موقت متهم را صادرکند. متقابلا بازپرس می‌تواند با درخواست دادستان مخالفت نماید.
در صورت‌وجود اختلاف بین دادستان و بازپرس مقام صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب محل می‌باشد.
اگر نظردادستان و دادیار موافق یکدیگر باشد، قرار بازداشت موقت به متهم ابلاغ شده و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض خواهد بود.

 

بر اساس ماده241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

چنانچه بعد از صدور، بازداشت متهم وگذشت مدتی‌، علت بازداشت مرتفع شود و هیچ‌گونه دلیلی‌برای ادامه‌ی
بازداشت موقت متهم وجود نداشته باشد، بازپرس با موافقت دادستان باید فورا قرار بازداشت موقت متهم را رفع نماید.
همینطور اگر متهم به اینکه دیگر دلیلی برای ادامه ی بازداشت وجود ندارد ادعا نماید، می‌تواند فک قرار بازداشت موقت
یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا نماید. بنابراین بازپرس باید ظرف مدت حداکثر 5 روز به درخواست
متهم رسیدگی و با توجه به مستندات تصمیم گیری نماید. نکته‌ی دیگر لزوم بررسی دوره‌ای ادله‌ی قرار بازداشت موقت توسط قاضی
و امکان اعتراض متهمان تحت بازداشت به ادامه بازداشت است. چنانچه بازپرس درخواست متهم را رد نماید قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود.
متهم ظرف 10 روز حق اعتراض دارد. متهم هرماه فقط یک بار می‌تواند درخواست اعتراض نماید.
قرار بازداشت موقت

 
انواع قرار بازداشت موقت:
یا اختیاری دانسته و یا به قاضی اختیار را در مواردی
که در قانون مطرح شده، داده است. در  مواردی نیز قرا ربازداشت موقت الزامی است یعنی قانون، قاضی را
ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت را صادر نماید. 
موارد جایز یا اختیاری بودن قرار بازداشت موقت در ماده32 قانون آیین
دادرسی کیفری و موارد الزامی در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
قرار بازداشت موقت در مورد چه جرایمی صادر می‌شود؟
ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: صدور ابن مورد جایز نیست مگردر مواردی که
قانون مشخص کرده است و دلایل کافی بر ای اتهام متهم وجود داشته باشد. این ماده شامل موارد زیر است:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورکه مجازات آنها درجه 5 یا بالاتر باشد.
قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت

 

ایجاد مزاحمت و آزار بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت نمایی

و ایجاد مزاحمت برای اشخاصی که به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه انجام می‌شود.
- جرایمی که قانون برای آنها مجازات سلب حیات یا قطع عضو در نظر گرفته است. و همینطور در جنایات عمدی
که علیه تمامیت جسمانی فرد انجام می‌شود. و جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
- سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشا، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره
سابقه‌ی محکومیت قطعی‌کیفری یا سابقه دو فقره یا بیشتر محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
- اسید پاشی، محاربه و مفسد فی الارض، قتل و آدم ربایی.
- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد.
- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
در تمامی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده است
به شرطی که، تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشدمانندتصرف‌عدوانی‌وممانعت‌ازحق.

 
مدت اعتبار ؟
در قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت، در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌است‌
چهارماه و در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است، دو ماه می‌باشد.
البته به شرطی که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.
در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است مانند رسیدگی
به اتهام زنا یا لواط در دادگاه استان، تمدید را پایان ماه اعلام می‌نمایند.

 
مزایا
صدور ق بهترین راه برای دست‌یابی به متهم و حضور او در مراجع قضایی است.
با وجود قرار بازداشت موقت از تبانی متهم با دیگر متهمان جلوگیری به عمل می‌آید. در واقع می‌تواند به عنوان
وسیله‌ای جهت جلوگیری از انتقام بزه دیده باشد و امنیت متهم را فراهم می‌نماید.
همینطور مانع فشار متهم به بزده دیده جهت پس گرفتن شکایت می‌شود.
قانونگذاربرای‌صدور آن مقرراتی را بیان نموده و قضات مکلف به رعایت آنها هستند. قرار بازداشت موقت
باید مستدل باشد. قرار بازداشت موقت محدود به زمان است. و متهم حق اعتراض به آن را دارد.
چنانچه قاضی از هر کدام از این ضوابط و مقررات تخلف نماید، متهم می‌تواند دردادسرای انتظامی قضات از قاضی شکایت نماید.


گروه حقوقی و مشاوره تخصصی آساک
موسسه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری آماده همکاری  وقبول وکالت
شما همراهان همیشگی‌می‌باشد. موسسه‌حقوقی آساک با استفاده ازسابقه فعالیت وتجربه‌ی وکلای خود ، شما
را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. لازم به ذکر است، قبل از هرگونه اقدامی جهت مشاوره تخصصی
با وکلای ما در موسسه حقوقی آساک تماس بگیریدتمامی مشاوره‌ها‌ی‌ ما به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام می‌شود.
شماره تلفن های موسسه حقوقی آساک جهت برقرار ارتباط:
          02140223952
          02140222853   
          09023589119
 کارشناس حقوقی: رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل )
قرار بازداشت موقت
         شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا بپرسید.
          کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
قرار بازداشت موقت

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید