مطالبه نفقه فرزند از جد پدری/ گرفتن نفقه از پدرشوهر

مطالبه نفقه فرزند از جد پدری/ گرفتن نفقه از پدرشوهر

مطالبه نفقه فرزند از جد پدری/ گرفتن نفقه از پدرشوهر

2 اردیبهشت1403
مطالبه نفقه فرزند از جد پدری/ گرفتن نفقه از پدرشوهر

در این مقاله سعی شده است تمام نکات مطالبه نفقه نوه از جد پدری آورده شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از مشاورین و وکلای متخصص موسسه حقوقی آساک کمک بگیرید. پرداخت نفقه به فرزند بر اساس مقررات قانونی در درجه اول به عهده پدر است. اگر پدر در قید حیات نباشد یا از تمکن مالی برای پرداخت نفقه به فرزند یا فرزندان خود برخودارنباشد، زن میتواند از پدرشوهرش نفقه فرزند را مطالبه کند. گرفتن نفقه از پدرشوهر به این موضوع بستگی دارد که فرزند قادر نباشد نفقه خود را تامین کند. همچنین جد پدری نیز باید توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد.

نفقه چیست؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، غذا، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض نفقه گفته میشود. توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانواده پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه نیست.

نفقه فرزند بر عهده کیست؟

مطالبه نفقه فرزند از جد پدری: طبق ماده 1199 قانون مدنی :« نفقه اولاد بر عهده پدر است . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهده اجداد پدری است ؛ با رعایت الاقرب‌ فالاقرب. در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها ، نفقه بر عهده مادر است. ‌هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب ‌النفقه است و اگر چند نفر از‌ اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند ، نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند ». بر اساس این ماده پرداخت نفقه به فرزند در درجه اول به عهده پدر است. ولی در مواقعی که پدر فوت کند و یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه به فرزند خود را نداشته باشد بر عهده جد پدری کودک قرار می گیرد.
اگر پدر بزرگ فوت کرده باشد یا قادر به تادیه نفقه نوه خود نباشد، پرداخت نفقه فرزند به عهده مادر کودک قرار می گیرد. در صورت عدم تمکن مالی مادر یا فوت کردن او نیز پرداخت نفقه به عهده مادر بزرگ پدری و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری خواهد بود .

مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ چگونه است؟

مطالبه نفقه فرزند از جد پدری: در صورتی که پدر تمکن مالی نداشته باشد و یا فوت کند، پرداخت نفقه فرزند به عهده جد پدری کودک قرار می گیرد. شاید برایتان این سوال مطرح شود که جد پدری کیست؟ منظور از جد پدری، پدرِ پدر می باشد . در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا از توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود برخوردار نباشد جد پدری باید نفقه نوه خود را بپردازد.
اگر جد پدری از پرداخت نفقه خودداری کند، می توان به دادگاه مراجعه نموده و مطالبه نفقه فرزند از جد پدری را خواستار شد. معمولا دعوای مطالبه نفقه فرزند از جد پدری توسط مادر در دادگاه مطرح می شود. در صورتی که دادگاه شرایط قانونی را احراز کند، حکم به پرداخت نفقه توسط جد پدری صادر خواهد کرد . لازم به ذکر است که دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ، دادگاه خانواده می باشد. شخص ذی نفع که معمولا مادر کودک میباشد، باید به این دادگاه مراجعه کرده و تقاضای دریافت نفقه از جد پدری را مطرح کند.
مطالبه نفقه فرزند از جد پدری

شرایط مطالبه نفقه از جد پدری چیست؟

مطالبه نفقه فرزند از جد پدری: بر اساس قانون مدنی شرایط مطالبه نفقه بچه از جد پدری و شرایط گرفتن نفقه از وی شامل موارد زیر است:
تمکن مالی پدربزرگ
اگر پدر بزرگ دارا نبوده و تمکن مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، تکلیفی از این بابت نخواهد داشت. در این صورت پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد. بنابراین جد پدری باید تمکن مالی برای پرداخت نفقه به نوه ­های خود را داشته باشد .
مستحق نفقه بودن
فرزند توانایی مالی لازم برای تامین مخارج خود را نداشته و نتواند با اشتغال به کاری امرار معاش کند. در واقع فرزند باید مستحق نفقه باشد.
غیر قابل مطالبه بودن نفقه گذشته
مطالبه نفقه فرزند از جد پدری: فقط نفقه ایام آینده فرزند را می توان از پدر بزرگ مطالبه نمود. نفقه گذشته فرزند از پدربزرگ قابل مطالبه نیست.
در صورت وجود شرایط قانونی، پدر بزرگ یا جد پدری مکلف به پرداخت نفقه نوه های خود می باشد. در صورت عدم پرداخت نفقه، می توان به جرم ترک انفاق از پدربزرگ شکایت کرد .

نمونه رای در خصوص مطالبه نفقه از جد پدری

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س.م. فرزند م. از طرف دخترش الف.ب. متولد 16/2/1389 به طرفیت آقای الف.ب. فرزند ه. و جد پدری طفل به خواسته مطالبه نفقه. با این توضیح که خواهان مدعی شده شوهرش فرزند خوانده در زندان در حال تحمل حبس می باشد و قادر به پرداخت مخارج دخترش الف.ب. نمی باشد. لذا به طرفیت خوانده جد پدری طفل مطالبه نفقه نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضرشده و دفاع قابل قبولی به دادگاه ارائه ننموده است.
با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده است. با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1197 و 1199 و 1204 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه 000/300/4 ریال بابت نفقه الف.ب. از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/92 در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 000/269 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مطالبه نفقه فرزند از جد پدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. از دادنامه شماره 9309970216600260 مورخ 31/2/93 شعبه محترم 266 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم س.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه، به خواسته مطالبه نفقه دخترش بنام الف.ب. متولد 16/2/89 در پرونده کلاسه 9209980216601567 حکم به پرداخت ماهیانه 000/4300 ریال بابت نفقه الف.ب. از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/92 توأم با خسارات دادرسی تصدیر گردیده است وارد است. چراکه دعوی اقامه شده به طرفیت جد پدری بوده و حسب محتویات پرونده پدر الف. در قید حیات بوده. حسب مدارک موجود و ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه در زندان بسر می برد.
استناد دادگاه محترم بدوی به ماده 1199 قانون مدنی که مقرر داشته نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است منصرف از موضوع معنون است.
چراکه موضوع عدم قدرت و توان مالی پدر یک امر ثبوتی نبوده و بلکه امر اثباتی است که بار اثباتی آن به عهده مدعی است.
صرف زندانی بودن پدر نمی تواند دلیلی بر انتقال ذمه و تعهدات مربوطه به جد پدری باشد. لذا با وارد دانستن اعتراض معترض دادگاه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
طبق این رای نفقه فرزند پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است. تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری در قبال پرداخت نفقه مسئولیتی ندارد.
سوالات متداول
نفقه پسر و دختر چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
مطالبه نفقه فرزند از جد پدری: بین پسر و دختر در خصوص نفقه تفاوتی وجود ندارد. تعیین میزان نفقه بر عهده دادگاه است. نفقه فرزند بر اساس مواردی از جمله شرایط مالی پدر و همچنین سن و سال فرزند و شرایط اجتماعی، نرخ تورم و مواردی دیگر تعیین میشود.
مطالبه نفقه فرزند از جد پدری

دادگاه صالح برای دعوی مطالبه نفقه نوه کدام است؟

در خصوص دعوای نفقه فرزند دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت فرزند میباشد.

خواهان دعوی مطالبه نفقه از جد پدری کیست؟

مطالبه نفقه فرزند از جد پدری: طبق ماده ۶ قانون حمایت از خانواده هر کسی که حضانت بچه یا حضانت فرد محجور را برعهده داشته باشد، به اقتضای ضرورت حق طرح دعوا برای گرفتن نفقه فرزند یا فرد محجور را دارد. دادگاه قبل از رسیدگی به طرح دادخواست ابتدا باید ادعای ضرورت را مورد بررسی قرار دهد. مادر به خاطر حضانت از فرزند این حق را دارد که ادعای نفقه فرزند را مطرح کند. اگر پدر تمکن مالی نداشته باشد و یا فوت کرده باشد، مادر می تواند با تنظیم دادخواست مطالبه نفقه از جد پدری را درخواست نماید.

مفهوم نفقه: حق اساسی فرزندان برای تأمین زندگی

نفقه به عنوان یکی از حقوق اساسی فرزندان تعریف می‌شود که متوجه تأمین مالی نیازهای زندگی آنان، به ویژه کودکان تا سن قانونی، است. این حق اساسی برای آنها ضروری است تا بتوانند به شرایط مناسبی در زندگی خود دست یابند.

واجدان شرایط مطالبه: حق فرزندان در اخذ نفقه

در صورتی که پدر به پرداخت نفقه امتناع کند، فرزندان می‌توانند از جد پدری خود نفقه مطالبه کنند، با در نظر گرفتن عواملی همچون محرومیت از نفقه از سوی پدر و وضعیت مالی جد پدری. این اقدامات بر اساس قوانین مختلف تاثیرگذار هستند.

اجرای نفقه و تأثیر روابط خانوادگی: حفظ حقوق فرزندان

در صورتی که جد پدری به پرداخت نفقه امتناع کند، اقدامات قانونی مانند تقاضای اجرای این اختیار از طریق دادگاه ممکن است. همچنین، روابط خانوادگی و تعاملات فرزندان با جد پدری نقش مهمی در تعیین میزان نفقه و اجرای آن دارند. تشویق به تسویه و توافق و رعایت حقوق فرزندان از جمله راهکارهایی است که به حفظ واحد خانواده و اجرای مؤثر نفقه کمک می‌کند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید