وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ

5 اردیبهشت1403
وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : متاسفانه هنگامی که پدر فوت میکند مسئله حضانت فرزند توسط پدربزرگ مطرح می شود. در این شرایط رایج است که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برای دریافت حضانت فرزند اقدام میکنند. آن­ها مشتاقند تا یادگار فرزندشان را نزد خود نگه دارند. حضانت فرزند توسط پدربزرگ ممکن است به بزرگترین نگرانی برای مادر تبدیل شود. برای دریافت مشاوره در مورد گرفتن حضانت فرزند توسط پدربزرگ و ارزیابی موقعیت خود با وکلای متخصص دعاوی خانوادگی موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید.
مفاهیم اولیه
وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : حضانت فرزند و مراقبت از فرزندان بر اساس قانون مدنی حق و تکلیف والدین است. نمی توان کسی را از این حق محروم نمود. علاوه بر این والدین مکلف اند که از کودکان خود مراقبت نمایند. گاهی اوقات در مواردی مانند فوت والدین، انجام این تکلیف از سوی آنان غیر ممکن خواهد شد و در پی این شرایط، باید شخص دیگری این تکلیف را عهده­دار شود.
مشاوره حقوقی

حضانت چیست؟

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : به طور خلاصه حضانت از ریشه حضن، به معنای پرورش دادن کودک و تامین نیاز­های روحی او مانند در آغوش کشیدن فرزند است. حضانت در اصطلاح عبارت است از نگه‌داری کودک و حمایت عاطفی و جسمی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند.

جد پدری کیست؟

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : با توجه به قصد قانونگذار در مواد مختلف قانونی، متوجه میشویم که " جد" ، به معنای پدر بزرگ است. زمانی که از واژه " جد پدری " استفاده می شود منظور، پدر بزرگی است که به واسطه پدر، خویشاوند محسوب می شود؛ نه به واسطه مادر.

پدربزرگ چه اختیاراتی دارد؟

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : به موجب قانون علاوه بر اینکه پدر، بر فرزند خود ولایت قهری دارد جد پدری که پدربزرگ پدری میباشد نیز یکی از اولیای قهری فرزند است؛ بنابراین اگر پدر، صلاحیت لازم، برای ولایت قهری بر فرزند خود را نداشته باشد، پدر بزرگ، باید با او، همکاری کند .

حضانت

به موجب قانون یکی دیگر از حقوق و تکالیف پدربزرگ پدری، حضانت نوه می باشد؛ بنابراین اگر پدر و مادر کودک فوت کنند، حضانت نوه با پدربزرگ خواهد بود. یا درصورت فوت پدر و عدم صلاحیت مادر به موجب قانون مدنی، جد پدری مکلف به حضانت نوه خواهد بود.
وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ

اجازه دختر باکره جهت ازدواج

وجود ولایت قهری جد پدری سبب شده تا دختر باکره در صورت فوت پدر، نیاز به اجازه جد پدری خود داشته باشد، یعنی پدر بزرگ پدری باید برای ازدواج نوه اش اجازه بدهد.
  • ملاقات با نوه
  • ملاقات با نوه، از جمله حقوق جد پدری می باشد.

نفقه

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : بر اساس قانون مدنی اگر پدر، استطاعت مالی کافی برای پرداخت نفقه به فرزندان خود را نداشته باشد، جد پدری
وظیفه پرداخت نفقه نوه خود را دارد. در صورتی که با داشتن توانایی مالی، از پرداخت، خودداری کند، می توان به جرم ترک انفاق، از جد پدری شکایت کرد.

اداره امور مالی محجور

در صورت نبود یا فوت پدر اداره امور مالی محجور با جد پدری می باشد. اگر پدربزرگ صلاحیت داشته باشد و نوه، صغیر (ممیز یا غیر ممیز) باشد، پدر بزرگ وی می تواند، اداره امور مالی محجور بپردازد. به اموری مانند باز کردن حساب بانکی، خرید و فروش مال او و اموری از این دست اداره امور مالی گفته میشود. در تمامی این موارد آنچه مهم است رعایت مصلحت صغیر خواهد بود.

ارث: حقوق و تکالیف پدربزرگ و جدپدری

در برخی شرایط و در قانون ایران، جد پدری می‌تواند از نوه‌های خود، ارث بگیرد. این حق، در مواقعی که پدر و مادر فرزندان فوت کنند، به جد پدری تعلق می‌گیرد. همچنین، نوه‌ها نیز در شرایط خاص می‌توانند از پدربزرگ یا جد پدری خود، ارث ببرند. اما یک نکته حیاتی وجود دارد و آن این است که جد پدری یا پدربزرگ باید دارای صلاحیت‌ها و توانایی‌های لازم برای انجام امور خود باشند؛ در غیر این صورت، قانون امکان ولایت قهری جد پدری را فراهم می‌کند.

حضانت فرزند توسط پدربزرگ

در صورت فوت پدر، حق حضانت فرزند به مادر او خواهد رسید، اما اگر هر دو والدین فوت کرده باشند، این حق به پدربزرگ یا جد پدری خواهد رسید. در صورتی که پدربزرگ موجود نباشد، با توجه به طبقات ارث، این حق به افراد دیگر از خانواده می‌رسد. برای دریافت حضانت فرزند توسط مادر، شرایطی از جمله عقل، اسلام، توانایی عملی، شایستگی اخلاقی و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر مورد نیاز است. در صورتی که مادر شرایط مذکور را داشته باشد، حق حضانت به او تعلق می‌گیرد. اما در صورتی که مادر شرایط لازم را داشته باشد، اما قیم از دادگاه تقاضای سلب حضانت از او بکند، باید در دادگاه صدمات روحی ناشی از ناپدری اثبات شود تا تکلیف حضانت تعیین شود.

حضانت فرزند پس از فوت والدین

بعد از فوت پدر، حق حضانت و نگهداری فرزندان، چه دختر چه پسر، به مادر تعلق می‌گیرد. مادر حتی در صورت ازدواج با شخص دیگر نیز حق حضانت را دارد، مگر این که قیم از دادگاه تقاضای سلب حضانت از مادر را بکند و صدمات روحی ناشی از ناپدری را اثبات کند. در این صورت، دادگاه تکلیف حضانت فرزند را تعیین خواهد کرد. در غیر این صورت، حق حضانت به مادر باقی خواهد ماند.

مشاوره حقوقی

نمونه رای در خصوص درخواست حضانت فرزند توسط جد پدری

رأی دادگاه بدوی

با استعانت از خداوند متعال، در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای الف. ب.الف. به طرفیت خانم الف. م.پ.خ. به خواسته حضانت فرزند (نوه) با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات متداعیین حسب صورت‌جلسه مورخه 1393/12/19 و نظر به اینکه حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و اظهارات وکیل ایشان با توجه به اینکه خواهان به‌ عنوان پدربزرگ طفل موضوع حضانت (الف. 11 ساله) اظهار می‌دارد به سبب ازدواج خوانده، طفل موضوع پرونده حاضر به زندگی با خوانده نمی‌باشد. هر چند که مطابق مقررات حضانت پس از فوت به ابوینی که در قید حیات باشند سپرده می‌شود (ماده 1171).
لهذا صرف‌نظر از این موضوع با عنایت به گزارش کارشناس روانشناسی مبنی بر اینکه طفل باید در کنار مادرش باشد نظر به اینکه خواهان دلیل و بینه کافی برای رد ادعای خود ارایه نداده؛ مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ : در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ب.الف. به طرفیت خانم الف. م.پ.خ. نسبت به دادنامه شماره 2157 مورخ 1393/12/19 شعبه 232 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 1458 مبنی بر صدور حکم حضانت فرزند وارد نمی‌باشد. زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است.
با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
بنا بر ماده 1171 قانون مدنی حتی اگر مادر ازدواج کند؛ در صورتیکه کارشناس روانشناسی تشخیص دهد مصلحت کودک در زندگی در کنار مادرش است، درخواست حضانت فرزند توسط جد پدری رد میشود.
نقش حقوقی وکیل در موارد حضانت فرزند توسط پدربزرگ
در مواردی که مسئله حضانت فرزندان پیش می‌آید، نقش حقوقی و وکیلان بسیار حیاتی است. یکی از سناریوهای جالب این مسئله، حضانت فرزند توسط پدربزرگ می‌باشد. در این مقاله، نقش وکیلان در رسیدگی به این نوع موارد بررسی می‌شود.

نقش وکیل در جمع‌آوری مدارک

وکیلان حضانت در ابتدا مسئولیت جمع‌آوری مدارک و شواهد مرتبط با پرونده دارند. آن‌ها باید مستنداتی مانند سوابق تعامل پدربزرگ با فرزند، شرایط مسکن و توانایی مالی را به دقت بررسی کرده و بهره‌وری و زندگی فرزند را تحت ذره‌بین قرار دهند.

راهنمایی در تعیین مسیر مناسب

وکیلان به عنوان مشاوران حقوقی، والدین را در مسیر مناسب برای حصول به حضانت پدربزرگ هدایت می‌کنند. آن‌ها بر اساس تجربیات حقوقی خود، به والدین راهنمایی می‌کنند که چگونه باید با مسائلی مانند مذاکره با نفرینی دیگر یا ارائه دلایل قانونی موثر برای حضانت دلالت کنند.

نقش در مذاکره و داوری

در بسیاری از موارد، مذاکره یا داوری نقش اساسی در تعیین حضانت دارد. وکیل حضانت پدربزرگ با تجربه در این زمینه، می‌تواند در مذاکرات با وکیل طرف مقابل شرکت کرده و بهره‌وری فرزند را به طور موثر دفاع کند.
نقش در دادرسی:
در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شود، وکیل حضانت پدربزرگ باید با دقت و با تکیه بر مدارک و شواهد قانونی، دفاع مناسبی ارائه دهد تا منجر به تصمیمی منصفانه و متناسب با منافع فرزند گردد.
نتیجه‌گیری:
در پرونده‌های حضانت فرزند توسط پدربزرگ، نقش حیاتی وکیلان از اهمیت بالایی برخوردار است. آن‌ها با جمع‌آوری مدارک، راهنمایی، مذاکره و در صورت لزوم دفاع در دادگاه، به والدین کمک می‌کنند تا بهترین منافع فرزند را تضمین کنند.
وکیل
سوالات متداول

جد پدری به چه کسی گفته میشود؟

منظور از جد پدری، پدرِ پدر میباشد نه پدرِ مادر. اجداد پدری هم به معنای پدر بزرگ هایی است که از طریق پدر، خویشاوند محسوب می شوند؛ یعنی پدرِ پدر، پدرِ پدر بزرگ و هر چه بالاتر رود.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟

بعد از فوت پدر حضانت فرزند بر عهده مادر است مگر این که انحطات اخلاقی مادر توسط قیم یا دیگران نزد دادگاه به اثبات برسد.
در صورتی که پدر بچه فوت کند و مادرش در زمانی که عهده دار حضانت فرزند است ازدواج کند؛ آیا حق حضانت از او سلب میشود؟
خیر در زمان فوت پدر حضانت فرزند بر عهده مادر خواهد بود. با ازدواج این حق از او سلب نمیشود مگر این که صدمات روحی روانی شوهر مادر توسط قیم یا دیگران در دادگاه به اثبات برسد .
وکیل حضانت فرزند توسط پدربزرگ

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید