اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

22 فروردین1399
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

تعریف پیمانکار : پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشدکه با امضای پیمان یا قرار داد عهده دار انجام پیمان میشود*اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری*برای پروژه های پیمانکاری میتوان ساخت پل و ساخت جاده و ساختیک ساختمان یا پارک و مواردی از این قبیل را نام برد.
پیمانکاری را میتوان بر اساس نوع فعالیت خود به شرح زیرطبقه بندی کرد :
1-پیمانکاری ساختمان
2-پیمانکاری اب 
3-پیمانکاری حمل و نقل
4-پیمانکاری صنعت
5-پیمانکاری برق
6-پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات
7-پیمانکاری کاوش های زمینی
8-پیمانکاری ارتباطات 
9-پیمانکاری کشاورزی
10-پیمانکاری خدمات
ابتدا برای اشنایی بیشتر قرارداد پیمانکاری را مورد بررسی قرار میدهیم : قرار داد پیمانکاری قراردادی میباشد که تحت عنوان این قرار داد کارفرما( کارفرما شخصی است که به انجام کاری فرمان میدهد.
در واقع میتوان گفت صاحب ان کار است
مجموعه ای از فعالیت و اقدامات را با شرایطی خاص و معین شده و در مدت مشخص به پیمان کار (میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که با امضای پیمان عهده دار انجام ان پیمان میشود) موکول میکند که میتواند دارای موضوع های متنوعی باشد از جمله حمل ونقل یاقرار دادهای ساختمانی که شامل قرار داد های ساخت یا قرار دادهای تخریب میباشد.
هنگام تنظیم قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید دو طرف قرارداد مشخص باشند و رابطه دو طرف (کارفرما و پیمانکار) با یک دیگر ذکر شوند.
بعد از ان نوبت به موضوع قرارداد میرسد که باید شرح داده شود که کارفرما چه توقعاتی از پیمانکار دارد نکته*در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما جبران خسارت برعهده پیمانکار میباشد در واقع پیمانکار در مقابل کارفرما نسبت به انجام اموری که در قرار داد ذکر شده است متعهد میباشد و اگر پیمانکار سهل انگاری کند بایدجبران خسارت نماید.
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

(اصول در نظر گرفته شده برای قرارداد های پیمانکاری)

در حقوق ایران عنوان و موضوع خاصی برای قراردادهای پیمانکاری در نظر گرفته نشده است فلذا حقوق دانان ایران تابع حقوق دانان فرانسه میباشند که در فرانسه اصول قراردادهای پیمانکاری بدین گونه مطرح شده است که قراردادهای پیمانکاری قراردادهای اداری میباشند.
(قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری)
قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری حقوق عمومی است.
حقوق عمومی برچه نوع روابطی حکومت میکند؟؟
حقوق عمومی بر روابطی حکومت میکند که خصوصیت نابرابر دارندو این از ماهیت های حقوق عمومی است.
 
موضوع قرارداد پیمانکاری
موضوع قرارداد پیمانکاری طرح های عمرانی میباشد که با توجه به انعقاد قرارداد پیمانکاری وارد مرحله اجرایی میگردد.منظور از طرح های عمرانی طرح هایی است که به واسطه ی مطالعات فنی و اجتماعی و اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی صورت میپذیرد.
اسناد قرارداد پیمانکاری
برای به وقع پیوستن یک قرارداد پیمانکاری ده سند لازم الاجرا است.
 
برای مثال در قراردادهای پیمانکاری عمرانی این اسناد شامل
1-دامنه عملیات
2-زمانبندی پروژه
3-شرایط عمومی قرارداد
4-شرایط خاص قرارداد
5-مشخصات فنی و اختصاصی
6-صورت حساب مقادیر
7-براورد کردن هزینه ها
8-نقشه
9-پوشش بیمه عمرانی
10-طرح پیشنهادی در قرارداد
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری
 
در این مقاله هر یک از شاخه ها به صورت مختصر توضیح داده میشود :
تواصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاریافق نامه قراردادهای عمرانی : در واقع سند اساسی میباشدمیان شخص پیمانکار عمرانی و کارفرما (رئیس پروژه)
در واقع سند اصلی میباشد که اسناد دیگر به این سند ارجاع داده میشود.
1-دامنه عملیات : در این قسمت از سند دامنه ی عملیات عمرانی تعیین میشودنام دیگر دامنه عملیات بیانیه کار است فردی که اجرای عملیات را برعهده دارد تکنیک کار را ذکر میکند و همچنین مصالح مورد نیاز را بیان میکند.در این سند است که چگونگی مواجه شدن با دستورات تغییر یافته با جزییات تمام بیان میشود.
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

2-زمان بندی پروژه : 

در قرارداد های پیمانکاری عمرانی دومین سند مهم قسمت زمان بندی پروژه است که نشان دهنده زمان تکمیل و اتمام پروژه است که اگر توسط پیمانکار در زمان تعیین شده به اتمام نرسد امکان نفوذ به مشتری را میدهد و همچنین به پیمانکار این اجازه را میدهد تا کار خود را به طور دقیق زمان بندی کند.
3-شرایط عمومی قرارداد : در شرایط عمومی قرارداد حقوق و مسئولیت های مابین مشتری و پیمانکار تعیین میشود و چهارچوب قانونی برای قرارداد مقرر میگردد.
4-شرایط خاص قرارداد : این بخش معمولا بسط قرارداد برای شرایط عمومی میباشد که درقسمت بالا توضیح داده شده است در واقع این سند شرایط خاص مربوط به بخش های مشخص شده را تعیین میکند.
5-مشخصات فنی و اختصاصی : در این قسمت از سند قراردادی پیمانکاری عمرانی در واقع تمام ان تکنیک ها و مصالح که در قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد ذکر میشود.
 
6-صورت حساب مقادیر : 
همان گونه که از نام سند پیداست در این قسمت از سند مصالح , معاملات مختلف و همچنین هزینه ی نیروهای انسانی تک به تک ذکر میشود.
7-براورد کردن هزینه ها : کل عواملی که در پروژه دخیل بوده است به همراه هزینه ها اعمال میشود.
8-نقشه : همه ی قرارداد ها در یک نگاه کلی باید دارای نقشه ای باشند که قابل اجرا میباشد.
9-پوشش بیمه عمرانی : این قسمت از توافق نامه بسیار ضروری میباشد زیرا این قسمت به مالک این تضمین و اطمینان خاطر را میدهد که پیمانکار پشتوانه مالی برای قرار داد عمرانی را دارد از جمله حسن حانجام کار و ضمانت نامه و ...
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری
 
10-طرح پیشنهادی در قرارداد : 
این قسمت از قرار داد خیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد اما این اختیار را به پیمان کار میدهد که تمامی وظایف خود را اجرا و مصالح را که در پروژه نام برده شده را فراهم کند.
*نکته : برای یک قرارداد پیمانکاری عمرانی تمام قسمت های ذکر شده باید به صورت دقیق رعایت شود و در اسناد مورد بررسی قرار بگیرد برای روند هر چه بهتر یک قرارداد.
مدت قرارداد پیمانکاری
در یک تعریف خلاصه و مفید از مدت زمان قرارداد پیمانکاری میتوان گفت : مدت قرارداد پیمانکاری عبارت است از شروع عملیات اجرایی تا پایان تعهدات میان پیمانکار و کارفرما.
ما در ماده 4 موافقت نامه پیمان مشاهده مینماییم که ابتدا باید میان پیمانکار و کارفرما بعد از انتخاب پیمانکار موافقت نامه صورت گیرد که شرط نفوذ قرارداد میباشد. 
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری
ابتدا باید میان کارفرما و پیمانکار ابلاغ قرار داد صورت بگیرد که:
اگر ابلاغ قرار داد صورت نگیرد در واقع به گونه ای میباشد که گویا قراردادی صورت نگرفته حتی اگر به صورت کتبی هم باشد گویا ابلاغ قرار داد صورت نگرفته است.
توجه پس باید موافقت نامه باشد.
با توجه به ماده 4 که در زمینه ی موافقت نامه پیمان میباشد در قرارداد هایی که کارفرمای ان دولت نمیباشد میتوان مفاد قرارداد را تغییر داد به گونه ای که مثلا نفوذ و اعمال قرارداد را از زمان امضا یا هر تاریخ دیگر اعمال نمود.
مبلغ قرارداد پیمانکاری
مبلغ قرارداد پیمانکاری در واقع در سند پیمان ذکر میشود تا میان کارفرما و پیمانکار مشخص باشد تا مشکلی میان کارفرما و پیمان کاربه وجود نیاید.
نحوه پرداخت قرار داد پیمانکاری
1-پرداخت به صورت فهرست بها : به معنای توافق میان پیمانکار و کارفرما در هزینه تعیین شده میباشد.
پس تمام موارد به صورت(متر طول)(متر مربع)(کیلو گرم)و...تعیین شده و پرداخت میشود.

 
در این نحوه از پرداخت قرارداد پیمانکاری چون:
به صورت کاملا دقیق براساس (متر طول-متر مربع -کیلو گرم)میباشد پیمانکار باید اطلاعات دقیقی را به کارفرما بدهد تا این هزینه ها توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت گردد.
اگر قرارداد از زمان تعیین شده بیشتر به طول انجامد امکان تعدیل قرار داد امکان پذیر میباشد.
باید توجه داشت که در صورت تعدیل قرارداد هزینه های ذکر شده در قرارداد باید به روز رسانی شود.
 
2-نحوه پرداخت مقطوع : 
در این نحوه ازپرداخت قرارداد طرف قرارداد متعهد میگردد که بر اساس کل مبلغ مشخص شده تمامی کارها را بر عهده بگیرد.
در این روش از پرداخت پیمانکار میتواند به صلاح دید کارفرمابراساس تخصص پیمانکار برای تعیین بودجه باشد.
پرداخت مقطوع در پروژه هایی مورد استفاده قرار میگیرد که محصولات خاصی را ارائه مینمایند با توجه به امکان تفکیک پروژه سهولت پروژه و کاهش دعاوی را به عهده دارد.
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

در نحوه پرداخت به صورت مقطوع: 

اولا باید نمودار برنامه ریزی و زمانبندی ارائه شود که از محاسن این کار پیشرفت پروژه در مقاطع مختلف میباشد.
زمان پرداخت با توجه به بازه زمانی یا پیشرفت فیزیکی کار یا هر دو ذکر میشود.
مدارک لازم را نیزپیمانکار ارائه میدهد زیرا با این عمل درصد پیشرفت کاری مشخص میگردد.
و باید مرجعی باشد که پیشرفت پروژه پیمانکاری را بررسی نماید.
باید گفته شود که در صورت وجود فعالیت هایی علاوه بر فعالیت های ذکر شده در قرارداد قیمت هم تغییر میکند.
 
3-نحوه پرداخت درصدی : 
در این نحوه ی پرداخت فعالیت هایی که
هزینه های ان باید توسط کارفرما باید پرداخت گردد و هزینه هایی که پیمان کار به عنوان هزینه های اضافی ایجاد میکند باید به طور کامل مشخص گردد.
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری
 
اما این نحوه از پرداخت معایبی هم دارد : 
اولا اختلاف میان کارفرما و پیمانکار به دلیل اینکه کارفرما در ریز مسائل مالی و نحوه هزینه شدن دخالت مینماید.
دوما امکان به نتیجه نرسیدن کارفرما در هزینه شدن به گونه ای که بیش از انتظارات او باشد
4-نحوه پرداخت درصدی با حداکثر میزان قیمت ها : در این روش از پرداخت هزینه ها پیمانکار هزینه ها را به همراه حق الزحمه از کارفرما دریافت میکند.
در این نوع از پرداخت هزینه ها حق الزحمه پیمانکار به صورت مقطوع نمیباشد علاوه بر حق الزحمه پیمانکار, کارفرما مبلغی را به عنوان سود به پیمانکار پرداخت مینماید.
 
که در صورت بروز اختلاف برای حل شدن هر چه بهتر و سریع تر میتوانید:
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری
به وکلای مجرب گروه اساک مراجعه کرده و سوالات خود را بپرسید.
تعهدات طرفین در قرارداد پیمانکاری:
در قرارداد پیمانکاری , کارفرما که عموما دولت میباشد متعهد است در قبال پیمانکار اموری از جمله تحویل کارگاه وتعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و همچنین تحویل گرفتن موقت وقطعی موضوع پیمان میباشد.
و پیمانکار موظف است در قبال کارفرما موضوع قرارداد را انجام دهد مباشرت در انجام موضوع پیمان بیمه کردن موضوع پیمان و تعهد در مقابل شخص ثالث از سایر تعهدات پیمانکار میباشد.
در صورت انجام ندادن تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما باعث بروز اختلاف میان ان دو میگردد که رسیدگی به این اختلافات توسط مراجع قضایی یا غیر قضایی صورت میگیرد.
 
و در اخر در صورت زیان و خسارت وارد شده به هر یک از طرفین (کارفرما و پیمانکار) میتوانند
به وکلای گروه اساک مراجعه نمایند که به بهترین نحو ممکن به
سوالات شما پاسخگو میباشند.
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری​

آدرس:

خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2.
02140223952
02140222853
09023589119

کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
www.asaklaw.com   سایت گروه حقوقی آساک
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید