داوری در دعاوی پیمانکاری

داوری در دعاوی پیمانکاری

31 فروردین1399
داوری در دعاوی پیمانکاری

داوری در دعاوی پیمانکاری

داوری در دعاوی پیمانکاری؛سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی،موضوع داوری در دعاوی پیمانکاری را در شرایط عمومی پیمان بعنوان یکی از مراجع صالح رسیدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان در نظر گرفته است .قانونگذار در ماده پنجاه و سه از شرایط عمومی پیمان، مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را بیان نموده است.
زمانیکه اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت به وجود میاید ،طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند اختلافات خود را به جای اینکه در مرجع قضایی حل کنند از طریق داوری اختلافات را برطرف کنند.

 

تعریف قانون از داوری در دعاوی پیمانکاری

در صورتیکه بین پیمانکار و کارفرما اختلافی به وجود آید ،طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند یک یا چندنفر را برای حل مشکل به عنوان داورانتخاب کنند و در مورد اختلاف رای صادر نمایند.به عبارت دیگرانتخاب چند نفربرای برطرف کردن  اختلافات در قرارداد پیمانکاری قبل یا بعد از اختلاف و بدون اینکه تشریفات آیین دادرسی در مرجع قضایی رعایت شود نحوه داوری در قرارداد پیمانکاری است.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری
براساس قانون، مرجع قضایی و غیر قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را دارند. 
مرجع قضایی در دعاوی پیمانکاری
براساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که در سال 1370 تصویب شد ، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قراردادها مانند قرارداد پیمانکاری دادگاه عمومی است .
 

مرجع غیرقضایی در دعاوی پیمانکاری

قانونگذار بیان نموده است که در صورتیکه در قرارداد پیمانکاری ارجاع اختلاف به داوری مشروط باشد، در زمان اختلاف ابتدا باید به داوری رجوع کنند و در صورتیکه از داوری در دعاوی پیمانکاری اختلاف حل نشد یا طرفین قرارداد پیمانکاری نسبت به رای داوری اعتراض داشته باشند ،میتوانند اختلاف خودرادر دادگاه عمومی مطرح کنند.در ارجاع ،موضوع داوری در قرارداد قید میشود وگاهی اوقات مرجعی که برای داوری پیش بینی شده  است در قرارداد پیمانکاری قید میگردد.مراجع داوری در قرارداد پیمانکاری دو دسته می باشند، دسته اول مراجعی هستند که  سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در شرایط عمومی پیمان بیان نموده است.مرجع دیگر نهاد داوری است .
داوری در دعاوی پیمانکاری
مرجع غیرقضایی داوری در دعاوی پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان 
-قانونگذار در شرایط عمومی پیمان ،داوری در دعاوی پیمانکاری را تعیین کرده است .
براساس ماده پنجاه و سه
شرایط عمومی پیمان بند الف در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه برداشت یکسان نداشته باشند، باید از سازمان استعلام نمایندو طرفین باید نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بپذیرند و ملزم به اجرا برطبق آن هستند.به طور عام موضوع ارجاع به داوری در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده و در صورت اختلاف طرفین قرارداد برای حل اختلاف پیمان باید به داوری مراجعه کنند.
 
-ارجاع به کارشناس:
براساس ماده پنچاه و سه شرایط عمومی پیمان بند ب در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری در مورد موارد دیگر از موضوع پیمان مانند مصادیق و مفاد قرارداد اختلاف داشته باشند، باید کارشناس یا هیات کارشناسی انتخاب شده طرفین قرارداد پیمانکاری اختلاف را رسیدگی کنند و بر اساس نظر کارشناس عمل کنند و در صورتیکه طرفین نظر کارشناسی را قبول نکنند، ذینفع میتواند از طریق مرجع قضایی طرف مخالف رای کارشناسی را ملزم به قبول رای نماید.
کارشناسی در واقع نوعی داوری در دعاوی پیمانکاری است که از افراد متخصص که توان فنی و اجرایی در زمینه پیمانکاری دارند انجام میشود.
-شورای عالی فنی : سازمان برنامه و بودجه براساس ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان بند ج  مقرر نموده است که در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری در خصوص بخشنامه سازمان نظرات مختلف داشته باشند، حل اختلاف را ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست میکنند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی فنی  را به عنوان داور انتخاب میکند.
داوری در دعاوی پیمانکاری

-تبصره یک بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان میکند 

در صورتیکه درخواست حل اختلاف قرارداد پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پذیرفته شد، شورای عالی فنی ،مرجع صالح داوری در حل اختلاف می باشد.
تبصره دو بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان میکند ،شورای عالی فنی رسیدگی به اختلاف طرفین در قرارداد پیمانکاری را براساس شرایط عمومی پیمان و قوانین سازمان برنامه و بودجه انجام میدهد.طرفین قرارداد پیمانکاری موظف به اجرای دستورات شورای عالی فنی می باشند.
قانونگذار در تاریخ سوم بهمن سال هزارو سیصدو پنجاه و هشت در شورای انقلاب اسلامی،شورای عالی فنی را تصویب کرده است.
در مطالب قبل بیان شده است که در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری درخواست حل اختلاف را از سازمان برنامه و بودجه تقاضا کنند در صورتیکه سازمان با داوری موافقت کند داوری در دعاوی پیمانکاری را به شورای عالی فنی واگذار میکند و پیمانکار و کارفرما ملزم به اجرای رای داوری شورای عالی فنی هستند.

 

اعضای شورای عالی فنی در داوری در دعاوی پیمانکاری

اعضای شورای عالی فنی را سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین میکند.در هر استان شورای عالی فنی استان با نظارت استاندار تشکیل شده است.
نهاد داوری در دعاوی پیمانکاری
در قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان قانون آمره می باشد .در قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان می باشد تنها نهاد به عنوان داوری در دعاوی پیمانکاری، شورای عالی فنی است و حتی اگر در این قراردادها نهاد داوری مشخص نشده باشد،براساس قانون شرایط عمومی پیمان ،نهاد داوری شورای عالی فنی می باشد.در قراردادهایی که براساس شرایط عمومی پیمان نباشد میتوان نهاد داوری را در قرارداد پیش بینی نمود.
 

چه اشخاصی نمیتوانند در داوری دعاوی پیمانکاری داور باشند.

-براساس ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی و کارمند دادگستری نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند.
-براساس ماده هشت لایحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی که در تاریخ بیست و دوم دی سال 1337 تصویب شد کارمندان دولت و نزدیکان درجه یک آنها در دعاوی دولتی نمیتوانند داورانتخاب شوند.
در صورتیکه داور در دعاوی باشند، رای آنها باطل و مجازات زندان برای آنها تعیین شده است.
-براساس ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که به عنوان داور انتخاب میشود نباید فاقد اهلیت باشد. برطبق ماده 489 قاون آیین دادرسی مدنی بند 6 رای آنها باطل می باشد.
- براساس ماده بیست و شش قانون مجازات اسلامی بند ب شخصی که به عنوان داور در دعاوی انتخاب میشود، نباید سوء پیشینه محکومیت مرجع قضایی را داشته باشد. برطبق ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی بند 6 رای آنها باطل می باشد.

لازم الاجرا بودن رای داوری در دعاوی پیمانکاری

براساس ماده  چهارصدو هشتادو هشت قانون آیین دادرسی مدنی رای داور برای طرفین قرارداد لازم الاجرا است و طرفین موظف به اجرای رای داوری هستند.بعد از صادر شدن رای داوری به طرفین قرارداد پیمانکاری طرفین بیست روز فرصت دارند که رای داوری را اجرا کنند و در صورتیکه در فرصت قانونی اعتراض نکنند، دینفع میتواند از دادگاه تقاضای اجراییه برای رای داوری در دعاوی پیمانکای نماید.
باطل شدن رای
براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان  که در خصوص باطل شدن قرارداد پیمانکاری است زمانیکه پیمانکار و کارفرما در ادامه اجرای عملیات موضوع قرارداد پیمان دچار مشکل شوند اگر  اختلاف توسط داوری در حال رسیدگی است یا شورای عالی فنی رای داوری را صادر کند .
 

یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری

برای اعتراض به رای داوری به دادگاه مراجعه نماید مرجع قضایی ابتدا براساس ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی اصل پیمان را بررسی میکندو طرف اعتراض کننده رای داوری به ماده 48 شرایط عمومی پیمان استدلال کند مرجع قضایی قرارداد پیمان را باطل میکند داوری شورای عالی فنی قابل قبول نیست.اما درصورتیکه مرجع قضایی باطل شدن قرارداد پیمان را براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان نپذیرد ،براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان بند ج عمل میشود.
لغو داوری در دعاوی پیمانکاری
قانون در ماده چهارصدو هفتاد و دو قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است که بعد از اینکه طرفین قرارداد داوررا انتخاب کردند، طرفین با رضایت هم میتوانند داور را عزل کنند.
براساس ماده چهارصدو هشتادو یک قانون آیین دادرسی مدنی بند یک  طرفین قرارداد با توافق کتبی داوری در دعاوی پیمانکاری را لغو میکنند.

داوری در دعاوی پیمانکاری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/721 تاریخ 10-02-1384
در صورتیکه طرفین قرارداد را فسخ یا اقاله کنند و بعد از آن اختلاف به وجود آید، آیا برای حل اختلاف باید به مرجع قضایی مراجعه نمود یا از طریق داوری اختلاف را حل نمود؟
ارجاع حل اختلاف به داوری براساس اختلاف و توافق طرفین برای ارجاع به داوری است.
اگر قراردادی فسخ شود اصل قرارداد و کلیه تعهداتی که در قرارداد قید شده است بی اعتبار خواهد شد و از آنجاییکه که داوری در قرارداد ذکر شده است نیز بی اعتبار میشود.
در صورتیکه طرفین قرارداد در مورد بی اعتباری اصل قرارداد اختلاف دارند براساس ماده چهارصدو شصت و یک
قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب عمل میشود و فقط به دلیل اینکه ارجاع به داوری در قرارداد ذکر شده است ،دادگاه را ملزم نمیکند که حل اختلاف را به داوری ارجاع دهد. 
 
وکیل داوری گروه حقوقی اساک 
گروه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای دادگستری که تخصص لازم وکافی در زمینه قراردادهای پیمانکاری را دارند،آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه قوانین و مقررات پیمانکاری ،داوری در قرارداد پیمانکاری،حل اختلاف در قرارداد پیمان، تعلیق قرارداد پیمان می باشند.
گروه حقوقی اساک به عنوان مرکز تخصصی داوری بخصوص داوری در دعاوی پیمانکاری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب با توان فنی آماده ارائه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را در خصوص قرارداد پیمانکاری و مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور پیمانکاری مطرح نمایید تادر سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.
هیات تحریریه آساک
داوری در دعاوی پیمانکاری

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید