بهتر است قبل از طرح دعوای اراضی از وکیل امور اراضی متخصص و با تجربه موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید، تا در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه در دعوا موفق شوید.

وکیل در امور اراضی

وکیل در امور اراضی

21 آبان1398
وکیل در امور اراضی

 

وکیل امور اراضی


قوانین و مقررات و مرجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی، از سخت ترین و پیچیده ترین دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی است.
در مورد هر اراضی، دعوای مختص به همان اراضی وجود دارد و هرنوع دعوا، قوانین مربوط به خود را دارا است.
از اینرو نحوه حل مشکلات حقوقی اراضی، امری پیچیده و نیاز به تخصص در این مورد دارد در صورت دعاوی تعارض بین اراضی نیاز به متخصص حقوقی در این زمینه داریم.
بهتر است قبل از طرح دعوای اراضی از وکیل امور اراضی متخصص و با تجربه موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید، تا در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه در دعوا موفق شوید.


سازمان امور اراضی


سازمان اموراراضی کشور در بهمن ماه ۱۳۷۱ با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات اراضی و ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره، به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل شد.
اراضی از نظر بهره برداری ،محل وقوع مالکیت و کاربری با هم تفاوت دارند
.

از نظر بهره برداری
 
  - اراضی بایر
 -  دایر و موات

از نظر محل وقوع

 - اراضی خارج از محدوده شهر
 - اراضی واقع در محدوده شهر


از نظر مالکیت

 - اراضی ملی
 - خصوصی
 - موقوفه

از نظر کاربری 

 - اراضی زراعی
 - باغات
 - صنعتی
 - مسکونی و

اراضی


 زمین دایر : اراضی که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز وجود دارد و آباد است.
 زمین بایر: زمینی که قبلا آباد بود، ولی در حال حاضر فاقد کشت و کار و ساختمان است.
 زمین موات : زمینی که نه درحال حاضر و نه قبلا بنا و  کشت و زرع نداشته است.
تشخیص اراضی دایر از بایر بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است ،که قابل اعتراض در دادگاه صالح  می باشد.


انواع دعاوی اراضی


 - اراضی شهری
 - اراضی ملی
 - باغات و اراضی زراعی
 - اراضی شهرک های جدید و صنعتی
 - اراضی مناطق آزاد
 

دعاوی اراضی زراعی


 - اراضی کشت موقت
 - اراضی موات خارج از محدوده شهر و ابطال اسناد آن
 - اراضی مرتبط با اصلاحات ارضی
 - حق ریشه ، حق نسق یا حقوق زارعانه
 - ساخت و ساز در اراضی روستایی و خارج از محدوده شهرها

اراضی شهری
اعتراض به نظریه ماده دوازده قانون زمین شهری-اراضی موات شهری

اراضی ملی و منابع طبیعی
اعتراض به تشخیص اراضی ملی کمیسیون ماده پنجاه و شش  هیات ماده واحده شعب ویژه

مصادره املاک
دعاوی اصل چهل و نه دادگاه انقلاب

دعاوی  تفکیک و افراز
- دعوای تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز
 - موضوع اجاره باغ برای  بهره برداری و یا برداشت میوه مستاجر همراه با حق استفاده مالک
 - مسائل مربوط به مالکیت درختان و یا عرصه باغ

اراضی ملی
به اراضی بیرون از محدوده شهری  که  متعلق به اداره منابع طبیعی هستند اراضی ملی گویند.
واراضی  که داخل محدوده شهری واقع شده اند، وابسته  به سازمان مسکن و شهرسازی هستند.
براساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال 1341 سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا، فاقد اعتبار است
.
 

تشخیص ملی بودن اراضی

 
 - تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی انجام میشود.
 - اگر زمینی براساس این ماده کمیسیون، در شمار اراضی ملی باشد، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد.
 - برای اعتراض به این رای  باید  به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی مراجعه کرد.
 - اگر در این مرحله اختلاف حل نشد، مرجع صالح نهایی رسیدگی به دعوا، دادگستری میباشد.
 - صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده برعهده کارشناس رسمی دادگستری است.
 

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶

 - اگر زمین قبلا در مالکیت شخص حقیقی یا حقوق باشد، و جزء اراضی ملی تشخیص داده شود   سند مالکیت زمین  باطل  و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد.
 - شخص  اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی  ارجاع میدهد.
 - اگر اختلاف کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع  طبیعی حل نشود، می‌توان موضوع را در دادگستری مطرح کرد.
 - مالک قبلی زمین میتواند از  مبایعه نامه یا سند خود به عنوان مدرک اگر مفادی دال بر مغایرت شرایط زمین با اراضی ملی در این اسناد باشد  در مرجع قضایی  استفاده کند.
 - قانون ، تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تصرف عدوانی و  جرم میداند  و برای آن مجازات تعیین کرده است.
 - تصرف عدوانی جرمی مستمر است. و مرتکب آن  به حبس تعزیری یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
 -  جرم تصرف عدوانی  با بازگرداندن زمین‌های غیرقانونی، جنگل‌ها و مراتع که در حکم اموال متعلق به دولت است، محقق میشود.
 - تصرف عدواني و تصاحب غيرقانوني اراضي ملي و دولتي                        
 - ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده دو قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب1352، تصرف غيرقانوني و عدواني اراضي را جرم و قابل مجازات دانسته‌است.
 - براساس  ماده 690 قانون مجازات اسلامي، دعواي ممانعت از حق، عبارت است از اینکه شخص برای رفع ممانعت از حق ارتفاق و انتفاع خود در ملك ديگري، به موجب دعواي مزاحمت، متصرف مال غير منقول، 
 درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
 - در  دعواي تصرف عدواني، متصرف سابق ادعا میکند  كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف او خارج و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي‌كند.
 - براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي، ايجاد آثار تصرف در اراضي و املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي جرم است  و فقط با شكايت مالك قابل تعقيب كيفري میباشد.
 - در دعواي تصرف عدواني، به استناد قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني، اثبات سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف او ضروري میباشد.
 - اگر دعواي كيفري براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي مطرح شود ، دادگاه پس از احراز از  غير حق بودن تصرف فعلي، مي‌تواندحكم محكوميت كيفري صادر كند.
 - براساس ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب1346 تجاوز به جنگل‌ها و مراتع، تصرف عدواني است، وهر گونه تجاوز به جنگل‌ها ومراتع و بيشه‌ها و اراضي جنگلي ملي، ممنوع میباشد.
و مشمول مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني است.
 - هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب میگردد، اگر بصورت غیرمجاز  و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره یک ماده یک اين قانون انجام شود ، جرم است و ماموران جهاد كشاورزي محل باید  برای توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام کنند.
تبصره یک : اگر مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي براساس درخواست جهاد كشاورزي  باید از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري کند.
 تبصره دو: ماموران جهادكشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، با حضور دادگاه محل، با تنظيم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه برگردانند.
 - هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل‌ پي‌كني، ديواركشي ،در اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها. به منظور تصرف حق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت كند، يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحت يا ممانعت از حق در موارد مذكورکند  به مجازات  حبس از يك ماه تا يك سال محكوم میگردد.

زمینخواری چیست


زمينخواري نوعي كلاهبرداري است و قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به‌صورت غيرقانوني، شامل زمينخواري نيز مي‌شود؛ زيرا خريد و فروش، معامله و نقل و انتقال به صورت غيرقانوني صورت مي‌گيرد و يك زمينخوار با استفاده از ضعف قوانين، با توسل به وسايل متقلبانه، و با تغيير غيرقانوني اراضي آن‌ها را تصرف و به فروش مي‌رساند.

 عنصر مادي زمينخواري

 - تحصيل زمين نامشروع
 - تصاحب زمين غير يا تصرف انواع اراضي(املاک دولت سازمان و نهاد عمومی)
 - تغيير كاربري زمین به‌صورت غيرقانوني
 

 مجازات زمینخواریبراساس ماده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، وماده 690 قانون مجازات اسلامي و قانون ثبت اسناد مصوب 1310 درخصوص افرادي كه مال ديگري را مال خود معرفي میکنند و براي آن سند دريافت مي‌كنند، از قوانين مرتبط با زمينخواري میباشد.
 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اراضی


 - رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.
 - دعاوی مربوط به منابع طبیعی:به دعوای شخص حقیقی و حقوقی در خصوص ضایع شدن حقوق انها براساس رای قاضی هیات ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گویند.
 - شخص میتواند  نسبت به دعوای مربوط به منابع طبیعی  اعتراض نماید.

 

بهترین وکیل اراضی
 

 - داشتن تجربه در امور مربوط به املاک و اراضی
- داشتن دانش حقوقی و تسلط  کامل در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک
- آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه 

 

وکیل امور اراضی موسسه حقوقی آساک به چه دعاوی اراضی رسیدگی میکند


 - دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه ی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341
 - ارائه مشاوره حقوقی و طرح دعاوی در خصوص تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366
 - دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر ،موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365
 - طرح دعاوی خلع ید از اراضی و املاک داخل یا خارج از محدوده شهری 
 - طرح دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت وممانعت از حق ، اعم از حقوقی و کیفری
 - ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه قوانین و مقررات ثبتی
 - پیگیری امور ثبتی در جهت اخذ سند مالکیت اشخاص شامل تمامی مراحل قانونی و اداری
 - طرح اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع نسبت به ثبت املاک و نحوه اجرای مقررات ثبتی وپیگیری آن در هیات نظارت و شورای عالی ثبت.
 - طرح تقاضای تقسیم اراضی و املاک مشاع اعم از افراز و تفکیک آن در مراجع ثبتی و قضایی
 - دعاوی مرتبط با اعمال لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظارت دولت مصوب 11/7/1358
 - ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قوانین و مقررات شهرداری و پذیرش وکالت اشخاص نسبت به آراء کمیسیون

ماده 100 قانون شهرداری و همچنین اعمال لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری مصوب 2/9/1358

 - ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قانون اصلاحات ارضی –ماده واحده قانون کشت موقت و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
 - اعتراض نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی ،موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 در مراجع قضایی و هیات نظارت ثبت.

 
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور اراضی  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور اراضی و املاک ، دعاوی ملکی همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های اراضی را برای عزیزان دارد.
برای دریافت مشاوره تلفنی تماس با شماره 40222853 تماس بگیرید
 مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)  
    تلفن همراه :  09381690900

برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامان مراجعه کنید
https://t.me/asaklaw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید