وکیل بانک, وکیل امور بانکی, وکیل امور بانک, وکیل بانکی, وکیل دعاوی بانکی

وکیل امور بانکی

وکیل امور بانکی

2 مرداد1398
 وکیل امور بانکی

وکیل امور بانکی


نقش وکیل امور بانکی ،امروزه  دردریافتها و پرداختها و مبادلات پولی و ارزی که به بانکها سپرده شده است
مشخص استبا توجه به حجم مبادلات پولی یک طرف مبادلات، اشخاص معمولی هستند
که در خصوص مصوبات قانونی، آیین نامه های بانک مرکزی و سایر شرایط قراردادها اطلاعات جامع و کافی ندارند
و دچار مشکلات زیادی میشوند. از این رو استفاده از وکیل اموربانکی در قراردادهای بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وکیل امور بانکی تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی دارد .
اگر اشخاص حقوقی و حقیقی قبل از هر اقدام در مورد مسائل بانکی با وکیل امور بانکی مشورت کنند، دچار مشکل نمیشوند.
درک قواعد حقوقی بانکی نیازمند به کارگیری وکیل امور بانکی متخصص و باتجربه میباشد.
برای مشاوره در خصوص  مسائل و مشکلات بانکی و تنظیم قراردادهای بانکی با
بهترین وکیل متخصص امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
موسسه حقوقی آساک آماده انجام مذاکرات قراردادی،
تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی و ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی بانکی  است،
تا با قبول وکالت  در این دعاوی به صورت حرفه ای و دقیق، موفقیت های موکلین خویش را تضمین کند.

وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی

مطالبات و دعوای بانک علیه اشخاص- وکیل امور بانکی

 
دعوای بانکها علیه اشخاص  در مورد مطالبه وجه طرح میشود.
مطالبه وجه براساس قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم میشود صورت میگیرد.
در ماده هفت قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع
در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها قراردادهای بانکی
قراردادهایی که بین بانک و شخص در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شد،
سند لازم الاجرا است و از کلیه مزایای اسناد تجاری
(عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای گرفتن قرار تامین خواسته ) برخوردار است
براساس ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده نمیتواند برای تامین خسارت احتمالی
تقاضای تامین در دعاوی مالی  که استناد آن چک یا سفته
یا برات است +و دعاوی مستند به اسناد رسمی کند.
 وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی

وصول مطالبات براساس  قرارداد بانکی- وکیل امور بانکی

 
قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم میشود، اعتبار سایر قراردادها را دارد.
براساس ماده 1287 قانون مدنی (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر اسناد رسمی
یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها برطبق قانون تنظیم شود رسمی است. 
بانک میتواند براساس قرارداد موجود بدون حکم دادگاه و براساس ایین نامه اجرای
اسناد رسمی که لازم الاجرا هستند میتواند مطاببات خود را وصول کند.
 

وکیل امور بانکی

انواع دعاوی بانکی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی- وکیل دعاوی بانکی


دعوای بانکی، ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان است و
مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات به مشتریان میباشد.
قراردادهای بانکی قراردادهای الحاقی و از پیش تنظیم شده است که
مشتری بدون اعتراض آن را قبول و امضا میکند.
امضا قراردادهای بانکی از طرف مشتری این مورد را ذهن مشتریان ایجاد میکند که
نمیتوانند دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکی داشته باشند.
واقعیت امر این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها در همه زمینه های بانکی و
قراردادها حاکم میباشد و تخلف از این ضوابط و مقررات میتواند  دعوای  حقوقی بر علیه بانک مطرح کند.
ضوابط و مقررات شامل صدور مصوبات اعطای تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه،
کیفیت گرفتن تضامین  که در بانکها ی خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری باید رعایت شود .
قراردادهایی که شروط خلاف مقررات بانکی  که بعنوان شرط خلاف قانون میباشد ،فاقد اثر حقوقی الزام اور است. وکیل امور بانکی
وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی

دعاوی مطرح شده در خصوص بانکها:

دعاوی در خصوص  تسهیلات بانکی- وکیل امور بانکی


دعوای مربوط به ضمانت نامه ها یا اعتبارات اسنادی
بیشتر اوقات اشخاص برای دریافت تسهیلات بانکی املاک خود را در رهن بانک میگذارند و
از آنجاییکه قراردادهای بانک از قبل تنظیم شده است ،در صورت عدم بازپرداخت وام یا تاخیر در آن ضمانت اجراها 
و جرایم و دیرکردهای زیادی از مشتری میگیرند و تخلفاتی در خصوص اجرای سند رهنی
و تشریفات مزایده روی میدهد که حقوق مشتری  تضییع میشود.
در نتیجه استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری است.
وکیل امور بانکی میتواند اجرائیه های مربوط را باطل کند و دستور موقت مبنی بر
توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست میکند. اگر عملیات اجرایی انجام شده باشد
و ملک بفروش رفته باشد، میتواند براساس شرایط قانونی مزایده را باطل کند.
وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی

 
خدمات بانکها

گشایش اعتبارات اسنادی
انواع ضمانت نامه های بانکی (ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت
در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛
ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه
وکیل بانکی

وکیل امور بانکی

انواع دعوای بانکی 


بیشتر  قراردادهای بانکی، علیرغم دستورالعمل و بخشنامه  های بانک مرکزی،
بر خلاف قوانین تنظیم میشوند و موسسات و صندوق های تعاونی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا،
به قوانین موضوعه متوسل میشوند.دعاوی بانکی در موارد ذیل بوجود میاید.
بانک وجوهی را گرفته باشد و شرکت و مشتری را مجبور به پرداخت اصل سود
خسارت تاخیر تادیه براساس محاسبات خود کند و مشخص گردد که این مطالبات براساس
مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی نمیباشد
و میتوان با طرح شکایت مبالغ را از بانک استرداد کرد.
با وجود تصویب اعطای تسهیلات ، بانک به موقع تسهیلات را به مشتری اعطا نکند و پرداخت نکردن
بموقع تسهیلات باعث خسارت مالی و اعتباری  به مشتری شود.
مشتری تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق را خواستار باشد.
شرکت با بانک قراردادگشایش اعتبار اسنادی داشته و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبرو شده است
بانک موافق اعمال کردن مقررات ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیلات ارزی نباشد.
بانک با صدور اخطاریه، زمینه طرح دعوا، علیه مشتری و ضامن و راهنین را داشته باشد.
بانک اجرائیه صادر کرده و مزایده  از طریق اداره اجرا ثبت اسناد و املاک، علیه مشتری و ضامنین انجام شود.
ملک در رهن بانک، بعد از  مزایده به  مالکیت بانک درآمده و مالک اصلی ، خواستاربازپس گیری  آن باشد.
بانک محاکم قضایی علیه وام گیرنده  و ضامن طرح دادخواست نموده است.
شکایت علیه بانکها از طریق بانک مرکزی و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی.
رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و اشخاص حقیقی از طریق بانک مرکزی و یا مراجع ذیصلاح.
دفاع و پیگیری پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی
دعوای ابطال سندرهنی، قراردادهای مشارکت مدنی،جعاله
دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مرجع ثبت اسناد و املاک کشور

 

وکیل امور بانکی در حوزه های ذیل فعالیت دارد

وکیل امور  بانكی مطالبات  معوق
وکیل امور بانکی در خصوص اعتبارات اسنادی
وکیل دعاوی مربوط به املاك در رهن بانكها
وکیل دعاوی زیاده خواهی بانكها بر خلاف شرایط قراردادی و مصوبه وامها
وکیل دعاوی  ضمانت نامه های بانكی
وکیل امور بانکی قراردادها یی که  شرط خلاف قوانین بانكی در آن آمده است
وکیل امور بانکی ، جرایم پولشویی و عدم رعایت وصف امانتداری بانكها وبسیاری از موارد دیگر

وکیل بانک

وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی


از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد
قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی ،
با وکیل امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و
همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی  را برای شما عزیزان دارد.
فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره تماس :09381690900
وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید