کسورات پیمانکاری

کسورات پیمانکاری

20 فروردین1399
کسورات پیمانکاری

کسورات پیمانکاری

کسورات پیمانکاری؛ در مقاله تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری در ضمانت هایی که کارفرما از پیمانکار برای اجرای عملیات پیمانکاری کسر میکند شرح داده شده است.
در این مقاله در خصوص نحوه محاسبه کسورات پیمانکاری صحبت شده است .کسورات پیمانکاری مبالغی هستند که کارفرما در پرداخت هایی که در صورت وضعیت موقت و قطعی قرارداد پیمان به پیمانکار پرداخت میکند کسر میکند و بعنوان تضمین تعهدات پیمانکار در حساب کارفرما نگهداری میشود.کسورات پیمانکاری شامل کسورات قانونی هستند که شامل کسورات پیش پرداخت ، کسورات حسن انجام کار،کسورات  بیمه و کسورات مالیات هستند.کسورات حقوقی پیمانکاری شامل کسورات شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان می باشد.

انواع کسورات پیمانکاری 

-کسورات پیمانکاری مربوط به مالیات تکلیفی که شامل سه درصد بود که در ابتدای سال 1395 مالیات تکلیفی حذف شد.
-کسورات پیمانکاری مربوط به حق بیمه که پنج درصد می باشد و در ابتدای امضا قرارداد از پیش پرداخت پیمانکار کسر و برای ضمانت پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما نگهداری میشود.مبلغ کسورات برای حق بیمه بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و ارائه مفاصی حساب به پیمانکار استرداد میشود.
-قانونگذار در ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی اینگونه بیان نموده است که کارفرما باید قسط آخر قرارداد پیمان و پنج درصد حق بیمه را تا زمانیکه  حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی ارائه نشده است در حساب خود  نگه دارد.
-در صورتیکه پیمانکار یک سال از اتمام کار عملیات موضوع پیمان یا یک سال بعد از معلق شدن یا فسخ قرارداد پیمان ،حق بیمه را به سازمان اراده نکند ،کارفرما پنج درصد از مبلغ کل کار از قسط آخرپرداخت پیمانکار را در حساب خود نگه میدارد و حق بیمه کارکنان و کارگران را پرداخت میکند.
کسورات پیمانکاری


-کسورات پیمانکاری مربوط به حسن انجام کار ده درصد می باشد

و در ابتدای امضا قرارداد پیمان از پیش پرداخت به پیمانکار کسر میشود. مبلغ کسورات پیمانکاری برای حسن انجام کار بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و ارائه مفاصی حساب به پیمانکار برگردانده میشود.
‌ 
کسورات قراردادپیمانکاری
قانونگذار که در قراردادهای پیمانکاری،سازمان برنامه و بودجه می باشد، کسورات پیمانکاری را که در صورت وضعیت پیمانکاری مشخص کرده است
شامل موارد ذیل است :
-کسورات تضمین تعهدات قراردادپیمانکاری( حسن انجام کار)
-کسورات پیش پرداخت پیمانکاری
-کسورات حق بیمه کارکنان و کارگران قرارداد پیمان
- کسورات حق مالیات 
-کسوراتی مربوط به شرایط عمومی پیمان 
کسورات پیمانکاری
مفاد قانونی که براساس آن کسورات قانونی در قرارداد پیمان از حساب پیمانکار کسر میشودشامل موارد ذیل است : 
 
کسورات قراردادپیمانکاری
کسورات تضمین حسن انجام کار :براساس ماده سی و پنج شرایط عمومی پیمان کارفرما در هر پرداختی که در ارائه صورت وضعیت موقت و
قطعی به پیمانکار پرداخت مینماید، ده درصد ازهر مبلغ از صورت وضعیت را کسر کرده و برای ضمانت حسن انجام کار در حساب خود نگه میدارد.
-براساس ماده چهل شرایط عمومی پیمان ،کارفرما مبلغ کسورات حسن انجام کاررا بعد از اینکه صورت وضعیت موقت را مصوب نمود، نصف مبلغ کسورات را به پیمانکار استرداد می نماید.(کسورات شرایط عمومی پیمان )
- براساس رعایت مقررات ماده چهل و دو و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان ،کارفرما نصف باقیمانده از مبلغ کسورات حسن انجام کار را به پیمانکار عودت میدهد.(کسورات شرایط عمومی پیمان )
کسورات قرارداد پیمانکاری 
 

-براساس ماده پنج آیین نامه تضمین قراردادهای دولتی:
ده درصد ضمانت برای حسن انجام کار در هر پرداختی صورت وضعیت موقت از پیمانکار کسر میشود.
-در صورتیکه پیمانکارضمانت حسن انجام کاررا براساس نوع الف و ب و ه ماده سه آیین نامه معاملات دولتی ضمانت کند،دستگاه اجرایی باید هشتاددرصد مبلغ سپرده حسن انجام کار را به پیمانکار استرداد نماید.
کسورات پیمانکاری
کسورات پیش پرداخت 
-براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مبلغ پیش پرداخت برای قرارداد دولتی بیست درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است.
- دستگاه اجرایی مبالغی که از پیمانکار بابت پیش پرداخت کسر میکند، در سه مرحله به پیمانکار مسترد مینماید.مراحل پرداخت کسورات پیش پرداخت به شرح ذیل است :
1-مرحله اول پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکار بعد از اینکه کارگاه به پیمانکار تحویل داده شد ،مبلغ هشت درصد مبلغ اولیه ازکسورات پیش پرداخت است. (کسورات قرارداد پیمانکاری)
کسورات پیمانکاری

2-مرحله دوم پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکار:
بعد از اینکه پیمانکار تجهیزات مورد نیاز کارگاه را برای اجرای عملیات پیمان آماده نمود، مبلغ شش و نیم درصد از مبلغ اولیه از کسورات پیش پرداخت است.
(کسورات قرارداد پیمانکاری)
3-مرحله سوم پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکاربعد از اینکه پیمانکار 30 درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان را براساس صورت وضعیت موقت ارائه شده به کارفرما بدون در نظرگرفتن مصالح اجرای کارانجام داده است ، مبلغ  پنج و نیم درصد مبلغ اولیه ازکسورات پیش پرداخت می باشد.(کسورات قرارداد پیمانکاری)
4- کارفرما موظف است در خصوص  پیش پرداخت، نحوه استرداد آن به پیمانکار در بیشتر از 3 قسط و تادیه پیش پرداخت ها در شرایط خصوصی پیمان قید نماید تا در صورت اختلاف برای حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در مورد کسورات قرارداد پیمانکاری به آن مراجعه نمایند.    
کسورات پیمانکاری 
 
کسورات حق بیمه 
قراردادهای پیمانکاری برای اینکه شامل قراردادهای عمرانی باشد ،باید دارای دو ویژگی باشند که در ذیل آمده است :
1-قرارداد پیمان باید فهرست قیمت ها براساس فهرست بهایسازمان برنامه و بودجه باشد وکلیه  مقررات قانونی سازمان در آن رعایت شود.
2-کل یا قسمتی از بودجه عملیات اجرایی را اعتبارات عمرانی دولت تامین کند.
کسورات پیمانکاری در قرارداد عمرانی 
کسورات قانونی که در خصوص حق بیمه در ابتدای امضا قرارداد پیمان از پیش پرداخت های اولیه پیمان کسر میشود،شامل شش درصد کارکرد ناخالص به اضافه شش دهم درصد برای حق بیمه بیکاری 
از پیش پرداخت پیمانکار کسر میشود. از مبلغ شش و شش دهم درصد کسورات حق بیمه، پنج درصد  برعهده کارفرما و یک و شش دهم درصد برعهده پیمانکار است.
کسورات پیمانکاری در قرارداد غیرعمرانی
1-کسورات  حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که تامین و هزینه مصالح اجرای عملیات پیمان بر عهده پیمانکار باشد یا موضوع قرارداد پیمان  خدماتی باشد و
یا عملیات پیمان مکانیکی انجام شود، شامل 7 درصد کارکرد ناخالص و حق بیمه بیکاری باشد، برابر با هفت ممیز هفتاد و هشت درصدکارکرد ناخالص می باشد.
(78/7 درصد)
2-کسورات حق بیمه در قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیرمکانیکی انجام شود،معادل 15 درصد کارکرد ناخالص به اضافه حق بیمه بیکاری که در کل شامل شانزده ممیز شصت و هفت درصد کارکرد ناخالص می باشد.(67/16)
کسورات پیمانکاری
کسورات پیمانکاری
براساس ضابطه اعمال مالیات برارزش افزوده در قرارداد مهندسین مشاور و پیمانکاران به شماره 947 که در تاریخ بیست و دوم فروردین سال هزارو سیصدو هشتاد و هشت مصوب شد ،کارفرما موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشدکه در سال هزارو سیصدو نودو چهارتصویب شد معادل نه درصد می باشد. 
کسورات پیمانکاری 
کسورات مربوط به خسارت در قرارداد
-قانونگذاردر بند (و) از ماده هفده شرایط عمومی پیمان در خصوص کارکنان عملیات پیمان قوانینی به شرح ذیل بیان  نموده است :
1-پیمانکار باید حقوق کارکنان و کارگران در اجرای عملیات پیمان را براساس قانون کار پرداخت کند. در صورتیکه حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت  کند ،مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میدهد.در صورتیکه با وجود اخطار حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت نماید، در پرداخت های بعدی صورت وضعیت موقت اجرای کار، کارفرما مبلغ حقوق عقب افتاده کارکنان را کسر میکندو حقوق کارکنان  را پرداخت میکند.
2-همچنین علاوه برکسرمبلغ حقوق کارکنان پانزده درصد دیگر از مبلغ پرداختی صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند.
 

3-در صورتیکه کسورات از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار
برای مطالبات کارکنان کافی نباشد از مبلغ ضمانت پیمانکار پرداخت میشود.
4-درصورتیکه با توجه به اخطارهایی که مهندس مشاور به پیمانکار برای پرداخت حقوق کارکنان داده است  مطالبات کارکنان را نپردازد کارفرما  پرداخت را انجام میدهد و در صورتیکه بعد از آن نیز در پرداخت حقوق کارکنان بیشتر از یکماه تاخیر داشته باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را براساس شرایط عمومی پیمان دارد. 
‌- قانونگذار در بند( ح )،از ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان محافظت از کار و حق بیمه کار را به پیمانکار واگذار کرده است. در صورتیکه پیمانکار تعهد خود را در این موارد انجام ندهد کسوراتی از وی کسر میشودکه شامل موارد ذیل است :
1-در صورتیکه پیمانکار موارد محافظت از کار و بیمه کار در اجرای عملیات پیمان را انجام ندهد و سهل انگاری نماید،کارفرما  میتواند کارهای محافظت و بیمه کار را انجام دهد و خسارت های مربوطه  بعلاوه پانزده درصد، از مطالبات پیمانکار کسر میکند. 
کسورات پیمانکاری

-براساس ماده بیست و سه شرایط عمومی پیمان پیمانکار مسئول:
محافظت از تاسیسات زیربنایی محل اجرای عملیات پیمان می باشد.در صورتیکه به خطوط آب، برق، گاز آسیب وارد نماید کارفرما برای خسارت وارده به تاسیسات زیربنایی ازپرداخت های صورت وضعیت پیمانکار به علاوه پانزده درصد کسر و به حساب بدهی پیمانکار قرارمیدهد.
-براساس ماده بیست و چهار شرایط عمومی پیمان در صورتیکه پیمانکار اصلی در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء تاخیر داشته باشد و کار پیمانکار توسط مهندس مشاور تایید شود ،کارفرما میتواند عدم پرداخت مطالبات پیمانکار جزء را بررسی کند و در صورتیکه پیمانکار اصلی بدهکار باشد و پیمانکار اصلی از پرداخت امتناع کند ،کارفرما میتواند مطالبات پیمانکار را از پرداختی های صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و پرداخت نماید
 
مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی اساک 
سوالات حقوقی خود رادرخصوص قراردادهای پیمانکاری با موضوع کسورات قرارداد پیمانکاری ،تعهدات پیمانکاری، تضمین قرارداد پیمانکاری و تمدید قرارداد پیمانکاری مطرح نمایید تا مشاورحقوقی پیمانکاری در سریعترین زمان ممکن جوابگوی سوالات شما باشد.
کارشناس حقوقی:فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره همراه :09381690900
40222853
آدرس دفترگروه حقوقی اساک : تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس ،قبل از پل صدر روبروی پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید