حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

17 فروردین1399

حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری حوادث قهری یا فورس ماژور به وقایع غیرقابل پیش بینی ای اطلاق میشود که وقوع آن را به شخص خاصی نمیتوان نسبت داد. - حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری - یعنی حادثه ای که علت خارجی مانند وقایع طبیعی یا عمل دولت سبب ایجاد آن شده است. در صورتی که حوادث قهری ایجاد گردد،کنترل آن از جانب اشخاص غیر ممکن است. بنابراین در حوادث غیرمترقبه و قهری امکان پیشگیری معمولا وجود ندارد. وتنها با استفاده از روش های مدیریت بحران میتوان آثار غیرقابل جبران ناشی از آن را کاهش داد. از جمله موارد مربوط به موارد فورس ماژور باید به سیل، زلزله،آتش سوزی، جنگ، انقلابهای عمومی و حتی گسترش بیماریهای همه گیر مانند وبا، سل و طاعون و .... اشاره کرد. قانون مدنی ایران در ماده 227 به تعریف قوه قهریه یا فورس ماژور پرداخته است . و همچنین موضوع حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان به تفصیل آمده است. آنچه در این میان برای ما حایز اهمیت است، وقوع حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری یا حوادث حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان و اثراتی است که حوادث قهری یا غیر مترقبه در قرارداد پیمانکاری میگذارد. یعنی آنچه به عنوان حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است، در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری شرایط اصلا به این گونه نبوده است و پس از امضای قرارداد و در حین اجرای کار دچار تغییرات بسیاری شده است. سوالات مهم در ارتباط با حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری : 1- حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری شامل چه نوع حوادثی است؟ 2- حوادث قهری یا غیر مترقبه در قرارداد پیمانکاری چه آثار حقوقی به جا میگذارد؟ 3- مسولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری چیست؟ 4- آیا بیمه پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان را بر عهده میگیرد؟ حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان : به طور کلی چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل برای تحقق حالت فورس ماژور سه شرط غیرقابل اجتناب، غیرقابل پیش بینی و وقوع حادثه خارجی  باید وجود داشته باشد. فورس ماژور در واقع یک استثنایی بر اصل لزوم به وفای عهد محسوب میشود. در ماده 43 شرایط عمومی پیمان به حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری اشاره شده است. در این ماده آمده است حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان شامل: جنگ چه از قبل اعلام شده باشد یا اعلام نشده باشد، تمامی انقلاب های صورت گرفته و اعتصاب های انجام شده از سوی عموم مردم، شیوع انواع بیماری هایی که در سطح جهان گسترش یافته اند، زلزله، طوفان، سیل، طغیان،آتش سوزی های گسترده در پهنای وسیع و بروز حوادثی است که از اراده ی طرفین قرارداد پیمان خارج بوده و در روند انجام پروژه اختلال ایجاد نماید. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری بدیهی است در ایجاد حوادث قهری هیچ کدام از طرفین پیمان منبع ورود خسارت نیستند. پس در ابتدا باید علت ایجاد خسارت کاملا مشخص گردد. یعنی طرفی که زیان دیده است باید ثابت کند که براثر حادثه قهری که غیر ارادی است؛ دچار خسارت شده است. استفاده از قاعده تقصیر به عنوان دلیلی برای توجیه اثبات رابطه بین تقصیر و میزان ضرر وارد شده، میتواند کمک کننده باشد. 1. برعهده پیمانکار است تا با تلاش خود تمامی مصالح و تجهیزات مربوط به قرارداد پیمانکاری را که درمحل وقوع حادثه قهریه وجود دارد؛ برای انتقال به یک مکان امن ایجاد نماید. و باید تمام تلاش خود را برای نگه داری از انجام کارهایی که در مدت قرارداد اجرا شده است و حوادث قهری و غیرمترقبه در قرارداد پیمانکاری میتواند خسارات بیشتریبه آنها وارد کند، بنماید. وظیفه کارفرما فراهم کردن امکانات لازم و در اختیار قرار دادن آنها به پیمانکار به منظور تسریع در انجام امور مربوطه است. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری 2. در ارتباط با خسارت های وارد شده به موضوع پیمان: در صورتی که حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان شامل موارد بیمه در قرارداد باشد، برای جبران خسارت با توجه به بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود. در ماده 21 و در بند ج شرایط عمومی پیمان آمده است: پیمانکار باید تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان معین شده است، بیمه نماید. جبران خسارات مربوط به ماشین آلات و ابزارهای مربوط به پیمانکار، تاسیسات و ساختمان های موقت باتوجه به بند د ماده 21 از مواردی است که بر عهده پیمانکار است (به بند د ماده 21 شرایط عمومی پیمان مراجعه شود). در صورتی که خسارات وارد شده به موضوع پیمان شامل موارد و موضوع بیمه و بند ج ماده 21 نباشد یا میزان خسارات وارد شدهبرای گرفتن خسارت کافی نباشد، جبران خسارت ایجاد شده در اثر حوادث قهری بر عهده کارفرما است. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری بعد از پایان یافتن شرایط فورس ماژور و اتمام آن، چنانچه کارفرما لازم بداند: اوضاع به حالت قبل از وقوع حوادث قهریه برگردد، پیمانکار موظف به از سرگیری کارهای مربوط به قرارداد پیمان می باشد. پیمانکار میتواند ازکارفرما تمدید مهلت زمانی معینی را به منظور انجام کارهای قرارداد که به موجب حوادث قهری در اجرای قرارداد تاخیر ایجاد نموده است، تقاضا نماید. پس از بررسی موضوع و رسیدگی به شرایط ایجاد شده، همینطور تایید از طرف مهندس یا مهندسین مشاور و تصویب از طرف کارفرما تمدید مهلت زمانی به کارفرما اطلاع داده میشود. 3. در صورتی که شرایط قهریه به وجود آمده به مدت شش ماه تداوم پیدا کند یا کارفرما دیگر ضرورتی را برای انجام کارهای مربوط به پیمان به حالت قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان نداند باتوجه به ماده 48 پیمان و بدون در نظر گرفتن بند د ماده 48 میتواند خاتمه قرارداد را اعلام کند. پرداخت هزینه توقف کار به مدت بیشتر از 6 ماه با توجه به بندهای ب و ج ماده 49 پیمان بر عهده کارفرما است. مسیولیت قانونی دولت در خسارات ناشی از حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری : اصل التزام به مفاد قرارداد در قواعد حقوقی هر کشوری غیر قابل اجتناب است. و عدم تعهد و اجرای این اصل از هم گسیختگی و تزلزل در جامعه را به همراه خود داشت. لازم است طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود در متن قرارداد باشند و در صورت عدم اجرای آنها ضمانت اجرای لازم اعمال گردد. در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی دولت بیان شده است:  چنانچه در صورت بی احتیاطی یا عمدا در حین انجام وظیفه از سوی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها خسارتی به اشخاص وارد آید شخصا مسئول جبران خسارت میباشند. و در صورتی که وارد آمدن خسارت منتسب به عمل کارمندان نبوده و نقض در وسایل مربوط به اداره باعث ایجاد آن شده باشد، اداره مورد نظر مسیولیت جبران خسارت را برعهده دارد. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری در موارد اعمال حاکمیت دولت: اقداماتی که برای تامین منافع اجتماعی بر طبق قانون و بر حسب ضرورت انجام میشود و سبب ضرر به دیگری میگردد دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست. بنابراین درقانون مسئولیت مدنی اصل بر مسیولیت شخص است نه دولت. هرگاه یک شخص در برابر شخص دیگر مسیولیت جبران خسارت را بر عهده داشته باشد، مسیولیت مدنی برای او قابل اجرا است. از آنجایی که دولت ها در ایجاد بلایای طبیعی و حوادث قهری آگاهی ندارند، مسیولیتی نیز به منظور عدم انجام وظایف از طرف دولتها نمیتوان قابل شد. با توجه به موارد گفته شده قابلیت تعمیم عدم مسیولیت دولت برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان نیز وجود دارد. وکیل متخصص حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری انعقاد قرارداد پیمانکاری موضوعی پیچیده است که شاید امکان مواجه با آن پیش روی شما قرار گیرد. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری نوشتن و جابه جا شدن هر کلمه در هنگام انعقاد قرار داد: میتواند متضمن ایجاد مسئولیت و بار حقوقی برای هریک از طرفین باشد. گروه حقوقی آساک با داشتن وکیل متخصص در امور پیمانکاری، کارآمدترین راه های ممکن در حل مسایل حقوقی مربوط به قراردادهای پیمانکاری را در اختیار شما میگذارد شما میتوانید برای تنظیم یک قرارداد اصولی و مبتنی بر قواعد حقوقی، با دفتر حقوقی آساک تماس برقرار نمایید. بهره گیری از مشاوره های تخصصی ما در ارتباط با وقوع حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان کاسته و به حفظ سرمایه ی شما کمک مینماید. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری تمامی سوالات خود در ارتباط حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان را از کارشناسان حقوقی آساک بپرسید. تلفن های تماس برای برقراری ارتباط با دفتر حقوقی آساک: 02140222853 02140223952 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، روبروی پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم ، واحد 2B رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تاخیرات پیمانکاری

تاخیرات پیمانکاری

17 فروردین1399

تاخیرات پیمانکاری تاخیرات پیمانکاری در پروژه، موضوع مهم و اساسی اختلافات در قراردادهای پیمانکاری است. - تاخیرات پیمانکاری در پروژه - قانونگذار برای حل اختلاف قرارداد پیمان در مورد تاخیرات پیمانکاری در پروژه ،قوانینی در شرایط عمومی پیمان بیان نموده است . پیمانکار و کارفرما برای حل مشکل تاخیرات پیمانکاری در پروژه ،علاوه برارجاع به بندهای شرایط عمومی پیمان میتوانند در شرایط خصوصی پیمان در خصوص تاخیرات پروژه بندهایی اضافه کنند ،اما مفاد شرایط خصوصی باید برطبق شرایط عمومی پیمان باشد و آن را نقص نکند. با توجه به مشکلاتی که در شرایط نقدینگی کشور وجود دارد، در قرارداد موضوع پیمان ، پیمانکار و کارفرما دچار تاخیرات مجاز و غیرمجاز در انجام تعهدات خود میشوند. برای جلوگیری از اختلاف درتاخیرپروژه موضوع پیمان، در ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان در مورد تاخیرات پیمانکاری در پروژه عملیات پیمان ،توضیح داده شده است . تعریف تاخیرات پروژه رویدادی که باعث میشود اجرای عملیات موضوع پیمان،براساس زمان تعیین شده و برنامه تفصیلی در قرارداد پیمان انجام نشود و اجرای عملیات طولانی گردد. تاخیرات در قرارداد پیمان شامل تاخیرات مجاز و غیرمجاز در پروژه می باشد که براساس تاخیر مجاز و تاخیر غیرمجاز عمل میشود. تاخیرات پروژه دارای سه مبنا است : تاخیرات پیمانکاری در پروژه ،برمبنا ی منشا ایجاد تاخیر در قرارداد پیمان تاخیرات پروژه، برمبنای قابل جبران بودن تاخیرات در قرارداد پیمان تاخیرات پروژه ،برمبنای زمان تعیین شده در برنامه تفصیلی تاخیرات شرایط عمومی پیمان تاخیرات شرایط عمومی پیمان ،شامل تاخیراتی هستند که در مفاد شرایط عمومی پیمان توسط سازمان برنامه و بودجه توضیخ داده شده است. تاخیرات شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است : تاخیرات مجاز تاخیرات غیرمجاز تاخیرات مجاز پروژه :در  تاخیراتی که پیمانکار در ایجاد آن مقصر نیست و بصورت غیرقابل کنترل و غیر قابل پیش بینی بوجود میاید و اجرای عملیات پیمان را طولانی میکند. -حوادث قهریه یکی از عواملی است که باعث ایجاد تاخیر مجاز در قرارداد پیمان میشود که شامل سیل ، زلزله ، طوفان است -تغییراتی که کارفرما در اجرای پروژه بوجود میاورد ،نیز میتواند باعث تاخیرات مجاز در اجرای عملیات موضوع پیمان است . - زمانیکه اعتصاب کارگران باعث تعطیلی کارگاه عملیات موضوع پیمان میشود. -کارفرما به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل نکند.مانند اینکه کارفرما زمین کارگاه را تحویل ندهد، یا مصالحی که تعهد به تامین آن دارد را به موقع فراهم نکند. -در صورتیکه در قرارداد پیمان، تاخیر مجاز از طرف پیمانکار در اجرای عملیات پیمان بوجود آید، معادل مدت زمانی که تاخیرمجاز صورت گرفته است ،مدت قرارداد پیمان تمدید میشود. تاخیرات پیمانکاری در پروژه تاخیرات قرارداد پیمانکاری -در تاخیر مجاز از طرف پیمانکار، به جز تمدید زمان قرارداد پیمان، در صورت ایجاد خسارت مالی ،کارفرما موظف است که خسارت مالی تاخیر مجاز در پروژه را به پیمانکار پرداخت نماید. -پیمانکار و کارفرما مواردی که شامل تاخیر مجاز در قرارداد پیمان می باشد را در ابتدا در قرارداد پیمان قید میکنند ،تا در صورت ایجاد تاخیر مجاز، براساس آن استدلال کنند. تاخیرات قرارداد پیمانکاری تاخیرت غیرمجاز قرارداد پیمان تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان ،تاخیراتی هستند که پیمانکار در بوحود آمدن آن مقصراست و کارفرما تعهدی برای پرداخت خسارت به پیمانکار در این نوع تاخیرات پیمانکاری در پروژه ندارد. تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان شامل موارد ذیل است: -تامین نکردن نیروی انسانی برای اجرای عملیات موضوع پیمان قرارداد که باعث تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. - فراهم نکردن ماشین الات و تجهیزات اجرای پروژه در عملیات موضوع پیمان باعث تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. -تامین نکردن مصالح مورد تعهد کارفرما یا پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان باعث تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. -  استفاده پیمانکار از تجهیزاتی که در اجرای عملیات موضوع پیمان بازدهی ندارند، باعث ایجاد تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمان میشود. - پیمانکار، عامل اصلی تاخیرات غیرمجاز است و باید خسارات تاخیر غیرمجاز در قرارداد پیمان را پرداخت کند. لایحه تاخیرات پروژه قانونگذار در ماده سی شرایط عمومی پیمان ، چگونگی تهیه لایحه تاخیرات پیمانکاری در پروژه اجرای عملیات موضوع پیمان را مشخص کرده است . ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه ماده 30 شرایط عمومی پیمان -در صورتیکه  اجرای عملیات موضوع  پیمان، براساس  زمان تعیین شده اولیه در قرارداد پیمان و همچنین بعد از تمدید مدت قرارداد پیمان ، تمام نشود، وظیفه تهیه لایحه تاخیرات پیمانکاری در پروژه برعهده مهندس مشاور می باشد. -مهندس مشاور با موافقت پیمانکار مدت زمان تعیین شده مجاز و غیرمجاز را مشخص و به کارفرما ارائه می نماید. -کارفرما بعد از بررسی موضوع ،مدت زمان اجرای پروژه را به پیمانکار اعلام می نماید و براساس مدت مجاز و غیرمجاز که برای تاخیردر پروژه مجاز است ،مدت زمان اجرای پیمان را تمدید می نماید. ماده 50 شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه کشور که شرایط عمومی پیمان را تصویب نموده است ،در ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان ،خساراتی که برای تاخیرات پروژه در پیمانکاری باید پرداخت شود مشخص کرده است . بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان ( تاخیر قرارداد پیمان ) -بعد از اینکه کار اجرای پروژه تمام شد ،اگر زمان اجرای کار پروژه بیشتر از مدت زمان تعیین شده اولیه در قرارداد، باضافه زمان تمدید شده قرارداد باشد، مهندس مشاور بر اساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان موظف است که دلیل تاخیرات پیمانکاری در پروژه  را بررسی کندو مدت زمان تاخیر غیرمجاز را مشخص کند و بعد از اینکه کارفرما آن را مصوب نمود ، براساس موارد ذیل، خسارت تاخیر در اجرای پروژه را حساب کند. -در صورتیکه مجموع زمان تاخیرغیرمجاز بیشتر از یک دهم زمان تعیین شده قرارداد پیمان نباشد، در ازای تاخیر برای هر روز در اجرای کار موضوع پیمان ، یک دوهزارم مبلغی که برای کار اجرایی باقیمانده در آن تاخیر شده است ،خسارت تاخیر مشخص شده است . - در صورتیکه زمان تاخیر غیرمجاز بیشتر از یک دهم زمان تعیین شده قرارداد پیمان باشد، برای یک دهم مدت زمان تعیین شده قرارداد، براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان خسارت تاخیر، تعیین میشود. ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه -برای مدت زمان تاخیر بیشتر تا یک چهارم قرارداد، یک هزارم مبلغ باقیمانده از اجرای پروژه که تاخیر انجام نشده است ،برای هر روز، خسارت تاخیر تعیین میشود. -اگر مدت زمان تاخیر غیرمجاز از یک چهارم زمان قرارداد پیمان بیشتر باشد و قرارداد ادامه پیدا کند،خسارتی که از پیمانکار دریافت میشود ، تاخیرات قرارداد پیمانکاری نباید از مجموع خسارتی که براساس بند 2 همین ماده بیشتر باشد و زمان اضافی برابر با یک چهارم زمان قرارداد پیمان برای ادامه  اجرای عملیات اجرای کار پروژه بدون اینکه خسارتی از پیمانکار دریافت شود صورت میگیرد. -برای تعیین مبلغی که در اجرای آن تاخیر شده است ،از روش ذیل استفاده میشود. -مبلغ قرارداد اولیه پیمان را از مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهایی که تا زمان پایان قرارداد پیمان انجام شده ،کم میکند و عدد بدست آمده مبلغی است که برای اجرای عملیات موضوع پیمان تاخیر ایجاد شده است . -در صورتیکه قرارداد پیمان بدلیل مواردی که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بیان شده است فسخ شود ،یا براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، قرارداد پایان یابد، تاخیر در پروژه را براساس برنامه زمانی تفصیلی که وجود دارد و با رعایت مقررات ماده 30 شرایط عمومی پیمان بررسی و مدت زمان مجاز و غیرمجاز تاخیر در پروژه را مشخص میکنند. ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه -براساس  این بند از ماده 50 شرایط عمومی پیمان ،تاخیراتی که توسط پیمانکار در اجرای پروژه صورت گرفته و غیرمجاز است، مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر در پروژه، برعهده پیمانکار است . -در این صورت برای تعیین مبلغ باقیمانده ازکار قرارداد پیمان که در اجرای آن تاخیر پیمانکار تا تاریخ فسخ یا اتمام پیمان انجام شده را از مبلغ کار اجرایی عملیات پیمان کم میکنند. -در صورتیکه گرفتن خسارت تاخیرقرارداد پیمان، بیشتر از مبالغی که در ماده 50 شرایط عمومی پیمان مشخص شده باشد و براساس مدارک و دلایل مبلغ آن را تعیین کنند ،خسارت تاخیر پروژه برطبق آن حساب میشود. ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان در این ماده از شرایط عمومی پیمان ،در خصوص تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت و قطعی و تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی توضیح داده شده است . ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه تبصره یک از ماده 51 شرایط عمومی پیمان -اگر کارفرما در رسیدگی به صورت وضعیت موقت یا قطعی و یا تهیه صورتحساب نهایی، تاخیر داشته باشد و این تاخیر باعث شود ، پیمانکار ضمانت نامه پیمانکاری را تمدید نماید و متحمل هزینه اضافی شود ،کارفرما موظف است که هزینه پیمانکار را پرداخت کند. -اگر کارفرما در آزاد کردن ضمانتنامه پیمانکاری بیشتر از 3 ماه تاخیر داشته باشد، باید ضمانت نامه را آزاد کند. تبصره دو از ماده 51 شرایط عمومی پیمان در صورتیکه در صورت حساب قطعی پیمانکار مشخص شود که پیمانکار بدهی ندارد یا مبلغ بدهی وی به کارفرما کمتر از نصف کسوراتی است که بابت ضمانت حسن انجام کاراز پرداختی پیمانکار کم شده است ،یا براساس صورت حساب نهایی ،پیمانکار بدهی نداشته باشد، باید ضمانت نامه ها آزاد شودو تاخیری که در آزاد شدن ضمانت نامه پیمانکاری بوجود آمده است را کارفرما به پیمانکار پرداخت کند. ​تاخیرات پیمانکاری در پروژه تاخیرات قرارداد پیمانکاری وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک پیمانکار عزیز قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است . میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید . کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

16 فروردین1399

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان ، تعهداتی دارند که برای انجام تعهدات ،ملزم به دادن ضمانت نامه می باشند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است. تضمین تعهدات درقرارداد پیمانکاری شامل، تضمین تعهدات پیمانکار و تضمین تعهدات کارفرما می باشد. هدف از تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری این است که در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما یا پیمانکار بتوان آن را جبران کرد. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است : ماده 34 شرایط عمومی پیمان تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری -در ابتدای تنظیم قرارداد ،برای اینکه پیمانکار به تعهداتی که در قرارداد امضا نموده است عمل کند باید مبلغی معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان را با موافقت کارفرما در ابتدای مناقصه به کارفرما تحویل دهد. -ضمانت نامه تضمین تعهدات پیمانکار برای مدت یک ماه از زمانیکه موضوع عملیات پیمان به پیمانکار تحویل موقت شده است ،اعتبار دارد . - در صورتیکه پیمانکار بعد از پانزده روز از تاریخ منقضی شدن ضمانت نامه، اعتبار ضمانت نامه را تمدید نکند، قانون به کارفرما این حق را داده است که مبلغ تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری را از بانک برداشت و بعنوان وثیقه در حساب خود نگهداری کند. -تضمین تعهدات پیمانکار، در قرارداد پیمانکاری بعد از اینکه صورت مجلس مصوبات موقت  تصویب شد ، کارفرما براساس تبصره یک ماده 34 شرایط عمومی پیمان ضمانت نامه راآزاد میکند. تبصره ماده 34 شرایط عمومی پیمان ( تضمین تعهدات پیمانکار ) -در صورتیکه صورت وضعیت موقت براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان تنظیم شود و در زمان یکماهه فرصت برای تحویل موقت ، اگر براساس صورت وضعیت موقت ،پبمانکار بدهی داشته باشد، یا مجموع بدهی کمتر از نصف کسورات تضمین حسن انجام کار پیمانکار باشد ، کارفرما باید ضمانت نامه را براساس مواد چهل و یک و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان که بعنوان وثیقه در حساب خود نگه داشت آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری ضمانت نامه پیمانکاری برای انجام تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری از آنجاییکه پیمانکار و کارفرما از وضعیت مالی و توانایی فنی و اجرایی عملیات پیمان آگاهی ندارند ، از این رو در ابتدای قرارداد پیمانکاری ،پیمانکار برای تضمین تعهدات در پیمانکاری بایدضمانت نامه دهد. برای ضبط ضمانت پیمانکاری و استرداد تضمین تعهدات پیمانکار و تمدید ضمانت نامه پیمانکاری ،باید براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط قانونگذار که در قرارداد پیمان سازمان برنامه و بودجه می باشد عمل شود. انواع ضمانت نامه پیمانکاری ضمانت نامه پیمانکار -تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه و مزایده  قرارداد موضوع پیمان -ضمانت نامه مربوطه در مناقصه و مزایده ،برای اینکه پیمانکار در مورد مبلغی که برای اجرای عملیات پیمان پیشنهاد داده است، تضمین کند از وی دریافت میشود. - براساس پیشنهادات ارسالی پیمانکاردرمناقصه ومزایده ،پیشنهادهایی که بالاترین مبلغ را ارائه نمودند برنده مناقصه و مزایده می باشند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری -در صورتیکه پیمانکار برنده اول، قرارداد پیمان را قبول نکند،ضمانت نامه وی ضبط میشود. - بعد از انتخاب برنده پیمانکار در مناقصه پیمانکاری یا مزایده پیمانکاری ،ضمانت نامه پیمانکاران دیگر از طریق بانک باطل میشود. ضمانت نامه حسن انجام کار ( تضمین تعهدات پیمانکار) -پیمانکار برای اینکه به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل کند در زمانیکه پیمانکار قرارداد را امضا میکند ، باید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به کارفرما تحویل دهد. -کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان را به اتمام رساند و صورت جلسه موقت را مصوب کند، باید ضمانت نامه را به پیمانکار تحویل دهد. -تاریخ اعتبار ضمانت نامه باید یکماه بعد از تحویل موقت قرارداد پیمان باشد. - در قرارداد پیمان ،در پرداختهایی که در هر صورت وضعیت ،برای پیمانکار واریز میشود،مبلغ ده درصد برای ضمانت حسن انجام کار کم میشود. -کارفرما در ابتدای امضای قرارداد پیمان، ضمانت نامه انجام تعهدات را از پیمانکار دریافت میکند ، تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری بعد از اتمام کار به پیمانکار تحویل داده میشود. براساس ماده 34 شرایط عمومی پیمان ،مبلغ ضمانت نامه انجان تعهدات ،معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان است. -پیمانکار میتواند به جای پرداخت مبلغ پنج درصد ،ضمانت نامه مبلغ حسن انجام کار را به کارفرما پرداخت کند. ماده  سی و پنج شرایط عمومی پیمان کارفرما در هر پرداختی که براساس صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت میکند، ده درصد از مبلغ پرداختی صورت وضعیت موقت را برای تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری با عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار کسر میکند. مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار در دومرحله به پیمانکار برگشت داده میشود. -نصف مبلغ ضمانت حسن انجام کار براساس ماده چهل شرایط عمومی پیمان بعد از اینکه صورت وضعیت قطعی مصوب شد ، به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری - نصف دیگر مبلغ ضمانت حسن انجام کار،براساس شرایط مواد چهل و دو و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان ،بعد از تحویل قطعی موضوع پیمان به کارفرما به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. ضمانت نامه پیش پرداخت (تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری) در ابتدای قرارداد پیمان، برای اینکه پیمانکار مصالح و تجهیزات موضوع عملیات پیمان را تامین کند ،کارفرما مبلغی بصورت پیش پرداخت به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکند . -کارفرما در ادامه عملیات موضوع پیمان و با توجه به پیش صورت وضعیت، مبالغ را از حساب پیمانکار کم میکند. - براساس قانون درقراردادهای پیمانکاری ،مبلغی که برای تضمین تعهدات پیمانکاری بعنوان ضمانت نامه پیش پرداخت تعیین میشود، برابر با بیست درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است. - از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما ،هشت درصد بعد از تحویل زمین به پیمانکار پرداخت میشود. - از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما ،شش و نیم درصد مبلغ قرارداد پیمان ،بعد از اینکه پیمانکار شصت درصد ماشین الات و تجهیزات کارگاه را تهیه کرده است ، به پیمانکار پرداخت میشود. -از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت توسط کارفرما ،پنج و نیم درصد بعد از اینکه سی درصد مبلغ قرارداد پیمان براساس صورت وضعیت ماهانه انجام شده باشد، باید به پیمانکار پرداخت شود. - اعتبار ضمانت نامه پیش پرداخت تا اتمام مدت زمان قرارداد پیمان است . شرایط ضبط ضمانت نامه در تضمین تعهدات پیمانکار برای اینکه تضمین تعهدات پیمانکار از طرف کارفرما ضبط شود ،براساس شرایط عمومی پیمان باید قرارداد پیمان ، بدلایل قانونی فسخ شده باشد یا پیمانکار از اجرای عملیات موضوع پیمان برکنار شود. ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه -تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه از انواع ضمانت نامه های بانکی است. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری -مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه از تاریخی که پیشنهادات مناقصه شروع شود می باشد. -کارفرما میتواند اعتبار ضمانت نامه شرکت مناقصه را به مدت سه ماه افزایش دهد. براساس ماده ده (آیین نامه تضمین) بند ث اگر شرایط ضبط ضمانت نامه براساس قرارداد پیمان  بوجود آید، کارفرما وظیفه دارد که موضوع ضبط وثیقه را با دلایل و مستندات کتبی به پیمانکار ابلاغ کند. -در صورتیکه بعد از مدت شش ماه از ابلاغ ضبط ضمانت نامه به  پیمانکار، کارفرما ضبط ضمانت نامه را از مرجع اجرای ضمانت نامه درخواست نکند، ضمانت نامه شرکت درمناقصه پیمانکار آزاد میشود و کارفرما بعد از این مدت نمیتواند درخواست ضبط نماید. وکیل ضمانت نامه پیمانکاری پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است . قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از  مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند . همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. از آنجاییکه قرادادهای پیمانکاری بخصوص دریافت ضمانت نامه قراداد پیمان نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد ،قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری  ، با وکیل ضمانت نامه پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره پیمانکاری و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد. فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تعهدات در قرارداد پیمانکاری

15 فروردین1399

تعهدات در قرارداد پیمانکاری قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان، تعهدات در قرارداد پیمانکاری که کارفرما و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشند را تعیین کرده است . انجام تعهدات در قرارداد پیمانکاری نیاز به ضمانت اجرایی دارد و در شرایط عمومی پیمان، ضمانت اجرایی تعهدات در قرارداد پیمانکاری را  مشخص کرده است . در این مقاله در مورد بندهای شرایط عمومی پیمان - فصل دوم تاییدات و تعهدات پیمانکاری ماده 16 الی 27 - فصل سوم تعهدات وکارفرما در قرارداد پیمانکاری ماده 28 الی 33 -فصل چهارم تضمین موارد تعهدات قرارداد پیمانکاری ماده 34 الی 42 در ابتدای مقاله به طور خلاصه تعهدات در قرارداد پیمانکاری شامل تعهدات کارفرما در قرارداد پیمان و تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان و تعهدات شخص ثالث در قرارداد پیمانکاری بیان شده است . تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری -کارفرما متعهد است که کارگاه را در زمان تعیین شده در قرارداد پیمان به پیمانکار تحویل دهد. -کارفرما متعهد به پرداخت پیش پرداخت ها به پیمانکار است . -کارفرما متعهد به پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و صورت وضعیت موقت می باشد. -کارفرما متعهد به تحویل گرفتن موضوع پیمان به صورت قطعی است . -کارفرما باید پیش پرداخت های اولیه را به پیمانکار پرداختکند. - کارفرما موظف است که در صدی از پیش پرداخت پیمانکار رابرای حق بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری در قراردادپیمانکاری کسر کند و بعنوان تضمین انجام بیمه  کارکنان وپرداخت مالیات در حساب خود نگه دارد. تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری : -پیمانکار تعهد دارد که عملیات اجرایی موضوع پیمان را برطبق تعهدات در قرارداد پیمانکاری اجرا کند. -پیمانکار موظف به مباشرت در اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد. -پیمانکار موظف است که موضوع پیمان را بیمه کند و تعهداتی که در مقابل اشخاص ثالث در قرارداد پیمان وجود دارند را انجام دهند. -زمانیکه پیمانکار و کارفرما تعهدات در قرارداد پیمانکاری را انجام ندهند ،اختلاف بوجود میاید و برای حل اختلاف در قرارداد پیمان، ارجاع به مرجع قضایی و غیرقضایی در شرایط عمومی پیمان بیان شده است . تعهدات پیمانکار در قراداد پیمانکاری پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در سه مرحله براساس زمان اجرای عملیات پیمان تعهد دارد و باید وظایفی را که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است ، در مقابل کارفرما و شخص ثالث انجام دهد. تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری قبل از انعقاد قراردادپیمان شامل مورد ذیل است : -پیمانکار موظف است که در مناقصه موضوع پیمان ،شرکت کند و ضمانت نامه ای که برای شرکت در مناقصه لازم است باید پرداخت کند. تعهداتی که پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در زمان اجرای عملیات پیمان موظف به انجام آن است. تعهدات در قرارداد پیمانکاری شامل موارد ذیل است : -پیمانکار براساس یکی از بندهای ماده 16 شرایط عمومی پیمان متعهد است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض را رعایت نماید و در صورتیکه این موارد را رعایت نکند، مسئول اجرا نکردن قوانین و مقررات است . - ماده هفده شرایط عمومی پیمان -تعهد پیمانکار در خصوص تامین نیرو عملیات اجرایی،استخدام افراد متخصص و با تجربه می باشد. -پیکانکار موظف به پرداخت حقوق کارکنان براساس قانون کار می باشد. اگر پیمانکار در پرداخت حقوق به کارگران تاخیر داشته باشد، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میکند که حقوق کارگران را پرداخت کند. -بعد از اخطار مهندس مشاور و عدم پرداخت حقوق کارگران ،کارفرما مبلغ حقوق کارگران را به اضافه پانزده درصد از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده هجده شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) -براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار در قبال حسن اجرای کار ، برنامه کار اجرایی پیمان ، تهیه گزارش از پیشرفت عملیات اجرایی موضوع پیمان ،انجام هماهنگی با پیمانکاران دیگر( پیمانکاران جزءو فرعی)و هماهنگی با رئیس کارگاه متعهد می باشد. ماده نوزده شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار متعهد است که نقاط نقشه را کنترل کند، و سپس نقشه را پیاده نماید و کلیه اندازه گیری ها را انجام دهد. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده بیست شرایط عمومی پیمان براساس این ماده ،پیمانکار متعهد است که کارگاه موضوع عملیات پیمان را مجهز کند،و مصالح و تجهیزات و ماشین الات کارگاه را تهیه کند. ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) پیمانکار مسئولیت محافظت و نگهداری از تجهیزات کارگاه و محافظت و ایمنی کار و کارگران را برعهده دارد. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده بیست و دو شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ،تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان ، شامل مرتب کردن کلیه مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستورات کار نیز می باشد. ماده بیست و سه شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده ازشرایط عمومی پیمان ،پیمانکار موظف است که از تاسیات زیربنایی خطوط لوله آب ، گاز و برق محافظت نماید. ماده بیست و چهار شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده شرایط عمومی،پیمان پیمانکار میتواند با رعایت شرایط و مقررات اجرای عملیات پیمان را کلی یا جزیی به پیمانکار دیگر بسپارد. ماده بیست و پنج شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) براساس این ماده شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در صورت موارد ذیل میتواند کار اجرای پیمان را در شب انجام میدهد. تعهدات در قرارداد پیمانکاری ماده بیست و شش شرایط عمومی پیمان (تعهدات پیمانکار) پیمانکار در اجرای عملیات پیمان ،شی عتیقه و یا اشیای مربوط به آثار باستانی را پیدا کند باید به دستگاه انتظامی اطلاع دهد. - پیمانکار اجرای عملیات پیمان را باید خود شخصا انجام دهد،یا با اجازه کارفرما  اجرای کل یا قسمتی از عملیات پیمان را به پیمانکار دست دوم ( فرعی یا جزء ) بسپارد. -پیمانکار موظف است که اجرای عملیات پیمان را برطبق مدت زمان تعیین شده در قرارداد به اتمام برساند. - پیمانکار متعهد است که مصالح ، تجهیزات و ماشین الات اجرای عملیات پیمان را تهیه کند . - پیمانکار در این دوره از عملیات اجرایی پیمان در مقابل اشخاص ثالث نیز تعهداتی دارد که باید آنها را انجام دهد. تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان در مقابل اشخاص ثالث تعهدات در قرارداد پیمانکاری در ماده هفده از شرایط عمومی پیمان در خصوص تعهدات پیمانکار در قبال اشخاص ثالث توضیح داده شده است. حقوق کارگران باید رعایت شود. از ملک های  همسایه موضوع پیمان حفاظت نماید و هیچ گونه تصرفی در آنها انجام ندهد. از تاسیسات زیرزمینی آب برق گاز حفاظت کند. کنترل نقاط نقشه پیمانکار موظف به تجهیز نمودن کارگاه است . بعد از تحویل کارگاه باید مصالح و تجهیزات ماشین الات را تهیه کند. پیمانکار موظف است که از اجرای عملیات موضوع پیمان  حفاظت کند. پیمانکار موظف است که کارکنان و کارگران پروژه را بیمه نماید. پیمانکار موطف است که حقوق و مزایای کارکنان و کارگران را براساس قانون پرداخت کند. تعهدات در قرارداد پیمانکاری تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری بعد از اجرای عملیات اجرایی موضوع پیمان که شامل موارد ذیل است : تحویل موقت  موضوع پیمان تحویل قطعی موضوع پیمان تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری کارفرما تعهداتی در قرارداد پیمانکاری دارد که براساس ماده شرایط عمومی پیمان ،موظف به اجرای آن می باشد. در ذیل تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری به طور خلاصه بیان شده است: ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) تعهد کارفرما در قرارداد پیمان در این ماده این است که کارگاه  برای اجرای عملیات پیمان را به پیمانکار تحویل دهد. ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما میتواند مقدار کار عملیات پیمان و قیمت ها را تعییر دهد و نرخ پیمان را تعدیل نماید.(تعدیل قرارداد پیمانکاری) ماده سی شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما میتواند مدت زمان اجرای عملیات پیمان را تغییر دهد. ماده سی و یک شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما موظف است که  عملیات موضوع پیمان را مدیریت نماید. ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان (تعهدات کارفرما) کارفرما موظف است ،بر اجرای عملیات پیمان که توسط پیمانکار صورت میگیرد، نظارت میکند. تعهدات در قرارداد پیمانکاری وکیل پیمانکاری پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجودآمده است . قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و ابهامات خود را در موردقراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند. همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل بامشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. تعهدات در قرارداد پیمانکاری کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
حل اختلاف در قرارداد پیمان

حل اختلاف در قرارداد پیمان

13 فروردین1399

حل اختلاف در قرارداد پیمان در هر قراردادی یکسری اختلاف بین طرفین بوجود میاید و قراردادهای پیمانکاری از این اختلاف مستثنی نیستند. موضوع حل اختلاف در قرارداد پیمان امری مهم و اساسی در قراردادها بخصوص قرارداد های دولتی هستند و قانونگذار در این مورد در شرایط عمومی پیمان به حل اختلاف قرارداد در پیمان اشاره کرده است و قوانین و مقرراتی تصویب نموده است که در ابتدای اختلاف، پیمانکار و کارفرما باید به آن مراجعه کنند. قانونگذار در شرایط عمومی پیمان ماده پنجاه وسه در مورد حل اختلاف در قرارداد پیمان سخن گفته است . ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان حل اختلاف در قرارداد پیمان ( حل اختلاف پیمان) -اگر پیمانکار یا کارفرما در خصوص اجرای هریک از بندهای مفاد قرارداد پیمان ، دچار اختلاف شوند، یا مفاد پیمان را به نظر خود تفسیر مختلف و جداگانه کنند ، قبل از اینکه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند ، میتوانند براساس موارد ذیل عمل کنند: شیوه های حل اختلاف در قرارداد پیمان -در صورتیکه کارفرما و پیمانکار در خصوص بخشنامه ای که بر اساس ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه کشور ، سازمان برنامه و بودجه آن را به طرفین قرارداد پیمان ابلاغ کند وهریک از طرفین قرارداد پیمان از مفاد  بخشنامه برداشت مختلف داشته باشند، در این حالت در خصوص تفسیر متن بخشنامه از سازمان برنامه و بودجه استعلام میکنند و هر برداشتی که سازمان در مورد مفاد قرارداد پیمان داشت ، حل اختلاف در قرارداد پیمان را براساس آن اجرا میکنند. -اگر اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در مورد تفسیر متن بخشنامه نباشد و هردو برداشت یکسان از متن بخشنامه سازمان برنامه و بودجه داشته باشند و اختلاف خارج از این موضوع باشد ،طرفین قرارداد پیمان ،کارشناس انتخاب میکنند و در هیئت کار شناسی حل اختلاف در قرارداد پیمان بررسی و طرفین براساس رای کارشناس به قرارداد پیمان عمل میکنند. -اگر پیمانکار و کارفرما به رای کارشناس اعتراض کنند و رای هیئت کارشناسی را قبول نکنند ،باید موضوع داوری را به ریاست سازمان برنامه و بودجه بسپارند. - در صورت اختلاف در برداشت از مفاد پیمان ،پیمانکار و کارفرما ،داوری در مورد موضوع اختلاف را به سازمان برنامه و بودجه  واگذار میکند. - این بند از ماده 53 شرایط عمومی پیمان در مورد حل اختلاف در قرارداد پیمان دارای دو تبصره می باشد که در ذیل امده است : تبصره یک :اگر  داوری در حل اختلاف موضوع قرارداد پیمان را رئیس سازمان برنامه و بودجه قبول کند ،مرجع صالح برای رسیدگی به حل اختلاف در قرارداد پیمان ،در بحث داوری ،شورای عالی فنی است. تبصره دو از حل اختلاف در قرارداد پیمان تبصره دو : بعد از ارجاع اختلاف قرارداد پیمان به داوری توسط سازمان برنامه و بودجه و رسیدگی توسط شورای عالی فنی ،موضوع اختلاف قرارداد پیمان ، براساس قوانین و مقررات مربوط به آن بررسی و رای صادر میشود و طرفین ملزم به اجرای رای شورای عالی فنی می باشند. - اگر چه موضوع اختلاف برای حل اختلاف پیمان به شورای عالی فنی واگذار میشود و طرفین براساس رای آن عمل میکنند ،اما این موضوع نمیتواند طرفین قرارداد پیمان را به این که تعهدات خود را براساس قرارداد پیمان انجام ندهند،ملزم کند،.بلکه پیمانکار و کارفرما باید تعهدات خود را در چارچوب قرارداد پیمان انجام دهند. به پیمانکاران و کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری غیردولتی توصیه میشود که در تنظیم قرارداد پیمان در قسمت حل اختلاف در قرارداد پیمان ارجاع اختلاف به داوری را مشخص و شخصی که بعنوان داور در صورت اختلاف قرارداد پیمان تعیین شده است، مشخص شود، زیرا ارجاع اختلاف قرارداد به داور حل اختلاف سریعتر انجام میشود و مراجعه به مرجع قضایی و حل اختلاف به طول مینجامد. ارجاع  داوری  برای حل اختلاف قرارداد پیمان داوری امری است که طرفین قرارداد در زمانیکه دچار اختلاف شدند برای حل مشکل خود و رسیدگی به دعوا را به یک یا چند شخص واگذار میکنند که به این موضوع در حل اختلاف داوری میگویند . سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا  قانونگذار در مورد داوری در اختلافات در قراردادها قانونی تصویب نموده است ؟ ماده چهارصد و پنجاه و چهار الی پانصد و یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی که در سال 1379 تصویب شد ،به  امر داوری اختصاص داده شده است . داوری در حل اختلاف در قرارداد پیمان - در ابتدای تنظیم قرارداد ، در بند حل اختلاف موضوع  ارجاع اختلاف به داوری را قید نمود. -همچنین بعد از انعقاد قرارداد نیز میتوان در قرارداد جداگانه ارجاع اختلاف پیمان را به داوری قید نمود. - حالت سوم زمانیست که پیمانکار و کارفرما در مورد ارجاع اختلاف به داوری بندی به قرارداد اضافه نکرده اند و یا بعد از قرارداد نیز قرارداد جداگانه تنظیم نکرده اند در این حالت نیز طرفین قرارداد بعد از بوجود آمدن نزاع و اختلاف در مورد بندهای قرارداد پیمان  میتوانند با توافق هم تقاضای داوری کنند. -پیمانکار و کارفرما حتی بعد از اینکه دادخواست خود را در دادگاه مطرح کردند ،میتوانند حل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. ماده قانون داوری در حل اختلاف در قرارداد پیمان براساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی هر شخصی که اهلیت قانونی برای طرح دعوا دارد میتواند حل اختلاف خود را در چه در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، یا در دادگاه مطرحو در مرحله نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد،میتواند به داور ارجاع کند. -داور میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، یعنی میتواند یک شخص باشد، یا شرکتی را برای داوری مشخص کند. حل اختلاف در قرارداد پیمان در قرارداد دولتی -قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری، بخصوص قراردادهای دولتی ،سازمان برنامه و بودجه می باشد که ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه را به اصول کلی شرایط عمومی که در همه قراردادهای پیمان یکسان است ،اختصاص داده است و بعد از مصوب شدن توسط وزیران برای اجرا شدن به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است . دفترچه موافقت نامه شرایط عمومی پیمان قرارداد،طبق بخشنامه شماره 54/842 -102/1088 در تاریخ سه خرداد هزار و سیصد و هفتاد و هشت برای  مهندسین مشاور وپیمانکاران و کارفرمایان ابلاغ شده است .ماده 53 شرایط عمومی پیمان به حل اختلاف بین پیمانکار ر و کارفرما اختصاص یافته است . -در خصوص ارجاع امر داوری در حل و فصل اختلافات به شورای عالی فنی، براساس ماده  قانونی که برای اصلاح تبصره هشتاد قانون برنامه و بودجه که شورای انقلاب در تاریخ سیزده بهمن سال هزارو سیصد و پنجاه وهشت تصویب نمود ،شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و میتواند داوری در حل اختلافات در قرارداد پیمان را به عنوان سازمان انجام دهد. - قانونگذار در اصل صدو سی و نه قانون اساسی (139 قانون اساسی) و برطبق ماده چهارصد و پنجاه و هفت قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم گرفتن در خصوص اینکه دعوای پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان اموال دولتی و عمومی با  داوری حل و فصل شود باید هیئت وزیران آن را تصویب و به اطلاع مجلس برساند. -براساس تصویب نامه ای که در تاریخ بیست و سه بهمن سال هزار و سیصد و نودو دو مصوب شد  با شماره 179611/ت50151در تاریخ دوم اسفند سال هزارو سیصد و نود و دو توسط معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد ،جناب آقای محمدباقر نوبخت نماینده رئیس جمهور  بعنوان داور در قراردادهای پیمان دولتی و عمرانی تعیین شده است و تصمیم وی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران می باشد. وکیل داوری قرارداده پیمانکاری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک متشکل از وکلای متخصص در زمینه پیمانکاری و داوری در قراردادهای پیمانکاری داوری اختلافات مابین پیمانکار و کارفرما را پذیرفته و در بحث داوری در اختلافات قرارداد پیمانکاری تسلط کامل داشته و همکاری لازم را با شرکتهای پیمانکاری و کارفرمایان دارد.در حل اختلاف در قرار داد پیمان ،داورانی را انتخاب کنید که به مقررات و قوانین قرارداد پیمان بخصوص مقررات داوری تسلط کامل داشته باشند .قبل از هر اقدامی با وکیل داوری قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. حل اختلاف در قرارداد پیمان کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغسفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

12 فروردین1399

شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار ؛ در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما بیان شده است - شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار - که قانونگذاردر  قرارداد پیمان این حق را برای طرفین قرار داد پیش بینی کرده است که براساس دلایل قانونی، قرارداد را یکطرفه فسخ و پیمان خاتمه یابد.برای فسخ پیمان ،شرایط و دلایلی ضروری است و پیمانکار و کارفرما بعد از بهم زدن پیمان باید اقداماتی را انجام دهند. در این مقاله درمورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار و شرایط و اقداماتی که پیمانکار در فسخ پیمان انجام میدهد شرح داده شده است . خاتمه پیمان ،موضوعی است که بیشتر افراد تصور میکنند که فقط کارفرما در قرارداد پیمان، حق فسخ قرارداد را دارد ، در صورتیکه کارفرما تعهدی که برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت های پیمان را دارد و آن را انجام ندهد پیمانکار این حق را دارد که برای فسخ پیمانکاری به مرجع قضایی مراجعه و دادخواست مطرح کند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در  عملیات اجرایی پیمان، بدلایل ذیل پیمانکار میتواند قرارداد را فسخ کند. -در صورتیکه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار تاخیر داشته باشد. -در صورتیکه کارفرما در تایید کردن صورت وضعیت قطعی پیمان بیشتر از نود روز تاخیر کند. -زمانیکه کارفرما،زمین برای ایجاد کارگاه موضوع پیمان را سه ماه دیرتر از تاریخی که در قرارداد ذکر شده است ،به پیمانکار تحویل دهد و این تاخیر باعث شود که عملیات اجرایی موضوع پیمان بیشتر از بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد متوقف شده باشد. -زمانیکه کارفرما متعهد شود که مصالح و تجهیزات و تسهیلات اجرای عملیات پیمان را تامین کند و در این تامین که در مواد پیمان ذکر شده است به مدت نود روز تاخیر داشته باشد و نتیجه این تاخیر  این باشد که پیمانکار بیست و پنج درصد اجرای پروژه تعویق بیفتد. شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار -در صورتیکه  مبلغی که در قرارداد پیمان قید شده است ، به  بیست و پنج درصد از مبلغ پیمان در قرارداد زیاد یا کم شود. - بعد از اینکه  بدلایل ذکر شده در بالا  درخواست بهم زدن قرارداد پیمان از طرف پیمانکار مطرح شد کارفرما پانزده روز فرصت دارد که با پیمانکار برای ادامه عملیات اجرایی موضوع پیمان مذاکره کند. -اگر در مدت چهارده روز که کارفرما پیمانکار را برای توافق به جلسه دعوت کرده است ،برای ادامه عملیات اجرایی پیمان به توافق نرسند، قرارداد خاتمه می یابد و اقداماتی که بعد از خاتمه پیمان ضروری است انجام میشود. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار مرجع صالح رسیدگی به خاتمه پیمان از طرف پیمانکار -در صورتیکه کارفرما مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان پرداخت نکند،پیمانکار با اختیار خود نمیتواند اجرای عملیات موضوع پیمان قرارداد را متوقف کند، بلکه در صورت عدم پرداخت مبالغ صورت وضعیت ،باید در خواست فسخ قرارداد را از مرجع قضایی ،دادگاه صالح درخواست کند. -قرارداد پیمان ،عقدی معوض می باشد که قراردادی دوطرفه بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده و در این قرارداد پیمانکار موظف است که عملیات اجرایی موضوع پیمان را انجام دهد و کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری در ادامه اجرای فیزیکی پروژه پیمان می باشد. -در این قرارداد قاعده حق و تکلیف بین پیمانکار و کارفرما وجود دارد که کارفرما خواستار کامل شدن موضوع پیمان است و پیمانکار در اجرای پروژه در هر مرحله مستحق دریافت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری است. -در بعضی از قراردادها کارفرما مبالغ صورت وضعیت را براساس زمان تعیین شده در قرارداد پرداخت نمیکند ،یا اینکه چکی که برای پرداخت صورت وضعیت موقت پیمانکاری داده شده است وصول نمیشود و این باعث ایجاد مشکل  نقدینگی برای پیمانکار میگردد. در این حالت ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار ایجاد میشود و در این مرحله پیمانکار به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی میکند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در شرایط عمومی پیمان قرارداد به این موضوع اشاره شده است که کارفرما میتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند. در مورد خاتمه پیمان از طرف پیمانکار  مطلبی بیان نشده است . اما آنچه مورد توجه است این می باشد که بر اساس قواعد عمومی قرارداد، شرایط خاتمه پیمان ار طرف پیمانکار براساس قانون مادر و قانون امره وجود دارد. در شرایط عمومی پیمان برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت به پیمانکار کارفرما میتواند چک صادر کند. قانونگذار در ماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور (چگونگی پرداخت مبلغ )کارفرما موظف است مقررات صادر کردن چک را برای صورت وضعیت پیمانکاری رعایت نماید. سوالی که در اینجا بوجود میاید این است که اگر کارفرما مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری را با صدور چک پرداخت نکند ،پیمانکار چه اقدامی میتواند انجام دهد و قانون چه ضمانت اجرایی را در این خصوص تعیین کرده است .؟در پاسخ به این پرسش میتوان این نکته را بیان نمود که -در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری در خصوص تضمین در صورت عدم پرداخت چک مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری قانونی ذکر نشده است . اما در این مورد میتوان به قانون مدنی بعنوان قانون مادر ارجاع داد. ماده 237 قانون مدنی قانون در ماده 237 قانون مدنی اینگونه بیان نموده است : اگر مشروط علیه از اجرای تعهد شرط، خود تخلف کند ،مشروط له میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست حقوقی در مورد اجرای شرط خود را درخواست نماید. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار نتیجه از قانون 237 قانون مدنی برای فسخ قرارداد از طرف پیمانکار -در نتیجه این قانون مشروط علیه که درقرارداد پیمان، کارفرما می باشد در صورت تخلف از  تعهد خود مشروط له که در اینجا پیمانکار است برای درخواست حقوق و فسخ قرارداد به دادگاه ،دادخواست خود را مطرح کند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در ماده 239 قانون مدنی همچنین بیان شده است که -اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل شرط  ،امکان نداشته باشد و فعل مشروط را کسی دیگر نتواند انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد. -ازاین ماده قانون مدنی استدلال میشود که اگر کارفرما با حکم دادگاه تعهدات خود را انجام ندهد و شخص دیگر نیز انجام تعهدات را قبول نکند ،پیمانکار میتواند با حکم دادگاه قرارداد را فسخ کند. قوانین و دکترین حقوقی در مورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار کارفرما در مورد تعهدی که در صدور چک برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت پیمانکاری دارد تعهد وی تعهد اصلی است و براساس قرارداد پیمان و براساس قاعده امره با صادر کردن چک ، پرداختیهای طلب پیمانکار را انجام میدهد .اگر در این حالت کارفرما تعهد خود را عمل نکند و مبلغ چک را پرداخت نکند، پیمانکار بر اساس شرایط خاص که در قراردادهای پیمان بخصوص قراردادهای دولتی بر قرارداد حاکم است ،نمیتواند قرارداد را یکطرفه  فسخ کند و باید به مرجع قضایی دادخواست خود را مطرح کند و اگر کارفرما تعهد خود را انجام نداد، دادگاه حکم فسخ پیمان( خاتمه پیمان )را صادر میکند. ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار خاتمه پیمان در قرارداد غیرصنعتی اگر کارفرما در قرارداد پیمان پروژه های غیرصنعتی ،مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند ،از آنجاییکه شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم است، قانونگذار که در اینجا سازمان برنامه و بودجه کشور است رویه های مختلفی تعیین نموده است . -پیمانکار حق فسخ پیمان را یکطرفه ندارد و فقط میتواند زمان اجرای پروژه را افزایش دهد. - سازمان برنامه و بودجه طولانی شدن و تاخیر در اجرای پروژه را قبول کرده و به پیمانکار حق ارائه درخواست منحل شدن پیمان را میدهد. -در قرارداد پیمانکاری که براساس فهرست بها انجام میشود،بخشنامه 5090 ( تاخیر در پرداخت ) تاخیرات را قبول کرده است . ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در این قرارداد باید خسارتهایی احتمالی که در اجرای پیمان بوجود میاید قید شود. -در قرارداد پیمانکاری سرجمع ،پیمانکار حق فسخ پیمان را دارد و دیر کرد تاخیر در پرداخت ها و طولانی شدن اجرای پروژه بدلیل پرداخت نکردن مطالبات در زمان تعیین شده را قبول کرده است . وکیل متخصص پیمانکاری پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است .قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از  مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید.  سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند . ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

11 فروردین1399

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما؛ در قرارداد پیمانکاری کارفرما و پیمانکار این حق را دارند که قرارداد پیمان را با اراده یک طرفه فسخ کنند. - فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما- اما نکته مهم در این جا این است که آیا طرفین قرارداد پیمان در هر شرایطی میتوانند قرارداد را فسخ کنند، یا اینکه برای برهم زدن قرارداد پیمانکاری باید دلایل قانونی فسخ قرارداد وجود داشته باشد. فسخ قرارداد اختیاری است و پیمانکار و کارفرما میتوانند با داشتن دلیل قرارداد را بهم بزنند.در این مورد نیاز به  توافق طرفین معامله نیستند و هریک از طرفین  میتوانند با دلیلی که قانون برای انحلال معامله تعیین کرده است ،قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری کنند. پیمانکار و کارفرما برای برهم زدن قرارداد باید فسخ قرارداد را بدلایل قانونی ثابت کنند و برای فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما باید به  مرجع قضایی مراجعه کنند. اگر قرارداد  بصورت سند رسمی باشد دادگاه باید حکم فسخ قرارداد را صادر کند. قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما برای برهم  زدن قرارداد از طرف پیمانکار و کارفرما ،قانون شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما را در مواد چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت شرایط عمومی پیمان ذکر نموده است . در این مقاله در مورد دلایل فسخ پیمان قرارداد ،اقداماتی که باید انجام شود و اتمام پیمان قرارداد شرح داده شده است . ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان براساس این ماده دلایل قانونی که کارفرما و پیمانکار میتوانند قرارداد را فسخ کنند بیان شده است. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان در شرایط ذیل، کارفرما،حق فسخ پیمان را یک طرفه دارد: -در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان مشخص شده است به کارفرما تحویل دهد. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما -در صورتیکه پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد. -در صورتیکه پیمانکار، تجهیز کارگاه را با زمان بیشتر از فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیر انجام دهد و کارفرما مبلغی  که باید بعد از تجهیز کرگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد. -در صورتیکه پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا 2 ماه آغاز کند. -در صورتیکه پیمانکار، کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است ،با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده 30 قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. -پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. - زمانیکه پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده 43 شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما -زمانیکه پیمانکاربرای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند. -زمانیکه پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو پیمان ،دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارها یاجرایی میدهد انجام ندهد. -زمانیکه شرکت پیمانکاری منحل شود ،کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند. -  زمانیکه پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود . - در صورتیکه ماشین الات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود  و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیر عملیات اجرایی موضوع پیمان باشد. -در صورتیکه پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یکماه پرداخت نکرده باشد. -زمانیکه  پیمانکار برای بدست آوردن  قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود. -در صورتیکه پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند. -زمانیکه پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار ممنوع  شده باشد به غیر از بند ب براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل میشود. اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما قانونگذار در ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،اقداماتی که کارفرما برای بهم زدن قرارداد انجام دهد بیان شده است . زمانیکه کارفرما بدلایلی که در ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان بیان شده است ،حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد: -کارفرما باید موارد فسخ پیمان را با دلیل و مدرک به پیمانکار ابلاغ کند. -پیمانکار در مدت ده روز فرصت دارد که دلایل و مدارکی که  با دلایل فسخ کارفرما مطابقت ندارد ،به کارفرما اعلام کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما - اگر در فرصت تعیین شده ده روز، پیمانکار دلیلی برای عدم فسخ پیمانکاری اعلام نکند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ و براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل میکند. -اگر برهم زدن قرارداد بدلیل بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان (در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان به کارفرما تحویل دهد.) باشد دلیل فسخ پیمان باید در هیئت سه نفره بررسی شود که هیئت سه نفره را بالاترین مقام  نهاد کارفرما یا وزیر انتخاب میکند. -دومین اقدام کارفرما بعد از ابلاغ به پیمانکار این است که ضمانت حسن کار را به حساب خزانه واریز نماید. -  تجهیزات و ماشین الات و تدارکات و کارگاه را برای حفظ و نگهداری از آن در اختیار میگیرد. - کارفرما از پیمانکار میخواهد که یک هفته فرصت دارد نماینده ای برای صورت برداری از تجهیزات و ماشین الات کارگاه معرفی کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما - در صورتیکه پیمانکاردر زمان تعیین شده نماینده را معرفی نکند، کارفرما تامین دلیل میکند و نماینده دادگاه برای صورت برداری انتخاب میشود. -در این مورد پیمانکار نمیتواند اعتراض کند. براساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار بعد از انجام صورت برداری صورت وضعیت قطعی راتهیه میکند. -کارفرما تجهیزات کارگاه را کاملا در اختیارمیگیرد ومبلغ منحل شدن کارگاه را به حساب پیمانکارواریز میکند. همچمنین مبلغ اجاره ساختمان ها در خارج از محل کارفرما را به پیمانکار میپردازد. -کارفرما میتواند ماشین الات پیمانکار را اجاره و برای ادامه عملیات اجرایی استفاده کند.اگر پیمانکار با اجاره ماشین الات موافقت نکند، کارفرما نمیتواند از آنها استفاده کند. -کارفرما میتواند ارزش ریالی  مصالح و تجهیزات عملیات اجرایی را مشخص و با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت کند. - بعد از ابلاغ بهم خوردن قرارداد، پیمانکار لیست مصالح و تجهیزات را برای کارفرما ارسال میکند. - کارفرما ده رور فرصت دارد که مصالح و تجهیزاتی که برای ادامه عملیات اجرایی لازم دارد به پیمانکار تحویل دهد،تا پیمانکار قرارداد خرید را به کارفرما انتقال دهد.کارفرما مبالغی که برای خرید پرداخت کرده است به حساب پیمانکار واریز میکند. بقیه تعهد بعهده کارفرما می باشد. -کارفرما دوهفته به پیمانکار فرصت میدهد که بندهای قبل را انجام دهد، اگر توافقی انجام نشد کارفرما درخواست کارشناس دادگستری کرده و نظر میدهد. هزینه   کاشناس را کارفرما میپردازدو به حساب پیمانکار محاسبه میکند. -پیمانکار 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما فرصت دارد که مصالح و تجهیزات اضافی را از کارگاه خارج کند. - اگر پیمانکار در فرصت 3 ماهه مصالح و تحهیزات را خارج نکند ،کارفرما برای خارج کردن مصالح هر اقدامی میتواند انجام دهد و هزینه خارج شدن را به به حساب پیمانکار میگذارد. در این مورد پیمانکار نمیتواند بر علیه کارفرما دعوا در مرجع قضایی مطرح کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما -از زمانیکه فسخ  قرارداد پیمانکاری به پیمانکار ابلاغ شد تا زمانیکه صورت برداری از تجهیزات کارگاه انجام شود هزینه هایی که برای نگهداری تجهیزات کارگاه میشود با سهم مساوی برعهده پیمانکار و کارفرما است -مدت زمان تعیین شده نباید بیشتر از 3 ماه باشد . بعد از مدت 3 ماه هزینه های نگهداری کارگاه و تجهیزات برعهده کارفرما است . فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف پیمانکار توسط وکیل دادگستری پیمانکاران و کارفرمایان محترم که در قراردادهای پیمانکاری بدلایل قانونی خواستار فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما هستند وموفق به وصول مطالبات  نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود ازمشاوره وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوند. برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شماباشیم. کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

10 فروردین1399

صلاحیت پیمانکاری صلاحیت پیمانکاری؛ موضوعی مهم واساسی در واگذاری طرح های اجرایی به پیمانکاران می باشد.شرکت های پیمانکاری براساس صلاحیت پیمانکاری که دارند ، فعالیت های پیمانکاری را انجام میدهند و براساس قانون برای اینکه پیمانکار در مناقصه ها شرکت  کند باید دارای شرایط خاص باشد . صلاحیت پیمانکاری در تعریف جامع به معنای توان و شایستگی فنی و اجرایی شرکت در اجرای پروژه می باشد. رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری در واقع همان صلاحیت پیمانکاری است. در این مقاله  به سوالات ذیل پاسخ داده شده است : - صلاحیت پیمانکاری چیست؟ -قانون آن چیست ؟ -شرایط و نحوه دریافت -مدارک لازم برای دریافت رتبه و گرید پیمانکاران -سامانه ثبت و استعلام - سامانه ساجات چیست ؟ قانون صلاحیت پیمانکاری -وظیفه رتبه بندی شرکتها برعهده معاونت راهبردی ریاست جمهوری است. - رتبه بندی شرکتها از یک تا پنج می باشد. - در شروع پیمانکاری رتبه پنج به پیمانکار داده میشود. - رتبه پیمانکاری بر اساس تجربه کاری در عملیات اجرایی و مدارک مربوطه و توانایی فنی و اجرای شرکت پیمانکاری افزایش می یابد و به رتبه های بالاتر ارتقا می یابد. - بالاترین رتبه پیمانکاری یک می باشد و کمترین رتبه پنج است. سازمان فنی و عمران استاندارد شرکت ها را از نظر رتبه بندی به دو گروه شرکت های پیمانی و شرکت های مشاور تقسیم نموده است . -شرکت های پیمانکاری به یازده رشته پیمانکاری تقسیم شده اند که شامل رتبه یک ، دو ، سه ، چهار و پنج میباشد. که رتبه یک بالاترین رتبه پیمانکاری و رتبه پنج پایین ترین رتبه پیمانکاری است. -شرکت های مهندسی مشاور دارای سه رتبه هستند که رتبه یک بالاترین و رتبه سه پایین ترین رتبه شرکت دراین گروه می باشد. رشته های مربوط به شرکت های پیمانکاری شامل مواردذیل است : راه و ترابری ساختمان صنعت و معدن تاسیسات کشاورزی آب مرمت آثار باستانی کاوش زمین ارتباطات نفت و گاز نیرو شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری برای اینکه شرکت پیمانکاری گواهی صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه یا گرید پیمانکاری را بدست آورد، باید دارای شرایطی باشد که در مورد همه شرکت ها صدق میکند. -در اداره ثبت شرکت ،ثبت شده باشد. -شرکت ثبت شده، کلیه شرایط و ضوابط دریافت رتبه یا گرید پیمانکاری را  براساس دستورالعمل مربوطه داشته باشد. - شرکت متقاضی رتبه پیمانکاری، سوء پیشینه داشته باشد و دارای ممنوعیت و محرومیت اجتماعی نباشد. - مدیرشرکت از کارمندان دولت نباشد. شرایط دریافت گواهی رتبه پیمانکاری -براساس قانون ، پیمانکاری که  بعنوان  شخصیت حقیقی یا حقوقی  مسئول اجرای عملیات موضوع پیمان است، دارای شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران می باشد. مدارک لازم دریافت رتبه پیمانکاری -براساس ضوابط و مقررات، دوسوم ازهیئت مدیره بایددارای مدرک دانشگاهی مربوط به رشته های پیمانکاریباشند. - حداقل مدرک تحصیلی دوسوم اعضاء باید کارشناسیرشته پیمانکاری باشد. -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت اعضای هیئت مدیره - ارائه سابقه بیمه پیمانکار - ارائه مدرک ثبت شرکت پیمانکاری - اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، صورتجلسه تغییرات شرکت - شرکت نامه - تقاضانامه -اجاره نامه شرکت یا سند ملکی شرکت - ارائه  کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره وسهامداران شرکت  و کارمندانی که دارای امتیاز درشرکت هستند. - ارائه مدارک سابقه کاری - ارائه سابقه تحصیلی هیئت مدیره و کارمندانی که دارای امتیاز در شرکت هستند. - ارائه اظهارنامه مالیاتی - ارائه گزارشات حسابرسی حسابهای شرکت - ارائه قراردادهای سال قبل - ارائه مدارک تایید شده مالی قرارداد پیمانکاری -ارائه تعهدنامه قانونی مرجع صالح صدور گواهی نامه همانطور که در ابتدا متن گفته شد یکی از مدارک مهم و ضروری شرکت در مناقصه پیمانکاری داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاران یا به زبان دیگر رتبه یا گرید پیمانکاری است. صدور گواهی رتبه یا گرید پیمانکاری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. سه نوع شرکت که در ذیل آمده است صلاحیت دریافت گرید یا رتبه را دارا هستند: -شرکت پیمانکاری - شرکت مشاور -شرکت نرم افزاری -یکی دیگر از نهادهایی که صلاحیت صدور گواهی رتبه یا گرید شرکت ها را دارند و صلاحیت ایمنی را صادر میکنند وزارت کار می باشد. -برای اینکه پیمانکار بتواند تا صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات شرکت کند اداره کار، گواهی موقت برای مدت 2 ماه صادر تا پیمانکار در مناقصه شرکت نماید. در ادامه شرکت های دارای گواهی موقت میتوانند در زمان تعیین شده هفت روز گواهی تایید شده صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت کنند. مدارک لازم برای دریافت صلاحیت ایمنی از اداره کار برگ آموزش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به مدت هجده ساعت اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه برگ قطعی عملکرد سال مربوطه تاییدیه طرح طبقه بندی شغل های جدید در سال مربوطه مفاصی حساب بیمه قراردادهایی که در چهار سال آخر درخواست صلاحیت پیمانکاری پرداخت شد. صفحه اول قرارداد مربوطه آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار آخرین لیست حقوق و پاداش و عیدی توسط پیمانکار نمونه قرارداد پرسنل اساسنامه شرکت پیمانکاری تشخیص صلاحیت پیمانکار برای بررسی و تشخیص صلاحیت پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان، کمیته ای متشکل از 5 عضو تشکیل میشود که شامل اعضای ذیل هستند: -ریاست کمیته تشخیص صلاحیت را معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد. - دبیر جلسات  بازرس کار - یکی از اعضا ریاست مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار یا بازرس کار -نماینده تشکل کارگری که نماینده انجمن صنفی ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای اولویت هستند. -نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان اعتراض به رای کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران -پیمانکار میتواند به رایی که اعضای کمیته تشخیص صلاحیت صادر میکند اعتراض نماید. - فرصت تعیین شده برای اعتراض به رای مربوطه پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. -رایی که کمیته تجدید نظر به پیمانکار ابلاغ میکند،قطعی تلقی شده و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد. کمیته تجدید نظرتشخیص صلاحیت پیمانکاری کمیته تجدید نظر متشکل از اعضای ذیل هستند: -مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی - ریاست بازرسی کار استان مربوطه - ریاست کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان مربوطه مشخصات گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری موارد ذیل قیدشده است : -مشخصات هویتی  پیمانکاریا شرکت پیمانکاری - کدملی پیمانکار ( مدیر عامل ) یا کد  اقتصادی شرکت پیمانکاری -تاریخ ثبت شرکت حقوقی - شماره و شناسه شرکت حقوقی - آدرس و کد پستی - تلفن ثابت و همراه و ایمیل پیمانکار یا شرکت حقوقی -زمینه فعالیت پیمانکار یا شرکت حقوقی -مدت زمان اعتبار گواهینامه -شرایط باطل شدن و معلق شدن گواهینامه -تاریخ تمدید گواهینامه مربوطه -بند 4-2 دستورالعمل در پشت برگ گواهینامه - امضا مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی که برای مدت دوسال اعتبار دارد. سامانه ساجات ساجات مخفف عبارت سامانه اطلاعات عوامل نظام فنیو اجرایی کشور است.سامانه ساجات تنها سامانه ایدر کشور است که از طریق آن میتوان استعلام شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت پیمانکاری را دریافت نمود.در سامانه ساجات کلیه اطلاعاتی که در مورد شرکت می باشد براساس موارد ذیل آمده است : -نام شرکت پیمانکاری دارای رتبه و گرید پیمانکاری -سالی که شرکت گرید پیمانکاری را دریافت نمود. -اعتبار رتبه و گرید شرکت پیمانکاری - نوع رتبه و صلاحیت  پیمانکاری برای استعلام صلاحیت شرکت پیمانکاری وارد لینک sajat.mporg.ir شوید. وکیل متخصص پیمانکاری اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روندتنظیم قرارداد پیمانکاری، بوجود میاید، قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و رتبهبندی پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و تلگرامگروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشدحقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتراز باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طیقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

9 فروردین1399

بیمه پیمانکاری بیمه پیمانکاری؛ یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکل و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار و کارگران است بحث بیمه پیمانکاری می باشد. تنظیم قرارداد پیمانکاری نیاز به تخصص وکیل متخصص امور قراردادها که به مقررات و قوانین بیمه و مالیات نیز تسلط کامل دارد می باشد. برای تهیه  و تنظیم قرارداد پیمان و پیمانکاری بخصوص مطرح کردن مفاد بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری از مشاوره وکیل امور بیمه و امور مالیاتی گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. در این مقاله سعی شده است در مورد نکات مهم بیمه  و قوانین و مقررات مربوطه که برای پیمانکاران و کارفرمایان سودمند باشد توضیح داده شود. همچنین به سوالات ذیل در خصوص حق بیمه پیمانکاری پاسخ داده شده است. -بیمه در قرارداد پیمانکاری چگونه تعریف شده است؟ -  نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری چگونه است.؟ ـآیا حق بیمه در همه  انواع قراردادهای پیمانکاری یکسان است .؟ - نحوه اعتراض به حق بیمه چگونه است ؟ حق بیمه پیمانکاران - قانونگذار برای اینکه قانون یکسانی در مورد پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص بیمه پیمانکاری وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد ابهامات به آن مراجعه شود، ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی را تصویب و اجرایی نموده است . -همچنین در ماده بیست و هشت قانون تامین اجتماعی چگونگی حساب کردن بیمه را مشخص کرده است . - در بخشنامه شماره چهارده اداره درآمد تامین اجتماعی ،مبلغ بیمه از تعیین درصد قرارداد مشخص شده است . درصد تعیین شده  بر تعداد افرادی که بیمه شده اند و حقوق آ نها  تاثیری ندارد. ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در صورتیکه عملیات اجرایی پیمان به شخص حقوقی مانند شرکتهای پیمانکاری یا شخص حقیقی سپرده شود، قانون کارفرما را موظف کرده است که شخصی که کار را برعهده گرفته است  تعهد نماید حق بیمه پیمانکاری را کاملا براسا س قانون پرداخت کند ماده 28 قانون تامین اجتماعی در این ماده از قانون مربوطه، منبع درآمد  سازمان مشخص شده است: -مبلغ آن از 1 مهر تا آخر سال هزار و سیصدو پنجاه و چهار معادل  28 درصد حقوق همان سال است که از این درصد  شخص بیمه شده 7 درصد آن را و کارفرما 18 درصد حق بیمه و دولت 3 درصد را پرداخت میکند. -اما قانونگذار از سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج درصد حق بیمه کارفرما را 30 درصد محاسبه نموده است. دولت برای کمک 30 درصد حقوق را زیاد میکند. یکی از سوالاتی که در حق بیمه مطرح میشود این است که آیا قانون بیمه در همه قراردادهای پیمانکاری یکسان است، یا براساس نوع و موضوع قرارداد متفاوت است ؟ قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند و قانونگذار نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری را در هر قرارداد مشخص نموده است . در ادامه انواع حق بیمه قراردادها شرح داده شده است . عملیات پیمانکاری به دو حالت انجام میشود: -خود پیمانکار عملیات اجرایی را انجام میدهد . -پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار دست دوم یا همان پیمانکار جزء واگذار میکند. -در صورتیکه پیمانکار خودش عملیات را انجام دهد و از کارگر استفاده نکند ، موظف به پرداخت حق بیمه نیست و ملزم به پرداخت پنج درصد حق بیمه نمی باشد. -در صورتیکه پیمانکار و کارفرما رابطه ای ندارند، در این مورد کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه  5 در صد نیست. -در صورتیکه پیمانکار از کارگر استفاده کند، در این حالت رابطه کارفرما و کارگری بوجود میاید و پیمانکار در اینجا بعنوان کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری می باشد. در صورت استقاده از کارگر توسط پیمانکار کارفرما اصلی موظف است که در قرارداد پیمانکاری پیمانکار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران نماید. برای ضمانت این امر باید مبلغ پنج درصد مبلغ قرارداد را به پیمانکار پرداخت نکند. قرارداد فیدیک در پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار اصلی کار را به پیمانکار فرعی یا جزء واگذار کند، مشمول قانون ذیل است : -اگر پیمانکار فرعی یا جزء از کارگر استفاده نکند ،تکلیفی برای پرداخت 5 درصد حق بیمه ندارد. اگر پیمانکار فرعی یا جزءاز کارگر استفاده کند، مشمول قانون ذیل میشود: -اگر بین پیمانکار اصلی و فرعی رابطه ای وجود نداشته باشد،پیمانکار اصلی موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری فرعی نیست . -در صورتیکه پیمانکار فرعی ازکارگر استفاده کند، مشمول رابطه کارفرما و گارگری برطبق قانون است و پیمانکار اصلی مبلغ حق بیمه را از مبلغ قرارداد کسر میکند. قانونگذار قرارداد پیمانکاری را برای پرداخت حق بیمه پیمانکاری به سه گروه  تقسیم کرده است. قرارداد عمرانی قرارداد غیرعمرانی -قرارداد غیرعمرانی که کارفرمایان و پیمانکاران بدلیل کم بودن حق بیمه پیمانکاری آن را عمرانی در نظر میگیرند. قرارداد عمرانی قراردادی است که : -مبلغ قرارداد را ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین میکند. -کل مبلغ عملیات اجرایی را دولت تامین کند. تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری قرارداد عمرانی مشاوره ای قراردادهای عمرانی که که شامل مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها از  مورخ شانزده تیر سال 1363 می باشند ، ضریب بیمه به روش های ذیل تعیین میشود: -قرارداد عمرانی مشاوره ای که ازمصالح استفاده نمیشود و هزینه های آن ناچیز است مانند قرارداد عملیاتی و سازه ای ،ضریب حق بیمه معادل  چهارده درصد قطعی ناخالص کل کارکردو یک و شش دهم درصد بیمه بیکاری است. -در قراردادعمرانی مشاوره ای ضریب کل حق بیمه شامل پانزده و شش دهم درصد از کارکرد کل  ناخالص در پروژه می باشد. - در قرارداد عمرانی مشاوره ای، پیمانکار سه و شش دهم درصد و کارفرما دوازده درصد ضریب حق بیمه  پیمانکاری را پرداخت میکند. تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی -قراردادهای ساخت و ساز شامل قراردادهای عمرانی اجرایی هستند. -کارفرما موظف است که در ابتدای قرارداد با پیمانکار مبلغ حق بیمه تعیین شده را کم کند. -ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی شامل شش در صد ناخالص کارکرد و شش درصد بیمه بیکاری -از ضریب بیمه شش و شش دهم درصد در قرارداد عمرانی پیمانکار موظف به پرداخت یک و شش دهم درصد و کارفرما موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ تعیین شده  ضریب بیمه می باشد. تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی در قراردادهایی که غیر عمرانی هستند ضریب حق بیمه به شرح ذیل تعیین میشود: قرارداد خدماتی و عملیات اجرایی که تهیه مصالح پروژه بعهده پیمانکار است ،هفت درصد ناخالص کارکرد کل و بیمه بیکاری  تعیین میشود. قرارداد دستمزدی و خدماتی ،پانزده درصد از کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری در نظر گرفته میشود. قراردادهایی که مصالح را پیمانکار و کارفرما هرد و تامین میکند ، به کل کارکرد  ناخالص مبلغ ریالی از مصالح که پیمانکار تامین میکند اضافه میشود .در این حالت هفت درصد کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری تعیین میشود. -ضریب حق بیمه در قرارداد خدماتی که همزمان از تجهیزات مکانیکی و دستی استفاده میشود برای بخش مکانیکی هفت درصد و برای بخش دستی پانزده درصد می باشد. در قرارداد غیرعمرانی که پیمانکار مصالح پروژه را تامین میکند ،هفت درصد می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که کارفرما مصالح را تامین میکند، پانزده درصد می باشد. قرارداد غیرعمرانی برای کارگر هفت درصد می باشد. نه درصد برای بیمه بیکاری کارگر تعیین شده است . موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری -کارفرما در تمام قراردادهای پیمانکاری پنج درصد از مبلغ قرارداد را کم و برای ضمانت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار به پیمانکار پرداخت نمیکند. - پیمانکار موظف است لیست کارگران را تهیه و بیمه مربوطه را پرداخت کند. - بعد از اینکه عملیات اجرایی پروژه تمام شد،براساس نرخ پانزده و هفده درصد و مبلغ بیمه بیکاری را حساب میکند. و اگر مبلغ بیمه از مبلغ بیمه هایی که پرداخت شده بیشتر باشد،باید بقیه مبلغ را به تامین اجتماعی واریز کند. اعتراض به حق بیمه پیمانکاری قنونگذار در ماده 42 تامین اجتماعی حق اعتراض به حق بیمه را به کارفرما داده است. کارفرما سی روز فرصت دارد که اگر در خصوص مبلغ بیمه و خساراتی که تعیین شده است اعتراض دارد ،از زمانیکه به وی ابلاغ شده ،کتبی اعتراض خود را به سازمان ارائه کند. بعد ازاتمام تاریخ سی روز تعیین شده ،کارفرما حق اعتراض  ندارد و مبلغ و خسارت تعیین شده قطعی است و کارفرما براساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت است. وکیل قرارداد پیمانکاری بدلیل اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روند تنظیم قرارداد پیمانکاری، پیمانکار و کارفرما با آن مواجه هستند ، قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و مفاد حق بیمه و ضریب بیمه پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و  تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تادر سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
محاسبه مالیات پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاری

9 فروردین1399

محاسبه مالیات پیمانکاری محاسبه مالیات پیمانکاری؛ قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به آنها مالیات تعلق میگیرد را مشخص کرده است. محاسبه مالیات پیمانکاری ماده یک مالیات مستقیم اینگونه بیان نموده است : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران یا خارج از ایران درآمد دارد، مالیات به وی تعلق میگیرد. براساس این قانون، شرکت پیمانکاری شخصیت حقوقی دارد و موظف به پرداخت مالیات است. قانونگذار در بحث پیمانکاری و شرکت های پیمانکاری قانون مالیاتی خاصی تعریف نکرده است. اما  در قانون مالیات مستقیم که در اسفند  سال 1345 تصویب شد دو نوع مالیات برای پیمانکاری در نظر گرفته است. انواع مالیات پیمانکاری -مالیات بر درآمد -مالیات مقطوع در این مقاله در خصوص مالیات هایی که به پیمانکاران تعلق میگیرد و شرایط و نحوه پرداخت  مالیات پیمانکاری شرح داده شده است. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات مقطوع در ابتدا بیان  نموده ایم که قانونگذار در قانون امور مالیاتی تعریف خاصی از مالیات هایی که  پیمانکار باید بپردازد نکرده است. اما در قانون مالیات مستقیم سال 1345 دونوع مالیات را برای پیمانکار تعریف کرده است که  موظف به پرداخت است. مالیات مقطوع پیمانکاری -کارفرما ، دستگاه دولتی ، شهرداری و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند. -در پیمانکاری اگر مبلغ کل پیمان بیشتر از 10 میلیون ریال باشد،بعد از اینکه هزینه های  مربوط به کارساختمانی ،تاسیسات فنی، حمل و نقل ، نقشه کشی،نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی پرداخت شد ،پنج و نیم درصد  از آن کم میشودو به حسابی که وزارت دارایی اعلام نموده است واریز میگردد. - مالیات مقطوع پیمانکاری به دو بخش تقسیم میشود که شامل چهار درصد و پنج درصد می باشد. محاسبه مالیات پیمانکاری چهار درصد مالیات مقطوع پیمانکاری، مقطعی است و پنج درصد را پیمانکار بصورت پیش پرداخت مالیاتی پرداخت میکند و کارفرما از درآمد پیمانکار کم میکند. -زمانیکه پیمانکارکل عملیات اجرایی را به پیمانکار جزءواگذار کند، مالیات به وی تعلق نمیگیرد.در این صورت پیمانکار کل، نمیتواند هزینه های پیمانکار جزء را کم کند. -در صورتیکه پیمانکار در خارج از کشور اقامت کند وشرکتش شعبه ای در ایران نداشته باشد ،کارفرما باید در پرداخت های کل که به پیمانکار انجام میدهد چهاردرصد از مبلغ را حساب و به حساب وزارت دارایی بابت مالیات پیمانکاری واریز کند. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات بر در آمد پیمانکاری درآمدهایی که پیمانکار از عملیات اجرایی پیمانکاری بدست می اورد شامل مالیات میشود.در ادامه مالیاتی که به شرکتهای پیمانکاری تعلق میگیرد شرح داده میشود. روش تعیین  مالیات پیمانکاری مالیاتهایی که به درآمد شرکت های پیمانکاری تعلق میگیرد بوسیله رسیدگی و بررسی دفاتر شرکت و تشخیص علی الراس انجام میشود. -بررسی دفاتر شرکت پیمانکاری -تشخیص علی الراس:  مالیات علی الراس توسط قراین و ضرایب مالیاتی مشخص میشود. حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری -مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری باید در طول دوره پیمانکاری ثبت شود. -درآمدهایی  که به آن مالیات تعلق میگیرد باید در آخر سال مالی در دفتر ثبت شود. مالیات مؤسسات پیمانکاری : -بعد از پرداخت هایی که کارفرما به پیمانکار انجام میدهد مالیات مقطوع به پیمانکار تعلق میگیرد. -علاوه بر آن به درآمدهایی که پیمانکار بدست میاورد مالیات تناسبی و تصاعدی تعلق میگیرد. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات شرکت های سهامی شرکت های سهامی پیمانکاری  که به درآمدهای آن مالیات علی الراس تعلق میگیرد براساس موارد ذیل است: -سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. -3.5 در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درامدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد می باشد. - پانزده درصد مالیات از سودی که به صاحب سهام با نام اختصاص یافته است. - بیست و پنج درصد  مالیات سود اختصاص یافته به اندوخته محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات شرکت های غیر سهامی : مالیات هایی که به شرکت های غیرسهامی تعلق میگیرد و علی الراس هستند  شامل موارد ذیل است : -سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. -3.5 در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درامدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد. - بعد از کم شدن 3 درصد سهم شهرداری براساس ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات سهم هریک از شرکا براساس سهمی که دارند از کل درامد حساب میشود. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات مؤسسه انفرادی: - شرکت هایی که بصورت انفرادی پیمانکاری انجام میدهند، مالیات با نرخ تصاعدی براساس ماده 134 قانون مالیات مستقیم حساب میشود. - شخص حقیقی که در آمد وی از پیمانکاری است، از بخشودگی مالیاتی ماده 134 قانون مالیات مستقیم استفاده میکند. قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها ) در ابتدا مقاله شرح داده شد که شرکتهای پیمانکاری شخصیت حقوقی دارند و قانونگذار در فصل پنج از قانون مالیات های مستقیم چگونگی دریافت مالیات را از شرکتها توضیح داده است.  به طور خلاصه نکات مهم از این قوانین بیان میشود. ماده صد و پنج قانون مالیات مستقیم :کلیه شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها که زمینه فعالیتشان در ایران یا خارج می باشد و درآمد دارند ، بعد از اینکه خسارت ها و هزینه های کاری را از درآمد خود کسر کردند، موظف به پرداخت 25 درصد مالیات از درآمدهستند. محاسبه مالیات پیمانکاری ماده صد وهفت  قانون مالیات مستقیم: در این ماده در مورد نحوه تشخیص مالیات شخص حقوقی شرح داده شده است. -دورازده درصد از درآمد دریافت سالانه پیمانکاری در عملیات پیمانکاری ذیل: عملیات ساختمانی تاسیسات فنی  تهیه و نصب حمل و نقل نقشه برداری  نقشه کشی نظارت و محاسبه فنی پروژه آموزش فنی بیست تا چهل درصد  از درآمد مالیاتی در موارد ذیل -واگذار کردن امتیاز از ایران - واگذاری فیلم سینمایی از بها و حق نمایش فیلم -ضریب تعیین درآمد در موارد مطرح شده را وزیر اقتصادی و دارایی به هیت وزیران پیشنهاد و تصویب میشود. -مودیان مالیاتی در موارد مطرح شده وظیفه دارند که بعد از کم کردن مبالغ مالیاتی که قبلا در یک سال پرداخت کردند در مدت ده روز فرصت دارند مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. -اگر در مهلت تعیین شده مالیات را پرداخت نکنند، باید مالیات اصلی و متعلقات را واریز کنند. محاسبه مالیات پیمانکاری -در صورتیکه شرکت  در ایران فعالیت داشته براساس ماده صدو شش  قانون مالیات مستقیم براساس موارد ذیل عمل میکند: -در صورتیکه عملیات پیمانکاری موارد ذکر شده بند اولماده 107 این ماده را پیمانکار ایرانی انجام دهد کارفرما در پرداخت هایی که به پیمانکار انجام میدهد، موظف به کم کردن دو و نیم درصد از پرداختها برای مالیات علی الحساب  است . - کارفرما 30 روز فرصت دارد که از زمانیکه پرداخت به پیمانکار را انجام میدهد مالیات را به حساب دارایی واریز نماید. -اگر در  عملیات های موارد بند اول این ماده کارفرما شهرداری یا شرکت یا دستگاه دولتی باشد، قراردادهایی که خرید داخلی یا خارجی را برای خرید لوازم و تجهیزات پیمانکاری استفاده میشود، مشمول مالیات نمیشود. -در صورتیکه پیمانکار خارجی در عملیات پیمانکاری موارد بند یک ماده 107 این قانون   فعالیت را به پیمانکار  جز ایرانی بسپارد، براساس مبلغ لوازم و تجهیزات از مبالغ که پیمانکار کل دریافت میکند مشمول مالیات نمیشود. محاسبه مالیات پیمانکاری - تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری بند اول  ماده صد و هفت قانون مالیات مستقیم که مربوط به سال 1382 و بعد آن است براساس مقررات ماده صد و شش قانون مالیات مستقیم عمل میشود. این حکم برای فعالیت های پیمانکاری موضوع ماده 107 قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو اعمال نمیشود. محاسبه مالیات پیمانکاری سوالات حقوقی -در صورتیکه کارفرما مبلغ مالیات را از پرداختی پیمانکار کم کند و به حساب دارایی واریز نکند پیمانکار چه وظیفه ای در خصوص مالیات دارد.؟ -براساس ماده 199 قانون مالیات مستقیم در صورتیکه شخصی وظیفه کم کردن مبلغ مالیات را از پرداختی به مودی را دارد و آن را انجام ندهد و بعد از کسر مبلغ به حساب دارایی واریز نکند، بیست درصد مبلغ مالیات  که موظف به پرداخت آن بوده جریمه میشود. محاسبه مالیات پیمانکاری -مالیات در پیمانکاری های بلند مدت چگونه محاسبه میشود؟ -مالیات تعیین شده در پیمانکاری بلند مدت براساس پیشرفت کار عملیات اجرایی درآمدهای پیمانکاری تعیین میشود. مالیات براساس  ماده صدو پنج قانون مالیات  مستقیم محاسبه میشود. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری پیمانکاران محترم که در قراردادهای پیمانکاری موفق به وصول مطالبات  نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود از مشاوره وکیل متخصص وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوند.برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شما باشیم. محاسبه مالیات پیمانکاری کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 محاسبه مالیات پیمانکاری آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 محاسبه مالیات پیمانکاری امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
شکایت پیمانکار از کارفرما

شکایت پیمانکار از کارفرما

8 فروردین1399

شکایت پیمانکار از کارفرما شکایت پیمانکار از کارفرما ؛به طور کلی اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در دو بخش قراردادهای خارجی (بین المللی) و قراردادهای داخلی بررسی می‌شود. - شکایت پیمانکار از کارفرما -قرارداد خارجی عبارت است از قرارداد شرکت خصوصی، دولتی و هر بخش عمومی با طرف دیگر قرارداد که دارای تابعیت خارجی است. در تنظیم قرارداد پیمانکاری روابط طرفین قرارداد حایز اهمیت است. یعنی باید نوع روابط به طور کامل مشخص و میزان خدمات پیمانکار و انتظارات کارفرما معین و برآورده شود. برای کنترل و پیشبرد صحیح این روابط در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای موثر می‌تواند بسیارکارگشا باشد. در عمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار ممکن است یک سری اختلافاتی به وجود آید. که ایجاد این اختلافات یا از اراده طرفین خارج است یا اینکه به روابط بین آنها مربوط می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما در واقع این نوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکارغیر قابل اجتناب است. اما نکته مهم این است که اختلافات به وجود آمده، می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی را برای هریک از طرفین به همراه داشته باشد. این موضوع در قراردادهای بزرگ پیمانکاری خصوصا در سطح ملی موجب خسارات غیر قابل جبران می‌گردد. بنابراین ضرورت حل و فصل اختلافات به وجود آمده امری مهم است. سوالات مهم در ارتباط با شکایت پیمانکار از کارفرما در قرارداد پیمانکاری: 1. روند شکایت پیمانکار از کارفرما در قراداد پیمانکاریچگونه است؟ 2. کدام مرجع برای رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما صالح است؟ شخصی (حقیقی یا حقوقی) که به موجب امضای قرارداد با کارفرمای پروژه، خود را به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد می‌داند، پیمانکار نامیده می‌شود. و با توجه به اسناد و مدارک موضوع قرارداد، اجرای عملیات را عهده دار می‌شود. ساخت جاده، عملیات راه سازی، حمل و نقل و انتقال شبکه‌های آب و برق همگی جز پروژه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند. شکایت پیمانکار از کارفرما پیمانکار یا پیمانکار عمومی است یا دست دوم یا جز. پیمانکار عمومی شرکتی است که در اجرای پروژه‌های ساختمانی مهارت و تجربه لازم را دارد و می‌تواند چندین پروژه را به صورت همزمان اجرا کند و پیش ببرد. پیمانکار دست دوم در واقع همان پیمانکار ثانوی است که مهندس مشاور با توجه به قوانین ومواد مربوط به تغییرات، او را به کار می‌گیرد. به پیمانکارانی که برای دیگر پیمانکاران کارمی‌کنند و کارهای جزیی پروژه مانند جوشکاری و ... را بر عهده دارند، پیمانکاران جز می‌گویند. در مقابل کارفرما یک شخص حقوقی و طرف دیگر قرارداد است‌ که با توجه به اسناد و مدرکی مربوط به قرارداد موضوع قرارداد و اجرای آن را به پیمانکار سپرده است. اگر بین پیمانکار و کارفرما توافق به وجود نیاید برای حل و فصل اختلاف به هییت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما در ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده است: در قراردادهای پیمانکاری داخلی که کارفرما بخش دولتی است، قراردادها منطبق بر شرایط عمومی پیمان بین بخش دولتی و خصوصی است. درباره اختلافاتی که شامل بند 1ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیست، رسیدگی دوباره توسط کارشناس یا هییت کارشناسی که از جانب دو طرف قرارداد انتخاب شده است، واگذار می‌گردد. شکایت پیمانکار از کارفرما در بخش های غیر دولتی در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما بهتر است داور تعیین شود. دلیل این امر آن است که روند رسیدگی از طریق مراجع قضایی در صورتی که بین سازمان‌ها اختلاف به وجود آید زمان زیادی می‌برد؛ و مسلما این امر برای طرفین قرارداد ایجاد ضرر می‌نماید. شکایت پیمانکار از کارفرما - در قرارداد پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار کدام مرجع صلاحیت دارد؟ در قرارداد پیمانکاری درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در صورتی که مفاد قرارداد براساس مقررات سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده باشد، هریک از طرفین می‌تواند از رییس سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع داوری درخواست نماید. مرجع حل اختلاف در داوری در صورت توافق، شورای عالی فنی است. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ می‌شود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد. ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتی که طرف مقابل قرارداد خارجی باشد، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.( اصل 139 قانون اساسی ) داوری از جمله عقود لازم است. شکایت پیمانکار از کارفرما اما مواردی وجود دارد که آن را به عقد جایز تبدیل می‌کند مانند فوت یا حجر یکی از طرفین قرارداد یا رضایت کتبی دو طرف قرارداد.( ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی) ماده 53 و 48 شرایط عمومی پیمان و مواد 473و474و484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موارد پرداخته است. بنابراین اگر قراردادی وجود دارد باید به مفاد آن قرارداد استناد کنید. این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده باشد تا قابلیت استناد در محاکم را داشته باشد. بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوی در حوزه قضایی آن اقامت دارد . تمامی اشخاص می‌توانند شکایات پیمانکار از کارفرما را بر حسب مورد به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده و تقاضای رسیدگی نمایند. برطبق ماده 1 تا 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات می باشد. با توجه به قانون برگزاری مناقضات و آیین نامه‌های هییت وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در صورتی که پیمانکار از کارفرمای دولتی شکایت کند ، کارفرما نمی‌تواند از همکاری با او صرف نظر نماید. شکایت پیمانکار از کارفرما به طور کلی مراحل شکایت و طرح دعاوی در دادگاه و سایر مراجع قضایی مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی است. پیمانکارانی که می‌توانند با اقدامات دیگری چون مذاکره سریع تر به نتیجه برسند معمولا از طرح شکایت صرف نظر می‌کنند. اقداماتی که در جهت مطالبه خسارت از کارفرما انجام می‌شود همگی باید مستند و با ارایه توجیهات و دلایل قانونی باشد. - تاخیر در انجام پروژه در مورد عواملی که خارج از اراده طرفین است مانند شرایط جوی نامساعد لازم است در مفاد قرارداد ذکر شود تا در صورت تاخیر در انجام پروژه تمهیدات لازم اندیشیده شود. "شکایت پیمانکار از کارفرما" در صورتی که کارفرما موجب تاخیر در اجرای پروژه شود، به همان نسبت به زمان اجرای قرارداد با تایید سرپرست کارگاه ، اضافه می‌گردد. برعکس این مطلب، در مورد پیمانکار نیز وجود دارد و به عنوان جریمه از پیمانکار مطالبه می‌شود. - روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی چگونه است؟ آنچه مسلم است اموال عمومی و دولتی به تمامی افراد در جامعه تعلق دارد. بنابراین امکان داوری و مصالحه در مورد اموال عمومی و دولتی نیاز به تخصص دارد. داوری به معنای حل اختلاف از سوی مراجعی غیر از مراجع قضایی است. در صورت بروز چنین اختلافاتی شما نیاز به یک وکیل متخصص و آشنا به امور پیمانکاری دارید. در هر یک از قراردادهای پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع می‌شود. وکیل متخصص شکایت پیمانکار از کارفرما : دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در زمینه قراردادهای پیمانکاری و شکایات پیمانکاران از کارفرما با داشتن وکیل پیمانکاری متخصص، آمادگی خود را برای قبول وکالت در دعاوی پیمانکاری اعلام می‌نماید. گروه حقوقی آساک با استفاده از  سابقه فعالیت و تجربه‌ی وکلای خود، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. شما می‌توانید برای اطلاع از چگونگی و روند شکایت از پیمانکاران به دفترحقوقی آساک مراجعه کنید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 شکایت پیمانکار از کارفرما آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل پل صدر،روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2، واحد B2. رویا مسگری(کارشناس ارشد حقوق) تمامی سوالات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی شکایت پیمانکار از کارفرما

جزئیات
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

7 فروردین1399

وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ یکی از موارد قانونی است که قانونگذار آن را  حقی برای متهم یا شخص وثیقه گذار قرار داده است.  - وکیل اعتراض ضبط وثیقه- اعتراض به ضبط وثیقه نیاز به وکیل اعتراض ضبط وثیقه دارد که در این زمینه تسلط و تخصص کامل داشته باشد. زمانیکه جرمی اتفاق میفتد،شخصی بعنوان متهم پرونده به دادگاه معرفی میشود. در این مرحله جرم ارتکابی در مورد متهم ثابت نشده است. در بیشتر پرونده های کیفری ،مرجع قضایی  برای اینکه در تمام مراحل تحقیقات و روند رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد ، قرار تامین کیفری صادر میکند. وثیقه دادگاه در واقع همان صدور قرار وثیقه می باشد. وثیقه برای دادگاه یکی از انواع قرار وثیقه است که در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه توسط مقام قضایی صادر میشود. تامین وثیقه دادگاه برای آزادی زندانیان را به وکیل ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. موارد قرار وثیقه -اگر وثیه سند برای قرار وثیقه مبلغ نقدی باشد، به آن مبلغ ضمان ( وجه الضمان ) میگویند. -وثیقه  برای دادگاه  را خود متهم یا شخص ثالثی میتواند به مرجع قضایی واگذار کند. -وثیقه دادگاه تا زمانیکه رای صادر و حکم  توسط اجرای احکام  اجرایی نشود، در توقیف دادگاه است. - زمانیکه در مرحله اجرای حکم ،متهم خود را معرفی کند،با اجرای حکم، وثیقه آزاد میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه فوت وثیقه گذار یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که در صورتیکه شخص وثیقه گذار قبل از اجرای حکم، فوت کند تکلیف وثیقه چه خواهد بود؟ -زمانیکه شخص وثیقه گذار فوت کند، تعهد وثیقه گذار منقضی شده و تعهد  به وراث وثیقه گذار  واگذار نمیشود. - با فوت وثیقه گذار، وثیقه آزاد نمیشود و در صورتیکه متهم خود را معرفی نکند، وثیقه توسط مرجع قضایی ضبط میشود. -بعد از ابلاغ احضاریه به متهم و ورثه ،وثیقه گذار بیست روز زمان دارد که متهم را معرفی کند و بعد از اتمام این تاریخ ، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. مراحل وثیقه گذاری در دادگاه -صادر کردن قرار وثیقه توسط مقام قضایی -قرار وثیقه برای دادگاه به متهم پرونده ابلاغ میشود. -خود متهم یا شخص ثالثی بعنوان وثیقه گذار، گذاشتن وثیقه دادگاه را به مرجع قضایی درخواست میکند. -ارائه سند به دادگاه یا دادسرا -صدور قرار کارشناسی ملک وثیقه برای دادگاه -بررسی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری -امضا قبولی وثیقه گذار برای وثیقه دادگاه -سند ملک کارشناسی شده به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف فرستاده میشود. -قرار بازداشت سند کارشناسی شده برای وثیقه دادگاه به شعبه فرستاده میشود. - دستور آزادی زندانی صادر میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه شرایط ضبط مبلغ کفالت وثیقه توسط دادگاه -در صورتیکه متهم به مرجع قضایی احضار شود. -در صورتیکه حضور متهم نیاز باشد. -در صورتیکه احضاریه به متهم چه ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شده باشد. -در صورتیکه متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود. -در صورتیکه عدم حضور  متهم در مرجع قضایی موجه نباشد. -در صورتیکه جلب متهم مقدور نباشد. - در صورتیکه به وثیقه گذار اخطار بیست روزه شده باشد. -اخطار به وثیقه گذار باید قانونی ابلاغ شود. -زمانیکه  وثیقه گذار نتواند متهم را معرفی کند. -زمانیکه وثیقه گذار عذر موجه ندارد. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وثیقه گذار چه مسئولیتی در وثیقه برای دادگاه دارد؟ -اگر در روند رسیدگی، متهم حضور نیابد به وثیقه گذار کتبا ابلاغ  میشود که متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. -به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که در این مدت متهم را معرفی کند. -وثیقه گذار در زمان تعیین شده متهم را معرفی  نکند، مبلغ وثیقه دادگاه به نفع دولت ضبط میشود. - در صورتیکه رای صادر شود و متهم خود را حاضر نکند ،خسارتی که به شاکی وارد شد از مبلغ وثیقه پرداخت میشود. - وثیقه گذار از زمان ابلاغ دادستان در مورد ضبط وثیقه ده روزمهلت دارد که به دستور ضبط وثیقه در مرجع صالح قضایی اگر موارد ذیل رخ دهد، اعتراض کند. - ثابت کند که متهم در زمان نیاز حاضر بوده است. -ثابت کند که متهم برای حضور خود عذر مورد قبول داشته است. -ثابت کند متهم قبل از زمان حضور فوت نموده است. وکیل اعتراض ضبط وثیقه مدارک لازم وثیقه برای دادگاه -ارائه سند مالکیت شش دانگ از عرصه و اعیان -مبلغ نقدی در حساب  دادگستری -ارائه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور -کارت ملی وثیقه گذار - پرکردن فرم های مربوط به وثیقه دادگاه بازداشت متهم وکیل اعتراض ضبط وثیقه قانونگذار  در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : درصورتیکه برای متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر شود ،تا زمانیکه وثیقه برای دادگاه بگذارد در بازداشتگاه بسر میبرد. متهم در این قانون از زمانیکه قرار وثیقه برای وی صادر شد، ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار و قبول نشدن وثیقه برای دادگاه اعتراض نماید. "وکیل ضبط وثیقه" هدف اصلی گروه حقوقی اساک این است که زندانیان بتوانند با تهیه وثیقه برا دادگاه آزاد شوند. برای مساعدت خانواده زندانیان این زمینه فراهم شده است که بوسیله تماس تلفنی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی سوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل در زمینه مسائل حقوقی احقاق حق کنیم. رفع مسئولیت  وثیقه گذار قانونگذاردر  ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری  تصویب نموده است: در هر مرحله ای از روند رسیدگی ،وثیقه گذار میتواند متهم را به مرجع قضایی معرفی و درخواست آزادی سند (وثیقه برای دادگاه) را از مقام قضایی مطرح کند. مرجع قضایی موظف است که در کمترین زمان ممکن دستور آزادی سند (وثیقه) را صادر کند. قرار وثیقه چه زمانی صادر میشود. قرار وثیقه زمانی از طرف مقام قضایی صادر میشود که خسارتی به شاکی وارد شده باشد و برای جبران خسارت و اینکه در تمام مراحل رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد صادر میشود. در جرم غیرعمدی که بتوان خسارت وارد شده به شاکی را از طریق دیگر جبران کرد از همان روش استفاده میشود؛ مانند بیمه نامه در تصادفات درخواست قرار وثیقه برای دادگاه ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی باسلام احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقا / خانم ............ فرزند ........ به اتهام ..........به شماره پرونده کلاسه .......... توسط آن مقام قضایی محترم قرار وثیقه صادر شده است ، لذا اینجانب ..........فرزند ........ با تودیع وثیقه ملکی  خود به شماره فرعی..... از ....اصلی به پلاک ثبتی .......به آدرس ..............................به مبلغ .........ریال متعهد میگردم هرزمان که دادگاه متهم را احضار نماید ،وی را حاضر نمایم . در غیر اینصورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط میشود. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت شماره .......که شش دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد تقدیم می گردد. باتشکر و احترام نام و نام خانوادگی وثیقه گذار نمونه متن انصراف وثیقه گذار بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب....... احتراما به استحضار میرساند اینجانب ............... وثیقه گذار.............. فرزند ............ به کدملی............... متهم به ................ به شماره پرونده  کلاسه ..................می باشم به دلایل شخصی  خواستار فروش ملک مسکونی مورد وثیقه می باشم و برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن آن دارم.از آنجاییکه متهم مذکور را نزد مقام قضایی حاضر و معرفی نمودم، براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تحویل و از خود رفع  مسئولیت کیفری کرده و برای فک وثیقه اقدام نمایید. باتشکر وثیقه گذار "وکیل اعتراض به  ضبط وثیقه" زمانیکه قاضی یا بازپرس به دلایل قانونی و عدم حضور متهم،دستور ضبط وثیقه را صادر میکند اقدامات اجرایی برای ضبط ملک مورد وثیقه انجام میشود. قانونگذار به متهم و وثیقه گذار این حق را داده است که به دستور ضبط وثیقه براساس موارد و دلایل ذیل اعتراض کنند. در صورتیکه ادعا شود، در ضبط وثیقه و مبلغ کفالت شرایط و مقررات قانونی رعایت نشده باشد. در صورتیکه  متهم اثبات کند که در زمان قانونی تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شده است. در صورتیکه متهم یا شخص سندگذار اثبات کند که حضور نیافتن متهم در زمان قانونی تعیین شده به دلیل عذر موجه بوده است . در صورتیکه متهم یا سندگذار اثبات کند که بعد از ضبط وثیقه متهم دارای ناتوانی مالی است. در صورتیکه سندگذار اثبات کند عدم حضور متهم در مرجع قضایی در مواقع ضروری بدلیل فوت متهم بوده است. موارد رفع ضبط وثیقه بسیاری از مواقع در  مراحل اجرای ضبط وثیقه و پرداخت مبلغ کفالت حوادثی پیش میاید که باعث میشود وثیقه ضبط نشود و عملیات اجرایی انجام نشود.موارد به شرح ذیل است: -زمانیکه مبلغ بیمه، خسارت و زیان وارده به شخص متضرر( شاکی پرونده ) را تامین کند. -زمانیکه سندگذار متهم را در زمان تعیین شده قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید. -در صورتیکه یکی از دلایل اعتراض یه ضبط قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی قبول شود. -در صورتیکه سندگذار یا متهم از زمان ابلاغ ضبط وثیقه در مدت 10 رورز تعیین شده قانونی قسمتی از مبلغ  قرار یا کل آن را به حساب دادگستری واریز نماید. - زمانیکه سندگذار یا متهم قبل از صادر شدن دستور ضبط وثیقه  فوت کند ،مبلغ کفالت و وثیقه آزاد میشود.نکته مهم در این جا این است که اگر  تاریخ  دستور ضبط وثیقه قبل از تاریخ فوت باشد،عملیات اجرایی ضبط وثیقه انجام میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به ضبط وثیقه با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه سوالات وثیقه برای دادگاه -در صورت تبرئه شدن متهم آیا برای آزادی وثیقه پیامک یا ابلاغیه برای وثیقه گذار میاد؟ خیر ابلاغیه ای ارسال نمیشود و باید در دادگاه یا دادسرا پیگیری شود. -سندی را برای یکی از فامیلامون برای وثیقه دادگاه گذاشتیم قرار بود سند جایگزین معرفی بشه اما از این کار امتناع میکند چه اقدامی میتوانم برای آزادی سند انجام بدم ؟ با معرفی و تحویل متهم به دادگاه میتوانید سند خود را آزاد نمایید. وکیل اعتراض ضبط وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند دادگاه

سند دادگاه

6 فروردین1399

سند برای ضمانت دادگاه تهیه سند دادگاه برای متهم یا زندانی موضوعی مهم و چالش برانگیز است. سند دادگاه اصطلاحی است که برای تهیه سند برای قرار وثیقه استفاده میشود. برای تهیه سند دادگاه با مشاورین حقوقی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سند دادگاه به معنای تهیه سند ضمانت در دادگاه می باشد. این مقاله به موضوع  ضمانت و سند وثیقه جهت دادگاه پرداخته است. ضمانت ضمانت به معنی ضامن شدن و برعهده گرفتن دین کسی یا کفالت از وی می باشد. قانونگذار در ماده 684 قانون مدنی ضمانت را تعریف کرده است. ضامن یا کفیل شخصی است که در دادسرا یا دادگاه حضور می یابد و تعهد میکند که متهم را هرزمانی که مرجع قضایی نیاز داشت معرفی کند. یا در مقابل دین و بدهی که دارد تعهد میکند که اگر بدهی را پرداخت نکند، خود دین یا بدهی را پرداخت کند. در ضمانت شخص ضامن، مال یا وجهی را برای تعهد حضور متهم به دادگاه ارائه میکند و در صورت عدم حضور متهم مال یا وجه به نفع دولت ضبط میشود. ضمانت در پرونده های حقوقی و کیفری انجام میشود. در پرونده کیفری زمانیکه بازپرس یا دادیار قرارتامین کیفری صادر کرد، ضمانت از متهم میتواند صورت بگیرد. در پرونده حقوقی در مرحله اجرای احکام مالی ضمانت وکفیل پذیرفته میشود. سند برای دادگاه سند دادگاه تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است. مبلغ سند ضمانت دادگاه برای پرونده حقوقی و کیفری باید مشخص باشد. یکی از موارد  ضمانت گذاشتن سند جهت دادگاه برای قرار وثیقه است. سند برای دادگاه میتواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. در دادگاه یا دادسرا مال غیرمنقول یعنی سند ملکی برای سند ضمانت دادگاه بیشتر قابل قبول است. تهیه سند دادگاه برای متهم و خانواده وی راحت تر از پرداخت پول نقد برای تامین قرار وثیقه است. تا زمانیکه سند برای دادگاه به عنوان وثیقه باشد، نمیتوان نقل و انتقال یا خرید و فروش انجام شود. سند برای ضمانت دادگاه شرایط گذاشتن سند جهت دادگاه بعد از اینکه بازپرس یا دادیار اتهام را به متهم تفهیم کرد، قرار کیفر خواست صادر میشود. برای تامین قرار کیفری قرار وثیقه صادر میشود. متهم باید سند ضمانت دادگاه را فراهم کند. سند دادگاه باید مال غیرمنقول مثل سند ملکی باشد. در بیشتر مواقع سند برای دادگاه باید سند ملکی شش دانگ عرصه و اعیان باشد. سند ملکی اوقافی یا مشاع نیز میتواند برای تهیه سند جهت دادگاه استفاده شود که بستگی به نظر بازپرس یا دادیار دارد. سند گذاریاوثیقه گذار به شعبه مراجعه و درخواست ضمانت برای متهم را ارائه میکند. بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند ملکی،تقاضای کارشناسی ملک را صادر میکند. در صورتیکه ملک برای سند دادگاه درحوزه بخش قضایی شهرستان دیگری باشد،قرار نیابت قضایی صادر میشود. قرار بازداشت سند برای دادگاه بعد از کارشناسی و توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک به شعبه دادگاه یا دادسرا فرستاده میشود. در این مرحله بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند. سند برای ضمانت دادگاه اهمیت سند رسمی در ادله اثبات دعوی در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید. در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای شخص اثبات شود. کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است؛ و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند دادگاه سند برای ضمانت دادگاه قرار بازداشت موقت در اینجا تعدادی از جرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر میشود بیان شده است: مواد مخدر،مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات است. مرجع صالح رسیدگی به جرم در ارتباط با مواد مخدر برای افراد بالغ کمتر از 18 سال، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان دادگاه انقلاب است. در ماده یک و (چهارده) و (نوزده ) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مربوط به مواد مخدر از جرایم پرخطر و از نوع تعزیرات حکومتی تعریف شده است. سند دادگاه برای تهیه قرار تامین کیفری در این نوع جرم نیز استفاده میشود. سند برای ضمانت دادگاه اختلاس جرم اختلاس مشمول مجازات کلاهبرداری است. اختلاس به معنای برداشت غیرقانونی از اموال دولتی یا غیردولتی،توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت است. سمت مرتکب جرم اختلاس، به عنوان عنصر مادی جرم اهمیت دارد و باید از کارکنان  دولت باشد. اصل 49 قانون اساسی به جرم اختلاس اشاره میکند. سند دادگاه سند برای ضمانت دادگاه رشوه: در صورتیکه مامور دولت در مقابل انجام دادن یا ندادن وظیفه خود وجه یا مالی را اخذ کند رشوه است. رشوه جرم محسوب میشود. در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رشوه خواری تخلف و برای مرتکب به آن مجازات در نظر گرفته  شده است. قانون در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز به جرم رشوه پرداخته است. در ماده 588 و 589 قانون مجازات اسلامی، مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر بیان شده است. مجازات جرم رشوه براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی ضبط مال و حبس از شش ماه تا سه سال یا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. سند برای ضمانت دادگاه رای وحدت رویه رای وحدت رویه قطعی بودن دستور ضبط وثیقه شماره رای: 9109970223101642 تاریخ: دوازده اسفند سال هزار و سیصد و نود ویک شعبه 31 دادگاه تجدید نظراستان تهران خلاصه رای: به دستور ضبط وثیقه نمیتوان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کرد. رای وحدت رویه دستور ضبط تامین وثیقه شماره رای : 9209970222200096 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خلاصه رای: ​ دادستان مسئول ضبط وثیقه و وجه الکفاله است و میتواند به معاون وی تفویض شود. سند برای ضمانت دادگاه پرسش و پاسخ: سند دادگاه رسمی در ادله اثبات دعوی چه اهمیتی دارد؟ در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید و در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، حتما باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای خود را اثبات نمایید. کسی که سند رسمی دارد و آن سند ازحیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند برای ضمانت دادگاه

جزئیات
قیمت وثیقه برای دادگاه

قیمت وثیقه برای دادگاه

5 فروردین1399

قیمت وثیقه برای دادگاه قیمت وثیقه برای دادگاه؛ وثیقه گذاشتن برای زندانی و در مواقعی حق الزحمه وثیقه برای کسانی که خودشان سند ملکی ندارند - قیمت وثیقه برای دادگاه - از دغدغه‌های افراد بازداشتی و خانواده‌های زندانیان است. قرار بازداشت موقت از شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است. حتی ممکن است متهم به دلیل جرمی که احتمال ارتکاب آن می‌باشد، برای مدت یک ماه زندانی شود و امکان آزادی او با هیچ سند و ضمانتی ممکن نباشد. میزان وثیقه برای ضمانت دادگاه توسط قاضی محترم تعیین می‌شود. مبلغ وثیقه یا مبلغ سند در هر جرم با توجه به نوع جرم، شدت و ضعف جرم ارتکابی، سابقه متهم، سن، شرایط و موقعیت اجتماعی و غیره متهم متفاوت است. قیمت وثیقه برای دادگاه طبق توافق بین صاحب وثیقه (وثیقه‌گذار) و متقاضی وثیقه تعیین می‌گردد. شرایط سند گذار را در دیگر مقالات حقوقی آساک بخوانید. جهت آگاهی از هزینه وثیقه و جلوگیری از سو استفاده‌ هایی که ممکن است در این مسیر با آن مواجه شوید با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. کارشناسان و کلای ما در این راه شما را یاری می‌نمایند؛ تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران در امان باشید. بسیاری از مردم از واژه کرایه سند یا وثیقه به جای اجاره وثیقه استفاده می‌کنند. قیمت وثیقه برای دادسرا در جرایمی مانند آدم ربایی، قتل عمد، افساد فی الارض و اسید پاشی و جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد است، حتما قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و قاضی دادگاه موظف به اجرای آن است. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم قتل عمد: قتل عمد در ماده 290 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در چهار بند و دو تبصره آمده است. 1- شخص قصد کشتن مجنی علیه را دارد اعم از اینکه فعل مرتکب کشنده باشد یا نباشد. 2- شخص بدون قصد کشتن مجنی‌ علیه رفتاری را انجام می‌دهد که عرفا کشنده است و منجر به قتل می‌شود. 3- مرتکب نه قصد کشتن دارد نه عمل او عرفا کشنده است. 4- مرتکب قصد انجام جنایتی دارد بدون اینکه فرد خاصی مد نظر باشد. اما در نهایت جنایت مقصود اتفاق می‌افتد. آنچه مسلم است شدیدترین نوع مجازات برای قتل عمد در صورت درخواست اولیای دم مقتول و وجود سایر شرایط‌ دیگر بر طبق ماده381 قانون مجازات اسلامی، قصاص است. در صورت رضایت اولیای دم دیه جایگزین قصاص می‌شود و علاوه بر آن به مجازات سه تا ده سال حبس نیز محکوم می‌شود. برای آگاهی از شرایط اجاره سند برای زندانی به سایت حقوقی آساک مراجعه نمایید. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم اسید پاشی: در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از اسید پاشی نوشته نشده است. بر طبق ماده واحده تصویب شده در سال 1337 با عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی هر کس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، سبب قتل کسی دیگر شود به مجازات اعدام محکوم می‌شود. قیمت وثیقه برای دادگاه در صورتی که باعث مرض دایمی یا از بین رفتن یکی از حواس منجی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و در صورتی که سبب قطع یا نقض عضو یا از کارافتادگی شود به مجازات حبس جنایی از دو سال تا 10 سال محکوم می‌شود. چنانچه به شخص دیگری صدمه وارد نماید به حبس جنایی درجه دو از 2 تا5 سال محکوم می‌گردد. قیمت وثیقه برای دادگاه با توجه به شفاف نبودن قانون و اختلاف نظر در مورد میزان مجازات، هنوز مجازات معینی از طرف قانونگذار درمورد مجازات اسید پاشی مشخص نشده است. اگر دلایل و مستندات موجود دلالت بر ارتکاب جرم اسید پاشی از سوی متهم نماید، قاضی محترم دادگاه قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.( ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری) گروه حقوقی آساک آمادگی خود را جهت قبول وکالت در پرونده‌های کیفری اعلام می‌نماید. جرم افساد فی الارض: از جمله جرایمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات خاص و معین شرعی مشخص شده است جرم افساد فی الارض است. قیمت وثیقه برای دادسرا جنایت علیه تمامیت ارضی کشور، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر نمودن مرکز فساد و فحشاف نشر اکاذیب،احراق و تخریب، پخش ماده سمی و میکروبی همگی از موارد جرم فساد فی الرض محسوب می‌شود. (رجوع کنید به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). جرم آدم ربایی: مجازات جرم آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس و مجازات جرم نوزاد ربایی 6ماه تا 3 سال حبس است. (با توجه به ماده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی) در جرم آدم ربایی سو نیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم شرط است. در صورت فقدان قصد مجرمانه جرم آدم ربایی محقق نمی‌شود. یعنی صرف انگیزه برای تحقق جرم آدم ربایی کافی نیست . در جامعه امروزی آدم ربایی به انگیزه‌های گوناگونی مانند تجاوزجنسی، مسایل مالی و دلایل دیگر بسیار افزایش یافته است. قیمت وثیقه برای دادگاه عفو و تخفیف در قانون مجازات به چه جرایمی تعلق می‌گیرد؟ عفو در قانون مجازات اسلامی به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می‌شود. عفو خصوصی فقط محکومانی را شامل می‌شود که حکم شان قطعی‌ شده است. در عفو خصوصی سوپیشینه کیفری  از سابقه حذف نمی‌شود. در عفو خصوصی ممکن است بخشی از مجازات مورد بخشش قرار گیرد و تمام مجازات را شامل نشود. قیمت وثیقه برای دادگاه در مقابل عفو عمومی هم محکومان و هم متهمان را شامل می‌شود. در عفو عمومی هم مجازات تبعی جرم از بین می‌رود و هم سوپیشینه کیفری از سابقه حذف می‌شود. در عفو عمومی کل مجازات مورد بخشش قرار می‌گیرد. عفو خصوصی و عفو عمومی فقط جرایم تعزیری را در بر می‌گیرد و شامل قصاص یا دیه نمی‌شود و عفو به آنها تعلق نمی‌گیرد.( ماده 97و 98 قانون مجازات اسلامی) قیمت وثیقه برای دادگاه موارد تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی از رسیدگی به ادامه پرونده منصرف شود، موجبات تخفیف متهم را فراهم می‌کند. یعنی متهم تبرئه نخواهد شد فقط برای مجازات او تخفیف در نظر گرفته می‌شود. اقرارگرفتن از متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب یا در حین ارتکاب جرم و همکاری با ماموران دولت. عدم سو سابقه یا وضعیت جسمانی متهم مانند بیماری و پشیمانی از ار تکاب جرم از سوی متهم. تحت پیگرد بودن متهم به عنوان معاونت یا شراکت در جرم چنانچه نقش موثری در وقوع جرم نداشته باشد، از موجبات تخفیف است. تلاش متهم به منظور کاهش آثار جرم و جبران نمودن ضرر ناشی از جرم ارتکابی. سبک بودن ضرر وارد شده به قربانی جرم. قیمت وثیقه برای دادگاه متهم در شناسایی آثار جرم، شناسایی شرکا یا معاونین جرم و پیدان کردن لوازم به کار رفته در ارتکاب جرم با مامورین دولت همکاری موثر داشته باشد. تحریک شدن فرد متهم به وسیله قربانی جرم از موجبات تخفیف درمجازات است. انگیزه شرافت مندانه متهم در انجام عمل مجرمانه نیز از دیگر علل تخفیف در مجازات است. "قیمت وثیقه برای دادگاه" برای اطلاع از شرایط عفو به ماده 38 و 719 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. گروه حقوقی آساک گروه تخصصی حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در تمامی پرونده هایی که در دادسرا یا دادگاه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌شود، اعلام می نماید. قبل از هر گونه اقدام قانونی در مورد تهیه وثیقه با وکیل متخصص وثیقه درگروه حقوقی آساک تماس بگیرید. قیمت وثیقه برای دادسرا جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. آدرس:خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه2 واحد B2 کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. قیمت وثیقه برای دادگاه 02140223952 02140222853 09023589119 www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
مراحل وثیقه گذاشتن

مراحل وثیقه گذاشتن

21 اسفند1398

مراحل وثیقه گذاشتن مراحل وثیقه گذاشتن یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده  وی در تامین قرار کیفری وثیقه با آن مواجه هستند.بهتر است مراحل وثیقه گذاشتن در دادگاه یا دادسرا را بدانید تا در کوتاهترین زمان ممکن وثیقه آزادی زندانی یا متهم را به مرجع قضایی ارائه کنید.امور مربوط به مراحل وثیقه گذاشتن را به وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک بسپارید،تا با خیال راحت سند وثیقه را تامین کنید.گروه حقوقی اساک در تمام مراحل وثیقه گذاشتن در کنار خانواده زندانیان و متهم حضور دارد. چرا متهم باید وثیقه بگذارد؟ درجریان تحقیقات مقدماتی با توجه به این که هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است؛ لازم است از متهم تضمین اخذ شود تا همواره دسترسی به متهم فراهم باشد. هر زمان که متهم به مراجع قضایی احضار شد، در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. در واقع حقوق متهم‌ برای مدتی از او سلب می‌شود. این نوع از قرارها جنبه مالی ندارند. فقط جبران خسارت برای شخص شاکی محسوب می‌شوند. مهم‌ترین این قرارها به قرار کفالت،قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است. وثیقه شامل وجه نقد،ضمانت‌نامه‌ی بانکی،مال منقول یا غیر منقول می‌باشد. پس از معرفی مال برای گذاشتن وثیقه زندانی ، در ابتدا ارزش آن مال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ -مشکلات و مسائل مالی -پرونده‌ کیفری شامل مسائل مالی، چک، رد مال، خیانت در امانت،فروش مال غیر، تسهیل مال، کلاهبرداری -دراین پرونده ها با توجه به مبلغ قراری که از سوی مراجع قضایی درنظر گرفته می‌شود؛ -افراد نیاز به تهیه سند و وثیقه برای ارائه به دادگاه پیدا می‌کنند. مراحل گذاشتن وثیقه  به چه صورت است؟ فرآیند صدور وثیقه در دو مرحله انجام می‌شود. درمرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید. دراین مرحله به متهم ابلاغ می‌شود درصورتی که وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی کند. وثیقه می‌تواند ار جانب خود متهم یا شخص ثالث معرفی شود. اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب دادگستری تودیع می‌شود. اگر وثیقه مال منقول باشد، به طریق مناسب توقیف می‌گردد. در صورتی که وثیقه مال غیر منقول باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود. مال  چه منقول باشد یا غیر منقول، مقام قضایی دستور کارشناسی صادرمی‌کند. اگر مبلغ مال معرفی شده برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه باشد آن را می‌پذیرد. در صورتی که اعلام نماید مال معرفی شده ارزش لازم را ندارد دیگر جای اعتراضی نیست. کارشناسی سند وثیقه -مهم ترین مرحله وثیقه گذاشتن کارشناسی سند وثیقه است. -قرار کارشناسی ملک از طرف مرجع قضایی صادر میشود. -کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزیابی می‌کند. -ارزش مال معرفی شده باید برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه خواسته شده از سوی مراجع قضایی باشد. -اگر وثیقه سند ملکی باشد، پس از انجام کارشناسی و ارزیابی بهای ملک مورد نظر -برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معرفی خواهد شد. برای ضمانت قرار وثیقه چه اشخاصی دارای اعتبار هستند؟ -مالک‌هایی که ملک به نام خودشان دارند. -کارمندان شرکت‌های خصوصی و دولتی با سابقه کار -کاسبان دارای جواز کسب -بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی -حقوق بگیران با سابقه کاری دریک مکان ثابت قرار نیابت در تهیه سند وثیقه برای آزادی زندانی -روند بازداشت ملک و کارشناسی معمولا چند روز زمان می‌برد. -متهم درطول این مدت در زندان می‌ماند. - برای جرایم سبک قرار کفالت و برای جرایم سنگین تر قرار وثیقه صادر می‌شود. - در ابتدا باید سندشش دانگ کارشناسی شده به بازپرس محترم در دادسرا یا قاضی در دادگاه ارائه شود. - بعد از آن نسبت به اخذ نامه نیابت برای مجتمع قضایی شهرستانی که و ملک معرفی شده در آن شهرستان قرار دارد، اقدام میشود. -نامه نیابت به مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. کارشناسی در قرار نیابت - دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی ارزش مالی ملک صورت می‌گیرد. - سند برای زندانی در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک توسط کارشناس حداقل به میزان قرار وثیقه باشد؛ - با اخذ دستور بازداشت سند از مقام قضایی،نسبت به بازداشت ملک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود. -نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی -معمولا با پست قضایی به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود. -ایاب و ذهاب کارشناس رسمی به محل ملک مورد وثیقه به عهده متقاضی است. - حق الزحمه کارشناسی تعیین شده، به خودکارشناس تعلق می‌گیرد. -صاحب سند باید به همراه اصل سند به اداره ثبت در محل مورد نظر مراجعه کند. - پس از دریافت نامه بازداشتی به همراه اصل سند آن را به قاضی یا بازپرس ارائه میکند. نامه درخواست معرفی سند ملکی برای دادگاه ریاست محترم شعبه      دادگاه عمومی باسلام احتراما به ‌استحضار می‌رساند درخصوص ‌آقای ......................فرزند .......................به‌اتهام ......................... که‌ توسط آن‌ دادگاه محترم قرار وثیقه صادر گردیده است. لذا اینجانب...................فرزند................ با تودیع وثیقه ملکی به مبلغ.........................ریال متعهد می‌شوم هر زمان که دادگاه متهم را احضار نمود، وی را حاضر نمایم. در غیر این صورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط گردد. وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی،متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ در کلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، داوری و ......... اعلام می‌نماید. سوالات و مشلات حقوقی خود در مورد مراحل وثیقه گذاشتن و تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم  و زندانی را در تمام ساعات سبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

جزئیات
وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه

20 اسفند1398

وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه؛ یکی از موضوعاتی که در صدور قرار وثیقه برای متهم مطرح می باشد این است که :  - وکیل اعتراض قرار وثیقه - آیا میتوان به مبلغ و نوع قرار وثیقه که از طرف مرجع قضایی صادر میشود اعتراض نمود؟ آیا قانونگذار در این مورد  مفاد قانونی تصویب کرده است و در صورت اعتراض به قرار  وثیقه چه مرجعی صلاحیت اعتراض به قرار وثیقه را دارد؟ وکیل اعتراض وثیقه ، وکیلی است که در زمینه مقررات و قوانین در مورد انواع قرارها ، موارد اعتراض به وثیقه تسلط کامل دارد و توانایی مطرح کردن اعتراض را در مرجع صالح رسیدگی دارا است. وکیل اعتراض وثیقه در واقع وکیلی است که در مورد امور کیفری تجربه و تخصص دارد.برای اینکه در پرونده هایی که قرار وثیقه صادر میشود و متهم خواستار اعتراض به مبلغ و نوع وثیقه می باشد از وکیل متخصص اعتراض وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. وکیل اعتراض قرار وثیقه برای مشاوره با وکیل اعتراض  قرار وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید شماره تماس : 09381690900 در این مقاله به  قرار های قابل اعتراض  در مرجع قضایی  و جرم هایی که قرار برای آن صادر میشود میپردازیم. قانونگذار در مصوبه سال 1392 و اصلاحات سال 1394 در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابلیت اعتراض در مرجع قضایی را دارند بیان نموده است. وکیل اعتراض قرار وثیقه یکی از سوالاتی که در قرار های قابل اعتراض مطرح میشود این است : در صدور قرارها چه کسانی حق اعتراض به قرار را دارند؟ در صدور قرارها، متهم ، شخص شاکی و شخصی که به وی خسارت وارد شده است بعنوان شخص ثالث ، حق اعتراض به قرار را دارند. در ادامه قرارهایی که متهم، شاکی و شخص ثالث میتواند به آن اعتراض کنند، جداگانه بیان میشود. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که شاکی میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است. قرارهایی که توسط شاکی پرونده تقاضا میشود، مانند قرار منع و موقوفی تعقیب قرارهایی که توسط متهم پرونده تقاضا میشود، برای قرار بازداشت موقت ایفا و تشدید تامین قرارهایی که توسط متهم پرونده در مورد قرار تامین خواسته تقاضا میشود. قانونگذار برای اعتراض به قرار صادر شده مهلت زمانی تعیین کرده است که در مورد شخصی که در ایران سکونت دارد،  از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. در مورد شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد از زمان ابلاغ  یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و هفتاد و یک، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار بوسیله شخص شاکی را تعیین کرده است برا ین اساس: -زمانیکه بین دادستان و بازپرس پرونده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید دادگاهی که به اتهام متهم رسیدگی میکند، صالح میباشد. -در صورتیکه در بخش قضایی، دادگاه کیفری 1 و دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، مرجع صلاحیت دار برای اعتراض به قرار، دادگاه کیفری 2  می باشد. براساس ماده دویست و هفتاد  و دو قانون آیین دادرسی کیفری -در صور تیکه در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید براساس نوع جرم و مصداق های قانونی جرم، دادگاه کیفری 2 مرجع قضایی صالح  اعتراض به قرار می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه ماده دویست و هفتاد و سه قانون آیین دادرسی کیفری -برای حل اختلاف بوجود آمده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار، که از طرف متهم یا شاکی مطرح میشود، جلسه فوق العاده  بین بازپرس و دادستان تشکیل و تصمیم نهایی گرفته میشود. تصمیم گرفته شده  به جز در موارد ذیل قطعی است: -در اعتراض به قرارهای منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مورد جرم های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل تجدید نظر هستند. - جرم هایی که مجازات آن سلب حیات است. - جرم هایی که مجازات آن حبس ابد است. -جرم هایی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر است. -جرم هایی که محکومیت  آن مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر است. - جرم هایی که سیاسی و مطبوعاتی است. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که متهم  میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل: براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف متهم  قابل اعتراض است. -براساس این قانون، متهم پرونده در خصوص قرار بازداشت موقت ، ابقای بازداشت ، تشدید تامین،قرار تامین خواسته ،قرار وثیقه ،قرار عدم قبول،کفیل یا قرار عدم قبول وثیقه میتواند در مرجع صالح اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند. وکیل اعتراض قرار وثیقه -مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار، از زمان ابلاغ برای شخص مقیم خارج از کشور یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش بیان نموده است: -زمانیکه برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر شود و نتواند وثیقه به دادگاه ارائه کند، به زندان فرستاده میشود. - همچنین متهم ده روز فرصت برای اعتراض به قرار صادر شده را دارد. قرارهایی که شخصی که به وی ضرر وارد شده است ،بعنوان شخص ثالث میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل : قانونگذار براساس ماده 423 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهایی که شخص ثالث میتواند به آن در مرجع قضایی اعتراض کند شامل : -قراررد ایراد دادرس -تصمیمات قضایی در مورد ضبط ، رد و معدوم کردن اشیا -دستور دادستان در مورد گرفتن مبلغ التزام ، مبلغ کفالت ، و ضبط وثیقه -مدت زمان اعتراض به قرار های ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ 10 روز است. وکیل اعتراض قرار وثیقه مدت زمان اعتراض به قرارهای ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند ، یکماه می باشد. قرارهایی که دادستان میتواند نسبت به آن اعتراض کند. -قرار عدم صلاحیت - قرار موقوقی تعقیب صادره از دادگاه - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده از زمان ابلاغ بیست روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده برای اشخاص خارج از کشور در این قسمت  از زمان ابلاغ دو ماه می باشد. قانونگذار در ماده سیصدو نود قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که  شاکی ، متهم و شخص ثالث، دادستان میتواند نسبت به این قرارها اعتراض نماید: -قرار عدم صلاحیت -قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به دلایل ذیل توسط دادگاه صادر شود: - مشمول مرور زمان -رضایت شاکی خصوصی وکیل اعتراض قرار وثیقه در صورتیکه در پرونده، شاکی خصوصی رضایت داده و دادگاه قرار وثیقه سنگین صادر کرده است  میتوانید به قرار وثیقه اعتراض نمایید. نمونه لایحه اعتراض به قرار وثیقه ریاست محترم  شعبه ... بازپرسی... دادسرای عمومی و انقلاب .... با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب به وکالت از  آقای ........ فرزند ........ به اتهام ......... به شماره پرونده کلاسه ......... در دفاع از  حقوق موکل خود معروض می دارد، با توجه به اینکه شاکی خصوصی آقای ........ نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرده است، همانگونه که مستحضرید برای صیانت از حقوق متهمان قانونگذار قرارهای متعدد کیفری برای جلوگیری از بازداشت شهروندان در نظر گرفته است . بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به قرار وثیقه صادر شده از طرف آن مقام قضایی محترم اعلام و درخواست قرار کفالت در صورت صلاحدید هستم . با تشکر و احترام وکیل اعتراض قرار وثیقه بخشنامه پیشگیری از کرونا در زندان ها رئیس محترم قوه قضائیه  جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی بخشنامه ذیل را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها ابلاغ نموده است. -برای رویکرد کاهش ورودی به زندان از صادر شدن قرار تامین که باعث بازداشت میشود جز موارد ذیل اجتناب شود: - با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل  اعمال مجازات جایگزین حبس ، تعویق اجرای مجازات ، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود. -محکومینی که رای محکومیت آنها قطعی است و با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین سال 1399 خودداری شود. تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف به نظارت برحسن اجرای این بخشنامه شده اند. وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل متخصص اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه مجموعه تخصصحقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه  با وکیل اعترض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) وکیل اعتراض قرار وثیقه جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض قرار وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند برای وثیقه

سند برای وثیقه

17 اسفند1398

سند برای وثیقه سند برای وثیقه ؛ ​ زمانیکه دادگاه یا دادسرا برای متهم قرار وثیقه صادر میکند ،سند برای وثیقه مطرح میشود. - سند برای وثیقه- یکی از قرارهای تامین کیفری که بحث سند برای وثیقه مطرح میشود قرار وثیقه می باشد سند برای وثیقه اصطلاح عامیانه برای قرار وثیقه می باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ماده دویست و هفده که در سال 1392 تصویب شد قرار های تامین کیفری را برای موارد ذیل در نظر گرفته است: -برای اینکه مرجع قضایی به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر میکند. -برای اینکه متهم با قول شرف برای حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری ملزم شود. -برای اینکه متهم با مشخص کردن مبلغ التزام در مرجع قضایی حاضر شود. -برای اینکه متهم برای معرفی به دادسرا یا کلانتری بصورت  ماهانه یا هفتگی ملزم شود. -برای اینکه کارمندان رسمی کشور و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد به پرداخت مبلغ التزام ملزم شوند. برای اینکه متهم برای خارج نشدن از منزل و نظارت بوسیله تجهیزات الکترونیکی ملزم شود. برای اینکه متهم ملزم شود که کفیل  و مبلغ کفالت را مشخص کند. تعیین کفیل با مشخص کردن مبلغ کفالت مرجع قضایی برای گرفتن قرار وثیقه میتواند هریک از موارد ذیل را قبول کند. اما در پذیرش سند برای وثیقه ، سند مربوطه باید شش دانگ عرصه و اعیان باشد. -گرفتن وثیقه - مبلغ نقدی -ضمانت نامه بانکی -اموال منقول و غیرمنقول چه عواملی باعث صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع قضایی میشود. -از مهمترین عوامل صدور قرار تامین کیفری دسترسی مرجع قضایی به متهم در مواقع ضروری است. - مورد بعد برای صدور قرار تامین کیفری حاضر شدن متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و تا زمان صادر شدن حکم - برای اینکه متهم فرار نکند. - برای اینکه خسارت وارد شده به شخص متضرر ( شاکی ) ضمانت شود. مواردی که باید قبل از صدور قرار تامین کیفری باید به متهم تفهیم شود این است که -اتهام به متهم توضیح داده شود و به متهم اعلام شود. - به متهم، جرم وی و اینکه چرا قرار تامین کیفری صادر شده است . - دلایل و مدارک اتهام جرم به متهم وجود داشته باشد. در صورتیکه موارد فوق در صدور قرار تامین کیفری رعایت نشود صادر کردن قرار تامین کیفری غیرقانونی است.پس نتیجه میگیریم که بدون تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تامین کیفری از طرف مرجع قضایی انجام نمیشود. یکی از سوالاتی که در بحث قرار وثیقه وجود دارد این است که آیا در هر جرمی که متهم مرتکب میشود قرار بازداشت موقت صادر میشود. قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در جرم های ذیل قرار بازداشت موقت صادر میشود: - جرم هایی  که قانونگذار برای آن مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایاتی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل باشد. - زمانیکه اتهام متهم جرم های تعزیری درجه چهار و بالاتر باشد.زمانیکه محکومیت متهم برای مجازات تعزیری درجه یک تا چهار باشد قرار بازداشت موقت صادر میشود. یکی از موضوعاتی که در بحث قرار  تامین کیفری مطرح می باشد، قرار بازداشت های موقتی است که مرجع قضایی در اتهام مربوطه باید قرار بازداشت موقت را صادر کند. و صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. صدور قرار بازداشت موقت در جرم های ذیل اجباری است: -در جرم های قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و مفسد فی الارض -در جرم هایی که محکومیت آن اعدام و حبس باشد . -محکومین  جرم های سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، خیانت در امانت، جعل -در جرم هایی که بازداشت نبودن متهم، موجب فساد و از بین رفتن مدارک و ادله اتهامی شود . -اگر در جرم تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق، متهم سه نفر باشند . سند برای وثیقه مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد ذیل می باشند: -محکومینی که  به مجازات  زندان بیشتر از 15 تا 25 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنچاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه سه شامل محکومیت های ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 10 تا 15 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال محکوم شده اند. سند برای وثیقه -محکومینی که به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده اند. -محکومین یکه به مجازات تعزیری درجه 5 تا بالاتر مانند جرم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 2 تا 5 سال محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات 5 تا 15 سال محروم شدن از حق اجتماعی محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی شده اند مانند شخص حقوقی شرکت ها - محکومینی که به مجازات ممنوع شدن از دعوت عمومی برای زیاد کردن سرمایه شرکت محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات مزاحمت و آزار بانوان و مزاحمت با چاقو محکوم شده اند. سند برای وثیقه زمانیکه قرار تامین کیفری و در اینجا قرار بازداشت موقت صادر میشود بازپرس نظر دادستان را میپرسد و در نظر میگیرد. و در صورتیکه دادستان محترم با  صدور قرار بازداشت موقت موافقت نکند ، پرونده برای حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به مرجع صالح  فرستاده و بررسی میشود و در فرصت زمانی 10 روز باید تصمیم نهایی گرفته شود. مدت زمان قرار بازداشت موقت -قانونگذار در مورد جرم هایی که  مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 4 ماه می باشد. - قانونگذار در مورد جرم هایی که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری عمومی و اختصاصی است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 2 ماه می باشد. -در مورد جرم هایی که مدت محکومیت حبس آن شش ماه تا سه سال است، مدت زمان قانونی بازداشت موقت، بیشتر از شش ماه می باشد. سند برای وثیقه در مورد جرم هایی که اتهام آن زنا و لواط است و برای انجام تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید کردن مدت زمان قرار بازداشت موقت می باشد مدت زمان باقی مانده از قرار بازداشت موقت هر ماه اعلام میشود . - قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری مدت زمان تعیین شده برای بازداشت موقت را 1 ماه در نظر گرفته است . - اگر قاضی بخواهد متهم را بیشتر از یکماه بازداشت کند، باید قرار دیگری صادر و قرار صادره بوسیله رئیس حوزه قضایی تایید شود. متهم به این قرار نیز میتواند در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید . سند برای وثیقه آیا به قرار بازداشت موقت میتوان اعتراض نمود؟ در خصوص قرار بازداشت هایی که برای  متهمین در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرا صادر میشود، قانونگذار این حق را به متهم داده است که به قرار اعتراض کند مدت زمان برای اعتراض به قرار بازداشت موقت متهم ده روز می باشد. مرجع صالح اعتراض به قرار وثیقه دادسرا ، دادگاه عمومی و انقلاب است . تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت قانونگذار در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378 مصوب شد، تعیین نموده است که قاضی در هر مرحله از تحقیقات اولیه قرار بازداشت متهم راصادر کند . تبصره : قاضی میتواند در مورد قرارهای بازداشت هایی که در مراحل تحقیق صادر میکندة، قرار بازداشت را تبدیل به قرار تامین میکند . سند برای وثیقه نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3856/37/7/59 - اگر بعد از اینکه مبلغ کفالت گرفته شد، متهم تبرئه شود یا قرا ر منع تعقیب وی صادر شود،هیچ اثری در مسئولیت شخص کفیل و  برگشت دادن مبلغ کفالت ندارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  4969/7-25/7/72 - برای اینکه کفیل مسئول باشد، باید متهم  احضار و جلب شود . - گرفتن کفیل از متهم را میتواند مقام قضایی دیگری به صورت نیابت انجام دهد، اما قاضی نمیتواند نیابت گرفتن کفیل از متهم را به ضابط دادگستری یا مقام غیرقضایی بسپارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 5815/7-8/12/68 - براساس قانون، کفیل متهم نمیتواند شخص حقوقی باشد.اما نماینده شخص حقوقی میتواند بعنوان کفیل متهم باشد . - نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 6055/7-1/12/1369 - اگرمتهم بعد از پایان زمان تعیین شده که در ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است فوت کند، دلیلی بر مسئول نبودن شخص کفیل نیست و مبلغ کفالت باید پرداخت شود . سند برای وثیقه سوالات ضامن شخصی شدم که برای حمل مشروبات الکلی دستگیر شده است و برای 60 میلیون تومان بازداشت بود و بنده ضمانت وی را انجام دادم، اون شخص جریمه را پرداخت نمیکند،  چه راهی برای آن وجود دارد؟ - باید جریمه را پرداخت کنید تا بتوانید سند را آزاد نمایید، یا شخص متهم رابه اجرای  احکام کیفری دادسرا معرفی و تحویل نمایید . - شخصی که به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است هر روز زندانی معادل چند ضربه شلاق و میزان  جزای نقدی است؟ قانونگذار در ماده بیست و هفت قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که - اگر مجازات حکم شلاق تعزیری و جزای نقدی باشد، هر روز زندانی معادل 3 ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال می باشد . - اگر شخص به مجازات های متعددی محکوم شود، براساس مدت زمان زندانی، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته میشود . براساس تصمیم  هیئت وزیران که در تاریخ شانزده آبان سال 1395 تصویب شد در مورد مجازات نقدی بدل از حبس مبلغ از سیصدهزار ریال به چهارصد هزار ریال تغییر یافته است. - آیا برای آزاد شدن سند زندانی باید صاحب سند، آزادی سند را درخواست کند؟ قانونگذار در ماده دویست و پنجاه و یک قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است، در صورتیکه پرونده کیفری مختومه شد، مقام قضایی باید سند را فک رهن نماید. رویه قضایی بسیاری از مراجع قضایی این است که وثیقه گذار درخواست فک وثیقه را نماید. سند برای وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه  حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی توسط وکیل متخصص اعتراض به قرار وثیقه  برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به قرار وثیقه ، اعتراض به ضبط وثیقه برای آزادی زندانی با وکیل متخصص اعتراض به  وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود سند برای وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ : بیتا شریفی

جزئیات
نیاز به وثیقه ملکی

نیاز به وثیقه ملکی

14 اسفند1398

نیاز به وثیقه ملکی نیاز به وثیقه ملکی ؛ با استناد به اصل برائت، تا قبل از اثبات نمودن جرم و صادر شدن حکم قطعی ، - نیاز به وثیقه ملکی - حق آزادی شهروندی را تنها به جهت نسبت دادن جرمی که ثابت نشده، نمی‌توان از او سلب نمود. به همین دلیل برای اینکه حق آزادی متهم و دسترسی به او حفظ گردد، قانونگذار صدور قرار های تامین کیفری را در نظر گرفته است. به موجب قرارهای تامین کیفری آزادی متهم یا با قرارهای مانند قرار وثیقه یا معرفی کردن ضامن انجام می‌شود یا برای مدت زمان کوتاهی سلب می‌گردد. قرار تامین کیفری جهت حضور متهم در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده و به منظور در دسترس بودن متهم  صادر می‌شود. یا اینکه در صورتی که متهم در محل دادگاه حاضر نشود، خسارات وارده بر شخص بزه دیده را بتوان از محل تضمین او تامین نمود. در صورت عدم حضور متهم در دادگاه وثیقه او ضبط خواهد شد. نیاز به وثیقه ملکی در چنین شرایطی همواره افرادی هستند که نیاز به وثیقه ملکی یا نیاز به سند اجاره‌ای دارند و برای شناخت بهتر وثیقه معتبر نیاز به کارشناس رسمی وثیقه پیدا می‌کنند. در صورتی که نیاز به وثیقه و سند برای آزادی زندانی دارید با وکلای دفتر حقوقی آساک مشورت نمایید تا از گرفتار شدن در دام سود جویان در امان بمانید. به شما توصیه می‌کنیم در هر شرایطی اگر به دادگاه یا داسرا احضار شدید، به دلیل اینکه ممکن است نیاز به وثیقه یا ضامن داشته باشید، همراهی یک وثیقه گذار یا وکیل به شما کمک خواهد کرد. وکیل تجربه کافی را در این زمینه دارد. تعیین قرار وثیقه به این معنا نیست که شما محکوم شده‌اید. قرار وثیقه در ابتدای جریان پرونده و قبل از اینکه حکم صادر گردد، معین می‌شود. - نیاز به وثیقه ملکی - با توجه به تبصره ای که در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: مراجع قضایی صادر کننده قرار مکلف هستند، ترتیبات لازم را برای دسترسی متهم به اشخاصی که به عنوان وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم نمایند. یعنی متهمی که برای آزادی نیاز به وثیقه جهت دادسرا دارد، حتی اگر خارج از ساعت اداری وثیقه‌گذار معرفی کرد، مرجعی که قرار را صادر کرده است آن را بپذیرد. نیاز به وثیقه ملکی کلاهبرداری: یکی از عناوین مجرمانه‌ای که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و ممکن است قبل از اثبات جرم نیاز به سند یا وثیقه برای دادگاه داشته باشید جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی به معنای بردن مال دیگری با توسل به زور همراه با سونیت و اقدامات متقلبانه است. در واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از اعمال متقلبانه برای فریب شخصی که مال خود را ازدست داده است، ضروری و لازم است. - نیاز به وثیقه ملکی- تحقق جرم کلاهبرداری منوط است به اینکه نتیجه جرم حتما حاصل شود یعنی هم به قربانی جرم ضررو زیان مالی وارد شود و هم انتفاع مالی کلاهبردار را شامل شود. برای محقق شدن جرم کلاهبرداری نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داریم. در ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس عناصر قانونی جرم کلاهبرداری بیان شده است. نیاز به وثیقه ملکی با  توجه به این ماده هر کس از طریق حیله و نیرنگ مردم را به وجود شرکت ها یا کارخانه ها یا موسسات و داشتن اموال موهوم فریب دهد، یا از وقایع و حوادث غیر واقعی آنها را بترساند، یا برای خود نام و عنوان جعلی انتخاب نماید، یا با توجه به موارد ذکر شده و تقلبی اموال یا اسناد دیگر کسب نماید و مال شخص دیگری را تحصیل کند، عنوان کلاهبردار بر او بار می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی درکلاهبرداری مجرم به مجازات حبس از یک تا هفت سال به اضافه رد مال به صاحب مال و جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده است محکوم خواهد شد. افرادی که به عمل مجرمانه کلاهبرداری دست می‌زنند یا افرادی هستند که طمع کارند و می‌خواهند به سرعت به ثروت دست پیدا کنند. یا اینکه ناخواسته در دام‌کلاهبرداران می‌افتند. این گونه افراد معمولا صادق و ساده هستند و گول فریب‌کاران را به راحتی می‌خورند. نیاز به وثیقه ملکی وقتی به فردی اتهام کلاهبرداری بار می‌شود و راهی دادسرا می‌گردد، تا قبل از اثبات جرم معمولا بازپرس یا قاضی محترم برای او قرار بازداشت موقت صادر می‌کند. البته نظر قاضی ملاک عمل است. در اینجا یا فرد خودش سند ملکی جهت وثیقه دارد که آن را ارایه می‌نماید. یا اینکه نیاز به سند ملکی جهت اجاره خواهد داشت. برای ارایه سند وثیقه به دادگاه یا دادسرا و استفاده از وکیل آشنا به وثیقه ملکی با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. نیاز به وثیقه ملکی اثرات کلاهبرداری در جامعه: کلاهبرداری سبب اخلال در نظام اقتصادی جامعه شده و ساختار نظام اقتصادی را دچار تزلزل می‌نماید. اعتماد مردم را سلب و باعث ایجاد نابه‌سامانی در جامعه می‌گردد. - نیاز به وثیقه ملکی - خیانت در امانت: از دیگر عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت است. در صورتی که مالک یا شخص متصرف مالی را به شخص دیگری به عنوان امانت بسپرد و امین از طریق متقلبانه به تصاحب مال یا از بین بردن مال بدون اجازه صاحب آن اقدام نماید و آن را به مالک مسترد نکند جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است. در اثبات جرم خیانت در امانت سه عنصر مادی، معنوی و سپردن مال باید مد نظر قرار گیرد. نیاز به وثیقه ملکی مرجع رسیدگی به جرم خیانت درامانت کدام است؟ دادگاهی که برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت صالح است، دادگاهی است که جرم خیانت در امانت درآن محل به وقوع پیوسته است. نیاز به وثیقه ملکی اموال منقول یا غیرمنقول مانند سفته یا چک و غیره که به عنوان امانت یا اجاره به شخصی سپرده می‌شود و توافق طرفین براسترداد مال است، اما شخصی که به عنوان امین مال نزد او گذاشته می‌شود اموال را به ضرر مالک یا متصرف تصاحب می‌کند یا‌ منجربه مفقود شدن مال می‌گردد به مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی وکیل متخصص درامور وثیقه دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در کنار داشتن وکیل وثیقه و کارشناس وثیقه دادگاه در مواردی که نیاز به وثیقه یا سند دارید شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی می‌کند. گروه حقوقی آساک آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 نیاز به وثیقه ملکی آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 . رویامسگری(کارشناس ارشد حقوق) نیاز به وثیقه ملکی پرسش و پاسخ: انتقال اموال غیرمنقول چگونه صورت می‌گیرد؟ انتقال اموال غیر منقول در دفاترثبت اسناد رسمی انجام می‌شود. در واقع کسی به عنوان مالک مال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی نامش با توجه به مقررات قانونی ثبت شده باشد. این قوانین سبب شده است مالکیت بسیاری از املاک مشخص شود. برعکس اموال غیرمنقول، نقل و انتقال مال منقول اختیاری است. به جز مواردی که با توجه به مقررات قانون ثبت رسمی آنها اجباری است. مانند ثبت رسمی معاملات خودرو. نکته قابل توجه این است که فروش مال غیر منقول بدون اینکه سند رسمی تنظیم شده باشد سبب بطلان معامله نمی‌شود. نیاز به وثیقه ملکی دانستنی های حقوقی: - حق شاکی در مرور زمان کیفری: مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمی‌شود و شاکی خصوصی می‌تواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته درمرور‌زمان کیفری این است‌ که مرور زمان کیفری مختص مجازات‌های‌تعزیری‌است و مجازات‌های تعزیری شامل هشت درجه می‌باشند. نیاز به وثیقه ملکی امور دیجیتال مارکینگ: بیتا شریفی

جزئیات
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

11 اسفند1398

اجاره وثیقه برای دادگاه اجاره وثیقه برای وثیقه دادگاه ؛یکی از موضوعات مهم در ارتباط با زندانی اجاره وثیقه برای دادگاه است. - اجاره وثیقه برای دادگاه - زمانی که زندانی به دادگاه احضار شد و قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را صادر کرد، موضوع اجاره وثیقه برای دادگاه به عنوان یکی از مشکلات اصلی برای خانواده ه زندانی  مطرح است. در این مقاله در خصوص مجازات جایگزین حبس و مرور زمان کیفری صحبت می‌کنیم. سوالاتی که در اینجا به آن پاسخ داده می‌شود شامل -مجازات جایگزین حبس -قانون در مورد مجازات جایگزین حبس -عوامل موثر در تعیین مجازات جایگزین حبس -جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس -موارد صدور مجازات جایگزین حبس -مرور زمان کیفری -جرایم مشمول مرور زمان کیفری اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین زندان هر گاه جرمی صورت پذیرد و متهم شناسایی گردد، به دادسرا احضار خواهد شود، سپس پس ار تفهیم جرم به وی قرار کیفر خواست صادر می‌گردد. با قید وثیقه متهم تا موقع رسیدگی به پرونده خارج از زندان است. در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار برای تمامی جرایم مجازات تعیین نموده است. تمامی جرایم به دودسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند. اجاره وثیقه برای دادگاه جرم قابل گذشت : جرمی که با شکایت شاکی خصوصی در دادسرا پیگیری میشود و چنانچه شاکی  خصوصی رضایت دهد مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نخواهد شد. جرم غیرقابل گذشت : در جرم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، به جرم متهم رسیدگی میشود. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد،جنبه اجتماعی جرم همچنان وجود دارد و مرتکب جرم به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم میشود. اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین حبس با توجه به تبعاتی که زندانی شدن شخص برای وی و خانواده اش بوجود میاورد، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی در سال هزار و سیصد و نود و دو  مجازات جایگزین زندان را برای محکومین مصوب نموده است. براساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات هایی که جایگزین زندان برای مجرمین در قانون درنظر گرفته شده است شامل موارد ذیل است: مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی بصورت روزانه محرومیت اجتماع اجاره وثیقه برای دادگاه شرایط  مجازات جایگزین حبس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بیان میکند که جرایمی هستند که زمانیکه شخص مرتکب این جرایم شد، مرجع قضایی ملزم به اجرای مجازات های جایگزین حبس هستند. جرایمی که مجازات جایگزین حبس برای آن الزامی است شامل موارد ذیل است : -در جرم عمدی اگر مدت حبس بیشتر از 3 ماه نباشد. -جرم عمدی که مجازات حبس آن نودو یک روز تا شش ماه می باشد. این مورد دارای شرایطی است که بر طبق آن مجرم نباید بیشتر از یک بار قبلا محکومیت کیفری داشته باشد که مدت حبس آن شش ماه بوده است و یا به جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری محکوم شده باشد.همچنین نباید سابقه محکومیت حبس یا قصاص یا حد یا دیه بیشتر از یک پنج داشته باشد. در جرم غیرعمدی مرجع قضایی ملزم به مشخص کردن مجازات جایگزین حبس می باشد؛ اجاره وثیقه برای دادگاه -در جرایم غیرعمدی مشخص کردن مجازات جایگزین حبس در صورتی که مدت زمان حبس از دو سال بیشتر باشد الزام آور است. -در موردجرایم تعزیری که برایشان در قانون مجازات مشخصی تعیین نشده است، مجازات جایگزین حبس الزامی می باشد. تعدد جرم در مورد مجازات های جایگزین زندان از موارد مهم در مورد مجازات های جایگزین حبس، تعدد جرایم میباشد. در صورتی که مجرم، مرتکب جرایم متعددی شده باشد و میزان محکومیت یکی از جرم ها او از شش ماه بیشتر باشد، مجازات جایگزین حبس برای او نمیتوان اعمال نمود. همینطور اگر بیشتر از یک ماه از مدت زمان حبس در مجازات اصلی و با تخفیف مانده باشد، مجازات جایگزین زندان اعمال نمی‌شود. مجازات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 قطعی شده باشند، مجازات جایگزین زندان برایشان در نظر گرفته نمی‌شود. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده هفتاد و نه قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: وزارت کشور و دادگستری وظیفه مشص کردن خدمات عمومی و دستگاه و موسسات دولتی که محکومان را برای مجازات های جایگزین حبس میپذیرند مشخص نموده است. رئیس قوه قضاییه آن ر ا تایید و بوسیله هیئت وزیران مصوب میشود. آیین نامه در خصوص مجازات جایگزینی حبس در تاریخ دوازده شهریور سال 1393 بوسیله هیئت وزیران تصویب و لازم الاجرا شد. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده دو  آیین نامه فوق موارد خدمات عمومی رایگان که برای مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است شرح داده شده است : بخش آموزشی -سوادآموزی، آموزش، علمی و فرهنگی، دینی، تربیتی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی -بخش بهداشتی و درمانی - اقدام تشخیصی -درمانی -توان بخشی -مامایی - بهیاری پرستاری -نگهداری سالمندان -معلولان و کودکان مشاوره و درمان بهداشت محیط -درمان اعتیاد اجاره وثیقه برای دادگاه بخش فنی و حرفه ای امور کارگاهی کارخانه صنایع وابسته به دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین زندان بخش خدماتی نگهبانی سرایداری نظافت اماکن عمومی حفاظت و نگهداری فضا سبز تعمیر وسایل نقلیه عمومی پارکبانی اجاره وثیقه برای دادگاه بخش کارگری کارگری در ساختمان کارگری در راهسازی کارگری معدن شیلات مرتع سدسازی بخش کشاورزی -دامداری -جنگلداری -درختکاری ،باغبانی، برداشت محصول، -مرغداری، پرورش آبزیان اجاره وثیقه برای دادگاه مواردی که در مورد مجازات جایگزین حبس ممنوع شده اند موارد ممنوع در در ماده سه آیین نامه مجازات های جایگزین حبس آمده است: خدمات شخصی به مسئولین و کارکنان دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین حبس و مکانهایی که داده محرمانه و سندهای طبقه بندی دارند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان کیفری بحث مرور زمان از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است. تعقیب مجرم و اجرای حکم قطعی در مورد جرایم کیفری، بعد از پایان این مدت متوقف می‌شود. و مجازاتی که برای  آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، در مرور زمان کیفری اجرا نمی‌شود. مرور زمان کیفری در قانون در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مروز زمان کیفری به سه بخش به شرح زیر تقسیم بندی شده است. -مرور زمان تعقیب -مرور زمان صدور -مروز زمان اجرای حکم مرور زمان تعقیب -بحث مرور زمان تعقیب به زمان قبل از شکایت از متهم مربوط است . -مرور زمان در مرور زمان تعقیب از موقعی که جرمی اتفاق افتاده تا زمان پایان مهلت قانونی به منظور طرح شکایت را دربرمی‌گیرد. در چنین حالتی تعقیب صورت نخواهد گرفت. اجاره وثیقه برای دادگاه براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی  مرور زمان تعقیب در صورتی در جرایم تعزیری اعمال میشود که از زمانیکه جرم اتفاق افتاده است،  پایان مهلت تعیین شده مجرم  تحت تعقیب قرار نگرفته باشد. - براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی بند الف، اگر جرم تعزیری درجه یک اتفاق افتاده باشد و از زمان آن پانزده سال گذشته باشد و مجرم تحت تعقیب قرار نگرفته است ، نمیتوان متهم را تعقیب یا پرونده در مرجع قضایی تشکیل شود. - مرور زمان در جرم تعزیری قابل گذشت : اگر یکسال از وقوع جرم گذشته باشد و شاکی شکایتی در دادسرا مطرح نکند، دیگر حق شکایت از شاکی سلب میشود. - اگر شاکی قبل از اتمام زمان مروز زمان تعقیب فوت کند، ورثه متوفی از زمان فوت وی شش ماه زمان دارند که شکایت مطرح کنند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان صدور حکم در صورتی که از زمان تعقیب متهم تا پایان مهلت مرور زمان کیفری حکمی برای متهم صادر نشود، پس ازاتمام مهلت زمان معین شده دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. نحوه محاسبه مرور زمان از تاریخ دستورات لازم از سوی مقامات قضایی در نظرگرفته و محسوب خواهد شد. مرور زمان اجرای حکم در صورتی که از زمان قطعی شدن رای تا پایان یافتن مهلت مشخص شده حکم به اجرا در نیاید، پس از پایان مهلت قانونی امکان اجرای حکم وجود ندارد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایمی که مهلت قانونی قطعی شدن آنها پایان یافته است و حکم در موردشان اجرا نشده است، دیگر قابلیت اجرایی ندارد. جرایمی که مرور زمان کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شود: در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی که مرور زمان کیفری را شامل نمی باشند، شرح داده است : -جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -جرم اقتصادی جرم کلاهبرداری -جرم اقتصادی موضوع تبصره 36 -جرم مربوط به مواد مخدر اجاره وثیقه برای دادگاه حق شاکی در مرور زمان کیفری مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . - - براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمیشودو شاکی خصوصی میتواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته در مرور زمان کیفری این است که مرور زمان کیفری مختص مجازات های تعزیری است . مجازات های تعزیری شامل هشت درجه می باشند. خانواده محترم زندانیان برای تهیه و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده زندانیان میتوانند با مشاوران گروه حقوقی اساک تماس بگیرند. وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بعد از اینکه پرونده زندانی را تحویل گرفتند ، در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وثیقه برای ضمانت زندانی میکنند. بخشنامه قوه قضائیه مکاتبات کاغذی بین مرجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد. با توجه به زیرساخت الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هر نوع مکاتبه کاغذی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی ممنوع شد. براساس اطلاع مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه متن بخشنامه فوق به شرح ذیل می باشد: براساس موارد ذکر شده ذیل هرگونه مکاتبه کاغذی بین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موارد استعلام سابقه ثبتی و سهولت جوابگویی به مراجعین و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی مکاتبات از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استعلامات و پاسخ ها بصورت الکترونیک و بوسیله شبکه ملی عدالت انجام میشود. براساس اجرای ماده 651 و 652 و تبصره یک ماده 655 قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای ایجاد زیرساخت های لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اجاره وثیقه برای دادگاه عوامل موثر در تعیین مجازات زندان شاکی خصوصی رضایت دهد کیفیت و نوع جرم ارتکابی اتری که ارتکاب جرم دارد شرایط سنی مجرم شرایط جسمی و بیماری مجرم شخصیت و وضعیت مالی مجرم شغل مجرم  و میزان مهارت او وجود سابقه کیفری و سوپیشینه اجاره وثیقه برای دادگاه  گروه حقوقی اساک 09381690900 02140222853 02140223952 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) گروه مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره وثیقه برای دادگاه را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین و اجاره وثیقه برای دادگاه با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. اجاره وثیقه برای دادگاه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. اجاره وثیقه برای دادگاه امور دیجیتال مارکتینگ بیتا شریفی

جزئیات
وکیل وثیقه

وکیل وثیقه

10 اسفند1398

وکیل وثیقه وکیل وثیقه؛ وکیلی است که زمانی که قرار وثیقه از طرف بازپرس ،دادیار یا قاضی در پرونده کیفری صادر میشود - وکیل وثیقه - در روند تهیه سند برای آزادی زندانیان نقش مهم و برجسته دارد و به متهم در تهیه سند برای تامین قرار وثیقه کمک میکند. وکیل متخصص وثیقه وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد وثیقه و امور کیفری تسلط دارد. گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  بخصوص در بحث تهیه سند برای خانواده های زندانیان که نیاز به وثیقه برای ازادی متهم دارند همره شماست. تهیه سند برای ازادی  زندانیان را به وکیل وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. ضبط وثیقه یکی از موضوعات مورد مهم در قرار تامین کیفری و صدور قرار وثیقه، ضبط وثیقه سند گذار می باشد. زمانیکه برای متهم قرار وثیقه صادر میشود و متهم وثیقه را تامین میکند، در صورتیکه در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. ضبط وثیقه به این معنی است که مال غیرمنقول در زمان تعیین شده  به دستور مرجع قضایی  توقیف میشود. در ضبط وثیقه وثیقه گذار مالک مال خود می باشد و این تعهد برای این است که متهم در مواقع ضروری حاضر شود. انواع ضبط وثیقه ضبط وثیقه در قرار تامین کیفری دو نوع عام و خاص است در ذیل انواع ضبط وثیقه توضیح داده شده است. ضبط وثیقه عام :در ضبط وثیقه عام، همه اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . ضبط وثیقه خاص :در ضبط وثیقه خاص، قسمتی از اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . تعیین نوع  وثیقه آیا برای صدور قرار وثیقه برای متهم قانونی وجود دارد ؟سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که قرار وثیقه را چه کسی صادر میکند؟ از نظر قانون قرار وثیقه در تهیه سند توسط مرجع قضایی دادستان، دادیار ، بازپرس و قاضی صادر میشود . زمانیکه  مقام قضایی قرار وثیقه را به صورت مبلغ نقدی صادر میکند متهم میتواند به جای مبلغ نقد، مالی منقول یا غیرمنقول خود را بعنوان وثیقه بگذارد. قانون وثیقه قانونگذار برای اینکه تعداد متهمین در زندانها  کم شود ، در مرحله دادسرا و تحقیقات در پرونده های کیفری قرارتامین خواسته کیفری صادر میکند که متهم براساس جرم و وثیقه ای که مقام قضایی صادر کرده است به خاطر جرم مرتکب شده تعهداتی میدهد که هر زمان نیاز به حضور وی بوده خود را معرفی کند. وکیل وثیقه قانون آیین دادرسی وثیقه چه اموالی برای وثیقه انتخاب میشود . اموال به دو دسته منقول و غیر منقول است که اموال منقول اموالی هستند که میتوان آن را جابجا کرد. اموال غیرمنقول : اموالی که  نمیتوان جابجا کرد، مانند ساختمان ،زمین قانونگذار به دادیار ،بازپرس و قاضی این اختیار را داده است که اموال منقول یا غیرمنقول را برای ضبط وثیقه از متهم بپذیرند. وکیل وثیقه قانونگذار در ماده 132 بند چهار آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است که چه چیزهایی میتواند بعنوان وثیقه به مرجع قضایی بابت قرار وثیقه معرفی شوند.قانونگذار هر مالی که دارای ارزش باشد را بعنوان وثیقه پذیرفته است و محدودیتی در این مورد وجود ندارد. اموالی که میتوان بعنوان وثیقه معرفی کرد به شرح ذیل است. مبلغ نقدی ​ ضمانت نامه بانکی اموال منقول یا غیرمنقول مراحل صدور قرار وثیقه مقام قضایی برای اینکه به متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی پرونده دسترسی داشته باشد برای وی قرار وثیقه صادر میکند. -  صدور قرار وثیقه به متهم ابلاغ میشود. در صورتیکه متهم مالی برای وثیقه معرفی کند بازداشت نمیشود. -اگر وثیقه معرفی شده از طرف متهم، مبلغ نقدی ( پول ) باشد، به حساب دادگستری واریز میشود و تا پایان روند رسیدگی به پرونده و صدور رای در حساب دادگستری باقی می ماند. -اگر وثیقه معرفی شده، مال منقول باشد  خود مال توقیف میشود. - اگر وثیقه مال غیرمنقول مانند ملک مسکونی ، تجاری ، زراعی باشد توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت و در سند مالکیت دستور بازداشت قید میگردد. وکیل وثیقه در چه مواردی میتوان در مورد ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ -زمانیکه گرفتن مبلغ کفالت و ضبط وثیقه براساس مقررات قانونی انجام نشود، متهم  میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کند. -زمانیکه متهم ادعا کند در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور یافته یا شخص ثالثی وی را حاضر نموده است ولی وثیقه ضبط شده است. -زمانیکه بعد از صادر شدن قرار قبولی وثیقه، عدم توانایی مالی متهم اثبات شود. -زمانیکه شخص وثیقه گذار که ضمانت متهم را برای حضور در مرجع قضایی قبول کرده است ادعا کند که بدلیل فوت متهم حضور وی امکان پذیر نبوده است. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه زمانیکه متهم یا وثیقه گذار بخواهد در خصوص ضبط  وثیقه اعتراض کند، اعتراض خود را باید در دادگاه کیفری 2 مطرح کند ،تا به آن رسیدگی شود. دادگاه کیفری 2 به دادخواست اعتراض ضبط وثیقه خارج از نوبت رسیدگی میکند. وکیل وثیقه مشاوره با وکیل وثیقه در مورد تهیه سند یا تهیه وثیقه وکیلی میتواند این مهم را انجام دهد  که توانایی حقوقی و کیفری برای دفاع متهم تخصص کامل دارد. برای مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی اساک وکیل وثیقه با ما تماس بگیرید. سوالات در مورد وثیقه -اگر وثیقه گذار شخص ثالثی جز متهم باشد و متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، آیا وثیقه ضبط میشود؟ بله براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اگر وثیقه گذار شخصی به جز متهم باشد ، دادستان دستور ضبط وثیقه را به نفع دولت صادر میکند. وکیل وثیقه اگر وثیقه ضبط شود آیا وثیقه گذار میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ نظریه اداره حقوقی :شماره 981/7    تاریخ 04-02-1380 براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری زمانیکه دادستان دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار را به جز متهم صادر کند، فقط  متهم حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد. شخص ثالث  بعنوان وثیقه گذار حقی برای اعتراض ندارد.اما زمانیکه دادستان دستور پرداخت مبلغ کفالت را صادر کند، تنها کفیل میتواند به ضبط وثیقه یا کفالت اعتراض کند. -اگر وثیقه گذار بعد از ابلاغ واقعی نتواند متهم را معرفی کند و وثیقه ضبط شود. و وثیقه  به دولت انتقال یابد، دادستان میتواند از دستور صادره سال 1383 که اجرا مختومه شده عدول نماید؟ نظریه مشورتی  شماره 593-1/168-92 براساس ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، حکمی که برای ضبط وثیقه صادر و قطعی شده است، دارای اعتبار امر مختومه می باشد. در نتیجه دادستان نمیتواند دستور صادر شده را منتفی کند. وکیل وثیقه اخذ یک چهارم مبلغ التزام ، مبلغ کفالت و وثیقه براساس بخشنامه شماره 201/19475 که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط دادستان دادسرا عمومی و انقلاب تهران صادر شد. اخذ یک چهارم مبلع کفالت یا وثیقه و  مبلغ التزام براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اجرای حکم در مورد موضوعات مطرح شده فقط به سرپرستان نواحی واگذار شده است و دادیاران اجرای احکام کیفری و دادیاران جانشین سرپرست، حق هیچگونه تصمیمی در مورد اخذ یا ضبط وثیقه و التزام و کفالت را ندارند.سرپرست نواحی دادسراها مسئول اجرای بخشنامه فوق می باشند. در موارد ذیل گزارشی از پیشنهاد قابل تخفیف  در اخذ وثیقه کفالت و مبلغ التزام به دادستان ارسال  میشود. -در صورتیکه مبلغ ضبط وثیقه ،کمتر از پنج میلیارد ریال باشد. -در صورتیکه میزان تخفیف بیشتر از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد. -درصورتیکه تخفیف بیشتر از میزان ذکر شده باشد. وکیل وثیقه وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برایآزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 وکیل وثیقه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام وکیل وثیقه

جزئیات
تماس بگیرید