تعدیل قرارداد پیمانکاری

تعدیل قرارداد پیمانکاری

25 آبان1398
تعدیل قرارداد پیمانکاری

تعدیل قرارداد پیمانکاری

تعدیل قرارداد پیمانکاری موضوعات اساسی در قراردادها است.
قانونگذار بدلیل طولانی مدت بودن  قراردادهای پیمانکاری و داشتن شرایط خاص
که در شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان بیان شده است 
و برای اینکه منافع پیمانکار در قرارداد حفظ شود در نظرگرفته شده؛
تعدیل قرارداد پیمانکاری یکی از موارد پیش بینی شده در قراردادهای پیمانکاری دولتی است.

تعریف تعدیل قرارداد پیمانکاری
برای اینکه شرایطی که بدلیل تغییراتی که در شرایط اقتصادی
برقرارداد تحمیل شده است، با قرارداد منطبق باشد از تعدیل قرارداد پیمانکاری استفاده میشود.
تعدیل به معنی اینکه قرارداد قبلی بدلیل شرایط و اوضاع جدید اصلاح شود و تغییر کند.
این تغییرات افزایش یا کاهش در قرارداد پیمانکاری باشد.
تغییر دادن شرایط  با هدف انطباق قرارداد با خواست
جدید طرفین پیمانکاری بدلیل ضرورت اقتصادی حاکم
در تعدیل پیمانکاری یک یا چند شرط اضافه یا کم میشود.
در بعضی شرایط مفاد قرارداد جایگزین یا اصلاح میشود.

تعدیل قرارداد پیمانکاری در قراردادهای دولتی

این قراردادها بدلیل حجم بالای پروژه، طولانی مدت هستند و مبلغ پیمان براساس
ضوابط خاص دفترچه فهرست  قیمت پایه مصالح در تعدیل قرارداد پیمانکاری منعقد میشود.
اما در مرحله اجرای پروژه پیمانکاری، بهای مبلغ پیمان به دلیل تغییرات
در وضع و شرایط اقتصادی و امور غیرقابل پیش بینی مانند تغییر قیمت ارز تغییر میکند.

تعدیل قرارداد پیمانکاری
 
تعلیق اجرای قرارداد پیمانکاری
زمانی که وضع و شرایط اقتصادی حاکم بر  تعدیل قرارداد  پیمانکاری موقت و زودگذر است ،
قاضی میتواند اجرای تعهد  پیمانکاری را تا زمانیکه مانع رفع شود و اوضاع عادی شود،
متوقف نماید..در این موارد قاضی اجرای  موضوع قرارداد را به تاخیر می اندازد
تا پیمانکار دچار خسارت بدلیل تغییر شرایط موقت نشود.
 
کاهش مبلغ گزاف در قرارداد پیمان
برای اینکه خسارتی که بدلیل شرایط ناخواسته بوجود آمده است،
برای پیمانکار جبران شود، کیفیت کار اجرای پروژه و مبلغ گزاف تعهد شده در پروژه تعدیل  میشود.

 

میزان تعهد طرف مقابل افزایش یابد- تعدیل قرارداد پیمانکاری

در این مورد برای تعدیل قرارداد پیمانکاری بهای کالا یا خدمات موضوع قرارداد افزایش می یابد
و با افزایش مبلغ قرارداد، تعهد طرف مقابل کم میشود و تعدیل قرارداد پیمانکاری برقرار میشود.
این نوع تعدیل قرارداد پیمانکاری بیشتر در قراردادهای اداری استفاده میشود.
 
انواع تعدیل قرارداد پیمانکاری
میتواند بوسیله موارد ذیل انجام شود:
  • توافق دوطرف
  • تصمیم دادگاه
  • حکم قانون

در نتیجه اعتبار و منشا تعدیل قرارداد پیمانکاری شامل موارد ذیل است:
  1. قراردادی
  2. قانونی
  3. قضایی

شرط تعدیل قرارداد پیمانکاری

بعضی اوقات دوطرف در قرارداد شرایطی را قید میکنند،
که در صورت بوجود آمدن شرایط و اوضاع غیرقابل پیش بینی ،قرارداد به هم میخورد
و تعهدات از اساس تغییر میکند.شخصی که در این تغییرات ضرر میکند،
میتواند به تعدیل قرارداد استناد کند.شروط تعدیل قرارداد پیمانکاری،
شامل تغییر قیمت قرارداد بدلیل تغییر در ارزش دلار یا پول می باشد.تعدیل قرارداد پیمانکاری

تعدیل در مرحله اجرای قرارداد

طرفین قرارداد به جز شروط تعدیل کننده که در قرارداد قید میشود،
در مرحله اجرای قرارداد بدلیل حوادث پیش بینی نشده
با یکدیگر توافق میکنند از کیفیت کار و میزان تعهد کم کنند، یا قیمت کالا و خدمات
را افزایش دهد. دراین مرحله قرارداد تکمیلی و اصلاحی بین طرفین منعقد میشود.
 
تعدیل قرارداد پیمانکاری براساس قانونی
-قانونگذار مجاز نیست مفاد قراردادهای خصوصی را تغییر دهد،
در مواردی برای تامین منافع طرفین و برای جبران خسارت به زیان دیده،
بدلیل شرایط غیرقابل پیش بینی قرارداد پیمانکاری تعدیل میشود.
قانونگذار به دلایل اجتماعی و برای جلوگیری از
هرج و مرج در جامعه برخی از قراردادهای پیمانکاری راتعدیل و بر اساس
اوضاع و شرایط حاکم  را اصلاح یا تکمیل میکند. به این نوع تعدیل مستقیم قرارداد میگویند.
در قراردادهای دولتی بدلیل طولانی بودن مدت قرارداد و منعقد شدن
 براساس فهرست بهای پایه، از این نوع تعدیل پیمانکاری استفاده میشود.

 

تعدیل قرارداد پیمانکاری قضایی

-هرگاه قاضی براساس شرطی که در ضمن عقد قرارداد ایچاد شده است،
برای جلوگیری از بی عدالتی و ضرر به طرفین تعدیل براساس شرایط موجود میسازد.
-تعدیل قرارداد پیمانکاری قضایی در قانون ایران قابل پذیرش نیست ، زیرا صلاحیت تغییر با قانونگذار است نه با قاضی
شرط  به کارگیری تعدیل پیمانکاری
-مدت دار و طولانی بودن قرارداد پیمانکاری
-حادثه غیرقابل پیش بینی که باعث شود قرارداد انجام نشود.
-حادثه غیرقابل پیش بینی عمومی باشد و توسط شخص بوجود نیامده باشد.
-حادثه غیرقابل پیش بینی بدلیل نتیجه عمل طرفین قرارداد بوجود نیامده باشد.
-حادثه غیرقابل پیش بینی در زمانی که قرارداد منعقد میشود، قابل پیش بینی نباشد.

تعدیل قرارداد پیمانکاری

 

مواد قانونی در مورد تعدیل پیمانکاری

ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان ( تغییر مقادیر کار ، قیمت جدید ، تعدیل نرخ پیمان)
-گاهی در مرحله اجرای موضوع قرارداد، مقادیری که در فهرست قیمت
و مقادیر پیمان در قرارداد قید شده است، تغییر کند.
مهندس مشاور تغییر مقادیر را حساب میکند.
بعد از تصویب کارفرما  مقادیر تغییر یافته توسط مهندس مشاوربه پیمانکار ابلاغ میشود.
پیمانکار وظیفه دارد انجام کار را براساس تغییرات مقادیر کار پیمان
به شرطی که از موارد ذیل بیشتر نباشد انجام دهد:
جمع مبلغ افزایش مقدار و مبلغ کار با قیمت جدید نباید
از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان در تعدیل قرارداد پیمانکاری بیشتر باشد.
اگر نرخ پیمان، مبنای تعدیل پیمان  باشد،  افزایش مبلغ پیمان
با قیمت جدید براساس قیمت جدید به نرخ پیمان تبدیل میشود.
جمع مبلغی که از مبلغ پیمان قرارداد کم یا حذف میشود، نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد.

 


تبصره 1- 

اگر قسمتی از کار براساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان حذف شود،
برای اینکه میزان افزایش یا کاهش مقادیر را براساس بند 1 و 2 مبلغ اولیه پیمان
بعد از کسر مبلغ کارهایی که حذف شد، ملاک تعدیل قرار میگیرد.
تبصره 2:براساس بند( الف -1 و الف -2) این  ماده  افزایش یا کاهش مقدار کار بوسیله
مهندس مشاور انجام میشود. اما اضافه بر آن مقدار بوسیله کارفرما جرا میشود.
اگر کار تکمیل و صورت وضعیت قطعی تصویب شود و مقدار کار از طرف کارفرما کم نشود،
در این مورد نرخ پیمان، ملاک تعدیل قرار میگیرد.
اگر در اجرای پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود، که قابل پیش بینی از قبل نبود،
پیمانکار باید قیمت پیشنهادی خود را به مهندس مشاور تحویل دهدو به تصویب کارفرما برسد.
قیمت جدید براساس هزینه اجرای کار در محل اجرا حساب میشود.ضریب هزینه بالا سری پیمان به قیمت جدید اعمال میگردد.

تعدیل قرارداد پیمانکاری

 

تبصره : 

اگر قرارداد پیمان براساس فهرست بهای واحد پایه منعقد شود، قیمت جدید براساس قیمت پایه تعیین میشود.
-جمع  بهای قیمت جدید براساس سقف تعیین شده در بند الف از ده درصد مبلغ اولیه پیمان نباید بیشتر باشد.
- تعدیل نرخ پیمان براساس شرایط پیش بینی شرایط  خصوصی پیمان است .
 
اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات
و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند ،برای رسیدن
به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پیمانکاری دارید،می توانید ضمن
تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید.
مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)  
 تلفن همراه :  09381690900
40222853
برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامان مراجعه کنید
https://t.me/asaklaw
  


 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید