راههای اعتراض به رای دادگاه چه می باشد؟

راههای اعتراض به رای دادگاه چه می باشد؟

26 اردیبهشت1403
راههای اعتراض به رای دادگاه چه می باشد؟

راه های اعتراض به رای دادگاه: ۱- اعتراض به رای دادگاه، قبل از قطعی شدن؛ که عبارتند از تجدید نظر خواهی و واخواهی.۲- اعتراض به رای دادگاه، بعد از قطعی شدن؛ که عبارتند از فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.
فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مخصوص طرفین دعوا ست ، اما اعتراض ثالث مربوط به اشخاصی غیر از طرفین دعوا ست؛ پس تا زمانی که امکان تجدیدنظرخواهی از یک رای وجود داشته باشد امکان فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی وجود ندارد.
مشاوره حقوقی

تجدید نظر خواهی و مهلت آن:

اعتراض به رای دادگاه : گفته شد یکی از راه های اعتراض به رای دادگاه، تجدید نظر خواه است؛ بدین معنا که هر یک از طرفین دعوا که حکم به ضرر او صادر شده باشد و معتقد باشد که دادگاه به دلایل ارائه شده وی توجه نکرده یا به هر نحوی معتقد باشد که رای صادره به درستی اتخاذ نگردیده، می تواند با اعتراض به رای در قالب تجدید نظر خواهی، رسیدگی مجدد را از مرجع بالاتر مطالبه نماید لکن لازم است که در مهلت قانونی دادخواست تجدید نظر خواهی خود را تقدیم نماید؛ این مهلت بموجب ماده 336 آئین دادرسی مدنی 20 از تاریخ ابلاغ رای بدوی(اولیه) است و اگر رای بدوی غیابی باشد این مهلت از انقضای مدت واخواهی شروع می شود.
وکیل

واخواهی و مهلت آن:

اعتراض به رای دادگاه : یکی دیگر از راه های اعتراض به رای دادگاه، واخواهی است و واخواهی زمانی میسر است که حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد؛ برای اینکه یک رای غیابی باشد خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و لایحه ای ارسال ننموده و اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.این نکته اهمیت دارد که رای نسبت به خواهان، همواره حضوری است، حتی اگر وی یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و لایحه ای ارسال نکرده باشند.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و در صورتیکه که معترض به حکم اثبات کند که عذر موجهی برای عدم واخواهی در مهلت 20 روزه داشته، دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر و مجددا به پرونده رسیدگی و رای جدیدی صادر می کند.
اعتراض به رای دادگاه

اعتراض به رای دادگاه: حق شما برای احقاق حق

در نظام حقوقی ایران، اعتراض به رای دادگاه یکی از راه‌های مهم برای احقاق حق اشخاصی است که از رای صادره متضرر شده‌اند. این حق در قالب‌های مختلفی از جمله واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی قابل اجرا است.
یکی از انواع این اعتراضات، اعتراض ثالث نام دارد. در این نوع اعتراض، شخصی که در دعوای اولیه حضور نداشته و نامی از او در رای نیامده، می‌تواند به رای قطعی صادره که به ضرر او است، اعتراض به رای دادگاه کند.

اعتراض ثالث چه زمانی قابل طرح است؟

قبل از اجرای حکم: تا زمانی که رای قطعی اجرا نشده باشد، شخص ثالث می‌تواند به آن اعتراض کند.
هیچگاه در دعوا حضور نداشته باشد: این شرط اساسی برای طرح اعتراض ثالث است.
نام او در رای نیامده باشد: حتی اگر شخص ثالث در جریان رسیدگی حاضر بوده اما نامی از او در رای برده نشده باشد، می‌تواند به آن اعتراض کند.
برای خود در آن پرونده حقی قائل باشد: شخص ثالث باید دلیلی داشته باشد که نشان دهد رای صادره به حقوق او لطمه زده است.

مزایای اعتراض ثالث:

احتمال نقض رای: اگر دلایل شخص ثالث قانع کننده باشد، دادگاه رای را نقض و حق او را احقاق خواهد کرد.
جلوگیری از تضییع حقوق: اعتراض ثالث مانع از تضییع حقوق اشخاصی می‌شود که در دعوای اولیه حضور نداشته‌اند.

سوالات متداول:

1. مهلت اعتراض ثالث چقدر است؟
پاسخ: اعتراض ثالث مهلت قانونی خاصی ندارد و تا زمانی که رای اجرا نشده باشد، قابل طرح است.
2. در چه مواردی می‌توان به رای دادگاه اعتراض کرد؟
پاسخ: در صورت وجود موارد زیر می‌توان به رای دادگاه اعتراض کرد:
اشتباه در رسیدگی: اگر دادگاه در رسیدگی به پرونده اشتباه کرده باشد.
عدم رعایت قانون: اگر دادگاه در صدور رای، قانون را رعایت نکرده باشد.
نبود دلیل کافی: اگر رای دادگاه بر اساس دلایل کافی صادر نشده باشد.
وجود ایرادات شکلی: اگر در روند رسیدگی به پرونده ایرادات شکلی وجود داشته باشد.
توجه: برای راههای اعتراض​ اعتراض به رای دادگاه، حتماً با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید