فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

11 فروردین1399
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما، 09023589119


جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

 

درشرایط عمومی پیمان فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به صراحت پیش بینی شده است. در قرارداد پیمانکاری کارفرما و پیمانکار این حق را دارند که قرارداد پیمان را با اراده یک طرفه فسخ کنند. اما نکته مهم در این جا این است که آیا طرفین قرارداد پیمان درهر شرایطی میتوانند قرارداد را فسخ کنند، یا اینکه برای برهم زدن قرارداد پیمانکاری باید دلایل قانونی فسخ قرارداد وجود داشته باشد. فسخ قرارداد اختیاری است و پیمانکار و کارفرما میتوانند با داشتن دلیل قرارداد را بهم بزنند. دراین مورد نیاز به  توافق طرفین معامله نیست. هریک از طرفین میتوانند با دلیلی که قانون برای انحلال معامله تعیین کرده است، قرارداد پیمان را فسخ کنند. پیمانکار و کارفرما برای برهم زدن قرارداد باید فسخ قرارداد را به دلایل قانونی ثابت کنند و برای فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما باید به مرجع قضایی مراجعه کنند.

Terms of contract termination by the contractor


در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
 • قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
 • فسخ قرارداد پیمان در شرایط عمومی پیمان
 • ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان
 • فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
 • اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما
 • ماده چهل شرایط عمومی پیمان
 • اقدامات کارفرما در مورد تحویل کارگاه بعد از فسخ پیمان
 • هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک
 
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار


قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

 
برای برهم  زدن قرارداد از طرف پیمانکار و کارفرما ،قانون شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما را در مواد چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت شرایط عمومی پیمان ذکر نموده است .
در این مقاله در مورد دلایل فسخ پیمان قرارداد،اقداماتی که باید انجام شود و اتمام پیمان قرارداد شرح داده شده است.

 
ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان

براساس این ماده دلایل قانونی که کارفرما و پیمانکار میتوانند قرارداد را فسخ کنند بیان شده است.


شرایط خاتمه پیمان


فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما


براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان درشرایط ذیل، کارفرما، حق فسخ پیمان را یک طرفه دارد:
 • پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان مشخص شده است به کارفرما تحویل دهد.
 • پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد.
 • پیمانکار تجهیز کارگاه را با زمان بیشتراز فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیرانجام دهد و کارفرما مبلغی که باید بعد از تجهیز کرگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد.
 • پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا دو ماه آغاز کند.
 • کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است، با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
 • پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
 • پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند.
 • پیمانکار برای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند.
 
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار


فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

 
 • پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان، دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارهای اجرایی میدهد انجام ندهد.
 • شرکت پیمانکاری منحل شود، کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند.
 • پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود .
 • در صورتیکه ماشین الات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیرعملیات اجرایی موضوع پیمان باشد.
 • پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یکماه پرداخت نکرده باشد.  
 • پیمانکار برای بدست آوردن قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود.
 • پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند.
 • پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان ممنوع شده باشد، به غیر از بند ب براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان عمل میشود.
 • پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد.
 • پیمانکار، تجهیز کارگاه را با زمان بیشتر از فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیر انجام دهد و کارفرما مبلغی  که باید بعد از تجهیز کارگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد.
 • پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا دو ماه آغاز کند.
 • پیمانکار، کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است ،با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده 30 قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
 
شرایط خاتمه پیمان


فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

 
 • پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
 • پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند.
 • پیمانکار برای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند.
 • پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو پیمان، دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارها یاجرایی میدهد انجام ندهد.
 • شرکت پیمانکاری منحل شود، کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند.
 • پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود.
 • ماشین آلات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیر عملیات اجرایی موضوع پیمان باشد.
 • پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یکماه پرداخت نکرده باشد.   
 • پیمانکار برای بدست آوردن  قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود.
 • پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند.
 • پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار ممنوع  شده باشد به غیر از بند ب براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان عمل می شود.
 
شرایط خاتمه پیمان از پیمانکار


اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما 


زمانی که کارفرما به دلایلی که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بیان شده است، حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

قانونگذار در ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،اقداماتی که کارفرما برای بهم زدن قرارداد انجام دهد بیان شده است. زمانیکه کارفرما بدلایلی که در ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان بیان شده است،حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

 
 • کارفرما باید موارد فسخ پیمان را با دلیل و مدرک به پیمانکار ابلاغ کند.
 • پیمانکار در مدت ده روز فرصت دارد که دلایل و مدارکی که  با دلایل فسخ کارفرما مطابقت ندارد ،به کارفرما اعلام کند.
 • اگر در فرصت تعیین شده ده روز، پیمانکار دلیلی برای عدم فسخ پیمانکاری اعلام نکند.
 • فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ و براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان عمل می کند.
 •  اگر برهم زدن قرارداد بدلیل بند الف ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان (در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تأخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان به کارفرما تحویل دهد.) باشد.
 • دلیل فسخ پیمان باید در هیئت سه نفره بررسی شود که هیئت سه نفره را بالاترین مقام  نهاد کارفرما یا وزیر انتخاب میکند.
 • دومین اقدام کارفرما بعد از ابلاغ به پیمانکار این است که ضمانت حسن کار را به حساب خزانه واریز نماید.
 • تجهیزات و ماشین الات و تدارکات و کارگاه را برای حفظ و نگهداری از آن در اختیار می گیرد.
 • کارفرما از پیمانکار میخواهد که یک هفته فرصت دارد نماینده ای برای صورت برداری از تجهیزات و ماشین آلات کارگاه معرفی کند.
 
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

ماده 40 شرایط عمومی پیمان

در صورتی که پیمانکار در زمان تعیین شده نماینده را معرفی نکند، کارفرما تامین دلیل میکند و نماینده دادگاه برای صورت برداری انتخاب میشود. در این مورد پیمانکار نمیتواند اعتراض کند. براساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار بعد از انجام صورت برداری صورت وضعیت قطعی راتهیه میکند. کارفرما تجهیزات کارگاه را کاملا در اختیار میگیرد و مبلغ منحل شدن کارگاه را به حساب پیمانکار واریز میکند.

همچنین مبلغ اجاره ساختمان ها در خارج از محل کارفرما را به پیمانکار می پردازد. کارفرما میتواند ماشین آلات پیمانکار را اجاره و برای ادامه عملیات اجرایی استفاده کند. اگر پیمانکار با اجاره ماشین الات موافقت نکند، کارفرما نمیتواند از آنها استفاده کند. کارفرما میتواند ارزش ریالی  مصالح و تجهیزات عملیات اجرایی را مشخص و با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت کند. بعد از ابلاغ بهم خوردن قرارداد، پیمانکار لیست مصالح و تجهیزات را برای کارفرما ارسال می کند.

Terms of contract termination by the contractor


اقدامات کارفرما در مورد تحویل کارگاه بعد از فسخ


کارفرما ده روز فرصت دارد که مصالح و تجهیزاتی که برای ادامه عملیات اجرایی لازم دارد به پیمانکار تحویل دهد، تا پیمانکار قرارداد خرید را به کارفرما انتقال دهد. کارفرما مبالغی که برای خرید پرداخت کرده است به حساب پیمانکار واریز میکند. بقیه تعهد بعهده کارفرما می باشد. کارفرما دو هفته به پیمانکار فرصت میدهد که بندهای قبل را انجام دهد، اگر توافقی انجام نشد کارفرما درخواست کارشناس دادگستری کرده و نظر میدهد. هزینه کارشناس را کارفرما میپردازد و به حساب پیمانکار محاسبه میکند. پیمانکار سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما فرصت دارد که مصالح و تجهیزات اضافی را از کارگاه خارج کند. اگر پیمانکار در فرصت سه ماهه مصالح و تحهیزات را خارج نکند، کارفرما برای خارج کردن مصالح هر اقدامی میتواند انجام دهد و هزینه خارج شدن را به حساب پیمانکار میگذارد. در این مورد پیمانکار نمیتواند بر علیه کارفرما دعوا در مرجع قضایی مطرح کند.

 

هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان

 

از زمانیکه فسخ  قرارداد پیمانکاری به پیمانکار ابلاغ شد تا زمانیکه صورت برداری از تجهیزات کارگاه انجام شود هزینه هایی که برای نگهداری تجهیزات کارگاه می شود، با سهم مساوی برعهده پیمانکار و کارفرما است. مدت زمان تعیین شده نباید بیشتر از سه ماه باشد. بعد از مدت سه ماه هزینه های نگهداری کارگاه و تجهیزات برعهده کارفرما است.

Terms of contract termination by the contractor


مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

 

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد:

 • قرارداد پیمانکاری،
 • دعاوی پیمانکاری،
 • تعلیق پیمان،
 • فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.
 

 • تلفن:
 • 09023589119
 • 40222853
 • گروه حقوقی آساک:
 • تهران، شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دو، واحد
 • B2

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید