شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

11 آذر1398
شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان, 09023589119, 40222853 , شرایط خصوصی پیمان قرارداد, شرایط خصوصی پیمانکاری, شرایط خصوصی و عمومی پیمان
شرایط خصوصی پیمان یکی از موارد بسیار مهم در قرارداد پیمانکاری است. دراجرای پروژه ها ،قراردادهایی که بین طرفین منعقد میشود، شامل شرایط عمومی و شرایط خصوصی است. در سال 1378 شرایط عمومی و خصوصی پیمان به دستگاههای اجرایی کشور، مهندسین و مشاورین و پیمانکاران در زمینه قراردادهای پیمانکاری ابلاغ شده است. موافقتنامه براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح عمرانی کشور، لازم الاجرا است و در انعقاد پیمان ها قابل استفاده است. شرایط عمومی در همه قراردادها وجود دارد. درهر قرارداد براساس شرایط و وضعیت پیمان، شرایط خصوصی پیمان تنظیم میشود. شرایط خصوصی پیمان باید به گونه ای تنظیم شود که مفاد شرایط عمومی را نقض نکند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • تعریف شرایط خصوصی پیمان
 • موارد مطرح شده در شرایط خصوصی پیمان
 • مفاد شرایط خصوصی پیمان
 • تفاوت شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی
 • خدمات حوزه پیمانکاری گروه حقوقی آساک
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

تعریف شرایط خصوصی پیمان

بند 4 از ماده یک شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی را اینگونه تعریف میکند. شرایط خصوصی پیمان قرارداد ،شرایط خاصی است که برای تکمیل شرایط عمومی پیمان قرارداد؛ برای این پیمان خاص تنظیم شده باشد. شرایط خصوصی پیمان، شرایط عمومی پیمان قرارداد را نقض نمیکند. شرایط عمومی قراردادها یکسان است، اما شرایط خصوصی قرارداد میتواند براساس موضوع قرارداد متفاوت باشد. معنی شرایط خاص این نیست که کارفرما و پیمانکار هر توافقی را که میخواهند، با توافق یکدیگر در قرارداد ذکر کنند، بنابراین شرایط باید طوری تنظیم شود که شرایط عمومی قرارداد را نقض نکند.

موارد  مطرح شده در شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان در بیشتر قرارداد پیمان شامل موارد ذیل است:

 • شرایط  و نحوه پیش پرداخت ها و مالیات
 • تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت بهای مصالح در اجرای پیمان
 • رعایت مشخصات فنی
 • ارائه نقشه ها تهیه و تنظیم آن
 • تامین نیروی انسانی اجرای پروژه
 • تامین مصالح و لوازم
 • برنامه ریزی زمان بندی تفصیلی پروژه
 • برنامه کار و گزارشات
 • لیست ماشین آلات
 • بیمه کار و کارمندان
 • تامین اب برق گاز و سوخت
 • دستور کارها و صورتجلسه ها
 • انجام آزمایشات
 • بخشنامه و مقررات
 • تسهیلات ایستگاه نظارت
 • حل اختلاف
 • ضمانت انجام تعهدات
 • رعایت مقررات
 • تجهیز کارگاه

مفاد شرایط خصوصی پیمان

براساس هریک از ماده های شرایط عمومی، تنظیم میگردد. فقط جای خالی و نقطه چین ها تکمیل شود. شرایط خصوصی پیمان، بدون توجه به ماده شرایط عمومی پیمان اعتبار ندارد. شماره مواد درج شده، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی می باشد. اگر شرایط عمومی براساس مصوبات سازمان برنامه و بودجه نباشد، شرایط عمومی پیمانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، براین قرارد حاکم است.

در شرایط خصوصی پیمان، مواردی که در ذیل آمده است شرح داده میشود.

ماده هفده: در اجرای عملیات پیمان پیمانکار باید تعداد .. نفر در مدت..ماه کارشناس خارجی با تخصص هایی که در این بند قید شده است بکار گیرد.

ماده هجده: مهلت زمانی که  برای ارائه برنامه اجرای کار بصورت تفصیلی ..... روز از تاریخ عقد قرارداد پیمان است.

ماده بیست: کارفرما براساس مواردی که در خصوص تسهیلات تجهیز کردن کارگاه از آب، برق، گاز و سوخت در این بند تعیین شده است در اختیار پیمانکار قرار میدهد. در این قسمت کارفرما مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز اجرای عملیات پیمان را تامین میکند و در اختیار پیمانکار قرار میدهد را شرح میدهد. در این بند پیمانکار تعهد میکند که دفتر کارگاه، مسکن و غذای کارکنان و کارگران و مهندسین را با شرح و مشخصات تامین نماید. در این بخش پیمانکار مواردی از موضوع پیمان و حوادثی که شامل بیمه میشود را مشخص میکند.

ماده بیست و یک: در این بخش، پیمانکار نحوه پرداخت هزینه هایی که برای نگهداری راه انحرافی نیاز است مشخص میکند.

ماده بیست و دو: در این قسمت تعداد نقشه ها و مشخصات فنی که بدون هزینه، کارفرما به پیمانکار تحویل میدهد ذکر میشود. در این بند از این ماده تعداد نقشه ها و مشخصات راه اندازی تعمیر و نگهداری پروژه که پیمانکار تهیه  میکند شرح داده میشود.

ماده بیست و چهار: در این ماده پیمانکار باید مواردی که در انتخاب پیمانکاران جزء در نظر میگیرد مشخص کند.

ماده بیست و هشت: در این ماده از شرایط، پیمانکار موظف است که  زمین برای تجهیز کارگاه پروژه را براساس موارد ذکر شده تامین نماید.

ماده بیست و نه: در این قسمت، نرخی که برای تعدیل موضوع اجرای پیمان در نظر گرفته شده است شرح داده میشود.

ماده سی و دو: در این بند  لیست آزمایشاتی که برای اجرای موضوع پیمان، هزینه های آن برعهده پیمانکار است، ذکر میشود.

ماده سی و پنج: در این ماده وجه سپرده ای که برای  ضمانت حسن اجرای کار پیمان، پیمانکار پرداخت میکند براساس مصوبه شماره ..... تاریخ ..... هیئت وزیران می باشد.

ماده سی و هشت: مبلغ و شرایط نحوه پرداخت ارزی به متخصصان خارجی در اجرای پروژه  در این  ماده شرح داده میشود. در این قسمت از ماده مصالح و تجهیزاتی که ارز تامین کننده آن از خارج تامین میشود، شرح داده میشود. در این قسمت کارفرما لیست ماشین آلاتی که ارز آن را از خارج تامین میکند، براساس شرایط شرح داده شده مشخص میکند.

ماده چهل و هفت: در این بند از ماده مربوطه شرح ماشین آلاتی که در صورت فسخ پیمان، کارفرما آن را اجاره میکند، بیان میشود.

ماده چهل و نه: در این بند از ماده مربوطه ، شرایط و نحوه پرداختهزینه های بالا سری پیمانکار در زمان تعلیق اجرای عملیات تعیین میشود.ماده پنجاه: در این ماده اگر کار اجرای عملیات پیمان، قبل از موعدی که تعیین شده است پایان یابد، شرایط و نحوه تعیین هزینه تسریع در کار، توسط کارفرما پرداخت شود تعیین میشود. دراین قسمت از ماده مربوطه در مورد شرایط و نحوه پرداخت خسارتی که پیمانکار به دلیل تاخیر در انجام پروژه باید به کارفرما باید پرداخت کند، شرح داده میشود.

تفاوت شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی

مفاد شرایط عمومی پیمان در همه انواع قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع عملیاتی یکسان است و قابل تغییر نیست. اصول و مقرراتی که بر قراردادهای پیمان حاکم است ، در شرایط عمومی پیمان قید شده است. شرایط خصوصی پیمان براساس موضوع قراردادهای پیمان، با یکدیگر متفاوت هستند. مفادی و شرایطی که در شرایط خصوصی پیمان قید میشود، براساس توافق طرفین قرارداد پیمان می باشد اما نکته مهم این است که مفادی که در این شرایط قید میشود، باید با شرایط مفاد عمومی پیمان مطابقت داشته باشد. در صورتیکه کارفرما ،دستگاه دولتی باشد مفادی که در شرایط خصوصی پیمان درج میشود از قبل دارای جای خالی و تعیین شده می باشد و غیرقابل تغییر است و فقط باید جای خالی پر شود.


خدمات حوزه پیمانکاری گروه حقوقی آساک

خدمات گروه حقوقی آساک در حوزه امور پیمانکاری شامل موارد ذیل می باشد:
 

خدمات قراردادی، فنی و مهندسی
 • تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات
 • تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، ادعا
 • أخذ تضامین و وثایق قراردادی
 • تأمین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه

خدمات  داوری قرارداد پیمانکاری

 • صدور رای داوری، فنی و مهندسی
 • میانجی گری و حل و فصل اختلافات
 • کارشناسی براساس بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

 خدمات وکالتی

 • وصول مطالبات پیمانکاری
 • تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه
 • تعلیق پیمان و هزینه های مربوط
 • هزینه های تطویل پیمان
 • هزینه تسریع و خسارت تاخیر
 • فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض
 • ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار
 • حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری
 • واگذاری پیمان به غیر
 • دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار
 • دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما

مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید