هرگاه خواهان برای بی اثرکردن سند از دادگاه درخواست بی اعتباری سند رسمی یا عادی را از جهات قانونی تقاضا کند دعوای ابطال سند رسمی مطرح میشود.

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

3 تیر1398
ابطال سند رسمی

اعوای ابطال سند رسمی


هرگاه خواهان  برای بی اثرکردن سند از دادگاه درخواست بی اعتباری سند رسمی یا عادی را از جهات قانونی تقاضا کند دعوای ابطال سند رسمی مطرح میشود.

طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بردونوع است :

سند رسمی : اسنادی که برطبق  مقررات قانونی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسنادرسمی یا توسط ماموران دولتی تنظیم شود در حوزه صلاحیت کاری آنها
سند عادی: اگر سند ی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد یا توسط ماموران دولتی در حوزه صلاحیت کاریشان انجام نشود سند عادی است
سند مالکیت: اوراق رسمی که همه موارد ذکر شده در آن در دفتر املاک ثبت میشود.


الزام تنظیم سندرسمی ملکماده 22 قانون ثبت بیان میدارد که  دولت، کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد.
یا ملک از طریق ارث به او برسد، مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند.
هرشخص نمیتواند دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کند مگر مالک یا طرف معامله یا ذینفع باشد.
 


تفاوت ابطال سند با فسخ و اصلاح سند چیست


ابطال سند : زمانی که سند باطل میشود تمام ارزش اعتباری آن  از بین میرود و توسط شخص قابل استناد نیست
فسخ سند : زمانیکه معامله به صورت سند رسمی صوت  بگیرد و هریک از طرفین یا از طریق شرط خیار معامله را منحل کنند سند فسخ میشود.
اصلاح سند:زمانیکه در تنظیم و صدور و ثبت سند اشتباه رخ میدهد سند را تحت هیئت نظارت ثبت اسناد، اصلاح میکنند و اعتبار سند کامل ازبین نمیرود.

 

شرط اصلی برای  طرح دعوای ابطال سند


وجود سند مالکیت : در  طرح دعوای ابطال سند رسمی، شرط اصلی این است که سند مالکیت در ید خوانده دعوا باشد.
قانون بیان میدارد که در اولین جلسه دادرسی باید ادعای جعل سند را مطرح کنیم. اگر در مرحله تجدید نظر، سند رسمی اولین بار ارائه شود تا پایان نخستین جلسه دادرسی زمان داریم که در خصوص جعل سند، مدعی شویم اما اگر در مرحله بدوی، سند ارائه شود ادعای جعل در مرحله تجدید نظر قابل قبول نیست.
حتی اگر شخص فرصت واخواهی داشته باشد و بخواهد به جای واخواهی درخواست تجدید نظر کند.
در قانون ، اسناد مالکیت اصل بر اعتبار آن است اما مواردی بوجود می اید که سند اعتباری ندارد و باعث ابطال سند یا اصلاح آن میشود.

1-ملک را بدون رعایت مقررات قانونی ثبت کنیم
2-صدور اسناد مالکیت معارض
3-اشتباه در صدور سند مالکیت
4-ثبت اراضی موات ،اموال عمومی و موقوفات
5-یا ابطال سند بنا به شرایط ضروری

 

ابطال سند رسمی چگونه است


سند مالکیت را میتوان بدون حکم دادگاه و یا با حکم دادگاه صالح باطل کرد..در موارد ذیل میتوان سند مالکیت را بدون حکم دادگاه ابطال یا اصلاح کنیم.

1-به حکم قانون ابطال سند انجام شود:در این موارد ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانین طبق درخواست مرجع قانونی بدون حکم دادگاه سند مالکیت را ابطال میکند.
مثال :اصلاحات اراضی ،تقسیم اراضی بین کشاورزان،حفظ جنگل مراتع و حفظ موقوفه
2-کسی که سند مالکیت معارض دارد: از زمان مهلت قانونی دو ماهه اداره ثبت به وی، به دادگاه مراجعه نکند و دادخواست ندهد طرف او از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست را به اداره ثبت میدهد و در این مورد اداره ثبت بدون حکم دادگاه سند مالکیت معارض را ابطال میکند.

 

مواردی که سند مالکیت با حکم دادگاه ابطال میشود


1-ثبت ملک برخلاف قانون : در این صورت ذینفع با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی تقاضا ابطال ثبت  و سند را میکند.
2-تعارض در سند مالکیت : در مورد اسناد مالکیت معارض دارنده سند قبل از دو ماه از تاریخ ابلاغ ادراه ثبت به دادگاه دادخواست میدهد و از دادگاه میخواهد که سند مالکیت را که مخالف قانون است ابطال کند
3-مالکیت در حقوق دیگران اخلال ایجاد کند: زمانیکه در عملیات مقدماتی و ثبتی سند مالکیت اشتباه بوجود اید و هیئت نظارت تشخیص دهد که باعث اخلال در حقوق دیگران میشود به ذینفع اخطار میدهد که به دادگاه صالح مراجعه و از دادگاه خواستار صدور حکم بر اصلاح سند مالکیت را تقاضا کند.
ابطال سند براساس موضوع سند میتواند مالی یا غیرمالی باشد.اگر موضوع سند انجام تعهد غیرمالی است دادخواست ابطال سند غیرمالی است و اگر سند مالی باشد دادخواست مالی است. نکته مهم اینکه هنگامی که سند رسمی یا عادی ابطال میشود تمام نقل و انتقال بعد از تنظیم سند به خودی خود باطل و بی اثر میشود.

 

قانون در مورد ابطال مبایعه نامه


نکته مهم این است که محاکم براساس ماده 22 قانون ثبت، باطل کردن سند را براساس مبایعه نامه خلاف قانون میدانند .
اما در نظریه مورخ 04/08/95 شورای نگهبان اسناد عادی املاک را اگر ادله قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر میداند.
ابطال مبایع نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود.
 


مدارکی که برای ابطال سند مالکیت لازم است


1-کارت ملی
2-سندمالکیت و فتوکپی از تمام صفحات
3-ارائه سند رسمی قبلی که باطل شده است
4-ادله و مستندات
 

اقدامات اداره ثبت بعد از صدور حکم  ابطال سند رسمی


بعد از صدور رای ابطال سند رسمی، دادگاه برای ذینفع رای قطعی میفرستد و حکم باید به اداره ثبت نیز ابلاغ شود.
اداره ثبت بعد از بررسی مستندات و مدارک و مشخصات با توجه به مطابق  بودن رای با مندرجات پرونده ثبتی، در ستون ملاحظات دفتر ثبت ،ابطال سند را درج میکند.
همچنین در پیش نویس سند جدید، جریان پرونده ثبتی و ابطال سند  قبلی تاریخ و شماره را ثبت میکند.
 

دادگاه صالح برای دعوای ابطال سند رسمی


برطبق قانون دادگاه صالح برای رسیدگی به حقوق مال غیر منقول در دادگاهی است که مال غیرمنقول درآنجا واقع است و اقامتگاه خواهان یا خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی ندارد.

 
ابطال مبایعه نامه


هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود.


 
الزام تنظیم سندرسمی ملک
 

ماده22 قانون ثبت  بیان میدارد که دولت کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد .،یا ملک از طریق ارث به او برسد مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت بنابراین اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند..
 
براساس تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1312 اگر کسی بوسیله سند رسمی مال یا وجهی را ازکسی گرفته باشد یا تسلیم مالی را تعهد کرده باشد و ادعا کند که این تعهد یا اقرار در مقابل سند رسمی یا  عادی، یا حواله، چک یا سفته بوده است که به او داده شد و تعهد انجام نگرفته است یا حواله، چک یا سفته پرداخت نشد میتوان ادعای ابطال سند را کرد. نکته مهم این است که اقرار یا تعهد به موضوع، اعتبار سند را ازبین نمیبرد و باید ادعای خود راثابت کند.

 

وکیل ملکی (متخصص در امور قراردادها و  دعاوی ملکی )


در دعاوی ابطال سند رسمی مهمترین قسمت مدارک و مستندات هستند در نتیجه هر اشتباهی در ارائه مستندات و ادله باعث شکست شما میشود بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل ملکی و وکیل امور قراردادها گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.


 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر