چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

16 اردیبهشت1399
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه، 09023589119، بدهی بیمه ای، اعتراض کارفرما به بیمه، اعتراض پیمانکار به بیمه، مطالبه بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه 

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه؛ یکی از موضوعاتی که در قرارداد پیمانکاری مطرح میشود اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه است.
در این مقاله شرایط اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ای بیان شده است. اعتراض به مطالبات بیمه ای در قرارداد پیمان از طرف کارفرما پس از ابلاغ موارد دریافت از کارفرما 30 روز مهلت دارد که اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه رسیدگی اعلام نماید که در قالب فرم های ارائه شده توسط شعبه رسیدگی تکمیل میشود.
Employer and contractor object to insurance claims
ماده چهل و دو قانون تامین اجتماعی
  • -اگر کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند.
  • -سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات بیمه مطرح نماید، در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
ماده چهل و سه قانون تامین اجتماعی
در ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعضایی که مطالبات سازمان را مشخص میکنند، تعیین شده است که شامل افراد ذیل است:
نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را بر عهده دارد.
یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شورای های اسلامی کار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

رای هیئت بدوی سازمان تامین اجتماعی

رای هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
 اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

حق بیمه از نظر قانون تامین اجتماعی

 

در قانون تامین اجتماعی دو نوع حق بیمه برای کارکنان در نظر گرفته شده است.

  • یک نوع درصد مشخصی از دستمزد و حقوق به همراه بیمه بیکاری
  • نوع دیگر به صورت قطعی توسط قانون تامین اجتماعی

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

 اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

انواع جریمه حق بیمه در تامین اجتماعی

تعداد جریمه ها در قانون تامین اجتماعی دو نوع می باشد که در ذیل شرح داده شده است:
- در صورت تنظیم نکردن صورت مزد و صورت حساب بیمه شدگان با توجه به ماده 39 این میزان جریمه 10 درصد می باشد.
- عدم پرداخت بیمه، شخص بیمه شده و بیمه بیکاری که میزان آن به میزان 2 درصد و کسر بدهی پرداخت نشده به دلیل هر ماه تاخیر است.
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
چگونگی اعتراض

رسیدگی به حق بیمه در قرارداد پیمانکاری

در قرارداد پیمانکاری حق بیمه به دو صورت رسیدگی میشود که شامل موارد ذیل است:
نوع اول رسیدگی در هنگام گرفتن مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی است.
نوع دوم رسیدگی در هنگام حسابرسی دفاتر که از طریق حسابرسان تامین اجتماعی صورت می گیرد.
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
 insurance claims

موارد اعتراض به سازمان تامین اجتماعی

مواردی که قابلیت اعتراض از سازمان تامین اجتماعی را دارند شامل موارد ذیل است:

  • اعتراض به غلط در تعیین دستمزدها و حقوق در تعیین بیمه
  • اعتراض به غلط در تعیین درصد ها
  • اعتراض به غلط در تعیین بیمه مقطوع
  • اعتراض در تعیین تعداد کارگران


چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

وظایف پیمانکار در مورد بیمه 

-تعداد نفراتی که در قرارداد پیمانکاری شاغل هستند، باید بیمه کند و در ارتباط با بیمه اجباری باید در موعد قانونی صورت گیرد.
-بدهی های مربوط به بیمه باید پرداخت گردد که در ماده 66 و 68 بیان شده است.
-باید افراد شاغل در کارگاه مورد بیمه قرار گیرند و از رد کردن نام های غیر شاغل در کارگاه اجتناب شود.
-این قبیل موارد باید توسط پیمانکار رعایت گردد و نسبت به این عوامل سرپیچی نشود.
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
Employer and contractor object to insurance claims

وظایف کارفرما در مورد بیمه

کارفرما باید بیمه افراد شاغل در کارگاه را که توسط مقاطعه کار صورت می پذیرد، پیگیری نماید.
باید یک رونوشت از معاهده منعقد شده به نزدیکترین شعبه سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید.
مشخصات پیمان اعم از زمان شروع پیمان پایان پیمان نوع قرارداد پیمانکاری (مکانیکی یا غیر مکانیکی) همچنین موضوع عملیات پیمان و رونوشت از مفاصا حساب و مواردی از این قبیل تهیه گردد و به بیمه اطلاع داده شود. از صورت وضعیت مقاطعه کار باید به میزان 5 درصد کسر گردد و تا دریافت مفاصا حساب از پیمانکار پرداخت نگردد.
در قرارداد پیمانکاری هنگامی که کارفرما به میزان بیمه تعیین شده از ناحیه سازمان بیمه معترض باشد،می تواند اعتراض خود را ضمن تعیین میزان بیمه و ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی خود را به صورت کتبی به سازمان تقدیم نماید. پس از تعیین میزان حق بیمه از ناحیه سازمان طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی میزان حق بیمه وصول خواهد شد.


 اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

ماده 50 سازمان تامین اجتماعی
در ماده 50 سازمان تامین اجتماعی مواردی که مطالبات لازم الاجرا هستند و برطبق مقررات مربوط به اسناد رسمی توسط مامورین سازمان قابل وصول میباشند، در ذیل شرح داده شده است:
-مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون.
-مطالبات سازمان از قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان.
-هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون.
-آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه.
-آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد.


اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات

اعتراض پیمانکار به مطالبات بیمه سازمان تامین اجتماعی

-در برخی از موارد اعتراض مقاطعه کار نسبت به مطالبات بیمه ای به دلیل اختلاف نظر میان او و سازمان در نوع قرارداد است.
-گاهی سازمان این اعتقاد را دارد که قرارداد حاصله میان کارفرما و مقاطعه کار از نوع کار می باشد.
- اما مقاطعه کار قرارداد را از نوع پیمانی می داند که در چنین شرایطی میان پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی در میزان بیمه اختلاف نظر به وجود میاید.
-این اختلاف در میزان مبلغ بیمه باعث ایجاد مطالبات بیمه ای خواهد شد و به دنبال آن باعث اعتراض پیمانکار میشود.
-گاهی اعتراض مقاطعه کار از سازمان به دلیل قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در ارتباط با بیمه میباشد.
-پیمانکار اصلی چنین برداشت نماید که پرداخت بیمه به مقاطعه کار فرعی واگذار می شود در حالی که چنین نیست و پرداخت بیمه بر عهده پیمانکار اصلی می باشد.
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی نحوه ی اعتراض به بدهی بیمه ای از ناحیه کارفرما پرداخته شده است و شرایط ایجاد اختلاف میان پیمانکار و سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
لذا باید در نظر داشت در صورت اعتراض از ناحیه کارفرما نسبت به بدهی بیمه ای ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ باید اقدام گردد.
اگر ظرف 30 روز مهلت تعیین شده پرداخت صورت نگیرد به این معنا است که نسبت به آن بدهی از ناحیه کارفرما هیچ اعتراضی وجود ندارد و کارفرما باید به پرداخت بدهی بیمه ای اقدام نماید.
 اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

وکیل امور بیمه

گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد بیمه ای است که میتواند به کارفرمایان و پیمانکاران در مورد مشکلات و سئوالات بیمه ای کمک نماید.
سئوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور بیمه پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

مشاوره حقوقی : 09023589119
www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه
 
 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید