تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

16 فروردین1399
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان، تعهداتی دارند که برای انجام تعهدات ،ملزم به دادن ضمانت نامه می باشند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری
در شرایط عمومی پیمان بیان شده است. تضمین تعهدات درقرارداد پیمانکاری شامل، تضمین تعهدات پیمانکار و تضمین تعهدات کارفرما می باشد. 
هدف از تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری این است
که در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما یا پیمانکار بتوان آن را جبران کرد.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است :
ماده 34 شرایط عمومی پیمان 
تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری
-در ابتدای تنظیم قرارداد ،برای اینکه پیمانکار به تعهداتی که در قرارداد امضا نموده است عمل کند باید مبلغی معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان را
با موافقت
کارفرما در ابتدای مناقصه به کارفرما تحویل دهد.
-ضمانت نامه تضمین تعهدات پیمانکار برای مدت یک ماه از زمانیکه موضوع عملیات پیمان به پیمانکار تحویل موقت شده است ،اعتبار دارد .
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

 

- در صورتیکه پیمانکار بعد از پانزده روز از تاریخ منقضی شدن ضمانت نامه، 

اعتبار ضمانت نامه را تمدید نکند، قانون به کارفرما این حق را داده است که مبلغ تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری را از بانک برداشت
و بعنوان
وثیقه در حساب خود نگهداری کند.
-تضمین تعهدات پیمانکار، در قرارداد پیمانکاری بعد از اینکه صورت مجلس مصوبات موقت  تصویب شد ،
کارفرما براساس تبصره یک ماده 34 شرایط عمومی پیمان ضمانت نامه راآزاد میکند.

تبصره ماده 34 شرایط عمومی پیمان ( تضمین تعهدات پیمانکار )

-در صورتیکه صورت وضعیت موقت براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان تنظیم شود و در زمان یکماهه فرصت برای تحویل موقت ،
اگر براساس صورت وضعیت موقت ،پبمانکار بدهی داشته باشد، یا مجموع بدهی کمتر از نصف کسورات تضمین حسن انجام کار پیمانکار باشد ،
کارفرما باید ضمانت نامه را براساس مواد چهل و یک و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان که بعنوان وثیقه در حساب خود نگه داشت آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

ضمانت نامه پیمانکاری

برای انجام تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری از آنجاییکه پیمانکار و کارفرما از وضعیت مالی و توانایی فنی و اجرایی عملیات پیمان آگاهی ندارند ،
از این رو در ابتدای قرارداد پیمانکاری ،پیمانکار برای تضمین تعهدات در پیمانکاری بایدضمانت نامه دهد.
برای ضبط ضمانت پیمانکاری و استرداد تضمین تعهدات پیمانکار و تمدید ضمانت نامه پیمانکاری ،باید براساس قوانین و مقررات
مربوطه توسط قانونگذار که در قرارداد پیمان سازمان برنامه و بودجه می باشد عمل شود.
انواع ضمانت نامه پیمانکاری
ضمانت نامه پیمانکار
-تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه و مزایده  قرارداد موضوع پیمان 
-ضمانت نامه مربوطه در مناقصه و مزایده ،برای اینکه پیمانکار در مورد مبلغی که برای اجرای عملیات پیمان پیشنهاد داده است، تضمین کند از وی دریافت میشود.
- براساس پیشنهادات ارسالی پیمانکاردرمناقصه ومزایده ،پیشنهادهایی که بالاترین مبلغ را ارائه نمودند برنده مناقصه و مزایده می باشند.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

 
-در صورتیکه پیمانکار برنده اول، قرارداد پیمان را قبول نکند،ضمانت نامه وی ضبط میشود.
- بعد از انتخاب برنده پیمانکار در مناقصه پیمانکاری یا مزایده پیمانکاری ،ضمانت نامه پیمانکاران دیگر از طریق بانک باطل میشود.
ضمانت نامه حسن انجام کار ( تضمین تعهدات پیمانکار)
-پیمانکار برای اینکه به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل کند در زمانیکه پیمانکار قرارداد را امضا میکند ،
باید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به کارفرما تحویل دهد.
-کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان را به اتمام رساند و صورت جلسه موقت را مصوب کند، باید ضمانت نامه را به پیمانکار تحویل دهد.
-تاریخ اعتبار ضمانت نامه باید یکماه بعد از تحویل موقت قرارداد پیمان باشد.
- در قرارداد پیمان ،در پرداختهایی که در هر صورت وضعیت ،برای پیمانکار واریز میشود،مبلغ ده درصد برای ضمانت حسن انجام کار کم میشود.
-کارفرما در ابتدای امضای قرارداد پیمان، ضمانت نامه انجام تعهدات را از پیمانکار دریافت میکند ،
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری
 
بعد از اتمام کار به پیمانکار تحویل داده میشود. براساس 
ماده 34 شرایط عمومی پیمان ،مبلغ ضمانت نامه انجان تعهدات ،معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان است.   
-پیمانکار میتواند به جای پرداخت مبلغ پنج درصد ،ضمانت نامه مبلغ حسن انجام کار را به کارفرما پرداخت کند.
ماده  سی و پنج شرایط عمومی پیمان 
کارفرما در هر پرداختی که براساس صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت میکند، ده درصد از مبلغ پرداختی
صورت وضعیت موقت را برای تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری با عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار کسر میکند.
مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار در دومرحله به پیمانکار برگشت داده میشود.
-نصف مبلغ ضمانت حسن انجام کار براساس ماده چهل شرایط عمومی پیمان بعد از اینکه صورت وضعیت قطعی مصوب شد ،
به حساب پیمانکار برگشت داده میشود.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

 
- نصف دیگر مبلغ ضمانت حسن انجام کار،براساس شرایط مواد چهل و دو و پنجاه
و دو شرایط عمومی پیمان ،بعد از تحویل قطعی موضوع پیمان به کارفرما به حساب پیمانکار برگشت داده میشود.
ضمانت نامه پیش پرداخت (تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری)
در ابتدای قرارداد پیمان، برای اینکه پیمانکار مصالح و تجهیزات موضوع عملیات پیمان را تامین کند ،کارفرما مبلغی بصورت پیش پرداخت
به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار
پرداخت میکند.
-کارفرما در ادامه عملیات موضوع پیمان و با توجه به پیش صورت وضعیت، مبالغ را از حساب پیمانکار کم میکند.
- براساس قانون درقراردادهای پیمانکاری ،مبلغی که برای تضمین تعهدات پیمانکاری بعنوان ضمانت نامه پیش پرداخت تعیین میشود، 
برابر با بیست درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است.
- از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما ،هشت درصد بعد از تحویل زمین به پیمانکار پرداخت میشود.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

 
- از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار
توسط کارفرما ،شش و نیم درصد مبلغ قرارداد پیمان ،بعد از اینکه پیمانکار شصت درصد ماشین الات و تجهیزات کارگاه را تهیه کرده است ، به پیمانکار پرداخت میشود.
-از مبلغ بیست درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت توسط کارفرما ،پنج و نیم درصد بعد از اینکه سی درصد مبلغ قرارداد
پیمان براساس صورت وضعیت ماهانه انجام شده باشد، باید به پیمانکار پرداخت شود.
- اعتبار ضمانت نامه پیش پرداخت تا اتمام مدت زمان قرارداد پیمان است .
شرایط ضبط ضمانت نامه در تضمین تعهدات پیمانکار
برای اینکه تضمین تعهدات پیمانکار از طرف کارفرما ضبط شود ،براساس شرایط عمومی پیمان باید قرارداد پیمان ،
بدلایل قانونی
فسخ شده باشد یا پیمانکار از اجرای عملیات موضوع پیمان برکنار شود.
ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه
-تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه از انواع ضمانت نامه های بانکی است.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

 
-مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه از تاریخی که پیشنهادات مناقصه شروع شود می باشد.
-کارفرما میتواند اعتبار ضمانت نامه شرکت مناقصه را به مدت سه ماه افزایش دهد. 
براساس ماده ده (آیین نامه تضمین) بند ث اگر شرایط ضبط ضمانت نامه براساس قرارداد پیمان  بوجود آید، کارفرما وظیفه دارد
که موضوع ضبط وثیقه را با دلایل و مستندات کتبی به پیمانکار ابلاغ کند.
-در صورتیکه بعد از مدت شش ماه از ابلاغ ضبط ضمانت نامه به  پیمانکار، کارفرما ضبط ضمانت نامه را از مرجع اجرای ضمانت نامه درخواست نکند،
ضمانت نامه شرکت درمناقصه پیمانکار آزاد میشود و کارفرما بعد از این مدت نمیتواند
درخواست ضبط نماید.
وکیل ضمانت نامه پیمانکاری
پیمانکار عزیر قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است .
قبل از هر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری از  مشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید.  
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری
 
سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز
در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند .
همچنین میتوانید در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید
تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. از آنجاییکه قرادادهای پیمانکاری بخصوص دریافت
ضمانت نامه قراداد پیمان نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد ،قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری  ،
با وکیل ضمانت نامه پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره پیمانکاری و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص
ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد.
فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره همراه :09381690900
40222853
آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید