تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

7 خرداد1403
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

وکیل قراردادهای پیمانکاری و بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری خصوصی، دولتی، عمومی، و طریقه رسیدگی به پرونده در گروه حقوقی آساک. سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشد این است که حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری چگونه می باشد؟ تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری چیست؟ حل و فصل اختلافات در قرارداد پیمانکاری به چه صورت می باشد؟ قرارداد پیمانکاری چیست؟ در واقع قرارداد پیمانکاری به قراردادی گفته می شود که میان کارفرما و پیمانکار مقرر می گردد و به موجب این قرارداد شخص پیمانکار باید در یک تاریخ معین و در برابر یک وجه مشخص تعهدات خود را نسبت به کارفرما انجام دهد. در این قرارداد کارفرما شخصی است که انجام کاری را به شخص پیمان‌ کار واگذار می‌ نماید.

مشاوره حقوقی

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

هدف از تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری این است که در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما یا پیمانکار بتوان آن را جبران کرد. پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان، تعهداتی دارند که برای انجام تعهدات، ملزم به دادن ضمانت نامه می باشند.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است.
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری شامل، تضمین تعهدات پیمانکار و تضمین تعهدات کارفرما می باشد.

مشاوره حقوقی


در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

-تضمین تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان
-شرایط آزادسازی ضمانت نامه تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری
-ضمانت نامه پیمانکاری
-انواع ضمانت نامه در تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری
-ضمانت نامه پیمانکار
-ضمانت نامه حسن انجام کار در تضمین تعهدات پیمانکار
-کسرضمانت حسن انجام کار براساس صورت وضعیت موقت
-ضمانت نامه پیش پرداخت
-شرایط ضبط ضمانت نامه در تضمین تعهدات پیمانکار
-ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه
-مشاوره حقوقی وکیل امور پیمانکاری آساک

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری


تضمین تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان در مورد تضمین تعهدات پیمانکار شرح داده شده است که شامل موارد ذیل می باشد:
-در ابتدای تنظیم قرارداد، برای اینکه پیمانکار به تعهداتی که در قرارداد امضا نموده است عمل کند باید مبلغی معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان را با موافقت کارفرما در ابتدای مناقصه به کارفرما تحویل دهد.
-ضمانت نامه تضمین تعهدات پیمانکار برای مدت یکماه از زمانی که موضوع عملیات پیمان به پیمانکار تحویل موقت شده است، اعتبار دارد.
- در صورتی که پیمانکار بعد از پانزده روز از تاریخ منقضی شدن ضمانت نامه، اعتبار ضمانت نامه را تمدید نکند، قانون به کارفرما این حق را داده است که مبلغ تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری را از بانک برداشت و به عنوان وثیقه در حساب خود نگهداری کند.


شرایط آزادسازی ضمانت نامه

تضمین تعهدات پیمانکار، در قرارداد پیمانکاری بعد از اینکه صورت مجلس مصوبات موقت تصویب شد، کارفرما براساس تبصره یک ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ضمانت نامه را آزاد می کند.
در صورتی که صورت وضعیت موقت براساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تنظیم شود و در زمان یکماهه فرصت برای تحویل موقت، اگر بر اساس صورت وضعیت موقت، پیمانکار بدهی داشته باشد، یا مجموع بدهی کمتر از نصف کسورات تضمین حسن انجام کار پیمانکار باشد، کارفرما باید ضمانت نامه را براساس مواد ۴۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان که به عنوان وثیقه در حساب خود نگه داشته است، آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند.

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری


ضمانت نامه پیمانکاری

برای انجام تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری از آنجایی که پیمانکار و کارفرما از وضعیت مالی و توانایی فنی و اجرایی عملیات پیمان آگاهی ندارند، از این رو در ابتدای قرارداد پیمانکاری، پیمانکار برای تضمین تعهدات در پیمانکاری باید ضمانت نامه دهد.

برای ضبط ضمانت پیمانکاری و استرداد تضمین تعهدات پیمانکار و تمدید ضمانت نامه پیمانکاری، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط قانونگذار که در قرارداد پیمان سازمان برنامه و بودجه می باشد عمل شود.

انواع ضمانت نامه

 • ضمانت نامه پیمانکار،
 • تضمین تعهدات پیمانکار،
 • برای شرکت در مناقصه و مزایده،
 • قرارداد موضوع پیمان می باشد.
 • ضمانت نامه مربوطه در مناقصه و مزایده،
 • برای این که پیمانکار در مورد مبلغی که برای اجرای عملیات پیمان پیشنهاد داده است، تضمین کند از وی دریافت می شود.

بر اساس پیشنهادات ارسالی پیمانکار در مناقصه و مزایده پیشنهادهایی که بالاترین مبلغ را ارائه نمودند برنده مناقصه و مزایده می باشند.
در صورتی که پیمانکار برنده اول، قرارداد پیمان را قبول نکند، ضمانت نامه وی ضبط می شود. بعد از انتخاب برنده پیمانکار در مناقصه پیمانکاری یا مزایده پیمانکاری، ضمانت نامه پیمانکاران دیگر از طریق بانک باطل می شود.

وکیل
ضمانت نامه حسن انجام کار
 • کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان را به اتمام رساند،
 • و صورت جلسه موقت را مصوب کند،
 • باید ضمانت نامه را به پیمانکار تحویل دهد.
 • پیمانکار برای اینکه به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل کند،
 • در زمانی که پیمانکار قرارداد را امضا می کند،
 • باید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به کارفرما تحویل دهد.
 • در قرارداد پیمان، در پرداختهایی که در هر صورت وضعیت، برای پیمانکار واریز می شود،
 • مبلغ ده درصد برای ضمانت حسن انجام کار کم می شود،
 • تاریخ اعتبار ضمانت نامه باید یکماه بعد از تحویل موقت قرارداد پیمان باشد.
 • کارفرما در ابتدای امضای قرارداد پیمان،
 • ضمانت نامه انجام تعهدات را از پیمانکار دریافت می کند.
 • بعد از اتمام کار به پیمانکار تحویل داده می شود.
 • براساس ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان،
 • مبلغ ضمانت نامه انجان تعهدات،
 • معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد پیمان است.
 • پیمانکار می تواند به جای پرداخت مبلغ پنج درصد،
 • ضمانت نامه مبلغ حسن انجام کار را به کارفرما پرداخت کند.


کسر ضمانت حسن انجام کار بر اساس صورت وضعیت موقت

براساس ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان،
کارفرما در هر پرداختی که بر اساس صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت می کند، ۱۰درصد از مبلغ پرداختی صورت وضعیت موقت را برای تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری با عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار کسر می کند. مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار در دومرحله به پیمانکار برگشت داده می شود.
نصف مبلغ ضمانت حسن انجام کار براساس ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان بعد از اینکه صورت وضعیت قطعی مصوب شد، به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. نصف دیگر مبلغ ضمانت حسن انجام کار، براساس شرایط مواد ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان، بعد از تحویل قطعی موضوع پیمان به کارفرما به حساب پیمانکار برگشت داده می شود.

تعهدات در قرارداد پیمانکاری


ضمانت نامه پیش پرداخت

در ابتدای قرارداد پیمان، برای اینکه پیمانکار مصالح و تجهیزات موضوع عملیات پیمان را تامین کند، کارفرما مبلغی به صورت پیش پرداخت به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما در ادامه عملیات موضوع پیمان و با توجه به پیش صورت وضعیت، مبالغ را از حساب پیمانکار کم می کند.
براساس قانون درقراردادهای پیمانکاری، مبلغی که برای تضمین تعهدات پیمانکاری به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت تعیین می شود، برابر با ۲۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است.

 • از مبلغ ۲۰ درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما، ۸ درصد بعد از تحویل زمین به پیمانکار پرداخت می شود.
 • از مبلغ ۲۰ درصد پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما، شش و نیم درصد مبلغ قرارداد پیمان، بعد از اینکه پیمانکار ۶۰ درصد ماشین الات و تجهیزات کارگاه را تهیه کرده است، به پیمانکار پرداخت می شود.
 • از مبلغ ۲۰ درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت توسط کارفرما، پنج و نیم درصد بعد از اینکه ۳۰ درصد مبلغ قرارداد پیمان براساس صورت وضعیت ماهانه انجام شده باشد، باید به پیمانکار پرداخت شود. اعتبار ضمانت نامه پیش پرداخت تا اتمام مدت زمان قرارداد پیمان است.


شرایط ضبط ضمانت نامه

برای اینکه تضمین تعهدات پیمانکار از طرف کارفرما ضبط شود، براساس شرایط عمومی پیمان باید قرارداد پیمان، به دلایل قانونی فسخ شده باشد یا پیمانکار از اجرای عملیات موضوع پیمان برکنار شود.

تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری


ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه

تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه از انواع ضمانت نامه های بانکی است. مدت اعتبار این ضمانت نامه 3 ماه از تاریخی که پیشنهادات مناقصه شروع شود می باشد. کارفرما میتواند اعتبار ضمانت نامه شرکت مناقصه را به مدت سه ماه افزایش دهد.

براساس ماده ده (آیین نامه تضمین بند ث ) اگر شرایط ضبط ضمانت نامه براساس قرارداد پیمان به وجود آید، کارفرما وظیفه دارد که موضوع ضبط وثیقه را با دلایل و مستندات کتبی به پیمانکار ابلاغ کند.

در صورتی که بعد از مدت شش ماه از ابلاغ ضبط ضمانت نامه به پیمانکار، کارفرما ضبط ضمانت نامه را از مرجع اجرای ضمانت نامه درخواست نکند، ضمانت نامه شرکت درمناقصه پیمانکار آزاد میشود و کارفرما بعد از این مدت نمی تواند درخواست ضبط نماید.

تضمین اجرای قرارداد پیمانکاری: یک ابزار اطمینان برای کارفرما

تضمین اجرای قرارداد پیمانکاری به عنوان یک وثیقه حیاتی، پیمانکار را ملزم به انجام تعهدات خود تا زمان تحویل پروژه می‌کند. این تضمین توسط بانک مورد قبول کارفرما صادر می‌شود و به کارفرما اطمینان می‌دهد که اجرای قرارداد به درستی انجام خواهد شد.

زمانبندی تسلیم تضمین اجرای تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تاکید وکیل قرارداد پیمانکاری بر این است که تسلیم تضمین اجرای تعهدات همزمان با انعقاد قرارداد انجام می‌شود. این اقدام از سوی پیمانکار، کارفرما را در مورد انجام صحیح و به موقع تعهدات مطمئن می‌سازد.

مشخصات تضمین اجرای تعهدات در قرارداد عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان نیز وظیفه تعیین مفاد تضمین اجرای تعهدات را برعهده دارند. اگر پروژه مطابق شرایط عمومی پیمان اجرا شود، تضمین اجرای تعهدات و مفاد آن باید با ماده ۳۴ این شرایط هماهنگی داشته باشد.

اصول اساسی تضمین اجرای تعهدات به اسناد مناقضه

اساس اسناد مناقضه به نمونه‌ای که کارفرما پیش از انعقاد قرارداد اعلام می‌کند، باید تطابق داشته باشد. این اصول اساسی اطمینان از صحت و موثر بودن تضمین اجرای تعهدات را به کارفرما منتقل می‌کنند.

مهمیت انتخاب بانک مورد قبول

تعیین بانک مورد قبول که تضمین اجرای تعهدات را صادر می‌کند، امری حیاتی است. این بانک باید توانائی مالی و اعتباری داشته باشد تا اطمینان کارفرما را جلب کند.

مدت اعتبار تضمین اجرای تعهدات

تاریخ اعتبار تضمین اجرای تعهدات باید حداقل تا یک ماه پس از تحویل موقت پروژه ادامه داشته باشد. این مدت، فرصتی را برای اطمینان از عملکرد پیمانکار در دوره پس از تحویل موقت ایجاد می‌کند.
نسبت مالی تضمین اجرای تعهدات
تضمین اجرای تعهدات باید به نسبت ۵ درصد از مبلغ اولیه پیمان باشد. این نسبت مالی، تعادلی بین حمایت مالی و تعهدات پیمانکار به کارفرما ایجاد می‌کند.

مشاوره حقوقی وکیل امور پیمانکاری آساک

پیمانکار عزیز قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان به وجود آمده است. قبل ازهر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری ازمشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.
سئوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ گروه حقوقی آساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند.
از آنجایی که قرادادهای پیمانکاری به خصوص دریافت ضمانت نامه قراداد پیمان، نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری، با وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره پیمانکاری و همچنین تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری، تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید