چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

16 اردیبهشت1399

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه؛ یکی از موضوعاتی که در قرارداد پیمانکاری مطرح میشود اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه است. در این مقاله شرایط اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ای بیان شده است. اعتراض به مطالبات بیمه ای در قرارداد پیماناز طرف کارفرما پس از ابلاغ موارد دریافت از کارفرما 30 روز مهلت دارد که اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه رسیدگی اعلام نماید که در قالب فرم های ارائه شده توسط شعبه رسیدگی تکمیل میشود. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ماده چهل و دو قانون تامین اجتماعی -اگر کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. -سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات بیمه مطرح نماید، در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر،تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ماده چهل و سه قانون تامین اجتماعی در ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعضایی که مطالبات سازمان را مشخص میکنند، تعیین شده است که شامل افراد ذیل است: نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را بر عهده دارد. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای مرکزی اصناف 4 در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شورای های اسلامی کار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه رای هیئت بدوی سازمان تامین اجتماعی رای هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه حق بیمه از نظر قانون تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی دو نوع حق بیمه برای کارکنان در نظر گرفته شده است. -یک نوع درصد مشخصی از دستمزد و حقوق به همراه بیمه بیکاری -نوع دیگر به صورت قطعی توسط قانون تامین اجتماعی چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه انواع جریمه حق بیمه در تامین اجتماعی تعداد جریمه ها در قانون تامین اجتماعی دو نوع می باشد که در ذیل شرح داده شده است: - در صورت تنظیم نکردن صورت مزد و صورت حساب بیمه شدگان با توجه به ماده 39 این میزان جریمه 10 درصد می باشد. - عدم پرداخت بیمه، شخص بیمه شده و بیمه بیکاری که میزان آن به میزان 2 درصد و کسر بدهی پرداخت نشده به دلیل هر ماه تاخیر است. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه رسیدگی به حق بیمه در قرارداد پیمانکاری در قرارداد پیمانکاری حق بیمه به دو صورت رسیدگی میشود که شامل موارد ذیل است: نوع اول رسیدگی در هنگام گرفتن مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی است. نوع دوم رسیدگی در هنگام حسابرسی دفاتر که از طریق حسابرسان تامین اجتماعی صورت می گیرد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه موارد اعتراض به سازمان تامین اجتماعی مواردی که قابلیت اعتراض از سازمان تامین اجتماعی را دارند شامل موارد ذیل است: -اعتراض به غلط در تعیین دستمزدها و حقوق در تعیین بیمه - اعتراض به غلط در تعیین درصد ها - اعتراض به غلط در تعیین بیمه مقطوع - اعتراض در تعیین تعداد کارگران وظایف پیمانکار در مورد بیمه -تعداد نفراتی که در قرارداد پیمانکاری شاغل هستند، باید بیمه کند و در ارتباط با بیمه اجباری باید در موعد قانونی صورت گیرد. -بدهی های مربوط به بیمه باید پرداخت گردد که در ماده 66 و 68 بیان شده است. -باید افراد شاغل در کارگاه مورد بیمه قرار گیرند و از رد کردن نام های غیر شاغل در کارگاه اجتناب شود. -این قبیل موارد باید توسط پیمانکار رعایت گردد و نسبت به این عوامل سرپیچی نشود. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه وظایف کارفرما در مورد بیمه کارفرما باید بیمه افراد شاغل در کارگاه را که توسط مقاطعه کار صورت می پذیرد، پیگیری نماید. باید یک رونوشت از معاهده منعقد شده به نزدیکترین شعبه سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید. مشخصات پیمان اعم از زمان شروع پیمان پایان پیمان نوع قرارداد پیمانکاری (مکانیکی یا غیر مکانیکی) همچنین موضوع عملیات پیمان و رونوشت از مفاصا حساب و مواردی از این قبیل تهیه گردد و به بیمه اطلاع داده شود. از صورت وضعیت مقاطعه کار باید به میزان 5 درصد کسر گردد و تا دریافت مفاصا حساب از پیمانکار پرداخت نگردد. در قرارداد پیمانکاری هنگامی که کارفرما به میزان بیمه تعیین شده از ناحیه سازمان بیمه معترض باشد،می تواند اعتراض خود را ضمن تعیین میزان بیمه و ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی خود را به صورت کتبی به سازمان تقدیم نماید. پس از تعیین میزان حق بیمه از ناحیه سازمان طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی میزان حق بیمه وصول خواهد شد. ماده 50 سازمان تامین اجتماعی در ماده 50 سازمان تامین اجتماعی مواردی که مطالبات لازم الاجرا هستند و برطبق مقررات مربوط به اسناد رسمی توسط مامورین سازمان قابل وصول میباشند، در ذیل شرح داده شده است: -مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون - مطالبات سازمان از قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان - هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون -آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه -آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. -تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد. اعتراض پیمانکار به مطالبات بیمه سازمان تامین اجتماعی -در برخی از موارد اعتراض مقاطعه کار نسبت به مطالبات بیمه ای به دلیل اختلاف نظر میان او و سازمان در نوع قرارداد است. -گاهی سازمان این اعتقاد را دارد که قرارداد حاصله میان کارفرما و مقاطعه کار از نوع کار می باشد. - اما مقاطعه کار قرارداد را از نوع پیمانی می داند که در چنین شرایطی میان پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی در میزان بیمه اختلاف نظر به وجود میاید. -این اختلاف در میزان مبلغ بیمه باعث ایجاد مطالبات بیمه ای خواهد شد و به دنبال آن باعث اعتراض پیمانکار میشود. -گاهی اعتراض مقاطعه کار از سازمان به دلیل قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در ارتباط با بیمه میباشد. -پیمانکار اصلی چنین برداشت نماید که پرداخت بیمه به مقاطعه کار فرعی واگذار می شود در حالی که چنین نیست و پرداخت بیمه بر عهده پیمانکار اصلی می باشد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه نتیجه گیری در این مقاله به بررسی نحوه ی اعتراض به بدهی بیمه ای از ناحیه کارفرما پرداخته شده است و شرایط ایجاد اختلاف میان پیمانکار و سازمان مورد بررسی قرار گرفت. لذا باید در نظر داشت در صورت اعتراض از ناحیه کارفرما نسبت به بدهی بیمه ای ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ باید اقدام گردد. اگر ظرف 30 روز مهلت تعیین شده پرداخت صورت نگیرد به این معنا است که نسبت به آن بدهی از ناحیه کارفرما هیچ اعتراضی وجود ندارد و کارفرما باید به پرداخت بدهی بیمه ای اقدام نماید. وکیل امور بیمه گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد بیمه ای است که میتواند به کارفرمایان و پیمانکاران در مورد مشکلات و سوالات بیمه ای کمک نماید. سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور بیمه پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

جزئیات
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

15 اردیبهشت1399

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در این مقاله نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و آثار پس از آن را مورد بررسی قرار می دهیم. فسخ به معنی بر هم زدن است. فسخ قرارداد یعنی بر هم زدن قرارداد در قراردادهایی که به آنها عقد لازم اطلاق می گردد امکان فسخ یک طرفه قرارداد وجود ندارد مثال بارزی که میتوان در نظر گرفت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت است. در چنین قراردادهایی باید شرایطی در معاهده درج شود تا در صورت وقوع آنها امکان فسخ قرارداد موجود باشد. اما در برخی از قراردادها در ارتباط با شرایط فسخ قرارداد سخنی به میان نیامده است. بنابراین دادخواست فسخ قرارداد از طریق یکی از طرفین مستلزم وجود شرایطی است که با مطالعه این مقاله با شرایط فسخ قرارداد آشنا خواهید شد. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟ قراردادهای مشارکت جزء عقود لازم هستند. بر هم زدن این قراردادها از جانب یک طرف قرارداد امکان پذیر نیست مانند قرارداد مشارکت در ساخت برای فسخ قرارداد مشارکت شرط های خاصی لازم است که این شرط ها در متن قراردادهای مشارکت در ساخت قید می شود. در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت چنین شرط هایی قید نشده است که در چنین حالاتی طرفین قرارداد باید تا پایان براساس قرارداد عمل کنند. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به ماده 396 قانون مدنی ، مهمترین خیارات شامل موارد ذیل است: - خیار مجلس -خیار حیوان - خیار شرط -خیار تاخیر ثمن -خیار رویت و تخلف وصف - خیار غبن - خیار عیب -خیار تدلیس - خیار تخلف شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از نظر قانون فسخ قراردادهای مشارکت در ساخت به وسیله ی یکی از اختیارات (خیارات) ذکر شده در ماده 396 قانون مدنی قابل انجام است. - خیار شرط : بدین معنا است که در طی قرارداد مشارکت در ساخت میتوان اختیار فسخ قرارداد را برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خارج از قرارداد در نظر گرفت. -خیار غبن: هر گاه مورد اثبات قرار بگیرد که یکی از دو طرف زیان دیده است. -خیار تدلیس: هنگامی که یکی از طرفین اقدام به فریب دادن طرف دیگر نماید، شخص مقابل باید سریعا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. -خیار تخلف شرط: ممکن است که ضمن قرارداد مشارکت در ساخت شرطی به نفع یکی از طرفین قرارداد صورت گیرد، طرف مقابل در صورت تخلف از وظایف خود کسی که شرط به نفع او است می تواند با حدود اختیاراتی که دارد نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت -تاخیر غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه توسط سازنده: زمانی که سازنده به دلیل غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه تاخیر نماید مالک میتواند به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام کند. اما این تاخیر اگر به دلایل مجاز صورت گیرد، در چنین حالاتی می تواند علت تاخیر خود را به مالک بیان نموده و مانع فسخ قرارداد شود. -تاخیر در اجرای برنامه زمان بندی شده: در ارتباط با برنامه زمانبندی شده طرفین قرارداد می توانند به توافق رسند. -انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث تحت هر شرایطی: سازنده نمیتواند تحت هیچ گونه شرایطی قرارداد مشارکت در ساخت را به شخص ثالث واگذار نماید. -رعایت نکردن شرایط قرارداد توسط سازنده: از جمله این شرایط می توان به نقشه ها، سازه ها، متراژ ها، تعداد واحد های ساخته شده، فروش واحدها بدون اجازه مالک بیان نمود. -تاخیر در تحویل دادن آپارتمان در موعد مقرر به مالک و به اتمام نرسیدن پروژه: در چنین زمانی مالک میتواند دادخواست فسخ مشارکت را به مرجع ذی صلاح تسلیم نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرایط فسخ قرارداد مشارکت در سه قسم خلاصه می شود. با توجه به ماده 234 قانون مدنی ،شرط بر سه قسم است: -شرط صفت عبارت از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. -شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. -شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. مقصود از شرط صفت هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت: شرط در ارتباط با کیفیت مورد معامله به گونه ای است که از طرف مالک شرطی در ارتباط با مشارکت در ساخت قید شود. در ارتباط با کیفیت هم به همین منوال می باشد مالک چنین می گوید، من قرارداد مشارکت در ساخت را قبول می کنم به شرطی که کیفیت مصالح از نوع درجه یک باشد. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت براساس ماده 235 قانون مدنی -شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با استناد به ماده 235 قانون مدنی قابل اثبات است. -هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. -بنابراین در صورت تخلف سازنده از شرط صفت معامله صحیح است، اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. -بنابراین در قرارداد های مشارک در ساخت هنگامی که شرط نتیجه توسط سازنده محقق نگردد معامله صحیح می باشد. - اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. -مقصود از شرط فعل هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت انجام یا عدم انجام دادن فعلی توسط طرفین قرارداد یا شخص ثالث است. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرط فسخ قرارداد مشارکت ساخت براساس ماده 237 و 238 و 239 قانون مدنی براساس ماده 237 قانون مدنی اگر شرط فعل در قراردادهای مشارکت در ساخت قید شود: - اگر شرط در ضمن عقد ،شرط فعل باشد،-اثباتا یا به نفع کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن انجام دهد. - در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط کند. براساس ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود: -اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد - حاکم می تواند به خرج مُلتَزَم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. براساس ماده 239 قانون مدنی اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد: - فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت دادخواست در ارتباط با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مثال در مورد قرارداد مشارکت ساخت - قرارداد مشارکت در ساخت میان سازنده و مالک صورت گرفته است. -سازنده متعهد گردیده که در موعد مقرر موضوع قرارداد را به شخص مالک تسلیم نماید. -اما از موعد اتمام قرارداد آنها نیز 5 ماه گذشته است. - با توجه به اینکه طبق نظر کارشناس پیشرفت فیزیکی کار 24 درصد اعلام شده است - در چنین شرایطی با توجه به عدم ایفای تعهد از جانب سازنده - مالک می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهدات را به دادگاه ارائه کند. - در صورت محکومیت سازنده به عدم ایفای تعهدات، مالک از طریق ارائه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت به دادگاه اقدام به فسخ نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت آثار فسخ قراردادمشارکت در ساخت پس از فسخ قرارداد مشارکت در ساخت باید به آثار احتمالی پس از فسخ هم توجه داشت، از جمله این آثار می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - فروش واحد از جانب سازنده اشاره کرد که برای مثال اکنون خود متواری می باشد. - بعد از فسخ قرارداد آیا شخص می تواند به فروش واحد هایی که به نام خود شده است و تا حدودی ساخته شده اقدام نماید؟ - بعد از فسخ قرارداد ادامه ساخت موضوع قرارداد چگونه سپری می شود آیا شخص مالک می تواند برای واحد های خود سند و پایان کار دریافت نماید؟ نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت وکیل قرارداد مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک فسخ یکی از شیوه های انحلال قراردادهای مشارکت در ساخت میباشد که در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب سازنده مالک این اختیار را دارد که نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. اما پیش از فسخ قرارداد توصیه میشود ابتدا از طریق مذاکره و راهنمایی توسط مشاور حقوقی مجرب نسبت به حل مشکلات خود اقدام نماید و در صورت عدم نتیجه در ارتباط با مشاوره در صورت انتخاب داور در مفاد پیمان به داوری مراجعه کرده تا در وقت و هزینه خود صرفه جویی نماید و در آخر نسبت به فسخ قرارداد خود اقدام نمایید. سوالات حقوقی خود در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور  متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

جزئیات
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

14 اردیبهشت1399

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت؛ پیمانکاران و کارفرمایان برای اینکه در قرارداد پیمانکاری دچار مشکل نشوند، بهتر است قبل از هر اقدام از مشاوره حقوقی تخصصی پیمانکاری استفاده کنند. در این مقاله به بررسی مشاوره حقوقی تخصصی گروه حقوقی آساک که به صورت آنلاین و در تمامی ساعات پاسخ گوی سوالات است پرداخته شده است. کارفرما و پیمانکار به منظور دستیابی به یک پروژه ی عالی نیازمندآن هستند که تمامی مفاد پیمان را براساس قرارداد پیمانکاری منعقد شده است، رعایت و به تعهدات خود عمل کنند. هر دو طرف پیمان در قبال یکدیگر دارای تعهداتی هستند که رعایت این تعهدات اجباری است و تخطی از آن ها منجر به عدم رضایت و ناسازگاری طرف مقابل میشود که در پایان ممکن است به شکایت منتهی گردد. تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که در ادامه مقاله به طور خلاصه شرح داده شده است. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی در مورد شرایط عمومی پیمان از جمله وایف مهم کارفرما وصول مطالبات پیمانکار پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار است یکی از دلایل اصلی اختلاف میان پیمانکار و کارفرما موضوع عدم وصول مطالبات پیمانکار است. از این رو در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما این وظیفه را دارد که پس از اتمام وظایف پیمانکار، براساس مفاد پیمان که به توافق رسیده اند اقدام به وصول مطالبات کند. یکی از وظایف پیمانکار در برابر کارفرما این است که کارگاه را در موعد مقرر تحویل بگیرد. در صورتی که پیمانکار در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور نیابد و بیش از 30 روز در تحویل گرفتن کارگاه تاخیر نماید،کارفرما این اختیار را دارد که اقدام به فسخ پیمان نماید. پیمانکار مکلف است که همیشه در کارگاه حضور یابد و در صورت عدم حضور او در کارگاه بدون آن که دارای نماینده و جانشین تام الاختیاری باشد، کارفرما را برای فسخ پیمان آماده میکند. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری اگر اجرای عملیات موضوع پیمان به وضعیت قهری یا فورس ماژور برخورد نماید و شرایطی در جامعه به وجود آید که مهار آن خارج از اراده پیمانکارباشد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت نیست، زیرا از ناحیه پیمانکار دور اندیشی و تدارکی نسبت به آن حادثه به عمل نیامده و نیز در ارتباط با پرداخت مزد نیروهای انسانی، که پیمانکار مکلف به پرداخت به موقع مزد آنها می باشد در صورت کوتاهی نسبت به این تعهد کارفرما خود می تواند نسبت به این عمل اقدام نماید و این پرداختی را از محل مطالبات پیمانکار انجام دهد. پس از انجام پرداختی از ناحیه ی کارفرما، کارفرمامی تواند مبلغ را به علاوه پانزده درصد به عنوان بدهی به حساب پیمانکار منظور نماید. اگر مطالبات پیمانکار پاسخگوی این امر نباشد کارفرما این اختیار را دارد که از ضمانت نامه ی حسن انجام تعهدات پیمانکار این مبلغ را کسرکند. بنابراین پیمانکار در چنین رویدادی حق هیچ اعتراضی را ندارد. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت کارفرمایان ، پیمانکاران و مالکان قبل از هر اقدام قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت میتوانند با وکلای متخصص و کارشناسان باتجربه و فنی گروه حقوقی اساک مشورت نمایند تا بعدا در قرارداد مشارکت در ساخت با مشکل روبرو نشوند. در ادامه خلاصه ای از قرارداد مشارکت در ساخت شرح داده شده است. قراردادهای مشارکت در ساخت شامل سه بخش مالک زمین، زمین و سازنده میباشد. در طی پروسه قراردادهای مشارکت در ساخت ممکن است دعاوی میان مالک و سازنده به وجود آید. در قراردادهای مشارکت لازم است که مدت زمان تحویل و به اتمام رسیدن پروژه میان سازنده و مالک زمین مشخص شود و اگر سازنده در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرساند، نسبت به تاخیر پروژه خسارت در نظر گرفته میشود. در قراردادهای مشارکت در ساخت  سازنده تعهداتی در قبال مالک زمین دارد. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت هر زمان مالک زمین متوجه شود، سازنده اقدام به احداث ساختمان نمیکند، مالک میتواند نسبت به تعیین ضمانت نامه التزام اقدام و فسخ پیمان را خواستار شود. ساختمان احداثی باید طبق توافق میان دو طرف در رابطه با مشخصات و کیفیات ساختمان مهیا گردد. در غیر این صورت مالک زمین می تواند سازنده ساختمان را ملزم به برطرف کردن هم خوانی کیفیات یا در غیر این صورت جبران خسارت و پرداخت ما به تفاوت نماید. در قرارداد مشارکت در ساخت ، طرفین قرارداد مدت زمان پیمان را مشخص میکنند که در صورت عدم اتمام پروژه در زمان تعیین شده،سازنده ملزم به جبران خسارت خواهد بود. سازنده در مقابل کارگران و همسایگان مجاور ملک نیزضامن است. در صورتی که سازنده به تعهدات خود پایبند نباشد، مالک می تواند نسبت به فسخ آن اقدام کند. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی قرارداد مشاوره امروزه تعدادی از مالکین و همچنین سازنده ها زمانی برای مراجعه حضوری به دفاتر مشاورین و وکلا را ندارند، میوانند از طریق مشاوره آنلاین با مشاور حقوقی گروه حقوقی اساک اطلاعاتی مفید و کاربردی به دست آورندو میتوانند از این مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف بهرمند شوند. قرارداد طراحی معماری در اغلب قراردادهای مربوط به طراحی معماری، معماران کار خود را به صورت متری محاسبه می نمایند. دو نمونه از شرایطی که کارفرما و معمار حق فسخ پیمان را دارند شامل موارد ذیل است: -در صورتی که طراح در انجام عمل خود کوتاهی کند و کار را در زمان تعیین شده انجام ندهد، اگر این تاخیر در انجام تعهدات برابر یا صددرصد مدت مشخص شده در پیمان باشد، کارفرما حق فسخ پیمان را دارد. -اگر کارفرما نبست به وصول مطالبات در زمان تعیین شده اقدام نکند، طراح این اختیار را دارد پس از گذشت یک هفته از تاریخ تعهد پس از اخطاریه کتبی عملیات طراحی را متوقف کند. اگر پس از یک ماه از ناحیه کارفرما پاسخی دریافت نکند، می تواند نسبت به فسخ پیمان اقدام کند و دستمزد خود را تا آن مرحله از کار از کارفرما مطالبه نماید. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی درقرارداد طراحی معماری در چنین قراردادی ممکن است به هر دلیلی میان کارفرما و معمار اختلاف به وجود آید و برخی از این اختلافات با مشاوره قابل حل خواهند بود و همچنین در رابطه با قرارداد مدیریت پیمان، که در این نوع از قرارداد کارفرما یک شرکت یا یک شخص را به منظور مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه انتخاب میکند، مدیر نمیتواند اجرای پروژه را به شخص دیگری واگذار نماید و خود باید تمامی مراحل را طی نماید و باید از زمان تحویل گرفتن کارگاه تا تحویل دادن ساختمان به کارفرما نظارت دقیق بر اجناس و مصالح را با هزینه کارفرما نیز داشته باشد. در صورت عدم انجام تعهدات و بروز اختلاف میان کارفرما و مدیر میتوانند از طریق مشاوره با وکلای گروه حقوقی اساک مشکلات خود را حل نماید و سختی های مفاد پیمان را برای خود آسان کنند. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره ی حقوقی آنلاین گروه حقوقی آساک مشاوره حقوقی با وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک قبل از هر اقدام حقوقی در انعقاد قرارداد پیمانکاری و قرارداد مشارکت در ساخت باعث میشود که در انجام تعهدات خود دقت کافی داشته باشید تا دچار ضرر و زیان نشوید. سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز ، حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور پیمانکاری و قرارداد مشارکت در ساخت مطرح نمایید تا پاسخگوی شما باشیم. همچنین میتوانید سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگو باشیم. مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی پیمانکاری مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

جزئیات
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

10 اردیبهشت1399

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟ در ماده 43 شرایط عمومی پیمان در مورد حوادث قهریه مانند شیوع بیماری واگیردار (مانند ویروس کرونا )یکی از عواملی که باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری میشود توضیح داده شده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ویروس کرونا یا کوید 19 جزء عوامل فورس ماژور و قهریه می باشد؟ فورس ماژور یا همان قوه ی قهریه در حقوق ایران بر گرفته از حقوق فرانسه دارای دو معنا است. –فوروس ماژور در معنای عام : عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که در واقع خارج از تعهدات، متعهد در قرارداد است. –فورس ماژور در معنای خاص: عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. در نتیجه فورس ماژور یا قوه ی قهریه ،عبارت است از یک حادثه ی خارج از تعهدات یک متعهد، که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری . فورس ماژور و حوادث قهریه براساس تعریف قانون مدنی از فورس ماژور و قوه ی قهریه، میتوان چنین استنباط کرد که فورس ماژور یک حادثه ی طبیعی است که باید شرایط ذبل را دارا باشد: – خارج از حیطه ی تعهدات متعهد – غیر قابل پیش بینی – غیر قابل اجتناب با توجه به خارجی بودن این حوادث اگر در قراردادهای پیمانکاری حادثه ای پیش آید که متعهد را از انجام تعهدات خود باز دارد متعهد ملزم به پرداخت خسارت به کارفرما نیست. اما اگر پیمانکار از عمد کارهایی را انجام دهد که انجام تعهدات به تاخیر افتد، کارفرما در صورت اثبات آن میتواند پیمانکار را ملزم به جبران خسارت کند. در قراردادهای پیمانکاری اگر شخص ثالثی باشد که از انجام تعهدات توسط پیمانکار جلوگیری نماید، در چنین شرایطی پیمانکار مسئول نیست. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری عوامل قهریه در قرارداد پیمانکاری در قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که یکی از طرفین امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند؛ کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند. در قراردادهای پیمانکاری با استناد به تعریف شرایط عمومی پیمان از پیمانکار و کارفرما، کارفرما انجام اموری را بر عهدی پیمانکار نهاده است و پیمانکار در مقابل او متعهد به انجام آن امور است. اما گاهی پیمانکار به دلایل فورس ماژور نمیتواند به درستی تعهدات خود را انجام دهد که در چنین شرایطی در صورت اثبات به کارفرما نیازی به جبران خسارت نیست. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تاثیرعوامل قهریه در تعهدات در قانون در قانون مدنی تعاریف خلاصه ای از حوادث قهریه و فورس ماژور بیانشده است و بحث مفصلی از فورس ماژور یا قوه ی قهریه بیان نشده است. براساس ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد، زمانی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است که مربوط به وی نیست. با توجه به ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نمیشود. تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری در ماده 387 قانون مدنی بیان شده است که اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود . (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟) پیش بینی حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری براساس ماده 229 قانون مدنی اگر حوادثی اتفاق افتد که دفع این حوادث غیر ممکن باشد و از حیطه ی اقتدار متعهد خارج باشد، در چنین شرایطی او مسئول نیست. زیرا این حادثه غیر قابل دفع است؛ در رابطه با غیر قابل پیش بینی بودن حادثه فورس ماژور میتوان چنین گفت که در قراردادهای پیمانکاری در اکثر مواقع کارفرما و پیمانکار سعی می کنند نهایت پیش بینی ها را در طول قرارداد انجام دهند پس در صورت وقوع حوادثی که در طول قرارداد پیش بینی نشده نمیتوان از پیمانکار این توقع را داشت که از آن حادثه جلوگیری نماید یا جبران خسارت کند. تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری در چنین شرایطی اگر متعهد در انجام تعهدات قرارداد پیمانکاری دچار تاخیر شود مسئول به جبران خسارت نیست اما اگر خود باعث به وجود آمدن این حوادث باشد یا میتوانسته دفع کند و قصور کرده مسئول به جبران خسارت است و باید جبران نماید. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری انعقاد قراردادپیمانکاری براساس حوادث فورس ماژور در حوادث فورس ماژور مانند سیل، زلزله، شوع بیماری واگیر دار مانند ویروس کرونا، طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند قرارداد خود را به دو صورت منعقد کنند. اول اینکه طرفین در قرارداد ذکر کنند که در صورت وقوع حوادث فورس ماژور متعهد مسئول نیست و ملزم به جبران خسارت نیست. در واقع حوادث گوناگون طبیعی را در قالب فورس ماژور در مفاد پیمان قید نمایند. اما در حالت دوم میتوانند چنین قید کنند که در صورت وقوع چنین حوادثی متعهد مسئول است و باید نسبت به کارفرما جبران خسارت کند، که در چنین شرایطی در صورت بروز یک حادثه ی خارجی همانند ویروس کرونا (کوید 19) پیمانکار مسئول جبران خسارت است و نمیتواند ادعایی نماید. چنین شرطی میتواند در قراردادهای پیمانکاری ،پیمان مدیریت و مدیریت پیمان قید شود. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تاثیر ویروس کرونا بر قرارداد پیمانکاری امروزه سراسر جهان با ویروسی به نام کرونا یا کوید 19 در اصطلاح پزشکی مواجه شده است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این ویروس در قراردادهای پیمانکاری، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان تاثیر گذار است یا خیر؟ آیا پیمانکار در صورت تاخیر در انجام تعهدات خود باید نسبت به کارفرما جبران خسارت نماید.؟ آیا پیمانکار یا متعهد ،مسئول این تاخیر است.؟ با توجه به غیر مترقبه بودن این حادثه در سراسر جهان و تاثیر گذار بودن این ویروس برتمامی قراردادها چه عمرانی و چه دولتی باید به این مسائل اشاره شود که وقتی قراردادی میان دو طرف قرارداد منعقد می شود،دو طرف ملزم به رعایت تعهدات خود هستند و باید از آن تبعیت نمایند. این قرارداد به وسیله فسخ یا اقاله منحل میشود؛ در قراردادهای فعلی با توجه به واگیر دار بودن ویروس کرونا، این ویروس بیساری از قراردادهای پیمانکاری را تحت تاثیر قرار داده است. تعلیق قرارداد پیمانکاری قبل از شیوع ویروس کرونا تعلیق قرارداد پیمانکاری با توجه به ویروس کرونا بسیار سخت است و باید به گونه ای باشد که حقوق هر دو طرف حفظ شود. اما در واقع باید حالت اضطرار داشته باشد و این حالت اضطرارهمچنان ادامه یابد، تا بتوان حالت تعلیق در قرارداد پیمانکاری را در نظر گرفت. در قراردادهای مربوط به پیمانکاری شهرداری در رابطه با اجرا باید با حداقل نیرو انجام شود زیرا در صورت انجام ندادن آن مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد. اگر قرارداد پیمانکاری قبل از ویروس کرونا منعقد شده است، به دلیل خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن ، غیر قابل اجتناب بودن این حادثه و با توجه به واگیر دار بودن این ویروس متعهد میتواند در انجام تعهدات خود تاخیر نماید به شرطی که حالت اضطرار پیش بینی شده باشد و این حالت همچنان باقی بماند. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا در صورتیکه قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا منعقد شده باشد که سهوا به آن توجه نشده باشد، در چنین شرایطی طرفین قرارداد یعنی پیمانکار و کارفرما می توانند در مفاد پیمان تغییر ایجاد نماید، اما نمی توانند نسبت به اقاله و تعلیق آن اقدام کنند. بنابراین تاخیر در چنین شرایطی از جانب پیمانکار مستلزم جبران خسارت نیست، زیرا این حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع از ناحیه ی وی می باشد. اما پس از پایان این ویروس و بازگشت به حالت عادی باید به تعهدات خود عمل نماید و تاخیری در انجام تعهدات نداشته باشد. سوالات خودرا در خصوص تاثیر ویروس کرونا در انواع قراردادها میتوانید با وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک مطرح کنید. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری پیمانکاران و کارفرمایان در قرارداد پیمانکاری به تمامی قوانین و مقررات پیمانکاری وتبصره های مربوطه در خصوص شرایط عمومی پیمان اطلاعات کاملی ندارند و در اجرای مفاد قرارداد پیمان دچار مشکل میشوند. از این رو استفاده از مشاوره حقوقی پیمانکاری امری ضروری است؛ قبل از هر گونه اقدام در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان و ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری با مشاوره پیمانکاری به صورت آنلاین گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و داوری در قرارداد پیمان را در تمام ساعات شبانه روز، حتی ایام تعطیل با مشاور متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید. همچنین میتوانید سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک به آدرس ذیل مطرح نمایید تا پاسخگوی آن باشیم. هیات تحریریه آساک (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری

جزئیات
نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری

نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری

5 اردیبهشت1399

نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهایی هستند که بین پیمانکار و کارفرما منعقد میشود و هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهدات خود میکند که در طول مفاد پیمان نسبت به انجام تعهدات موافق بوده اند. - نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری - تعهدات طرفین پیمان با یک دیگر متفاوت است که این تعهدات در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است و شرایط خصوصی پیمان باید با رعایت مفاد شرایط عمومی طرح شود. اگر هر یک از طرفین (کارفرما) یا (پیمانکار) به تعهدات خود عمل نکنند طرف مقابل میتواند نسبت به آن موضوع طرح دعوی نماید . با توجه به ماده 28 شرایط عمومی پیمان در رابطه با تحویل کارگاه: الف – کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. اگر اجرای کار در زمینه ها و محل های تحویلی مستلزم و اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجه مزبور است . تبصره 1 – اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه بهعهده پیمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل میشود . تبصره 2 – در صورتی که در محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق میگردد و طبق ماده 49 رفتار میشود . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری ب – کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هایی ، اقدام به تحویل گرفتن  کارگاه نماید. در صورتی حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده 46 ، پیمان را فسخ کند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری در صورت مجلس هایی که تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا میشود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود . اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است ، حداکثر 30 روز است . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری ج – هر گاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت میکند ، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محاهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد . اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق میگیرد بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار میتواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کارا از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل میشود . تهر گاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیش گفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب مینماید . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 5\2درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت میکند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او قرارداد طبق ماده 48 خاتمه میابد و پیمانکار نمیتواند هیچ گونه دعاوی دیگری را مطرح نماید . خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است . د - در مواردی که به استناد این ماده قسمتی از تعهدات پیمان کار حذف شود تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده میشود . ه – پیمانکار نمیتواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاست ، در زمین ها و محلهای متعلق به کارفرما با ملک غیر از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل داده شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری و – در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل هایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تایید کارفرما برساند . در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده ی پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد. هر گاه پیمانکار محلهای مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید در اجاره نامه ی آنها ، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند . با توجه به ماده فوق در صورت تحویل ندادن به موقع کارگاه توسط کارفرما به پیمان کار و همچنین تحویل نگرفتن به موقع کارگاه توسط پیمانکار هیچ یک از آنها نمیتوانند طرح دعوا در مراجع قضایی نماید پس از مذاکره با یک دیگر نهایتا میتوانند قرارداد خود بر مبنای ماده 48 به قرارداد خود خاتمه دهند. و اما در صورت تاخیر چه از ناحیه کارفرما و چه از ناحیه پیمانکار برای مثال : تاخیر صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان که در ماده 30 قید شده است . یا تاخیر از سوی کارفرما در صورتی که پروژه به اتمام رسیده و ضمانت نامه ی حسن انجام کار باید به صورت قطعی به پیمان کار تحویل داده شود . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری دعاوی حاصله از قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج برحسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نمایند . 1 – در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوط را استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری 2 – در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد عمل کنند . ب – در صورتی که دو طرف درانتخاب کارشناس و هیات کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بند 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میگردد . ج – هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند . تبصره 1 – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود . تبصره 2 – رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل مینمایند . د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان زمان اختلاف میان طرفین قرارداد پیمانکاری ابتدا مسئله ی مورد اختلاف اگر با مذاکره ی بین طرفین حل نشود به کارشناس یا کارشناسان ارجاع داده میشود اگر در کارشناس به توافق نرسند موضوع اختلاف را در دادگاه طرح مینمایند البته باید در نظر داشت که ارجاع قراردادهای پیمان کاری به دادگاه زمان بر و هزینه بر میباشد اما حل شدن این موضوع توسط داوران متخصص کم هزینه تر و موجب صرفه جویی در زمان می شود . در قراردادهایی که یک طرف آن دولت میباشد چون منافع عموم مردم در این قراردادها مطرح است داوری در رابطه با آنها کارساز نیست زیرا اینگونه داوری ها توسط مراجع غیر قضایی صورت میگیرد. نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری در حالی که دادگاه بهترین مرجع برای حل اختلاف در این گونه قراردادهاست و باید توجه داشت که در قرادادهایی که یک طرف آن دولت است ماده139 قانون اساسی و همچنین ماده 457 آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد. که شما میتوانید برای مشاوره بیشتر با وکلای موسسه آساک تماس حاصل فرماید که میتوانند بهترین راهنمای شما در این مسیر باشند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار

مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار

5 اردیبهشت1399

مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار دعاوی پیمانکاری یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای پیمانکاری است که به دلایل متعددی بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید. مهمترین دعاوی پیمانکاری شامل، قسخ پیمان، تعلیق پیمان، خاتمه پیمان به دلیل عدم انجام تعهدات توسط کارفرما یا پیمانکار، وصول خسارت تاخیر تادیه و مطالبات پیمانکاران می باشد. دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کلیات در قرارداد پیمانکاری. قرارداد پیمانکاری. انواع دعاوی پیمانکاری. دعاوی پیمانکاری مطرح شده از طرف پیمانکار. دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری. فسخ پیمان از طرف کارفرما. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری. ارجاع دعاوی پیمانکاری به داوری. دعاوی پیمانکاری در مرجع قضایی. رای وحدت رویه در مورد دعاوی پیمانکاری. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک. کلیات در قرارداد پیمانکاری کارفرما: کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما میباشند . پیمانکار: پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار میباشند . شرایط عمومی پیمان: شرایطی که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند. شرایط خصوصی پیمان: شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده درشرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. قرارداد پیمانکاری به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند. قراردادهای پیمانکاری  در هنگام انعقاد از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در هنگام انعقاد قراردادهای پیمانکاری طرفین قرارداد با استناد به متن شرایط عمومی پیمان، موافقت نامه ای را تنظیم میکنند. موافقت نامه، سندی است و این سند در برگیرنده ی مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ، مدت زمان اجرای پروژه میباشد. در قراردادهای پیمانکاری سایرعوامل دخیل در قراردادها نیز ذکر میشود که این عوامل با استناد به متن شرایط عمومی پیمان طرح میشوند عبارت است از : پیمان، موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما، پیمانکار. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه پیمانکار جزء، رئیس کارگاه، مهندس مشاور، مهندس ناظر، مدیر طرح. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه. روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها. تاییدات پیمانکار، کارکنان، مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها و اندازه گیریها، تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات. ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم. آثار تاریخی و اشیای عتیقه اجرای کار در شب، واگذاری، پیمانکاران جزء، حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان تحویل کارگاه از ناحیه کارفرما به پیمانکار، اقامتگاه قانونی. تضمین انجام تعهدات مهندس ناظر، نظارت بر اجرای کار، مدیریت اجرا، تغییر مدت پیمان. تحویل قطعی تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی، پرداخت های ارزی، پرداخت ها، پیش پرداخت، تضمین حسن انجام کار. ممنوعیت قانونی، حق انحصاری ثبت شده، موارد فسخ پیمان بروز حوادث قهری، مسئولیت های دوره ی تضمین. اقدامات فسخ پیمان، خاتمه پیمان، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار، صورت حساب نهایی، تسویه حساب، حل اختلاف. انواع دعاوی پیمانکاری دعاوی مطرح شده در قرادادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است: دعاوی مربوط به مطالبه خسارت. دعاوی مربوط به مطالبه وجه. الزام به اجرای تعهد( از طرف کارفرما و پیمانکار). پیمانکاری. الزام به جبران عملیات ناقص در قرارداد. فسخ قرارداد. ابطال قرارداد. دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد. دعاوی پیمانکاری مطرح شده از طرف پیمانکار. براساس  بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید . دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان، قراردادهای پیمانکاری، کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل میتواند فسخ شود: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ب ماده  28 شرایط عمومی پیمان. تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن . تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ج ماده 4 موافقت نامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد . تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است . تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 . تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 . عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما . بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز . عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند د ماده 32 . انحلال شرکت پیمانکار . ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقیف یا کندی پیشرفت کار شود . تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند و ماده 17 . هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کافرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است . فسخ پیمان از طرف کارفرما درصورت مطرح شدن هر یک از موارد ذیل، کارفرما میتواند نسبت به پیمانکار طرح دعوا نماید و اگر در متن پیمان با ذکر نام مشخص شده باشد، کارفرما برای مطرح کردن دعوا موظف می باشد به آن مرجع مراجعه نماید در غیر این صورت برای رسیدگی به دعوا و طرف مسئله باید به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید. در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ میکند: واگذاری پیمان به شخص ثالث. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ب آن برای شمول ماده 48. پیمانکار میتواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است دریافت کند . ماده 35 شرایط عمومی پیمان که در رابطه با الزام پیمانکار به تضمین کار با حسن انجام کار می باشد. از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده کارفرما نگهداری میشود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، طبق ماده 42 و 52 مسترد می گردد. در صورت عدم تحویل ضمانت نامه، حسن انجام کار توسط کارفرما و در صورت حل نشدن آن توسط مذاکره میان طرفین پیمان، پیمانکار میتواند نسبت به کارفرما طرح دعوا نماید که شیوه آن در قسمت فوقانی مقاله شرح داده شده است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری ارجاع دعاوی پیمانکاری به داوری در قراردادهای پیمانکاری، طرفین دعوا میتوانند به منظوررسیدگی به دعاوی موضوع را به داوری ارجاع دهند. همچنین میتوانند به دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به دعوا رجوع کرده و دعوای خود را در دادگاه مطرح نمایند . معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میتواند به این دعاوی رسیدگی نماید و در اکثر مواقع به دعاوی رسیدگی میکند که در ردیف بودجه ها و قراردادهای عمرانی است . مرجع باید به گونه ای باشد که دارای بهترین و متخصص ترین داوران برای رسیدگی به مسئله باشد و لذا این داوران جوانب حق را رعایت نماید دوران در دعاوی پیمانکاری سریع از مراجع قضایی میتوانند به دعاوی حاصله رسیدگی نمایند. براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان ،مرجع حل اختلاف دردعاوی پیمانکاری میتواند مرجع داوری به شرح ذیل باشد: هرگاه دراجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دوطرف می توانند برای حل سریع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند(ج) برحسب مورد به روش تعیین شده دربندهای 1 و2 عمل نمایند. درمورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی که به استناد ماده23 قتانون برنامه و بودجه ازسوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. هریک ازدو طرف ازسازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام می نماید. دو طرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل کنند. درمورد اختلاف نظرهایی که خارج ازشمول بند یک است رسیدگی واعلام نظردرباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دوطرف واگذارشود. دو طرف طبق نظری که ازسوی کارشناس یا هیات کارشناسی درچارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط اعلام میشود، عمل کنند. درصورتیکه دوطرف درانتخاب کارشناس یاهیات کارشناسی موضوع بند 2 به توفق نرسند یا نظراعلام شده طبق بندهای 1 و2 مورد قبول هریک ازدو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند (ج ) اقدام می گردد. هرگاه دراجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظرپیش آید هر یک ازطرفها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورداختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید. در صورتیکه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. رسیدگی و اعلام نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می شود. پس ازاعلام نظرشورای یاد شده طرفها برطبق آن عمل می نمایند . ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دوطرف نمی دهد وموجب آن نمیشود که یکی ازدوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. دعاوی پیمانکاری در مرجع قضایی در صورتیکه دعاوی پیمانکاری در مرجع داوری حل نشود، هر یک از طرفین میتوانند دادخواست حقوقی درمورد موضوع مورد اختلاف در قرارداد پیمانکاری به مرجع قضایی ارائه دهند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری اعم از دولتی یا خصوصی دادگاه های عمومی و حقوقی می باشد به عبارت دیگر اگر مبلغ مورد مطالبه در قراردادهای پیمانکاری خصوصی بیش از بیست میلیون تومان باشد و در قراردادهای پیمانکاری دولتی به طور کلی هر دعوایی طرح شود رد دادگاه عمومی و حقوقی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ​رای وحدت رویه در مورد دعاوی پیمانکاری موضوع رای وحدت رویه: مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما شماره رای وحدت رویه : 9209970907000045 تاریخ رای وحدت رویه: 1392/01/28 خلاصه رای وحدت رویه: مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. موضوع رای وحدت رویه: عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار شماره رای وحدت رویه: 604 تاریخ رای وحدت رویه: 22-12-1374 با توجه به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار تعیین شده است، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به ‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. ​وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادپیمانکاری ، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوقی مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
نمونه درخواست خاتمه پیمان

نمونه درخواست خاتمه پیمان

4 اردیبهشت1399

نمونه درخواست خاتمه پیمان نمونه درخواست خاتمه پیمان؛ درخواست خاتمه پیمان یکی از مواردی است که در قراردادهای پیمانکاری ازطرف کارفرما و پیمانکارمطرح میشود. در درخواست خاتمه پیمان، کارفرما قرارداد پیمانکاری را بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد بر اساس مصلحت و دلایل دیگر خاتمه میدهد. در این مقاله به سوالات ذیل در مورد درخواست خاتمه پیمان پاسخ داده شده است. درخواست خاتمه پیمان از طرف چه کسی مطرح میشود؟ چه عواملی باعث مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان ازطرف کارفرما میشود؟ چه اقداماتی از طرف پیمانکار و کارفرما در زمان درخواست خاتمه پیمان انجام میشود؟ مفاد قانونی در مورد درخواست خاتمه پیمان در شرایط عمومی چیست؟ درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما براساس شرایط عمومی پیمان، درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری، زمانی مطرح میشود که پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان مقصر است . براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛ در صورتیکه موارد بندهای این ماده از طرف پیمانکار اجرا نشود، درخواست فسخ قرارداد پیمان از طرف کارفرما مطرح میشود. همچنین کارفرما میتواند براساس مصلحت درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. براساس بند (ج) ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان؛ در خصوص تحویل موقت اجرای عملیات موضوع پیمان: در صورتیکه عملیات موضوع پیمان تا صد و بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان اجرا شود؛ و کارهای انجام شده را نتوان بهره برداری نمود؛ و پیمانکار ادامه کار را انجام ندهد؛ براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان کارفرما درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند. اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان؛ در صورتیکه؛ ممنوعیت قانونی مانند تغییرات در دردستگاه اجرایی کارفرما به جود آید؛ و مانع قانونی در اجرای عملیات موضوع پیمان واقع شود؛ کارفرما میتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمان منعقد میشود، در صورتیکه موارد ذیل در اجرای عملیات پیمان به وجود آید، پیمانکارمیتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان، مبلغ قرارداد پیمانکاری به میزان بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان، زیاد یا کم شود، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را به کارفرما مطرح کند. در صورتیکه کارفرما براساس ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان زمین محل کارگاه را براساس زمان تعیین شده درقرارداد پیمان به پیمانکار تحویل ندهد، پیمانکار درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند. بر اساس بند (ج ) ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان؛ در صورتی که حوادث قهری باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری می باشد، کارفرما ادامه اجرای عملیات پیمان را بعد از رفع حوادث قهری ضروری نداند؛ و یا حوادث قهری بیشتر از شش ماه طول بکشد، پیمانکار میتواند براساس ماده چهل وهشت شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح کند. در صورتیکه؛ تعلیق قرارداد پیمانکاری را بیشتر از سه ماه ادامه دهد. پیمانکار با تعلیق بیشتر از سه ماه موافقت نکند، کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند. درصورتیکه کارفرما براساس قرارداد پیمانکاری تعهدات خود را در قبال پیمانکارانجام ندهد، پیمانکار براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند. اقدامات پیمانکار بعد از درخواست خاتمه پیمان پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را که تمام شده یا تمام نشده است را؛ به صورت قطعی و موقت به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید صورت وضعیت کارهای اجرایی انجام شده درموضوع عملیات پیمان را بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید در مورد مصالح و تجهیزات و ماشین الات موجود در کارگاه یا سفارش داده شده بعد از خاتمه قرارداد پیمانکاری تصمیم گیری کند. پیمانکار بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما؛ باید کلیه قراردادهایی که با پیمانکار فرعی و دست دوم در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد را فسخ کند. پیمانکار باید محوطه کارگاه عملیات موضوع پیمان را از کلیه مصالح و تجهیزات اضافی کارگاه؛ بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری خالی کند. پیمانکار بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری باید کلیه نقشه ها و قراردادهایی که با پیمانکاران فرعی منعقد شده است و کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید کلیه صورت وضعیت های کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را؛ بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری تهیه و تحویل کارفرما دهد. اقدامات کارفرما بعد از درخواست خاتمه پیمان کارفرما باید کلیه ساختمان های مربوط به محوطه کارگاه موضوع عملیات پیمان را؛ بعد از درخواست خاتمه پیمان در اختیار بگیرد. بعد از مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما؛ کلیه ضمانت نامه های پیمانکار باید آزاد شود. کارفرما بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمان باید کلیه مطالبات پیمانکاران فرعی و دست دوم  از طلب پیمانکار پرداخت شود. بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمان براساس ماده چهل و یک شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان را قطعی تحویل میگیرد. بعد از درخواست خاتمه پیمان بر اساس ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهایی که تمام شده است را موقتا تحویل میگیرد. در صورتیکه در تحویل قطعی کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان عیبی وجود داشته باشد پیمانکار باید عیب را رفع نماید. اگر پیمانکار از کار ناتمام رفع نقص نکند کارفرما براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان نقص را برطرف میکند. براساس ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان بند (د)، اگر مهندس مشاور در اجرای عملیات موضوع پیمان تشخیص دهد که  اجرای عملیات پیمان  براساس نقشه ها و مشخصات فنی صورت نگرفته است به پیمانکار اخطار میدهد که نواقص را رفع کند. در صورتیکه پیمانکار در فرصت تعیین شده نواقص کار را رفع نکند؛ کارفرما هزینه های رفع نقص اجرای عملیات موضوع پیمان؛ بعلاوه پانزده درصد را از طلب پیمانکار کم می کند. در صورتیکه پیمانکار نقص اجرای عملیات پیمان را برطرف نکند؛ کارفرما براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛ میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. پیمانکار در قبال شخص ثالث در قرارداد پیمانکاری تعهداتی دارد؛ که مربوط به اجرای عملیات موضوع  پیمان است و با مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان؛ کارفرما باید خسارت و طلب اشخاص ثالث را که در اجرای عملیات پیمان دخیل بودند ازمطالبات پیمانکار پرداخت کند. پیمانکار سه ماه فرصت دارد؛ که مصالح و تجهیزات و ماشین الات را که در کارگاه هستند؛ از زمانیکه کارفرما به وی ابلاغ نموده است از کارگاه خارج نماید، اگر پیمانکار  آنها را از کارگاه خارج نکند؛ کارفرما با هزینه ای که به حساب بدهی پیمانکار میگذارد مصالح و تجهیزات را خارج میکند. رای وحدت رویه رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که شرایط عمومی پیمان بر آنها حاکم است. شماره رای وحدت رویه : 9209970224400026 مورخ: 1392-01-17(هفده فروردین سال 1392) رای: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران براساس رای وحدت رویه فوق الذکر مرجع صالح رسیدگی به حل اختلافات در مورد اجرا و تفسیر شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی نظارت و راهبردی رئیس جمهوری است. قبل از رسیدگی موضوع اختلاف توسط شورای عالی فنی ،دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات را در این مورد ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با موضوع قرارداد اگر انجام تعهدات طرفین قرارداد در قبال انجام شدن تعهدات طرف دیگر قرارداد باشد و برای دادگاه محرز شود که علیرغم اینکه خواهان برای انجام تعهدات در قرارداد آمادگی دارد و خوانده از انجام تعهد خود امتناع کند دادگاه میتواند رای بر ملزم کردن خوانده به انجام تعهد در قبال خواهان را صادر کند و لازم نیست دادخواست متقابل مطرح کند. وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که: در اجرای عملیات موضوع پیمان؛ در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان؛ مفاد شرایط عمومی پیمان؛ شرایط خصوصی پیمان؛ دچارمشکل با کارفرما شده اید؛ یا درخصوص موضوعات: در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری؛ درخواست خاتمه پیمان؛ تعلیق در قرارداد پیمانکاری؛ نیاز به مشاوره تخصصی دارید ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم . هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

4 اردیبهشت1399

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت، ابتدا به توضیحی خلاصه از قرارداد پیمانکاری اکتفا میکنیم، قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای هستند که به موجب آن کارفرما انجام عمل خاصی را، در یک بازه ی زمانی تعیین شده، تحت شرایطی خاص به پیمان کار واگذار میکند در این قسمت ذکر دو نکته الزامی می باشد: پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و کارفرما شخصی حقوقی است. کارفرما با استناد به ماده 6 شرایط عمومی پیمان، میتواند برای خود نمایندگان و جانشینانی را اتخاذ کند و از منظر قانونی صحیح می باشد و پیمان کار نیز با استناد ماده 7 شرایط عمومی پیمان هم از این حق امتیاز برخوردار می باشد. تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت " نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری" همان طور که آگاه هستید در سطح کشور برخی از پروژه های عمرانی با مشکلاتی مواجه می باشند که از جمله آنها عبارت اند از: ماده 30 شرایط عمومی پیمان : الف – در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت کار می شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت 1– در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده 29، مبلغ پیمان تغییر کند . 2 – هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه های اجرایی با مشخصات فنی تغییر اساسی کند . 3– هر گاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده ی اوست، تغییر کند. تغییر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. 4– اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد . 5– در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاخیری که در موارد 26 و 43 پیشبینی شده است. 6– هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید . 7– در صورتی که کار طبق ماده 49 به تعلیق درآید . 8– در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد . 9– هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- 10– موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. ب– اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تضمین میکند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند. - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - ج– در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید و نتیجه را به کارفرما گزارش میکند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید مینماید . د – در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه میشود . ه– در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل میشود و پیمانکار میتواند براساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید. " تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت " ماده فوق که در رابطه با تاخیرات قرارداد پیمانکاری است و هر یک از بندهای این ماده تاخیرات احتمالی در قراردادهای پیمانکاری را به صورت جداگانه بیان کرده است . به منظور رسیدگی به تاخیرات قراردادهای پیمانکاری دو منبع وجود دارد 1 – ماده 30 شرایط عمومی پیمان و 2 – بخشنامه شماره 5090 که تالیف شده در تاریخ 02/09/1360 که به منظور تحلیل هر کدام از این منابع باید مهارت کافی را داشت. چه زمانی باید نسبت به تهیه لایحه تاخیرات اقدام کرد ؟ با توجه به بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان قسمت مهم ماده(علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید) مهندس مشاور باید علل تاخیر پیمان را بررسی کند و سپس آن را با توافق پیمانکار مورد بررسی قرارداده و سپس به کارفرما گزارش نماید و اگر بدون توافق با پیمان کار تعیین نماید، پیمانکار نیز میتواند نسبت به آن اعتراض نماید . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - با توجه به ماده 46 شرایط عمومی پیمان تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری موجب 1– تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است، در چنین شرایطی کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند . 2– تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 . 3– تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 . 4– عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما . در هر یک از موارد فوق تاخیرات صورت گرفته از سوی  پیمانکار باعث فسخ قرارداد از ناحیه ی کارفرما میشود . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- تاخیرات صورت گرفته از ناحیه پیمانکار که دلایل قانع کننده ای برای این تاخیرات وجود ندارد پیمانکار باید خسارت هایی را متحمل شود که این خسارت ها در ماده 50 شرایط عمومی پیمان (هزینه ی تسریع کار ، خسارت تاخیر کار ) ذکر شده است . و در نهایت تاخیرات صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار موجب عدم رضایت کارفرما و همچنین مهندس مشاور میشود و ممکن است پیمان کار را به منظور جبران این تاخیرات تحت فشار گذارند و همچنین در آینده قرارداد های جدیدی را با پیمانکار منعقد نکنند. - نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری- کارفرما و مهندس مشاور به منظور تهیه ی لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری میبایست اسناد و مدارکی را تهیه نمایند که عبارت است از : ابتدا قرارداد پروژه که میان پیمانکار و کارفرما بسته شده است ، به همراه آخرین وضعیت پیشرفت پروژه که میتواند به صورت عکس، جدول و یا نمودار باشد، و در آخر تاریخ نهایی پروژه که کارفرما و پیمان کار برای تحویل پروژه به توافق رسیده بودند . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- زمان تاخیر در قراردادهای پیمانکاری ، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان : پیمانکار باید نسبت به لایحه ی تاخیرات توسط کارفرما و مهندس مشاور دلایل قانع کننده ای را ارائه دهد از جمله این دلایل عبارت اند از :ابتدا قبل از ارائه ی دلایل، تاخیرات صورت گرفته در پیمان به صورت نمودار یا در قالب جدول تدوین شود و سپس علل تاخیرات ایجاد شده به صورت خلاصه به مشاور تحویل داده شود. " نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری" برای مثال : تاخیرات مالی صورت گرفته از ناحیه کارفرما یا مهندس مشاور در پرداخت صورت وضعیت یا پیش پرداخت یا تاخیرات آنها در تحویل دادن نقشه ها و همچنین مناسب نبودن شرایط جوی برای ادامه روند کار و مواردی از این قبیل که موجب ایجاد تاخیرات در قرارداد های پیمانکاری و قراردادهای پیمان مدیریت و قراردادهای مدیریت پیمان شده است . در تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری ، دلایل به وجود آمدن تاخیرات ، برنامه زمان بندی پروژه ، و مدت زمان به تعویق افتادن پروژه، میبایستی توسط شخصی مسلط و آگاه به شرایط عمومی پیمان تهیه شود که به درستی بتواند پرونده را به عهده گیرد پیشنهاد ما به شما در این خصوص موسسه آساک میباشد که با بهره مندی از بهترین وکلا میتوانند راهنمای شما باشند . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - نکات کلیدی : در تهیه لایحه ی تاخیرات از ادعا های غیر منطقی و غیر عقلانی اکیدا خودداری شود زیرا موجب سلب اعتماد کارشناس نسبت به شما می گردد . لایحه ی تاخیرات می بایست از نظم خاصی برخوردار باشد تا تسط شما را نسبت به این کار نمایان کند . به منظور پیروزی در لایحه ی تاخیرات میتوانید از بزرگ نمایی استفاده کنید اما بزرگ نمایی صورت گرفته باید با منطق کارشناس مطابقت داشته باشد . و سایر نکات با توجه به نوع پروژه های پیمانکاری باید رعایت گردد . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - نتیجه گیری: بنابراین در هنگام تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری می بایست ماده 30 شرایط عمومی پیمان لحاظ گردد و اگر تاخیرات حاصل شده از سوی پیمان کار قانع کننده نباشد کارفرما میتواند نسبت به فسخ پیمان اقدام و مطالبه خسارت نماید . در تنظیم لایحه ی تاخیرات از ناحیه کارفرما باید تمامی نکات به طور کاملا دقیق رعایت گردد و در ادعاهای حاصل از سوی پیمان کار تمامی مراحل به درستی طی شود. نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

2 فروردین1399

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری؛ در قراردادهای پیمانکاری که میان کارفرما یا رئیس پروژه و پیمانکار منعقد میشود طرفین قرارداد را ملزم به انجام تعهداتی نسبت به یک دیگر می کند هنگام انعقاد قرارداد طرفین میبایست شروط عمومی قرارداد را رعایت کنند و ماهیت قرارداد را در چهار چوب شرایط عمومی پیمان تنظیم نمایند قرارداد های پیمان کاری میتواند دارای موضوع های مختلفی باشد که از جمله این قرارداد ها میتوان به قرارداد ساخت پل ساخت ساختمان حمل و نقل و حمل کالا و ... اشاره کرد. ما در این مقاله در رابطه با نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری , روش داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط داوری در قراردادهای پیمانکاری شرایط داوری در قراردادهای پیمانکاری می پردازیم . یکی از ویژگی های بارز مشترک در میان قراردادهای پیمانکاری میتوان به استمرار آن اشاره کرد لیکن در تمامی قراردادهای پیمان کاری شرایط عمومی پیمان رعایت می گردد و علاوه بر آن حل اختلاف در اینگونه قراردادها به گونه ای است که باید نکات ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی رعایت شود البته نیاز به طی کردن مراحل برای حل اختلاف دارد. با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان که عبارت است از : الف – هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نماید. -در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه ی مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند. -در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقرراتمربوط اعلام میگردد عمل کنند. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری منظور در بند 2 همان داور یا هیات داوران است که داور طبق نظر دو طرف انتخاب شود و بین آنها به داوری بپردازد . ب – در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میگردد. ج – هر گاه در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. تبصره 1: چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . در رابطه با داوری در قراردادهای پیمانکاری, نهاد داوری از پیشرفته ترین و بهترین نهاد ها به منظور حل اختلاف بین طرفین یعنی پیمانکار و کارفرما می باشد و محاسن آن از طریق مراجع قضایی قابل درک می باشد. از محاسن داوری در مراجع قضایی میتوانیم به انتخاب داور مناسب که همان شخص قاضی می باشد تجربه و عملکرد دقیق و مناسب قاضی سرعت در رسیدگی به اختلاف و همچنین هزینه اندک و مناسب برای کارفرما و پیمان کار اشاره کنیم . بنابراین در داوری قراردادهای پیمانکاری انتخاب داور مناسب بسیار مهم است تخصص داور در رسیدگی به اختلاف میان کارفرما و پیمانکار از محاسن یک داور است که منجر به سرعت بخشیدن به حل اختلاف میان آنها میشود. در بسیاری از قرارداد های پیمانکاری دیده شده که کارفرما یا پیمانکار یا به عبارتی هر دو ازآنها تابع شرایط عمومی پیمان هستند که حل اختلاف از نوع داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان درج شده است اما نیاز به زمان بیشتر دارد اما بهتر است که پیمان کار و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد نحوه حل اختلاف فی مابین خود را درج نمایند. کارفرما هایی که دولتی نمی باشند و خصوصی هستند میتوانند با پیمانکاران قراردادهای مستقلی را انعقاد نمایند و پای بند آن قرارداد باشند. البته شرایط عمومی پیمان باید در قراردادها رعایت شود. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری حتی پیمانکار و کارفرما میتوانند نحوه ی داوری را در قرارداد پیمانکاری شرط نمایند یا اینکه قرارداد داوری را مستقل از قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. داوری در قرارداد های پیمانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است اگر به صورت یک قرارداد مستقل و مفصل منعقد شود بسیار بهتر از متن شرایط عمومی پیمان است. و در نهایت انتخاب داور از سوی کارفرما و پیمان کار به ویژه در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن بخش خصوصی است اهمیت ویژه ای دارد و اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری را دو چندان می کند . بنابرین از روش های مناسب داوری در قرارداد های پیمانکاری میتوانیم به داوری توسط قاضی اشاره کنیم که توسط دو طرف قرارداد تعیین شود بهترین روش در قراردادهای پیمانکاری این است که هنگام انعقاد یک قرارداد خاص و مناسب حتی روش داوری در آن قرارداد ذکر شود حتی امکان این مسئله هم وجود دارد که داوری میان پیمان کار و کارفرما به صورت مستقل از قرارداد در قالب قراردادی مستقل انعقاد یابد . نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351: سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن میباشند. که با توجه به بند 1 ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی است. از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد. شرط که به سه دسته تقسیم میشود : شرط نتیجه: به نیمه رسیدن یک عمری در خارج از قرارداد شرط شود برای مثال در قرارداد پیمانکار میان کارفرما و پیمانکار شرط شود که کارفرما زمانی پول پیمانکار را پرداخت میکند که پروژه به نتیجه برسد. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط فعل : بدین معنی می باشد که انجام یا عدم انجام به کاری (فعلی) بر یکی از طرفین شرط شود. طرفی که ملزم به انجام دادن شرط میباشد باید آن شرط را انجام دهد و در صورت تخلف طرف مقابل میتواند به قاضی مراجعه کرده و خواستار وفای به شرط شود. شرط صفت : مربوط به کمیت و کیفیت موضوع معامله است و زمانی صورت میگیرد که طرف مقابل خواستار آن صفت در آن قرارداد منعقد شده است . شرط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است و در قرارداد های پیمانکاری ذکر میشود که داوری در صورت بروز اختلاف میان آنها به چه روشی صورت گیرد. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری نتیجه گیری: داوری در قرارداد های پیمانکاری باید به گونه ای باشد که تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ضمن عقد درج شود, یا اگر به صورت یک قرارداد مستقل میان کارفرما و پیمانکار منعقد گردد باید مرجع رسیدگی در قرارداد درج شود. شخص داور قضات دارای تجربه و تخصص در خصوص داوری در اختلافات پیمانکاری باشد تا داوری را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و همچنین داوری با سرعت و همچنین با هزینه ی اندک صورت گیرد. اما لازم به ذکر است که اگر براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل شود این نوع داوری زمان بر میباشد زیرا لازم است که ابتدا موضوع حل اختلاف به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شود و سپس پس از موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی فنی ارسال شود و اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه موافقت نکند موضوع به شورای عالی فنی ارسال نمیشود بنابراین طرفین قرارداد برای حل اختلاف از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند. بنابراین افراد در قراردادهای پیمانکاری در مرحله ی اول باید تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان باشند. نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری زیرا رعایت این ماده بسیار لازم است اما برای جلوگیری از صرف وقت میتوانند در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی به منظور داوری مراجعه کنند و داوری خود را تسریع بخشند. زیرا در داوری به طریق ماده 53 میبایست مراحل کمی طولانی را طی نمایند . در صورت حل اختلاف در قرارداد های پیمانکاری و داوری میان آنها شما باید از وکیل های باتجربه در خصوص دعاوی پیمانکاری و دعاوی مهندسی کمک بگیرید که وکلای آساک در این زمینه میتوانند بهترین راهنمای شما باشند. هیأت تحریریه آساک نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

جزئیات
داوری در دعاوی پیمانکاری

داوری در دعاوی پیمانکاری

31 فروردین1399

داوری در دعاوی پیمانکاری داوری در دعاوی پیمانکاری ؛سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی،موضوع داوری در دعاوی پیمانکاری را در شرایط عمومی پیمان بعنوان یکی از مراجع صالح رسیدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان در نظر گرفته است .قانونگذار در ماده پنجاه و سه از شرایط عمومی پیمان، مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را بیان نموده است. زمانیکه اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت به وجود میاید ،طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند اختلافات خود را به جای اینکه در مرجع قضایی حل کنند از طریق داوری اختلافات را برطرف کنند. تعریف قانون از داوری در دعاوی پیمانکاری در صورتیکه بین پیمانکار و کارفرما اختلافی به وجود آید ،طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند یک یا چندنفر را برای حل مشکل به عنوان داورانتخاب کنند و در مورد اختلاف رای صادر نمایند.به عبارت دیگرانتخاب چند نفربرای برطرف کردن  اختلافات در قرارداد پیمانکاری قبل یا بعد از اختلاف و بدون اینکه تشریفات آیین دادرسی در مرجع قضایی رعایت شود نحوه داوری در قرارداد پیمانکاری است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری براساس قانون، مرجع قضایی و غیر قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را دارند. مرجع قضایی در دعاوی پیمانکاری براساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که در سال 1370 تصویب شد ، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قراردادها مانند قرارداد پیمانکاری دادگاه عمومی است . مرجع غیرقضایی در دعاوی پیمانکاری قانونگذار بیان نموده است که در صورتیکه در قرارداد پیمانکاری ارجاع اختلاف به داوری مشروط باشد، در زمان اختلاف ابتدا باید به داوری رجوع کنند و در صورتیکه از داوری در دعاوی پیمانکاری اختلاف حل نشد یا طرفین قرارداد پیمانکاری نسبت به رای داوری اعتراض داشته باشند ،میتوانند اختلاف خودرادر دادگاه عمومی مطرح کنند.در ارجاع ،موضوع داوری در قرارداد قید میشود وگاهی اوقات مرجعی که برای داوری پیش بینی شده  است در قرارداد پیمانکاری قید میگردد.مراجع داوری در قرارداد پیمانکاری دو دسته می باشند، دسته اول مراجعی هستند که  سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در شرایط عمومی پیمان بیان نموده است.مرجع دیگر نهاد داوری است . مرجع غیرقضایی داوری در دعاوی پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان -قانونگذار در شرایط عمومی پیمان ، داوری در دعاوی پیمانکاری را تعیین کرده است . براساس ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان بند الف در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه برداشت یکسان نداشته باشند، باید از سازمان استعلام نمایندو طرفین باید نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بپذیرند و ملزم به اجرا برطبق آن هستند.به طور عام موضوع ارجاع به داوری در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده و در صورت اختلاف طرفین قرارداد برای حل اختلاف پیمان باید به داوری مراجعه کنند. -ارجاع به کارشناس: براساس ماده پنچاه و سه شرایط عمومی پیمان بند ب در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری در مورد موارد دیگر از موضوع پیمان مانند مصادیق و مفاد قرارداد اختلاف داشته باشند، باید کارشناس یا هیات کارشناسی انتخاب شده طرفین قرارداد پیمانکاری اختلاف را رسیدگی کنند و بر اساس نظر کارشناس عمل کنند و در صورتیکه طرفین نظر کارشناسی را قبول نکنند، ذینفع میتواند از طریق مرجع قضایی طرف مخالف رای کارشناسی را ملزم به قبول رای نماید. کارشناسی در واقع نوعی داوری در دعاوی پیمانکاری است که از افراد متخصص که توان فنی و اجرایی در زمینه پیمانکاری دارند انجام میشود. -شورای عالی فنی : سازمان برنامه و بودجه براساس ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان بند ج  مقرر نموده است که در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری در خصوص بخشنامه سازمان نظرات مختلف داشته باشند، حل اختلاف را ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست میکنند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی فنی  را به عنوان داور انتخاب میکند. -تبصره یک بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان میکند در صورتیکه درخواست حل اختلاف قرارداد پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پذیرفته شد، شورای عالی فنی ،مرجع صالح داوری در حل اختلاف می باشد. تبصره دو بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان میکند ،شورای عالی فنی رسیدگی به اختلاف طرفین در قرارداد پیمانکاری را براساس شرایط عمومی پیمان و قوانین سازمان برنامه و بودجه انجام میدهد.طرفین قرارداد پیمانکاری موظف به اجرای دستورات شورای عالی فنی می باشند. شورای عالی فنی مرجع قانونگذار در تاریخ سوم بهمن سال هزارو سیصدو پنجاه و هشت در شورای انقلاب اسلامی،شورای عالی فنی را تصویب کرده است. در مطالب قبل بیان شده است که در صورتیکه طرفین قرارداد پیمانکاری درخواست حل اختلاف را از سازمان برنامه و بودجه تقاضا کنند در صورتیکه سازمان با داوری موافقت کند داوری در دعاوی پیمانکاری را به شورای عالی فنی واگذار میکند و پیمانکار و کارفرما ملزم به اجرای رای داوری شورای عالی فنی هستند. اعضای شورای عالی فنی در داوری در دعاوی پیمانکاری اعضای شورای عالی فنی را سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین میکند.در هر استان شورای عالی فنی استان با نظارت استاندار تشکیل شده است. نهاد داوری در دعاوی پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان قانون آمره می باشد .در قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان می باشد تنها نهاد به عنوان داوری در دعاوی پیمانکاری، شورای عالی فنی است و حتی اگر در این قراردادها نهاد داوری مشخص نشده باشد،براساس قانون شرایط عمومی پیمان ،نهاد داوری شورای عالی فنی می باشد.در قراردادهایی که براساس شرایط عمومی پیمان نباشد میتوان نهاد داوری را در قرارداد پیش بینی نمود. چه اشخاصی نمیتوانند در داوری دعاوی پیمانکاری داور باشند. -براساس ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی و کارمند دادگستری نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند. -براساس ماده هشت لایحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی که در تاریخ بیست و دوم دی سال 1337 تصویب شد کارمندان دولت و نزدیکان درجه یک آنها در دعاوی دولتی نمیتوانند داورانتخاب شوند. در صورتیکه داور در دعاوی باشند، رای آنها باطل و مجازات زندان برای آنها تعیین شده است. -براساس ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که به عنوان داور انتخاب میشود نباید فاقد اهلیت باشد. برطبق ماده 489 قاون آیین دادرسی مدنی بند 6 رای آنها باطل می باشد. - براساس ماده بیست و شش قانون مجازات اسلامی بند ب شخصی که به عنوان داور در دعاوی انتخاب میشود، نباید سوء پیشینه محکومیت مرجع قضایی را داشته باشد. برطبق ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی بند 6 رای آنها باطل می باشد. لازم الاجرا بودن رای داوری در دعاوی پیمانکاری براساس ماده  چهارصدو هشتادو هشت قانون آیین دادرسی مدنی رای داور برای طرفین قرارداد لازم الاجرا است و طرفین موظف به اجرای رای داوری هستند.بعد از صادر شدن رای داوری به طرفین قرارداد پیمانکاری طرفین بیست روز فرصت دارند که رای داوری را اجرا کنند و در صورتیکه در فرصت قانونی اعتراض نکنند ، دینفع میتواند از دادگاه تقاضای اجراییه برای رای داوری در دعاوی پیمانکای نماید. باطل شدن رای براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان  که در خصوص باطل شدن قرارداد پیمانکاری است زمانیکه پیمانکار و کارفرما در ادامه اجرای عملیات موضوع قرارداد پیمان دچار مشکل شوند اگر  اختلاف توسط داوری در حال رسیدگی است یا شورای عالی فنی رای داوری را صادر کند . یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری برای اعتراض به رای داوری به دادگاه مراجعه نماید مرجع قضایی ابتدا براساس ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی اصل پیمان را بررسی میکندو طرف اعتراض کننده رای داوری به ماده 48 شرایط عمومی پیمان استدلال کند مرجع قضایی قرارداد پیمان را باطل میکند داوری شورای عالی فنی قابل قبول نیست.اما درصورتیکه مرجع قضایی باطل شدن قرارداد پیمان را براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان نپذیرد ،براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان بند ج عمل میشود. لغو داوری در دعاوی پیمانکاری قانون در ماده چهارصدو هفتاد و دو قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است که بعد از اینکه طرفین قرارداد داوررا انتخاب کردند، طرفین با رضایت هم میتوانند داور را عزل کنند. براساس ماده چهارصدو هشتادو یک قانون آیین دادرسی مدنی بند یک  طرفین قرارداد با توافق کتبی داوری در دعاوی پیمانکاری را لغو میکنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/721 تاریخ 10-02-1384 در صورتیکه طرفین قرارداد را فسخ یا اقاله کنند و بعد از آن اختلاف به وجود آید، آیا برای حل اختلاف باید به مرجع قضایی مراجعه نمود یا از طریق داوری اختلاف را حل نمود؟ ارجاع حل اختلاف به داوری براساس اختلاف و توافق طرفین برای ارجاع به داوری است. اگر قراردادی فسخ شود اصل قرارداد و کلیه تعهداتی که در قرارداد قید شده است بی اعتبار خواهد شد و از آنجاییکه که داوری در قرارداد ذکر شده است نیز بی اعتبار میشود. در صورتیکه طرفین قرارداد در مورد بی اعتباری اصل قرارداد اختلاف دارند براساس ماده چهارصدو شصت و یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب عمل میشود و فقط به دلیل اینکه ارجاع به داوری در قرارداد ذکر شده است ،دادگاه را ملزم نمیکند که حل اختلاف را به داوری ارجاع دهد. وکیل داوری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای دادگستری که تخصص لازم وکافی در زمینه قراردادهای پیمانکاری را دارند،آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه قوانین و مقررات پیمانکاری ،داوری در قرارداد پیمانکاری،حل اختلاف در قرارداد پیمان، تعلیق قرارداد پیمان می باشند. گروه حقوقی اساک به عنوان مرکز تخصصی داوری بخصوص داوری در دعاوی پیمانکاری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب با توان فنی آماده ارائه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در خصوص قرارداد پیمانکاری و مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور پیمانکاری مطرح نمایید تادر سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. هیات تحریریه آساک

جزئیات
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

30 فروردین1399

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری ما در این مقاله به بررسی دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری , ابطال رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت ,ابطال رای داوری در قرارداد مدیریت پیمان و همچنین ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری میپردازیم . با توجه به ماده 454 آیین دادرسی مدنی : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یک دیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد , به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . با توجه به ماده 489 آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد . 1 – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . 2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است . 3 – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد . 4 – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . 5 – رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد . 6 – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . 7 – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد . در رابطه با ابطال رای داوری در قراردادهای پیمانکاری , پیمان مدیریت و همچنین مدیریت پیمان این ماده وارد است با توجه به این ماده اگر موارد فوق در قراردادها رعایت نشود رای صادره باطل میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری تفسیر هر یک از بندهای این ماده : بند یک عبارت است از رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد در این بند از ماده موجد حق به معنای قوانین تعیین کننده در قرارداد میباشد برای مثال در قراردادهای پیمانکاری قوانین تعیین کننده این پیمان میباشد و از صدور رای خلاف آنها جلوگیری کند برای مثال اگر بین کارفرما و پیمانکار در رابطه با حقوق کارکنان اختلاف نظر به وجود آید در چنین شرایطی داور نمیتواند رای برخلاف قوانین تعیین کننده شرایط عمومی پیمان صادر کند و اگر داور رای صادر نماید در چنین شرایطی رای صادره در قراردادهای پیمانکاری باطل میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بند 2 : باطل شدن رای داور به دلیل اینکه داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع آن داوری نبوده است و در رابطه با موضوعی رای صادر کرده که خارج از مطلب مورد داوری است. برای مثال در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمان مدیریت که این اختلاف به دلیل رعایت نکردن پیمانکار در زمینه تعطیل بودن کار بیش از 15 روز است اما داور در خصوص موضوعی دیگر به داوری پرداخته که در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بند 3 – داور در خصوص مطلبی رای صادر نماید که در حدود اختیاراتش نمیباشد پس داور می بایست در خصوص مواردی رای صادر کند که در حدود اختیارش میباشد. 4 - رای داوری باید در مدت داوری صادر شود ؛ زیرا ماموریت طرفین هم از حیث مدت و هم از حیث طرفین محدود است؛داور باید در آن بازه ی زمانی مشخص رای خود را صادر کند اگر در آن مدت رای خود را صادر نکند رای او باطل است . در رای دیوان عالی کشور به شماره 13/313/72 چنین آمده است که رای داور اگر خارج از مهلت تعیین شده صادر شود و اما طرفین قرارداد به نحوی از رای صادره آگاه شوند. آن رای ابطال نمیشود در این رابطه که شعبه 13 دیوان عالی کشور توافق صریح طرفین نسبت به آنچه که داور خارج از موضوع داوری رای داده. باعث نفوذ آن رای داوری شود. با توجه به نظریه که به شماره 7/1763-62/4/20 حقوق قضایی چنین بیان میدارد که اگر در مهلت قانونی برای ابطال رای داور در زمینه های گوناگون اقدام نشود مطابق با اجرای احکام مدنی رای به مرحله اجرا میرسد. و در موردی دیگر دیوان عالی کشور با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اعلام میکند که رای صادر شده توسط داور حتی با پذیرفتن طرفین نیز باطل است زیرا باید دارای اعتبار قانونی باشد . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بنابراین رای داور در بند 4 ماده به دو قسمت تقسیم میشود قسمت اول که رای داور در صورت پذیرفتن طرفین باطل نمیشود و رای که در هر حالتی اساسا باطل است و وارد نمیشود . 5 – بطلان رای داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد با توجه به این بند برای پیش گیری از اعتبار اسناد رسمی و زیر سوال رفتن آن اگر یک ملکی در دفتر اسناد رسمی به نام کسی ثبت شده باشد داور نمیتواند خلاف آن رای صادر نماید برای مثال اگر کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی بر سر تعهداتی به توافق رسیده اند و آن تعهدات را به صورت کتبی در دفتر اسناد اظهار داشته و امضا کرده اند داور نمیتواند خلاف آن رای صادر کند که در چنین شرایطی رای داور باطل است . 6 – رای داور در خصوص موضوعاتی که خارج از حیطه عملکرد آن داور میباشد و اشخاصی که به عنوان داور نمیتوانند انتخاب شوند در ماده 466 ق.آ.د.م ذکر شده است . اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود : 1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند . 2 – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند . ماده 469 آیین دادرسی مدنی دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین : 1 - کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد . 2 – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند . 3 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی یا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . 4 – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند . 5 - کسانی که خود یا همسرانشان یکی از اصحاب دعوا باشند . 6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند . 7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . 8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان . و در ماده 470 نیز کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد بیان میدارد . 7 – بطلان رای داوری به دلیل اینکه موضوع رجوع شده به داوری بی اعتبار باشد برای مثال شما در نظر بگیرید که در قرارداد های پیمان مدیریت چنین ذکر شود که طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میان آنان مشکل آنها توسط داور حل و فصل  شود و پس از آن در هنگام داوری کاشف به عمل آید که یکی از طرفین دعوا اهلیت نداشته است برای مثال کمتر از 18 سال داشته یا مجنون بوده در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است. یا اینکه به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود برای مثال در قراردادهای پیمانکاری ضمن عقد قرارداد درج شود که هنگام اختلاف برای حل آن به داور مراجعه شود اما اگر قرارداد منعقد شده باشد اعتبار داوری هم از بین میرود و موجب بطلان رای داوری در قرارداد پیمانکاری میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با ابطال رای داوری در قرارداد های پیمانکاری میتوان گفت که موارد فوق که ذکر شد باعث بطلان رای صادر شده در قراردادها میشود و موارد فوق باید رعایت گردد . هنگام بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری برای ارائه دادخواست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما باید بدین نکته اشاره کرد هنگام بطلان ارائه دادخواست ضروری است زیرا برای رسیدگی به بطلان رای داور باید اصل حقوق معارض مورد بررسی قرار بگیرد که بر سر یک مسئله ای اختلاف نظر داشته اند بنابراین باید در قالب یک دادخواست که عبارت است از دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری برای رسیدگی ارائه شود . نتیجه گیری : با توجه به ماده 489 موارد ذکر شده باعث بطلان رای در قراردادهای پیمانکاری میشود که در قالب 7 بند ذکر شده است. دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری در این مقاله به بررسی بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری قرارداد های پیمان مدیریت و مدیریت پیمان پرداختیم و همچنین ذکر کردیم که در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار و باطل شدن رای صادره باید به حالت دادخواست تقدیم شود زیرا طرفین دعوا باید دعوت شوند و دلایل خود را ارائه دهند . در این مقاله نحوه ی ابطال رای داوری در قراردادها بیان شد در صورت نیاز به مشورت و راهنمایی میتوانید از موسسه آساک کمک بگیرید تا برای طی کردن مراحل قضایی هدایت شوید . هیأت تحریریه گروه حقوقی آساک دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

جزئیات
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

26 فروردین1399

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکای کلیه نکات مربوط به مقررات و قوانین فسخ قرارداد پیمانکاری قید شده است. همچنین کلیه مفاد قانونی در مورد فسخ قرارداد پیمانکاری که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است، باید رعایت شود تا در صورتیکه کارفرما یا پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح میکنند،به آن رجوع کنند. براساس  شرایط عمومی پیمان فسخ میتواند از طرف پیمانکار، کارفرما یا شخص ثالثی تقاضا شود. در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری ازطرف کارفرما توضیح داده شده است. در این مقاله نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته است. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری به این معنی می باشد که قرارداد پیمانکاری بین پیمانکار و کارفرما از نظر حقوقی فسخ شود. در ابتدا ،پیمانکار یا کارفرما مشکلی که در قرارداد پیمانکاری به وجود آمده است را به طرف دیگر قرارداد مطرح میکند و در صورتیکه اختلاف حل نشود، شخص شاکی در قرارداد پیمانکاری میتواند درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را از مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قرارداد پیمانکاری تقاضا کند. فسخ قرارداد به معنای پایان دادن حقوقی، به قرارداد به وسیله یکی از طرفین قرارداد می باشد. در صورت امتناع طرف مقابل نسبت به رفع مشکل به وجود آمده طرف شاکی میتواند درخواست فسخ قرارداد نماید.در خواست فسخ قرارداد قرارداد پیمانکاری در واقع انحلال قرارداد پیمانکاری است . عوامل درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری قانونگذار در قواعد عمومی قراردادها ،سه عامل را در فسخ قرارداد پیمان تعیین کرده است .درخواست میتواند توسط پیمانکار یا کارفرما یا هردو همزمان یا شخص ثالث مطرح شود. عواملی که باعث  مطرح  شدن درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری میشود در شرایط عمومی پیمان شامل فسخ و خاتمه پیمان می باشد. مواد قانونی در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری سازمان برنامه و بوجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی در مقررات شرایط عمومی پیمان، در  ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان و ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عوامل فسخ قرارداد پیمانکاری راتوضیح داده است و همچنین در ماده جهل و هشت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عواملی که باعث خاتمه قرارداد پیمان میشوند شرح داده شده است . عواملی که باعث درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما میشود براساس ماده 46و 47 شرایط عمومی پیمان محدود است ،اما در خصوص خاتمه پیمان ازطرف کا رفرما محدود نیست . در درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری باید کلیه قواعد عمومی قراردادها در آن اجرا شود. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی پیمان براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در مورد شرایط فسخ پیمان در بند الف و ب توضیح داده شده است. ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در سیزده بند، شرایطی که کارفرما میتواند به آنها استدلال کند و نمونه  درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان از مرجع صالح رسیدگی به اختلافات پیمانکاری تقاضا کند بیان شده است. یکی از موارد مهم در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما این است که براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان،کارفرما هر زمان که بخواهد میتواند یکطرفه قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که هر زمان پیمانکار وظایف و تعهدات خود را در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت  براساس برنامه زمان بندی  تفصیلی انجام ندهد کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را دارد. ماهیت فسخ در قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری عقدی مستمر است . فسخ قرارداد پیمانکاری عمل حقوقی است که توسط کارفرما پیمانکار یا توسط مرجع قانونی انجام میشود. در فسخ قرارداد پیمانکاری، ابتدا قرارداد پیمانکاری فسخ میشود و براساس قانون سقوط تعهدات ،زمانیکه قراردادی فسخ میشود پیرو آن تعهداتی که در قرارداد وجود دارد منحل میشود. کارفرما بعد از اینکه قرارداد پیمانکاری فسخ شد ،میتواند نسبت به تاخیرات در تعهدات قرارداد پیمان از پیمانکار خسارت دریافت کند. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف شخص ثالث در شرایط عمومی پیمان حق فسخ قرارداد پیمانکاری به کارفرما داده شده است،اما در خصوص حق فسخ قرارداد پیمانکاری بوسیله شخص ثالث  بیان نشده است اما در خصوص حمایت از حقوق دیگران مانند کارگران و کارمندان در ماده هفده شرایط عمومی پیمان در بند ( و ) بیان کرده است. که در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان حقوق کارگران و پرسنل را براساس قانون کار با تاخیر پرداخت کند، مهندس مشارور موظف است که به پیمانکار در مورد تاخیر پرداخت حقوق کارگران اخطار دهد و در صورتیکه پیمانکار به اخطار توجه نکند کارفرما از مطالبات پیمانکار حقوق معوق کارگران را پرداخت می کند. در صورتیکه پیمانکار دوباره تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران داشته باشد براساس بند 12 ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان،کارفرما میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. -یکی دیگر از مواردی که کارفرما میتواند مطرح کند بر اساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این است که پیمانکار شرایط قرارداد پیمانکاری را عمل نکند. ماده  چهل و شش شرایط عمومی پیمان ( فسخ قرارداد پیمان ) بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان -قانونگذار در بند الف از ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان حق فسخ را به کارفرما داده است. نکته ای که در این بند از شرایط عمومی پیمان مهم است این است که در بند الف  ماده 46  عبارت (میتواند)استفاده شده است و بدین معناست که کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری اختیار دارد که قرارداد را فسخ کند یا به قرارداد ادامه دهدو پیمانکار در صورتیکه تخلف انجام دهد با رضایت کارفرما میتواند اجرای عملیات موضوع پیمان را ادامه دهد. بند ب ماده 46 شرایط عمومی پیمان قانونگذار در بند ب از ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این حق را به کارفرما داده است در صورتیکه پیمانکار قرارداد پیمان را به شخص دیگری واگذار کند یا پیمانکار بر اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان،ممنوعیت قانونی داشته باشد در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح کند. سازمان برنامه و بودجه بعنوان تنظیم کننده مفاد شرایط عمومی پیمان کارفرما را نماینده خود در قرارداد پیمانکاری تعیین کرده است که در صورتیکه موارد تخلف پیمانکار براساس بند ب ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان محرز شد، قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. مرجع صالح ارائه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری قانونگذار در مفاد شرایط عمومی پیمان مرجع صالح رسیدگی به درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مشخص نموده است و باید کلیه اسناد و مدارکی که: باعث فسخ قرارداد پیمان شده است پیوست شود. کارفرما ابتدا: مواردی که باعث فسخ قرارداد پیمان شده است را به پیمانکار ابلاغ می نماید. براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان: پیمانکار ده روز فرصت دارد که مدارک و دلایل عدم فسخ قرارداد پیمانکاری را که: کارفرما اعلام  نموده است به کارفرما ارائه دهد همچنین در صورتیکه پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را به کارفرما اعلام کند. براساس بند الف ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان: کارفرما دلایل پیمانکار را قبول نمیکند و فسخ قرارداد پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند. 1-رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض فسخ قرارداد پیمان: بین شخص و شهرداری شماره 9209970908500211 مورخ :07-05-1392(هفتم مرداد سال 1392) شعبه 25 دیوان عالی کشور -مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتراض فسخ و ضبط ضمانتنامه در قراردادهایی که شامل شرایط عمومی پیمان هستند و اختلاف بین شخص و شهرداری است، امری ماهوی و قضایی است دادگاه حقوقی می باشد. 2-رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد: رای داوری در فسخ قرارداد پیمانکاری شماره رای 9109970221500943 مورخ 03-08-1391 سوم آبان سال 1391 موضوع: در خصوص رای شعبه پانزده دادگاه تجدید نظر در صلاحیت داوری در فسخ قرارداد بر اساس شرایط داوری در قرارداد ها داور در خصوص حل اختلاف: در مورد قرارداد صلاحیت دارد و صادر کردن رای در مورد: فسخ قرارداد و آثار فسخ قرارداد در صلاحیت داور نمیباشد و رای داوری در مورد فسخ قرارداد باطل است. 3-رای دیوان عالی کشوردر مورد عدم اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان دادنامه شماره 18/702/68 شعبه هجده دیوان عالی کشور موضوع : تایید کردن نظریه شعبه 5 دادگاه حقوقی 1 شیراز در صورتیکه کارفرما کلیه وظایف خود را انجام دهد و تعلل کار مربوط به پیمانکار باشد: مقررات ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان صدق میکند. در نتیجه براساس اصل تعهدات دو جانبه در صورتیکه یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد برای طرف دیگر قرارداد حق حبس انجام ندادن تعهد به وجود میاید. وکیل قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچارمشکل با کارفرما شده اید،یا درخصوص موضوعات در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری، درخواست خاتمه پیمان و یا تعلیق در قرارداد پیمانکاری نیاز به مشاوره تخصصی دارید: ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوق  اساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان  ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم . شماره همراه کارشناس حقوقی : 09381690900 هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
آزادی وثیقه

آزادی وثیقه

25 فروردین1399

آزادی وثیقه زمانی مطرح میشود که وثیقه گذار بنا به دلایلی سند ملکی خود را نیاز داشته باشد یا بخواهد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. شرایط آزادی وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و به وثیقه گذار این حق را داده است که هروقت بخواهد، با معرفی متهم سند خود را آزاد کند. با توجه به این که همه انسان ها از حق آزادی برخوردارند، قانون گذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فرد متهم، راه هایی را برای رهایی فرد از بازداشت و آزادی موقت او در نظر گرفته است. یکی از این راه ها تودیع وثیقه است. در واقع قرار وثیقه از شدید ترین قرار های تأمین کیفری است. اگر متهم بتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تهیه کند، بازداشت منتفی می شود، ولی باید هر زمان که لازم باشد در مرجع قضایی حاضر شود. مسئله اصلی که در مقاله به آن پرداخته  شده است موارد ذیل است: -اگر برای متهم در دادسرا وثیقه گذاشتیه شد، چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟ -مراحل آزادی وثیقه و شرایط آن چیست؟ -چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟ -چگونه وثیقه را فک نماییم؟ ماده قانون در مورد ضبط وثیقه اگر متهم در مواقع لازم در مرجع قضایی حاضر نشود. وثیقه گذار نیز نتواند ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند و تحویل دهد، وثیقه مورد نظر ضبط خواهد شد. وثیقه می تواند توسط خود متهم و یا شخص ثالث به دادسرا سپرده شود. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ضبط وثیقه براساس ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 -بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند. -در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود. -ترس از محکومیت قطعی متهم مخصوصا از نوع مالی و یا پرداخت جزای نقدی، وثیقه گذار منصرف از سپردن وثیقه می شود. -یا مجبور است ملکی را که به عنوان وثیقه سپرده است بفروشد. در چه مواردی وثیقه گذار خواستار آزادی  وثیقه است؟ موقعی که وثیقه گذار قصد فروش ملک خود را دارد. یا از سپردن وثیقه برای متهم منصرف شده است. یا بعد از صادر شدن قرار منع تعقیب یا تبرئه متهم، وثیقه گذار می تواند طی درخواستی آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجع قضایی بخواهد. ماده قانون در مورد آزادی وثیقه براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد،رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن جا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. وثیقه گذار چه کارهایی برای آزدای وثیقه انجام میدهد؟ -با نوشتن درخواست، پس از معرفی و تحویل متهم، درخواست آزادی وثیقه را از مقام قضایی بخواهد. -در مواردی نیز که با حکم دادگاه قرار منع تعقیب برای متهم صادر شده - و شاکی ظرف 10 روز به این قرار اعتراض نکرده باشد. -و یا قرار موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود. -وثیقه گذار می تواند اقدام لازم برای آزادی وثیقه انجام دهد و قاضی باید از قرار وثیقه رفع اثر کند. شرایط آزادی وثیقه با حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی، از وی تقاضای آزادی وثیقه و فک وثیقه خود را بنماییم. بهتر است که درخواست به صورت کتبی صورت پذیرد گرچه تقاضای شفاهی نیز کافی می باشد. شرایط آزادی وثیقه طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که پیشتر به آن اشاره شد، صورت می پذیرد و وثیقه گذار با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را می نماید . براساس  تبصره این ماده، این امکان به وثیقه گذار داده شده است که حتی اگر متهم توسط سایر مراجع به علت دیگری در بازداشت باشد هم از این حق خود استفاده کند. قاضی در این خصوص صورت جلسه را تنظیم می کند. به متهم ابلاغ می شود که در صورت داشتن وثیقه دیگر آن را معرفی نماید تا توسط کارشناس بررسی و قبول شود. در صورت عدم پذیرش توسط کارشناس و یا عدم معرفی وثیقه جدید توسط متهم، متهم بازداشت می شود. رویه قضایی در مورد آزادی وثیقه رویه قضایی در این خصوص به صورت یکسان عمل می کند؛ به همین جهت آزادی وثیقه ملکی و وثیقه نقدی مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با معرفی و تحویل متهم صورت می گیرد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. وثیقه گذار در هر زمان می تواند با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را بنماید. نمونه نامه درخواست آزادی وثیقه ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی شهرستان تهران با سلام و احترام احتراما به استحضار میرساند اینجانب            وثیقه گذار آقای        فرزند        به کدملی        به یک فقره کلاهبرداری در پرونده کلاسه         می باشم که به جهت نیاز شخصی نیاز به فروش ملک وثیقه خود را دارم و نیاز به فک آن را دارم. از آنجاییکه متهم مذکور را نزد آن مقام قضایی حاضر نمودم تقاضا دارم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدام فرمایید. با تشکر وثیقه گذار وکیل امور وثیقه گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری

24 فروردین1399

تعلیق قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری؛ یکی از موضوعات چالش برانگیز درپروژه های قرارداد پیمان مدیریت می باشد. در تعلیق قرارداد مدیریت پیمان ، بیشتر اجرای عملیات پیمان دچارمشکل و تعارض شده و باعث تعلیق کار میشود. سازمان برنامه و بودجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد مدیریت پیمان دولتی در شرایط عمومی پیمان، تعلیق قرارداد مدیریت پیمان را بیان نموده است. .سوالی که در تعلیق قرارداد مدیریت پیمان مطرح میشود این است که تعلیق قرارداد از طرف چه کسی صورت میگیرد.؟ سوالاتی که در ادامه به آن جواب داده شده است شامل موارد ذیل است : -مفاد قانونی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در شرایط عمومی پیمان چیست؟ -تعلیق قرارداد مدیریت پیمان از طرف کارفرما چگونه اعمال میشود؟ - تعلیق قرارداد مدیریت پیمان از طرف پیمانکارچگونه اعمال میشود؟ -تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چه اثراتی بر پیمان مدیریت  دارد؟ -شرایط تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چیست؟ - تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چه هزینه هایی ایجاد میکند.؟ تعلیق قرارداد پیمانکاری چیست ؟ به معنی این است که اجرای عملیات پیمان به دلیل امری متوقف شده است . در تعلیق قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات پیمان مدیریت بنا به دلایلی متوقف و باعث تعطیلی کار میشود. راهکارهایی برای پایان دادان به اجرای عملیات پیمان پیش بینی شده است. و میتواند از طرف کارفرما یا پیمانکار یا شخص ثالث صورت بگیرد. یکی از مواردی که باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود تعارض میباشد. به این معنا که در اجرای عملیات پیمان ،شخص ثالث ادعای مالکیت زمین موضوع پیمان را مطرح میکند و عملیات اجرایی متوقف میشود. تعلیق قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان قانونگذار در مورد تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در شرایط عمومی پیمان در مواد چهل و سه و چهل و نه شرایط عمومی پیمان به آن اشاره کرده است . معنی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در این دو ماده یکسان است، اما شرایطی که باعث محقق شدن تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود،با یکدیگر فرق دارد. در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان، قانونگذار حوادث قهری مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار مانند کرونا درشرایط امروز جهان که بعنوان بیماری همه گیرمی باشد،میتواند باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان شود. این عوامل قابل پیش بینی نیستند و کارفرما یا پیمانکار در به وجود آمدن شرایط تعلیق قرارداد پیمانکاری مقصر نیستند. در نتیجه در قبال تعلیق تعهدی برای پرداخت خسارت های به وجود آمده ندارند. اما در ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان در خصوص این که: کارفرما و پیمانکار یا شخص ثالث در محقق شدن تعلیق قرارداد پیمانکاری موثر بودند، قوانین و مقررات و تبصره هایی بیان شده است که در صورت تعلیق قرارداد پیمان مدیریت ،کارفرما یا پیمانکار براساس آن عمل کنند. در صورتی که پیمانکار و کارفرما یا شخص ثالث به اختیار باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری شوند در قبال پیمان مدیریت،مسئول هستند و باید خسارت های وارد شده جبران شود. تعهدات در تعلیق قرارداد پیمانکاری در تعلیقدر پیمان مدیریت، پیمانکار و کارفرما تعهدات خود را انجام نمیدهند،اما این بدان معنی نیست که در زمان تعلیق قرارداد مدیریت پیمان کارفرما و پیمانکار وظیفه ای ندارند، بلکه در طول دوره تعلیق قرارداد پیمان دارای وظایفی هستند که برای آن ضمانت اجرایی تعیین شده است. عوامل تعلیق قرارداد پیمانکاری تعلیق قهری قرارداد پیمانکاری 1-براساس ماده بیست و شش شرایط عمومی پیمان: در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات پیمان مدیریت، شی عتیقه یا آثار باستانی پیدا کند،باید  سریعا به مهندس مشاور اطلاع دهدو کارفرما به دستگاه انتظامی اطلاع داده و در این مدت اجرای عملیات پیمان مدیریت متوقف میشود یا کارگاه موضوع پیمان تعطیل میشود. در این شرایط قهری که قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست پیمانکارو کارفرما براساس مقررات  ماده 49 شرایط عمومی پیمان عمل میکنند. 2-براساس ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان : در صورتیکه حادثه غیرقابل کنترل در اجرای عملیات پیمان مدیریت به وجود آید میتواند باعث تعطیلی موقتشود. حوادثی مانند سیل ، زلزله و بیماریهای واگیردارمانند کرونا میتواند باعث توقف عملیات اجرایی پیمان شود. در این صورت  کارفرما و پیمانکار مسئول خسارت های وارد شده به طرفین قرارداد پیمان مدیریت نیستند. کارفرما و پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمانکاری براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان حوادث قهری مانند بیماری کرونا که امروزه کل جهان با آن درگیر هستند؛و باعث ایجاد خسارت اقتصادی کشورها شده است؛ میتواند باعث توقف عملیات پیمان مدیریت در قراردادهای پیمانکاری شود.کارفرما و پیمانکار دارای وظایفی در دوره تعلیق قرارداد پیمانکاری هستند که متعهد به انجام آن هستند. وظایف پیمانکار و کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری پیمانکار باید از آن قسمت از کارهای اجرایی که انجام شده است در زمان تعلیق محافطت کند ،تا خسارت بیشتری به عملیات موضوع پیمان مدیریت وارد نشود. پیمانکار موظف است که از تجهیزات و ماشین الات محافظت و به مکان امنی انتقال دهد. در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات،خسارت وارد شود،اگر خسارت شامل بیمه بند ج ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان باشد، پیمانکار براساس همان ماده عمل میکند. در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات خسارت وارد شود: خسارت شامل بیمه بند ج ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان نباشد، مسئول جبران خسارت کارفرما می باشد. خسارتهایی که به تجهیزات و ماشین الات پیمانکار وارد میشود ،براساس بند د ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان برعهده پیمانکار است . در صورتیکه حادثه قهری بیشتر از 6 ماه ادامه داشته باشد،کارفرما موظف است که هزینه هایی که پیمانکار در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری کرده است را براساس بند (ب و ج) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل کند. وظایف کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری در صورتیکه کارفرما باعث تعلیق باشد،کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل میکند. کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری دارای وظایفی است که درذیل شرح داده شده است . کارفرما میتواند اجرای عملیات پیمان مدیریت را برای سه ماه تعلیق کند. در صورتیکه کارفرما تعلیق قرارداد پیمانکاری را به پیمانکار ابلاغ نکند، پیمانکار میتواند: تامین دلیل آورد و از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس برای  بررسی و مستندسازی موضوع عملیات پیمان مدیریت را درخواست کند. در صورتیکه تعلیق بیشتر از سه ماه باشد، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه پیمان را به کارفرما مطرح کند. قانونگذار در بند الف از ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: این حق را به کارفرما داده است که برای یک بار به مدت سه ماه میتواند اعمال کند و در این حالت پیمانکار نمیتواند درخواست خاتمه قرارداد مدیریت پیمان را از کارفرما تقاضا کند. کارفرما در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری باید هزینه هایی که در قرارداد پیمان مدیریت قید شده است را به پیمانکار پرداخت کند. در صورتیکه مبلغ هزینه های بالاسری در قرارداد پیمان مدیریت قید نشده باشد ،با پیمانکار برای تعیین میزان آن توافق میشود. در صورتیکه در قرارداد پیمان مدیریت ،میزان هزینه های بالاسری در مدت قرارداد تعیین نشده باشد،کارفرما موظف است که در هرماه برابر ده درصد کارکرد ماهانه را به پیمانکار پرداخت کند. در صورتیکه تعلیق توسط کارفرما انجام شود،هزینه های بالاسری که به پیمانکار پرداخت میشود برابر ده درصد کارکرد متوسط ماهانه به تناسب میزان کاری که معلق شده است می باشد. تبصره :در صورتیکه کارفرما تعلیق را: در قرارداد پیمان مدیریت قبل از اجرای عملیات موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ کرده باشد کارفرما موظف است هشتاددرصد هزینه های تعلیق را به پیمانکار بپردازد. براساس بند (ج) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: پیمانکاردر مورد ماشین الاتی که در مدت تعلیق از کارگاه بیرون میبرد کارفرما و پیمانکار توافق میکنند و پرداخت اجاره ماشین الات در مدت تعلیق قرارداد مدیریت پیمان برعهده کارفرما است . براساس بند (د )ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که تعلیق قرارداد پیمانکاری باید بیشتر ازسه ماه باشد: به شرطی که پیمانکار موافقت کند کارفرما یک بار دیگر فرصت دارد برای مدت حداکثر 3ماه دیگرزمان را افزایش دهد. در صورتیکه پیمانکار با افزایش مدت زمان دوباره موافقت نکند، براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان میتواند قرارداد پیمان مدیریت را خاتمه دهد. براساس بند ( ه ) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: شرایط اجرای عملیات پیمان مدیریت به زمان قبل از تعلیق برگردد،کارفرما برای شروع کار اجرای عملیات پیمان مدیریت برای پیمانکار فرصت در نظر گرفته وزمان شروع اجرای عملیات قرارداد مدیریت پیمان را به وی ابلاغ می نماید. وکیل قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچار مشکل با کارفرما شده اید یا در خصوص موضوعات تمدید قرارداد پیمانکاری ، فسخ قرارداد پیمانکاری ، خاتمه قرارداد پیمان،یا تعلیق در قرارداد مدیریت پیمان نیاز به مشاوره تخصصی دارید از  مشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در پرونده های قرارداد پیمانکاری را در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روزحتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تادر کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم. شماره همراه کارشناس حقوقی : 09381690900 40222853 آدرس: تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل از پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2

جزئیات
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

23 فروردین1399

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری ؛ شرایط قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم میگردد :شرایط عمومی -  شرایط خصوصی شرایط عمومی : عبارت است از شرایطی که میان کارفرما و پیمانکاری به عنوان تعهدات طبیعی و غیر قابل تغییر و عام به صورت قرار داد منعقد می گردد. این تعهدات و الزامات در شرایط عمومی قرارداد صورت میپذیرد و جنبه عمومی دارد لذا باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری صورت بپذیرد در واقع باید گفت که این تعهدات و الزامات غیر قابل تغییر است.در شرایط عمومی بسیاری از تعهدات کارفرما و پیمانکار ذکر شده است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط خصوصی : عبارت است از شرایطی خاص که با توجه و بادر نظرگرفتن قرار داد پیمانکاری در راستای تحقق قرارداد تعیین میشود .نکته مهم مواردی که در شرایط خصوصی ذکر میشوند هیچ گاه و به هیچ وجه نمیتوانند موارد ذکر شده در شرایط عمومی را نقض کنند. (موارد ذکر شده در شرایط عمومی ثابت و غیر قابل تغییر میباشند) پس باید در نظر گرفت با توجه به غیر قابل تغییر بودن , شرایط عمومی جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادها رعایت شوند بدون هیچ گونه تغییر در ساختار شرایط عمومی. لازم به ذکر است که در بند(ط) ماده 37 گفته شده پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط عمومی و کلی میباشد که باید در تمامی قراردادها رعایت شود. پس در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری چهار چوب عملکرد پیمانکار و کارفرما در نظر گرفته شده است که باید این دو در راستای این چهار چوب عمل کنند. مفاد قراردادهای پیمانکاری لذا مفاد شرایط عمومی جنبه ی عام و کلی دارد پس فرض ما بر این است که پیمانکار همانند چهار چوب تعیین شده در شرایط عمومی که باید در راستای ان پیش روند از این مفاد هم نیز اگاه است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری فسخ قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار توسط پیمانکار⬇ 1-کارفرما : با توجه به شرایط عمومی , پیمان فی ما بین کار فرما و پیمانکار تعهداتی میان ان دو وجود دارد که بر سر ان به توافق رسیده اند , که اگر پیمانکار نخواهد یا حتی نتواند به انها عمل کند کار فرما این اختیار را خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید و خسارت های وارد شده به کارفرما توسط ضمانت نامه ی حسن انجام کارو تعهدات , توسط پیمانکار از حساب او کسر و به کار فرما داده شود. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری در ماده 46 شرایط عمومی پیمان امکان فسخ پیمان در 13 مورد توسط کارفرما ذکر شده است که ما 3 نمونه را ذکر مینماییم: 1-تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده دربند (ب)ماده 28 2-تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم ان. 3- تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ,بیش از نصف مدت تعیین شده دربند (ج) ماده 4 موفقتنامه . فسخ پیمان در این حالت, در صورتی مجاز است که کار فرماقسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد. برای اطلاعات بیشتر به ماده 46 شرایط عمومی پیمان مراجعه گردد. شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری در صورتی که پیمانکار موارد ذکر شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان را رعایت ننماید کارفرما تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد نظر خود را(کارفرما)با توجه به مفاد این ماده به پیمانکار اعلام میگرداند که پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورت عدم تطبیق نظر کارفرما با این مواردبه اطلاع کار فرما برساند. درصورت عدم وجود اقدامی از جانب پیمان کار و یا نپذیرفتن دلایل پیمان کار از جانب کار فرما: در چنین شرایطی کارفرما ان پیمان را فسخ مینماید البته بدون هیچ تشریفات قضایی . در نظر داشته باشید که طبق این ماده بیشترین تلاش بر این بوده که قرارداد به خوبی ادامه پیدا کند و به پایان برسد. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری 2-فسخ قرارداد توسط پیمانکار : در این مورد تاخیرات کارفرما در اراده مدارک و همچنین تخصیص منابع , صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کار ساز میباشد که پیمانکاران با جمع نمودن مدارک در موارد مختلف ادعا هایی متفاوتی دارند که در بسیاری از موارد منجر میشود تادریافت خسارت مالی صورت گیرد و یا جبران مالی یا غیر مالی شود چون تاخیر های مجاز و غیر مجاز در کارفرما بحث بسیار مهمی میباشد البته هر دو باید تلاش کنند تا مستندات لازم و قابل اطمینان را فراهم کنند. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری شرایط متمم قرارداد پیمانکاری زمانی که طرفین قرار داد (کارفرما و پیمانکار)تغییری نکند اما نیاز به اضافه کردن موضوع ,مبلغ یا مدت جدیدی به ضمیمه قرارداد باشد از لفظ متمم در قرارداد استفاده میشود. متمم پیمان از حیث ماهیت همانند الحاقیه میباشد اما از حیث اهمیت در واقع میتوان گفت به گونه ای است که درصورت عدم توافق بر سر ان قرارداد به نتایج ذکر شده نرسیده و عملا قرارداد نتیجه نخواهد یافت. باید در نظر داشت که در متمم میزان تعهدات طرفین قرارداد تغییر کرده پس برای پیش گیری از اختلاف لازم میباشد که پذیرش طرفین پیمان را اخذ کرده و مستندات لازم را که نیاز به تنظیم متمم را دارند تکمیل نمود. شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری اقاله در لغت به معنای فسخ معامله با رضایت و به عبارتی بخشیدن میباشد . مفهموم حقوقی اقاله عبارت است از: تراضی دو طرف عقد به انحلال زوال عقد و اثار پدید امده در اینده.در واقع میتوان گفت در اقاله دو طرف عقد با هم به توافق برسند که عقد را بر هم زنند و ان را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح نمایند در واقع اقاله به خواست یکی از طرفین قرارداد ممکن نیست هر دو طرف باید راضی باشند. در قرارداد پیمانکاری باید دو طرف یعنی کار فرما و پیمانکار بایک دیگر به توافق برسند که میخواهند قرارداد را فسخ نمایند.باید دو طرف معامله راضی باشند در واقع اقاله در همه عقود راه دارد به غیر از نکاح. شرایط عقد قرار داد پیمانکاری با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بدین صورت است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند , درصورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری تحلیل : افراد میتوانند دست به انعقاد هر نوع قراردادی بزنند و به هر شکل معقول قرار داد منعقد نمایند.مگر اینکه مفاد موجود در ان قرار دادبه دلیل مخالفت با نظم عمومی و خصوصی نامشروع باشد. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری اما انچه که در قسمت بالا بیان شد در مورد قراردادهای پیمانکاری بدین گونه حاکم نیست چرا؟ زیرا مقامات دولتی در انجام وظیفه های قانونی خودشان که تامین نیاز و رفاه جامعه میباشد, بنابراین مقامات دولتی باید از اختیارات نسبتا وسیعی در تنظیم و اجرای تعهدات به دلیل تامین نیازها در مقابل افراد خصوصی برخوردار باشند. پس چون دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است در صورت تعارض میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی اصل بر این است که حقوق عمومی مقدم میباشد و همچنین در صورت تعارض بین قواعد های خاص مربوط به معاملات دولتی در واقع قواعد خاص , اصول کلی و قواعد عمومی همچنان حاکم بر روابط طرفین میباشد. در این شرایط پیش بینی شده به گونه ای است که: گویا هیچ حقوقی برای پیمانکار در نظر گرفته نشده و کارفرما مبرا از هر گونه مسئولیت میباشد در واقع کارفرما میتواند پیمانکار را مکلف کند در صورتی که تحلیل این مقررات با وجود ابهامات و ایرادات چیزی خلاف این رویه را ثابت مینماید. شرایط خاتمه قرارداد پیمانکاری خاتمه در لغت به معنای پایان و خاتمه دادن هم در معنای به پایان رساندن یا پایان دادن به انجام کاری میباشد. در اصطلاح حقوقی خاتمه معنای پایان دادن به انجام تعهد از جانب متعهد میباشد پس از معنای لغوی خود به دور نمانده است. برای مثال در ماده 21 قانون کار ذکر شده است که : قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه میابد الف)فوت کارگر و ....)پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. در این ماده که مربوط به خاتمه قرارداد در کار معین میباشد در معنای اعم خود به کار رفته است. شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری خاتمه علاوه بر معنای اعم خود میتواند شامل مواردی همچون: فسخ و انفساخ واقاله وابطال و ایفای تعهد و اجرای تعهد باشد.در رابطه با قراردادهای پیمانکاری خاتمه مفهومی خاص و متفاوت دارد زیرا در شرایط عمومی برای خاتمه یافتن قراردادهای پیمانکاری حالت ها و شرایط های خاصی وجود دارد.پس زمانی که صحبت از خاتمه قراردادهای پیمانکاری میباشد ناظر به مفهوم عام و متعارف ان نمیباشد, منظوراز مفهوم خاص ان است که مختص قراردادهای پیمانکاری است. شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری قواعدهای عمومی موجود در تمامی قراردادها لازم الاجرا میباشد پس قراردادهای پیمانکاری هم مستثنی از این امر نیست برای مثال در فسخ قراردادهای پیمانکاری عناصری همچون قصد , رضا و اهلیت باید وجود داشته باشد پس به هنگام انحلال قراردادهای پیمانکاری باید بخش عمومی قرارداد بررسی گردد. باید در نظر داشت که در خصوص انحلال قرارداد های پیمانکاری در شرایط عمومی: از دو اصطلاح فسخ و خاتمه استفاده شده است که میتوان در ماده 46 شرایط عمومی پیمان در دو بند'الف'و 'ب'ناظر ان بود. خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. 02140223952 02140222853 09023589119 هیات تحریریه گروه حقوقی آساک شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

جزئیات
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

22 فروردین1399

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری تعریف پیمانکار : پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشدکه با امضای پیمان یا قرار داد عهده دار انجام پیمان میشود *اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری* برای پروژه های پیمانکاری میتوان ساخت پل و ساخت جاده و ساختیک ساختمان یا پارک و مواردی از این قبیل را نام برد. پیمانکاری را میتوان بر اساس نوع فعالیت خود به شرح زیرطبقه بندی کرد : 1-پیمانکاری ساختمان 2-پیمانکاری اب 3-پیمانکاری حمل و نقل 4-پیمانکاری صنعت 5-پیمانکاری برق 6-پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات 7-پیمانکاری کاوش های زمینی 8-پیمانکاری ارتباطات 9-پیمانکاری کشاورزی 10-پیمانکاری خدمات ابتدا برای اشنایی بیشتر قرارداد پیمانکاری را مورد بررسی قرار میدهیم : قرار داد پیمانکاری قراردادی میباشد که تحت عنوان این قرار داد کارفرما( کارفرما شخصی است که به انجام کاری فرمان میدهد. در واقع میتوان گفت صاحب ان کار است مجموعه ای از فعالیت و اقدامات را با شرایطی خاص و معین شده و در مدت مشخص به پیمان کار (میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که با امضای پیمان عهده دار انجام ان پیمان میشود) موکول میکند که میتواند دارای موضوع های متنوعی باشد از جمله حمل ونقل یاقرار دادهای ساختمانی که شامل قرار داد های ساخت یا قرار دادهای تخریب میباشد. هنگام تنظیم قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید دو طرف قرارداد مشخص باشند و رابطه دو طرف (کارفرما و پیمانکار) با یک دیگر ذکر شوند. بعد از ان نوبت به موضوع قرارداد میرسد که باید شرح داده شود که کارفرما چه توقعاتی از پیمانکار دارد نکته*در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما جبران خسارت برعهده پیمانکار میباشد در واقع پیمانکار در مقابل کارفرما نسبت به انجام اموری که در قرار داد ذکر شده است متعهد میباشد و اگر پیمانکار سهل انگاری کند بایدجبران خسارت نماید. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری (اصول در نظر گرفته شده برای قرارداد های پیمانکاری) در حقوق ایران عنوان و موضوع خاصی برای قراردادهای پیمانکاری در نظر گرفته نشده است فلذا حقوق دانان ایران تابع حقوق دانان فرانسه میباشند که در فرانسه اصول قراردادهای پیمانکاری بدین گونه مطرح شده است که قراردادهای پیمانکاری قراردادهای اداری میباشند. (قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری) قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری حقوق عمومی است. حقوق عمومی برچه نوع روابطی حکومت میکند؟؟ حقوق عمومی بر روابطی حکومت میکند که خصوصیت نابرابر دارندو این از ماهیت های حقوق عمومی است. موضوع قرارداد پیمانکاری موضوع قرارداد پیمانکاری طرح های عمرانی میباشد که با توجه به انعقاد قرارداد پیمانکاری وارد مرحله اجرایی میگردد.منظور از طرح های عمرانی طرح هایی است که به واسطه ی مطالعات فنی و اجتماعی و اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی صورت میپذیرد. اسناد قرارداد پیمانکاری برای به وقع پیوستن یک قرارداد پیمانکاری ده سند لازم الاجرا است. برای مثال در قراردادهای پیمانکاری عمرانی این اسناد شامل 1-دامنه عملیات 2-زمانبندی پروژه 3-شرایط عمومی قرارداد 4-شرایط خاص قرارداد 5-مشخصات فنی و اختصاصی 6-صورت حساب مقادیر 7-براورد کردن هزینه ها 8-نقشه 9- پوشش بیمه عمرانی 10-طرح پیشنهادی در قرارداد اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری در این مقاله هر یک از شاخه ها به صورت مختصر توضیح داده میشود : تواصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاریافق نامه قراردادهای عمرانی : در واقع سند اساسی میباشدمیان شخص پیمانکار عمرانی و کارفرما (رئیس پروژه) در واقع سند اصلی میباشد که اسناد دیگر به این سند ارجاع داده میشود. 1-دامنه عملیات : در این قسمت از سند دامنه ی عملیات عمرانی تعیین میشودنام دیگر دامنه عملیات بیانیه کار است فردی که اجرای عملیات را برعهده دارد تکنیک کار را ذکر میکند و همچنین مصالح مورد نیاز را بیان میکند.در این سند است که چگونگی مواجه شدن با دستورات تغییر یافته با جزییات تمام بیان میشود. 2-زمان بندی پروژه : در قرارداد های پیمانکاری عمرانی دومین سند مهم قسمت زمان بندی پروژه است که نشان دهنده زمان تکمیل و اتمام پروژه است که اگر توسط پیمانکار در زمان تعیین شده به اتمام نرسد امکان نفوذ به مشتری را میدهد و همچنین به پیمانکار این اجازه را میدهد تا کار خود را به طور دقیق زمان بندی کند. 3-شرایط عمومی قرارداد : در شرایط عمومی قرارداد حقوق و مسئولیت های مابین مشتری و پیمانکار تعیین میشود و چهارچوب قانونی برای قرارداد مقرر میگردد. 4-شرایط خاص قرارداد : این بخش معمولا بسط قرارداد برای شرایط عمومی میباشد که درقسمت بالا توضیح داده شده است در واقع این سند شرایط خاص مربوط به بخش های مشخص شده را تعیین میکند. 5-مشخصات فنی و اختصاصی : در این قسمت از سند قراردادی پیمانکاری عمرانی در واقع تمام ان تکنیک ها و مصالح که در قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد ذکر میشود. 6-صورت حساب مقادیر : همان گونه که از نام سند پیداست در این قسمت از سند مصالح , معاملات مختلف و همچنین هزینه ی نیروهای انسانی تک به تک ذکر میشود. 7-براورد کردن هزینه ها : کل عواملی که در پروژه دخیل بوده است به همراه هزینه ها اعمال میشود. 8-نقشه : همه ی قرارداد ها در یک نگاه کلی باید دارای نقشه ای باشند که قابل اجرا میباشد. 9-پوشش بیمه عمرانی : این قسمت از توافق نامه بسیار ضروری میباشد زیرا این قسمت به مالک این تضمین و اطمینان خاطر را میدهد که پیمانکار پشتوانه مالی برای قرار داد عمرانی را دارد از جمله حسن حانجام کار و ضمانت نامه و ... اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری 10-طرح پیشنهادی در قرارداد : این قسمت از قرار داد خیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد اما این اختیار را به پیمان کار میدهد که تمامی وظایف خود را اجرا و مصالح را که در پروژه نام برده شده را فراهم کند. *نکته : برای یک قرارداد پیمانکاری عمرانی تمام قسمت های ذکر شده باید به صورت دقیق رعایت شود و در اسناد مورد بررسی قرار بگیرد برای روند هر چه بهتر یک قرارداد. مدت قرارداد پیمانکاری در یک تعریف خلاصه و مفید از مدت زمان قرارداد پیمانکاری میتوان گفت : مدت قرارداد پیمانکاری عبارت است از شروع عملیات اجرایی تا پایان تعهدات میان پیمانکار و کارفرما. ما در ماده 4 موافقت نامه پیمان مشاهده مینماییم که ابتدا باید میان پیمانکار و کارفرما بعد از انتخاب پیمانکار موافقت نامه صورت گیرد که شرط نفوذ قرارداد میباشد. ابتدا باید میان کارفرما و پیمانکار ابلاغ قرار داد صورت بگیرد که: اگر ابلاغ قرار داد صورت نگیرد در واقع به گونه ای میباشد که گویا قراردادی صورت نگرفته حتی اگر به صورت کتبی هم باشد گویا ابلاغ قرار داد صورت نگرفته است. توجه پس باید موافقت نامه باشد. با توجه به ماده 4 که در زمینه ی موافقت نامه پیمان میباشد در قرارداد هایی که کارفرمای ان دولت نمیباشد میتوان مفاد قرارداد را تغییر داد به گونه ای که مثلا نفوذ و اعمال قرارداد را از زمان امضا یا هر تاریخ دیگر اعمال نمود. مبلغ قرارداد پیمانکاری مبلغ قرارداد پیمانکاری در واقع در سند پیمان ذکر میشود تا میان کارفرما و پیمانکار مشخص باشد تا مشکلی میان کارفرما و پیمان کاربه وجود نیاید. نحوه پرداخت قرار داد پیمانکاری 1-پرداخت به صورت فهرست بها : به معنای توافق میان پیمانکار و کارفرما در هزینه تعیین شده میباشد. پس تمام موارد به صورت(متر طول)(متر مربع)(کیلو گرم)و...تعیین شده و پرداخت میشود. در این نحوه از پرداخت قرارداد پیمانکاری چون: به صورت کاملا دقیق براساس (متر طول-متر مربع -کیلو گرم)میباشد پیمانکار باید اطلاعات دقیقی را به کارفرما بدهد تا این هزینه ها توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت گردد. اگر قرارداد از زمان تعیین شده بیشتر به طول انجامد امکان تعدیل قرار داد امکان پذیر میباشد. باید توجه داشت که در صورت تعدیل قرارداد هزینه های ذکر شده در قرارداد باید به روز رسانی شود. 2-نحوه پرداخت مقطوع : در این نحوه ازپرداخت قرارداد طرف قرارداد متعهد میگردد که بر اساس کل مبلغ مشخص شده تمامی کارها را بر عهده بگیرد. در این روش از پرداخت پیمانکار میتواند به صلاح دید کارفرمابراساس تخصص پیمانکار برای تعیین بودجه باشد. پرداخت مقطوع در پروژه هایی مورد استفاده قرار میگیرد که محصولات خاصی را ارائه مینمایند با توجه به امکان تفکیک پروژه سهولت پروژه و کاهش دعاوی را به عهده دارد. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری در نحوه پرداخت به صورت مقطوع: اولا باید نمودار برنامه ریزی و زمانبندی ارائه شود که از محاسن این کار پیشرفت پروژه در مقاطع مختلف میباشد. زمان پرداخت با توجه به بازه زمانی یا پیشرفت فیزیکی کار یا هر دو ذکر میشود. مدارک لازم را نیزپیمانکار ارائه میدهد زیرا با این عمل درصد پیشرفت کاری مشخص میگردد. و باید مرجعی باشد که پیشرفت پروژه پیمانکاری را بررسی نماید. باید گفته شود که در صورت وجود فعالیت هایی علاوه بر فعالیت های ذکر شده در قرارداد قیمت هم تغییر میکند. 3-نحوه پرداخت درصدی : در این نحوه ی پرداخت فعالیت هایی که هزینه های ان باید توسط کارفرما باید پرداخت گردد و هزینه هایی که پیمان کار به عنوان هزینه های اضافی ایجاد میکند باید به طور کامل مشخص گردد. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری اما این نحوه از پرداخت معایبی هم دارد : اولا اختلاف میان کارفرما و پیمانکار به دلیل اینکه کارفرما در ریز مسائل مالی و نحوه هزینه شدن دخالت مینماید. دوما امکان به نتیجه نرسیدن کارفرما در هزینه شدن به گونه ای که بیش از انتظارات او باشد 4-نحوه پرداخت درصدی با حداکثر میزان قیمت ها : در این روش از پرداخت هزینه ها پیمانکار هزینه ها را به همراه حق الزحمه از کارفرما دریافت میکند. در این نوع از پرداخت هزینه ها حق الزحمه پیمانکار به صورت مقطوع نمیباشد علاوه بر حق الزحمه پیمانکار, کارفرما مبلغی را به عنوان سود به پیمانکار پرداخت مینماید. که در صورت بروز اختلاف برای حل شدن هر چه بهتر و سریع تر میتوانید: به وکلای مجرب گروه اساک مراجعه کرده و سوالات خود را بپرسید. تعهدات طرفین در قرارداد پیمانکاری: در قرارداد پیمانکاری , کارفرما که عموما دولت میباشد متعهد است در قبال پیمانکار اموری از جمله تحویل کارگاه وتعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و همچنین تحویل گرفتن موقت وقطعی موضوع پیمان میباشد. و پیمانکار موظف است در قبال کارفرما موضوع قرارداد را انجام دهد مباشرت در انجام موضوع پیمان بیمه کردن موضوع پیمان و تعهد در مقابل شخص ثالث از سایر تعهدات پیمانکار میباشد. در صورت انجام ندادن تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما باعث بروز اختلاف میان ان دو میگردد که رسیدگی به این اختلافات توسط مراجع قضایی یا غیر قضایی صورت میگیرد. و در اخر در صورت زیان و خسارت وارد شده به هر یک از طرفین (کارفرما و پیمانکار) میتوانند به وکلای گروه اساک مراجعه نمایند که به بهترین نحو ممکن به سوالات شما پاسخگو میباشند. اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری​ آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. 02140223952 02140222853 09023589119 کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
کسورات پیمانکاری

کسورات پیمانکاری

20 فروردین1399

کسورات پیمانکاری کسورات پیمانکاری ؛ در مقاله تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری در ضمانت هایی که کارفرما از پیمانکار برای اجرای عملیات پیمانکاری کسر میکند شرح داده شده است. در این مقاله در خصوص نحوه محاسبه کسورات پیمانکاری صحبت شده است .کسورات پیمانکاری مبالغی هستند که کارفرما در پرداخت هایی که در صورت وضعیت موقت و قطعی قرارداد پیمان به پیمانکار پرداخت میکند کسر میکند و بعنوان تضمین تعهدات پیمانکار در حساب کارفرما نگهداری میشود.کسورات پیمانکاری شامل کسورات قانونی هستند که شامل کسورات پیش پرداخت ، کسورات حسن انجام کار،کسورات  بیمه و کسورات مالیات هستند.کسورات حقوقی پیمانکاری شامل کسورات شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان می باشد. انواع کسورات پیمانکاری -کسورات پیمانکاری مربوط به مالیات تکلیفی که شامل سه درصد بود که در ابتدای سال 1395 مالیات تکلیفی حذف شد. - کسورات پیمانکاری مربوط به حق بیمه که پنج درصد می باشد و در ابتدای امضا قرارداد از پیش پرداخت پیمانکار کسر و برای ضمانت پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما نگهداری میشود.مبلغ کسورات برای حق بیمه بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و ارائه مفاصی حساب به پیمانکار استرداد میشود. -قانونگذار در ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی اینگونه بیان نموده است که کارفرما باید قسط آخر قرارداد پیمان و پنج درصد حق بیمه را تا زمانیکه  حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی ارائه نشده است در حساب خود  نگه دارد. -در صورتیکه پیمانکار یک سال از اتمام کار عملیات موضوع پیمان یا یک سال بعد از معلق شدن یا فسخ قرارداد پیمان ،حق بیمه را به سازمان اراده نکند ،کارفرما پنج درصد از مبلغ کل کار از قسط آخرپرداخت پیمانکار را در حساب خود نگه میدارد و حق بیمه کارکنان و کارگران را پرداخت میکند. -کسورات پیمانکاری مربوط به حسن انجام کار ده درصد می باشد و در ابتدای امضا قرارداد پیمان از پیش پرداخت به پیمانکار کسر میشود. مبلغ کسورات پیمانکاری برای حسن انجام کار بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و ارائه مفاصی حساب به پیمانکار برگردانده میشود. ‌ کسورات قراردادپیمانکاری قانونگذار که در قراردادهای پیمانکاری،سازمان برنامه و بودجه می باشد، کسورات پیمانکاری را که در صورت وضعیت پیمانکاری مشخص کرده است شامل موارد ذیل است : -کسورات تضمین تعهدات قراردادپیمانکاری( حسن انجام کار) -کسورات پیش پرداخت پیمانکاری -کسورات حق بیمه کارکنان و کارگران قرارداد پیمان - کسورات حق مالیات -کسوراتی مربوط به شرایط عمومی پیمان مفاد قانونی که براساس آن کسورات قانونی در قرارداد پیمان از حساب پیمانکار کسر میشودشامل موارد ذیل است : کسورات قراردادپیمانکاری کسورات تضمین حسن انجام کار :براساس ماده سی و پنج شرایط عمومی پیمان کارفرما در هر پرداختی که در ارائه صورت وضعیت موقت و قطعی به پیمانکار پرداخت مینماید، ده درصد ازهر مبلغ از صورت وضعیت را کسر کرده و برای ضمانت حسن انجام کار در حساب خود نگه میدارد. -براساس ماده چهل شرایط عمومی پیمان ،کارفرما مبلغ کسورات حسن انجام کاررا بعد از اینکه صورت وضعیت موقت را مصوب نمود، نصف مبلغ کسورات را به پیمانکار استرداد می نماید.(کسورات شرایط عمومی پیمان ) - براساس رعایت مقررات ماده چهل و دو و پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان ،کارفرما نصف باقیمانده از مبلغ کسورات حسن انجام کار را به پیمانکار عودت میدهد.(کسورات شرایط عمومی پیمان ) کسورات قرارداد پیمانکاری -براساس ماده پنج آیین نامه تضمین قراردادهای دولتی: ده درصد ضمانت برای حسن انجام کار در هر پرداختی صورت وضعیت موقت از پیمانکار کسر میشود. -در صورتیکه پیمانکارضمانت حسن انجام کاررا براساس نوع الف و ب و ه ماده سه آیین نامه معاملات دولتی ضمانت کند،دستگاه اجرایی باید هشتاددرصد مبلغ سپرده حسن انجام کار را به پیمانکار استرداد نماید. کسورات پیمانکاری کسورات پیش پرداخت -براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مبلغ پیش پرداخت برای قرارداد دولتی بیست درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است. - دستگاه اجرایی مبالغی که از پیمانکار بابت پیش پرداخت کسر میکند، در سه مرحله به پیمانکار مسترد مینماید.مراحل پرداخت کسورات پیش پرداخت به شرح ذیل است : 1-مرحله اول پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکار بعد از اینکه کارگاه به پیمانکار تحویل داده شد ،مبلغ هشت درصد مبلغ اولیه ازکسورات پیش پرداخت است. ( کسورات قرارداد پیمانکاری ) 2-مرحله دوم پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکار: بعد از اینکه پیمانکار تجهیزات مورد نیاز کارگاه را برای اجرای عملیات پیمان آماده نمود، مبلغ شش و نیم درصد از مبلغ اولیه از کسورات پیش پرداخت است. (کسورات قرارداد پیمانکاری) 3-مرحله سوم پرداخت کسورات پیش پرداخت به پیمانکاربعد از اینکه پیمانکار 30 درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان را براساس صورت وضعیت موقت ارائه شده به کارفرما بدون در نظرگرفتن مصالح اجرای کارانجام داده است ، مبلغ  پنج و نیم درصد مبلغ اولیه ازکسورات پیش پرداخت می باشد.( کسورات قرارداد پیمانکاری ) 4- کارفرما موظف است در خصوص  پیش پرداخت، نحوه استرداد آن به پیمانکار در بیشتر از 3 قسط و تادیه پیش پرداخت ها در شرایط خصوصی پیمان قید نماید تا در صورت اختلاف برای حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در مورد کسورات قرارداد پیمانکاری به آن مراجعه نمایند. کسورات پیمانکاری کسورات حق بیمه قراردادهای پیمانکاری برای اینکه شامل قراردادهای عمرانی باشد ،باید دارای دو ویژگی باشند که در ذیل آمده است : 1-قرارداد پیمان باید فهرست قیمت ها براساس فهرست بهایسازمان برنامه و بودجه باشد وکلیه  مقررات قانونی سازمان در آن رعایت شود. 2-کل یا قسمتی از بودجه عملیات اجرایی را اعتبارات عمرانی دولت تامین کند. کسورات پیمانکاری در قرارداد عمرانی کسورات قانونی که در خصوص حق بیمه در ابتدای امضا قرارداد پیمان از پیش پرداخت های اولیه پیمان کسر میشود،شامل شش درصد کارکرد ناخالص به اضافه شش دهم درصد برای حق بیمه بیکاری از پیش پرداخت پیمانکار کسر میشود. از مبلغ شش و شش دهم درصد کسورات حق بیمه ، پنج درصد  برعهده کارفرما و یک و شش دهم درصد برعهده پیمانکار است. کسورات پیمانکاری در قرارداد غیرعمرانی 1-کسورات  حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که تامین و هزینه مصالح اجرای عملیات پیمان بر عهده پیمانکار باشد یا موضوع قرارداد پیمان  خدماتی باشد و یا عملیات پیمان مکانیکی انجام شود، شامل 7 درصد کارکرد ناخالص و حق بیمه بیکاری باشد، برابر با هفت ممیز هفتاد و هشت درصدکارکرد ناخالص می باشد. (78/7 درصد) 2- کسورات حق بیمه در قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیرمکانیکی انجام شود،معادل 15 درصد کارکرد ناخالص به اضافه حق بیمه بیکاری که در کل شامل شانزده ممیز شصت و هفت درصد کارکرد ناخالص می باشد.(67/16) کسورات پیمانکاری کسورات مالیات برارزش افزوده براساس ضابطه اعمال مالیات برارزش افزوده در قرارداد مهندسین مشاور و پیمانکاران به شماره 947 که در تاریخ بیست و دوم فروردین سال هزارو سیصدو هشتاد و هشت مصوب شد ،کارفرما موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشدکه در سال هزارو سیصدو نودو چهارتصویب شد معادل نه درصد می باشد. کسورات پیمانکاری کسورات مربوط به خسارت در قرارداد -قانونگذاردر بند (و) از ماده هفده شرایط عمومی پیمان در خصوص کارکنان عملیات پیمان قوانینی به شرح ذیل بیان  نموده است : 1-پیمانکار باید حقوق کارکنان و کارگران در اجرای عملیات پیمان را براساس قانون کار پرداخت کند. در صورتیکه حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت  کند ،مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میدهد.در صورتیکه با وجود اخطار حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت نماید، در پرداخت های بعدی صورت وضعیت موقت اجرای کار، کارفرما مبلغ حقوق عقب افتاده کارکنان را کسر میکندو حقوق کارکنان  را پرداخت میکند. 2-همچنین علاوه برکسرمبلغ حقوق کارکنان پانزده درصد دیگر از مبلغ پرداختی صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند. 3-در صورتیکه کسورات از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار برای مطالبات کارکنان کافی نباشد از مبلغ ضمانت پیمانکار پرداخت میشود. 4-درصورتیکه با توجه به اخطارهایی که مهندس مشاور به پیمانکار برای پرداخت حقوق کارکنان داده است مطالبات کارکنان را نپردازد کارفرما  پرداخت را انجام میدهد و در صورتیکه بعد از آن نیز در پرداخت حقوق کارکنان بیشتر از یکماه تاخیر داشته باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را براساس شرایط عمومی پیمان دارد. ‌- قانونگذار در بند( ح )،از ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان محافظت از کار و حق بیمه کار را به پیمانکار واگذار کرده است. در صورتیکه پیمانکار تعهد خود را در این موارد انجام ندهد کسوراتی از وی کسر میشودکه شامل موارد ذیل است : 1-در صورتیکه پیمانکار موارد محافظت از کار و بیمه کار در اجرای عملیات پیمان را انجام ندهد و سهل انگاری نماید،کارفرما  میتواند کارهای محافظت و بیمه کار را انجام دهد و خسارت های مربوطه  بعلاوه پانزده درصد، از مطالبات پیمانکار کسر میکند. -براساس ماده بیست و سه شرایط عمومی پیمان پیمانکار مسئول: محافظت از تاسیسات زیربنایی محل اجرای عملیات پیمان می باشد.در صورتیکه به خطوط آب، برق، گاز آسیب وارد نماید کارفرما برای خسارت وارده به تاسیسات زیربنایی ازپرداخت های صورت وضعیت پیمانکار به علاوه پانزده درصد کسر و به حساب بدهی پیمانکار قرارمیدهد. -براساس ماده بیست و چهار شرایط عمومی پیمان در صورتیکه پیمانکار اصلی در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء تاخیر داشته باشد و کار پیمانکار توسط مهندس مشاور تایید شود ،کارفرما میتواند عدم پرداخت مطالبات پیمانکار جزء را بررسی کند و در صورتیکه پیمانکار اصلی بدهکار باشد و پیمانکار اصلی از پرداخت امتناع کند ،کارفرما میتواند مطالبات پیمانکار را از پرداختی های صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و پرداخت نماید مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی اساک سوالات حقوقی خود رادرخصوص قراردادهای پیمانکاری با موضوع کسورات قرارداد پیمانکاری ،تعهدات پیمانکاری، تضمین قرارداد پیمانکاری و تمدید قرارداد پیمانکاری مطرح نمایید تا مشاورحقوقی پیمانکاری در سریعترین زمان ممکن جوابگوی سوالات شما باشد. کارشناس حقوقی:فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفترگروه حقوقی اساک : تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس ،قبل از پل صدر روبروی پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

20 فروردین1399

سند گذار و وثیقه گذار سند گذار و وثیقه گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان اسنادملکی اطلاق میگردد. این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم تحت عنوان وثیقه میگذارند و با پذیرش ریسک و خطر، موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند. البته در قبال وثایق خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایندکه متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی مراجعه نماید و از خود دفاع کند.سند گذار برای دادگاه سند خویش را به اصطلاح به متقاضیان اجاره میدهد. در چه مواردی وثیقه گذار ( سندگذار) ضمانت میکند. - سند گذار و وثیقه گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رایی صادر شود، برای متهم جهت دادگاه اجاره میدهد. - سند گذار و وثیقه گذار میتواند سند ملکی خود رادر مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد. سند گذار برای دادگاه -بعضی از سند گذارها، اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره میدهند؛ اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته میشود سند نمیگذارند. وثیقه گذار برای دادگاه جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع مینماید. فعل وثیقه گذار بسیار خداپسندانه است. در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید، در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود. اینکه مشاهده میکنیم سند گذار و وثیقه گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید، نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان مدعی العموم محفوظ بماند. لذا خانواده های زندانیان یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند. در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی وثیقه گذار می باشد، از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید. اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید. در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است، تا شخص وثیقه گذار یا سند گذار و وثیقه گذار اطلاعات کامل در مورد ضمانت داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند. ضمانت ضمانت در معنای لغوی به معنی قبول کردن، مسئولیت دین و قرض شخص دیگری را برعهده گرفتن می باشد. در صورتیکه متهم به عهد خود وفا نکند، سند گذار و وثیقه گذار (ضامن) باید بدهی و دین متهم را در قبال شخص خسارت دیده پرداخت کند. مضمون له: شخصی که در ضمانت ،طلبکار است و در قبال وی ضمانت شده است . وثیقه گذار برای دادگاه مضمون عنه :شخصی که در ضمانت، مدیون اصلی است؛ و ضامن (سند گذار و وثیقه گذار) برای وی ضمانت نموده و مسئول پرداخت بدهی وی می باشد. مضمون به : بدهی یا مالی که ضامن برای پرداخت آن در قبال طلبکار ضمانت کرده است . مانند سند گذار و وثیقه گذار با گذاشتن سند ملکی برای متهم ضمانت کرده است. ضمانت به معنای کفالت تعریف قانونی کفالت: قانونگذار در ماده هفتصد و سی و چهارقانون مدنی کفالت را اینگونه تعریف کرده  است : در کفالت ،شخص در مقابل شخص دیگر ضمانت میکند که شخص ثالثی را که در قرار تامین کیفری،  متهم می باشد حاضر کند. ماده 684 تا 723 قانون مدنی به موضوع ضمانت پرداخته است که در ادامه شرح داده شده است. وثیقه گذار برای دادگاه ماده ششصد و هشتاد و چهار قانون مدنی قانونگذار ضمانت را اینگونه تعریف کرده است: ضمانت به این معناست که شخص، بدهی که برگردن دیگری است برعهده بگیرد . ضمانت به معنی اینکه نسبت به مال تعهد کرده است که اگر شخص مال را پرداخت نکرد، مسئول پرداخت مال شخص، ضامن است . در این موضوع میتواند سند گذار و وثیقه گذار باشد. ماده ششصد و هشتادو پنج قانون مدنی براساس این ماده از قانون مدنی در ضمانت رضایت بدهکار شرط نیست ،زیرا بر طبق قانون ، مضمون له مالک مالی است که برگردن بدهکار است؛ و براساس ماده سی قانون مدنی هر شخص مالک مال خود می باشدو میتواند هرگونه تصرف در مال خود داشته باشد. ماده ششصدو هشتادو نه قانون مدنی (ضمانت) -اگر چند شخص ضمانت فردی را متعهد شوند، طلبکار میتواند ضمانت هر کدام را با اختیار خود انتخاب کند. ماده ششصد و نودو پنج قانون مدنی -لازم نیست ضامن شخص طلبکار یا بدهکار را دقیقا  بشناسد. تاثیر ضمانت بر طلبکار ماده ششصدو نودو هشت قانون مدنی -زمانیکه شخص ضمانت مدیون اصلی را قبول کرد ،دینی که بر گردن بدهکار است مبرا میشود و ضامن به طلبکار بدهکار است ،زیرا بدهی مدیون را در قبال طلبکار تعهد نموده است . سند گذار برای دادگاه ماده ششصد و نود و نه قانون مدنی -معلق بودن ضمانت باطل است یعنی شخص ضمانت کند که اگر بدهکار بدهی را نداد ،من متعهد به پرداخت هستم بلکه با ضمانت، تعهدبدهی به گردن وی است. اما در مورد تادیه بدهی میتواند ضمانت کند که اگر مدیون پرداخت نکرد، متعهد است . سند گذار و وثیقه گذار ماده هفتصد و دو قانون مدنی اگر در ضمانت مدت تعیین شده باشد، طلبکار نمیتواند قبل از سررسید زمان طلب، بدهی مدیون را از ضامن بخواهد، حتی اگر دین و بدهی مدیون حال باشد. سند گذار برای دادگاه ماده هفتصد و سه قانون مدنی در صورتیکه ضامن ضمانت حال نسبت به طلب طلبکار نماید، طلبکار میتواند دین خود را از ضامن  بخواهد، حتی اگر بدهی مدیون موجل باشد. ماده هفتصد و چهار قانون مدنی در صورتیکه نوع ضمانت در تعهد ذکر نشده باشد، قانون آن را حال در نظر گرفته است مگر براساس دلیل و مدارک ضمانت موجل باشد. ماده هفتصد و پنج قانون مدنی در ضمانت موجل زمانیکه شخص ضامن فوت کند دین مدیون حال میشود. وثیقه گذار برای دادگاه ماده هفتصد و هفت قانون مدنی در صورتیکه طلبکار از طلب خود از مدیون اصلی بگذرد ضامن مبرا نمیشود مگردر صورتیکه طلبکار از اصل بدهی را بخشیده باشد. تاثیر ضمانت بر بدهکار ماده هفتصد و نه قانون مدنی شخصی که ضمانت مدیون را برعهده گرفته است نمیتواند به مدیون مراجعه کند مگر بعد از اینکه بدهی مدیون را پرداخت کرده باشد. اما در خصوص التزام تادیه بدهی میتواند به بدهکار مراجعه نماید. ماده هفتصد و ده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار رضایت دهد ضامن ضمانت تعهد بدهی مدیون را به شخص دیگر بسپارد حق ندارد به مدیون مراجعه کند. ماده هفتصد و یازده قانون مدنی در صورتیکه ضامن بدهی مدیون را به طلبکار پرداخت کند و مدیون آن را به ضامن پرداخت نماید ضامن نمیتواند به طلبکار مراجعه کند و باید به مدیون اصلی مراجعه نماید و مدیون آنچه از طلبکار گرفته است به وی برگرداند. وثیقه گذار برای دادگاه ماده هفتصد و دوازده قانون مدنی در صورتیکه ضامن از ورثه طلبکار باشد، بعد از فوت طلبکار میتواند به مدیون اصلی (بدهکار) مراجعه نماید. سند گذار و وثیقه گذار ماده هفتصدو سیزده قانون مدنی در صورتیکه ضامن طلب طلبکار را کمتر از طلبش پرداخت کند،نمیتواند مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده است، از مدیون طلب کند، حتی اگر با میل طلبکار کمتر از طلب داده باشد. وثیقه گذار برای دادگاه ماده هفتصدو چهارده قانون مدنی در صورتیکه ضامن مبلغی بیستر از دین طلبکار به وی پرداخت کند، نمیتواند برای پرداخت مبلغ بیشتربه مدیون مراجعه کند مگر اینکه مدیون به وی اجازه پرداخت بیشتر از مبلغ بدهی را داده باشد. ماده هفتصدو پانزده قانون مدنی در صورتیکه بدهی مدت دار باشد و ضامن قبل از سررسید دین آن را پرداخت کند، تا زمان سررسید بدهی و یا حال شدن دین حق مراجعه به  مدیون را ندارد. ماده هفتصدو شانزده قانون مدنی اگر بدهی مدیون حال باشد  ضامن هر وقت بخواهد میتواند آن را پرداخت کند و به مدیون مراجعه نماید حتی اگر ضمانت دارای زمان باشد و سررسید آن نرسیده باشد. سند گذار و وثیقه گذار ماده هفتصدو هفده قانون مدنی در صورتیکه مدیون اصلی بدهی را پرداخت کند، ضامن دیگر دینی ندارد حتی اگر ضامن به مدیون اجازه پرداخت ندهد. ماده هفتصد و هجده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار دین و بدهی را به ضامن ببخشد هم ضامن و هم مدیون مبرا میشوند. سندگذار برای دادگاه ماده هفتصد و نوزده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار بدهی را به ضامن ببخشد یا شخص دیگر بدهی مدیون را پرداخت کند، ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند. تاثیر ضامنین بر یکدیگر ماده هفتصدو بیست ویک قانون مدنی در صورتیکه چندشخص ضمانت مدیون را برعهده بگیرند و هرکدام ضمانت بخشی از بدهی را تعهد کرده باشند، طلبکار نمیتواند برای کل بدهی به هریک از ضامن ها مراجعه کنند، بلکه طلبکار فقط میتواند به مبلغ سهم ضمانت ضامن از ضامن درخواست طلب خود را نماید. اگر یکی از ضامنین کل بدهی را پرداخت کند ،میتواند به اندازه ضمانت ضامنین به ضامنینی که اجازه دادن کل طلب را به وی داده اند، به آنها مراجعه کند. سندگذار و وثیقه گذار ماده هفتصد و بیست و دو قانون مدنی در ضمانت ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند و باید به شخصی که ضمانت وی را قبول کرده است مراجعه نماید؛ و هر ضامنی حق رجوع به شخصی که ضمانت وی را نموده است کند تا به  بدهکار اصلی برسد. در این مقاله کلیه نکات مهم قانونی در مورد موضوع ضمانت که وثیقه گذار یا سند گذار نسبت به آن تعهد مینمایند بیان شده است تا سند گذار و وثیقه گذار با علم به قانون ضمانت در قرار تامین کیفری ضمانت متهم را بپذیرد. سند گذار برای دادگاه وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مجموعه تخصصی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هراقدام قانونی در مورد تهیه سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی  خود را در تمام ساعات شبانه روزبا مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم . سندگذار برای دادگاه کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی آساک : تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل از پل صدر روبروی پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی سندگذار برای دادگاه

جزئیات
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

20 فروردین1399

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت ؛ اگر آشنایی اجمالی و مختصری با فعالیت های عمرانی و مهندسی داشته باشید یا در این حوزه مشغول به فعالیت باشید ، یقینا کلمه صورت وضعیت را شنیده اید ، اما ممکن است اطلاعات دقیق و صحیحی در این مورد نداشته باشید و ابهامات زیادی در این خصوص برایتان به وجود آمده باشد . می توان گفت در بسیاری از موارد ، حتی افرادی که با سابقه طولانی و تجربه زیاد مشغول کار در پروژه های عمرانی و مهندسی هستند معنا و مفهوم صحیح و دقیقی از صورت وضعیت را نمی دانند . پس پیشنهاد می شود این مقاله را با دقت دنبال و مطالعه کنید . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت چیست ؟ همانگونه که از کلمه ی صورت وضعیت مشخص است ، صورت یا فهرستی از وضعیت پروژه و مجموعه خدمات انجام شده در پروژه می باشد. این فهرست شامل مواردی از قبیل : مصالح ، مواد تهیه شده ، حمل مواد و مصالح ، هزینه ساخت مواد، ترکیب مواد و ... می باشد . صورت وضعیت ها شامل مشخصاتی از پروژه یا قرارداد به همراه هزینه های ریالی آنطبق فهرست بهای مربوط به پروژه از زمان انعقاد قرارداد می باشد . در واقع صورت وضعیت ، سندی می باشد که بر اساس آن گزارش مالی از وضعیت و عملکرد عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای قرار داد یا مفاد پیمان فی ما بین کار فرما و پیمانکار ارائه می شود . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر: تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید . بنابراین مقصود پیمانکار از تنظیم صورت وضعیت ، ارائه گزارشات مالی پروژه و خدمات صورت گرفته بر اساس قرار داد منعقده با کار فرما می باشد که بر طبق آن درخواست پرداخت مبلغ به پیمانکار نیز ذکر می شود . به بیان ساده تر ، شخصی که پیمانکار یک پروژه عمرانی می باشد ، در پایان هر ماه فعالیت های عمرانی نظیر بتن ریزی ، حمل مواد و مصالح و .... انجام می دهد که هر یک از این موارد هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی از قبیل دستمزد کارگران ، خرید وسایل و مصالح مورد نیاز ، بیمه کارگران و .... برای پیمانکار دارد . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت این هزینه ها به صورت ماهانه توسط پیمانکار لیست می شوند و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان ، که در بالا ذکر شد ، جهت بررسی به مهندس ناظر تحویل داده می شود تا پس از تایید ، جهت پرداخت هزینه ها به کار فرما ارائه شود . کارفرما پس از بررسی و مطابقت کار انجام شده با مبلغ مورد درخواست پیمانکار هزینه های مورد نظر را به حساب پیمانکار واریز می نماید . با توجه به وجود انواع قرار داد ها و پروژه های عمرانی و مهندسی ، صورت وضعیت به شکل و در قالب های متفاوتی تنظیم می شود . صورت وضعیت می تواند صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی باشد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها خواهیم پرداخت . صورت وضعیت موقت همان طور که بیان شد ، پیمانکار در آخر هر ماه میزان خدمات و فعالیت های انجام شده را محاسبه کرده و در قالب صورت وضعیت به مهندس ناظر تقدیم می نماید تا پس از بررسی به کار فرما تسلیم شود . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت موقت ، سندی است که توسط پیمان کار به صورت ماهانه در ضمن کار تنظیم می شود ، هزینه های مورد مطالبه در صورت وضعیت موقت ، جنبه ی علی الحساب دارد و هزینه های واقعی ، در صورت وضعیت قطعی معلوم می شود . به این مبحث در ماده 37 شرایط عمومی پیمان نیز اشاره شده است . طبق این ماده :" مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آن ها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز این ها ، در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می شود." بنابر این از جمله مهم ترین وظایف پیمان کار تهیه و تنظیم صورت وضعیت موقت است چرا که برای پرداخت به موقع هزینه ها توسط کار فرما ، بهتر است پیمانکار ماهانه صورت وضعیت را به کار فرما تحویل دهد . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت قطعی : این صورت وضعیت به محض تحویل موقت پروژه و کلیه کارها ، توسط پیمانکار به کار فرما انجام می گیرد ، بدین ترتیب پیمانکار در انتهای کار ، حداکثر ظرف مدت یک ماه صورت وضعیت قطعی عملیات انجام شده را مطابق قرارداد جهت بررسی به مهندس ناظر تحویل می دهد . صورت ارقامی که در صورت وضعیت قطعی آورده می شود: به تنهایی قاطع است و منبع تسویه حساب قطعی پیمانکار خواهد بود . در صورت اختلاف بین مقادیر صورت وضعیت موقت با مقادیر و ارقام صورت وضعیت قطعی ملاک پرداخت ، صورت وضعیت قطعی خواهد بود، بدین جهت در تنظیم صورت وضعیت قطعی باید دقت کافی صورت گیرد . لازم به ذکر است ، ماده 40 شرایط عمومی پیمان به مفهوم و نحوه تنظیم صورت وضعیت قطعی پرداخته است ، بر اساس این ماده :پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون منظور مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کار فرما ارسال می نماید . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت کار فرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت: دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام می دارد . در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده ،برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تایید کارفرما مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد . در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلا امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کار فرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلا امضا نکرده است و نسبت به نظر کار فرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یک جا به اطلاع کار فرما می رساند در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود . پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان (حل اختلاف) اقدام نماید . انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت با توجه به ماده فوق الذکر به طور خلاصه باید گفت: بعد از تحویل موقت پروژه یا کار ، پیمانکار اقدام به تنظیم صورت وضعیت موقت بدون تجهیزات و مصالح پای کار می نماید و سپس مشاور و کار فرما این مورد را رسیدگی می کنند . ظرف یک ماه پس از تحویل موقت ، پیمانکار صورت وضعیت قطعی را مطابق ماده فوق تنظیم و تهیه و برای اقدامات قطعی بعدی به مهندس مشاور تحویل می دهد . نحوه تنظیم صورت وضعیت : برای تنظیم صورت وضعیت دقیق ، کامل و منظم ، توجه به چند نکته مهم حائز اهمیت است از جمله : - تهیه صورت وضعیت با توجه به اسناد و مدارک قرارداد یا مفاد پیمان - تنظیم مطابق با فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی - تنظیم و تهیه به صورت ماهانه - دقیق ، مجلد و بدون خط خوردگی باشد . - تهیه با استفاده از نرم افزار ها و به صورت رایانه ای - مطابق با فرم های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. صورت وضعیت در چه صورت مورد قبول دادگاه است ؟ هدف اصلی قانون دست یابی و اجرای عدالت است ، به همین منظور در حال حاضر گرایش قرار داد های منعقده بین افراد به سوی عدالت می باشد و در صورت اختلاف در قرار داد ها حل این اختلافات ضروری می باشد . از مواردی که ممکن است باعث بروز اختلاف بین پیمانکار و کار فرما شود ، صورت وضعیت های تنظیم شده توسط پیمانکار است که بر اساس آن کار فرما موظف به پرداخت هزینه ها و مطالبات پیمانکار می باشد . صورت وضعیت تهیه شده توسط پیمانکار ، در صورتی که مطابق شرایط عمومی پیمان و یا تراضی طرفین تنظیم شده باشد مورد قبول و قابل استناد در دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد. شایان ذکر است ثبت این موارد در دفاتر اسناد رسمی باعث می شود تا هم از قدرت و مزیت های اسناد رسمی برخوردار باشد و هم بدون نگرانی از انکار طرف مقابل بتوان در دادگاه بدان استناد کرد چرا که در دادگاه اصل بر صحت و اعتبار بالای اسناد رسمی می باشد و اثبات خلاف آن مشکل می باشد . شماره همراه :09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت صورت وضعیت موقت

جزئیات
مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین

19 فروردین1399

مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی آنلاین ؛ یکی از مزیت های دفتر وکلای حقوقی این است که امروزه به واسطه اینترنت و تماس از راه دور، این امکان را فراهم کرده اند که افرادی که به مشاوره نیاز دارند بتوانند به صورت آنلاین و از راه دور مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایند. مشاوره آنلاین به این شکل است که ابتدا فردی که به مشاوره نیاز دارد با دفتر وکیل تماس می گیرد و از مشاوران آن دفتر می خواهد که به او مشاوره آنلاین ارائه دهند. مشاوره حقوقی آنلاین یا از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت وکیل به سایت وکیل مورد نظر انجام خواهد شد و یا به صورت تلفنی و گفتگو با مشاوران دفتر وکالت انجام خواهد گرفت. اکثر مشاوره های آنلاین و از راه دور به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرند و افراد برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهند داشت. موارد زیادی وجود دارد که ممکن است برای حل آن نیاز به مشاوره گرفتن از یک وکیل ک اردان و مجرب داشته باشید. در ادامه قصد داریم به توضیحاتی در باره این موارد بپردازیم، باما همراه باشید. خیانت در امانت یکی از جرایمی که در سالهای اخیر بیشترین میزان مراجعه به وکلال و اخذ مشاوره حقوقی آنلاین را داشته است جرم خیانت در امانت است. فرد خیانت دیده و شاکی می تواند در دادگاه از فردی که به مال و امانت او خیانت کرده است شکایت کند. خیانت در امانت در واقع به این معنی است که شخصی مالی را نزد فردی که به او اعتماد کامل دارد می گذارد و از او می خواهد که به خوبی از آن نگهداری نماید. ولی فرد ضرر و زیانی به مال وارد می کند و در واقع مرتکب جرم خیانت در امانت می شود. مال به امانت گذاشته شده می تواند هر چیزی باشد؛ مثل چک و سفته، وسیله قیمتی و خانه یا زمین که فرد خیانت کننده در واقع با زیان رساندن به آن ها در امانتی که نزد او گذاشته شده است خیانت می کند و مرتکب جرم می شود. اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که از وقوع چنین اتفاقی ضرر دیده اید و شکایت دارید می توانید با اخذ مشاوره حقوقی آنلاین از وکیل دادگستری به راحتی با مشاوره آنلاین حقوقی مشکل خود را مطرح کنید و خسارت های وارد شده به مالتان را از فرد متهم دریافت نمایید، به شما پیشنهاد می کنیم که از یک وکیل کاردان و متخصص در این زمینه، مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید تا بتوانید سریع تر به مطالبات خود برسید. طلاق به درخواست زن همه می دانیم که آمار طلاق در کشور رو به فزونی می رود و درمیان دعاوی خانودادگی بیشترین دعوای مطرح شده طلاق و این در خواست طلاق هم بیشتر از جانب بانوان بوده است. بانوان بسیاری وجود دارند که با وجود مشکلات بسیار در خانواده اما به دلیل عدم دسترسی به وکیل: نمی توانند حقوق خود را مطالبه کنند. این مشکلات بر روی هم جمع شده و به یکباره منجر به جدایی می شود. تیم حقوقی ما سعی دارد تا با همراه مشاوره حقوقی آنلاین ضمن کاستن از هزینه های شما بتواند حتی از راه دور هم خدمات حقوقی به شما ارائه دهد. یکی از مواردی که  امروزه پرونده های زیادی را در دادگاه به خود اختصاص داده است طلاق می باشد. طلاق به در خواست زن دارای شرایط خاص خودش می باشد؛ و زن نمی تواند به سادگی از دادگاه در درخواست طلاق داشته باشد.زن برای ارائه دادخواست طلاق از دادگاه می بایست یکی از دلایل زیر را داشته باشد: • اعتیاد همسر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی • مجهول المکان بودن همسر • ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی • خیانت همسر و دارا بودن روابط نامشروع از طرف شوهر که در صورت دارا بودن یکی از موارد بالا زن این امکان را خواهد داشت: که در دادگاه دادخواست طلاق بدهد. برای طلاق از طرف زن نیز مشاوره آنلاین حقوقی لازم و ضروری می باشد و بهتر است قبل از مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق، از مشاوره آنلاین استفاده کرده تا نتایج بهتری در دادگاه حاصل شود. مطالبه چک شکایات مربوط به چک یکی از شکایاتی است که امروزه تعداد زیادی پرونده را در دادگاه ها به خود اختصاص داده است. چکی که در قبال ارایه خدمات یا فروش کالا به دست افراد می رسد ممکن است دارای مشکلاتی باشد که همین مشکلات باعث شوند فرد به دادگاه مراجعه کرده و از فرد صادر کننده چک شکایت کند. چک برگشتی، چکی که صادر کننده آن قبل از پاس شدنش فوت می کند و چکی که صادر کننده آن ورشکست شده است از جمله چک هایی هستند؛ که شخص دارنده چک را مجبور می کنند که از صادر کننده ان ها شکایت کند تا بتواند طلب خود را به وصول برساند. همانطور که همه ما می دانیم چک مبحث پیچیده ای دارد و شکایت و طلب وصول به سادگی ممکن نیست. برای طلب وصول چک باید اطلاعات حقوقی کاملی داشت که بهتر است قبل از انجام هر کاری از یک مشاوره حقوقی آنلاین استفاده شود تا نتیجه بهتری حاصل گردد. شرب خمر استفاده از مشروبات و هرچیزی که به آن ها مربوط شود جرم است و طبق ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد. امروزه افرادبسیار زیادی در جامعه به فروش مشروب مشغول هستند که بلافاصله پس از متوجه شدن نیروی انتظامی آن ها دستگیر شده و مجازات می شوند. اما مصرف مشروبات الکلی نیز جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. برای کسب اطللاعات حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی آنلاین در این زمینه می توانید با شماره های موجود درسایت تماس گرفته و ضمن أخذ راهنمایی با  وکیل متخصص جرایم کیفری ارتباط برقرار کنید و  مشاوره آنلاین حقوقی بگیرید. اگر فردی از مشروبات الکلی استفاده کند چه یک قطره و چه صد قطره حتی اگر مست هم نشود بازهم محکوم شده و مجازات خواهد شد. اگر فرد در حالت مستی به دیگران آسیب برساند و باعث رسیدن ضرر و زیانی به مال دیگران شود، فرد خسارت دیده این امکان را خواهد داشت که با مراجعه به دادگاه از فرد مصرف کننده مشروب شکایت کرده و او را محکوم نماید. برای شکایت از افراد فروشنده مشروبات و افراد مصرف کننده بهتر است قبل از اقدام برای هرکاری از یک وکیل کاردان و مجرب بخواهید که به شما مشاوره حقوقی آنلاین ارایه دهد و اطلاعات کامل را در اختیارتان بگذارد تا بتواند نتیجه موفق تری را برای پرونده خود در دادگاه رقم بزنید. مزایای استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین چیست؟ در وضعیت امروزی و نظر به مشکلات شخص و همچنین نداشتن فرصت کافی برای رجوع به دفتر وکالت می تواند یک خدمات فوق العاده به حساب آید. مطمئن هستم تا الان به مزایای بسیار مشاوره حقوقی آنلاین پی برده اید. یکی از این مزایا این است که در بعضی از دفاتر وکلا مشاوره حقوقی آنلاین به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد و یا اگرهم مبلغی بابت آن دریافت شود، میزان مبلغ نسبت به راهنمایی بسیار کم خواهد بود و فرد می تواند با پرداخت هزینه بسیار کم به نتیجه بهتر پرونده خود در دادگاه کمک نماید. یکی دیگر از مزایای مشاوره حقوقی آنلاین این است که شما هر کجای ایران که باشید می توانید از طریق اینترنت و از راه دور از وکیل مورد نظر خود راهنمایی بگیرید. از مزایای دیگر مشاوره حقوقی آنلاین می تواند به اطلاعات ارائه شده توسط وکیل یا مشاوران دفاتر حقوقی اشاره نمود. دریافت مشاوره آنلاین حقوقی در واقع اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با استفاده از این اطلاعات نتیجه پرونده را به نفع خودتان تغییر دهید. آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر، ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. شما می‌توانید تمامی سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تماس بگیرید