نمونه درخواست خاتمه پیمان

نمونه درخواست خاتمه پیمان

4 اردیبهشت1399
نمونه درخواست خاتمه پیمان

نمونه درخواست خاتمه پیمان

نمونه درخواست خاتمه پیمان؛ درخواست خاتمه پیمان یکی از مواردی است که در قراردادهای پیمانکاری ازطرف کارفرما و پیمانکارمطرح میشود.
در درخواست خاتمه پیمان، کارفرما قرارداد پیمانکاری را بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد بر اساس مصلحت و دلایل دیگر خاتمه میدهد.

در این مقاله به سوالات ذیل در مورد درخواست خاتمه پیمان پاسخ داده شده است.
 • درخواست خاتمه پیمان از طرف چه کسی مطرح میشود؟
 • چه عواملی باعث مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان ازطرف کارفرما میشود؟
 • چه اقداماتی از طرف پیمانکار و کارفرما در زمان درخواست خاتمه پیمان انجام میشود؟
 • مفاد قانونی در مورد درخواست خاتمه پیمان در شرایط عمومی چیست؟

درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما

براساس شرایط عمومی پیمان، درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری، زمانی مطرح میشود که پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان مقصر است .
 
براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛
در صورتیکه موارد بندهای این ماده از طرف پیمانکار اجرا نشود، درخواست فسخ قرارداد پیمان از طرف کارفرما مطرح میشود. همچنین کارفرما میتواند براساس مصلحت درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند.

براساس بند (ج) ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان؛ در خصوص تحویل موقت اجرای عملیات موضوع پیمان:

در صورتیکه عملیات موضوع پیمان تا صد و بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان اجرا شود؛
و کارهای انجام شده را نتوان بهره برداری نمود؛ و پیمانکار ادامه کار را انجام ندهد؛
براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان کارفرما درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند.

 

 اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان؛

در صورتیکه؛ ممنوعیت قانونی مانند تغییرات در دردستگاه اجرایی کارفرما به جود آید؛
و مانع قانونی در اجرای عملیات موضوع پیمان واقع شود؛
کارفرما میتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند.

 

درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمان منعقد میشود،
 • در صورتیکه موارد ذیل در اجرای عملیات پیمان به وجود آید، پیمانکارمیتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند.
 • در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان، مبلغ قرارداد پیمانکاری به میزان بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان، زیاد یا کم شود، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را به کارفرما مطرح کند.
 • در صورتیکه کارفرما براساس ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان زمین محل کارگاه را براساس زمان تعیین شده درقرارداد پیمان به پیمانکار تحویل ندهد، پیمانکار درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند.
بر اساس بند (ج ) ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان؛
 • در صورتی که حوادث قهری باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری می باشد،
  کارفرما ادامه اجرای عملیات پیمان را بعد از
  رفع حوادث قهری ضروری نداند؛
  و یا حوادث قهری بیشتر از شش ماه طول بکشد،
  پیمانکار میتواند براساس ماده چهل وهشت شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح کند.

 • در صورتیکه؛ تعلیق قرارداد پیمانکاری را بیشتر از سه ماه ادامه دهد.
  پیمانکار با تعلیق بیشتر از سه ماه موافقت نکند،
  کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند.

 • درصورتیکه کارفرما براساس قرارداد پیمانکاری تعهدات خود را در قبال پیمانکارانجام ندهد،
  پیمانکار براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند.

نمونه درخواست خاتمه پیمان
 

اقدامات پیمانکار بعد از درخواست خاتمه پیمان

پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را که تمام شده یا تمام نشده است را؛ به صورت قطعی و موقت به کارفرما تحویل دهد.
پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد.
پیمانکار باید صورت وضعیت کارهای اجرایی انجام شده درموضوع عملیات پیمان را بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری به کارفرما تحویل دهد.
پیمانکار باید در مورد مصالح و تجهیزات و ماشین الات موجود در کارگاه یا سفارش داده شده بعد از خاتمه قرارداد پیمانکاری تصمیم گیری کند.
پیمانکار بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما؛ باید کلیه قراردادهایی که با پیمانکار فرعی و دست دوم در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد را فسخ کند.
پیمانکار باید محوطه کارگاه عملیات موضوع پیمان را از کلیه مصالح و تجهیزات اضافی کارگاه؛ بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری خالی کند.
پیمانکار بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری باید کلیه نقشه ها و قراردادهایی که با پیمانکاران فرعی منعقد شده است و کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. 
پیمانکار باید کلیه صورت وضعیت های کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را؛ بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری تهیه و تحویل کارفرما دهد.
 
اقدامات کارفرما بعد از درخواست خاتمه پیمان
 
کارفرما باید کلیه ساختمان های مربوط به محوطه کارگاه موضوع عملیات پیمان را؛ بعد از درخواست خاتمه پیمان در اختیار بگیرد.
بعد از مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما؛ کلیه ضمانت نامه های پیمانکار باید آزاد شود.
نمونه درخواست خاتمه پیمان

 
کارفرما بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه  
قرارداد پیمان باید کلیه مطالبات پیمانکاران فرعی و دست دوم  از طلب پیمانکار پرداخت شود.
بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمان براساس ماده چهل و یک شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان را قطعی تحویل میگیرد.
بعد از درخواست خاتمه پیمان بر اساس ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهایی که تمام شده است را موقتا تحویل میگیرد.
در صورتیکه در تحویل قطعی کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان عیبی وجود داشته باشد پیمانکار باید عیب را رفع نماید.
اگر پیمانکار از کار ناتمام رفع نقص نکند کارفرما براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان نقص را برطرف میکند.


براساس ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان بند (د)،

اگر مهندس مشاور در اجرای عملیات موضوع پیمان تشخیص دهد که  اجرای عملیات پیمان  براساس نقشه ها و مشخصات فنی صورت نگرفته است به پیمانکار اخطار میدهد که نواقص را رفع کند.
 
در صورتیکه پیمانکار در فرصت تعیین شده نواقص کار را رفع نکند؛ 

کارفرما هزینه های رفع نقص اجرای عملیات موضوع پیمان؛

بعلاوه پانزده درصد را از طلب پیمانکار کم می کند.
در صورتیکه پیمانکار نقص اجرای عملیات پیمان را برطرف نکند؛
کارفرما براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛

میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
 پیمانکار در قبال شخص ثالث در قرارداد پیمانکاری تعهداتی دارد؛ که مربوط به اجرای عملیات موضوع  پیمان است و با مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان؛ کارفرما باید خسارت و طلب اشخاص ثالث را که در اجرای عملیات پیمان دخیل بودند ازمطالبات پیمانکار پرداخت کند. 
پیمانکار سه ماه فرصت دارد؛ که مصالح و تجهیزات و ماشین الات را که در کارگاه هستند؛ از زمانیکه کارفرما به وی ابلاغ نموده است از کارگاه خارج نماید، اگر پیمانکار  آنها را از کارگاه خارج نکند؛ کارفرما با هزینه ای که به حساب بدهی پیمانکار میگذارد مصالح و تجهیزات را خارج میکند.
نمونه درخواست خاتمه پیمان

 
رای وحدت رویه 
رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که شرایط عمومی پیمان بر آنها حاکم است.
 • شماره رای وحدت رویه : 9209970224400026
 • مورخ:1392-01-17(هفده فروردین سال 1392)
 • رای:شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
براساس رای وحدت رویه فوق الذکر مرجع صالح رسیدگی به حل اختلافات در مورد اجرا و تفسیر شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی نظارت و راهبردی رئیس جمهوری است.
قبل از رسیدگی موضوع اختلاف توسط شورای عالی فنی ،دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات را در این مورد ندارد.

 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
              با موضوع قرارداد
اگر انجام تعهدات طرفین قرارداد در قبال انجام شدن تعهدات طرف دیگر قرارداد باشد و برای دادگاه محرز شود که علیرغم اینکه خواهان برای انجام تعهدات در قرارداد آمادگی دارد و خوانده از انجام تعهد خود امتناع کند دادگاه میتواند رای بر ملزم کردن خوانده به انجام تعهد در قبال خواهان را صادر کند و لازم نیست دادخواست متقابل مطرح کند.
نمونه درخواست خاتمه پیمان

 
وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری
اگر پیمانکاری هستید که:
 • در اجرای عملیات موضوع پیمان؛
 • در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان؛
 • مفاد شرایط عمومی پیمان؛ 
 • شرایط خصوصی پیمان؛
دچارمشکل با کارفرما شده اید؛ یا درخصوص موضوعات:
 • در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری؛ 
 • درخواست خاتمه پیمان؛
 • تعلیق در قرارداد پیمانکاری؛
نیاز به مشاوره تخصصی دارید ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم .
 
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید