تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری

24 فروردین1399
تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری؛ یکی از موضوعات چالش برانگیز درپروژه های قرارداد پیمان مدیریت می باشد. در تعلیق قرارداد مدیریت پیمان، بیشتر اجرای عملیات پیمان دچارمشکل و تعارض شده و باعث تعلیق کار میشود. 
سازمان برنامه و بودجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد مدیریت پیمان دولتی در شرایط عمومی پیمان، تعلیق قرارداد مدیریت پیمان را بیان نموده است. .سوالی که در تعلیق قرارداد مدیریت پیمان مطرح میشود این است که تعلیق قرارداد از طرف چه کسی صورت میگیرد.؟
سوالاتی که در ادامه به آن جواب داده شده است شامل موارد ذیل است :
-مفاد قانونی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در شرایط عمومی پیمان چیست؟
-تعلیق قرارداد مدیریت پیمان از طرف کارفرما چگونه اعمال میشود؟
-تعلیق قرارداد مدیریت پیمان از طرف پیمانکارچگونه اعمال میشود؟
-تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چه اثراتی بر پیمان مدیریت  دارد؟
-شرایط تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چیست؟
-تعلیق قرارداد مدیریت پیمان چه هزینه هایی ایجاد میکند.؟

تعلیق قرارداد پیمانکاری چیست ؟

به معنی این است که اجرای عملیات پیمان به دلیل امری متوقف شده است .
در تعلیق قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات پیمان مدیریت بنا به دلایلی متوقف و باعث تعطیلی کار میشود.
راهکارهایی برای پایان دادان به اجرای عملیات پیمان پیش بینی شده است. و میتواند از طرف کارفرما یا پیمانکار یا شخص ثالث صورت بگیرد.
یکی از مواردی که باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود تعارض میباشد.
به این معنا که در اجرای عملیات پیمان ،شخص ثالث ادعای مالکیت زمین موضوع پیمان را مطرح میکند و عملیات اجرایی متوقف میشود.

تعلیق قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان

قانونگذار در مورد تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در شرایط عمومی پیمان در مواد چهل و سه و چهل و نه شرایط عمومی پیمان به آن اشاره کرده است .
معنی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در این دو ماده یکسان است، اما شرایطی که باعث محقق شدن تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود،با یکدیگر فرق دارد.
در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان، قانونگذار حوادث قهری مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار مانند کرونا درشرایط امروز جهان که بعنوان بیماری همه گیرمی باشد،میتواند باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان شود.
این عوامل قابل پیش بینی نیستند و کارفرما یا پیمانکار در به وجود آمدن شرایط تعلیق قرارداد پیمانکاری مقصر نیستند.
در نتیجه در قبال تعلیق تعهدی برای پرداخت خسارت های به وجود آمده ندارند.
تعلیق قرارداد پیمانکاری
اما در ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان در خصوص این که:  
کارفرما و پیمانکار یا شخص ثالث در محقق شدن تعلیق قرارداد پیمانکاری موثر بودند، قوانین و مقررات و تبصره هایی بیان شده است که در صورت تعلیق قرارداد پیمان مدیریت ،کارفرما یا پیمانکار براساس آن عمل کنند.
در صورتی که پیمانکار و کارفرما یا شخص ثالث به اختیار باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری شوند در قبال پیمان مدیریت،مسئول هستند و باید خسارت های وارد شده جبران شود.
تعهدات در تعلیق قرارداد پیمانکاری
در تعلیقدر پیمان مدیریت، پیمانکار و کارفرما تعهدات خود را انجام نمیدهند،اما این بدان معنی نیست که در زمان تعلیق قرارداد مدیریت پیمان کارفرما و پیمانکار وظیفه ای ندارند، بلکه در طول دوره تعلیق قرارداد پیمان دارای وظایفی هستند که برای آن ضمانت اجرایی تعیین شده است.
عوامل تعلیق قرارداد پیمانکاری 
تعلیق قهری قرارداد پیمانکاری 
1-براساس ماده بیست و شش شرایط عمومی پیمان:
در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات پیمان مدیریت، شی عتیقه یا آثار باستانی پیدا کند،باید  سریعا به
مهندس مشاور اطلاع دهدو کارفرما به دستگاه انتظامی اطلاع داده و در این مدت اجرای عملیات پیمان مدیریت متوقف میشود یا کارگاه موضوع پیمان تعطیل میشود.
در این شرایط قهری که قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست پیمانکارو کارفرما براساس مقررات  ماده 49 شرایط عمومی پیمان عمل میکنند.
2-براساس ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان :
در صورتیکه حادثه غیرقابل کنترل در اجرای عملیات پیمان مدیریت به وجود آید میتواند باعث تعطیلی موقتشود.
حوادثی مانند سیل ، زلزله و بیماریهای واگیردارمانند کرونا میتواند باعث توقف عملیات اجرایی پیمان شود.
در این صورت  کارفرما و پیمانکار مسئول خسارت های وارد شده به طرفین قرارداد پیمان مدیریت نیستند.
تعلیق قرارداد پیمانکاری به چه معناست؟
کارفرما و پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمانکاری 
براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان حوادث قهری مانند بیماری کرونا که امروزه کل جهان با آن درگیر هستند؛و باعث ایجاد خسارت اقتصادی کشورها شده است؛
میتواند باعث توقف عملیات پیمان مدیریت در قراردادهای پیمانکاری شود.کارفرما و پیمانکار
دارای وظایفی در دوره تعلیق قرارداد پیمانکاری هستند که متعهد به انجام آن هستند.
وظایف پیمانکار و کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری
پیمانکار باید از آن قسمت از کارهای اجرایی که انجام شده است در زمان تعلیق محافطت کند ،تا خسارت بیشتری به عملیات موضوع پیمان مدیریت وارد نشود.
پیمانکار موظف است که از تجهیزات و ماشین الات محافظت و به مکان امنی انتقال دهد.
در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات،خسارت وارد شود،اگر خسارت شامل بیمه بند ج ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان باشد، پیمانکار براساس همان ماده عمل میکند.
 
در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات خسارت وارد شود:
خسارت شامل بیمه بند ج ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان نباشد، مسئول جبران خسارت کارفرما می باشد.
خسارتهایی که به تجهیزات و ماشین الات پیمانکار وارد میشود ،براساس بند د ماده بیست و یک شرایط عمومی پیمان برعهده پیمانکار است .
در صورتیکه حادثه قهری بیشتر از 6 ماه ادامه داشته باشد،کارفرما موظف است که هزینه هایی که پیمانکار در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری کرده است را براساس بند (ب و ج) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل کند.
وظایف کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری
در صورتیکه کارفرما باعث تعلیق باشد،کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل میکند.
کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری دارای وظایفی است که درذیل شرح داده شده است .

تعلیق قرارداد پیمانکاری
کارفرما میتواند اجرای عملیات پیمان مدیریت را برای سه ماه تعلیق کند.
در صورتیکه کارفرما تعلیق قرارداد پیمانکاری را به پیمانکار ابلاغ نکند، پیمانکار میتواند:
تامین دلیل آورد و از شورای
حل اختلاف تقاضای کارشناس برای  بررسی و مستندسازی موضوع عملیات پیمان مدیریت را درخواست کند.
در صورتیکه تعلیق بیشتر از سه ماه باشد، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه پیمان را به کارفرما مطرح کند.
 
قانونگذار در بند الف از ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان:
این حق را به کارفرما داده است که برای یک بار به مدت سه ماه میتواند اعمال کند و در این حالت پیمانکار نمیتواند درخواست خاتمه قرارداد مدیریت پیمان را از کارفرما تقاضا کند.
کارفرما در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری باید هزینه هایی که در قرارداد پیمان مدیریت قید شده است را به پیمانکار پرداخت کند.
در صورتیکه مبلغ هزینه های بالاسری در قرارداد پیمان مدیریت قید نشده باشد ،با پیمانکار برای تعیین میزان آن توافق میشود.
در صورتیکه در قرارداد پیمان مدیریت ،میزان هزینه های بالاسری در مدت قرارداد تعیین نشده باشد،کارفرما موظف است که در هرماه برابر ده درصد کارکرد ماهانه را به پیمانکار پرداخت کند.
در صورتیکه تعلیق توسط کارفرما انجام شود،هزینه های بالاسری که به پیمانکار پرداخت میشود برابر ده درصد کارکرد متوسط ماهانه به تناسب میزان کاری که معلق شده است می باشد.
 
تبصره :در صورتیکه کارفرما تعلیق را:
در قرارداد پیمان مدیریت قبل از اجرای عملیات موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ کرده باشد کارفرما موظف است هشتاددرصد هزینه های تعلیق را به پیمانکار بپردازد.
براساس بند (ج) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان:
پیمانکاردر مورد ماشین الاتی که در مدت تعلیق از کارگاه بیرون میبرد کارفرما و پیمانکار توافق میکنند و پرداخت اجاره
ماشین الات در مدت تعلیق قرارداد مدیریت پیمان برعهده کارفرما است .
براساس بند (د )ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که تعلیق قرارداد پیمانکاری باید بیشتر ازسه ماه باشد:
به شرطی که پیمانکار موافقت کند کارفرما یک بار دیگر فرصت دارد برای مدت حداکثر 3ماه دیگرزمان را افزایش دهد. 
در صورتیکه پیمانکار با افزایش مدت زمان دوباره موافقت نکند، براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان میتواند قرارداد پیمان مدیریت را خاتمه دهد.

تعلیق قرارداد پیمانکاری
براساس بند ( ه ) ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان: 
شرایط اجرای عملیات پیمان مدیریت به زمان قبل از تعلیق برگردد،کارفرما برای شروع کار اجرای عملیات پیمان مدیریت برای پیمانکار فرصت در نظر گرفته وزمان شروع اجرای عملیات قرارداد مدیریت پیمان را به وی ابلاغ می نماید.  
وکیل قرارداد پیمانکاری
اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچار مشکل با کارفرما شده اید یا در خصوص موضوعات تمدید قرارداد پیمانکاری ، فسخ قرارداد پیمانکاری ، خاتمه قرارداد پیمان،یا تعلیق در قرارداد مدیریت پیمان نیاز به مشاوره تخصصی دارید از  مشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در پرونده های قرارداد پیمانکاری را در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روزحتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تادر کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم.
 
شماره همراه کارشناس حقوقی : 09381690900
آدرس: تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل از پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
تعلیق قرارداد پیمانکاری

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید