وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

7 فروردین1399
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ یکی از موارد قانونی است که قانونگذار آن را  حقی برای متهم یا شخص وثیقه گذار قرار داده است.  - وکیل اعتراض ضبط وثیقه- 
اعتراض به ضبط وثیقه نیاز به وکیل اعتراض ضبط وثیقه دارد که در این زمینه تسلط و تخصص کامل داشته باشد.

زمانیکه جرمی اتفاق میفتد،شخصی بعنوان متهم پرونده به دادگاه معرفی میشود. در این مرحله جرم ارتکابی در مورد متهم ثابت نشده است. 
در بیشتر پرونده های کیفری ،مرجع قضایی  برای اینکه در تمام مراحل تحقیقات و روند رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد ،
قرار تامین کیفری صادر میکند. وثیقه دادگاه در واقع همان صدور قرار وثیقه می باشد.
وثیقه برای دادگاه یکی از انواع قرار وثیقه است که در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه توسط مقام قضایی صادر میشود.
تامین وثیقه دادگاه برای آزادی زندانیان را به وکیل ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید.

 

موارد قرار وثیقه 

-اگر وثیه سند برای قرار وثیقه مبلغ نقدی باشد، به آن مبلغ ضمان ( وجه الضمان ) میگویند.
-وثیقه  برای دادگاه  را خود متهم یا شخص ثالثی میتواند به مرجع قضایی واگذار کند.
-وثیقه دادگاه تا زمانیکه رای صادر و حکم  توسط اجرای احکام  اجرایی نشود، در توقیف دادگاه است.
- زمانیکه در مرحله اجرای حکم ،متهم خود را معرفی کند،با اجرای حکم، وثیقه آزاد میشود.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه
فوت وثیقه گذار 
یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که در صورتیکه شخص وثیقه گذار قبل از اجرای حکم، فوت کند تکلیف وثیقه چه خواهد بود؟
-زمانیکه شخص وثیقه گذار فوت کند، تعهد وثیقه گذار منقضی شده و تعهد  به وراث وثیقه گذار  واگذار نمیشود.
- با فوت وثیقه گذار، وثیقه آزاد نمیشود و در صورتیکه متهم خود را معرفی نکند، وثیقه توسط مرجع قضایی ضبط میشود.
-بعد از ابلاغ احضاریه به متهم و ورثه ،وثیقه گذار بیست روز زمان دارد که متهم را معرفی کند و بعد از اتمام این تاریخ ،وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

مراحل وثیقه گذاری در دادگاه

-صادر کردن قرار وثیقه توسط مقام قضایی
-قرار وثیقه برای دادگاه به متهم پرونده ابلاغ میشود.
-خود متهم یا شخص ثالثی بعنوان وثیقه گذار، گذاشتن وثیقه دادگاه را به مرجع قضایی درخواست میکند.
-ارائه سند به دادگاه یا دادسرا 
-صدور قرار کارشناسی ملک وثیقه برای دادگاه 
-بررسی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری 
-امضا قبولی وثیقه گذار برای وثیقه دادگاه 
-سند ملک کارشناسی شده به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف فرستاده میشود.
-قرار بازداشت سند کارشناسی شده برای وثیقه دادگاه به شعبه فرستاده میشود.
- دستور آزادی زندانی صادر میشود.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

 

شرایط ضبط مبلغ کفالت وثیقه توسط دادگاه

-در صورتیکه متهم به مرجع قضایی احضار شود.
-در صورتیکه حضور متهم نیاز باشد.
-در صورتیکه احضاریه به متهم چه ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شده باشد.
-در صورتیکه متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود.
-در صورتیکه عدم حضور  متهم در مرجع قضایی موجه نباشد.
-در صورتیکه جلب متهم مقدور نباشد. 
- در صورتیکه به وثیقه گذار اخطار بیست روزه شده باشد.
-اخطار به وثیقه گذار باید قانونی ابلاغ شود.
-زمانیکه  وثیقه گذار نتواند متهم را معرفی کند.
-زمانیکه وثیقه گذار عذر موجه ندارد.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه
وثیقه گذار چه مسئولیتی در وثیقه برای دادگاه دارد؟
-اگر در روند رسیدگی، متهم حضور نیابد به وثیقه گذار کتبا ابلاغ  میشود که متهم را به مرجع قضایی معرفی کند.
-به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که در این مدت متهم را معرفی کند.
-وثیقه گذار در زمان تعیین شده متهم را معرفی  نکند، مبلغ وثیقه دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.
- در صورتیکه رای صادر شود و متهم خود را حاضر نکند ،خسارتی که به شاکی وارد شد از مبلغ وثیقه پرداخت میشود.
- وثیقه گذار از زمان ابلاغ دادستان در مورد ضبط وثیقه ده روزمهلت دارد که به دستور ضبط وثیقه در مرجع صالح قضایی اگر موارد ذیل رخ دهد، اعتراض کند.
- ثابت کند که متهم در زمان نیاز حاضر بوده است.
-ثابت کند که متهم برای حضور خود عذر مورد قبول داشته است.
-ثابت کند متهم قبل از زمان حضور فوت نموده است.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

 
مدارک لازم وثیقه برای دادگاه 
-ارائه سند مالکیت شش دانگ از عرصه و اعیان 
-مبلغ نقدی در حساب  دادگستری 
-ارائه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور
-کارت ملی وثیقه گذار 
- پرکردن فرم های مربوط به وثیقه دادگاه 
بازداشت متهم
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه
قانونگذار  در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است :
درصورتیکه برای متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر شود ،تا زمانیکه وثیقه برای دادگاه بگذارد در بازداشتگاه بسر میبرد.
متهم در این قانون از زمانیکه قرار وثیقه برای وی صادر شد، ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار و قبول نشدن وثیقه برای دادگاه اعتراض نماید.
"وکیل ضبط وثیقه"

 
هدف اصلی گروه حقوقی اساک این است که زندانیان بتوانند با تهیه وثیقه برا دادگاه آزاد شوند.
برای مساعدت خانواده زندانیان این زمینه فراهم شده است که بوسیله تماس تلفنی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی سوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل در زمینه مسائل حقوقی احقاق حق کنیم.
رفع مسئولیت  وثیقه گذار
 
قانونگذاردر  ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری  تصویب نموده است:
در هر مرحله ای از روند رسیدگی ،وثیقه گذار میتواند متهم را به مرجع قضایی معرفی و درخواست آزادی سند (وثیقه برای دادگاه) را از مقام قضایی مطرح کند. 
مرجع قضایی موظف است که در کمترین زمان ممکن دستور آزادی سند (وثیقه) را صادر کند.
قرار وثیقه چه زمانی صادر میشود.
قرار وثیقه زمانی از طرف مقام قضایی صادر میشود که خسارتی به شاکی وارد شده باشد و برای جبران خسارت و اینکه در تمام مراحل رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد صادر میشود.
در جرم غیرعمدی که بتوان خسارت وارد شده به شاکی را از طریق دیگر جبران کرد از همان روش استفاده میشود؛ مانند بیمه نامه در تصادفات

وکیل اعتراض ضبط وثیقه
درخواست قرار وثیقه برای دادگاه 
ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی 
باسلام 
احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقا / خانم ............ فرزند ........ به اتهام ..........به شماره پرونده کلاسه .......... توسط آن مقام قضایی محترم قرار وثیقه صادر شده است ، لذا اینجانب ..........فرزند ........ با تودیع وثیقه ملکی  خود به شماره فرعی..... از ....اصلی به پلاک ثبتی .......به آدرس ..............................به مبلغ .........ریال متعهد میگردم هرزمان که دادگاه متهم را احضار نماید ،وی را حاضر نمایم . در غیر اینصورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط میشود. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت شماره .......که شش دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد تقدیم می گردد. 
باتشکر و احترام
نام و نام خانوادگی وثیقه گذار
 
نمونه متن انصراف وثیقه گذار 
بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب.......
احتراما به استحضار میرساند اینجانب ............... وثیقه گذار.............. فرزند ............ به کدملی............... متهم به ................ به شماره پرونده  کلاسه ..................می باشم به دلایل شخصی  خواستار فروش ملک مسکونی مورد وثیقه می باشم و برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن آن دارم.از آنجاییکه متهم مذکور را نزد مقام قضایی حاضر و معرفی نمودم، براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تحویل و از خود رفع  مسئولیت کیفری کرده و برای فک وثیقه اقدام نمایید.
باتشکر
وثیقه گذار
"وکیل اعتراض به  ضبط وثیقه"

زمانیکه قاضی یا بازپرس به دلایل
قانونی و عدم حضور متهم،دستور ضبط وثیقه را صادر میکند اقدامات اجرایی برای ضبط ملک مورد وثیقه انجام میشود.
قانونگذار به متهم و وثیقه گذار این حق را داده است که به دستور ضبط وثیقه براساس موارد و دلایل ذیل اعتراض کنند.
  • در صورتیکه ادعا شود، در ضبط وثیقه و مبلغ کفالت شرایط و مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
  • در صورتیکه  متهم اثبات کند که در زمان قانونی تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شده است.
  • در صورتیکه متهم یا شخص سندگذار اثبات کند که حضور نیافتن متهم در زمان قانونی تعیین شده به دلیل عذر موجه بوده است .
  • در صورتیکه متهم یا سندگذار اثبات کند که بعد از ضبط وثیقه متهم دارای ناتوانی مالی است.
  • در صورتیکه سندگذار اثبات کند عدم حضور متهم در مرجع قضایی در مواقع ضروری بدلیل فوت متهم بوده است.
     
موارد رفع ضبط وثیقه 
بسیاری از مواقع در  مراحل اجرای ضبط وثیقه و پرداخت مبلغ کفالت حوادثی پیش میاید که باعث میشود وثیقه ضبط نشود
و عملیات اجرایی انجام نشود.موارد به شرح ذیل است:
-زمانیکه مبلغ بیمه، خسارت و زیان وارده به شخص متضرر( شاکی پرونده ) را تامین کند.
-زمانیکه سندگذار متهم را در زمان تعیین شده قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید.
-در صورتیکه یکی از دلایل اعتراض یه ضبط قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی قبول شود.
-در صورتیکه سندگذار یا متهم از زمان ابلاغ ضبط وثیقه در مدت 10 رورز تعیین شده قانونی قسمتی از مبلغ  قرار یا کل آن را به حساب دادگستری واریز نماید.
- زمانیکه سندگذار یا متهم قبل از صادر شدن دستور ضبط وثیقه  فوت کند ،مبلغ کفالت و وثیقه آزاد میشود.نکته مهم در این جا این است که اگر  تاریخ  دستور ضبط وثیقه قبل از تاریخ فوت باشد،عملیات اجرایی ضبط وثیقه انجام میشود.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه
وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک
گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به ضبط وثیقه با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.
آدرس :
خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

 
سوالات وثیقه برای دادگاه  
-در صورت تبرئه شدن متهم آیا برای آزادی وثیقه پیامک یا ابلاغیه برای وثیقه گذار میاد؟
خیر ابلاغیه ای ارسال نمیشود و باید در دادگاه یا دادسرا پیگیری شود.
-سندی را برای یکی از فامیلامون برای وثیقه دادگاه  گذاشتیم قرار بود سند جایگزین معرفی بشه اما از این کار امتناع میکند چه اقدامی میتوانم برای آزادی سند انجام بدم ؟
با معرفی و تحویل متهم به دادگاه میتوانید سند خود را آزاد نمایید.
وکیل اعتراض ضبط وثیقه
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

 

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید