وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه

20 اسفند1398
وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه 

وکیل اعتراض قرار وثیقه؛ یکی از موضوعاتی که در صدور قرار وثیقه برای متهم مطرح می باشد این است که :  -وکیل اعتراض قرار وثیقه
آیا میتوان به مبلغ و نوع قرار وثیقه که از طرف مرجع قضایی صادر میشود اعتراض نمود؟
آیا قانونگذار در این مورد  مفاد قانونی تصویب کرده است و در صورت اعتراض به قرار  وثیقه چه مرجعی صلاحیت اعتراض به قرار وثیقه را دارد؟

وکیل اعتراض وثیقه، وکیلی است که در زمینه مقررات و قوانین در مورد انواع قرارها ، موارد اعتراض به وثیقه تسلط کامل دارد و توانایی مطرح کردن اعتراض را در مرجع صالح رسیدگی دارا است.وکیل اعتراض وثیقه در واقع وکیلی است که در مورد امور کیفری تجربه و تخصص دارد.برای اینکه در پرونده هایی که قرار وثیقه صادر میشود و متهم خواستار اعتراض به مبلغ و نوع وثیقه می باشد از وکیل متخصص اعتراض وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
وکیل اعتراض قرار وثیقه

 


برای مشاوره با وکیل اعتراض  قرار وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید

شماره تماس : 09381690900
در این مقاله به  قرار های قابل اعتراض  در مرجع قضایی  و جرم هایی که قرار برای آن صادر میشود میپردازیم.

قانونگذار در مصوبه سال 1392 و اصلاحات سال 1394 در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابلیت اعتراض در مرجع قضایی را دارند بیان نموده است.

وکیل اعتراض قرار وثیقه

یکی از سوالاتی که در قرار های قابل اعتراض مطرح میشود این است :

  • در صدور قرارها چه کسانی حق اعتراض به قرار را دارند؟

در صدور قرارها، متهم ، شخص شاکی و شخصی که به وی خسارت وارد شده است بعنوان شخص ثالث، حق اعتراض به قرار را دارند.
در ادامه قرارهایی که متهم، شاکی و شخص ثالث میتواند به آن اعتراض کنند، جداگانه بیان میشود.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 


قرارهایی که شاکی میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل

براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است.

  1. قرارهایی که توسط شاکی پرونده تقاضا میشود، مانند قرار منع و موقوفی تعقیب
  2. قرارهایی که توسط متهم پرونده تقاضا میشود، برای قرار بازداشت موقت ایفا و تشدید تامین
  3. قرارهایی که توسط متهم پرونده در مورد قرار تامین خواسته تقاضا میشود.
  4. قانونگذار برای اعتراض به قرار صادر شده مهلت زمانی تعیین کرده است که
  5. در مورد شخصی که در ایران سکونت دارد،  از زمان ابلاغ 10 روز می باشد.
  6. در مورد شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد از زمان ابلاغ  یکماه می باشد.


وکیل اعتراض قرار وثیقه 
وکیل اعتراض قرار وثیقه


قانونگذار در ماده دویست و هفتاد و یک، مرجع صالح رسیدگی

به اعتراض قرار بوسیله شخص شاکی را تعیین کرده است برا ین اساس:

-زمانیکه بین دادستان و بازپرس پرونده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید دادگاهی که به اتهام متهم رسیدگی میکند، صالح میباشد.

-در صورتیکه در بخش قضایی، دادگاه کیفری 1 و دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، مرجع صلاحیت دار برای اعتراض به قرار، دادگاه کیفری 2  می باشد.

براساس ماده دویست و هفتاد  و دو قانون آیین دادرسی کیفری

-در صور تیکه در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید براساس نوع جرم و مصداق های قانونی جرم، دادگاه کیفری 2 مرجع قضایی صالح  اعتراض به قرار می باشد.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 

ماده دویست و هفتاد و سه قانون آیین دادرسی کیفری

-برای حل اختلاف بوجود آمده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار، که از طرف متهم یا شاکی مطرح میشود،
جلسه فوق العاده  بین بازپرس و دادستان تشکیل و تصمیم نهایی گرفته میشود. تصمیم گرفته شده  به جز در موارد ذیل قطعی است:

-در اعتراض به قرارهای منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مورد جرم های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل تجدید نظر هستند.

- جرم هایی که مجازات آن سلب حیات است.

- جرم هایی که مجازات آن حبس ابد است.

-جرم هایی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر است.

-جرم هایی که محکومیت  آن مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر است.

- جرم هایی که سیاسی و مطبوعاتی است.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 

 

قرارهایی که متهم  میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل:

براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف متهم  قابل اعتراض است.

-براساس این قانون، متهم پرونده در خصوص  قرار بازداشت موقت ، ابقای بازداشت ، تشدید تامین،قرار تامین خواسته ،قرار وثیقه ،قرار عدم قبول،کفیل یا قرار عدم قبول وثیقه میتواند در مرجع صالح اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 

-مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار از زمان ابلاغ 10 روز می باشد.

- مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار، از زمان ابلاغ برای شخص مقیم خارج از کشور یکماه می باشد.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 
وکیل اعتراض قرار وثیقه

 

قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش بیان نموده است:

-زمانیکه برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر شود و نتواند وثیقه به دادگاه ارائه کند، به زندان فرستاده میشود.

- همچنین متهم ده روز فرصت برای اعتراض به قرار صادر شده را دارد.

قرارهایی که شخصی که به وی ضرر وارد شده است ،بعنوان شخص ثالث میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل :

قانونگذار براساس ماده 423 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهایی که شخص ثالث میتواند به آن در مرجع قضایی اعتراض کند شامل :

-قراررد ایراد دادرس

-تصمیمات قضایی در مورد ضبط ، رد و معدوم کردن اشیا

-دستور دادستان در مورد گرفتن مبلغ التزام ، مبلغ کفالت ، و ضبط وثیقه

-مدت زمان اعتراض به قرار های ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ 10 روز است.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 

 

مدت زمان اعتراض به قرارهای ذکر شده توسط شخص ثالث

از زمان ابلاغ برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند ، یکماه می باشد.

قرارهایی که دادستان میتواند نسبت به آن اعتراض کند.

-قرار عدم صلاحیت

- قرار موقوقی تعقیب صادره از دادگاه

- مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده از زمان ابلاغ بیست روز می باشد.

- مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده برای اشخاص خارج از کشور در این قسمت  از زمان ابلاغ دو ماه می باشد.

قانونگذار در ماده سیصدو نود قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که  شاکی ، متهم و شخص ثالث، دادستان میتواند نسبت به این قرارها اعتراض نماید:

-قرار عدم صلاحیت

-قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به دلایل ذیل توسط دادگاه صادر شود:

- مشمول مرور زمان

-رضایت شاکی خصوصی

وکیل اعتراض قرار وثیقه 
وکیل اعتراض قرار وثیقه


 

در صورتیکه در پرونده، شاکی خصوصی رضایت داده و دادگاه

قرار وثیقه سنگین صادر کرده است  میتوانید به قرار وثیقه اعتراض نمایید.

نمونه لایحه اعتراض به قرار وثیقه

ریاست محترم  شعبه ... بازپرسی... دادسرای عمومی و انقلاب ....

 با سلام

احتراما به استحضار میرساند اینجانب به وکالت از  آقای ........ فرزند ........ به اتهام ......... به شماره پرونده کلاسه ......... در دفاع از  حقوق موکل خود معروض می دارد، با توجه به اینکه شاکی خصوصی آقای ........ نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرده است، همانگونه که مستحضرید برای صیانت از حقوق متهمان قانونگذار قرارهای متعدد کیفری برای جلوگیری از بازداشت شهروندان در نظر گرفته است . بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به قرار وثیقه صادر شده از طرف آن مقام قضایی محترم اعلام و درخواست قرار کفالت در صورت صلاحدید هستم .

با تشکر و احترام
وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه 

 

بخشنامه پیشگیری از کرونا در زندان ها

رئیس محترم قوه قضائیه  جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی بخشنامه ذیل را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها ابلاغ نموده است.

-برای رویکرد کاهش ورودی به زندان از صادر شدن قرار تامین که باعث بازداشت میشود جز موارد ذیل اجتناب شود:

- با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل  اعمال مجازات جایگزین حبس ، تعویق اجرای مجازات ، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود.

-محکومینی که رای محکومیت آنها قطعی است و با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین سال 1399 خودداری شود.
تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها
و روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف به نظارت برحسن اجرای این بخشنامه شده اند.

وکیل اعتراض قرار وثیقه 
 

وکیل متخصص اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک

گروه مجموعه تخصصحقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه  با وکیل اعترض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

وکیل اعتراض قرار وثیقه
وکیل اعتراض قرار وثیقه 
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.
02140223952
02140222853
09381690900
آدرس :
خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

وکیل اعتراض قرار وثیقه
 
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید