نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

26 فروردین1399
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکای کلیه نکات مربوط به مقررات و قوانین فسخ قرارداد پیمانکاری قید شده است.
همچنین کلیه مفاد قانونی در مورد فسخ قرارداد پیمانکاری که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است،
باید رعایت شود تا در صورتیکه کارفرما یا پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح میکنند،به آن رجوع کنند. 
براساس  شرایط عمومی پیمان فسخ میتواند از طرف پیمانکار، کارفرما یا شخص ثالثی تقاضا شود.
در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری ازطرف کارفرما توضیح داده شده است. 
در این مقاله نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته است.

درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری
به این معنی می باشد که قرارداد پیمانکاری بین پیمانکار و کارفرما از نظر حقوقی فسخ شود.
در ابتدا ،پیمانکار یا کارفرما مشکلی که در قرارداد پیمانکاری به وجود آمده است را به طرف دیگر قرارداد مطرح میکند و در صورتیکه اختلاف حل نشود، شخص شاکی در قرارداد پیمانکاری میتواند درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را از مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قرارداد پیمانکاری تقاضا کند.
فسخ قرارداد به معنای پایان دادن حقوقی، به قرارداد به وسیله یکی از طرفین قرارداد می باشد. 
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری
در صورت امتناع طرف مقابل نسبت به رفع مشکل به وجود آمده
طرف شاکی میتواند درخواست فسخ قرارداد نماید.در خواست فسخ قرارداد قرارداد پیمانکاری در واقع انحلال قرارداد پیمانکاری است .
عوامل درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری
قانونگذار در قواعد عمومی قراردادها ،سه عامل را در فسخ قرارداد پیمان تعیین کرده است .درخواست میتواند توسط پیمانکار یا کارفرما یا هردو همزمان یا شخص ثالث مطرح شود.
عواملی که باعث  مطرح  شدن درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری میشود در شرایط عمومی پیمان شامل فسخ و خاتمه پیمان می باشد.
مواد قانونی در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری 
سازمان برنامه و بوجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی در مقررات شرایط عمومی پیمان، در  ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان و ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عوامل فسخ قرارداد پیمانکاری راتوضیح داده است و همچنین در ماده جهل و هشت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عواملی که باعث خاتمه قرارداد پیمان میشوند شرح داده شده است .
عواملی که باعث درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما میشود
براساس ماده 46و 47 شرایط عمومی پیمان محدود است ،اما در خصوص خاتمه پیمان ازطرف کا رفرما محدود نیست .
در درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری باید کلیه قواعد عمومی قراردادها در آن اجرا شود.
درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی پیمان 
براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در مورد شرایط فسخ پیمان در بند الف و ب توضیح داده شده است.
ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در سیزده بند، شرایطی که کارفرما میتواند به آنها استدلال کند و نمونه  درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را براساس ماده چهل و هفت
شرایط عمومی پیمان از مرجع صالح رسیدگی به اختلافات پیمانکاری تقاضا کند بیان شده است.
یکی از موارد مهم در  نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما این است که براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان،کارفرما هر زمان که بخواهد میتواند یکطرفه قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که هر زمان پیمانکار وظایف و تعهدات خود را در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت  براساس برنامه زمان بندی  تفصیلی انجام ندهد کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را دارد.
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

ماهیت فسخ در قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری عقدی مستمر است . فسخ قرارداد پیمانکاری عمل حقوقی است که توسط کارفرما پیمانکار یا توسط مرجع قانونی انجام میشود.
در فسخ قرارداد پیمانکاری، ابتدا قرارداد پیمانکاری فسخ میشود و براساس قانون سقوط تعهدات ،زمانیکه قراردادی فسخ میشود پیرو آن تعهداتی که در قرارداد وجود دارد منحل میشود.
کارفرما بعد از اینکه قرارداد پیمانکاری فسخ شد ،میتواند نسبت به تاخیرات در تعهدات قرارداد پیمان از پیمانکار خسارت دریافت کند.
درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف شخص ثالث 
در شرایط عمومی پیمان حق فسخ قرارداد پیمانکاری به کارفرما داده شده است،اما در خصوص حق فسخ قرارداد پیمانکاری بوسیله شخص ثالث  بیان نشده است اما در خصوص حمایت از حقوق دیگران مانند کارگران و کارمندان در ماده هفده شرایط عمومی پیمان در بند ( و ) بیان کرده است.

که در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان
حقوق کارگران و پرسنل را براساس قانون کار با تاخیر پرداخت کند، مهندس مشارور موظف است که به پیمانکار در مورد تاخیر پرداخت حقوق کارگران اخطار دهد و
در صورتیکه پیمانکار به اخطار توجه نکند کارفرما از مطالبات پیمانکار حقوق معوق کارگران را پرداخت می کند.
در صورتیکه پیمانکار دوباره تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران داشته باشد براساس بند 12 ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان،کارفرما میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
-یکی دیگر از مواردی که کارفرما میتواند مطرح کند بر اساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این است که پیمانکار شرایط قرارداد پیمانکاری را عمل نکند.
ماده  چهل و شش شرایط عمومی پیمان ( فسخ قرارداد پیمان )
بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان 
-قانونگذار در بند الف از ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان حق فسخ را به کارفرما داده است.
 
نکته ای که در این بند از شرایط عمومی پیمان مهم است این است که
در بند الف  ماده 46  عبارت (میتواند)استفاده شده است و بدین معناست که کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری اختیار دارد که قرارداد را فسخ کند یا به قرارداد ادامه دهدو پیمانکار در صورتیکه تخلف انجام دهد با رضایت کارفرما میتواند اجرای عملیات موضوع پیمان را ادامه دهد.
بند ب ماده 46 شرایط عمومی پیمان 
قانونگذار در بند ب از ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این حق را به کارفرما داده است در صورتیکه پیمانکار قرارداد پیمان را به شخص دیگری واگذار کند یا پیمانکار بر اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان،ممنوعیت قانونی داشته باشد در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح کند.
سازمان برنامه و بودجه بعنوان تنظیم کننده مفاد شرایط عمومی پیمان کارفرما را نماینده خود در قرارداد پیمانکاری تعیین کرده است که در صورتیکه موارد تخلف پیمانکار براساس بند ب ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان محرز شد، قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
مرجع صالح ارائه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری
قانونگذار در مفاد شرایط عمومی پیمان مرجع صالح رسیدگی 
به درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مشخص نموده است و باید کلیه اسناد و مدارکی که:
باعث فسخ قرارداد پیمان شده است پیوست شود.
کارفرما ابتدا:
مواردی که باعث فسخ قرارداد پیمان شده است را 
به 
پیمانکار ابلاغ می نماید.
براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان:
پیمانکار ده روز فرصت دارد که مدارک و دلایل عدم فسخ قرارداد پیمانکاری را که:
کارفرما اعلام  نموده است به کارفرما ارائه دهد همچنین در صورتیکه پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را به کارفرما اعلام کند.
براساس بند الف ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان:
کارفرما دلایل پیمانکار را قبول نمیکند
و فسخ قرارداد پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند.

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری
1-رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض فسخ قرارداد پیمان: 

بین شخص و شهرداری شماره 9209970908500211 مورخ :07-05-1392(هفتم مرداد سال 1392) شعبه 25 دیوان عالی کشور

-مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتراض فسخ و ضبط ضمانتنامه در قراردادهایی که شامل شرایط عمومی پیمان هستند و اختلاف بین شخص و شهرداری است، امری ماهوی و قضایی است دادگاه حقوقی می باشد.

2-رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد:
رای داوری در فسخ قرارداد پیمانکاری
شماره رای 9109970221500943
مورخ 03-08-1391
سوم آبان سال 1391
موضوع:
در خصوص رای شعبه پانزده دادگاه تجدید نظر
در صلاحیت داوری در فسخ قرارداد
بر اساس شرایط داوری در قرارداد ها داور در خصوص حل اختلاف: 
در مورد قرارداد صلاحیت دارد و صادر کردن رای در مورد:
فسخ قرارداد و آثار فسخ قرارداد در صلاحیت داور نمیباشد 
و رای داوری در مورد فسخ قرارداد باطل است.
3-رای دیوان عالی کشوردر مورد عدم اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان 
دادنامه شماره 18/702/68
شعبه هجده دیوان عالی کشور
موضوع :
تایید کردن نظریه شعبه 5 دادگاه حقوقی 1 شیراز
در صورتیکه کارفرما کلیه وظایف خود را انجام دهد و تعلل کار مربوط به پیمانکار باشد:
مقررات ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان صدق میکند.
در نتیجه براساس اصل تعهدات دو جانبه در صورتیکه یک طرف قرارداد
تعهدات خود را انجام ندهد برای طرف دیگر قرارداد حق حبس انجام ندادن تعهد به وجود میاید.
وکیل قرارداد پیمانکاری
اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچارمشکل با کارفرما شده اید،یا درخصوص موضوعات در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری، درخواست خاتمه پیمان و یا تعلیق در قرارداد پیمانکاری نیاز به مشاوره تخصصی دارید:
ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوق  اساک بهره مند شوید.
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری
سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد
پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان  ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم .
شماره همراه کارشناس حقوقی : 09381690900
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید