سند دادگاه

سند دادگاه

6 فروردین1399
سند دادگاه

سند برای ضمانت دادگاه

تهیه سند دادگاه برای متهم یا زندانی موضوعی مهم و چالش برانگیز است. سند دادگاه اصطلاحی است که برای تهیه سند برای قرار وثیقه استفاده میشود.
برای تهیه سند دادگاه با مشاورین حقوقی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سند دادگاه به معنای تهیه سند ضمانت در دادگاه می باشد.
این مقاله به موضوع  ضمانت و سند وثیقه جهت دادگاه پرداخته است.

ضمانت

ضمانت به معنی ضامن شدن و برعهده گرفتن دین کسی یا کفالت از وی می باشد.
قانونگذار در ماده 684 قانون مدنی ضمانت را تعریف کرده است.
ضامن یا کفیل شخصی است که در دادسرا یا دادگاه حضور می یابد و تعهد میکند که متهم را هرزمانی که مرجع قضایی نیاز داشت معرفی کند.
یا در مقابل دین و بدهی که دارد تعهد میکند که اگر بدهی را پرداخت نکند، خود دین یا بدهی را پرداخت کند.

در ضمانت شخص ضامن، مال یا وجهی را برای تعهد حضور متهم به دادگاه ارائه میکند و در صورت عدم حضور متهم مال یا وجه به نفع دولت ضبط میشود.
ضمانت در پرونده های حقوقی و کیفری انجام میشود.
در پرونده کیفری زمانیکه بازپرس یا دادیار قرارتامین کیفری صادر کرد، ضمانت از متهم میتواند صورت بگیرد.
در پرونده حقوقی در مرحله اجرای احکام مالی ضمانت وکفیل پذیرفته میشود.
سند برای دادگاه
سند دادگاه
سند دادگاه
تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است.
مبلغ سند ضمانت دادگاه برای پرونده حقوقی و کیفری باید مشخص باشد.
یکی از موارد  ضمانت گذاشتن سند جهت دادگاه برای قرار وثیقه است.
سند برای دادگاه میتواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.
در دادگاه یا دادسرا مال غیرمنقول یعنی سند ملکی برای سند ضمانت دادگاه بیشتر قابل قبول است.
تهیه سند دادگاه برای متهم و خانواده وی راحت تر از پرداخت پول نقد برای تامین
قرار وثیقه است.
تا زمانیکه سند برای دادگاه به عنوان وثیقه باشد، نمیتوان نقل و انتقال یا خرید و فروش انجام شود.

سند برای ضمانت دادگاه
شرایط گذاشتن سند جهت دادگاه
بعد از اینکه بازپرس یا دادیار اتهام را به متهم تفهیم کرد، قرار کیفر خواست صادر میشود.
برای تامین قرار کیفری قرار وثیقه صادر میشود.
متهم باید سند ضمانت دادگاه را فراهم کند.
سند دادگاه باید مال غیرمنقول مثل سند ملکی باشد.
در بیشتر مواقع سند برای دادگاه باید سند ملکی شش دانگ عرصه و اعیان باشد.
سند ملکی اوقافی یا مشاع نیز میتواند برای تهیه سند جهت دادگاه استفاده شود که بستگی به نظر بازپرس یا دادیار دارد.
سند گذاریاوثیقه گذار به شعبه مراجعه و درخواست ضمانت برای متهم را ارائه میکند.
بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند ملکی،تقاضای کارشناسی ملک را صادر میکند.
در صورتیکه ملک برای سند دادگاه درحوزه بخش قضایی شهرستان دیگری باشد،قرار نیابت قضایی صادر میشود.
قرار بازداشت سند برای دادگاه بعد از کارشناسی و توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک به شعبه دادگاه یا
دادسرا فرستاده میشود.
در این مرحله بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند.
سند برای ضمانت دادگاه

سند دادگاه

اهمیت سند رسمی در ادله اثبات دعوی

در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید.
در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای شخص اثبات شود.
کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است؛ و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست.
بر همین اساس دادگاه رای به نفع
صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است.
در واقع 
اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند.
سند دادگاه
سند برای ضمانت دادگاه
قرار بازداشت موقت
در اینجا تعدادی از جرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر میشود بیان شده است:
مواد مخدر،مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات است.
مرجع صالح رسیدگی به جرم در ارتباط با مواد مخدر برای افراد بالغ کمتر از 18 سال، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان دادگاه انقلاب است.
در ماده یک و (چهارده) و (نوزده ) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مربوط به مواد مخدر از جرایم پرخطر و از نوع تعزیرات حکومتی تعریف شده است.
سند دادگاه برای تهیه قرار تامین کیفری در این نوع جرم نیز استفاده میشود.
سند برای ضمانت دادگاه
اختلاس
جرم اختلاس مشمول مجازات کلاهبرداری است.
اختلاس به معنای برداشت غیرقانونی از اموال دولتی یا غیردولتی،توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت است.
سمت مرتکب جرم اختلاس، به عنوان عنصر مادی جرم اهمیت دارد و باید از کارکنان  دولت باشد.
اصل 49 قانون اساسی به جرم اختلاس اشاره میکند.
سند دادگاه
سند برای ضمانت دادگاه

سند دادگاه
رشوه:
در صورتیکه مامور دولت در مقابل انجام دادن یا ندادن وظیفه خود وجه یا مالی را اخذ کند رشوه است.
رشوه جرم محسوب میشود.
در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رشوه خواری تخلف و برای مرتکب به آن مجازات در نظر گرفته  شده است.
قانون در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز به جرم رشوه پرداخته است.
در ماده 588 و 589 قانون مجازات اسلامی، مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر بیان شده است.
مجازات جرم رشوه براساس
ماده 592 قانون مجازات اسلامی ضبط مال و حبس از شش ماه تا سه سال یا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
سند برای ضمانت دادگاه
رای وحدت رویه
رای وحدت رویه قطعی بودن دستور ضبط وثیقه
 • شماره رای:
 • 9109970223101642
 • تاریخ:
 • دوازده اسفند سال هزار و سیصد و نود ویک
 • شعبه 31 دادگاه تجدید نظراستان تهران
 • خلاصه رای:
 • به دستور ضبط وثیقه نمیتوان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کرد.
رای وحدت رویه دستور ضبط تامین وثیقه
 • شماره رای :
 • 9209970222200096
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 • خلاصه رای:
 • دادستان مسئول ضبط وثیقه و وجه الکفاله است و میتواند به معاون وی تفویض شود.
سند برای ضمانت دادگاه
سند دادگاه
پرسش و پاسخ:

سند دادگاه رسمی در ادله اثبات دعوی چه اهمیتی دارد؟
در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید و در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، حتما باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای خود را اثبات نمایید.
کسی که سند رسمی دارد و آن سند ازحیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست.
بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع
اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند.
سند برای ضمانت دادگاه
www.asaklaw.com

https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید