بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

9 فروردین1399
بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری؛ یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکل و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار و کارگران است بحث بیمه پیمانکاری می باشد.
تنظیم قرارداد پیمانکاری نیاز به تخصص وکیل متخصص امور قراردادها که به مقررات و قوانین بیمه و مالیات نیز تسلط کامل دارد می باشد.
برای تهیه  و تنظیم قرارداد پیمان و پیمانکاری بخصوص مطرح کردن مفاد بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری از مشاوره وکیل امور بیمه و امور مالیاتی گروه حقوقی اساک بهره مند شوید.
در این مقاله سعی شده است در مورد نکات مهم بیمه  و قوانین و مقررات مربوطه که برای پیمانکاران و کارفرمایان سودمند باشد توضیح داده شود.
همچنین به سوالات ذیل در خصوص حق بیمه پیمانکاری پاسخ داده شده است.
 
-بیمه در قرارداد پیمانکاری چگونه تعریف شده است؟
-  نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری  چگونه است.؟
ـآیا حق بیمه در همه  انواع قراردادهای پیمانکاری یکسان است .؟ 
حق بیمه پیمانکاران
- قانونگذار برای اینکه قانون یکسانی در مورد پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص بیمه پیمانکاری وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد ابهامات به آن مراجعه شود، ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی را تصویب و اجرایی نموده است .
-همچنین در ماده بیست و هشت قانون تامین اجتماعی چگونگی حساب کردن بیمه را مشخص کرده است .
- در بخشنامه شماره چهارده اداره درآمد تامین اجتماعی ،مبلغ بیمه از تعیین درصد قرارداد مشخص شده است . درصد تعیین شده  بر تعداد افرادی که بیمه شده اند و حقوق آ نها  تاثیری ندارد.
 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه

قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در صورتیکه عملیات اجرایی پیمان به شخص حقوقی مانند شرکتهای پیمانکاری یا شخص حقیقی سپرده شود، قانون کارفرما را موظف کرده است که شخصی که کار را برعهده گرفته است  تعهد نماید حق بیمه پیمانکاری را کاملا براسا س قانون پرداخت کند
ماده 28 قانون تامین اجتماعی 
در این ماده از قانون مربوطه، منبع درآمد  سازمان مشخص شده است:
-مبلغ آن از 1 مهر تا آخر سال هزار و سیصدو پنجاه و چهار معادل  28 درصد حقوق همان سال است که از این درصد  شخص بیمه شده 7 درصد آن را و کارفرما 18 درصد حق بیمه و دولت 3 درصد را پرداخت میکند. 
-اما قانونگذار از سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج درصد حق بیمه کارفرما را 30 درصد محاسبه نموده است. دولت برای کمک 30 درصد حقوق را زیاد میکند.
بیمه پیمانکاری

 
یکی از سوالاتی که در حق بیمه مطرح میشود این است که
آیا قانون بیمه در همه قراردادهای پیمانکاری یکسان است، یا براساس نوع و موضوع قرارداد متفاوت است ؟
قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند و قانونگذار نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری را در هر قرارداد مشخص نموده است .
در ادامه انواع حق بیمه قراردادها شرح داده شده است .
عملیات پیمانکاری به دو حالت انجام میشود:
-خود پیمانکار عملیات اجرایی را انجام میدهد .
-پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار دست دوم یا همان پیمانکار جزء واگذار میکند.
-در صورتیکه پیمانکار خودش عملیات را انجام دهد و از کارگر استفاده نکند ، موظف به پرداخت حق بیمه نیست و ملزم به پرداخت پنج درصد حق بیمه نمی باشد.
-در صورتیکه پیمانکار و کارفرما رابطه ای ندارند، در این مورد کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه  5 در صد نیست.
بیمه پیمانکاری
 
-در صورتیکه پیمانکار از کارگر استفاده کند، در این حالت رابطه کارفرما و کارگری بوجود میاید
و پیمانکار در اینجا بعنوان کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری می باشد.
در صورت استقاده از کارگر توسط پیمانکار کارفرما اصلی موظف است که در قرارداد پیمانکاری پیمانکار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران نماید. برای ضمانت این امر باید مبلغ پنج درصد مبلغ قرارداد را به پیمانکار پرداخت نکند.
قرارداد فیدیک در پیمانکاری
در صورتیکه پیمانکار اصلی کار را به پیمانکار فرعی یا جزء واگذار کند، مشمول قانون ذیل است :
-اگر پیمانکار فرعی یا جزء از کارگر استفاده نکند ،تکلیفی برای پرداخت 5 درصد حق بیمه ندارد.
اگر پیمانکار فرعی یا جزءاز کارگر استفاده کند، مشمول قانون ذیل میشود:
-اگر بین پیمانکار اصلی و فرعی رابطه ای وجود نداشته باشد،پیمانکار اصلی موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری فرعی نیست .
 
-در صورتیکه پیمانکار فرعی ازکارگر استفاده کند، مشمول رابطه کارفرما و گارگری
برطبق قانون است و پیمانکار اصلی مبلغ حق بیمه را از مبلغ قرارداد کسر میکند.
قانونگذار قرارداد پیمانکاری را برای پرداخت حق بیمه پیمانکاری به سه گروه  تقسیم کرده است.
  • قرارداد عمرانی 
  • قرارداد غیرعمرانی 
-قرارداد غیرعمرانی که کارفرمایان و پیمانکاران بدلیل کم بودن حق بیمه پیمانکاری آن را عمرانی در نظر میگیرند.
قرارداد عمرانی قراردادی است که :
-مبلغ قرارداد را ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین میکند.
-کل مبلغ عملیات اجرایی را دولت تامین کند. 
تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری
قرارداد عمرانی مشاوره ای 
قراردادهای عمرانی که که شامل مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها از  مورخ شانزده تیر سال 1363 می باشند ، ضریب بیمه به روش های ذیل تعیین میشود:
 
-قرارداد عمرانی مشاوره ای که ازمصالح استفاده نمیشود و هزینه های آن ناچیز است
مانند قرارداد عملیاتی و سازه ای ،ضریب حق بیمه معادل  چهارده درصد قطعی ناخالص کل کارکردو یک و شش دهم درصد بیمه بیکاری است.
-در قراردادعمرانی مشاوره ای ضریب کل حق بیمه شامل پانزده و شش دهم درصد از کارکرد کل  ناخالص در پروژه می باشد. 
- در قرارداد عمرانی مشاوره ای، پیمانکار سه و شش دهم درصد و کارفرما دوازده درصد ضریب حق بیمه  پیمانکاری را پرداخت میکند.
تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی 
-قراردادهای ساخت و ساز شامل قراردادهای عمرانی اجرایی هستند.
-کارفرما موظف است که در ابتدای قرارداد با پیمانکار مبلغ حق بیمه تعیین شده را کم کند.
-ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی شامل شش در صد ناخالص کارکرد و شش درصد بیمه بیکاری 

بیمه پیمانکاری

-از ضریب بیمه شش و شش دهم درصد در قرارداد عمرانی پیمانکار موظف
به پرداخت یک و شش دهم درصد و کارفرما موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ تعیین شده  ضریب بیمه می باشد.
تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی 
در قراردادهایی که غیر عمرانی هستند ضریب حق بیمه به شرح ذیل تعیین میشود:
قرارداد خدماتی و عملیات اجرایی که تهیه مصالح پروژه بعهده پیمانکار است ،هفت درصد ناخالص کارکرد کل و بیمه بیکاری  تعیین میشود.
قرارداد دستمزدی و خدماتی ،پانزده درصد از کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری در نظر گرفته میشود.
قراردادهایی که مصالح را پیمانکار و کارفرما هرد و تامین میکند ، به کل کارکرد  ناخالص مبلغ ریالی از مصالح که پیمانکار تامین میکند اضافه میشود .در این حالت هفت درصد کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری تعیین میشود.
بیمه پیمانکاری
 
-ضریب حق بیمه در قرارداد خدماتی که همزمان از تجهیزات مکانیکی و دستی استفاده میشود
برای بخش مکانیکی هفت درصد و برای بخش دستی پانزده درصد می باشد.
در قرارداد غیرعمرانی که پیمانکار مصالح پروژه را تامین میکند ،هفت درصد می باشد.
در قراردادهای غیرعمرانی که کارفرما مصالح را تامین میکند، پانزده درصد می باشد.
قرارداد غیرعمرانی برای کارگر هفت درصد می باشد. نه درصد برای بیمه بیکاری کارگر تعیین شده است .
موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری
-کارفرما در تمام قراردادهای پیمانکاری پنج درصد از مبلغ قرارداد را کم و برای ضمانت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار به پیمانکار پرداخت نمیکند.
- پیمانکار موظف است لیست کارگران را تهیه و بیمه مربوطه را پرداخت کند.
 
- بعد از اینکه عملیات اجرایی پروژه تمام شد،براساس نرخ پانزده و هفده درصد
و مبلغ بیمه بیکاری را حساب میکند. و اگر مبلغ بیمه از مبلغ بیمه هایی که پرداخت شده بیشتر باشد،باید بقیه مبلغ را به تامین اجتماعی واریز کند.
اعتراض به حق بیمه پیمانکاری
قنونگذار در ماده 42 تامین اجتماعی حق اعتراض به حق بیمه را به کارفرما داده است.
کارفرما سی روز فرصت دارد که اگر در خصوص مبلغ بیمه و خساراتی که تعیین شده است اعتراض دارد ،از زمانیکه به وی ابلاغ شده ،کتبی اعتراض خود را به سازمان ارائه کند. بعد ازاتمام تاریخ سی روز تعیین شده ،کارفرما حق اعتراض  ندارد و مبلغ و خسارت تعیین شده قطعی است و کارفرما براساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت است.
وکیل قرارداد پیمانکاری
بدلیل اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روند تنظیم قرارداد پیمانکاری، پیمانکار و کارفرما با آن مواجه هستند ،
 

قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و مفاد حق بیمه و ضریب

بیمه پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و  تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تادر سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم .
بیمه پیمانکاری

 
کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره همراه : 09381690900
40222853
آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید