بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

9 فروردین1399
بیمه پیمانکاری

شرایط بیمه پیمانکاری در قرارداد پیمان

بیمه پیمانکاری یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکل و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار و کارگران است. تنظیم قرارداد پیمانکاری نیاز به تخصص وکیل متخصص امور قراردادها که به مقررات و قوانین بیمه و مالیات نیز تسلط کامل دارد می باشد. برای تهیه و تنظیم قرارداد پیمان و پیمانکاری به خصوص مطرح کردن مفاد بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری از مشاوره وکیل امور بیمه و امور مالیاتی گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. در این مقاله در مورد نکات مهم بیمه و قوانین و مقررات مربوطه که برای پیمانکاران و کارفرمایان سودمند باشد توضیح داده شود.
 

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه
 • ماده 28 قانون تامین اجتماعی
 • شرایط بیمه پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری
 • قرارداد فیدیک در پیمانکاری
 • انواع قرارداد پیمانکاری براساس پرداخت حق بیمه
 • تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری
 • تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی
 • تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی
 • موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری
 • اعتراض به حق بیمه پیمانکاری
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک
Contract insuranceحق بیمه پیمانکاران

قانونگذار برای اینکه قانون یکسانی در مورد پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص بیمه پیمانکاری وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد ابهامات به آن مراجعه شود، ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی را تصویب و اجرایی نموده است .همچنین در ماده بیست و هشت قانون تامین اجتماعی چگونگی حساب کردن بیمه را مشخص کرده است .در بخشنامه شماره چهارده اداره درآمد تامین اجتماعی، مبلغ بیمه از تعیین درصد قرارداد مشخص شده است. درصد تعیین شده  بر تعداد افرادی که بیمه شده اند و حقوق آنها  تاثیری ندارد.
 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه

قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در صورتیکه عملیات اجرایی پیمان به شخص حقوقی مانند شرکتهای پیمانکاری یا شخص حقیقی سپرده شود، قانون کارفرما را موظف کرده است که شخصی که کار را برعهده گرفته است  تعهد نماید حق بیمه پیمانکاری را کاملا براساس قانون پرداخت کند.
بیمه پیمانکاری

ماده 28 قانون تامین اجتماعی
در این ماده از قانون مربوطه، منبع درآمد سازمان مشخص شده است، مبلغ آن از 1 مهر تا آخر سال 1354 معادل  28 درصد حقوق همان سال است که از این درصد  شخص بیمه شده 7 درصد آن را و کارفرما 18 درصد حق بیمه و دولت 3 درصد را پرداخت میکند. اما قانونگذار از سال 1355 درصد حق بیمه کارفرما را 30 درصد محاسبه نموده است. دولت برای کمک 30 درصد حقوق را زیاد می کند.

یکی از سوالاتی که در حق بیمه مطرح می شود این است که:
 

آیا قانون بیمه در همه قراردادهای پیمانکاری یکسان است،

یا براساس نوع و موضوع قرارداد متفاوت است؟

قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند و قانونگذار نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری را در هر قرارداد مشخص نموده است .
 

عملیات پیمانکاری به دو حالت انجام میشود:
 • خود پیمانکار عملیات اجرایی را انجام میدهد .
 • پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار دست دوم یا همان پیمانکار جزء واگذار می کند.

Contract insuranceشرایط بیمه پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری

در صورتیکه پیمانکار خودش عملیات را انجام دهد و از کارگر استفاده نکند، موظف به پرداخت حق بیمه نیست و ملزم به پرداخت 5 درصد حق بیمه نمی باشد. در صورتیکه پیمانکار و کارفرما رابطه ای ندارند، در این مورد کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه  5 در صد نیست. در صورتیکه پیمانکار از کارگر استفاده کند، در این حالت رابطه کارفرما و کارگری بوجود میاید و پیمانکار در اینجا بعنوان کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری می باشد. در صورت استقاده از کارگر توسط پیمانکار کارفرما اصلی موظف است که در قرارداد پیمانکاری پیمانکار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران نماید. برای ضمانت این امر باید مبلغ پنج درصد مبلغ قرارداد را به پیمانکار پرداخت نکند.
 

قرارداد فیدیک در پیمانکاری

در صورتیکه پیمانکار اصلی کار را به پیمانکار فرعی واگذار کند، مشمول قانون ذیل است :

اگر پیمانکار فرعی یا از کارگر استفاده نکند، تکلیفی برای پرداخت 5 درصد حق بیمه ندارد. اگر بین پیمانکار اصلی و فرعی رابطه ای وجود نداشته باشد، پیمانکار اصلی موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری فرعی نیست .در صورتیکه پیمانکار فرعی ازکارگر استفاده کند، مشمول رابطه کارفرما و گارگری برطبق قانون است و پیمانکار اصلی مبلغ حق بیمه را از مبلغ قرارداد کسر می کند.
بیمه پیمانکاری

انواع قرارداد پیمانکاری براساس پرداخت حق بیمه

قانونگذار قرارداد پیمانکاری را برای پرداخت حق بیمه پیمانکاری؛
به 3 گروه  تقسیم کرده است:

-قرارداد عمرانی، قراردادی است که مبلغ قرارداد را ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین میکند. کل مبلغ عملیات اجرایی را دولت تامین کند.

-قرارداد غیرعمرانی ، قرارداد غیرعمرانی که کارفرمایان و پیمانکاران به دلیل کم بودن حق بیمه پیمانکاری آن را عمرانی در نظر میگیرند.

-قرارداد عمرانی مشاوره ای، قراردادهای عمرانی شامل مصوبات 129و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها ازمورخ 16تیرسال 1363 می باشند.
Contract insurance

تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری

قراردادهای عمرانی که که شامل مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها ازمورخ شانزده تیر سال 1363 می باشند، ضریب بیمه به روش های ذیل تعیین می شود:

قرارداد عمرانی مشاوره ای که ازمصالح استفاده نمیشود و هزینه های آن ناچیز است. مانند قرارداد عملیاتی و سازه ای ،ضریب حق بیمه معادل  چهارده درصد قطعی ناخالص کل کارکرد و یک و شش دهم درصد بیمه بیکاری است. درقرارداد عمرانی مشاوره ای ضریب کل حق بیمه شامل پانزده و شش دهم درصد از کارکرد کل  ناخالص در پروژه می باشد. در قرارداد عمرانی مشاوره ای، پیمانکار 6/3 دهم درصد و کارفرما 12 درصد ضریب حق بیمه  پیمانکاری را پرداخت می کند.
 

تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی

قراردادهای ساخت و ساز شامل قراردادهای عمرانی اجرایی هستند. کارفرما موظف است که در ابتدای قرارداد با پیمانکار مبلغ حق بیمه تعیین شده را کم کند. ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی، شامل 6 درصد ناخالص کارکرد و 6 درصد بیمه بیکاری است. از ضریب بیمه شش و شش دهم درصد در قرارداد عمرانی پیمانکار موظف به پرداخت یک و شش دهم درصد و کارفرما موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ تعیین شده  ضریب بیمه می باشد.
 

تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی

ضریب حق بیمه در قراردادهایی که غیر عمرانی هستند :
قرارداد خدماتی و عملیات اجرایی که تهیه مصالح پروژه بعهده پیمانکار است ،هفت درصد ناخالص کارکرد کل و بیمه بیکاری  تعیین میشود. قرارداد دستمزدی و خدماتی، 15درصد از کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری در نظر گرفته میشود. قراردادهایی که مصالح را پیمانکار و کارفرما هرد و تامین میکند، به کل کارکرد ناخالص مبلغ ریالی از مصالح که پیمانکار تامین میکند اضافه میشود. در این حالت 7 درصد کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری تعیین میشود. ضریب حق بیمه در قرارداد خدماتی که همزمان از تجهیزات مکانیکی و دستی استفاده میشود. برای بخش مکانیکی 7 درصد و برای بخش دستی 15 درصد می باشد. در قرارداد غیرعمرانی که پیمانکار مصالح پروژه را تامین میکند، 7درصد می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که کارفرما مصالح را تامین میکند، 15 درصد می باشد. قرارداد غیرعمرانی برای کارگر 7 درصد می باشد و 9 درصد برای بیمه بیکاری کارگر تعیین شده است.
بیمه پیمانکاری

موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری

-کارفرما در تمام قراردادهای پیمانکاری 5 درصد از مبلغ قرارداد را کم و برای ضمانت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار به پیمانکار پرداخت نمیکند.

- پیمانکار موظف است لیست کارگران را تهیه و بیمه مربوطه را پرداخت کند.

- بعد از اینکه عملیات اجرایی پروژه تمام شد، براساس نرخ 15 و 17 درصد مبلغ بیمه بیکاری را حساب می کند. اگر مبلغ بیمه از مبلغ بیمه هایی که پرداخت شده بیشتر باشد، باید بقیه مبلغ را به تامین اجتماعی واریز کند.
 

اعتراض به حق بیمه پیمانکاری

قانونگذار در ماده 42 تامین اجتماعی حق اعتراض به حق بیمه را به کارفرما داده است. کارفرما 30 روز فرصت دارد که اگر در خصوص مبلغ بیمه و خساراتی که تعیین شده است اعتراض دارد، از زمانیکه به وی ابلاغ شده، کتبی اعتراض خود را به سازمان ارائه کند. بعد ازاتمام تاریخ 30 روز تعیین شده، کارفرما حق اعتراض ندارد و مبلغ و خسارت تعیین شده قطعی است و کارفرما براساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت است.
Contract insurance

 مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.
 • فاطمه جعفری:
 • کارشناس ارشد حقوقی

 • مشاوره حقوقی:
 • 09023589119

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید