دعاوی حقوقی

عموم تنازعات و اختلافات موجود در جامعه حقوقی هستند بدین معنا که در دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف قابل رسیدگی می باشند. در این گونه دعاوی تعمدی مشاهده نمی شود.
نباید فراموش کرد دعاوی حقوقی بسیار تخصصی بوده و دقت نظر و باریک بینی ویژه ای را می طلبد و نباید این دعاوی را ساده انگاشت و با سهل انگاری و غیر حرفه ای با آن روبرو شد، چه در مقام دفاع چه در مقام طرح دعوی.

ایرادات شکلی و چگونگی مطرح شدن دادخواست و ضمائم و هزینه های آن و همچنین چگونگی طرح دفاع ماهیتی نیاز به دانش حقوقی آیین دادرسی مدنی و فنون لایحه نویسی و تبادل لوایح دارد.
در این زمینه ما تصمیم گرفتیم علاوه بر یک وکیل از یک کارشناس ارشد حقوقی نیز جهت نظارت بر لوایح و دادخواست ها استفاده نماییم که قبل از طرح دادخواست و یا تقدیم لایحه دفاعیه تمام نکات حقوقی چندین بار بررسی شده و موشکافانه بازبینی گردد سپس هزینه های دادرسی پرداخت و ثبت در دادگاه شوند.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات