وصول مطالبات

تاجران موفق به بازگشت سریع منابع اهمیت می‌دهند.

با توجه به کاهش روز به روز ارزش پول، چرا باید وصول مطالبات به تأخیر بیفتد؟

آیا حفظ قدرت خرید و نرخ تأخیر در تأدیه قابل پیگیری است؟
 

وصول مطالبات نیاز به گروه توانمندی دارد که بتواند با یک کار تیمی و عملیاتی به سرعت مطالبات را وصول نماید و قبل از هر اقدامی از طریق مذاکره و صلح و سازش البته بسیار زیرکانه و هوشمندانه تأمین ادله ی و مستندات بنماید و سپس مطالبات را وصول نماید و اقدام متقضی قانونی را انجام دهد.
در صورت انعقاد قرارداد وصول مطالبات، این گروه با داشتن منابع انسانی کارآزموده و مجرب در امر وصول مطالبات در کارگروه های تخصصی خود جنبه های بانکی، ثبتی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و حسب مورد اقدامات مربوطه را به صورت مرحله ای و در سرفصل های زیر معمول خواهد داشت:

 

پیگیری از طریق مذاکره

ارسال اخطاریه و اظهارنامه
اقامه دعوای حقوقی یا طرح شکایت کیفری

صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت

انتقال سند مورد وثیقه یا رهن
و دیگر روش های معمول در این بخش

از کمک این موسسه در سرعت بخشیدن به وصول مطالبات اعم از این که این مطالبات سندهای تجاری شامل سفته، چک و برات و یا اسناد عادی شامل رسید، فاکتور، قرارداد، ایمیل و اسناد مشابه باشند به خوبی و شایسته می توان حساب نمود.
بهتر است قبل از هر اقدامی یک نشست حضوری با متخصصان موسسه بگذارید؛ قطعاً این جلسه بی فایده نخواهد بود.

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات