وکیل زمین شهری

وکیل زمین شهری

4 دی1398
وکیل زمین شهری

وکیل زمین شهری

وکیل زمین شهری در خصوص مشکلاتی که در زمینه ملک و اراضی وجود دارد تخصص کامل دارد.
مقررات و آیین نامه های زیادی که در حوزه زمین و املاک  وجود دارد
منجر به ایجاد وکالت تخصصی در حوزه زمین شهری شده است.بهترین راه برای موفقیت در پرونده های املاک و اراضی و
کمیسیون ماده 12 استفاده از وکیل زمین شهری متخصص و باتجربه می باشد.
وکالت خود در مورد وکیل زمین شهری را به وکیل امور کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرداری گروه حقوقی اساک بسپارید.
یکی از بهترین روشها برای حل پرونده های ملکی مراجعه به وکیل زمین شهری است.
جمع آوری مدارک برای طرح در کمیسیون  را به وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بسپارید.
 
 

قانون وکیل زمین شهری

قانونگذار براساس ماده یک قانون وکیل زمین شهری برای تنظیم امور مربوط به زمین و افزایش عرضه و تعدیل ثبات
قیمت ها برای اجرای اصل سی و یک و رسیدن به اهدف مطرح شده در اصل چهل و سه ،
چهل و پنج و چهل و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین مسکن
و تاسیسات عمومی تصویب شده است و از زمانیکه تصویب شد، لازم الاجرا در کل کشور می باشد.
ماده دو :اراضی شهری شامل اراضی و زمین هایی است
که در محدوده و حریم حفاظت شده شهرها قرار دارد.
ماده سه قانون شهری : زمین موات شامل زمین هایی که در محدوه
خارج از حریم شهرها واقع شده است و در آن عمران و آبادی نیست.
در این مقاله سعی شده است در خصوص کمیسیون ماده 12 قانون
وکیل زمین شهری که یکی از حوزه های فعالیت وکیل زمین شهری است پرداخته شود.


وکیل زمین شهری

زمین موات

قانونگذار در دو ماده سه و ماده بیست و هفت قانون مدنی، زمین موات را اینگونه تعریف کرده است :
براساس ماده سه ،زمین موات زمینی است که در آن عمران و آبادی وجود ندارد.
براساس ماده بیست و هفت قانون مدنی :زمین هایی که
در آن کشت وزرع انجام نشود و بدون کاربرد کشاورزی بدون استفاده هستند.
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
کمیسیون ماده 12 به موضوعات و مسائلی که
در مورد زمین های موات که در آن آبادی و عمران وجود ندارد
رسیدگی میکند. قانونگذار با تصویب ماده دوازده تشخیص و تعیین مالکیت زمین بایر
و دایر و ساخت واحد مسکونی و واگذاری زمین و زمین معوض را
به عهده وزارت مسکن و شهرسازی سپرده است.

وزارت مسکن و شهرسازی از زمانی که استعلام را دریافت کرد،

یکماه مهلت دارد که در خصوص زمین موات و دولتی اعلام نظر کند.
براساس دستورالعملی که در تاریخ دوم مرداد هزار و سیصد و
شصت و هفت صادر شد وزارت مسکن و شهرسازی در آن مصوب نمود
که مشخص کردن عمران و نوع زمین به کمیسیونی
باعنوان کمیسیون ماده 12  سپرده شده است.
دبیرخانه کمیسیون ماده 12 قانون
-دبیرخانه کمیسیون ماده 12 استعلام ادارات دولتی و استعلاماتی که در مورد نوع زمین است را دریافت و به استعلامات پاسخ میدهد.
-دبیرخانه مربوطه ،موضوع استعلام را از نظر اینکه در کمیسیون ماده 12  قابل طرح است بررسی میکند.
-درصورتی که موضوع قابل طرح باشد پرونده کامل و به کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی و صدور رای  ارجاع میشود.
-دبیرخانه رای کمیسیون ماده 12 را جمع آوری و به مالکین ابلاغ و همچنین در روزنامه کثیرالانتشار اگهی میکند.
وکیل زمین شهری


وکیل زمین شهری
 

-در روند رسیدگی موضوع در کمیسیون مربوطه در صورت نیاز از نظر کارشناس نیز استفاده میشود.

-در صورتیکه نظر کمیسیون مثبت باشد رای به مدت ده روز با مشخصات مالک و پلاک ثبتی منتتشر میشود .
-درصورتیکه کسی نسبت به ملک و پلاک ثبتی  ادعایی دارد میتواند به رای اعتراض کند.
- به رای کمیسیون ماده 12 میتوان در مرجع قضایی محل وقوع ملک طرح دادخواست حقوقی نمود.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا هر استعلام در خصوص هر نوع زمین باید در کمیسیون ماده 12
قانون وکیل زمین شهری رسیدگی میشود؟خیر  زمین هاییی که مربوط به شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداری است
و زمین های که گواهی عمران وآبادی دارند و زمین هایی که مربوط به دولت هستند
موضوعات در مورد آنها قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 12 نیست.
 

مدارک لازم برای طرح موضوع در کمیسیون ماده 12

  • کپی از سند ملکی و درصورتیکه مدرک سند ملکی وجود نداشته باشد کپی استعلام ثبتی
  • دوسری کپی نقشه ثبتی و درصورتیکه نقشه ثبتی وجود نداشته باشد کروکی دقیق ملک مورد بررسی
  • برگ موقعیت ملک در مقشه هوایی
 
رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون
-ابتدا اعضای کمیسیون ماده 12 از محل زمین بازدید میکنند.
-دفاعیات و مدارک و مستندات مالکین بررسی میشود.
-مدارک موجود در پرونده با کروکی ملک در نقشه هوایی بررسی میشود.
-سپس اعضای کمیسیون اقدام به صدور رای میکنند.
-رای کمیسیون ماده 12 با رای اکثریت اعضای کمیسیون قابل اعتبار است.
وکیل زمین شهری
وکیل زمین شهری

 
اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 
به رایی که در کمیسیون ماده 12 صادر میشود میتوان در مرجع قضایی محل وقوع ملک اعتراض کرد.
از تاریخی که رای کمیسیون ماده 12 به مالک ابلاغ میشود سه ماه زمان دارد که به رای اعتراض کند.
مالکینی که دارای سند عادی و سند رسمی هستند میتوانند به رای کمیسیون ماده 12 اعتراض کنند.
ابتدا باید دادخواستی مبنی بر تایید صحت سند عادی بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی در مرجع قضایی مطرح کنند.
مالکین دارای سند رسمی از آنجایی که سند رسمی نشان دهنده اثبات مالکیت شخص است
مستقیما میتواند در مرجع قضایی محل وقوع ملک طرح دادخواست و اعتراض مطرح کند.
وکیل زمین شهری

 

قانون در مورد اراضی موات

اراضی موات براساس دو قانون قابل رسیدگی هستند.
-در مورد زمین های مواتی که در محدوده قانونی و حریم شهرها وجود دارد
که در تاریخ بیست و دوم شهریور سال هزر و سیصد و شصت و شش تصویب شد حاکم است.
-در مورد زمین هایی که در محدوده خارج از شهر و حریم شهرها وجود دارد قانون مرجع تشخیص
اراضی موات و ابطال سند که در تاریخ سی اذر سال هزتر و سیصدو شصت و پنج تصویب شد حاکم است.
 
مرجع رسیدگی به امور زمین موات
قانونگذار در ماده 12  تعیین زمین مولات عمران و ابادی زمین دایر زا به وزارت مسکن و شهرسازی
واگذار کرده است که در تاریخ دوم مرداد سال هزار و سیصد و شصت و هفت وزارت مسکن و شهرسازی
تعیین عمران و ابادی نوع زمین ها را به کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده 12 سپرده است.
وکیل زمین شهری
وکیل زمین شهری

 

اعضا کمیسیون ماده 12

اعضای کمیسیون ماده 12 با انتخاب و حکم وزیر مسکن و شهرسازی  از
سه عضو تشکیل شده است که در جلسات کمیسیون شرکت و رای صادر میکنند.
هیئت واگذاری 7 نفره
قبلا گفته شد که در خصوص زمین هایی که در محدوده خارج از حریم شهرها واقع هستند قانون مرجع تشخیص
اراضی موات و ابطال سند که در تاریخ سی آذر سال هزار و سیصد و شصت و پنج تصویب شد حاکم است
که براساس این قانون قانونگذار تشخیص زمین های موات
خارج از شهرها را به هیئت هفت نفره سپرده است که در مورد آن تصمیم گیری کنند.
وکیل زمین شهری

 
اعضای هیئت وگذاری
  1. دو عضو از طرف وزارت کشاورزی
  2. یک عضو از طرف جهاد کشاورزی
  3. یک عضو حاکم شرع
  4. یک عضو از طرف وزارت کشور
  5. دوعضو از اشخاص مورد اعتماد محل وقوع ملک
هیئت هفت نفره واگذاری با حضور چهارعضو میتواند به موضوع رسیدگی کند و در صورتیکه 3 عضو رای  دهند
رای با اکثریت اعضا قابل اعتبار است به شرطی که یکی از اعضایی که رای اکثریت داده است حاکم شرع باشد.
وکیل زمین شهری

 
وظیفه هیئت واگذاری
-رسیدگی به اختلاف در خصوص اجرای قانون زمین های موات
-درخصوص مسائل واگذاری زمین
-در خصوص وام و امکانات کشاورزی اظهار نظر شود.
ماده ده قانون
براساس مصوبه قانون  که در سال هزار و سیصد و شصت مصوب شده است
همه زمین هایی که مالکیت آن مربوط به وزارتخانه ، نیروهای مسلح،  موسسات دولتی و بانکها و
سازمانهایی که وابسته به دولت هستند و همه بنیاد و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
وکیل زمین شهری

 
ماده بیست 
همه دستگاههای اجرایی که در ماده ده بیان شده اند باید زمین هایی که
برای اجرای ماده ده این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند.
-اداره ثبت اسناد و املاک کشور باید بعد از اینکه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نظر نمود
انتقال ملک در دفتر املاک  و سند مالکیت را به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کند.
-اگر در اجرای سند ماکیت به دولت هر شخص یا دستگاه
و ارگانی کارشکنی نماید براساس ماده 16 این قانون تخلف کرده
و با اعلام وزات مسکن و شهرسازی اقدام قانونی در مرجع قضایی برعلیه کارشکن صورت  میگیرد.
- ارگان یا شخص از زمانیکه وزارت مسکن و شهرسازی انتقال مالکیت را به دولت واگذار کرده است
دو ماه فرصت دارد که ملک را تحویل دستگاه مربوطه دهد.
وکیل زمین شهری
وکیل زمین شهری


 

در صورتیکه در فرصت دوماه سند مالکیت و ملک تحویل داده نشود تحویل اداره ثبت اسناد و

املاک کشور با درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند ملکی جدید به نام دولت صادر میکند.
کمیسیون ماده 12 
وکیل کمیسیون ماده 12 در زمینه امور وکیل زمین شهری تخصص و تسلط کامل بر
قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه دارد. وکیل زمین شهری وکیلی است که در خصوص شهرداری
و کمیسیون های شهرداری بخصوص کمیسیون ماده 12 متخصص و کارشناس است.
برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون ماده 12 شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )
شماره همراه:09381690900
40222853
 
 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید