وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

28 دی1398
وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی؛ با گسترش روزافزون تکنولوژی و افزایش شرکتهای تجاری اختلافات و دعاوی خاصی
در حوزه کسب و کارهای تجاری بوجود میاید. مسائل انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری امری پیچیده است
که نیازمند استفاده از وکیل در امور ورشکستگی است. وکیل ورشکستگی شرکتها
باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکتها و قوانین و مقررات
ورشکستگی شرکتها داشته باشد. در نتیجه قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص وکیل ورشکستگی
شرکتها با وکیل ورشکستگی موسسه حقوقی اساک مشاوره بگیرید.
 

ورشکستگی تاجر شرکت تجاری

وکیل ورشکستگی؛ زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و مبلغ بدهی‎های آن از مبلغ
دارایی‎های شرکت بیشتر باشد و نتواند تعهدات خود را در مقابل طلبکاران شرکت عمل کند ورشکستگی گویند.
براساس قانون تجارت اگر تاجر نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب میشود از تاریخی که
حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری صادر شود تاجر حق تصرف و دخالت مادی و حقوقی در تمام اموال خود
حتی اموالی که در زمان ورشکستگی بدست اورده است ندارد و ممنوع است.و کلیه دارایی های او براساس قانون
تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی تصویب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت.
وکیل ورشکستگی
وکیل ورشکستگی


انواع ورشکستگی

وکیل ورشکستگی؛ براساس قانون ،ورشکستگی تاجر شامل ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی  عادی است
که مرجعی که صلاحیت رسیدگی به هریک از این ورشکستگی ها را دارد با هم تفاوت دارد.
ورشکستگی عادی: اگر ورشکستگی تاجر بعلت جریانات امور عادی و عواملی که قابل پیش بینی نبود بوجود اید و تاجر
هیچ تقصیری نداشته و تقلبی نکرده است به ان ورشکستگی عادی گویند که در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب جرم نشده
و مسئولیت کیفری و مجازات ندارد.

ورشکستگی به تقصیر اجباری:

در صورتیکه تاجر مخارج شخصی و خانوادگیش بیشتر از درامد او در زمان قبل از ورشکستگی باشد
یا تاجر در خصوص موضوع غیرمتعارف معامله کرده باشد داشتن منفعت در مورد این معامله احتمالی بود
یا معامله ای انجام دادند که بالاتر از مبلغ خرید یا پایین تر از مبلغ فروش براساس قیمت روز بازار بوده است یا یکی
از طلبکاران را بر طلبکاران دیگر برای پرداخت بدهی خود ترجیح داده باشد در این موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری بوجود میاید.
وکیل ورشکستگی
 

ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

اگر تاجر بدون انکه عوض یا چچیزی دریافت کند به حساب شخصی کسی تعهدی کند که براساس وضعیت مالی
تاجر انجام ان تعهد سنگین باشد یا تاجر نتواند بدهی های خود را پرداخت کرد و در مدت سه روز از تاریخ عدم توانایی
در پرداخت بدهی  وضعیت خود را به دادگاه اعلام نکند و صورت حساب دارایی و دفتر تجاری خود را تحویل ندهد
یا دفاتر تجاری نداشته باشد یا ناقص باشند یا صورت دارایی  بدهی ها و مطالبات دقیق اعلام نشود ورشکستگی به تقصیر است .
ورشکستگی به تقصیر جرم است و مسئولیت کیفری دارد در تمام مواردی که در خصوص ورشکستگی
به تقصیر اختیاری تاجر بیان کردیم اگر تقلب نشده باشد حکم ورشکستگی به تقصیر صادر میشود.
وکیل ورشکستگی
 

ورشکستگی به تقلب:

وکیل ورشکستگی؛ اگر واقعا تاجر ورشکسته نشود ولی اقداماتی انجام دهد که خود را ورشکسته معرفی کند
و فعالیتهایی انجام دهد که نشان دذهنده عدم پرداخت بدهی های خود باشد ورشکستگی به تقلب است.
اگر تاجر اقدامات ذیل را انجام دهد ورشکستگی او ورشکستگی به تقلب است.
-در صورتیکه تاجر ورشکسته دفاتر و اسناد تجاری شرکت را از عمد مفقود کند.
-در صورتیکه تاجر دارایی واقعی خود را معرفی نکند و قسمتی از ان را مخفی
یا بوسیله معامله صوری برای فرار از دین طلبکاران از دسترس خارج کند.
- تاجر بصورت غیرواقعی بدهی خود را اعلام کند در صورتیکه مبلغ واقعی  بدهی او از مبلغ بدهی اعلام شده بیشتر نباشد.
- ورشکستگی تاجر به تقلب جرم است و مجازات و مسئولیت کیفری دارد.
وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

چه مرجعی به دادخواست ورشکستگی تاجر رسیدگی میکند.

وکیل ورشکستگی؛ دادگاه عمومی محل سکونت تاجر ورشکسته صالح به
رسیدگی یه دادخواست ورشکستگی است.دادخواست اعلام ورشکستگی میتواند
از طرف یک یا چند نفر از طلبکاران یا درخواست  خود تاجر یا درخواست دادستان داده شود.بعد از ارلائه دادخواست
وضعیت تاجر  بررسی میشود.دادگاه بررسی وضعیت تاجر را به کارشناس مالی دادگستری که در زمینه حسابداری و
حسابرسی تخصص دارد میسپارد واز کارشناس نظر و ارزیابی  در خصوص فعالیت اقتصلادی تاجر و شرکت تجاری  را خواستار میشود.
اگر کارشناس رای مبنی بر محرز بودن ورشکستگی تاجر بدهد دادگاه رای ورشکستگی تاجر را صادر میکند.اگر ورشکستگی
بدلیل تقلب و تقصیر تاجر باشد دادگاه عمومی محل وقوع تقلب یا تقصیر مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ورشکستگی است.

وکیل ورشکستگی
 

چرا تاجر ور شکسته  تقاضای ورشکستگی میکند- وکیل ورشکستگی

زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی های او از مبلغ دارایی های او بیشتر شود
تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد.یکی از مزایایی که اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری دارد این است که قانونگذار براساس
رای وحدت رویه شماره155 تاریخ 14/12/1347 دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری و
ضامنین انها از تاریخی که تاجر یا شرکت تجاری عدم توانایی خود در پرداخت بدهی را اعلام کرده است تعلق نمیگیرد.تعلق نگرفتن
خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری یکی از امتیازات اعلام حکم ورشکستگی است.با اعلام ورشکستگی تاجر دوباره میتواند
با طلبکاران خود قرارداد منعقد کند و کسب و کار تجاری خود را دوباره اغاز کند.
بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر بدون حضور نماینده قانونی نمیتواند معامله ای کند

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

 
تکلیف تاجر ورشکسته
وکیل ورشکستگی؛ تاجر به محض عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود باید ظرف سه روز از این تاریخ دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد
و براساس ماده 413 قانون تجارت صورت دارایی اموال خود را به دادگاه تحویل دهد اگر در مدت تعیین شده دادخواست ندهد
دادستان میتواند حکم ورشکستگی به تقصیر صادر و برای تاجر مجازات حبس در نظر بگیرد.

وکیل ورشکستگی
 
مدیر تصفیه
وکیل ورشکستگی؛ بعد از طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  از طرف دادگاه شخصی برای انجام امور تاجر ورشکسته انتخاب میشود .
رسیدگی به تمام امور تاجر یا شرکت تجاری با مدیر تصفیه میباشد.تاجر حق دخالت در امور اموال خود را ندارد
کلیه شکایات مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران توسط مدیر تصفیه انجام میشود.اگر کسی نسبت
به تاجر ور شکسته شکایت مالی داشته باشد طرفیت دعوا مدیر تصفیه میباشد.
وکیل ورشکستگی
 
 

ارا صادرشده وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
براساس ماده 413 قانون تجارت که تاجر ورشکسته باید همه صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود
را که متضمن ماده 414 قانون تجارت است به دادگاه اعلام کند حتی اگر این اقدامات را  با توجه به ضمانت
اجراهایی که در ماده 435 قانون تجارت و بند دو ماده 542 قانو ن تجارت امده است مانع رسیدگی به دعوای
تاجر ورشکسته نمیشود و تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه  تقدیم کند.
براین اساس رای شعبه 49
دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با نظر مطرح شده مطابقت دارد به اکثریت ارا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای براساس ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور  دادگاهها و مرجع های قضایی لازم الاتباع است.
وکیل ورشکستگی

رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور

براساس ماده 18 ، 40، 41، 58 قانون تصفیه ورشکستگی در باره اموال تاجر ورشکسته و ماده 18
ان قانون در خصوص اموابل غیرمنقول که متعلق به شخص ثالث است و براساس ماده 419 قانون تجارت نتیجه گیری
میشود که معاملات تاجروذشکستخ از جمله معاملات با حق استرداد است و تابع تشریفات ان قانون میباشد.و ماده 34
اصلاحی قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد وضع شده شامل معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته نمیباشد.و
قانون تصفیه در مورد معاملخه با حق استرداد تاجر ورشکسته لتزم الرعایه میباشد.از انجاییکه بعد از صدور حکم توقف
تاجر ورشکسته نمیتواند در اداره امور اموال خود دخالت کند مدیر تصفیه مطالبات متوقف تاجر را وصول و به فروش میرساند.


وکیل ورشکستگی

براساس ماده 421 قانون تجارت بعد از صدور حکمم ورشکستگی 

قروض موجل تبدیل به قروض حال میشوند .این حکم شامل عموم طلبکاران است .اما در مورد طلبکاران وثیقه دار قانون
برای وصول طلب تا تاریخ ورشکستگی مقرر کرده است که همه طلب انها از محل وثیقه وصول شود.
اگر فروش وثیقه برای وصول طلب کافی نباشد نسبت به بقیه طلب غرمای معمولی میباشد و براساس ماده 562
قانون تجارت با عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته براساس ماده 561 قانون تجارت که تاجر ورشکسته
ملائت حاصل کرده است و اعاده اعتبار بخواهد بنابراین از نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران چه وثیقه داشته باشد
یا نداشته باشد حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارد.
صحیح است.و این رای براساس ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است.
وکیل ورشکستگی
وکیل ورشکستگی

 
 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰٫۳٫۲۸

براساس ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر موقتا قابل اجرا است .
در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت بیان شده است که تادیه قروض تاجر ورشکسته  چه حال باشد یا موجل
و معامله مال جه منقول باشد چه غیر منقول اگر به ضرر طلبکار باشد باطل و بی اثزر خواهد بود.لذا ارای صادر شده
از شعبه 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح وبراساس  مقررات قانونی  است .این رای براساس ماده واحده قانون
وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای کلیه شعبه های دیوان عالی کشور و دادگاه و مراجع قضایی لازم الاتباع است.
وکیل ورشکستگی
 
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای  متخصص
در امور ورشکستگی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک ،
​امکان مشاوره درباره شرکتها  و همچنین  دفاع در پرونده های ورشکستگی  را  برای عزیزان دارد.
برای مشاوره در خصوص طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید.
وکیل ورشکستگی

امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی 
شماره همراه : 09381690900
40222853
40223952

 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید