نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

15 اردیبهشت1399
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و آثار پس از آن را مورد بررسی قرار می دهیم. فسخ به معنی بر هم زدن است. 
فسخ قرارداد یعنی بر هم زدن قرارداد در قراردادهایی که به آنها عقد لازم اطلاق می گردد امکان فسخ یک طرفه قرارداد وجود ندارد مثال بارزی که میتوان در نظر گرفت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت است.
در چنین قراردادهایی باید شرایطی در معاهده درج شود تا در صورت وقوع آنها امکان فسخ قرارداد موجود باشد. اما در برخی از قراردادها در ارتباط با شرایط فسخ قرارداد سخنی به میان نیامده است.
بنابراین دادخواست فسخ قرارداد از طریق یکی از طرفین مستلزم وجود شرایطی است که با مطالعه این مقاله با شرایط فسخ قرارداد آشنا خواهید شد.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟

قراردادهای مشارکت جزء عقود لازم هستند.
بر هم زدن این قراردادها از جانب یک طرف قرارداد امکان پذیر نیست مانند قرارداد مشارکت در ساخت 
برای فسخ قرارداد مشارکت شرط های خاصی لازم است که این شرط ها در متن قراردادهای مشارکت در ساخت قید می شود.
در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت چنین شرط هایی قید نشده است که در چنین حالاتی طرفین قرارداد باید تا پایان براساس قرارداد عمل کنند.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت
با توجه به ماده 396 قانون مدنی، مهمترین خیارات شامل موارد ذیل است:
- خیار مجلس 
-خیار حیوان 
- خیار شرط 
-خیار تاخیر ثمن 
-خیار رویت و تخلف وصف 
- خیار غبن 
- خیار عیب 
-خیار تدلیس
- خیار تخلف شرط
 

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از نظر قانون 

فسخ قراردادهای مشارکت در ساخت به وسیله ی یکی از اختیارات (خیارات) ذکر شده در ماده 396 قانون مدنی قابل انجام است.
-خیار شرط: بدین معنا است که در طی قرارداد مشارکت در ساخت میتوان اختیار فسخ قرارداد را برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خارج از قرارداد در نظر گرفت.
-خیار غبن: هر گاه مورد اثبات قرار بگیرد که یکی از دو طرف زیان دیده است.
-خیار تدلیس: هنگامی که یکی از طرفین اقدام به فریب دادن طرف دیگر نماید، شخص مقابل باید سریعا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
-خیار تخلف شرط: ممکن است که ضمن قرارداد مشارکت در ساخت شرطی به نفع یکی از طرفین قرارداد صورت گیرد، طرف مقابل در صورت تخلف از وظایف خود کسی که شرط به نفع او است می تواند با حدود اختیاراتی که دارد نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 
-تاخیر غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه توسط سازنده: زمانی که سازنده به دلیل غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه تاخیر نماید مالک میتواند به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام کند. اما این تاخیر اگر به دلایل مجاز صورت گیرد، در چنین حالاتی می تواند علت تاخیر خود را به مالک بیان نموده و مانع فسخ قرارداد شود.
-تاخیر در اجرای برنامه زمان بندی شده: در ارتباط با برنامه زمانبندی شده طرفین قرارداد می توانند به توافق رسند.
-انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث تحت هر شرایطی: سازنده نمیتواند تحت هیچ گونه شرایطی قرارداد مشارکت در ساخت را به شخص ثالث واگذار نماید.
-رعایت نکردن شرایط قرارداد توسط سازنده: از جمله این شرایط می توان به نقشه ها، سازه ها، متراژ ها، تعداد واحد های ساخته شده، فروش واحدها بدون اجازه مالک بیان نمود.
-تاخیر در تحویل دادن آپارتمان در موعد مقرر به مالک و به اتمام نرسیدن پروژه: در چنین زمانی مالک میتواند دادخواست فسخ مشارکت را به مرجع ذی صلاح تسلیم نماید.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

 
شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 
شرایط فسخ قرارداد مشارکت در سه قسم خلاصه می شود.
با توجه به ماده 234 قانون مدنی ،شرط بر سه قسم است:
-شرط صفت عبارت از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
-شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
-شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مقصود از شرط صفت هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت: 
شرط در ارتباط با کیفیت مورد معامله به گونه ای است که از طرف مالک شرطی در ارتباط با مشارکت در ساخت قید شود.
در ارتباط با کیفیت هم به همین منوال می باشد مالک چنین می گوید، من قرارداد مشارکت در ساخت را قبول می کنم به شرطی که کیفیت
مصالح از نوع درجه یک باشد.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت براساس ماده 235 قانون مدنی
-شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با استناد به ماده 235 قانون مدنی قابل اثبات است.
-هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
-بنابراین در صورت تخلف سازنده از شرط صفت معامله صحیح است، اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.
-بنابراین در قرارداد های مشارک در ساخت هنگامی که شرط نتیجه توسط سازنده محقق نگردد معامله صحیح می باشد.
- اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.
-مقصود از شرط فعل هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت انجام یا عدم انجام دادن فعلی توسط طرفین قرارداد یا شخص ثالث است.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

 
شرط فسخ قرارداد مشارکت ساخت براساس ماده 237 و 238 و 239 قانون مدنی
براساس ماده 237 قانون مدنی اگر شرط فعل در قراردادهای مشارکت در ساخت قید شود:
- اگر شرط در ضمن عقد ،شرط فعل باشد،-اثباتا یا به نفع کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن انجام دهد.
- در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط کند. 
براساس ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود:
-اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد
- حاکم می تواند به خرج مُلتَزَم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
براساس ماده 239 قانون مدنی اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد:
- فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. 
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

 
دادخواست در ارتباط با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 
مثال در مورد قرارداد مشارکت ساخت
- قرارداد مشارکت در ساخت میان سازنده و مالک صورت گرفته است.
-سازنده متعهد گردیده که در موعد مقرر موضوع قرارداد را به شخص مالک تسلیم نماید.
-اما از موعد اتمام قرارداد آنها نیز 5 ماه گذشته است. 
- با توجه به اینکه طبق نظر کارشناس پیشرفت فیزیکی کار 24 درصد اعلام شده است
- در چنین شرایطی با توجه به عدم ایفای تعهد از جانب سازنده
- مالک می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهدات را به دادگاه ارائه کند.
- در صورت محکومیت سازنده به عدم ایفای تعهدات، مالک از طریق ارائه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت به دادگاه اقدام به فسخ نماید.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
آثار فسخ قراردادمشارکت در ساخت 
پس از فسخ قرارداد مشارکت در ساخت باید به آثار احتمالی پس از فسخ هم توجه داشت، از جمله این آثار می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فروش واحد از جانب سازنده اشاره کرد که برای مثال اکنون خود متواری می باشد.
- بعد از فسخ قرارداد آیا شخص می تواند به فروش واحد هایی که به نام خود شده است و تا حدودی ساخته شده اقدام نماید؟
- بعد از فسخ قرارداد ادامه ساخت موضوع قرارداد چگونه سپری می شود آیا شخص مالک می تواند برای واحد های خود سند و پایان کار دریافت نماید؟
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

 
وکیل قرارداد مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک
فسخ یکی از شیوه های انحلال قراردادهای مشارکت در ساخت میباشد که در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب سازنده مالک این اختیار را دارد که نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.
اما پیش از فسخ قرارداد توصیه میشود ابتدا از طریق مذاکره و راهنمایی توسط مشاور حقوقی مجرب نسبت به حل مشکلات خود اقدام نماید و در صورت عدم نتیجه در ارتباط با مشاوره در صورت انتخاب داور در مفاد پیمان به داوری مراجعه کرده تا در وقت و هزینه خود صرفه جویی نماید و در آخر نسبت به فسخ قرارداد خود اقدام نمایید.

سوالات حقوقی خود در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور  متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید