وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

3 شهریور1398
وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما
استفاده از وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما، یکی از نیازهای حقوقی در انجام پروژه های بزرگ پیمانکاری است.وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارای تجربه و تخصص حقوقی در زمینه قوانین و مقررات پیمانکاری  است.انعقاد قرارداد پیمانکاری با حضور وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما ،در کلیه مراحل از زمان مطالعه پیش قرارداد مذاکرات، تهیه و تنظیم پیش قرارداد، قرارداد نهایی و اجرا و در نهایت در صورت اختلاف برای حل و فصل  اختلاف امری ضروری است.تجربه نشان میدهد که از بین شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارند.از آنجاییکه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری از طریق مناقصه انجام میشود و کارفرمای مناقصه ،دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که چند پیمانکار فرعی در پروژه حضور دارند ،در هر مورد قراردادهای مختلفی منعقد میشود، بنابراین حضور وکیل وصول مطالبات برای منفعت این شرکتها ضروری است.
 
تعریف کارفرما و پیمانکار از نظر قانون
کارفرما :براساس ماده سه قانون کار، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر، بنا به درخواست او و با پرداخت حق الزحمه انجام کار از طرف او کار میکند.( مطالبات پیمانکاری)
پیمانکار: براساس آئین نامه پیمانکاری مصوب 03/12/،88 پیمانکار حقیقی یا حقوقی ،کسی است که مسئولیت اجرایی کردن عملیات پیمان را براساس سند و مدارک پیمان برعهده دارد.

 شرایط عمومی پیمان: تعریف شرایط عمومی پیمان قراراداد
-مسائل کلیدی و مورد نیاز قرارداد پیمانکاری در آن بیان و شرح داده میشود.
-حدود حقوق و تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری  رامشخص میکند.
-در مورد حوادث قهری(حوادثی که خارج از اراده و اختیار انسان رخ میدهد. مانند بلای طبیعی، سیل ،زلزله) ، چگونگی فسخ قرارداد یا اتمام قرارداد و مسائل دیگر تعیین تکلیف میشود.

 
مرجع حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری
-مرجع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، داوری است.
-براساس اصل 157 قانون اساسی و ماده یک تا سه قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی مرجع رسمی رسیدگی به اختلافات قراردادها ،از جمله قراردادهای پیمانکاری است.
-بجز دادگاه عمومی، مرجع غیررسمی دیگری نیز اختلافات پیمانکار و کارفرما را رسیدگی میکند و آن نهاد حکمیت یا داوری است.
-رایی که توسط نهاد داوری صادر میشود ،مورد حمایت قانون و توسط قوه قضاییه قابل اجرا  میباشد.

ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان قرارداد
مرجع حل اختلاف: اگر بین دوطرف قرارداد اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بوجود آید، دوطرف قبل از درخواست ارجاع دادن موضوع مورد اختلاف به داوری، براساس بند ج  براساس روشهای تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد عمل میکنند.
-اگر دوطرف قرارداد ،در مورد متن بخشنامه هایی که براساس ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، برداشت متفاوت داشته باشند، هردو طرف میتوانند چگونه اجرا کردن بخشنامه را از سازمان مربوطه استعلام کنند و براساس نظر سازمان برنامه و بودجه عمل کنند.
- در صورت اختلاف نظر خارج از  موارد بند یک، بررسی و کارشناسی به هیات کارشناسی دوطرف واگذار میگردد و دوطرف قرارداد براساس نظر کارشناس، در چارچوب قررداد پیمان عمل میکنند.
-اگر دوطرف قرارداد پیمانکاری، براساس بند دو موضوع قرارداد پیمان، در انتخاب کارشناس توافق نکنند، یا دو طرف نظر کارشناس را براساس بند یک و دو قبول نکنند، برای حل اختلاف بوجود آمده براساس بند( ج )پیمان قرارداد عمل میکنند.
د-اگر دو طرف قرارداد در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد پیمان قرارداد اختلاف نظر داشته باشند، هریک از طرفین میتوانند اجرا موضوع داوری را  برای حل و فصل اختلاف به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
تبصره یک-اگر در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تقاضا ی حل اختلاف موافقت کند، شورای عالی فنی، مرجع صالح رسدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان بین طرفین  می باشد.
تبصره دو-در صورت حل اختلاف قرارداد پیمان در شورای عالی فنی، رسیدگی و اعلام نظر  براساس قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.دو طرف قرارداد پیمان باید براساس اعلام نظر شورای عالی فنی عمل کنند.
-در صورت ارجاع موضوع مورد اختلاف قرارداد پیمان به شورای عالی فنی در تعهدات قراردادی دوطرف تغییری ایجاد نمیشود. و دو طرف ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود هستند.
 وکیل وصول مطالبات پیمانکاری موسسه حقوقی اساک
موسسه حقوقی اساک انجام مشاوره و وکالت امور حقوقی تعدادی از شرکتهای پیمانکاری را برعهده دارد یکی از مشکلاتی که بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید ،تاخیر در اجرا کردن پروژه پیمانکاری است.یکی از مشکلات همیشگی پیمانکاران، وصول مطالبات پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری است.مبلغ صورت وضعیت پیمانکار تا ماهها و سالها بعد از اتمام پروژه پرداخت نمیشود و این مشکلات زیادی برای پیمانکار ایجاد میکند.از آنجاییکه در بعضی قراردادهای پیمانکاری، قرارداد یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار تحمیل میشود، پیمانکار برای وصول مطالبات خود با مشکل روبرو میشود.
 
اگر پیمانکاری هستید که به هر علتی نتوانستید مطالبات خود را وصول کنید و با توجه به مذاکرات با کارفرما به حق و حقوق خود نرسیدید، برای راهنمایی و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید.
 
چگونه پیمانکار مطالبات خود را از شهرداری وصول میکند
براساس ماده شش قانون خدمات شهری، اگر در اجرای عملیات پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار اختلافی بوجود آید، ابتدا در حل اختلاف کار و بعد از ان در مرجع دادگستری به اختلاف رسیدگی میشود.در بعضی موارد قراردادهایی بین شهرداری و پیمانکاری تنظیم میشود، که شهرداری بعنوان  کارفرما به پیمانکار در مقابل انجام تعهد پیمانکاری، مبلغی بعوان دستمزد پرداخت میکند.در بعضی مواقع با وجود انجام کار توسط پیمانکار ،شهرداری دستمزد پیمانکار را پرداخت نمیکند، در این حالت پیمانکار میتواند علیه شهرداری بعنوان کارفرما برای وصول مطالبات پیمانکاری طرح شکایت کند. اگر در دعاوی پیمانکاری مبلغ طلب بیشتر از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه طرح شکایت میشود و دادگاه محل وقوع پیمان، دادگاه صالح رسیدگی به دعوای وصول مطالبات پیمانکاری است.
دعوای وصول مطالبات پیمانکاران ،شروع دعوا ، طرح  دعوا و تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوا و رسیدگی و صدور رای و اجرا رای، دارای پیچیدگی های حقوقی است .پیمانکاران محترم ضمن مشاوره با وکیل متخصص دعاوی وصول مطالبات ، دعوای خویش را به وکیل وصول مطالبات  موسسه حقوقی اساک  بسپارند تا با کمترین هزینه و نزدیکترین راه به حقوق خویش دست یابند..
 
وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری
با افزایش مطالبات پیمانکاری از شهرداری، پیمانکاران دعوا علیه شهرداری را مطرح کردند.تا سال هزارو سیصد و نود ،پیمانکاردر خصوص وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت میکرد ،اما بعد از سال هزارو سیصدو نود و با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران شهرهایی که جمعیت آن بالاتر از یک میلیون نفر باشد، پیمانکار نمیتواند برای وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت کند، و باید دعوای وصول مطالبات خود را در کمیسیون ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری مطرح کند.
براساس رویه قضایی رایی که در کمیسیون ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری صادر میشود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی است.
 
موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق در امور قراردادهای پیمانکاری و وصول مطالبات پیمانکاران آماده ارائه خدمات حقوقی میباشد.
جهت بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید