وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

3 شهریور1398
وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

استفاده از وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما، یکی از نیازهای حقوقی در انجام پروژه های بزرگ پیمانکاری است. وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارای تجربه وتخصص حقوقی در زمینه قوانین و مقررات پیمانکاری است. انعقاد قرارداد پیمانکاری با حضور وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما، در کلیه مراحل از زمان مطالعه پیش قرارداد مذاکرات، تهیه و تنظیم پیش قرارداد، قرارداد نهایی و اجرا و در نهایت در صورت اختلاف برای حل و فصل اختلاف امری ضروری است. تجربه نشان میدهد که از بین شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارند. از آنجاییکه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری از طریق مناقصه انجام میشود و کارفرمای مناقصه، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که چند پیمانکار فرعی در پروژه حضور دارند ،در هر مورد قراردادهای مختلفی منعقد میشود، بنابراین حضور وکیل وصول مطالبات برای منفعت این شرکتها ضروری است.
Claim Lawyer

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف کارفرما و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان
 • دلایل اختلافات مالی پیمانکار و کارفرما
 • مرجع حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری
 • ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان
 • وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری
 • نحوه وصول مطالبات پیمانکاری شهرداری
 • نحوه پیگیری دعاوی پیمانکاری
 •  استفاده از وکیل دعاوی پیمانکاری
 • خدمات گروه حقوقی اساک در حوزه امور پیمانکاری
 • وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک
وکیل دعاوی

تعریف کارفرما و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

کارفرما: براساس ماده سه قانون کار، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر، بنا به درخواست وی و با پرداخت حق الزحمه انجام کار از طرف وی کار میکند.

پیمانکار: براساس آئین نامه پیمانکاری مصوب 03/12/1388 پیمانکار حقیقی یا حقوقی، کسی است که مسئولیت اجرایی کردن عملیات پیمان را براساس سند و مدارک پیمان برعهده دارد.

 شرایط عمومی پیمان: مسائل کلیدی و مورد نیاز قرارداد پیمانکاری در آن بیان و شرح داده میشود. حدود حقوق و تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری رامشخص میکند. در مورد حوادث قهری(حوادثی که خارج از اراده و اختیار انسان رخ میدهد. مانند بلای طبیعی(سیل ،زلزله)، چگونگی فسخ قرارداد یا اتمام قرارداد و مسائل دیگر تعیین تکلیف میشود.
وکیل وصول مطالبات

دلایل اختلافات مالی پیمانکار و کارفرما

عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از طرف کارفرمایان دلایل گوناگونی دارد. شایع ترین و مهمترین دلایل بروز اختلافات مالی پیمانکار و کارفرما که منجر به عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران می شود، شامل موارد ذیل می باشد:

 • عدم توافق کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکردی که مطالبات پیمانکار از آن ناشی می شود.
 • تاخیرهای غیرمجاز پیمانکار، عدم رعایت اصول فنی و مهندسی مربوط به انجام بخش های مختلف پروژه و مواردی از این دست که منجر به اعمال جرایم و کسورات به صورت وضعیت های پیمانکار می شود ولی پیمانکار این موارد را نمی پذیرد.
 • اعمال نظرات نادرست غیر کارشناسی و غیر فنی برخی از عوامل کارفرما در مورد عملکرد پیمانکار که متعاقبا منجر به عدم پرداخت مطالبات پیمانکار می شود.
 • عدم تبحر و مهارت کافی عواملی که رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران به آن ها محول شده است.
 • عدم وجود و یا عدم کفایت اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه که در واقع مهمترین علت عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران است.
وکیل وصول مطالبات

مرجع حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری:

مرجع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، داوری است. براساس اصل 157 قانون اساسی و ماده یک تا سه قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی مرجع رسمی رسیدگی به اختلافات قراردادها، از جمله قراردادهای پیمانکاری است. به جز دادگاه عمومی، مرجع غیررسمی دیگری نیز اختلافات پیمانکار و کارفرما را رسیدگی میکند و آن نهاد حکمیت یا داوری است. رایی که توسط نهاد داوری صادر میشود، مورد حمایت قانون و توسط قوه قضاییه قابل اجرا میباشد.

ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان

اگر بین دو طرف قرارداد اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بوجود آید، دوطرف قبل از درخواست ارجاع دادن موضوع مورد اختلاف به داوری، براساس بند ج  براساس روشهای تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد عمل میکنند.

-اگر دوطرف قرارداد، در مورد متن بخشنامه هایی که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، برداشت متفاوت داشته باشند، هردو طرف میتوانند چگونه اجرا کردن بخشنامه را از سازمان مربوطه استعلام کنند و براساس نظر سازمان برنامه و بودجه عمل کنند. در صورت اختلاف نظر خارج از موارد بند یک، بررسی و کارشناسی به هیات کارشناسی دوطرف واگذار میگردد و دو طرف قرارداد براساس نظر کارشناس، در چارچوب قررداد پیمان عمل میکنند.
وکیل دعاوی

اگر دوطرف قرارداد پیمانکاری، براساس بند دو موضوع قرارداد پیمان، در انتخاب کارشناس توافق نکنند، یا دو طرف نظر کارشناس را براساس بند یک و دو قبول نکنند، برای حل اختلاف بوجود آمده براساس بند( ج )پیمان قرارداد عمل میکنند.

اگر دو طرف قرارداد در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد پیمان قرارداد اختلاف نظر داشته باشند، هریک از طرفین میتوانند اجرا موضوع داوری را  برای حل و فصل اختلاف به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. اگر در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تقاضا ی حل اختلاف موافقت کند، شورای عالی فنی، مرجع صالح رسدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان بین طرفین  می باشد. در صورت حل اختلاف قرارداد پیمان در شورای عالی فنی، رسیدگی و اعلام نظر  براساس قوانین و مقررات مربوط انجام میشود. دو طرف قرارداد پیمان باید براساس اعلام نظر شورای عالی فنی عمل کنند. در صورت ارجاع موضوع مورد اختلاف قرارداد پیمان به شورای عالی فنی در تعهدات قراردادی دوطرف تغییری ایجاد نمیشود و دو طرف ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود هستند.
Claim Lawyer

وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری

با افزایش مطالبات پیمانکاری از شهرداری، پیمانکاران دعوا علیه شهرداری را مطرح کردند. تا سال هزار و سیصد و نود، پیمانکار در خصوص وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت میکرد، اما بعد از سال هزار و سیصد و نود و با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران، شهرهایی که جمعیت آن بالاتر از یک میلیون نفر باشد، پیمانکار نمیتواند برای وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت کند و باید دعوای وصول مطالبات خود را در کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری مطرح کند. براساس رویه قضایی رایی که در کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری صادرمیشود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی است.

نحوه وصول مطالبات پیمانکاری شهرداری

براساس ماده شش قانون خدمات شهری، اگر در اجرای عملیات پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار اختلافی بوجود آید، ابتدا در حل اختلاف کار و بعد از ان در مرجع دادگستری به اختلاف رسیدگی میشود. در بعضی موارد قراردادهایی بین شهرداری و پیمانکاری تنظیم میشود، که شهرداری بعنوان  کارفرما به پیمانکار در مقابل انجام تعهد پیمانکاری، مبلغی بعوان دستمزد پرداخت میکند. در بعضی مواقع با وجود انجام کار توسط پیمانکار ،شهرداری دستمزد پیمانکار را پرداخت نمیکند، در این حالت پیمانکار میتواند علیه شهرداری بعنوان کارفرما برای وصول مطالبات پیمانکاری طرح شکایت کند. اگر در دعاوی پیمانکاری مبلغ طلب بیشتر از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه طرح شکایت میشود و دادگاه محل وقوع پیمان، دادگاه صالح رسیدگی به دعوای وصول مطالبات پیمانکاری است. دعوای وصول مطالبات پیمانکاران ،شروع دعوا، طرح دعوا و تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوا و رسیدگی و صدور رای و  اجرا رای، دارای پیچیدگی های حقوقی است.
Claim Lawyer

نحوه پیگیری دعاوی پیمانکاری

بعد از تعیین مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری، نوبت به طرح دعوا می رسد. طرح دعوا در دادگاهها به موجب فرم مخصوصی که دادخواست نامیده می شود، صورت می گیرد. در این مرحله پیمانکار با کمک دانش تخصصی و حقوق یک وکیل دعاوی پیمانکاری، جریان رسیدگی به حقوق مورد نظر خود را از ابتدای تهیه دادخواست تا وصول نتیجه و حکم نهایی پیگیری میکند.

استفاده از وکیل دعاوی پیمانکاری

بهترین راه برای موفقیت و حفظ حقوق طرفین و وصول مطالبات پیمانکار در قراردادها، این است که در عقد و تنظیم قراردادها تمامی جوانب و زوایای طرح پیمانکاری را بسنجیم و برای اختلافات احتمالی راه هایی را تعیین و با کمک وکیل دعاوی پیمانکاری آگاه به مسائل حقوقی قراردادها را به صورت درست و کامل تنظیم نمائیم.

Claim Lawyer

خدمات حوزه پیمانکاری گروه حقوقی اساک

خدمات گروه حقوقی اساک در حوزه امور پیمانکاری شامل موارد ذیل می باشد:
خدمات قراردادی، فنی و مهندسی
 • تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات
 • تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، ادعا
 • اخذ تضامین و وثایق قراردادی
 • تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه

خدمات  داوری قرارداد پیمانکاری
 • صدور رای داوری، فنی و مهندسی
 • میانجی گری و حل و فصل اختلافات
 • کارشناسی براساس بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

Claim Lawyer

  خدمات وکالتی
 • وصول مطالبات پیمانکاری
 • تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه
 • تعلیق پیمان و هزینه های مربوط
 • هزینه های تطویل پیمان
 • هزینه تسریع و خسارت تاخیر
 • فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض
 • ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار
 • حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری
 • واگذاری پیمان به غیر
 • دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار
 • دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما

Claim Lawyer

وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک

گروه حقوقی اساک انجام مشاوره و وکالت امور حقوقی تعدادی از شرکتهای پیمانکاری را برعهده دارد یکی از مشکلاتی که بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید، تاخیر در اجرا کردن پروژه پیمانکاری است. یکی از مشکلات همیشگی پیمانکاران، وصول مطالبات پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری است. مبلغ صورت وضعیت پیمانکار تا ماهها و سالها بعد از اتمام پروژه پرداخت نمی شود و این مشکلات زیادی برای پیمانکار ایجاد میکند.

از آنجاییکه در بعضی قراردادهای پیمانکاری، قرارداد یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار تحمیل میشود، پیمانکار برای وصول مطالبات خود با مشکل روبرو میشود. اگر پیمانکاری هستید که به هر علتی نتوانستید مطالبات خود را وصول کنید و با توجه به مذاکرات با کارفرما به حق و حقوق خود نرسیدید، برای راهنمایی و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.

هیات تحریریه آساک 

مشاوره حقوقی:09023589119

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید