مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

14 اردیبهشت1399
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی پیمانکاری در مورد شرایط انعقاد قرارداد پیمانکاری

 • اهمیت مشاوره پیمانکاری؛
 • مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری؛
 • شرایط و ضوابط انعقاد قرارداد پیمانکاری؛
 • مقدمه قرارداد؛
 • موضوع قرارداد پیمانکاری؛
 • اسناد قرارداد؛
 • مدت قرارداد؛
 • مبلغ قرارداد؛

در این مقاله به موضوعات فوق پرداخته شده است.

مشاوره حقوقی پیمانکاری یکی از خدمات مهم و اساسی وکیل متخصص امور پیمانکاری است که قبل از هر گونه اقدام در تهیه و تنظیم قرارداد و همچنین در تمام مراحل اجرایی پروژه های پیمانکاری به کارفرما و پیمانکار مشاوره تخصصی امور پبمانکاری را ارائه می نماید.
 

مشاوره تخصصی حقوقی پیمانکاری، شامل موارد ذیل است:
 • مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری.
 • مشاوره و وکالت قراردادهای فسخ شده.
 • مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی و اختلافات مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی.
 • مشاوره در خصوص مدیریت ادعا در قرارداد پیمانکاری.
 • مشاوره در کلیه امور ثبتی شرکتها و قوانین تجارت.
 • کنترل پروژه پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم بر قرارداد پیمانکاری.
Specialized legal advice in contracting and participation in construction
در پایان مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری در مورد نحوه پرداخت ها.
 • تعهدات طرفین.
 • تضمینات در قرارداد پیمانکاری.
 • خسارات در قراردا پیمانکاری.
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری حوادث قهری در قرارداد.
 • موارد فسخ قرارداد.
 • مرجع حل اختلاف.
 • مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری.
 • مشاوره حقوقی با وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک.

اهمیت مشاوره پیمانکاری

کارفرما و پیمانکار به منظور دستیابی به یک پروژه ی عالی نیازمند آن هستند که تمامی مفاد پیمان را براساس قرارداد پیمانکاری منعقد شده است، رعایت و به تعهدات خود عمل کنند. هر دو طرف پیمان در قبال یکدیگر دارای تعهداتی هستند که رعایت این تعهدات اجباری است. تخطی از آن ها منجر به عدم رضایت و نا سازگاری طرف مقابل میشود که در پایان ممکن است به شکایت منتهی شود. در نتیجه استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص امور پیمانکاری که به تمام اصول حاکم بر قرارداد پیمانکاری تسلط و آگاهی دارد امری ضروری است.
 

شرایط و ضوابط انعقاد قرارداد پیمانکاری

یکی از موارد بسیار مهم در انعقاد قرارداد پیمانکاری، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص پیمانکاری می باشد تا کارفرما و پیمانکار با داشتن تمام اطلاعات در مورد شرایط و ضوابط قراردادهای پیمانکاری، قرارداد را امضا و قبول کنند.
 

شرایط و ضوابطی که در تنظیم قراردادهای پیمانکاری باید رعایت شود شامل موارد ذیل است:
 • مقدمه قرارداد.
 • موضوع قرارداد.
 • اسناد قرارداد.
 • مدت قرارداد.
 • مبلغ قرارداد.
 • نحوه پرداخت.
 • تعهدات طرفین.
 • تضمینات.
 • محل تحویل و تادیه.
 • خسارات.
 • حوادث قهری.
 • موارد فسخ قرارداد.
 • مرجع حل اختلاف.
Specialized legal advice in contracting and participation in construction
مقدمه قرارداد

هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع می شود، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز می نماید.

مقدمه قرارداد شامل موارد ذیل است:
 • عنوان قرارداد.
 • طرفین قرارداد.
موضوع قرارداد پیمانکاری

موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد.
 

اسناد قرارداد

در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگرکلیات توافقی است که بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات کار اسناد دیگری تنظیم شود. این اسناد با عنوان منضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند. نکته مهمی که در مورد اسناد قرارداد پیمانکاری بیان میشود این است که همه اسناد ذکر شده لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در صورت اختلاف بین اسناد، کدام سند اولویت دارد. در مقالات بعدی به طور جامع به آن خواهیم پرداخت.

 این اسناد شامل موارد ذیل است:
 • شرایط عمومی پیمان.
 • شرایط خصوصی پیمان.
 • مشخصات عمومی.
 • مشخصات خصوصی.
 • فهرست بهاء و برآورد  تقریب مقادیر کار.
 • نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی.
 • سایر مواردی که طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مدت قرارداد

در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود، در مدت قرارداد باید آغاز قرارداد و مدتی که تعهدات مورد نظر باید درآن مدت انجام شوند به طور دقیق ذکر شود با ذکر مدت قرارداد، خود به خود زمان یافتن قرارداد هم مشخص میشود. اهمیت مدت قرارداد این است که در صورتیکه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل کارفرما مسئول است و کارفرما میتواند جرایمی که برای این منظور تعیین شده است را دریافت کند. همچنین میتواند خسارات متحمل شده را از طرف قرارداد اخذ نماید.
 

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد به دوصورت تعیین می شود، یا به صورت برآوردیا به صورت قطعی.

تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه: در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امکان پذیر نیست، در این صورت براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی، مبلغی زا به عنوان برآورد اولیه تعیین و در کنار آن درصدی را به عنوان پلوس قرارداد تعیین میکنند که براساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی که از طریق ترک تشریفات انجام میشود پلوس1/99 میتواند باشد. نحوه تعدیل آحاد بهاء براساس مواد 37 و 37 مکرر شرایط عمومی پیمان می باشد.
 

تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی

در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق می کنند. در این صورت هر گونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست، مگردر موارد ذیل:

در قرارداد تعدیل پیش بینی شود. به این معنی که در متن قرارداد ذکر شود چنانچه به واسطه رشد تورم و افزایش هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا کند. طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل  می باشد. در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت گیرد. در صورتیکه منرخ تورم براساس شاخص های بانک مرکزی تعیین شود و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد باید براساس آنها عمل شود.

در بعضی مواقع اتفاق میفتد که حجم کار پیش بینی شده در قرارداد به دلیلی از دلایل باید افزایش پیدا کند، در این صورت ضررتا مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا می کند. ضوابط مربوط به تغییر مقادیر کار و کارهای اضافی و نحوه تعیین مبلغ قرارداد در مواد 29 و 30 شرایط عمومی پیمان مشخص شده است.
 

مشاوره حقوقی پیمانکاری در مورد نحوه پرداخت ها

اصولا باید پرداخت ها به گونه ای انجام شود که در مقابل انجام تعهد یا ارائه ضمانت یا تحویل کالا صورت گیرد به گونه ای که از این جهت بین اجرای اعهدات طرفین نوعی توازن وجود داشته باشد. به همین دلیل پرداخت ها باید به صورت مرحله ای باشد یا در پایان اجرای کار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گیرد. مطلبوب ترین راه برای پرداخت، پرداخت به صورت مرحله ای است. در بسیاری از قرارداداها، پیمانکار یا طرف قرارداد مبلغی را به عنوان پیمان پیش پرداخت مطالبه میکند. میزان پیش پرداخت براساس ماده 36 شرایط عمومی پیمان نباید از 25 در صد کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد. در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 33767-ت به تاریخ 12-07-1371 این میزان به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. در قبال پیش پرداخت باید تضمین مناسب اخذ شود که در شرایط عمومی پیمان اخذ ضمانتنامه بانکی الزامی است.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

تعهدات طرفین

مشاوره حقوقی پیمانکاری بیان می کند که در متن قرارداد لاوه بر موضوع قرارداد باید تعهدات طرفین به طور مشخص و روشنی ذکر شوند. در قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید تعهدات پیمانکار براساس شرایط عمومی پیمان ذکر شود. در قرارداداهی دیگر، این تعهدات به صورت توافقی بوده و هرکدام به عنوان بند یا ماده جداگانه در قرارداد ذکر میشوند.
 

تضمینات در قرارداد پیمانکاری

تضمینات یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در قراردادهای پیمانکاری است که عدم دانش کافی در مورد قوانین ومقررات در این باره باعث دعاوی پیمانکاری میشود. بهتر است از مشاوره تخصصی حقوقی پیمانکاری وکیل متخصص امور پیمانکاری استفاده کنید.
 

تضمین در قراردادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است:
 • تضمین پیش پرداخت.
 • تضمین حسن انجام کار.
 • تضمین اجرای تعهدات.
خسارات در قرارداد پیمانکاری

خسارات شامل تعیین خسارت یا جریمه تاخیر در اجرای تعهدات و سایر خسارات می باشد. خسارت شامل موارد ذیل است:
 • تاخیر در اجرای تعهدات.
 • خسارت ناشی از عدم انجام تعهد.
 • سایر خسارات.
 مشاوره حقوقی پیمانکاری حوادث قهری در قرارداد

پیمانکار و کارفرما باید به تمام مواردی که میتواند در اجرای پروژه های پیمانکاری موثر باشد اطلاع کافی داشته باشند و این تنها با مشاوره حقوقی با وکیل امور پیمانکاری انجام میشود. یکی از مواردی که میتواند باعث اختلاف در زمان اجرای عملیات اجرایی پیمانکاری شود ایجاد حوادث قهریه می باشد. حوادثی همچون زلزله، سیل که غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین باشد ممکن است موجبات عدم امکان اجرای قرارداد یا تعلیق آن را فراهم آورد. وضعیت قهری ممکن است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد. در صورتیکه حوادث قهریه ( فورس ماژور) باعث عدم امکان اجرای قرارداد به طور مطلق شود پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور می باشد.
در این صورت باید صورتحساب و صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن زمان که به تصویب کارفرما رسیده باشد ارائه گردد و با توجه به میزان پرداخت های انجام شده مطالبات پیمانکار محاسبه و پرداخت شود. چگونگی محاسبه مطالبات پیمانکار در اثر حوادث قهریه در ماده 43 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

موارد فسخ قرارداد

مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. کارفرما باید ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. کارفرما باید فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. کارفرما باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و پرداخت کند. همچنین در این مورد باید براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل شود. در صورتیکه فسخ قرارداد به دلیل عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از موارد مطرح شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان باشد، براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل میشود. در نتیجه استفاده از مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل پیمانکاری امری ضروری برای جلوگیری از اختلافات بعدی بین کارفرما و پیمانکار می باشد. در خصوص فسخ قرارداد در مقالات بعدی  جامع توضیح داده میشود.

مرجع حل اختلاف

در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار برسرتفسیر یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هردلیلی، اختلاف به وجود آید.ازآنجاییکه رجوع به مرجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجب اتلاف وقت و بروز خیارت برای طرفین قرارداد میشود، در قراردادها روشهایی برای حل اختلاف پیش بینی شده است.
ارجاع اختلاف به داوری یکی از موارد حل اختلاف  در این مورد می باشد. در قراردادهای پیمانکاری دولتی که شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است براساس ماده 43  حل و فصل  اختلاف ابتدا به داوری ارجاع میشود. در صورتیکه هر یک از طرفین نسبت به رای  داوری موافق نباشند میتوانند دادخواست خود را به دادگاه حقوقی مطرح نمایند. نکته مهم در قرارداد پیمانکاری دولتی این است که در صورتیکه بدون ارجاع امر به داوری دادخواست حقوقی مطرح نمائید، قرار رد دادخواست صادر میشود.زیرا براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ابتدا، حل و فصل اختلاف در قرارداد پیمانکای، الزام ارجاع به داوری است.

مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری


کارفرما

از جمله وظایف مهم کارفرما وصول مطالبات پیمانکار پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار است. یکی از دلایل اصلی اختلاف میان پیمانکار و کارفرما موضوع عدم وصول مطالبات پیمانکار است. از این رو در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما این وظیفه را دارد که پس از اتمام وظایف پیمانکار، براساس مفاد پیمان که به توافق رسیده اند اقدام به وصول مطالبات کند.
 

پیمانکار

یکی از وظایف پیمانکار در برابر کارفرما این است که کارگاه را در موعد مقرر تحویل بگیرد. در صورتی که پیمانکار در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور نیابد و بیش از 30 روز در تحویل گرفتن کارگاه تاخیر نماید، کارفرما این اختیار را دارد که اقدام به فسخ پیمان نماید. پیمانکار مکلف است که همیشه در کارگاه حضور یابد و در صورت عدم حضور او در کارگاه بدون آن که دارای نماینده و جانشین تام الاختیاری باشد، کارفرما را برای فسخ پیمان آماده میکند. پیمانکار و کارفرما برای جلوگیری از دعاوی مطرح شده بهتر است  قبل از هر اقدام از مشاوره پیمانکاری وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوند.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

 

مشاوره حقوقی با وکیل پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به تمام موارد مطرح شده در مورد قراردادهای پیمانکاری بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری و همچنین در طرح دعاوی پیمانکاری مانند تعلیق پیمان، فسخ پیمان، مطالبات پیمانکار با مشاوره حقوقی وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک از اختلافات پیش بینی نشده جلوگیری شود. کارفرمایان و پیمانکاران عزیز، سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد مسائل حقوقی پیمانکاری با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.

 • فاطمه جعفری:
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • مشاوره حقوقی:
 • 09023589119

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید