مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

14 اردیبهشت1399
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت؛ پیمانکاران و کارفرمایان برای اینکه در قرارداد پیمانکاری دچار مشکل نشوند، بهتر است قبل از هر اقدام از مشاوره حقوقی تخصصی پیمانکاری استفاده کنند.
در این مقاله به بررسی مشاوره حقوقی تخصصی گروه حقوقی آساک که به صورت آنلاین و در تمامی ساعات پاسخ گوی سوالات است پرداخته شده است.
کارفرما و پیمانکار به منظور دستیابی به یک پروژه ی عالی نیازمندآن هستند که تمامی مفاد پیمان را براساس قرارداد پیمانکاری منعقد شده است، رعایت و به تعهدات خود عمل کنند.
هر دو طرف پیمان در قبال یکدیگر دارای تعهداتی هستند که رعایت این تعهدات اجباری است و تخطی از آن ها منجر به عدم رضایت و ناسازگاری طرف مقابل میشود که در پایان ممکن است به شکایت منتهی گردد. 
تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که در ادامه مقاله به طور خلاصه شرح داده شده است.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی پیمانکاری
مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی در مورد شرایط عمومی پیمان

از جمله وایف مهم کارفرما وصول مطالبات پیمانکار پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار است 
یکی از دلایل اصلی اختلاف میان پیمانکار و کارفرما موضوع عدم وصول مطالبات پیمانکار است. 
از این رو در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما این وظیفه را دارد که پس از اتمام وظایف پیمانکار، براساس مفاد پیمان که به توافق رسیده اند اقدام به وصول مطالبات کند.
یکی از وظایف پیمانکار در برابر کارفرما این است که کارگاه را در موعد مقرر تحویل بگیرد. در صورتی که پیمانکار در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور نیابد و بیش از 30 روز در تحویل گرفتن کارگاه تاخیر نماید،کارفرما این اختیار را دارد که اقدام به فسخ پیمان نماید.
پیمانکار مکلف است که همیشه در کارگاه حضور یابد و در صورت عدم حضور او در کارگاه بدون آن که دارای نماینده و جانشین تام الاختیاری باشد، کارفرما را برای فسخ پیمان آماده میکند.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی پیمانکاری
حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری
اگر اجرای عملیات موضوع پیمان به وضعیت قهری یا فورس ماژور برخورد نماید و شرایطی در جامعه به وجود آید که مهار آن خارج از اراده پیمانکارباشد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت نیست، زیرا از ناحیه پیمانکار دور اندیشی و تدارکی نسبت به آن حادثه به عمل نیامده و نیز در ارتباط با پرداخت مزد نیروهای انسانی، که پیمانکار مکلف به پرداخت به موقع مزد آنها می باشد در صورت کوتاهی نسبت به این تعهد کارفرما خود می تواند نسبت به این عمل اقدام نماید و این پرداختی را از محل مطالبات پیمانکار انجام دهد. 
پس از انجام پرداختی از ناحیه ی کارفرما، کارفرمامی تواند مبلغ را به علاوه پانزده درصد به عنوان بدهی به حساب پیمانکار منظور نماید. 
اگر مطالبات پیمانکار پاسخگوی این امر نباشد کارفرما این اختیار را دارد که از ضمانت نامه ی حسن انجام تعهدات پیمانکار این مبلغ را کسرکند. بنابراین پیمانکار در چنین رویدادی حق هیچ اعتراضی را ندارد.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

 
مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت 
کارفرمایان ، پیمانکاران و مالکان قبل از هر اقدام قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت میتوانند با وکلای متخصص و کارشناسان باتجربه و فنی گروه حقوقی اساک مشورت نمایند تا بعدا در قرارداد مشارکت در ساخت با مشکل روبرو نشوند.
در ادامه خلاصه ای از قرارداد مشارکت در ساخت شرح داده شده است. قراردادهای مشارکت در ساخت شامل سه بخش مالک زمین، زمین و سازنده میباشد.
در طی پروسه قراردادهای مشارکت در ساخت ممکن است دعاوی میان مالک و سازنده به وجود آید.
در قراردادهای مشارکت لازم است که مدت زمان تحویل و به اتمام رسیدن پروژه میان سازنده و مالک زمین مشخص شود و اگر سازنده در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرساند، نسبت به تاخیر پروژه خسارت در نظر گرفته میشود.
در قراردادهای مشارکت در ساخت  سازنده تعهداتی در قبال مالک زمین دارد.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی پیمانکاری
مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
هر زمان مالک زمین متوجه شود، سازنده اقدام به احداث ساختمان نمیکند، مالک میتواند نسبت به تعیین ضمانت نامه التزام اقدام و فسخ پیمان را خواستار شود.
ساختمان احداثی باید طبق توافق میان دو طرف در رابطه با مشخصات و کیفیات ساختمان مهیا گردد. در غیر این صورت مالک زمین می تواند سازنده ساختمان را ملزم به برطرف کردن هم خوانی کیفیات یا در غیر این صورت جبران خسارت و پرداخت ما به تفاوت نماید.
در قرارداد مشارکت در ساخت ، طرفین قرارداد مدت زمان پیمان را مشخص میکنند که در صورت عدم اتمام پروژه در زمان تعیین شده،سازنده ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
سازنده در مقابل کارگران و همسایگان مجاور ملک نیزضامن است. در صورتی که سازنده به تعهدات خود پایبند نباشد، مالک می تواند نسبت به فسخ آن اقدام کند.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی پیمانکاری
مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

 
مشاوره حقوقی قرارداد مشاوره 
امروزه تعدادی از مالکین و همچنین سازنده ها زمانی برای مراجعه حضوری به دفاتر مشاورین و وکلا را ندارند، میوانند از طریق مشاوره آنلاین با مشاور حقوقی گروه حقوقی اساک اطلاعاتی مفید و کاربردی به دست آورندو میتوانند از این مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف بهرمند شوند.
قرارداد طراحی معماری 
در اغلب قراردادهای مربوط به طراحی معماری، معماران کار خود را به صورت متری محاسبه می نمایند.
دو نمونه از شرایطی که کارفرما و معمار حق فسخ پیمان را دارند شامل موارد ذیل است:
-در صورتی که طراح در انجام عمل خود کوتاهی کند و کار را در زمان تعیین شده انجام ندهد، اگر این تاخیر در انجام تعهدات برابر یا صددرصد مدت مشخص شده در پیمان باشد، کارفرما حق فسخ پیمان را دارد.
-اگر کارفرما نبست به وصول مطالبات در زمان تعیین شده اقدام نکند، طراح این اختیار را دارد پس از گذشت یک هفته از تاریخ تعهد پس از اخطاریه کتبی عملیات طراحی را متوقف کند.
اگر پس از یک ماه از ناحیه کارفرما پاسخی دریافت نکند، می تواند نسبت به فسخ پیمان اقدام کند و دستمزد خود را تا آن مرحله از کار از کارفرما مطالبه نماید.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی پیمانکاری
 مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی درقرارداد طراحی معماری 

در چنین قراردادی ممکن است به هر دلیلی میان کارفرما و معمار اختلاف به وجود آید و برخی از این اختلافات با مشاوره قابل حل خواهند بود و همچنین در رابطه با قرارداد مدیریت پیمان، که در این نوع از قرارداد کارفرما یک شرکت یا یک شخص را به منظور مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه انتخاب میکند، مدیر نمیتواند اجرای پروژه را به شخص دیگری واگذار نماید و خود باید تمامی مراحل را طی نماید و باید از زمان تحویل گرفتن کارگاه تا تحویل دادن ساختمان به کارفرما نظارت دقیق بر اجناس و مصالح را با هزینه کارفرما نیز داشته باشد. 
در صورت عدم انجام تعهدات و بروز
اختلاف میان کارفرما و مدیر میتوانند از طریق مشاوره با وکلای گروه حقوقی اساک مشکلات خود را حل نماید و سختی های مفاد پیمان را برای خود آسان کنند.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی پیمانکاری
مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره ی حقوقی آنلاین گروه حقوقی آساک
مشاوره حقوقی با وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک قبل از هر اقدام حقوقی در انعقاد قرارداد پیمانکاری و قرارداد مشارکت در ساخت باعث میشود که در انجام تعهدات خود دقت کافی داشته باشید تا دچار ضرر و زیان نشوید.
سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز ، حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور پیمانکاری و قرارداد مشارکت در ساخت مطرح نمایید تا پاسخگوی شما باشیم.
همچنین میتوانید
سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگو باشیم.
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی پیمانکاری

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید