تامین وثیقه

تامین وثیقه

13 اسفند1398
تامین وثیقه

قرار وثیقه

قرار وثیقه؛ یکی از قرارهای تامین کیفری در دادسرا ها می‌باشد. قرار وثیقه در واقع حق آزاد بودن اشخاص را در قانون اساسی با ضمانت های معتبری که در قانون تعریف شده است، مشخص می‌کند.زمانی‌که قرار وثیقه صادر می‌شود، نیاز به وثیقه یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی با آن روبرو هستند.
گروه حقوقی آساک به خانواده زندانیان درمواردی که نیاز  به وثیقه‌یاسند ملکی دارند یاری می‌رساند.
تهیه سند برای متهم زمانیکه قاضی قرار صادر می‌کند الزامی است. در تهیه سند بهتر است ازوکلای متخصص و باتجربه مشاوره بگیرید تا در تهیه سند برای دادسرا و دادگاه با مشکل روبرو نشوید.
در خصوص حق آزادی اشخاص و  توقیف غیر قانونی فرد در مراجع قضایی اعلامیه های زیادی در مورد حقوق بشر وجود دارد که تعدادی از این اعلامیه های جهانی به شرح ذیل است:
​قرار تامین وثیقه
قرار وثیقه, تهیه وثیقه

 

ماده سه و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر

در مورد حق ازادی اشخاص که در تاریخ بیست دسامبر سال 1948 تصویب شد.
-ماده 1 و پانزده اعلامیه حقوق و تکالیف افراد که اعلامیه ای امریکایی است و در سال 1948 تصویب شد.
-ماده ده میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 و بند یک تا پنج این اعلامیه که درسال 1966 تصویب شد.
-ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک تا 5 که  در تاریخ چهارنوامبر سال 1950 تصویب شد.
-ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پروتکل الحاقی که در شورای اروپا در سال 1963 تصویب شد.
-ماده هفت ( بند یک تا هفت ) و ماده پنج ( بند سه تا شش ) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که در سال 1969 تصویب شد.
-ماده شش و هفت منشور افریقایی حقوق بشر که در تاریخ بیست و شش ژوئن سال 1981 تصویب شد.

 

قانون اساسی  در مورد حقوق بشر

-اصل 22، 32، 37،39 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص ازادی شخص و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص صحبت شده است.
-اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جان، مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض می باشد، مگر در صورتی‌ که قانون تصویب کرده است.
-اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  دستگیری اشخاص ممنوع است، مگر در صورتی‌که قانون مشخص کرده باشد.اتهام باید کتبی به متهم ابلاغ شود.و پرونده در مدت زمان تعیین شده 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال و رسیدگی آغاز شود.
-اصل سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :شخصی که به دستور قانون، دستگیر ،
زندانی یا تبعید میشود، هتک حرمت وی ممنوع است و در صورت هتک حرمت و حیثیت، قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است.
​قرار تامین وثیقه
قرار وثیقه

 

در قرار وثیقه برای متهم  دو مورد حقوقی مطرح می باشد

-قرار اخذ وثیقه
-صدور قرار قبولی وثیقه
قرار اخذ وثیقه : قرار اخذ وثیقه، قراری است که از طرف مرجع قضایی برای متهم صادر میشود و جنبه قضایی داشته و  اراده و توافق متهم در تعیین قرار اخذ وثیقه موثر نیست.
-صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی دوطرفه بین قاضی و وثیقه گذار است که شخص وثیقه گذار تعهد میکند که هر زمان نیاز به حضور متهم در مرجع قضایی است، وی را حاضر و معرفی کند و در صورت عدم حضور و معرفی متهم وثیقه به نفع
دولت  بعد از اتمام زمان تعیین شده، ضبط میشود
همچنین در این قرارداد  قاضی نیز قرار وثیقه را قبول میکند و متهم آزاد میشود.

 
براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامی
در صورتیکه قرار وثیقه صادر و قاضی از قبول وثیقه امتناع کند، توقیف غیرقانونی انجام داده است و به مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است محکوم میشود.
-در صورتیکه قاضی وثیقه متهم را قبول نکند و متهم را توقیف غیرقانونی نماید در حقیقت آزادی وی سلب شده است و قاضی  به مجازات کیفری و انتظامی محکوم میشود.
-در صورت توقیف غیرقانونی متهم از اطراف قاضی و نپذیرفتن قرار وثیقه، براساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی باید خسارت مادی و معنوی بدلیل توقیف غیرقانونی را به متهم براساس قانون بپردازد.زمانیکه شخص بعنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود.
و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی  صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است.
قرار وثیقه :همانطور که در مطالب قبل بیان شده است قرار وثیقه یکی از انواع قرارهایی است که در دادسرا برای متهم صادر میشود که به وسیله آن تعهد نماید که هر زمان مرجع قضایی حضور وی را ضروری دانست حاضر شود.در صورتیکه متهم در  زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.
قرار وثیقه قراری است که بیشتر جنبه مالی داردو مورد وثیقه باید مال غیرمنقول باشد.
قرار وثیقه


شرایط قرار وثیقه
در تعیین میزان وثیقه در صدور قرار وثیقه برای متهم عوامل ذیل موثر است :
-میزان تامین مبلغ وثیقه با جرم صورت گرفته
-شخصیت و وضعیت متهم
ماده قانون در تامین قرار وثیقه
ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری که درسال 1378 تصویب شده است. براساس مفاد این قانون، تامین قرار وثیقه (سند اجاره ای) براساس موارد ذیل تعیین میشود.
نوع جرم و میزان جرم
دلیل و مدارک اتهام
میزان احتمال فرار کردن متهم
سابقه متهم
سن و شخصیت متهم
ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری:
براساس مفاد این قانون
-قانونگذار کفالت شخصی را در ضمانت متهم قبول میکند که کفیل توانایی پرداخت مبلغ کفالت را داشته باشد. در صورتیکه متهم فرار کند شخص کفیل باید مبلغ کفالت را به حساب دادگستری واریز کند.
​قرار تامین وثیقه
ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری:
مبلغی که برای وثیقه و کفالت و التزام تعیین میشود، نباید از مبلغ خسارت وارده به شاکی کمتر باشد.
ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری:
قاضی پرونده قرار وثیقه را صادر و بعد از امضا وثیقه گذار قاضی درخواست را تایید میکندو رونوشتی از قرار وثیقه را به وثیقه گذار میدهد.
 ماده 138 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
-اگر قاضی قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند وثیقه را تامین نماید بازداشت میشود.
ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
اگر متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و یا بعدا عدم حضور خود را اثبات کند، وثیقه آزاد و از کفیل و وثیقه گذار رفع مسئولیت میشود.
قرار وثیقه

 
تبصره  یک ماده 139
-شخصی که وثیقه میگذارد ،در هرمرحله از رسیدگی پرونده میتواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد کند.
تبصره 2 ماده 139
-زمانیکه متهم خود را حاضر کند و حکم جزایی اجرا شود، قرار تامین بی اثر میشود.
​قرار تامین وثیقه


 
ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
-اگر متهم در زمان تعیین شده  بدون داشتن عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، رئیس حوزه قضایی دستور اخذ مبلغ التزام را برای وثیقه گذار صادر و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.
-در این حالت به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که متهم را معرفی کند .
ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
-اگر وثیقه گذار یا کفیل متهم آدرس حقیقی خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، ابلاغ قانونی برای وی صادر میشود.
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
-مرجع قضایی فقط در صورتیکه حاضرشدن متهم در تحقیقات و محاکمه و اجرای حکم ضروری باشد، موظف به اخذ قرار وثیقه می باشد، در غیر اینصورت نمیتوان از متهم وثیقه گرفت.

قرار تامین وثیقه

 
ماده 143 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
وثیقه گذار یا متهم ده روز از زمانی که ابلاغ به وی شده است فرصت دارد  در خصوص مبلغ التزام یا مبلغ کفالت  یا ضبط وثیقه  شکایت در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند.
ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
در صورتیکه قرار منع تعقیب متهم صادر یا پرونده به هردلیلی مختومه گردد، قرار تامین کیفری بی اثر میشود.
ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری
-در صورتیکه متهم در مرجع قضایی حاضر نشود ومبلغ ضرر و زیان شاکی از تامین اخذ میشود و مازاد بر خسارت به نفع دولت ضبط میگردد.

 
ماده 146 قانون آییین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری
اگر شخص محکوم شده به حبس و جزای نقدی محکوم شود و مبلغی که برای تامین کیفری اخذ شده است بیشتر از مبلغ محکوم به باشد از قرار تامین فقط مبلغ محکوم به و مبلغ التزام و کفالت پرداخت و بقیه به وثیقه گذار استرداد میشود و حکم اجرا میشود.
ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری
 قرار تامین به شخص متهم ابلاغ میگردد اگر قرار  کیفری صادر و متهم نتواند قرار را تامین کند بازداشت میشود و در برگ اعزام وی به زندان ذکر میشود.
تبصره ماده 147
-قاضی مکلف است  که قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده کیفری ذکر کند.

قرار تامین وثیقه
قرار وثیقه

 

وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک

گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین قرار وثیقه و اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر
تماس بگیرید.
02140223952
02140222853

 

آدرس:

خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2.
فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی).
شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

www.asaklaw.com   سایت گروه حقوقی آساک
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید