هرگاه شخص در مقابل شرطی، مبلغ ریالی یا مال غیرمنقولی را نزد دادگاه برای ضمانت از متهم بگذارد به اصطلاح وثیقه گذاشتن میگویند. با تامین وثیقه متهم تا زمان دادگاه در زندان نیست و در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگو باشد.

قرار تامین وثیقه

قرار تامین وثیقه

10 تیر1398
قرار تامین وثیقه

قرار تامین کیفری

قانون ایین دادرسی کیفری ماده 132 بیان میدارد : دادگاه برای اینکه به متهم دسترسی داشته  باشد و برای حضور وی در زمان لزوم، و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن، بعد از تفهیم اتهام به شخص، قرار تامین کیفری صادر میکند.
قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند و خسارت احتمالی متضرر را جبران می کنند. مهم ترین قرارها قرار کفالت، قرار و ثیقه، قرار بازداشت موقت است.

1-الزام به حضور بموقع در دادگاه با قول شرف
2- الزام به حضور بموقع یا تعیین وجه التزام تا پایان محاکمه و اجرای حکم
3-گرفتن کفیل با وجه کفالت
4-گرفتن وثیقه

 

وثیقه


هرگاه شخص در مقابل شرطی، مبلغ ریالی یا مال غیرمنقولی را نزد دادگاه  برای ضمانت از متهم بگذارد به اصطلاح وثیقه گذاشتن میگویند.
با تامین وثیقه متهم تا زمان دادگاه در زندان نیست و در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگو باشد.


قرار وثیقه


متهم تعهد میکند که هرزمانی که دادگاه احضارش کند حضور یابد، وثیقه ای به مبلغ معین دادگاه برای ضمانت این تعهد میسپارد و اگر متهم حاضرنشد وثیقه ضبط میشود.
وثیقه شامل وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول و غیرمنقول است.
و از طرف قاضی، مال غیر منقول بیشتر قابل قبول است و توقیف مال غیرمنقول توسط  دادگاه به اداره ثبت اسناد املاک اعلام شود تا نقل و انتقالی انجام نشود.
مالی که توسط دادگاه توقیف شد قابلیت خرید و فروش ندارد.

تعیین میزان وثیقه 


میزان مبلغ وثیقه از میزان خسارت وارده به متضرر نباید کمتر باشد در بعضی موارد مجازات نقدی است .

مراحل واگذاری مال بعنوان وثیقه


1-معرفی مال برای وثیقه
2-ارزیابی قیمت مال توسط کارشناس رسمی دادگستری با هزینه وثیقه گذار
3-پذیرفتن مال معرفی شده بعنوان وثیقه (قرار وثیقه )توسط بازپرس پرونده در صورتی که ارزش مال وثیقه گذاشته شده کمتر از میزان وثیقه نباشد وگرنه  باید مال معرفی کند و در غیراینصورت متهم بازداشت میشود .
4-متهم تا زمانی که وثیقه را تهیه نکند در بازداشتگاه بسر میبرد.
میتوان مال مورد وثیقه را عوض کرد.در مواردی که جرم غیرعمدی باشد و بتوان از راه دیگر خسارت شخص متضرر را اجرا کرد دادگاه نمیتواند قرار وثیقه صادر کند.

قرار وثیقه : قرار وثیقه قراری است که زمانی صادر میشود، باید عین مال یا سند مالکیت را به دادسرا  تحویل دهد.
تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهده قاضی پرونده است . میزان آن براساس جرم ،شدت و ضعف ان ،میزان خسارت و وضعیت طرفین پرونده  مشخص میشود.

آیا هرمالی را میشود بعنوان وثیقه در دادگاه گذاشت


براساس بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول و غیرمنقول بعنوان قرار وثیقه قابل قبول هستند همجنین هرمالیکه  دارای ارزش باشد جزء وثیقه قرار میگیرد.
نوع وثیقه را متهم یا مقام قضایی تعیین می کند.
 

صدور وثیقه تا ازادی متهم 


1-صدور قرار وثیقه از طرف دادگاه
2-معرفی وثیقه از طرف متهم (وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز ) میشود. مال منقول توقیف، و مال غیرمنقول باشد سند ان از طریق ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود .
3-ارزیابی مال توسط کارشناس رسمی دادگستری
4-اگر متهم در دادگاه حاضر نشود وثیقه ضبط میگردد.
5-اگر متهم در مواقع ضروری در دادگاه حاضر  نشود وثیقه ضبط میشود .
اگر وثیقه گذار شخص دیگر بجز متهم باشد به وثیقه گذار اخطار میشود .که بیست روز مهلت دارد تا متهم را در دادگاه حاضر کند و اگر بعد از مهلت قانونی متهم حاضر نشود وثیقه ضبط میشود .
 
مسئولیت وثیقه گذار در وثیقه

1-هرزمان حضور متهم  در داگاه ضروری باشد و متهم حاضر نشود وثیقه گذار (ضامن )اخطار کتبی میشود که متهم را تحویل دهد..
2-ضامن وثیقه گذار بیست روز مهلت دارد از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم  را تحویل دادگاه دهد..
3-اگر متهم در مدت تعیین شده معرفی نشود وجه نقد مال منقول و غیرمنقول به نفع دولت ضبط میشود.
4-بعد از صدور حکم و محکومیت متهم و حاضرنشدن متهم خسارت متضرر را از وثیقه برداشت میکنند
5-وثیقه گذار از تاریخ ابلاغ مبنی بر ضبط وثیقه ده روز مهلت دارد؛( اگر متهم در زمان مقرر حاضر نشد یا عذر  موجه حضور نیافتن متهم در دادگاه را ثابت کند یا متهم قبل از موعد مقرر فوت کند) میتواند  نسبت به ضبط وثیقه اعتراض کند.

برای وثیقه چه مدارکی لازم است


1-اصل سند شش دانگ عرصه و اعیان / وجه نقد به مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک
2-نامه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک
3-کارت ملی یا شناسنامه عکس دار معتبر و ثیقه گذار
4-تکمیل فرم مربوط

براساس ماده 144 قانون ایین دادرسی کیفری اگر متهم تبرئه شود یا قرار موقوفی تعقیب صادر شود یا پرونده مختومه گردد قرارهای تامین صادره نیز لغو میشود.

قوانین برای وثیقه گذار 


قانون ایین دادرسی کیفری در مواد 1 و 2 و139 بیان میدارد که وثیقه گذار یا وکیل در هر مرحله از دادرسی میتواند با معرفی متهم و تحویل اوبه دادگاه مسئولیت خود را رفع و وثیقه خود را ازاد کند. تبصره 2 این ماده: اگر متهم یا محکوم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشوند و با اجرایی شدن حکم جزایی و زمانی که قرار تعلیق قطعی شد قرار تامین لغو میشود.


قانون ایین دادرسی کیفری در ماده 140 بیان میدارد: اگر التزام یا وثیقه از طرف متهم به دادگاه داده شد و در موقعی که لازم بود حضور نداشت و بدون عذرموجه، وجه التزام به دستور دادگاه از متهم گرفته میشود و وثیقه ضبط میگردد.اما اگر وثیقه گذارشخصی بجز متهم باشد و و متهم در موقع ضرورت در دادگاه حاضر نشود به کفیل بیست روز مهلت از طریق اخطار کتبی داده میشود که متهم را تحویل دهد اگر تحویل ندهد وجه الکفاله از او گرفته و وثیقه ضبط میگردد.اگر وثیقه گذار برای اینکه ابلاغ واقعی به او شود محل خود را تغییر بدهد و ادرس واقعی خود ر به دادگاه ندهد  وثیقه او ضبط میشود.

 
 

وکیل وصول مطالبات


از انجاییکه  طرح شکایت حقوقی در دادگاه و اثبات  آن، نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد. استفاده از وکیل متخصص و باتجربه در امور وصول مطالبات و قراردادها ضروری است .
گروه حقوقی آساک با داشتن تیم متخصص حقوقی و باسابقه میتواند در زمینه مشکلات حقوقی مشاور خوبی برای شما باشد.

 
 
 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر