انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

20 فروردین1399
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت؛ اگر آشنایی اجمالی و مختصری با فعالیت های عمرانی و مهندسی داشته باشید یا در این حوزه مشغول به فعالیت باشید ، یقینا کلمه صورت وضعیت را شنیده اید ، اما ممکن است اطلاعات دقیق و صحیحی در این مورد نداشته باشید و ابهامات زیادی در این خصوص برایتان به وجود آمده باشد . می توان گفت در بسیاری از موارد ، حتی افرادی که با سابقه طولانی و تجربه زیاد مشغول کار در پروژه های عمرانی و مهندسی هستند معنا و مفهوم صحیح و دقیقی از صورت وضعیت را نمی دانند . پس پیشنهاد می شود این مقاله را با دقت دنبال و مطالعه کنید . 
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

صورت وضعیت چیست ؟

همانگونه که از کلمه ی صورت وضعیت مشخص است ، صورت یا فهرستی از وضعیت پروژه و مجموعه خدمات انجام شده در پروژه می باشد.
این فهرست شامل مواردی از قبیل : 
مصالح ، مواد تهیه شده ، حمل  
مواد و مصالح ، هزینه ساخت مواد، ترکیب مواد و ... می باشد . 
صورت وضعیت ها شامل مشخصاتی از پروژه یا قرارداد به همراه هزینه های ریالی آنطبق فهرست بهای مربوط به پروژه از زمان انعقاد قرارداد می باشد . 
در واقع صورت وضعیت ، سندی می باشد که بر اساس آن گزارش مالی از وضعیت و عملکرد عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای قرار داد یا مفاد پیمان فی ما بین
کار فرما و پیمانکار ارائه می شود . 
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر:

تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید . بنابراین مقصود پیمانکار از تنظیم صورت وضعیت ، ارائه گزارشات
مالی پروژه و خدمات صورت گرفته بر اساس قرار داد منعقده با کار فرما می باشد که بر طبق آن درخواست پرداخت مبلغ به پیمانکار نیز ذکر می شود . 
به بیان ساده تر ، شخصی که پیمانکار یک پروژه عمرانی می باشد ، در پایان هر ماه فعالیت های عمرانی نظیر بتن ریزی ، حمل مواد و مصالح و .... انجام می دهد که هر یک از این موارد هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی از قبیل دستمزد کارگران ، خرید وسایل و مصالح مورد نیاز ، بیمه کارگران و .... برای پیمانکار دارد .
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

 
این هزینه ها به صورت ماهانه توسط پیمانکار لیست می شوند
و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان ، که در بالا ذکر شد ، جهت بررسی به مهندس ناظر تحویل داده می شود تا پس از تایید ، جهت پرداخت هزینه ها به کار فرما ارائه شود . کارفرما پس از بررسی و مطابقت کار انجام شده با مبلغ مورد درخواست پیمانکار هزینه های مورد نظر را به حساب پیمانکار واریز می نماید .
با توجه به وجود انواع قرار داد ها و پروژه های عمرانی و مهندسی ، صورت وضعیت به شکل و در قالب های متفاوتی تنظیم می شود . 
صورت وضعیت می تواند صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی باشد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها خواهیم پرداخت . 
صورت وضعیت موقت 
همان طور که بیان شد ، پیمانکار در آخر هر ماه میزان خدمات و فعالیت های انجام شده را محاسبه کرده و در قالب صورت وضعیت به مهندس ناظر تقدیم می نماید 
تا پس از بررسی به
کار فرما تسلیم شود .
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت
صورت وضعیت موقت ، سندی است که توسط پیمان کار به صورت ماهانه در ضمن کار تنظیم می شود ،
هزینه های مورد مطالبه در صورت وضعیت موقت ، جنبه ی علی الحساب دارد و هزینه های واقعی ، در صورت وضعیت قطعی معلوم می شود .
به این مبحث در
ماده 37 شرایط عمومی پیمان نیز اشاره شده است . طبق این ماده :" مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آن ها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز این ها ، در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می شود." 
بنابر این از جمله مهم ترین وظایف پیمان کار تهیه و تنظیم صورت وضعیت موقت است چرا که برای پرداخت به موقع هزینه ها توسط کار فرما ، بهتر است پیمانکار ماهانه صورت وضعیت را به کار فرما تحویل دهد . 
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

 
صورت وضعیت قطعی :
این صورت وضعیت به محض تحویل موقت پروژه و کلیه کارها ، توسط پیمانکار به کار فرما انجام می گیرد ، بدین ترتیب پیمانکار در انتهای کار ، حداکثر ظرف مدت یک ماه صورت وضعیت قطعی عملیات انجام شده را مطابق قرارداد جهت بررسی به مهندس ناظر تحویل می دهد .
صورت ارقامی که در صورت وضعیت قطعی آورده می شود:
به تنهایی قاطع است و منبع تسویه حساب قطعی پیمانکار خواهد بود . در صورت اختلاف بین مقادیر صورت وضعیت موقت با مقادیر و ارقام صورت وضعیت قطعی ملاک پرداخت ، صورت وضعیت قطعی خواهد بود، بدین جهت در تنظیم صورت وضعیت قطعی باید دقت کافی صورت گیرد . 
لازم به ذکر است ، ماده 40 شرایط عمومی پیمان به مفهوم و نحوه تنظیم صورت وضعیت قطعی پرداخته است ، بر اساس این ماده :پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون منظور مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کار فرما ارسال می نماید . 
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت
کار فرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت:
دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام می دارد . در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده ،برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تایید کارفرما مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد .
در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلا امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کار فرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلا امضا نکرده است و نسبت به نظر کار فرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یک جا به اطلاع کار فرما می رساند
در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود .
پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان (حل اختلاف) اقدام نماید . 
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت
با توجه به ماده فوق الذکر به طور خلاصه باید گفت:
بعد از تحویل موقت پروژه یا کار ، پیمانکار اقدام به تنظیم صورت وضعیت موقت بدون تجهیزات و مصالح پای کار می نماید و سپس مشاور و کار فرما این مورد را رسیدگی می کنند . ظرف یک ماه پس از تحویل موقت ، پیمانکار صورت وضعیت قطعی را مطابق ماده فوق تنظیم و تهیه و برای اقدامات قطعی بعدی به مهندس مشاور تحویل می دهد . 
نحوه تنظیم صورت وضعیت :
برای تنظیم صورت وضعیت دقیق ، کامل و منظم ، توجه به چند نکته مهم حائز اهمیت است از جمله : 
- تهیه صورت وضعیت با توجه به اسناد و مدارک قرارداد یا مفاد پیمان 
- تنظیم مطابق با فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
- تنظیم و تهیه به صورت ماهانه 
- دقیق ، مجلد و بدون خط خوردگی باشد .
- تهیه با استفاده از نرم افزار ها و به صورت رایانه ای 
- مطابق با فرم های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

صورت وضعیت در چه صورت مورد قبول دادگاه است ؟

هدف اصلی قانون دست یابی و اجرای عدالت است ، به همین منظور در حال حاضر گرایش قرار داد های منعقده بین افراد به سوی عدالت می باشد و در صورت اختلاف در قرار داد ها حل این اختلافات ضروری می باشد . 
از مواردی که ممکن است باعث بروز اختلاف بین پیمانکار و کار فرما شود ، صورت وضعیت های تنظیم شده توسط پیمانکار است که بر اساس آن کار فرما موظف به پرداخت هزینه ها و مطالبات پیمانکار می باشد . 
صورت وضعیت تهیه شده توسط پیمانکار ، در صورتی که مطابق شرایط عمومی پیمان و یا تراضی طرفین تنظیم شده باشد مورد قبول و قابل استناد در دادگاه ها و
مراجع قضایی می باشد.
شایان ذکر است ثبت این موارد در دفاتر اسناد رسمی باعث می شود تا هم از قدرت و مزیت های اسناد رسمی برخوردار باشد و هم بدون نگرانی از انکار طرف مقابل بتوان در دادگاه بدان استناد کرد چرا که در دادگاه اصل بر صحت و اعتبار بالای اسناد رسمی می باشد و اثبات خلاف آن مشکل می باشد .
شماره همراه :09381690900
40222853
آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت
صورت وضعیت موقت
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید