شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

23 فروردین1399
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری؛ شرایط قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم میگردد :شرایط عمومی -  شرایط خصوصی
شرایط عمومی : عبارت است از شرایطی که میان کارفرما و پیمانکاری به عنوان تعهدات طبیعی و غیر قابل تغییر و عام به صورت قرار داد منعقد می گردد.
این تعهدات و الزامات در شرایط عمومی قرارداد صورت میپذیرد و جنبه عمومی دارد لذا باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری صورت بپذیرد در واقع باید گفت که این تعهدات و الزامات غیر قابل تغییر است.در شرایط عمومی بسیاری از تعهدات کارفرما و پیمانکار ذکر شده است.شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
شرایط خصوصی : عبارت است از شرایطی خاص که با توجه و بادر نظرگرفتن قرار داد پیمانکاری در راستای تحقق قرارداد تعیین میشود .نکته مهم مواردی که در شرایط خصوصی ذکر میشوند هیچ گاه و به هیچ وجه نمیتوانند موارد ذکر شده در شرایط عمومی را نقض کنند.
 
(موارد ذکر شده در شرایط عمومی ثابت و غیر قابل تغییر میباشند)
پس باید در نظر گرفت با توجه به غیر قابل تغییر بودن , شرایط عمومی جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادها رعایت شوند بدون هیچ گونه تغییر در ساختار شرایط عمومی.
لازم به ذکر است که در بند(ط) ماده 37 گفته شده پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط عمومی و کلی میباشد که باید در تمامی قراردادها رعایت شود.
پس در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری چهار چوب عملکرد پیمانکار و کارفرما در نظر گرفته شده است که باید این دو در راستای این چهار چوب عمل کنند.
مفاد قراردادهای پیمانکاری
لذا مفاد شرایط عمومی جنبه ی عام و کلی دارد پس فرض ما بر این است که پیمانکار همانند چهار چوب تعیین شده در شرایط عمومی که باید در راستای ان پیش روند از این مفاد هم نیز اگاه است.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری

فسخ قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار توسط پیمانکار⬇
1-کارفرما : با توجه به شرایط عمومی , پیمان فی ما بین کار فرما و پیمانکار تعهداتی میان ان دو وجود دارد که بر سر ان به توافق رسیده اند , که اگر پیمانکار نخواهد یا حتی نتواند به انها عمل کند کار فرما این اختیار را خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید و خسارت های وارد شده به کارفرما توسط ضمانت نامه ی حسن انجام کارو تعهدات , توسط پیمانکار از حساب او کسر و به کار فرما داده شود.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
در ماده 46 شرایط عمومی پیمان امکان فسخ پیمان در 13 مورد توسط کارفرما ذکر شده است که ما 3 نمونه را ذکر مینماییم:
1-تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده دربند (ب)ماده 28
 
2-تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم ان.
3-تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ,بیش از نصف مدت تعیین شده دربند (ج) ماده 4 موفقتنامه .
فسخ پیمان در این حالت, در صورتی مجاز است که کار فرماقسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد.
برای اطلاعات بیشتر به ماده 46 شرایط عمومی پیمان مراجعه گردد.
شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری
در صورتی که پیمانکار موارد ذکر شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان را رعایت ننماید کارفرما تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد نظر خود را(کارفرما)با توجه به مفاد این ماده به پیمانکار اعلام میگرداند که پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورت عدم تطبیق نظر کارفرما با این مواردبه اطلاع کار فرما برساند.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
درصورت عدم وجود اقدامی از جانب پیمان کار و یا نپذیرفتن دلایل پیمان کار از جانب کار فرما:
در چنین شرایطی کارفرما ان پیمان را فسخ مینماید البته بدون هیچ تشریفات قضایی. در نظر داشته باشید که طبق این ماده بیشترین تلاش بر این بوده که قرارداد به خوبی ادامه پیدا کند و به پایان برسد.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
2-فسخ قرارداد توسط پیمانکار : در این مورد تاخیرات کارفرما در اراده مدارک و همچنین تخصیص منابع , صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کار ساز میباشد که پیمانکاران با جمع نمودن مدارک در موارد مختلف ادعا هایی متفاوتی دارند که در بسیاری از موارد منجر میشود تادریافت خسارت مالی صورت گیرد و یا جبران مالی یا غیر مالی شود چون تاخیر های مجاز و غیر مجاز در کارفرما بحث بسیار مهمی میباشد البته هر دو باید تلاش کنند تا مستندات لازم و قابل اطمینان را فراهم کنند.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط متمم قرارداد پیمانکاری

زمانی که طرفین قرار داد (کارفرما و پیمانکار)تغییری نکند اما نیاز به اضافه کردن موضوع ,مبلغ یا مدت جدیدی به ضمیمه قرارداد باشد از لفظ متمم در قرارداد استفاده میشود.
متمم پیمان از حیث ماهیت همانند الحاقیه میباشد اما از حیث اهمیت در واقع میتوان گفت به گونه ای است که درصورت عدم توافق بر سر ان قرارداد به نتایج ذکر شده نرسیده و عملا قرارداد نتیجه نخواهد یافت.
باید در نظر داشت که در متمم میزان تعهدات طرفین قرارداد تغییر کرده پس برای پیش گیری از اختلاف لازم میباشد که پذیرش طرفین پیمان را اخذ کرده و مستندات لازم را که نیاز به تنظیم متمم را دارند تکمیل نمود.
شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری
اقاله در لغت به معنای فسخ معامله با رضایت و به عبارتی بخشیدن میباشد .
 
مفهموم حقوقی اقاله عبارت است از:
تراضی دو طرف عقد به انحلال زوال عقد و اثار پدید امده در اینده.در واقع میتوان گفت در اقاله دو طرف عقد با هم به توافق برسند که عقد را بر هم زنند و ان را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح نمایند در واقع اقاله به خواست یکی از طرفین قرارداد ممکن نیست هر دو طرف باید راضی باشند.
در قرارداد پیمانکاری باید دو طرف یعنی کار فرما و پیمانکار بایک دیگر به توافق برسند که میخواهند قرارداد را فسخ نمایند.باید دو طرف معامله راضی باشند در واقع اقاله در همه عقود راه دارد به غیر از نکاح.
شرایط عقد قرار داد پیمانکاری
با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بدین صورت است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند , درصورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
تحلیل : 
افراد میتوانند دست به انعقاد هر نوع قراردادی بزنند و به هر شکل معقول قرار داد منعقد نمایند.مگر اینکه مفاد موجود در ان قرار دادبه دلیل مخالفت با نظم عمومی و خصوصی نامشروع باشد.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

 
اما انچه که در قسمت بالا بیان شد در مورد قراردادهای پیمانکاری بدین گونه حاکم نیست چرا؟
زیرا
مقامات دولتی در انجام وظیفه های قانونی خودشان که تامین نیاز و رفاه جامعه میباشد, بنابراین مقامات دولتی باید از اختیارات نسبتا وسیعی در تنظیم و اجرای تعهدات به دلیل تامین نیازها در مقابل افراد خصوصی برخوردار باشند.
پس چون دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است در صورت تعارض میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی اصل بر این است که حقوق عمومی مقدم میباشد و همچنین در صورت تعارض بین قواعد های خاص مربوط به معاملات دولتی در واقع قواعد خاص , اصول کلی و قواعد عمومی همچنان حاکم بر روابط طرفین میباشد.
 
در این شرایط پیش بینی شده به گونه ای است که:
گویا هیچ حقوقی برای پیمانکار در نظر گرفته نشده و کارفرما مبرا از هر گونه مسئولیت میباشد در واقع کارفرما میتواند پیمانکار را مکلف کند در صورتی که تحلیل این مقررات با وجود ابهامات و ایرادات چیزی خلاف این رویه را ثابت مینماید.
شرایط خاتمه قرارداد پیمانکاری
خاتمه در لغت به معنای پایان و خاتمه دادن هم در معنای به پایان رساندن یا پایان دادن به انجام کاری میباشد.
در اصطلاح حقوقی خاتمه معنای پایان دادن به انجام تعهد از جانب متعهد میباشد پس از معنای لغوی خود به دور نمانده است.
برای مثال در ماده 21 قانون کار ذکر شده است که : 
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه میابد الف)فوت کارگر و ....)پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.
در این ماده که مربوط به خاتمه قرارداد در کار معین میباشد در معنای اعم خود به کار رفته است.
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
خاتمه علاوه بر معنای اعم خود میتواند شامل مواردی همچون:
فسخ و انفساخ واقاله وابطال و ایفای تعهد و اجرای تعهد باشد.در رابطه با قراردادهای پیمانکاری خاتمه مفهومی خاص و متفاوت دارد زیرا در شرایط عمومی برای خاتمه یافتن قراردادهای پیمانکاری حالت ها و شرایط های خاصی وجود دارد.پس زمانی که صحبت از خاتمه قراردادهای پیمانکاری میباشد ناظر به مفهوم عام و متعارف ان نمیباشد, منظوراز مفهوم خاص ان است که مختص قراردادهای پیمانکاری است.
شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری
قواعدهای عمومی موجود در تمامی قراردادها لازم الاجرا میباشد پس قراردادهای پیمانکاری هم مستثنی از این امر نیست برای مثال در فسخ قراردادهای پیمانکاری عناصری همچون قصد , رضا و اهلیت باید وجود داشته باشد پس به هنگام انحلال قراردادهای پیمانکاری باید بخش عمومی قرارداد بررسی گردد.
 
باید در نظر داشت که در خصوص انحلال قرارداد های پیمانکاری در شرایط عمومی:
از دو اصطلاح فسخ و خاتمه استفاده شده است که میتوان در ماده 46 شرایط عمومی پیمان در دو بند'الف'و 'ب'ناظر ان بود.
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2.
02140223952
02140222853
09023589119
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید