طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پیش از بروز اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت شخصی را بعنوان داور تعیین میکنند. شخص داور باید توانایی و تخصص و علم و اگاهی لازم در خصوص حل و فصل اختلافات را داشته باشد.

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

10 مرداد1398
داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت در ساخت


طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پیش از بروز اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت شخصی را بعنوان داور تعیین میکنند.
شخص داور باید توانایی و تخصص و علم و اگاهی لازم در خصوص حل و فصل اختلافات را داشته باشد.
داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب شود.
براساس قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین معامله می توانند با  توافق یکدیگر، اختلاف خود را در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش از طریق داور حل و فصل نمایند.
حکم داور برای طرفین از طریق دادگستری قابل اجرا میباشد.

 

اجرت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت


 - اجرت داوری براساس تعرفه محاسبه میشود.
 - دوطرف باید به سهم مساوی مبلغ اجرت داوری، را پرداخت کنند.
 - رای داوری در صورت پرداخت اجرت داوری، تحویل داده میشود.

ضمانت اجرای عدم اجرای داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت


 - ضمانت اجرای عدم اجرای رای داوری ،  دادگاه  برای محکوم علیه باید اجرائیه صادر کند.
 - اجرائیه با تقاضای محکوم له انجام میشود.
 - برای اجرای رای داور، باید درخواست داد و نیاز به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
 - هزینه اجرای رای داوری، که مبلغ آن توسط دادگاه مشخص میشود، بر عهده محکوم علیه است.


 

مدت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت


 - مدت داوری برای انشاء رای ، سه ماه از زمان ایجاد اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت است.
 - مدت داوری سه ماه با توافق طرفین، میتواند تمدید شود.
 - اگر در مدت سه ماه، رای داوری نوشته نشود و اعلام نگردد و مدت  داوری تمدید نشود ، رسیدگی به اختلاف با مرجع قضایی است.
 - طرفین میتوانند رای داور را اجرا کنند.
 - طرفین با انصراف از اظهارنامه داوری، میتوانند رای را به دادگاه داده و تقاضای اجرا کنند.

مرجع صالح صدور اجرائیه رأی داوری


براساس ماده پنج قانون اجرای احکام مدنی و ماده بیست و نه آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادگاه نخستین (بدوی) اصل دعوا،
مرجع صالح برای صدور اجرائیه رای داوری است.

 

نحوه اعتراض به رای داوریطرفین قرارداد، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری،  مهلت دارند به دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد، درخواست  باطل شدن رای داوری را بدهندو دادگاه به آن رسیدگی میکند.
 

ابلاغ رای داوریاگر دو طرف قرارداد در دعوا روش خاصی برای ابلاغ رای داوری تعیین نکرده باشند، داور رای را به دفتر دادگاه بدوی ( دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد) تحویل میدهد.
 

تعیین داوری در قرارداد مشارکت در ساختتعیین داور در قراردادهای مشارکت در ساخت اجباری نیست  و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف  میتوانند داور تعیین کنند یا مستقیما به مرجع قضایی مراجعه کنند.


 

انصراف از داوری در قرارداد مشارکت


- در صورت توافق طرفین قرارداد برای رجوع به داو،ر در صورت بروز اختلاف در قرارداد، طرفین میتوانند انصراف از داوری دهند.
-هریک از طرفین قرارداد به تنهایی نمیتوانند شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرند و برای حل اختلاف به مرجع دیگری مراجعه کنند.


رجوع به دادگاه با وجود قرارداد داوری

 - اگر یکی از طرفین قرارداد با وجود شرط داوری در قرارداد،دعوا را در دادگاه مطرح کند ، دادگاه در صورتیکه طرف دیگر قرارداد سکوت اختیار کند، این سکوت را به معنای انصراف از حق داوری او در نظر میگیرد.
 - اگر طرف دیگر قرارداد به طرح دعوا با وجود شرط ارجاع به داوری در قرارداد در دادگاه اعتراض کند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند.
 - برخی حقوقدانان معتقدند چه خوانده دعوا در قرارداد نسبت به وجود یا عدم وجود داوری اعتراض کند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند.
 - طرح دعوا توسط یک طرف قرارداد در دادگاه و ایراد نگرفتن طرف دیگر در خصوص  وجود داوری در واقع انصراف از داوری است .
 - حتی اگر با وجود ایراد خوانده ،نسبت به طرح دعوا در دادگاه ، به آن توجه نشود و به دعوا رسیدگی گردد ،در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی،  باعث نقص رای و ارجاع پرونده به داوری میشود.

 مهلت انصراف از داوری


 - انصراف از داوری میتواند پیش یا پس از ارجاع به داور یا در جریان رسیدگی داور یا بعد از صدور رای داوری انجام شود.
 - براساس ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی ،طرفین قرارداد میتوانند حتی بعد از صدور رای داور، به طور کلی یا قسمتی از آن رای را رد کنند یا  از اجرای آن منصرف شوند.
 و به آن اصل قابلیت بی اثرشدن رای داور میگویند.

 

 انصراف از داوری در صورت انصراف کلی از دعوا


انصراف از داوری گاهی بدلیل انصراف از دعوا محقق میگردد.
اگر طرفین در  قرارداد، شرط داوری را در صورت اختلاف، منعقد کنند ،در طی  آن از دعوا صرفنظر کنند ،انصراف از داوری محقق میشود.


شرایط تعیین داور-براساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی  و براساس ماده 190 قانون مدنی که داشتن قصد و رضا و اهلیت طرفین  شرط صحت قرارداد میبا شد نتیجه میگیریم که
-طرفین قرارداد  باید اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
- طرفین قرارداد برای ارجاع امر به داوری توافق کنند.

 

براساس  ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توانند به عنوان داور معین شوند  مگر با توافق طرفین قرارداد


 - اشخاص با سن  کمتر از بیست و پنج سال تمام
 - اشخاصی که در دعوا یا اختلاف ذی نفع باشند.
 - اشخاصی  که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
 - اشخاصی که خود یا همسرانشان  وراث یکی از طرفین باشند.
 - اشخاصی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
 - اشخاصی  که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
 - اشخاصی  که خود یا همسرانشان و یا یکی از قربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از قربای  نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
 - کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود


 

براساس ماده 466 قانون ائین دادرسی مدنی اشخاص زیر حتی با توافق طرفین قرارداد نمیتوانند بعنوان داور انتخاب شوند


 
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند
 - اشخاصی که براساس حکم قطعی دادگاه  از داوری محروم شده اند.
 - اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
 - براساس ماده 470 قانون ائین دادرسی مدنی ، کلیه قضات و کارمندان  ادرای و شاغل در مراجع قضایی
 

روش تعیین داور


 
 - انتخاب داور بوسیله طرفین اختلاف در قرارداد
 - انتخاب داور بوسیله  شخص ثالث
 - انتخاب داور توسط دادگاه
براساس  ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف  در قرارداد میتوانند برای امر داوری به یک یا چند نفر مراجعه کنند.
در صورتیکه تعداد داور  معین نشده باشد و طرفین قرارداد به توافق نرسند، براساس ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی هریک از طرفین، داور اختصاصی معرفی و یک نفر رابعنوان داور سوم با توافق انتخاب میکنند.


 

موارد ارجاع به دادگاه - اگر  ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، طرف مقابل داور معرفی نکند یا در تعیین داور سوم، توافق نکنند براساس ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی، برای تعیین داور میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.
 - اگر داوری که با توافق طرفین اتخاب شده ،فوت کند یا استعفا دهد یا جانشین تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شود  و او به وظیفه خود عمل نکند، براساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی  برای تعیین داور، میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.
 - اگر طرفین قرارداد از ابتدا انتخاب  داور را  به دادگاه سپرده باشند ،دادگاه مورد توافق طرفین صالح به رسیدگی به اصل اختلاف و دعوا است و در صورت دیگر دادگاه مورد توافق طرفین دادگاه نخستین به اصل دعوا و اختلاف است.


 

عوامل از بین رفتن شرط داوری


 براساس ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی عوامل  زوال داوری
 - توافق طرفین قرارداد در صورت اختلاف
 - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا  در قرارداد
 - ورشکستگی یکی از طرفین دعوا در قرارداد
 - انحلال شخص حقوقی
 - انتفای موضوع داوری بدلیل اقاله ( بهم خوردن معامله با توافق طرفین )
 - انتفای معامله بدلیل (فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده باشد.)


 
محرومیت از داوری و جبران خسارت

براساس ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی داور در موارد زیر تا پنج سا ل از انتخاب شدن بعنوان داور محروم خواهد شد.
  • در جلسات داوری بدون عذر موجه حاضر نشود.
  • استعفا بدون عذر موجه
  • امتناع از دادن رای
اگر داور به یکی از طرفین خسارت وارد کند، مسئول جبران خسارت میباشد.همچنین براساس ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی  در اثر تدلیس ( عملی که موجب فریب طرف مقابل شود) ،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه  داور، ضرر مالی به یکی از طرفین قرارداد وارد شود،  داور مسئول جبران خسارت است.
 
وکیل داوری موسسه حقوقی اساک

موسسه حقوقی آساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه ی داوری قرارداد مشارکت در ساخت دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی  در حوزه قوانین ساخت و ساز میباشند. قبل از هرگونه اقدام در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت با ما تماس بگیرید.
موسسه حقوقی آساک به عنوان مرکز تخصصی داوری ،با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب آماده ارائه راه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد.

 
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید