تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تعهدات در قرارداد پیمانکاری

15 فروردین1399
تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تعهدات در قرارداد پیمانکاری
قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان، تعهدات در قرارداد پیمانکاری که کارفرما و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشند را تعیین کرده است. انجام تعهدات در قرارداد پیمانکاری نیاز به ضمانت اجرایی دارد و در شرایط عمومی پیمان، ضمانت اجرایی تعهدات در قرارداد پیمانکاری را  مشخص کرده است.
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • -تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری
 • -تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری
 • -مراحل تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری
 • -تعهدات پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد پیمان
 • -تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان در مقابل اشخاص ثالث
 • -تعهدات پیمانکار بعد از اجرای عملیات قرارداد پیمان
 • -تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری
 • -وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک
تعهدات پیمانکاری
تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری
 • -کارفرما متعهد است که کارگاه را در زمان تعیین شده در قرارداد پیمان به پیمانکار تحویل دهد.
 • -کارفرما متعهد به پرداخت پیش پرداخت ها به پیمانکار است .
 • -کارفرما متعهد به پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و صورت وضعیت موقت می باشد.
 • -کارفرما متعهد به تحویل گرفتن موضوع پیمان به صورت قطعی است .
 • -کارفرما باید پیش پرداخت های اولیه را به پیمانکار پرداختکند.
 • - کارفرما موظف است که در صدی از پیش پرداخت پیمانکار رابرای حق بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری در قراردادپیمانکاری کسر کند و بعنوان تضمین انجام بیمه  کارکنان وپرداخت مالیات در حساب خود نگه دارد.
تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری
 • -پیمانکار تعهد دارد که عملیات اجرایی موضوع پیمان را برطبق تعهدات در قرارداد پیمانکاری اجرا کند.
 • -پیمانکار موظف به مباشرت در اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد.
 • -پیمانکار موظف است که موضوع پیمان را بیمه کند و تعهداتی که در مقابل اشخاص ثالث در قرارداد پیمان وجود دارند را انجام دهند. زمانیکه پیمانکار و کارفرما تعهدات در قرارداد پیمانکاری را انجام ندهند ،اختلاف بوجود میاید و برای حل اختلاف در قرارداد پیمان،  ارجاع به مرجع قضایی و غیرقضایی در شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
 تعهدات در قرارداد پیمانکاری
مراحل تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری
پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در سه مرحله براساس زمان اجرای عملیات پیمان تعهد دارد و باید وظایفی را که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است، در مقابل کارفرما و شخص ثالث انجام دهد.
تعهدات پیمانکار شامل مراحل ذیل می باشد:
 • -تعهدات پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد پیمان
 • -تعهدات پیمانکار در زمان اجرای عملیات پیمان
 • -تعهدات پیمانکاربعد از اجرای عملیات قرارداد پیمان
تعهدات پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد پیمان
تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری قبل از انعقاد قراردادپیمان شامل مورد ذیل است :
 • -پیمانکار موظف است که در مناقصه موضوع پیمان،شرکت کند و ضمانت نامه ای که برای شرکت در مناقصه لازم است باید پرداخت کند. تعهداتی که پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در زمان اجرای عملیات پیمان موظف به انجام آن است، شامل موارد ذیل است :
 • -پیمانکار براساس یکی از بندهای ماده 16 شرایط عمومی پیمان متعهد است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار بیمه تامین اجتماعی، مالیات و عوارض را رعایت نماید و در صورتیکه این موارد را رعایت نکند، مسئول اجرا نکردن قوانین و مقررات است .
Obligations in the contract
ماده 17شرایط عمومی پیمان
-تعهد پیمانکار در خصوص تامین نیرو عملیات اجرایی، استخدام افراد متخصص و با تجربه می باشد. پیمانکار موظف به پرداخت حقوق کارکنان براساس قانون کار می باشد. اگر پیمانکار در پرداخت حقوق به کارگران تاخیر داشته باشد، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میکند که حقوق کارگران را پرداخت کند. بعد از اخطار مهندس مشاور و عدم پرداخت حقوق کارگران، کارفرما مبلغ حقوق کارگران را به اضافه  15درصد از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند.
ماده 18 شرایط عمومی پیمان
-براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در قبال حسن اجرای کار، برنامه کار اجرایی پیمان ، تهیه گزارش از پیشرفت عملیات اجرایی موضوع پیمان، انجام هماهنگی با پیمانکاران دیگر( پیمانکاران جزء و فرعی) و هماهنگی با رئیس کارگاه متعهد می باشد.
ماده 19شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار متعهد است که نقاط نقشه را کنترل کند، و سپس نقشه را پیاده نماید و کلیه اندازه گیری ها را انجام دهد.
ماده 20 شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که کارگاه موضوع عملیات پیمان را مجهز کند و مصالح و تجهیزات و ماشین الات کارگاه را تهیه کند.
ماده 21 شرایط عمومی پیمان
پیمانکار مسئولیت محافظت و نگهداری از تجهیزات کارگاه و محافظت و ایمنی کار و کارگران را برعهده دارد.
تعهدات در پیمانکاری
ماده 22 شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان، تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان، شامل مرتب کردن کلیه مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستورات کار نیز می باشد.
ماده 23 شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده ازشرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است که از تاسیات زیربنایی خطوط لوله آب، گاز و برق محافظت نماید.
ماده 24 شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده شرایط عمومی،پیمان پیمانکار میتواند با رعایت شرایط و مقررات اجرای عملیات پیمان را کلی یا جزیی به پیمانکار دیگر بسپارد.
ماده 25 شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در صورت موارد ذیل میتواند کار اجرای پیمان را در شب انجام میدهد.
ماده 26 شرایط عمومی پیمان
 • - پیمانکار در اجرای عملیات پیمان، شی عتیقه و یا اشیای مربوط به آثار باستانی را پیدا کند باید به دستگاه انتظامی اطلاع دهد.
 • - پیمانکار اجرای عملیات پیمان را باید خود شخصا انجام دهد یا با اجازه کارفرما اجرای کل یا قسمتی از عملیات پیمان را به پیمانکار دست دوم ( فرعی یا جزء ) بسپارد.
 • -پیمانکار موظف است که اجرای عملیات پیمان را برطبق مدت زمان تعیین شده در قرارداد به اتمام برساند.
 • - پیمانکار متعهد است که مصالح، تجهیزات و ماشین الات اجرای عملیات پیمان را تهیه کند .
 • - پیمانکار در این دوره از عملیات اجرایی پیمان در مقابل اشخاص ثالث نیز تعهداتی دارد که باید آنها را انجام دهد.
Obligations in the contract
تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان در مقابل اشخاص ثالث
در ماده هفده از شرایط عمومی پیمان در خصوص تعهدات پیمانکار در قبال اشخاص ثالث توضیح داده شده است.
تعهدات پیمانکاردر قبال شخص ثالث شامل موارد ذیل می باشد:
 • -حقوق کارگران باید رعایت شود.
 • -از ملک های  همسایه موضوع پیمان حفاظت نماید و هیچ گونه تصرفی در آنها انجام ندهد.
 • -از تاسیسات زیرزمینی آب برق گاز حفاظت کند.
 • -کنترل نقاط نقشه.
 • -پیمانکار موظف به تجهیز نمودن کارگاه است .
 • -بعد از تحویل کارگاه باید مصالح و تجهیزات ماشین الات را تهیه کند.
 • -پیمانکار موظف است که از اجرای عملیات موضوع پیمان  حفاظت کند.
 • -پیمانکار موظف است که کارکنان و کارگران پروژه را بیمه نماید.
 • -پیمانکار موطف است که حقوق و مزایای کارکنان و کارگران را براساس قانون پرداخت کند.
تعهدات در قرارداد پیمانکاری
تعهدات پیمانکار بعد از اجرای عملیات قرارداد پیمان
تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری بعد از اجرای عملیات اجرایی موضوع پیمان که شامل موارد ذیل است :
 • -تحویل موقت موضوع پیمان
 • -تحویل قطعی موضوع پیمان
تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری
کارفرما تعهداتی در قرارداد پیمانکاری دارد که براساس ماده شرایط عمومی پیمان، موظف به اجرای آن می باشد.
در ذیل تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری به طور خلاصه بیان شده است:
 • ماده 28 شرایط عمومی پیمان، تعهد کارفرما در قرارداد پیمان در این ماده این است که کارگاه برای اجرای عملیات پیمان را به پیمانکار تحویل دهد.
 • ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان، کارفرما میتواند مقدار کار عملیات پیمان و قیمت ها را تغییر دهد و نرخ پیمان را تعدیل نماید.
 • ماده 30 شرایط عمومی پیمان، کارفرما میتواند مدت زمان اجرای عملیات پیمان را تغییر دهد.
 • ماده 31 شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است که عملیات موضوع پیمان را مدیریت نماید.
 • ماده 32 شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است، براجرای عملیات پیمان که توسط پیمانکار صورت میگیرد، نظارت کند.
Obligations in the contract

وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک
پیمانکارعزیز قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان به وجود آمده است. قبل ازهر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری ازمشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند. از آنجاییکه قرادادهای پیمانکاری به خصوص دریافت ضمانت نامه قراداد پیمان، نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری، با وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره پیمانکاری وهمچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد.
فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مشاوره حقوقی:09023589119

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید