تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

4 اردیبهشت1399
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت، ابتدا به توضیحی خلاصه از قرارداد پیمانکاری اکتفا میکنیم، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای هستند که به موجب آن کارفرما انجام عمل خاصی را، در یک بازه ی زمانی تعیین شده، تحت شرایطی خاص به پیمان کار واگذار میکند در این قسمت ذکر دو نکته الزامی می باشد:
پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و کارفرما شخصی حقوقی است.
کارفرما با استناد به ماده 6 شرایط عمومی پیمان، میتواند برای خود نمایندگان و جانشینانی را اتخاذ کند و از منظر قانونی صحیح می باشد و پیمان کار نیز با استناد ماده 7 شرایط عمومی پیمان هم از این حق امتیاز برخوردار می باشد.
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
"نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری"

 
همان طور که آگاه هستید در سطح کشور برخی از پروژه های عمرانی با مشکلاتی مواجه می باشند که از جمله آنها عبارت اند از:
ماده 30 شرایط عمومی پیمان : 
الف – در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت کار می شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. 
پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به
مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
1– در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده 29، مبلغ پیمان تغییر کند .
2 – هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه های اجرایی با مشخصات فنی تغییر اساسی کند .
3– هر گاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده ی اوست، تغییر کند.
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
تغییر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که
پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
4– اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد .
5– در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاخیری که در موارد 26 و 43 پیشبینی شده است.
6– هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید .
7– در صورتی که کار طبق ماده 49 به تعلیق درآید .
8– در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد .
9– هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد .
-تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
10– موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. 
ب– اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تضمین میکند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند. -تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
ج– در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید و نتیجه را به کارفرما گزارش میکند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید مینماید .
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
د – در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان
تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه میشود .
ه– در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل میشود و پیمانکار میتواند براساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید. "تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت"
ماده فوق که در رابطه با تاخیرات قرارداد پیمانکاری است و هر یک از بندهای این ماده تاخیرات احتمالی در قراردادهای پیمانکاری را به صورت جداگانه بیان کرده است .
به منظور رسیدگی به تاخیرات قراردادهای پیمانکاری دو منبع وجود دارد 1 – ماده 30 شرایط عمومی پیمان و 2 – بخشنامه شماره 5090 که تالیف شده در تاریخ 02/09/1360 که به منظور تحلیل هر کدام از این منابع باید مهارت کافی را داشت.
 

چه زمانی باید نسبت به تهیه لایحه تاخیرات اقدام کرد ؟

با توجه به بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان قسمت مهم ماده(علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید) مهندس مشاور باید علل تاخیر پیمان را بررسی کند و سپس آن را با توافق پیمانکار مورد بررسی قرارداده و سپس به کارفرما گزارش نماید و اگر بدون توافق با پیمان کار تعیین نماید، پیمانکار نیز میتواند نسبت به آن اعتراض نماید .
-تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
با توجه به ماده 46 شرایط عمومی پیمان تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری موجب 
1– تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است، در چنین شرایطی کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند .
2– تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 .
3– تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 .
4– عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .
در هر یک از موارد فوق تاخیرات صورت گرفته از سوی  پیمانکار باعث فسخ قرارداد از ناحیه ی کارفرما میشود .
-تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
تاخیرات صورت گرفته از ناحیه پیمانکار که دلایل قانع کننده ای برای این تاخیرات وجود ندارد پیمانکار باید خسارت هایی را متحمل شود که این خسارت ها در ماده 50 شرایط عمومی پیمان (هزینه ی تسریع کار ، خسارت تاخیر کار ) ذکر شده است .
و در نهایت تاخیرات صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار موجب عدم رضایت کارفرما و همچنین مهندس مشاور میشود و ممکن است پیمان کار را به منظور جبران این تاخیرات تحت فشار گذارند و همچنین در آینده قرارداد های جدیدی را با پیمانکار منعقد نکنند.
-نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری-

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
کارفرما و مهندس مشاور به منظور
تهیه ی لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری میبایست اسناد و مدارکی را تهیه نمایند که عبارت است از : ابتدا قرارداد پروژه که میان پیمانکار و کارفرما بسته شده است ، به همراه آخرین وضعیت پیشرفت پروژه که میتواند به صورت عکس، جدول و یا نمودار باشد، و در آخر تاریخ نهایی پروژه که کارفرما و پیمان کار برای تحویل پروژه به توافق رسیده بودند .
-تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
زمان تاخیر در قراردادهای پیمانکاری ، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان : پیمانکار باید نسبت به لایحه ی تاخیرات توسط کارفرما و مهندس مشاور دلایل قانع کننده ای را ارائه دهد از جمله این دلایل عبارت اند از :ابتدا قبل از ارائه ی دلایل، تاخیرات صورت گرفته در پیمان به صورت نمودار یا در قالب جدول تدوین شود و سپس علل تاخیرات ایجاد شده به صورت خلاصه به مشاور تحویل داده شود. "نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری"

برای مثال : تاخیرات مالی صورت گرفته از ناحیه کارفرما یا مهندس مشاور 

در پرداخت صورت وضعیت یا پیش پرداخت یا تاخیرات آنها در تحویل دادن نقشه ها و همچنین مناسب نبودن شرایط جوی برای ادامه روند کار و مواردی از این قبیل که موجب ایجاد تاخیرات در قرارداد های پیمانکاری و قراردادهای پیمان مدیریت و قراردادهای مدیریت پیمان شده است .
در تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری ، دلایل به وجود آمدن تاخیرات ، برنامه زمان بندی پروژه ، و مدت زمان به تعویق افتادن پروژه، میبایستی توسط شخصی مسلط و آگاه به شرایط عمومی پیمان تهیه شود که به درستی بتواند پرونده را به عهده گیرد پیشنهاد ما به شما در این خصوص موسسه آساک میباشد که با بهره مندی از بهترین وکلا میتوانند راهنمای شما باشند .
-تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
نکات کلیدی : در تهیه لایحه ی تاخیرات از ادعا های غیر منطقی و غیر عقلانی اکیدا خودداری شود زیرا موجب سلب اعتماد کارشناس نسبت به شما می گردد .
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
لایحه ی تاخیرات می بایست از نظم خاصی برخوردار باشد تا تسط شما را نسبت به این کار نمایان کند .
به منظور پیروزی در لایحه ی تاخیرات میتوانید از بزرگ نمایی استفاده کنید اما بزرگ نمایی صورت گرفته باید با منطق کارشناس مطابقت داشته باشد .
و سایر نکات با توجه به نوع پروژه های پیمانکاری باید رعایت گردد . -تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت-
نتیجه گیری: بنابراین در هنگام تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری می بایست ماده 30 شرایط عمومی پیمان لحاظ گردد و اگر تاخیرات حاصل شده از سوی پیمان کار قانع کننده نباشد کارفرما میتواند نسبت به فسخ پیمان اقدام و مطالبه خسارت نماید .
در تنظیم لایحه ی تاخیرات از ناحیه کارفرما باید تمامی نکات به طور کاملا دقیق رعایت گردد و در ادعاهای حاصل از سوی پیمان کار تمامی مراحل به درستی طی شود.
نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید