دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

30 فروردین1399
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

ما در این مقاله به بررسی دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری , ابطال رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت ,ابطال رای داوری در قرارداد مدیریت پیمان و همچنین ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری میپردازیم .
با توجه به ماده 454 آیین دادرسی مدنی : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یک دیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد , به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .
با توجه به ماده 489 آیین دادرسی مدنی 
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .
1 – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
3 – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد
در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد .
4 – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
5 – رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
6 – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند .
7 – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .
در رابطه با ابطال رای داوری در قراردادهای پیمانکاری , پیمان مدیریت و همچنین مدیریت پیمان این ماده وارد است با توجه به این ماده اگر موارد فوق در قراردادها رعایت نشود رای صادره باطل میشود .
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

تفسیر هر یک از بندهای این ماده : 

بند یک عبارت است از رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد در این بند از ماده موجد حق به معنای قوانین تعیین کننده در قرارداد میباشد برای مثال در قراردادهای پیمانکاری قوانین تعیین کننده این پیمان میباشد و از صدور رای خلاف آنها جلوگیری کند برای مثال اگر بین کارفرما و پیمانکار در رابطه با حقوق کارکنان اختلاف نظر به وجود آید در چنین شرایطی داور نمیتواند رای برخلاف قوانین تعیین کننده شرایط عمومی پیمان صادر کند و اگر داور رای صادر نماید در چنین شرایطی رای صادره در قراردادهای پیمانکاری باطل میشود .
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
بند 2 : باطل شدن رای داور به دلیل اینکه داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع آن داوری نبوده است و در رابطه با موضوعی رای صادر کرده که خارج از مطلب مورد داوری است. 
برای مثال در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار
در قراردادهای پیمان مدیریت که این اختلاف به دلیل رعایت نکردن پیمانکار در زمینه تعطیل بودن کار بیش از 15 روز است اما داور در خصوص موضوعی دیگر به داوری پرداخته که در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است .
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
بند 3 – داور در خصوص مطلبی رای صادر نماید که در حدود اختیاراتش نمیباشد پس داور می بایست در خصوص مواردی رای صادر کند که در حدود اختیارش میباشد.
4 - رای داوری باید در مدت داوری صادر شود ؛ زیرا ماموریت طرفین هم از حیث مدت و هم از حیث طرفین محدود است؛داور باید در آن بازه ی زمانی مشخص رای خود را صادر کند اگر در آن مدت رای خود را صادر نکند رای او باطل است .
در رای دیوان عالی کشور به شماره 13/313/72 چنین آمده است
که رای داور اگر خارج از مهلت تعیین شده صادر شود و اما طرفین قرارداد به نحوی از رای صادره آگاه شوند. آن رای ابطال نمیشود در این رابطه که شعبه 13 دیوان عالی کشور توافق صریح طرفین نسبت به آنچه که داور خارج از موضوع داوری رای داده. باعث نفوذ آن رای داوری شود. 
با توجه به نظریه که به شماره 7/1763-62/4/20 حقوق قضایی چنین بیان میدارد که اگر در مهلت قانونی برای ابطال رای داور در زمینه های گوناگون اقدام نشود مطابق با اجرای احکام مدنی رای به مرحله اجرا میرسد. و در موردی دیگر دیوان عالی کشور با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اعلام میکند که رای صادر شده توسط داور حتی با پذیرفتن طرفین نیز باطل است زیرا باید دارای اعتبار قانونی باشد . 
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
بنابراین رای داور در بند 4 ماده به دو قسمت تقسیم میشود

قسمت اول که رای داور در صورت پذیرفتن طرفین باطل نمیشود و رای که در هر حالتی اساسا باطل است و وارد نمیشود .
5 – بطلان رای داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد با توجه به این بند برای پیش گیری از اعتبار اسناد رسمی و زیر سوال رفتن آن اگر یک ملکی در دفتر اسناد رسمی به نام کسی ثبت شده باشد داور نمیتواند خلاف آن رای صادر نماید برای مثال اگر کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی بر سر تعهداتی به توافق رسیده اند و آن تعهدات را به صورت کتبی در دفتر اسناد اظهار داشته و امضا کرده اند داور نمیتواند خلاف آن رای صادر کند که در چنین شرایطی رای داور باطل است .
6 – رای داور در خصوص موضوعاتی که خارج از حیطه عملکرد آن داور میباشد 
و اشخاصی که به عنوان داور نمیتوانند انتخاب شوند در ماده 466 ق.آ.د.م ذکر شده است .
اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود : 
1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2 – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند .
ماده 469 آیین دادرسی مدنی دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین :
1 - کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد .
2 – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .
3 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی یا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
4 – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند .
5 - کسانی که خود یا همسرانشان یکی از اصحاب دعوا باشند .
6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
و در ماده 470 نیز کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد بیان میدارد .
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
7 – بطلان رای داوری به دلیل اینکه موضوع رجوع شده به داوری بی اعتبار باشد 
برای مثال شما در نظر بگیرید که در قرارداد های پیمان مدیریت چنین ذکر شود که طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میان آنان مشکل آنها توسط داور حل و فصل  شود و پس از آن در هنگام داوری کاشف به عمل آید که یکی از طرفین دعوا اهلیت نداشته است برای مثال کمتر از 18 سال داشته یا مجنون بوده در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است. یا اینکه به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود برای مثال در قراردادهای پیمانکاری ضمن عقد قرارداد درج شود که هنگام اختلاف برای حل آن به داور مراجعه شود اما اگر قرارداد منعقد شده باشد اعتبار داوری هم از بین میرود و موجب بطلان رای داوری در قرارداد پیمانکاری میشود .
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با ابطال رای داوری در قرارداد های پیمانکاری
میتوان گفت که موارد فوق که ذکر شد باعث بطلان رای صادر شده در قراردادها میشود و موارد فوق باید رعایت گردد .
هنگام بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری برای ارائه دادخواست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما باید بدین نکته اشاره کرد هنگام بطلان ارائه دادخواست ضروری است زیرا برای رسیدگی به بطلان رای داور باید اصل حقوق معارض مورد بررسی قرار بگیرد که بر سر یک مسئله ای اختلاف نظر داشته اند بنابراین باید در قالب یک دادخواست که عبارت است از دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری برای رسیدگی ارائه شود .
نتیجه گیری : با توجه به ماده 489 موارد ذکر شده باعث بطلان رای در قراردادهای پیمانکاری میشود که در قالب 7 بند ذکر شده است.
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
در این مقاله به بررسی بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری قرارداد های پیمان مدیریت
و مدیریت پیمان پرداختیم و همچنین ذکر کردیم که در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار و باطل شدن رای صادره باید به حالت دادخواست تقدیم شود زیرا طرفین دعوا باید دعوت شوند و دلایل خود را ارائه دهند .
در این مقاله نحوه ی ابطال رای داوری در قراردادها بیان شد در صورت نیاز به مشورت و راهنمایی میتوانید از موسسه آساک کمک بگیرید تا برای طی کردن مراحل قضایی هدایت شوید .
هیأت تحریریه گروه حقوقی آساک
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید