آدرس مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی
مجتمع قضائی امام خمینی

 ضلع شمالی ساختمان 33982301

فکس: 33114132

 42 شعبه دارد

  شعبه 3 الی 9 در طبقه سوم ضلع غربی

شعبه 1 و 2 طبقه سوم ضلع شرقی

شعبه 1 الی 13 طبقه دوم ضلع شرقی

شعب 2 و 14 طبقه دوم ضلع غربی

شعبه 32 در طبقه دوم ضلع جنوبی

شعب 22, 24, 39 و 40 طبقه اول ضلع شرقی

شعب 25, 27, 28, 29 , 30,  31,  32 طبقه اول ضلع غربی

شعبه 26 طبقه اول ضلع جنوبی

‌شعبه 23 و 42 طبقه همکف ضلع غربی

شعب 34, 35, 37 و 38 طبقه همکف ضلع شرقی

واحد حمایت از ایثارگران طبقه همکف ضلع جنوبی مستقر می باشند

به  استثنای شعبه 21 و 36 که مستقر در دادگاه انقلاب می باشند. 

شعب تشخیص (13 شعبه)

خ خیام, کاخ دادگستری, طبقه سوم, ضلع جنوبی
تماس بگیرید