گواهی انحصار وراثت صدور گواهی انحصار وراثت صدور گواهی انحصار وراثت تقاضای گواهی انحصار وراثت مدارک تقاضای گواهی انحصار وراثت کلاهبرداری در گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت چگونه انجام میشود

انحصار وراثت چگونه انجام میشود

11 تیر1398
انحصار وراثت چگونه انجام میشود

گواهی انحصار وراثت


زمانی که شخص فوت میکند باید تکلیف اموال و دارایی های او و سهم الارث هریک از وراث و چگونگی اجرای وصیت نامه مشخص شود.
این عمل بوسیله صدور گواهی انحصار وراثت انجام میشود.دادگاه برای مشخص کردن وارثین و سهم الارث انها در خواست را رسیدگی و گواهی انحصار وراثت صادر میکند.
پس از اینکه شخص فوت میکند مرگ او در ادره ثبت احوال ثبت و شناسنامه او باطل و گواهی فوت صادر میشود.
براساس ماده 20 قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به ترکه متوفی ، جهت صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت دایمی متوفی است.
و اگر شخص فوت شده در خارج از کشور اقامت داشته باشد ،دادگاه عمومی حقوقی تهران، صالح برای رسیدگی است و اگر شخص فوت شده خارجی باشد و در ایران اقامت داشته و فوت کند دادگاه محل اقامت متوفی، با رعایت قانون دولت متبوع خارجی شخص ،در خواست گواهی انحصار وراثت رسیدگی و ان را صادر میکند.

چه کسانی در صدور گواهی انحصار وراثت نفع دارند

هرشخصی که در مال و ماترک متوفی نفع دارد مانند فرزندان همسر پدر و مادر براساس قانون میتواند در خواست گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف داشته باشند.
ورثه، طلبکار یا موصی له یا شخصی که غیرمستقیم با اثبات وراثت شخص از متوفی نفع میبرد  نیز میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند.
اگر وراث و اشخاص ذینفع متعدد باشد برای تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام یک نفر کفایت میکند.

 

تشریفات دادرسی در صدور گواهی انحصار وراثت

 

1) دادگاه با توجه به اسناد و مدارک با هزینه شخص متقاضی در خواست او را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی اگهی میکند

2) بعد از گذشت یکماه از تاریخ انتشار اکهی اگر کسی اعتراض نکرد، بدون اینکه جلسه رسیدگی تشکیل و از وراث دعوت شود، گواهی انحصار وراثت که مشخص کننده تعداد وراث و نسبت انها با متوفی و سهم الارث هریک از انهاست را صادر میکند.

3) اگر بعد از نشر اگهی  شخصی به دادگاه اعتراض کند دادگاه جلسه رسیدگی تعیین و به متقاضی و معترض ابلاغ و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر میکند که این حکم قابل تجدیدنظر است.

مدارک لازم برای تقاضای گواهی انحصار وراثت1--شناسنامه و گواهی فوت شخص و اگر شخص متاهل بوده ارائه سند ازدواج
2- استشهادیه محضری (در فرم مخصوص که بوسیله دادگاه در اختیار متقاضی قرار میدهند اسامی تمام وراث را نوشته و بوسیله دونفر که وراث و متوفی را میشناسند امضا میشود ) و امضا افراد باید توسط دفتر اسناد رسمی تایید و سپس گواهی به دادگاه ارائه شود.
3-رسید گواهی مالیاتی:وارثین پس از فوت شخص ،لیست کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی محل سکونت شخص فوت شده میدهند و رسید دریافت میکنند و این رسید را همراه مدارک به دادگاه مالیات برارث گزارش میکنند.
4-کپی شناسنامه وراث، متقاضی گواهی انحصار وراثت  باید کپی شناسنامه خود و دیگر وراث را به دادگاه بدهد ارائه اصل شناسنامه به مدیر دفتردادگاه برای تایید صحت کپی ضروری است.
5-وصیتنامه اگر وجود داشته باشد
6-دادخواست گواهی انحصار وراثت

 

نکات مهم در خصوص گواهی انحصار وراثت


1- اگر در زمان فوت نطفه ای بوجود آید جنین از وراث خواهد بود و در دادخواست باید قید گردد.
2- دادگاه سهم هریک از وراث را تعیین کند.
3- اگریکی از وراث محجور باشد و قیم نداشته باشد دادستان از طرف محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض میکند.
4- اگربهای ترکه متوفی بیشتر از بیست میلیون ریال نباشد دادگاه بدون اگهی به درخواست رسیدگی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را قبول یا رد میکند.
5- در مورد وارثین روستاییان اگر بهای ترکه متوفی ازده میلیون ریال بیشتر باشد الصاق اگهی فقط یکبار و یک روز در اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی منتشر میشود.
6- رایی که دادگاه درباره درخواست تصدیق انحصار وراثت میدهد قابل پژوهش و فرجام خواهی است.

 
 

کلاهبرداری در گواهی انحصار وراثت
 

اگر هریک از وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت نام یک یا چند نفر از وراث را اعلام نکنند در حکم کلاهبرداری است و مجازات حبس برای ان تعیین شده است.


 اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

1- گرفتن گواهی انحصار وراثت در  زمان کمتری انجام میشود
2- وراث از اموال متوفی نیاز به حضور در دادگاه ندارند
3- وکیل اموال متوفی را که شناخته نیست معرفی میکند
4- میزان سهم هریک از وراث را از اموال متوفی مشخص میکند.
5- بعد از مشخص شدن سهم فرد برای فروش سهم وراث به شخص دیگر اقدام کند
از انجاییکه وراث در مورد اموال متوفی توافق ندارند و مشکلاتی برایشان بوجود میاید بهتر است که قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص گروه حقوقی آساک  مشورت کنید.

 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید