کمیسیون باغات

کمیسیون باغات

30 آذر1398
کمیسیون باغات

کمیسیون باغات

کمیسیون باغات براساس ماده یک قانون اصلاح لایحه اجرایی کردن  قانون حفظ و گسترش فضای سبز
در شهرها و جلوگیری از قطع بی رویه درختان در میدان ها  و بزرگراهها و پارکها و مکان هایی
که شورای شهر  آن را باغ نامید،در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه در شورای انقلاب به تصویب رسید.
 
علل تشیکیل کمیسیون باغات
اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
اجرایی کردن مصوبات باغ ها مصوب شورای شهر
مشخص کردن باغات در هر منطقه
جلوگیری از قطع درختان در شهرها و فضای سبز و پارک ها
 
اعضای کمیسیون باغات
-براساس ماده هفت آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاحیه حفظ و گسترش فضای سبز
در شهرها که در تاریخ بیست تیر سال هزار و سیصدو هشتاد و هشت تصویب شد، شامل اعضای ذیل هستند:

 

کمیسیون باغات متشکل از سه عضو می باشند که شامل:

  • نماینده شورای شهر
  • مدیر عامل سازمان پارک و فضای سبز شهر
  • نماینده فنی شهرداری
  • بخش های کمیسیون باغات
کمیسیون باغات شامل دو کمیسیون، بدوی و تجدید نظر می باشد که هرکدام
مرجع صلاحیتدار برای موارد مشخصی از مشکلات باغات هستند.
کمیسیون بدوی :این کمیسیون در مورد املاک و اراضی که 
مساحت آنها بیشتر از دوهزار مترمربع باشد رسیدگی میکند.
کمیسیون تجدید نظر:این کمیسیون در مورد املاک و اراضی که
مساحت آنها کمتر از دوهزار مترمربع باشد رسیدگی میکند.
 
کمیسیونی که در مورد باغات ،املاک و اراضی با مساحت کمتر از
دو هزار مترمربع تصمیم گیری میکند، متشکل از اعضای ذیل می باشند:
  1. شهردار منطقه
  2. نماینده تام الاختیار پارک و فضای سبز
  3. نماینده ای از شورای شهر
کمیسیون باغات

وظیفه کمیسیون تشخیص باغات

وظیفه کمیسیون باغات این است که در مورد مشخص کردن
باغات براساس مصوبات باغ ها که بوسیله شورای شهر
تصویب میشود ،رسیدگی و تصمیم گیری نماید و خارج از
چهارچوب مصوبات شورای شهر نمیتواند اقدامی انجام دهد.
درصورتی که مالک باغ یا ذینفع آن در خصوص رای کمیسیون باغات اعتراض داشته باشد
از تاریخی که رای کمیسیون به وی ابلاغ میشود، پانزده روز فرصت دارد که به رای مربوطه اعتراض کند.
مرجع قابل اعتراض به رای کمیسیون بدوی باغات، کمیسیون تجدید نظر باغات می باشد.
رایی که بوسیله کمیسیون باغات صادر میشود شصت روز  فرصت
برای بررسی و طرح در کمیسیون ذی ربط شورای شهر وجود دارد.
مالکین و کلیه سازمان هایی که ارائه دهنده خدمات شهری مانند آب، برق ،گاز هستند قبل از اینکه اقدام
و عملیاتی انجام دهند که باعث قطع درخت، تخریب فضای سبز شود، باید از شهرداری مربوطه
براساس کمیسیون موضوع هفت آیین نامه باید مجوز قطع درخت را  اخذ کند.

 

در نتیجه هر شخص قبل از هر اقدام در خصوص جابجایی و قطع و

تخریب درخت و فضای سبز باید کتبا از شهرداری مجوز اخذ کند.
اگر شخص یا سازمان مربوطه بدون مجوز از شهرداری، باعث قطع درخت، تخریب فضای سبز شوند
براساس ماده سه آیین نامه مذکور به جریمه و زندانی محکوم میشوندو باید خسارت وارده را جبران کنند.
 
آئین نامه اجرایی کمیسیون باغات
براساس آیین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها که
در تاریخ سیزده مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت
بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد باغ و فضای سبز اینگونه تعریف شده است
باغ دارای مشخصات ذیل است :
حداقل مساحت باید پانصد مترمربع باشد.
اگر دارای بنا و ساختمان باشد، در هر شانزده مترمربع در محوطه خارج ساختمان یک اصله درخت باید باشد.
اگر بنا و ساختمان در زمین وجود نداشته باشد، باید در هر 
بیست و پنج مترمربع  یک اصله درخت مثمر و یک درخت غیر مثمر وجود داشته باشد.

زمین دارای سند مالکیت و یا سند مادر باشد.

  • سوابق باغ در خصوص ایجاد باغ براساس کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
  • مکان هایی که وزارت کشاورزی در حریم شهر بعنوان باغ مشخص کرده است.
  • مکان هایی که شورای شهر بعنوان باغ مشخص کرده است.
 
فضای سبز
-زمین هایی که دارای درخت و پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها  که  مالکیت آن دولتی خصوصی یا عمومی است.
تفکیک باغات
براساس ماده دو ب آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها
-در محدوده شهرها حد نصابی که برای تعیین تفکیک باغات در نظر گرفته شده است، دو هزار مترمربع می باشد.
-درحریم شهرها حدنصابی که برای تعیین تفکیک باغات در نظر گرفته شده است، براساس حد و نصاب تعیین شده
در قانون که برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمین کشاورزی در هیئت وزیران مصوب شده است.
کمیسیون باغات

کمیسیون باغات
 

براساس ماده  سه آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها- کمیسیون باغات

شهرداری قبل از اینکه پروانه ساختمانی برای املاکی که وضعیت و تعداد درختان آن دچار تغییر میشوند،
باید موضوع را از کمیسیون ماده 7 آئین نامه فوق استعلام کند.
شهرداری در خصوص باغاتی که در حریم شهرها واقع شده است قبل از اینکه پروانه ساختمان صادر کند باید
از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری
اراضی و باغ ها که در جهاد کشاورزی مستقر است استعلام کند.
براساس ماده چهار آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها وظیفه کاشت، محافظت
وآیاری درختان و فضای سبز و بوستان عمومی در محدوده شهرها برعهده شهرداری است.
براساس ماده پنج آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها
-مالکین ، متصدی و مسئولین برای قطع و جابجایی درختان در مکان های عمومی،
دولتی و خصوصی باید از کمیسیون ماده 7 آئین نامه شهرداری مجوز دریافت کنند.
کمیسیون باغات

براساس ماده شش آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها

براساس این  قانون اگر شخص حقیقی یا حقوقی باعث قطع درخت و نابودی فضای سبز شوند
بوسیله رای مرجع قضایی، محکوم به جریمه و زندانی میشوند و باید جبران خسارت کنند.
براساس ماده هشت آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها
کسانی که خواستار قطع و سربرداری درختان هستند ابتدا باید درخواست خود را به
شهرداری ارائه کنند و فرم هایی که در این رابطه می باشد پر و تحویل شهرداری دهند.
بعد از ثبت درخواست، شهرداری یک هفته مهلت دارد
که درخواست مربوطه را به کمیسیون ماده 7 ارسال کند.
کمیسیون ماده هفت شهرداری، یکماه مهلت دارد که جواب درخواست را به متقاضی اعلام کند.
شهرداری یک هفته از زمانی که رای کمیسیون ابلاغ شد موظف است به متقاضی اطلاع دهد.
اگر کمیسیون تصمیمی در خصوص درخواست متقاضی نگیرد یا ابلاغ به متقاضی
با تاخیر انجام شود شهرداری باید براساس درخواست متقاضی مجوز صادر کند.
 کمیسیون باغات
کمیسیون باغات

براساس ماده نه آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها

کمیسیون ماده هفت باید ضوابط مربوط به اصول فنی و ایمنی استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری
را برای جابجایی و سربرداری درختان و فضای سبز تهیه و تنظیم کند
و بعد از اینکه بوسیله شورای شهر تصویب شد  اگهی عمومی شود.
براساس ماده ده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها
شهرداری برای اجرایی کردن قانون مواد یک و هفت حفظ گسترش
فضای سبز در شهرها باید شناسنامه باغ ها را تهیه و بروز نگهداری کند.
شناسنامه باغات
شماره پلاک ثبتی
مساحت ملک
آدرس دقیق ملک
امضا و سمت مامور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه باغات
-براساس ماده یازده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها
شهرداری باید مشخصات درختان که شامل نوع درخت ، محیط بن ، محل کاشت و تاریخ گزارش را در
خصوص درختان در محل میدان ها، معابر عمومی،
بوستان عمومی و بزرگراه ها تهیه کند و روی درختان پلاک کوبی نماید.
 کمیسیون باغات

کمیسیون باغات

براساس ماده دوازده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها

شورای شهر برای حفظ و احیای باغات و زمین هایی که درخت دارند باید دستورالعمل های
تشویقی برای ساخت و ساز براساس قوانین و ضوابط شورای عالی و شهرسازی و معماری  مصوب کند.
براساس ماده سیزده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها
برای حفط باغ ها در شهرهایی که فضای سبز آن کم است، وزارت مسکن و شهرسازی
موظف است در طرح مطالعاتی جامع شهرها در کاربری  فضای سبز باغ را پیش بینی کند.
 کمیسیون باغات

کمیسیون باغات

 
وکیل  کمیسیون باغات گروه حقوقی اساک
وکیل کمیسیون باغات در خصوص دعاوی که در مورد باغات و اراضی و املاک  مطرح میشود
تسلط کامل دارد. وکیل امور شهرداری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون های شهرداری
و  قوانین ساخت و سازهای احداث بنا در حریم و محدوده شهرها بخصوص باغات  متخصص و کارشناس است .
برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )
شماره همراه:09381690900
40222853

کمیسیون باغات
 
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید