طرح شکایت کیفری به دوصورت کتبی و شفاهی انجام میشود و در طرح شکایت شفاهی، شکایت در صورت مجلس نوشته و توسط شاکی امضا میشود.

چگونگی تنظیم شکایت نامه

چگونگی تنظیم شکایت نامه

17 تیر1398
چگونگی تنظیم شکایت نامه

 

تنظیم شکایتدادسرا نهادی که از دادستان و دادیار و بازپرس تشکیل شده است و ریاست دادسرا با دادستان است .
وظیفه اصلی دادسرا رسیدگی به جنبه عمومی جرم است. دادسرا برای رسیدگی به جرم براساس قانون عمل میکند.

 

شکایت در دادسرا


هرجرمی که صورت بگیرد، دارای جنبه عمومی است و علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز هست.
اگر در ارتکاب جرم، شاکی خصوصی رضایت دهد ،جنبه عمومی جرم وجود دارد و مجازات صورت میگیرد و رضایت شاکی فقط میزان مجازات را تخفیف میدهد.
بعضی از جرایم جنبه خصوصی آن برجنبه خصوصی برتری دارد.(جرم قابل گذشت:رسیدگی و تعقیب آن بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد.) مانند ترک انفاق،  فحاشی

اگر بعد از شکایت، شاکی رضایت دهد رسیدگی متوقف میشود.و در صورت صدور حکم علیه متهم حکم و مجازات اجرا نمیشود.
نتیجه میگیریم برای شروع به رسیدگی به جرم، طرح شکایت ضروری است.
طرح شکایت کیفری به دوصورت کتبی و شفاهی انجام میشود و در طرح شکایت شفاهی ،شکایت در صورت مجلس نوشته و توسط شاکی امضا میشود.

 

شروع به رسیدگی جرم از جنبه عمومی در دادسرا عبارت از1- شاکی شکایت کند.
2- اعلام و اطلاع جرم از طریق ضابطین دادگستری به دادسرا
3- اگر قاضی، ناظر وقوع جرم ،در جرم مشهود باشد.
4- اقرار و اظهار متهم به انجام جرم

 

 در شکایت کیفری ذکر چه مواردی ضروری است1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و آدرس محل سکونت شاكی.
2- موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم.
3- ضرر و زیان مالی وارد شده به شاکی و مورد مطالبه.
4- مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان).
5- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی شاهدان (درصورت امكان) .
در جرایم کلاهبرداری ،سرقت خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی،  قاضی تحقیقات لازم را انجام میدهد و رسیدگی حتی با رضایت شاکی متوقف نمیشود.

چگونگی شکایت حقوقی


هرگاه عمل  یک فرد در قانون ممنوع شده باشد و فرد آن عمل را انجام دهد، ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است میتوان شکایت حقوقی مطرح کرد.
مثال شخصی که از  انجام مفاد قرارداد خودداری کند عملی برخلاف قانون و قرارداد انجام داده اما جرمی مرتکب نشده است و تنها میتوان از او شکایت حقوقی در دادگاه مطرح کرد.و او را الزام به انجام مفادقراردادو پرداخت خسارت وارده به شخص نمود.


تفاوت اثار و نتایج شکایت حقوقی و شکایت کیفری-شکایت کیفری در دادسرا مطرح میشود و شکایت حقوقی در دادگاه
-هزینه دادرسی در شکایت کیفری کمتر از شکایت حقوقی است.
-رسیدگی در شکایت حقوقی مرحله پیچیده تری از شکایت کیفری است و نیاز به داشتن وکیل در شکایت حقوقی لازم است.
-در شکایت کیفری حتی در صورت رضایت شاکی مجازات وجود دارد امادر شکایت حقوقی مجازاتی تعیین نشده است.
-اثر صدور حکم حقوقی، پرداخت خسارت و الزام به انجام تعهد است.
-اثر صدور حکم کیفری، علاوه برجبران خسارت، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
-در دعوای حقوقی اگر بعد از ابلاغ حکم و اجراییه محکوم علیه، به پرداخت خسارت محکوم شود، در صورت نپرداختن خسارت، حبس میشود و اگر دادخواست اعسار بدهد، بدون هیچ وثیقه آزاد میشود
همچنین اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود باعث بازداشت یا حبس او نمیشود.


 

چگونگی شکایت کیفری- در شکایت کیفری اگر متهم احضار شود و در جلسه حاضر نشود حکم جلب صادر میشود.
-  در صورتی که متهم  در دادسرا یا دادگاه حضور یابد و نیاز به وثیقه یا کفیل باشد و قرار صادر شود موظف به اجرای آن است.
- در بعضی از موارد شکایت کیفری، نمیتوان تقاضای خسارت و یا رد مال داد، و باید شکایت حقوقی جداگانه مطرح شود.

شکایت و رسیدگی جرایم کیفری


-صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا محل وقوع جرم است.
-در مرحله اول به کلانتری اطلاع داده و در محل حضور و صورتجلسه تنظیم میشود.
-کلانتری پرونده را به دادسرا ارسال میکندو پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع میدهند.
-دادیار و بازپرس پرونده را رسیدگی میکند و جلسه رسیدگی تعیین میشود .
-اگر شاهد و دلایل و مستندات وجود دارد ارائه میشود.
-اگر جرم و انتساب آن به متهم محرز باشد به دادسرا احضار میشود .
-اگر عمل ارتکابی جرم باشد و دلایل قانونی جرم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر اختلاف نظر نباشد کیفرخواست صادر میشود.
- در مرحله بعد، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری 2 ارسال میشود.
-در این مرحله تجدید نظر برای دوطرف وجود دارد.
-درنهایت برای اجرای حکم به دادسرا  به قسمت  دادیاری اجرای احکام فرستاده میشود.
 


عنوان و موضوع شکایت-عنوان و موضوع شکایت باید در دادخواست ذکر شود.
- در شکایت کیفری اگر عنوان درست مطرح نشود ،تشخیص اینکه عنوان عمل ارتکابی چیست با قاضی است.
-کیفرخواست براساس عنوان مشخص شده از طرف قاضی براساس پرونده مشخص میشود.
-شکواییه مربوط به شکایت کیفری است
اما دادخواست مربوط به شکایت حقوقی است
-دادخواست در مورد شکایت حقوقی باید عنوان درست داشته باشد وگرنه قاضی قرار رد دعوا صادر میکند.

 

مکان و زمان جرم 

 
 •  در دعاوی کیفری ،اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهری باشد و محل کشف جرم در حوزه قضایی شهر دیگر صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسرا محل وقوع جرم است. 
 • رسیدگی به اتهام متهم
 • در رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا متهم  میتواند
 • هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات، وکیل داشته باشد.
 • میتواند به پرسشهای قاضی جواب ندهد و صورتجلسه را امضا نکند.
 • پرسش های مطرح شده از متهم در مورد جرم ارتکابی شکایت شده باشد نه موارد دیگر
 • از متهمان نباید به صورت جمعی تحقیق کرد و تحقیقات بصورت انفرادی انجام شود.
 • ارائه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام میشود.
 •    دستور تحقیقات مقدماتی، در جرم توسط دادستان یا رییس دادسرا و دادیاران و بازپرسان انجام میشود.
 • به جرایم خاص نظامیان و روحانیون در دادگاه نظامی و روحانیت رسیدگی میشود.
 

تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

 
-جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی میشود ،توسط بازپرس انجام میشود.
-در جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی نمیشود لازم نیست حتما به بازپرس ارجاع شود ،بلکه میتواند با نظر دادستان به شعب دادیاری فرستاده شود.
-نوع پرونده هایی  که به شعب دادیاری و بازپرسی فرستاده میشود تفاوت دارد پروندهایی که نیاز به انجام تحقیقات زیاد ندارند و مجازات آن سبک است در دادیاری مطرح میشود.
-پرونده هایی که نیاز به تحقیقات جامع تر و کامل تر دارد و سنگین هستند با دستور دادستان در بازپرسی رسیدگی میشود.
-نکته مهم اینکه بازپرسان در تمام جرایم صلاحیت رسیدگی دارند.
- دادیاران که بعنوان جانشین دادستان عمل میکنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری است،  جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قصاص عضو، رجم و صلب باشد نمیتوانند رسیدگی کنند و رسیدگی به این جرایم برعهده بازپرس است.
برای چه جرایمی نمیتوان در دادسرا طرح شکایت کرد.
-جرم زنا، لواط، جرایم اطفال
-جرایمی که مجازات آن حبس کمتر از سه ماه باشد.
-جرایمی که جزای نقدی آن تا یک میلیون ریال  باشد.

نقش کلانتری در طرح شکایت حقوقی و کیفری

برای انجام تحقیقات مقدماتی ،پرونده دادسرا به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع میشود.
کلانتری موظف است همه دستورات دادستان را اجرا کند.
بعد از تکمیل پرونده ، پرونده مجددا به دادسرا فرستاده میشود.
اگر تحقیقات ناقص بود، دادستان پرونده را دوباره به کلانتری میفرستد.


 

اعتراض قرار

 

 • اگر قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شود ،متهم  در صورت بازداشت آزاد میشود و پرونده مختومه میگردد.

 • در صورت اعتراض به قرار دادسرا، به دوطرف  دعوا ابلاغ میشود که ظرف ده روز از تاریخ دیدن اخطاریه، اعتراض خود را به دادسرا بدهند.

 • پرونده بعد از اعتراض، به دادگاه جزایی فرستاده میشود اگر رییس شعبه، اعتراض را قبول نکرد، قرار صادر  شده را تایید میکند. 
   

دادخواستاوراق مخصوص که در خواست و ادعای خواهان در آن قید میشود. برای رسیدگی به دعوای حقوقی باید دادخواست به دادگاه بدهیم. بعد از تکمیل دادخواست آن را به دفتر شعبه اول دادگاه ارائه میدهیم. دادخواست را خود فرد یا وکیل او میتواند پر کند .


 برطبق  ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادخواست باید دارای نکات زیر باشد :


خواهان : شخص اقامه کننده دعوا را خواهان گویند.
خوانده : شخصی که در مورد او ادعای حقوقی مطرح کردیم.
نام و نام خانوادگی، نام پدر ،سن ا،قامتگاه و شغل خواهان

 • در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل

 • نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی خوانده

تعیین خواسته و بهای آن : آنچه خواهان از دادگاه تقاضا میکند، خواسته میگویند که میتواند مالی یا غیرمالی باشد.
دلایل و مستندات : در این قسمت باید دلایل و شاهدین ذکر شوند.
شرح دادخواست : خلاصه ای از موضوع دعوای حقوقی شرح داده میشود.

ابلاغ دادخواسـت

- ثبت نام در سایت ثنا : ابلاغ دادخواست از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده میشود.
- ابلاغ واقعی : ابلاغ دادخواست از طریق حضوری، توسط مامور ابلاغ.
- ابلاغ قانونی : در صورت مجهول المکان بودن خوانده در روزنامه رسمی اگهی میشود.


 

چگونه بدانیم باید شکایت کیفری مطرح نماییم یا شکایت حقوقی

از آنجاییکه  اشخاص در طرح شکایت، اطلاع کافی از قانون ندارند ،در طرح شکایت و روند رسیدگی دچار مشکل میشوند و هزینه و وقت زیادی تلف میشود.
از اینرو بهتر است قبل از هر اقدام قانونی با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص، مشورت نمائید.
موسسه حقوقی آساک با دارا بودن وکلای متخصص و با تجربه در روند رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی همراهتان هستند.
در برخی  دعاوی، میتوان  شکایت حقوقی و شکایت کیفری  مطرح کرد.
اگر در  شکایت کیفری، خسارت وارده به شاکی اثبا ت شود، میتوان شکایت حقوقی نیز طرح کرد.
اما هر شکایت حقوقی را نمیتوان برای آن شکایت کیفری طرح کرد.
قبل از هر اقدام قانونی در مورد شکایت حقوقی و کیفری با وکلا و مشاورین حقوقی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید. 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید