شکایت نامه و نحوه تنظیم آن

شکایت نامه و نحوه تنظیم آن

17 تیر1398
شکایت نامه و نحوه تنظیم آن

شکایت نامه، 09023589119، گروه حقوقی آساک، تنظیم شکایت نامه حقوقی؛ تنظیم شکایت نامه کیفری؛ نحوه تنظیم شکایت نامه

تنظیم شکایت نامه

دادسرا نهادی که از دادستان و دادیار و بازپرس تشکیل شده است و ریاست دادسرا با دادستان است.
وظیفه اصلی دادسرا رسیدگی به جنبه عمومی جرم است. دادسرا برای رسیدگی به جرم براساس قانون عمل می کند.
complaint letter

شکایت در دادسرا

 • هرجرمی که صورت بگیرد، دارای جنبه عمومی است و علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز هست.
 • اگر در ارتکاب جرم، شاکی خصوصی رضایت دهد، جنبه عمومی جرم وجود دارد و مجازات صورت می گیرد و رضایت شاکی فقط میزان مجازات را تخفیف می دهد.
 • بعضی از جرایم جنبه خصوصی آن برجنبه خصوصی برتری دارد. (جرم قابل گذشت؛ رسیدگی و تعقیب آن بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد.) مانند ترک انفاق، فحاشی.
 • اگر بعد از شکایت، شاکی رضایت دهد رسیدگی متوقف میشود و در صورت صدور حکم علیه متهم حکم و مجازات اجرا نمی شود.
 • نتیجه میگیریم برای شروع به رسیدگی به جرم، طرح شکایت ضروری است.
 • طرح شکایت کیفری به دوصورت کتبی و شفاهی انجام می شود و در طرح شکایت شفاهی، شکایت نامه در صورت مجلس نوشته و توسط شاکی امضا می شود.
  شکایت نامه

شروع به رسیدگی جرم از جنبه عمومی در دادسرا

 • شاکی شکایت کند.
 • اعلام و اطلاع جرم از طریق ضابطین دادگستری به دادسرا.
 • اگر قاضی، ناظر وقوع جرم، در جرم مشهود باشد.
 • اقرار و اظهار متهم به انجام جرم.
  تنظیم شکایت نامه

 در شکایت کیفری ذکر چه مواردی ضروری است

 • نام، نام خانوادگی، نام پدر و آدرس محل سکونت شاكی.
 • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم.
 • ضرر و زیان مالی وارد شده به شاکی و مورد مطالبه.
 • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان).
 • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی شاهدان (درصورت امكان).

در جرایم کلاهبرداری،سرقت خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی، قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و رسیدگی حتی با رضایت شاکی متوقف نمی شود.
تنظیم شکایت نامه

چگونگی شکایت حقوقی

هرگاه عمل یک فرد در قانون ممنوع شده باشد و فرد آن عمل را انجام دهد، ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است می توان شکایت حقوقی مطرح کرد.
مثال شخصی که از انجام مفاد قرارداد خودداری کند عملی برخلاف قانون و قرارداد انجام داده اما جرمی مرتکب نشده است و تنها می توان از او شکایت حقوقی در دادگاه مطرح کرد و او را الزام به انجام مفاد قرارداد و پرداخت خسارت وارده به شخص نمود.
 

تفاوت آثار و نتایج شکایت حقوقی و شکایت کیفری

 • شکایت کیفری در دادسرا مطرح می شود و شکایت حقوقی در دادگاههزینه دادرسی در شکایت کیفری کمتر از شکایت حقوقی است.
 • رسیدگی در شکایت حقوقی مرحله پیچیده تری از شکایت کیفری است و نیاز به داشتن وکیل در شکایت حقوقی لازم است.
 • در شکایت کیفری حتی در صورت رضایت شاکی مجازات وجود دارد امادر شکایت حقوقی مجازاتی تعیین نشده است.
 • اثر صدور حکم حقوقی، پرداخت خسارت و الزام به انجام تعهد است.
 • اثر صدور حکم کیفری، علاوه برجبران خسارت، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
 • در دعوای حقوقی اگر بعد از ابلاغ حکم و اجراییه محکوم علیه، به پرداخت خسارت محکوم شود، در صورت نپرداختن خسارت، حبس می شود و اگر دادخواست اعسار بدهد، بدون هیچ وثیقه آزاد می شود.
 • همچنین اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود باعث بازداشت یا حبس او نمی شود.
شکایت نامه و نحوه تنظیم آن

چگونگی شکایت کیفری

 • در شکایت کیفری اگر متهم احضار شود و در جلسه حاضر نشود حکم جلب صادر می شود.
 • در صورتی که متهم  در دادسرا یا دادگاه حضور یابد و نیاز به وثیقه یا کفیل باشد و قرار صادر شود موظف به اجرای آن است.
 • در بعضی از موارد شکایت کیفری، نمی توان تقاضای خسارت و یا رد مال داد، و باید شکایت حقوقی جداگانه مطرح شود.
 

شکایت و رسیدگی جرایم کیفری

 • صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا محل وقوع جرم است. 
 • در مرحله اول به کلانتری اطلاع داده و در محل حضور و صورتجلسه تنظیم می شود.
 • کلانتری پرونده را به دادسرا ارسال می کند و پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع می دهند.
 • دادیار و بازپرس پرونده را رسیدگی می کند و جلسه رسیدگی تعیین می شود.
 • اگر شاهد و دلایل و مستندات وجود دارد ارائه می شود.
 • اگر جرم و انتساب آن به متهم محرز باشد به دادسرا احضار می شود. 
 • اگر عمل ارتکابی جرم باشد و دلایل قانونی جرم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر اختلاف نظر نباشد کیفرخواست صادر می شود.
 • در مرحله بعد، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.
 • در این مرحله تجدید نظر برای دوطرف وجود دارد.
 • در نهایت برای اجرای حکم به دادسرا  به قسمت دادیاری اجرای احکام فرستاده می شود.
شکایت نامه و تنظیم آن

عنوان و موضوع شکایت نامه

 • عنوان و موضوع شکایت باید در دادخواست ذکر شود.
 • در شکایت نامه کیفری اگر عنوان درست مطرح نشود، تشخیص اینکه عنوان عمل ارتکابی چیست با قاضی است.
 • کیفر خواست براساس عنوان مشخص شده از طرف قاضی براساس پرونده مشخص می شود.
 • شکواییه مربوط به شکایت کیفری است.
 • اما دادخواست مربوط به شکایت حقوقی است.
 • دادخواست در مورد شکایت حقوقی باید عنوان درست داشته باشد وگرنه قاضی قرار رد دعوا صادر می کند.
  شکایت نامه و نحوه تنظیم آن

مکان و زمان جرم 

 • در دعاوی کیفری، اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهری باشد و محل کشف جرم در حوزه قضایی شهر دیگر صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسرا محل وقوع جرم است.
 • رسیدگی به اتهام متهم.
 • در رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا متهم  می تواند.
 • هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات، وکیل داشته باشد.
 • می تواند به پرسش های قاضی جواب ندهد و صورتجلسه را امضا نکند.
 • پرسش های مطرح شده از متهم در مورد جرم ارتکابی شکایت شده باشد نه موارد دیگر.
 • از متهمان نباید به صورت جمعی تحقیق کرد و تحقیقات بصورت انفرادی انجام شود.
 • ارائه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می شود.
 • دستور تحقیقات مقدماتی، در جرم توسط دادستان یا رییس دادسرا و دادیاران و بازپرسان انجام می شود.
 • به جرایم خاص نظامیان و روحانیون در دادگاه نظامی و روحانیت رسیدگی می شود.
شکایت نامه و تنظیم آن

تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

 • جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی می شود، توسط بازپرس انجام می شود.
 • در جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی نمی شود لازم نیست حتما به بازپرس ارجاع شود، بلکه میتواند با نظر دادستان به شعب دادیاری فرستاده شود.
 • نوع پرونده هایی که به شعب دادیاری و بازپرسی فرستاده می شود تفاوت دارد پروندهایی که نیاز به انجام تحقیقات زیاد ندارند و مجازات آن سبک است در دادیاری مطرح می شود.
 • پرونده هایی که نیاز به تحقیقات جامع تر و کامل تر دارد و سنگین هستند با دستور دادستان در بازپرسی رسیدگی می شود.
 • نکته مهم اینکه بازپرسان در تمام جرایم صلاحیت رسیدگی دارند.
 • دادیاران که بعنوان جانشین دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری است جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قصاص عضو، رجم و صلب باشد نمی توانند رسیدگی کنند و زسیدگی این جرایم بر عهده بازپرس است.
complaint letter

برای چه جرایمی نمی توان در دادسرا طرح شکایت کرد

 • جرم زنا.
 • لواط..
 • جرایم اطفال.
 • جرایمی که مجازات آن حبس کمتر از سه ماه باشد.
 • جرایمی که جزای نقدی آن تا یک میلیون ریال باشد.
 

نقش کلانتری در طرح شکایت حقوقی و کیفری

 • برای انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده دادسرا به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع می شود.
 • کلانتری موظف است همه دستورات دادستان را اجرا کند.
 • بعد از تکمیل پرونده، پرونده مجددا به دادسرا فرستاده می شود.
 • اگر تحقیقات ناقص بود، دادستان پرونده را دوباره به کلانتری می فرستد.
  شکایت نامه کیفری

اعتراض قرار
 

 • اگر قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شود، متهم در صورت بازداشت آزاد می شود و پرونده مختومه می گردد.
 • در صورت اعتراض به قرار دادسرا، به دوطرف  دعوا ابلاغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ دیدن اخطاریه، اعتراض خود را به دادسرا بدهند.
 • پرونده بعد از اعتراض، به دادگاه جزایی فرستاده می شود اگر رییس شعبه، اعتراض را قبول نکرد، قرار صادر شده را تایید می کند. 

دادخواست

اوراق مخصوص که در خواست و ادعای خواهان در آن قید می شود. برای رسیدگی به دعوای حقوقی باید دادخواست به دادگاه بدهیم. بعد از تکمیل دادخواست آن را به دفتر شعبه اول دادگاه ارائه می دهیم. دادخواست را خود فرد یا وکیل او می تواند پر کند .
complaint

 بر طبق  ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادخواست باید دارای نکات زیر باشد:
خواهان : شخص اقامه کننده دعوا را خواهان گویند.
خوانده : شخصی که در مورد او ادعای حقوقی مطرح کردیم.

 • نام و نام خانوادگی،
 • نام پدر،
 • سن،
 • اقامتگاه
 • شغل خواهان.
 • در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل.
 • نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی خوانده.
تنظیم شکایت نامه

تعیین خواسته و بهای آن : آنچه خواهان از دادگاه تقاضا می کند، خواسته میگویند که می تواند مالی یا غیرمالی باشد.
دلایل و مستندات : در این قسمت باید دلایل و شاهدین ذکر شوند.
شرح دادخواست : خلاصه ای از موضوع دعوای حقوقی شرح داده می شود.

ابلاغ دادخواسـت

- ثبت نام در سایت ثنا : ابلاغ دادخواست از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می شود.
- ابلاغ واقعی : ابلاغ دادخواست از طریق حضوری، توسط مامور ابلاغ.
- ابلاغ قانونی : در صورت مجهول المکان بودن خوانده در روزنامه رسمی آگهی می شود.
شکایت نامه

چگونه بدانیم باید شکایت نامه کیفری مطرح نماییم یا حقوقی

از آنجایی که  اشخاص در طرح شکایت، اطلاع کافی از قانون ندارند، در طرح شکایت و روند رسیدگی دچار مشکل می شوند و هزینه و وقت زیادی تلف می شود.
از اینرو بهتر است قبل از هر اقدام قانونی با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص، مشورت نمائید.
موسسه حقوقی آساک با دارا بودن وکلای متخصص و با تجربه در روند رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی همراهتان هستند.
در برخی دعاوی، می توان شکایت حقوقی و شکایت کیفری مطرح کرد.
اگر در شکایت نامه کیفری، خسارت وارده به شاکی اثبات شود، می توان شکایت حقوقی نیز طرح کرد.
اما هر شکایت حقوقی را نمی توان برای آن شکایت کیفری طرح کرد.
قبل از هر اقدام قانونی در مورد شکایت حقوقی و کیفری با وکلا و مشاورین گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
complaint letter

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
09023589119

آدرس :
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2، واحد B2
سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
www.asaklaw.com
 • مشاوره حقوقی :
 • 09023589119
 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید