بهترین وکیل کلاهبرداری تهران | وکیل متخصص کلاهبرداری

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران | وکیل متخصص کلاهبرداری

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران | وکیل متخصص کلاهبرداری

19 آذر1398
بهترین وکیل کلاهبرداری تهران | وکیل متخصص کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری؛ 09023589119؛ وکیل کلاهبرداری متخصص جرایم علیه اموال؛ کلاهبرداری؛ جرایم کلاهبرداری

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


وکیل کلاهبرداری 

 
در صورتی که پرونده کیفری در حوزه کلاهبرداری دارید، قبل از هرگونه اقدام از مشاوره و وکالت وکیل کلاهبرداری متخصص و باتجربه بهره مند شوید. زیرا موضوع کلاهبرداری در قانون حساس و دقیق است و بسیاری از موارد ممکن است سرنوشت پرونده شما را به طور کلی تغییر دهد. وکیل کلاهبرداری متخصص و ماهر، توانایی وکالت در خصوص جرم کلاهبرداری، اثبات ادعای موکل، آشنایی و تسلط کافی به قوانین مجازات اسلامی و سایر قوانین آمره را دارد


تعریف جرم کلاهبرداری

 
در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری اینگونه تعریف شده است، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد. یا به امور غیر واقع امیدوار نماید. یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وچوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
 

Scam lawyer


عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری در قانون


عنصر مادی جرم کلاهبرداری
 

عنصر مادی جرم کلاهبرداری عبارت است از فعلی که همراه با سوءنیت و فریب شخص باشد. برای تحقق جرم کلاهبرداری اول باید مانور متقلبانه صورت گیرد. به این معنا که تقلبی بودن وسایل یا هرنوع عملیات خلاف واقع یا حتی عناوین مورد استفاده کلاهبردار به منظور فریب افراد استفاده شود.
 

عنصر روانی جرم کلاهبرداری
 

اولین عنصر روانی جرم کلاهبرداری، قصد به کار بردن وسیله متقلبانه و علم به غیر واقعی‌ بودن وسایل مورد نظر سوء نیت عام است. مرتکب در بکار بردن حیله و تقلب و توسل به‌ وسایل متقلبانه قاصد و نسبت به غیر واقعی بودن آنها متقلبانه بودن عالم باشد و الا عنصر سوء نیت عام تحقق نخواهد یافت. کلاهبردار باید با توسل به وسایل مذکور امری را که خلاف‌ واقع است، واقعی جلوه دهد و اعتماد مجنی‌ علیه را جلب وی را به تسلیم مال خود به‌ مرتکب یا ثالث متقاعد کند؛ تا زمانیکه‌ این تسلیم ناشی از اغفال حاصل از به کار بردن‌ وسائل متقلبانه نباشد،جرم تحقق نیافته است.
لذا جهل مجنی علیه به متقلبانه بودن وسایل‌ مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم‌ است. در مقابل علم وی به تقلبی بودن وسایل‌ مذکور موجب زوال وصف مجرمانه از عمل‌ مرتکب است. اگر مجنی علیه به رغم علم به‌ غیر واقعی بودن ادعای مرتکب، مال خود را به‌ وی تسلیم کند، نتایج حاصله و ضرری که به او وارد شده ناشی از اراده آگاه او و بر اثر غفلت و بی توجهی‌اش بوده است، نه در اثر اغفال که‌ شرط لازم برای تحقق کلاهبرداری است.

 

جهت عضویت در  اینستاگرام آساک  کلیک کنید
 


عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
 

قانونگذار در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری را بیان کرده است
شرح ماده یک قانون مذکور این است که، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها یا كار‌خانه‌ها یا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و یا به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند؛ يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبر‌دار محسوب می شود و به  مجازات حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است و رد مال به صاحب اصلی مال  محكوم می شود.


Scam lawyer


جرم کلاهبرداری

 

ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮔﻔﺘﻦ دروغ ﺗﻮﺳط ﮐﻼﻫﺒﺮدار و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺰه دﯾﺪه و ﺑﺮدن ﻣﺎل ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎروا و ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ بخش ﺗﻌﺰﯾﺮات با مطرح نمودن ﻋﻨﻮان ارﺗﺸﺎء و رﺑﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺷﺎره ﻧﻤﻮده است.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ای را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﺎده 596 قانون مجازات اسلامی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار در ﻣﺎده یک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻮی ﺣﻘﻮق داﻧﺎن از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ
.


مجازات جرم کلاهبرداری

 

در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم کلاهبرداری تعیین شده است:
مرتکب جرم کلاهبرداری به مجازات رد مال به صاحب اصلی مال و حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. وکیل کلاهبرداری متخصص، کلیه جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت در جرم کلاهبرداری، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض، فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است.

 

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید
 

امتیازات وکیل کلاهبرداری مجرب

امتیازات وکیل کلاهبرداری به توانایی اثبات جرم از طریق اشراف بر قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی در مورد جرم کلاهبرداری می باشد
.
وکیل کلاهبرداری ماهر در وقوع جرم کلاهبرداری باید توانایی اثبات جرم، انتقال مال غیر، معامله معارض یا فروش مال غیر را داشته باشد. این کار از طریق اعتراف کلاهبردار، توسل به اسناد و مستندات موجود، شهادت افراد، استناد به نشانه‌های وقوع جرم که می‌تواند با استناد به مواد و قوانین مدنی و حقوقی انجام گیرد، انجام تحقیقات محلی و در نهایت با نظر و علم قاضی پرونده صورت می‌پذیرد.
مشورت با وکیل کلاهبرداری از همان ابتدای وقوع جرم عناصر مادی و معنوی جرم می‌تواند منجر به کوتاهتر شدن زمان اثبات وقوع جرم شده و با استناد به مواد قانونی ادله محکم برای آن ارائه نماید.
همچنین پس از اعلام نظر قاضی پرونده سایر امور مانند بازگرداندن مال غیر یا توقیف اموال کلاهبردار را به سرعت اجرایی نماید. طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد. این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد.از همان ابتدای وقوع جرم، با وکیل کلاهبرداری مشورت کنید.

 

وکیل کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری گروه حقوقی آساک

گروه حقوقی آساک مجموعه ی تخصصی از وکلای دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق، دارای تخصص در پرونده های حقوقی و کیفری، آمادگی خود را برای مشاوره حقوقی و وکالت پرونده های حقوقی و کیفری مانند:
کلاهبرداری،
خیانت در امانت،
جرم جعل سند،
انتقال مال غیر،
و .... اعلام می نماید.
سئوالات و مشکلات حقوقی خود را  با مشاور حقوقی آساک در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل در واتساپ یا تلفنی مطرح نمائید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

https://t.me/asaklaw 
  تلگرام گروه حقوقی آساک

 https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en
  اینستاگرام
مشاوره حقوقی:

09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: 
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید