زمانی که اختلاف مالی بین طرفین قرارداد ها و معاملات بوجود میاید، و چک ها وسفته ها وصول نمی شود، در این زمان استفاده از مشاوره حقوقی وکیل وصول مطالبات، امری ضروری است. یکی از دعاوی که حجم زیادی از پرونده های دادگاه به آن اختصاص یافته، دعاوی مالی است.

وکیل جهت وصول مطالبات

وکیل جهت وصول مطالبات

15 تیر1398
وکیل جهت وصول مطالبات

 

وکیل وصول مطالبات


زمانی که اختلاف مالی بین طرفین قرارداد ها و معاملات بوجود میاید، و چک ها وسفته ها وصول نمی شود، در این زمان استفاده از مشاوره حقوقی وکیل وصول مطالبات، امری ضروری است.
یکی از دعاوی که حجم زیادی از پرونده های دادگاه به آن اختصاص یافته، دعاوی مالی است.
دعاوی مالی شامل مطالبه وجه ،مطالبه طلب، وصول چک، وصول سفته، می باشد. وصول مطالبات مالی، معمولا بوسیله سند عادی انجام می شود.
یعنی اسنادی که بین طرفین تنظیم و امضا و اثر انگشت و یا مهر موجود دران، قابل استناد در دادگاه است.

چگونگی وصول مطالبات


برای مطالبه وجه (وصول مطالبات) باید به دادگاه حقوقی دادخواست دهیم و دادگاه پس از بررسی، باارائه اسناد و مدارک شخص بدهکار را محکوم به پرداخت میکند.
وصول مطالبات براساس تعهدی است که طرفین نسبت به قرارداد یا تعهدنامه دارند.
اگر مطالبه وجه با ارائه سند عادی باشد، رسید پرداخت وجه باید وجود داشته باشد .
اگر رسید پرداخت وجه وجود نداشته باشد، فرد بدهکار را از طریق اظهارنامه مطلع میکنند.

 

مراحل وصول مطالبات


براساس یکی از اسناد زیر مطالبه طلب (وصول مطالبات ) انجام میشود.
1- وصول مطالبات  برطبق رسید: طلبکار رسیدی که بدهکار امضا و اثرانگشت زد به دادگاه ارائه میدهد.
2- وصول مطالبات برطبق فاکتور فروش: فروشنده فاکتوری که خریدار امضا کرد را به دادگاه ارائه میدهد.
3- مطالبه طلب برطبق تعهد مالی و قرارداد: وصول مطالبات در قرارداد پیش فروش اپارتمان ، اجاره ،قرارداد مالی، قرارداد پیمانکاری
4- وصول چک: طلبکار برطبق چک برگشتی ،مطالبه بدهی را انجام میدهد.
5- مطالبه وجه سفته: طلبکار برطبق واخواست سفته، اقدام به مطالبه وجه سفته میکند.
6- مطالبه بدهی برطبق وجه دستی پرداخت شده: خواهان (طلبکار) باید شاهد داشته باشد و با استناد به شهادت شاهد، طلب خود را وصول کند.
7- وصول مطالبات براساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی: براساس رسید بانکی، قاضی مطالبه طلب را بررسی میکند.


دعاوی چک


1- اختلاف بدلیل نبود یا کسر موجودی یا مسدود بودن حساب صادر کننده چک
2- اختلاف بدلیل خط خوردگی ،عدم تطبیق امضا و عدم ذکر تاریخ سرقت و گم شدن چک
3- اگر موجودی چک در حساب نباشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند که یکی از اسناد لازم برای دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک میباشد.
4- اگر بانک بدلیل قلم خوردگی، عدم تطبیق امضا ،جعل و نداشتن مبلغ پرداختی در حساب، گواهی عدم پرداخت صادر و طلبکار از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یکسال زمان دارد
تا در دادگاه شکایت حقوقی و کیفری طرح کند.
5- طلبکار در صورت برگشت چک میتواند علاوه بر طرح شکایت حقوقی  از طریق اجرای ثبت اسناد نیز مبلغ را از اموال شخص توقیف کند.
برای اجرا باید  برگ گواهی عدم پرداخت و ورقه چک را به اجرای ثبت اسناد تحویل دهد.
6- علاوه بر شکایت حقوقی و اجرا از طریق ثبت اسناد، میتوان برای چک برگشتی، شکایت کیفری مطرح کرد
.

 

چگونگی طرح شکایت کیفری
 

الف- از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا شش ماه فرصت دارد طرح شکایت کیفری کند.
ب- چک سفید امضا نباشد.
ج- چک بابت ضمانت تعهد داده نشده باشد.
ت- چک بدون تاریخ نباشد.
و- وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ذ- تاریخ واقعی صدور چک ،مقدم بر تاریخ درج شده در روی چک نباشد.
صاحب حساب با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر نکرده باشد.
شکایت کیفری از ضامنین یا ظهرنویسان چک نمیتوان انجام داد.

 
 

چک و سفته و برات اسناد تجاری


الف) برات : نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شد،پرداخت کند.
ب) سفته : نوشته ای که بوسیله آن صادر کننده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین  به دارنده پرداخت کند .
ج) چک : نوشته ای که شخص صادر کننده، وجوهی را که نزدبانک دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار کند.

 

وکیل وصول مطالبات چه اقداماتی انجام میدهد

 

1- اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه)

2- اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم

3- جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب

4- درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور

5- توقیف اموال و دارایی های صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته)

6- طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری

7- در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.

8- درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب و حبس متهم

9- علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و می توان توقیف اموال این اشخاص را هم درخواست کرد.

 

مراحل وصول چک توسط وکیل وصول مطالبات

مشاوره با وکیل متخصص در وصول مطالبات

مشاوره حضوری با وکیل ،پرونده را برای وکیل شرح داده و مدارک و مستندات خود را ارائه نمایید.

اگر مطالبه شما وجه چک میباشد گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل دهید.
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

 
مذاکره با بدهکار برای وصول مطالبات


اولین گام برای وصول مطالبات دعوت از بدهکار و صحبت کردن وکیل با اوست.

 گام دوم ارسال اخطاریه اگر از طریق مذاکره ،وصول مطالبات انجام نشد اخطاریه ای توسط وکیل تنظیم و برای بدهکار بفرستید و تذکرات قانونی در مورد عدم پرداخت مطالبه را به او هشدار دهید.

گام سوم شکایت از بدهکاراگر مذاکره و اخطار کتبی موثر نشد ،زمان طرح شکایت حقوقی به دادگاه است و با استفاده از وکیل وصول مطالبات ،میتوان براساس ادله و مستندات قانونی به نتیجه رسید.
 با پیگیری وکیل وصول مطالبات میتوان وجه چک را از طریق اجرای ثبت اسناد مطالبه کرد.

وصول مطالبات از طریق دادگاه زمانیکه دادخواست حقوقی در مورد مطالبه طلب انجام شد، منشی دادگاه تاریخی برای جلسه رسیدگی تعیین میکندو در جلسه رسیدگی براساس ادله و مستندات و رسید وجه طلب، میتوان ادعای خود را اثبات کرد.وصول مطالبات پیمانکاران
 

وصول مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان یکی از مشکلات مهم در پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری است.
امضا قراداد یکطرفه از جانب کارفرما به پیمانکار باعث  مشکلات زیادی در خصوص مطالبه طلب پیمانکاران شده است .
بهره مندی از وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی اساک در وصول مطالبات پیمانکاری شما موثر است و به شما کمک میکند در زمان کوتاه و با صرف حداقل هزینه ،طلب خود را مطالبه کنید.
اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات مالی خود نشدید، برای رسیدن به حق قانونی خود از راهنمایی و مشاوره گروه حقوقی اساک بهره مند شوید.


 

وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی اساک
 
به شما در وصول مطالبات در خصوص چک ،سفته ،مطالبه قراردادی و سند عادی کمک میکند.
وکیل متخصص در خصوص مطالبه چک سفته در واقع وکیل وصول مطالبات نام دارد.
گروه حقوقی آساک برای ارائه خدمات در خصوص وصول مطالبات بخشی به عنوان وکیل وصول مطالبات تشکیل داده که تجربه و سابقه بالایی در وصول مطالبات چک، سفته، رسیدعادی، مطالبات پیمانکاری دارد. 
اقدامات وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک برای مطالبه طلب

 

اقدام به طرح شکایت حقوقی در دادگاه

مطالبات شامل( مطالبه چک ؛ مطالبه سفته، مطالبه نفقه، مطالبه دیه، مطالبه خسارت، قرارداد، مطالبه اجرت المثل ،مطالبه پیمانکاری)

وکیل از طریق اجرای ثبت اسناد برای مطالبه وجه میتواند اقدام کند.

تامین اموال بدهکار: وکیل وصول مطالبات متخصص، قبل از اینکه بدهکار از ابلاغ و شکایت اطلاع یابد، برای از دسترس خارج نشدن اموال بدهکار ،اقدام به تامین خواسته (اموال و دارایی های بدهکار میکند تا وصول مطالبات در زمان و هزینه کم انجام شود.        

 توقیف اموال بدهکار: پس از طرح دادخواست حقوقی وصول مطالبات و با دفاع موثر وکیل مطالبات رای محکومیت  بدهکار به پرداخت وجه صادر میشود، وکیل بوسیله اموال شخص بدهکار، طلب را وصول میکند در این هنگام  توقیف اموال بدهکار انجام میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از وکیل وصول مطالبات
( وصول چک، وصول سفته، وصول قرارداد، وصول مطالبات پیمانکاری)
ما را از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 


 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید