جعل سند, سند جعلی, وکیل جعل سند, وکیل سند جعلی, 40222853,09381690900

جعل سند

جعل سند

21 آبان1398
جعل سند

جعل سند

جعل سند یکی از مصادیق بارز جرم کلاهبرداری در قانون است که شامل تقلب و استفاده از آن
یا مهر یا نوشته  تغییر داده شده برای استفاده به ضرر دیگری که از نظر ظاهر با نمونه اصلی هیچ تفاوتی ندارد.
نتیجه آن این است که شخص نمیتواند اصلی آن را با خود آن تشخیص دهد.اسناد جعلی و
اسناد واقعی از نظر محتوا نیز دارای ارزش معنوی و حقوقی یکسان هستند، که نمیتوان جعل بودن
آن را تشخیص داد.جعل سند رسمی اهمیت بیشتری نسبت به آن غیررسمی دارد.
اعتبارش این است که بتوان از آن در مرجع رسمی استناد کرد
و تفاوت آن با واقعی آن مشخص نباشد.
عناصر جرم استفاده از جعل سند
برای اینکه جرم اتفاق بیفتد نیاز به سه عنصر می باشد، عنصر مادی، معنوی، قانونی، جرم
در جرم جعل سند برای اینکه جرم اتفاق بیفتد، عناصر تشکیل دهنده جرم شامل

عنصر مادی : ارائه ،منتشر کردن و به کار بردن سند جعلی

رفتار فیزیکی :در جرم جعل سند رفتار فیزیکی این است که شخص که از آن استفاده میکند ،
آن را به مرجعی که به سند نیاز دارد بدهد.
نتیجه حاصل :زمانی که شخص سند مجعول را ارائه  و استفاده کند،
جرم جعل سند صورت گرفته است حتی اگر شخص فریب نخورد.
اگر شخصی که از این مورد استفاده میکند، مالی را به صورت
متقلبانه بدست آورد مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
اگر شخص از سند مجعول برای بردن مال دیگری استفاده کند،
ولی نتواند مال شخص را تصاحب کند، مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری شده است.
عنصر معنوی
در جرم استفاده از سند جعلی شخص باید هدف و نیت مجرمانه داشته باشد
و از اینکه سند جعلی است ،اطلاع کامل داشته باشد.-وکیل جعل سند

عنصر قانونی- جعل سند- وکیل جعل سند

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 535 مصوب 1375
استفاده از نوشته و سند جعلی را براساس ماده 532و 533و 534 بخش تعزیرات
از جعلی بودن آن اطلاع داشته باشد به مجازات  شش ماه تا
سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میکند.
مجازات و استفاده از سند مجعول در قانون
قانونگذار در ماده 532 الی 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 برای
مرتکبین به جرم جعل سند مجازات به شرح ذیل تعیین کرده است:
براساس ماده 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرشخصی که سند
و نوشته ای را جعل کند و از آن سند جعلی استفاده نماید، به مجازاتهای ذیل محکوم میشود.
جعل کننده آن به مجازات  از شش ماه تا دوسال زندان و پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال
جزای نقدی محکوم میشود و باید در مقابل شخص متضرر در جعل سند، خسارت پرداخت کند.

جعل سند

اگر شخص جعل کننده، کارمند دولت باشد و در خصوص

امور مربوط به اداره دولتی خود جعل سند رسمی انجام دهد، به مجازات از یک تا پنج سال
زندانی و پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
مجازات استفاده از مهر و امضا جعل شده هر نوشته و سندی زمانی اعتبار دارد، که امضاء و مهر شده باشد.
براساس قانون مجازات اسلامی ماده 525 و 528و 529 بخش تعزیرات سال 1375
اگر ساخت و تغییر مهر شخص بدو.ن اجازه وی باشد، جرم جعل انجام شده است.
اگر شخص از مهر اداره و شرکتها بدون اینکه مجوز قانونی وجود داشته  باشد،استفاده نماید،
براساس قانون مجازات اسلامی ماده 530 بخش تعزیرات به حبس از دوماه تا دوسال محکوم میشود.
جعل امضاء در قانون مجازات اسلامی بعنوان جرم مستقل نمی باشد، از آنجاییکه جعل امضا
در آن و نوشته صورت میگیرد، جرم جعل سند اتفاق افتاده است.
مجازات جرم جعل در تصویر برداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی

اوراق هویتی چه اسنادی هستند ؟-وکیل جعل سند

کارت شناسایی، مدارک عمومی است  که اگر جعل شود اصل یا کپی آن قابل شناسایی نیست.
براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 537اگر شخص از مدارک هویتی استفاده کند
به مجازات  زندان از  شش ماه تا دوسال و جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم میشود.
جرم استفاده از سند جعلی
سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که آیا همانطور که جعل سند، جرم است،
آیا استفاده از آن نیز جرم است و برای آن در قانون مجازات در نظر  گرفته شده است.؟
قانونگذار بیان میدارد، اگر شخص سند مجعول را با علم و اگاهی از این که مجعول است،
استفاده کند به مجازات استفاده از آن محکوم میشود.اگر آن استفاده شده جعلی، سند رسمی باشد
به مجازات  شش ماه تا سه سال زندانی یا جزای نقدی سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم میشود.
 وکیل جعل سند

شخصی که جرم جعل سند را انجام داده است، با شخصی که از سند جعلی استفاده میکند،

دو جرم جدا از هم را مرتکب شده است و مجازات هر دو جرم برایش در نظر گرفته میشود.
جعل سند رسمی
براساس ماده 1287 قانون مدنی ،سندی است که در اداره ثبت اسناد و یا
بوسیله کارکنان رسمی در صلاحیت کاری ایشان براساس مقررات قانونی تنظیم شود.
براساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرگونه
جعل سند رسمی در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
حتی اگر شخص شاکی خصوصی رضایت دهد، بدلیل جنبه عمومی و اجتماعی
جرم جعل سند که از مصادیق کلاهبرداری است ،شخص مجرم تبرئه نمیشود و به مجازات محکوم میگردد.
قاضی میتواند رضایت شاکی خصوصی را برای تخفیف در مجازات مجرم اعمال نماید.
در جرم جعل سند، اگر کپی آن را داشته باشیم و اصل آن را نداشته باشیم، اثبات جرم جعل سند امکان پذیر نیست.
وکیل جعل سند

سند جعلی

مدارک لازم برای شکایت کیفری جرم جعل- وکیل جعل سند

مدرک شناسایی شناسنامه و کارت ملی
و نوشته ای که جعل شده است و اصل آن
تنظیم دادخواست به دادسرا محل
استفاده از وکیل متخصص کلاهبرداری
کمتر شدن مدت زمان اثبات جرم
نیاز به حضور شاکی در دادگاه نیست
تقاضای کارشناس و خط نگاری توسط وکیل شاکی(اثبات جرم جعل توسط کارشناسی(
اقدام وکیل برای جبران ضرروزیان موکل و محکومیت متهم
اعلام رضایت و یا عدم رضایت شاکی توسط وکیل بدون حضور موکل
از آنجاییکه اثبات جرم جعل نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد بهره مندی از
وکیل متخصص کلاهبرداری امری ضروری است.قبل از هر اقدام قانونی و طرح شکایت کیفری
ازوکیل کلاهبرداری متخصص در جرم کلاهبرداری گروه حقوقی اساک استفاده کنید.

جعا سند
گروه حقوقی اساک با داشتن  وکیل متخصص جرم  کلاهبرداری کاردان کلیه
جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت
در جرم کلاهبرداری، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض،
فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است.
در صورت بروز مشکل در زمینه جرم جعل می توانید
از مشاوره وکیل کیفری گروه حقوقی اساک  استفاده نمائید.
 مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره تماس09381690900
وکیل جعل سند


 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر