وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری

5 مرداد1398
وکیل پیمانکاری

وکیل دعاوی پیمانکاری

بسیاری از  فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار براساس قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد.قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد میباشد.
قبل از قراردادهای پیمانکاری و تنظیم قرارداد پیمانکاری با وکیل متخصص امور قراردادها و وکیل دعاوی پیمانکاری مشورت نمائید تا دچار اختلاف در قراردادها نشوید.
انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار میباشد.
قراردادهای پیمانکاری شامل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است که باید تسلط کامل پشتیبانی ، ارسال تیکت و دقیق بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم.
نظیم قرارداد پیمانکاری امری پیچیده است، که جا به جا شدن کلمه ای می تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون نماید.
قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل دعاوی پیمانکاری موسسه حقوقی آساک راهنمایی بگیرید.
همچنین موسسه حقوقی آساک میتواند امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده بگیرد. 
وکیل پیمانکاری

انواع قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری باید براساس قانون تنظیم شود

 - قرارداد پیمانکاری مقطوع
 - قرارداد پیمانکاری امانی
 - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد
 - قرارداد پیمانکاری مقطوع
 - قرارداد بر اساس فهرست‌ها

قرارداد پیمانکاری مقطوع 
 - پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
 - پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد، توافق میکند.
 - قرارداد پیمانکاری امانی
 - در  این قرارداد، مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند .
وکیل پیمانکاری

قرارداد انجام کار توسط کارفرما 
 - در امور ساختمانی اگر کارفرما افراد متخصص و ماشین الات کافی داشته باشد میتواند  کار را راسا انجام دهد.
 - در  این قرارداد، روش کار امانی است
 - روش امانی  در انجام کار بهسازی و نگهداری بوسیله ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.
 - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد
 - این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای امانی دارد.
 - براساس آن پیمانکار در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و براساس قیمت مواد و مصالح، توافق میکند که موضوع عملیات پیمان را تمام کند .
 - براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم، سود نرخ ساعتی دستمزد تعیین میشود.
وکیل پیمانکاری

قرارداد بر اساس فهرست ها

 - مبلغ قرارداد جمع کل مبالغی است که منفردا تجزیه و تحلیل شده است یا در فهرست بها مقطوع قید گردیده  است.
 - در شروع، مشخصات و جزئیات کار براساس مشخصات فنی توسط مهندس مشاور تهیه میشود.
 - مقادیر دقیق کار مشخص میشود.
 - در بندهای دیگر قراداد، فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات براساس مشخصات فنی تهیه میگردد.
 - براورد هزینه طرح براساس ضرایب، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ،هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران 
وکیل پیمانکاری

 

اشخاص حقیقی در قراردادهای پیمانکاری

کارفرما : شخصیت حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان میباشد و کلیه عملیات پیمان را براساس سند و مدرک پیمان به پیمانکار واگذار میکند.
پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده ،پیمان است و موضوع پیمان را براساس سند و مدرک پیمان اجرا میکند.
مدیر طرح : شخص حقوقی، که اجرای کار پیمان را براساس اختیارات تعیین شده در سند پیمان مدیریت میکند .و از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی میگردد.
پیمان چیست : به مجموعه اسناد و مدارکی که در ماده دو موافقتنامه قرارداد پیمانکاری، قید میگردد.
ماده 2 موافقتنامه : سندی که  شامل مشخصات اصلی پیمان ، مشخصات دو طرف قرارداد ، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و مدت زمان پیمان در آن قید شده است.
وکیل پیمانکاری

 

شرایط عمومی پیمان قرارداد

 - تعهدات تبعی که قابل تغییر نیستند و حاکم بر پیمان میباشد.
 - تعهدات و الزاماتی که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت میشود و نمیتوان آن را تغییر داد.
 - حقوق و تکالیف و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در آن بیان شده است.
 - قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع و پروژه باید این شرایط عمومی را رعایت کنند.

شرایط خصوصی

 - برای کامل کردن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری براساس وضعیت و شرایط  ، شرایط خصوصی تنظیم میگردد.

برنامه‌ی زمانی اجرای کار

 - برنامه‌ی زمانی کلی : برنامه ای که زمان انجام کارهای پیمانکاری براساس ماده در آن قید گردیده  است.
 - برنامه‌ی زمانی تفصیلی : زمان انجام فعالیت های مختلف موضوع پیمان با تفصیل و براساس برنامه زمانبندی کلی  در قرارداد، قید گردیده است.
وکیل پیمانکاری

مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

- دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما: پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد.
- منعقد کردن قرارداد با پیمانکار: بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد میشود.
 - باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه :بعد از امضا قرارداد پیمانکاری ، کارفرما به بانک دستور میدهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.
- دادن ضمانت نامه پیش پرداخت :کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار ، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت میکند.
- گرفتن پیش پرداخت :بعد از اینکه پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی  خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.
وکیل پیمانکاری


 مرحله شروع عملیات اجرایی
- کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل میدهد.

 مرحله خاتمه کار
 - کارفرما براساس تقاضای پیمانکار ،اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی میکند.
 - کمسیون از کار بازدید میکند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ میگردد.


شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری 

​- براساس ماده 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمیتوانند آن را  فسخ کنند.
- اما براساس ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما در صورتیکه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

وکیل پیمانکاری

مرجع صالح رسیدگی به  حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری

- مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی
- مرجع قضـایی 

- براساس ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی  مصوب 1370 مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها،محاکم عمومی است.
مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
‌رأی وحدت رویه شماره 604 هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157
- براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.
 
 مرجع غیرقضایی

 - در قرارداد پیمانکاری ،در صورت اختلاف، شرط داوری قید شده باشد و طرفین قرارداد بدون مراجعه به داوری به محاکم عمومی برای طرح دعوا مراجعه کنند ،دادگاه به آنها تذکر میدهد ،که برطبق مفاد قرارداد پیمانکاری، ابتدا باید به داوری عمل کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بوسیله داوری ،به دادگاه مراجعه کنند.
مرجع غیرقضایی
 - اشخاص و نهادهایی که براساس توافق طرفین در قراداد در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد.
 - مرجعی که در شرایط عمومی پیمان توافق شده است.
 - نهاد داوری
 - براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی، رای داوری که براساس قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و اجرا است .
 قرارداد پیمانکاری : قراردادی که براساس آن کارفرما انجام عملی را براساس شرایط معین و در برابر وجه معین در مدت مشخص و تعیین شده به پیمانکار که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد میسپارد.
وکیل پیمانکاری

خدمات موسسه حقوقی آساک در زمینه  قرارداد پیمانکاری:

خدمات قراردادی ، فنی و مهندسی
 - تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات
 - تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات ، ادعا
 - اخذ تضامین و وثایق قراردادی
 - تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه

خدمات  داوری قرارداد پیمانکاری
 - صدور رای داوری ، فنی و مهندسی
 - میانجی گری و حل و فصل اختلافات
 - کارشناسی براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان

 خدمات وکالتی
 - وصول مطالبات پیمانکاری
 - تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه
 - تعلیق پیمان و هزینه های مربوط
 - هزینه های تطویل پیمان
 - هزینه تسریع و خسارت تاخیر
 - فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض
 - ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار
 - حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری
 - واگذاری پیمان به غیر
 - دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار
 - دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما

 
 انواع دعاوی پیمانکاری
 - وصول مطالبات پیمانکاری : در صورتیکه پیمانکار موضوع قراردا د پیمانکاری را براساس شرایط فنی و زمانی قرارداد انجام دهد و مبلغ صورت وضعیت خود را بطور کامل دریافت نکند .
 - اختلاف بدلیل امضا قراردادهای پیمانکاری یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار
 - کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکرد مطالبات پیمانکار توافق ندارند.
 - تاخیرغیرمجاز پیمانکار
 - عدم رعایت اصول و فنون مهندسی
 - جریمه و کسر مبالغ قرارداد پیمانکار از طرف کارفرما
 - عدم نبودن اعتبارات مالی و نقدینگی از طرف کارفرما، باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکار میشود.
 - نبود اعتبارات کافی و نقدینگی  اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه پیمانکار 
وکیل پیمانکاری

 

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند.
برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پایه یک دادگستری دارید،
می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوید.

 تلفن : 02140222853 
           02140223952   
           تلفن همراه :  09381690900 

 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید