وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری

5 مرداد1398
وکیل پیمانکاری


وکیل دعاوی پیمانکاری؛ وکالت دعاوی پیمانکاری؛ دعاوی پیمانکاری؛ وکیل قرارداد پیمانکاری؛ قرارداد پیمانکاری؛ 09023589119

وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری، شخصی است که در دعاوی مربوط به پیمانکاری، قراردادها و ادعاهای مطرح شده از طرف کارفرما و پیمانکار نقش مهم و اساسی دارد. وکیل امور پیمانکاری به تمام  قوانین و مقررات مربوط به شرایط عمومی پیمان به خصوص موارد تعلیق پیمان، فسخ پیمان، ادعا و کلیم، تعدیل قرارداد پیمانکاری، تضمین تعهدات پیمانکار و حل و فصل اختلاف قراردادهای پیمانکاری  تسلط و آگاهی کامل دارد. بهترین راه حل برای جلوگیری از مشکلات مطرح شده این است که قبل از تنظیم هر قرارداد پیمانکاری از وکالت و مشاوره حقوقی وکیل متخصص پیمانکاری بهره مند شوید.
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • قرارداد پیمانکاری.
 • موارد مهم در قراردادهای پیمانکاری.
 • پیمان در قرارداد پیمانکاری.
 • اصول حاکم بر قرارداد پیمانکاری.
 • انواع قرارداد پیمانکاری.
 • برنامه‌ی زمانی اجرای کار.
 • مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار.
 • مرحله شروع عملیات اجرایی.
 • مرحله خاتمه کار. 
 • شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری. 
 • انواع دعاوی پیمانکاری.
 • مرجع صالح رسیدگی به  حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری.
 • رای وحدت رویه درمورد قرارداد پیمانکاری.
 • خدمات گروه حقوقی آساک در زمینه  قرارداد پیمانکاری.
 • خدمات داوری قرارداد پیمانکاری.
 • خدمات وکالتی. 
 • وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک.
 • قرارداد پیمانکاری.
وکیل پیمانکاری

بسیاری از فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار براساس قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد. قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد میباشد. انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار می باشد. قراردادهای پیمانکاری شامل:
مشخصات طرفین قرارداد،
موضوع پیمان،
مبلغ پیمان،
مدت پیمان، 
تعهدات،
فسخ،
و یا خاتمه قرارداد،
است که باید تسلط کامل پشتیبانی، ارسال تیکت و دقیق بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم. نظیم قرارداد پیمانکاری امری پیچیده است، که جا به جا شدن کلمه ای می تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون نماید.

موارد مهم در قراردادهای پیمانکاری

کارفرما:
شخصیت حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان میباشد و کلیه عملیات پیمان را براساس سند و مدرک پیمان به پیمانکار واگذار می کند.
پیمانکار:
شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان است و موضوع پیمان را براساس سند و مدرک پیمان اجرا می کند.
مدیر طرح:
شخص حقوقی، که اجرای کار پیمان را براساس اختیارات تعیین شده در سند پیمان مدیریت میکند .و از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد.


وکیل پیمانکاری

پیمان در قرارداد پیمانکاری

به مجموعه اسناد و مدارکی که در ماده دو موافقتنامه قرارداد پیمانکاری پیمان گفته میشود. در ماده دو:

 • موافقتنامه،
 • مشخصات اصلی پیمان،
 • مشخصات دو طرف قرارداد،
 • موضوع قرارداد،
 • مبلغ قرارداد،
 • مدت زمان پیمان، در آن قید شده است.
اصول حاکم بر قرارداد پیمانکاری
 • شرایط عمومی پیمان قرارداد.
 • شرایط خصوصی پیمان.
شرایط عمومی پیمان قرارداد
 • تعهدات تبعی که قابل تغییر نیستند و حاکم بر پیمان میباشد .
 • تعهدات و الزاماتی که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت میشود و نمیتوان آن را تغییر داد.
 • حقوق و تکالیف و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در آن بیان شده است.
 • قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع و پروژه باید این شرایط عمومی را رعایت کنند.

شرایط خصوصی پیمان قرارداد
 - برای کامل کردن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری براساس وضعیت و شرایط، شرایط خصوصی تنظیم می شود. شرایط خصوصی پیمان براساس توافق طرفین قرارداد پیمانکاری تعیین میشود. اما شرایط خصوصی پیمان، هیچ گاه شرایط عمومی پیمان در قرارداد را نقض نمی کند.


وکیل پیمانکاری

انواع قرارداد پیمانکاری

مهمترین قراردادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است:
 - قرارداد پیمانکاری مقطوع.
 - قرارداد پیمانکاری امانی.
 - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد.
 - قرارداد پیمانکاری مقطوع.
 - قرارداد بر اساس فهرست‌ها.

قرارداد پیمانکاری مقطوع

 - پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
 - پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد، توافق میکند.

قرارداد پیمانکاری امانی

 - در این قرارداد، مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند .

قرارداد انجام کار توسط کارفرما

 - در امور ساختمانی اگر کارفرما افراد متخصص و ماشین الات کافی داشته باشد میتواند کار را راسا انجام دهد.
 - در این قرارداد، روش کار امانی است.
 - روش امانی در انجام کار بهسازی و نگهداری بوسیله ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد
 - این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای امانی دارد.
 - براساس آن پیمانکار در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و براساس قیمت مواد وعتی دستمزد تعیین می شود.

قرارداد بر اساس فهرست ها

براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم، سود نرخ مصالح، توافق میکند که موضوع عملیات پیمان را تمام کند.
مبلغ قرارداد جمع کل مبالغی است که منفردا تجزیه و تحلیل شده است یا در فهرست بها مقطوع قید گردیده است.
در شروع، مشخصات وجزئیات کار براساس مشخصات فنی توسط مهندس مشاور تهیه می شود.
مقادیر دقیق کار مشخص می شود.
دربندهای دیگر قراداد، فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات براساس مشخصات فنی تهیه می گردد.
برآورد هزینه طرح براساس ضرایب، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران.

وکیل پیمانکاری

برنامه‌ی زمانی اجرای کار

- برنامه‌ی زمانی کلی:
برنامه ای که زمان انجام کارهای پیمانکاری براساس ماده در آن قید گردیده  است.
- برنامه‌ی زمانی تفصیلی:
زمان انجام فعالیت های مختلف موضوع پیمان با تفصیل و براساس برنامه زمانبندی کلی در قرارداد، قید گردیده است.

مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

- دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما:
پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد.
 -منعقد کردن قرارداد با پیمانکار:
بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد می شود.
- باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
بعد از امضا قرارداد پیمانکاری ، کارفرما به بانک دستور میدهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.
- دادن ضمانت نامه پیش پرداخت:
کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت می کند.
- گرفتن پیش پرداخت:
بعد از اینکه پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی  خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

 مرحله شروع عملیات اجرایی

- کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل می دهد.

 مرحله خاتمه کار

 - کارفرما براساس تقاضای پیمانکار، اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی می کند.
 - کمسیون از کار بازدید میکند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ می گردد.

شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری

​-براساس ماده 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمیتوانند آن را  فسخ کنند. اما براساس ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان، کارفرما در صورتیکه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

انواع دعاوی پیمانکاری

 - وصول مطالبات پیمانکاری:
 - در صورتیکه پیمانکار موضوع قراردا د پیمانکاری را براساس شرایط فنی و زمانی قرارداد انجام دهد و مبلغ صورت وضعیت خود را بطور کامل دریافت نکند .
 - اختلاف بدلیل امضا قراردادهای پیمانکاری یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار
 - کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکرد مطالبات پیمانکار توافق ندارند.
 - تاخیرغیرمجاز پیمانکار.
 - عدم رعایت اصول و فنون مهندسی.
 - جریمه و کسر مبالغ قرارداد پیمانکار از طرف کارفرما.
 - عدم نبودن اعتبارات مالی و نقدینگی از طرف کارفرما، باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکار میشود.
 - نبود اعتبارات کافی و نقدینگی  اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه پیمانکار.

مرجع صالح رسیدگی به  حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری

- براساس ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی  مصوب 1370 مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها، محاکم عمومی است.

 مرجع داوری در حل و فصل اختلاف

 - در قرارداد پیمانکاری، در صورت اختلاف، شرط داوری قید شده باشد و طرفین قرارداد بدون مراجعه به داوری به محاکم عمومی برای طرح دعوا مراجعه کنند، دادگاه به آنها تذکر میدهد، که برطبق مفاد قرارداد پیمانکاری، ابتدا باید به داوری عمل کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بوسیله داوری ،به دادگاه مراجعه کنند.
 - اشخاص و نهادهایی که براساس توافق طرفین در قراداد در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد.
 - مرجعی که در شرایط عمومی پیمان توافق شده است.
 - نهاد داوری.
 - براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی، رای داوری که براساس قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و اجرا است .

 قرارداد پیمانکاری:

قراردادی که براساس آن کارفرما انجام عملی را براساس شرایط معین و در برابر وجه معین در مدت مشخص و تعیین شده به پیمانکار که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشدمی سپارد.

رای وحدت رویه درمورد قرارداد پیمانکاری
 • موضوع رای وحدت رویه:
 • مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
 • شماره رأی وحدت رویه:
 • شماره 604
 • تاریخ رای وحدت رویه:
 • براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.
وکیل پیمانکاری

خدمات موسسه حقوقی آساک در زمینه  قرارداد پیمانکاری

خدمات قراردادی، فنی و مهندسی

 - تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات.
 - تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، ادعا.
 - اخذ تضامین و وثایق قراردادی.
 - تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه.


خدمات  داوری قرارداد پیمانکاری

 - صدور رای داوری، فنی و مهندسی.
 - میانجی گری و حل و فصل اختلافات.
 - کارشناسی براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان.

 
خدمات وکالتی

 - وصول مطالبات پیمانکاری.
 - تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه.
 - تعلیق پیمان و هزینه های مربوط.
 - هزینه های تطویل پیمان.
 - هزینه تسریع و خسارت تاخیر.
 - فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض.
 - ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار.
 - حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری.
 - واگذاری پیمان به غیر.
 - دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار.
 - دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد، مصالح و تجهیزات به کارفرما.


وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند. برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید.
هیات تحریریه آساک
مشاوره حقوقی:
09023589119
 تلفن : 02140222853 
           02140223952

     
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید