مناقصه پیمانکاری

مناقصه پیمانکاری

1 مهر1398
مناقصه پیمانکاری

مناقصه پیمانکاری

مناقصه پیمانکاری روشی است برای خرید کالا که  در آن خدمات یا کالا براساس پیشنهادهایی که در زمان مشخص
قانون مناقصه، براساس روش و مرحله برگزاری مناقصات تصویب شد و کاربرد آن در معاملاتی است که قانون مناقصات در آن رعایت میشود.

کلیه قوای سه گانه، وزارتخانه ،سازمان، موسسات و شرکت های دولتی، بانکها،  کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی،
موظف هستند که در برگزاری مناقصه از قانون مناقصات پیروی کنند.
تبصره – از آنجاییکه نیروهای مسلح، تابع مقررات و قوانین خاص هستند شامل این قانون نمیشوند.
ماده دو قانون مناقصه :در قانون مناقصه، واژگانی کاربرد دارند ،که در ذیل تعریف شده است.
مناقصه :رقابتی که درآن ،تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که پایین ترین قیمت را پیشنهاد میدهد، واگذار میگردد.
مناقصه گزار: سازمان یا دستگاه مربوطه در بند ب ماده یک قانون مناقصه که مناقصه را برگزار میکند.
مناقصه گر:شخصی که سند مناقصه را دریافت میکند و در مناقصه شرکت میکند، که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.مناقصه پیمانکاری

کمیته فنی بازرگانی:

از حداقل سه عضو که در زمینه بازرگانی صلاحیت دارند، که از طرف دستگاه و سازمان مناقصه گزار انتخاب و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد را برعهده دارند.
ارزیابی کیفی مناقصه گران : مناقصه گران از نظر انجام تعهدات موضوع مناقصه، بوسیله مناقصه گزار یا کمیته فنی بازرگانی ارزیابی میشوند.
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها :پیشنهادهای مناقصه (مناقصه پیمانکاری) از نظر مشخصات کارایی، استاندارد و ویژگی های فنی بازرگانی ارزیابی میشود.
ارزیابی مالی :بعد از اینکه پیشنهاد مناقصه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شد، مناسبترین قیمت براساس ماده بیست قانون مناقصه، انتخاب میشود.
ارزیابی شکلی مناقصه : زمانیکه که پیشنهادات مناقصه از نظر  تکمیل بودن اسناد مناقصه و امضا و خوانا بودن بررسی میشود.
انحصار:یعنی متقاضی شرکت در معامله به روش زیر تعیین میگردد.
اعلان هیئت وزیران
انتشار اگهی عمومی
برنامه زمانی مناقصه :در سندی زمان و مهلت برگزاری مناقصه، مدت زمانی که مناقصه اعتبار دارد و زمان انعقاد مناقصه میشود.

مناقصه پیمانکار

 

ماده‌ سه قانون مناقصه ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌- مناقصه پیمانکاری

معاملات موضوع مناقصه براساس قیمت معامله به چند دسته تقسیم میشوند:
  • معامله کوچک :معاملاتی که قیمت  موضوع آن براساس قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون تومان است.
  • معامله متوسط:معاملاتی که  قیمت موضوع آن بیشتر از مبلغ معاملات کوچک است و مبلغ آن از ده برابر ارزش قیمت معاملات کوچک، بیشتر نباشد.
  • معاملاتی که قیمت موضوع آن بیشتر از ده برابر قیمت معاملات کوچک است.معامله بزرگ

تبصره یک – وزارت امور اقتصادی و دارایی باید هر سال نصاب معاملات را براساس نرخ قیمت کالا،
که بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
تبصره۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌، مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله،‌ می‌باشد.
تبصره 3-مبلغ معاملات فوق با تفکیک اقلام که یک واحد محاسبه میشوند ،نباید کمتر باشد. مناقصه پیمانکاری

ماده چهار قانون مناقصه
مناقصه براساس مراحل بررسی
مناقصه یک مرحله ای : در این نوع مناقصه ،نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات مناقصه نیست
و پیشنهاد مناقصه گزارها در پاکتی در یک جلسه حضوری تعیین میشود.
مناقصه دو مرحله ای :در این نوع مناقصه،در خصوص پیشنهادات، ارزیابی فنی بازرگانی  انجام میشود
و نتیجه ارزیابی به کمیسیون مناقصه گزارش میشود .براساس ماده 19 قانون مناقصه، برنده مناقصه مشخص میشود.

مناقصه براساس روش دعوت مناقصه گران
  1. مناقصه عمومی :در این نوع مناقصه، فراخوان مناقصه بوسیله اگهی عمومی منتشر میشود.
  2. مناقصه محدود: براساس تشخیص و مسئولیت مقام مناقصه گزار، علت اینکه مناقصه به صورت
محدودبرگزار شود تایید میشود و فراخوان مناقصه به اطلاع  اشخاصی که صلاحیت شرکت در مناقصه (مناقصه پیمانکاری) را دارند میرسد.  
مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطریق‌ آگهی‌عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

فصل دوم قانون مناقصه- مناقصه پیمانکاری

سازماندهی مناقصه
کمیسیون مناقصه :کمیسون مناقصه از رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او ،بالاترین مقام مالی دستگاه،
مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار تشکیل شده است.
در کمیسیون مناقصات شهرداری، شخصی بعنوان ناظر در جلسات شرکت میکند.
رسمیت کمیسیون مناقصات، با حضورهرسه عضو می باشد.رای اکثریت تعیین کننده تصمیمات کمیسیون می باشد.
در مناقصاتی که در دو مرحله برگزار میشود، رییس دستگاه مناقصه گزار در جلسه کمیسیون شرکت میکند.
در شرکتهای دولتی اعضای کمیسیون مناقصات بوسیله هیئت مدیره انتخاب میشوند. مناقصه پیمانکاری

مناقصه پیمانکار

 
ماده شش قانون مناقصه: وظایف کمیسیون مناقصه
جلسه کمیسیون مناقصه در زمان  تعیین شده در فراخوان مناقصه، تشکیل شود.
پیشنهادهای مناقصه گران  براساس شکل مدارک و مستندات و امضا ارزیابی میشود.
پیشنهادهای مناقصه براساس شرایط و اسناد مناقصه ارزیابی شود.
در مناقصات دومرحله ای ،پیشنهادها بوسیله کمیته فنی بازرگانی بررسی میشود.
برندگان اول و دوم مناقصه ا براساس ماده 19 و 20 قانون مناقصه تعیین میشوند.
صورتجلسه مناقصه تنظیم میشود.
درخصوص تجدید و لغو مناقصه ،تصمیم گیری میشود.
ماده هفت :هیئت رسیدگی به شکایت
هیئت رسیدگی، به دعوای بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی میکند.
مجلس شورای اسلامی اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات را تصویب میکند.
ماده هشت :وظایف هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات
به اعتراضاتی که بدلیل اجرا نشدن قوانین مناقصات مطرح  میشود ،رسیدگی میکند.
رای تجدید یا لغو مناقصه را صادر میکند.
تبصره یک :هیئت رسیدگی به موارد زیر رسیدگی نمیکند.
روش و معیار ارزیابی پیسنهادهای مناقصه را  رسیدگی نمیکند.
پیشنهاد دهندگان داخلی مناقصه را رسیدگی نمیکند.
به اعتراضات در خصوص پیشنهادهایی که یک ماه بعد از اعتبار مناقصه ارسال میشود، رسیدگی نمیکند.
 اگر برندگان مناقصه بعد از انعقاد قرارداد شکایت کنند، رسیدگی نمیکنند.
تبصره 2-بعد از اینکه آیین نامه اجرایی این ماده تصویب شد،
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوسیله هیئت وزیران تصویب میشود.مناقصه پیمانکاری


مناقصه پیمانکار

فصل سوم قانون مناقصه

ماده نه قانون مناقصه: فرایند  برگزاری مناقصه
مراحل برگزاری مناقصه به شرح ذیل است.
منابع مالی مناقصه تامین شود.
نوع مناقصه در معاملات بزرگ مشخص شود، که یک مرحله ای، دومرحله ای، عمومی یا محدود است .
اسناد مناقصه را تهیه کردن
پیشنهادهای مناقصه را ارزیابی کردن
برنده مناقصه مشخص و قرارداد منعقد شود.
ماده ده قانون مناقصه: تامین منابع مالی مناقصه
در انجام معامله مناقصه دستگاههای مناقصه گزار باید با اطمینان، منابع تامین مالی مناقصه را تعیین و در اسناد مناقصه قید شود.
منابع مالی مناقصه و چگونگی ضمانت تاخیر تعهدات در اسناد مناقصه از طرف دستگاه مناقصه گزار تعهد گردد.
ماده یازده قانون مناقصه :مناقصه به روشهای زیر انجام میشود.
در معامله کوچک، مامور خرید براساس کمیت و کیفیت معامله در خصوص قیمت آن تحقیق کند
و براساس به صرفه و صلاح بودن معامله را براساس تامین کیفیت، با پایین ترین قیمت انجام دهد.
در معامله متوسط ،در مناقصه مامور خرید براساس کمیت و کیفیت مورد معامله در باره قیمت آن تحقیق میکند
و براساس به صرفه و صلاح بودن قیمت با گرفتن حداقل سه فقره استعلام کتبی با تایید مامور خرید معامله را با فاکتور خرید انجام میدهد.
تبصره –اگر مسئول واحد تدارکات کارپرداز باشد، امضای کارپرداز همان امضای مسئول تدارکات است.
اگر دستگاه مربوطه کارپرداز نداشته باشد، میتوان وظیفه درج شده در این قانون را به متصدی پست مشابه سپرده شود.مناقصه پیمانکاری

 
معاملات بزرگ :
برگزاری مناقصه عمومی در اگهی در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر میشود.
مناقصه محدود برگزار شود.
ماده دوازده قانون مناقصه: مناقصه گران براساس موارد ذکر شده در ذیل ارزیابی کیفی شوند.
کیفیت محصولات و خدمات تضمین شود.
در زمینه مورد مناقصه تجربه  و دانش داشتن
حسن سابقه داشتن
پروانه کار و گواهینامه صلاحیت را دارا بودن
متقاضی، توان مالی برای انجام کار مناقصه را داشته باشد.
 
مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران
معیارها ی ارزیابی مناقصه گران تعیین شود.
اسناد ارزیابی فنی تهیه شود.
اسناد ارزیابی از طرف متقاضی دریافت و تکمیل و ارسال شود.
اسناد ارزیابی دریافت و تعیین امتیاز و رتبه بندی میشود.
مناقصه گران صلاحیتدار، به کارفرما اعلام و رتبه بندی شود.
مناقصه گران ارزیابی کیفی آنها مستند سازی شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف است که سه ماه بعد تصویب این قانون  آیین نامه اجرایی
ارزیابی کیفی مناقصه گران را تهیه و سپس بوسیله هیئت وزیران تصویب شود.
فراخوان مناقصه شامل مفاد ذیل است
نام و نشانی مناقصه گزار
کمیت و کیفیت کالا و خدمات و نوع آن  مشخص شود.قیمت تعیین شده و نوع آن در مناقصه
زمان، محل و مهلت اسناد مناقصه و زمان تحویل و باز کردن پیشنهادات مشخص میشود.
قیمت براورد معامله مناقصه و مبانی آن در زمانیکه قیمت پایه فهرست دارد، براورد قیمت، براساس فهرست قیمت پایه تعیین میشود.
براساس نظر و تشخیص مناقصه گزار فراخوان برگزاری مناقصه عمومی باید دوتا سه نوبت در روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود.

مناقصه گزار میتواند فراخوان برگزاری مناقصه را علاوه برا نتشار در روزنامه کثیرالانتشار، بوسیله رسانه گروهی و ارتباط جمعی منتشر کند.
اگر مناقصه  در سطح بین المللی برگزار شود، یا باید از تسهیلات خارجی استفاده شود،
براساس قانون استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/012/1375
اگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر و در روزنامه انگلیسی زبان داخل و مجله و یا
روزنامه بین المللی که موضوعات مناقصه در آن منتشر  میشود قید میشود.مناقصه پیمانکاری

 

ماده چهارده : اسناد مناقصه

اسناد مناقصه به صورت و شکل یکسان به همه داوطلبان  مناقصه تحویل داده شود.
اسناد مناقصه چه چیزهایی قید شده است
نام و نشانی مناقصه گزار
نوع و قیمت تضمین مناقصه
زمان، محل و مهلت ارسال اسناد مناقصه قید میشود.
مبلغی که بصورت پیش پرداخت و ضمانت حسن انجام کار باید پرداخت شود.
مدت زمانی که پیشنهادات مناقصه  اعتبار دارد.
مشخصات فنی استاندارد، نوع کمیت و کیفیت کالا و خدمات و شرح کار  قید میشود.
انجام کار و تحویل کالا و خدمات باید برنامه ریزی شود.
معیار و روشهایی که مناقصه گران از نظر کیفی ارزیابی میشوند، قید شود.
چگونگی تهیه و مهلت مقرر برای تحویل پیشنهادات و نسخه های آن
موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی قرارداد ذکر شود.
صورتجلسه و توضیحات موضوع ماده هفده قانون مناقصه
اسنادی که براساس تشخیص مناقصه گزار لازم است .
 ماده پانزده قانون مناقصه –ترتیب ،تهیه و تحویل پیشنهادات مناقصه
داوطلبانی که در مناقصه شرکت کردند، بعد اینکه اسناد مناقصه را دریافت کردند،
پیشنهادات خود را به مناقصه گزار تحویل دهند.
اسناد و پیشنهادات مناقصه  تکمیل شود.
پیشنهادات مناقصه در زمان تعیین شده در فراخوان مناقصه تحویل داده شود.
بابت تحویل پیشنهادات مناقصه رسید دریافت شود.
مهلتی که برای قبول پیشنهادات مناقصه تعیین میشود،
در مناقصات داخلی و بین المللی نباید از آخرین مهلتی که برای تحویل
سند مناقصه تعیین شده کمتر از ده روز و یکماه باشد.مناقصه پیمانکاری


مناقصه پیمانکار
ماده شانزده قانون مناقصه :
شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادات مناقصه
شرکت کنندگان در مناقصه ،جز در صورتی که در اسناد مناقصه بیان شده است،
بیش از یک پیشنهاد مناقصه نمیتوانند تسلیم کنند.
شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه را در پاکت های جداگانه لاک و مهر کنند، شامل پاکت تضمین،
پیشنهادات فنی بازرگانی و پیشنهاد قیمت  است.
مناقصه گزار باید پیشنهادات مناقصه را دریافت و ثبت کند و تا زمان جلسه مناقصه از پاکتها محافظت کند.
تحویل، اصلاح،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات باید گواهی شود و در مکانی که در اسناد مناقصه قید شده است، انجام شود.
قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل قرارداد و  وکیل پیمانکاری موسسه حقوقی  آساک راهنمایی بگیرید.
همچنین موسسه حقوقی آساک، امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد.
اگر پیمانکاری هستید که در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مناقصه نیاز به مشاوره دارید،
می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری و وکیل امور قراردادها بهره مند شوید.مناقصه پیمانکاری

مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
تلفن همراه :  09381690900
02140223952

 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید