مطالبات پیمانکاری

مطالبات پیمانکاری

2 مهر1398
مطالبات پیمانکاری

مطالبات پیمانکاری
مطالبات پیمانکاری یکی از موضوعات مهم و قابل بررسی در حوزه فعالیت های پیمانکاری در پروژه های بزرگ می باشد.امروزه بدلیل کمبود نقدینگی در بازار صنعت، پیمانکاران پروژه های دولتی و خصوصی نمیتوانند مطالبات پیمانکاری را براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمانکاری دریافت کنند.یکی از چالش های بزرگ پیمانکاران وصول مطالبات پیمانکاری است .عدم توافق کارفرما و پیمانکار و عدم نقدینگی از دلایل اصلی و مهم در عدم وصول مطالبات پیمانکاری می باشد.
 
مطالبات پیمانکاران شهرداری
یکی از نهادهایی که دارای پروژه های پیمانکاری است ،شهرداری می باشد. شهرداری برای اینکه در پروژ ه ها موفق شود، باید پیمانکاری را به اشخاص متخصص واگذار کند.انتخاب پیمانکار در شهرداری بوسیله مناقصه انجام میشود.بعد از پیروز شدن پیمانکار در مناقصه ،شهرداری با پیمانکار قرارداد منعقد میکند.امروزه بدلیل اینکه اعتبار و بودجه شهرداری کم است، شهرداری نمی تواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.
پیمانکار برای وصول مطالبات پیمانکاری علیه شهرداری طرح دعوا میکند.شکایت علیه شهرداری تا سال 1390 در دادگاه حقوقی به صورت مستقیم مطرح میشد.اما بعد از سال 1390 با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران ،در شهرهایی که جمعیت آن بیشتر از یک میلیون نفر باشد، پیمانکاران نمیتوانند برای وصول مطالبات پیمانکاری در دادگاه حقوقی مستقیما طرح دعوا کنند.  مطالبات پیمانکاری را در کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری مطرح کنند.
براساس نظر حقوقدانان به رایی که در کمیسیون ماده 38 شهرداری صادر میشود، میتوان در دادگاه حقوقی اعتراض کرد.یکی از مشکلاتی که در خصوص مطالبات پیمانکاری شهرداری مطرح میشود این است ،که اگر حکم به نفع پیمانکار صادر شود،از آنجاییکه اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را نمیتوان توقیف کرد ،برای پیمانکار مشکلاتی بوجود میاید.
از آنجاییکه دعوای مطالبات پیمانکاری شهرداری، دارای پیچیدگی زیادی است بهتر است پیمانکاران محترم ضمن مشاوره با وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی اساک وصول مطالبات پیمانکاری را به وکیل دعاوی شهرداری بسپارند.
 
اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در بخش دولتی
-اگر پیمانکار در اجرای پروژه ادعایی داشته باشد و خواستار تمدید مدت تکمیل پروژه و یا مطالبات اضافی باشد باید ادعای خود را در کمتر از 28 روز به کارفرما اعلام کند و باید جزئیات ادعای خود با ادله ومستندات به کارفرما ارسال کند.
-پیمانکار تا پایان پروژه باید هر یکماه ،گزارش های موقت را به کارفرما ارائه کند.
-کارفرما حداکثر 42 روز بعد از دریافت ادعای اولیه و مستندات ادعای پیمانکار را بررسی می کند و باید نظر خود را به صورت کتبی به پیمانکار بدهد.
-اگر بین ادعای پیمانکار و پاسخ کتبی کارفرما، توافق حاصل نشود، براساس ماده 20 بند 4 شرایط عمومی پیمان، مرجع رسیدگی به اختلافات هیئت حل اختلاف است . هیئت حل اختلاف شامل سه نفر که دونفر نماینده ،هریک از طرفین قرارداد و یک نفر مرضی الطرفین می باشد.
-اگر دوطرف رای هیئت حل اختلاف را قبول نداشته باشند ،از طریق داوری، اختلاف حل و فصل می شود.
-اگر در قرارداد پیمانکاری داخلی ،کارفرما دولت باشد ،قراردادها براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان و خصوصی منعقد شود، حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرما (دولت) براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان تعیین میشود.
ماده 53 شرایط عمومی پیمان حل اختلاف پیمانکاری
-اگر در اجرا و تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف قرارداد اختلاف بوجود آید ،برای اینکه اختلاف سریعا حل شود، قبل از اینکه برای حل اختلاف به داوری مراجعه کنند ،به بند 1 و 2 ماده 53 شرایط عمومی پیمان مراجعه شود.
-در مورد بخشنامه هایی که به استناد  قانون برنامه و بودجه  ماده 23، از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شود هریک از طرفین اختلاف میتوانند، نحوه اجرای  بخشنامه را از سازمان برنامه و بودجه استعلام و براساس آن عمل کنند.
-در مورد اختلافات خارج از بند  1 ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی به اختلاف توسط کارشناسان منتخب دوطرف انجام میشود.
 
-اگر براساس موضوع بند 2 ماده 53 شرایط عمومی پیمان، به توافق نرسند، حل اختلاف بین طرفین براساس بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان انجام میشود.
-اگر در اجرا و تفسیر مفاد پیمان اختلاف بوجودآید، طرفین میتوانند داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه بسپارند.
 
-اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه با داوری موافقت کند ،مرجع حل اختلاف در داوری شورای عالی فنی می باشد.
-شورای عالی فنی، براساس قوانین و مقررات پیمان، به اختلاف رسیدگی و رای صادر می کند و طرفین براساس نظر شورای عالی فنی عمل میکنند.
-نظر و داوری شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف ندارد.و طرفین باید براساس تعهدات قرارداد عمل کنند.
- در قراردادهای پیمانکاری که بین کارفرما و پیمانکار غیردولتی منعقد میشود،  بهتر است در بند حل اختلاف ،داوری تعیین شود.
 
استحقاق کارفرما
-اگر مهندس مشاور، در ابلاغ نقشه ها در زمان تعیین شده تاخیر کند، پیمانکار میتواند  در مورد جبران خسارت احتمالی و تمدید زمان قرارداد ادعا کند.
-اگر کارفرما در زمان تعیین شده کارگاه را برای پیمانکار فراهم نکند، پیمانکار میتواند برای جبران خسارت مالی و تمدید مدت زمان قرارداد ادعا کند.
-کارفرما باید هزینه آب ،برق ،گاز که در اختیار پیمانکار میگذارد، از او دریافت کند.
- کارفرما قفدر صورتیکه تجهیزات مصالح و کیفیت ساخت قابل قبول نباشد، میتواند از پیمانکار مطالبه خسارت کند.
-کارفرما در صورتیکه پیمانکار برای اینکه کندی کار را جبران کند ،هزینه اضافه نماید میتواند  ادعای هزینه کند.
-کارفرمادر صورت قصور پیمانکار در تکمیل بموقع کار، ادعای  جبران خسارت کند
-کارفرما میتواند بدلیل تاخیر پیمانکار در تحویل کار، مبلغی که از پرداخت های پیمانکار مانده است ،رابرای جبران خسارت کم کند.
-اگر بخش یا قسمتی از کار پیمانکار معیوب باشد ،کارفرما میتواند مدت دوره رفع نواقص را تمدید کند.
-اگر پیمانکار در دوره رفع نواقص کار ،کوتاهی کند کارفرما، میتواند راسا یا توسط شخص ثالث رفع نواقص را انجام دهد و هزینه ها را از پیمانکار مطالبه کند.و پیمانکار ملزم به پرداخت هزینه های معقول و منطقی کارفرما می باشد.
-در صورتیکه قوانین کشور تغییر کند، کارفرما میتواند تعدیل هزینه ها را از پیمانکار طلب کند.
-در صورتیکه کارفرما قرارداد را فسخ کند، میتواند خسارت های وارده و هزینه اضافی برای تکمیل کار را از مبالغی که به پیمانکار پرداخت کرده است اخذ کند.
-اگر در قرارداد ،پیمانکار مسئول پرداخت بیمه باشد  و از این کار کوتاهی کند  و یکسال از تاریخ قرارداد گذشته باشد،کارفرما میتواند ادعای هزینه کند.
 
استحقاق پیمانکار
-تاخیر در ارسال کردن نقشه های کار پیمانکاری
-کارفرما در الزامات خود اشتباه کند.
- پیمانکار برای شرایط غیر قابل  پیش بینی  فیزیکی، ادعای هزینه کند.
-اگر پیمانکار با آثار باستانی مواجه شود، از کارفرما بابت اجرای دستورات، خواستار افزایش مدت قرارداد و یا مبلغ کند.
-پیمانکار بدلیل عقب افتادن آزمایش ها  توسط کارفرما ،ادعای مالی و زمانی  کند.
- پیمانکار بدلیل تاخیر در کار، براساس تصمیم مرجع قضایی، تقاضای تمدید مدت قرارداد کند.
-اگر پیمانکار بدلیل قوه قاهره نتواند کار را انجام دهد، میتواند درخواست تمدید مدت قرارداد را کند.
-اگر براساس قرارداد، مسئول بیمه کارفرما باشد،  در صورت قصور از بیمه کردن ، پیمانکار میتواند ادعای هزینه کند.
-پیمانکار در صورتی که بدلیل فسخ قرارداد دچار ضررو زیان شود، میتواند ادعای جبران خسارت کند.
 
وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک
 
گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای باتجربه و متخصص و کارشناساسان زبده در زمینه مطالبات پیمانکاری، میتواند در کمترین زمان، مطالبات پیمانکاری شما  پیمانکاران محترم را وصول کند.
قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل پیمانکاری موسسه حقوقی  آساک راهنمایی بگیرید.
همچنین موسسه حقوقی آساک، امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد.
اگر پیمانکاری هستید که موفق وصول مطالبات  خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی  و مشاوره وکیل پیمانکاری دارید ،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید.

مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)  
       

تلفن همراه :  09381690900
02140223952

 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید