محاسبه مالیات پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاری

19 اردیبهشت1403
محاسبه مالیات پیمانکاری

در این محتوا، قوانین مالیات قرارداد پیمانکاری، معافیت مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده قرارداد پیمانکاری در صورت معاملات فصلی و مالیات ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری با مثال آشنا می‌شوید. یکی از دعاوی مالیاتی که بسیار رایج می باشد مربوط به قراردادهای پیمانکاری می باشد. در بسیاری مواقع در تشخیص مالیات بر درآمد فعالیت های پیمانکاری موجب می شود اختلافاتی ایجاد گردد.

مشاوره حقوقی
نحوه محاسبه مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری یکی از موضوعاتی است که در قراردادهای پیمان مورد بحث می باشد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که:

 • چه کسی باید مالیات پیمانکاری را پرداخت کند؟
 • مالیات پیمانکاری چگونه محاسبه می شود؟

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • مالیات پیمانکاری
 • انواع مالیات پیمانکاری
 • مالیات مقطوع پیمانکاری
 • مالیات بر درآمد پیمانکاری
 • روش تعیین مالیات پیمانکاری
 • حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری
 • مالیات مؤسسات پیمانکاری


محاسبه مالیات پیمانکاری
 • مالیات شرکت های سهامی
 • مالیات شرکت های غیر سهامی
 • مالیات مؤسسه انفرادی
 • قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها )
 • تشخیص مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها)
 • مالیات پیمانکاری شرکت فعال در ایران
 • تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری
 • سئوالات حقوقی مالیات پیمانکاری
 • وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی آساک

مالیات پیمانکاری


مالیات پیمانکاری

قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به آنها مالیات تعلق می گیرد را مشخص کرده است. ماده یک مالیات مستقیم اینگونه بیان نموده است:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران یا خارج از ایران درآمد دارد، مالیات به وی تعلق میگیرد. براساس این قانون، شرکت پیمانکاری شخصیت حقوقی دارد و موظف به پرداخت مالیات است. قانونگذار در بحث پیمانکاری و شرکت های پیمانکاری قانون مالیاتی خاصی تعریف نکرده است. اما در قانون مالیات مستقیم که در اسفند سال 1345 تصویب شد دو نوع مالیات برای پیمانکاری در نظر گرفته است.


انواع مالیات پیمانکاری

در ابتدا بیان شده است که قانونگذار در قانون امور مالیاتی تعریف خاصی از مالیات هایی که پیمانکار باید بپردازد نکرده است. اما در قانون مالیات مستقیم سال 1345 دو نوع مالیات را برای پیمانکار تعریف کرده است که موظف به پرداخت است.

 • مالیات بر درآمد
 • مالیات مقطوع
مالیات پیمانکاری آساک


مالیات مقطوع پیمانکاری

کارفرما، دستگاه دولتی، شهرداری و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند. در پیمانکاری اگر مبلغ کل پیمان بیشتر از 10 میلیون ریال باشد، بعد از اینکه هزینه های مربوط به کار ساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی پرداخت شد، 5/5 درصد از آن کم و به حسابی که وزارت دارایی اعلام نموده است واریز می شود. مالیات مقطوع پیمانکاری به دو بخش تقسیم می شود که شامل 4 درصد و 5 درصد می باشد.


محاسبه مالیات

محاسبه مالیات پیمانکاری

چهار درصد مالیات مقطوع پیمانکاری، مقطعی است و پنج درصد را پیمانکار بصورت پیش پرداخت مالیاتی پرداخت می کند و کارفرما از درآمد پیمانکار کم میکند.
زمانی که پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار جزء واگذار کند، مالیات به وی تعلق نمی گیرد. در این صورت پیمانکار کل، نمیتواند هزینه های پیمانکار جزء را کم کند.
در صورتی که پیمانکار در خارج از کشور اقامت کند و شرکتش شعبه ای در ایران نداشته باشد، کارفرما باید در پرداخت های کل که به پیمانکار انجام می دهد چهاردرصد از مبلغ را حساب و به حساب وزارت دارایی بابت مالیات پیمانکاری واریز کند.
مشاوره حقوقی

مالیات بر در آمد پیمانکاری

درآمدهایی که پیمانکار از عملیات اجرایی پیمانکاری به دست می آورد شامل مالیات می شود. در ادامه مالیاتی که به شرکت های پیمانکاری تعلق می گیرد شرح داده می شود.

مالیات بر درآمد


روش تعیین مالیات پیمانکاری

مالیاتهایی که به درآمد شرکت های پیمانکاری تعلق میگیرد، به وسیله رسیدگی و بررسی دفاتر شرکت و تشخیص علی الراس انجام می شود.

 • بررسی دفاتر شرکت پیمانکاری.
 • تشخیص علی الراس: مالیات علی الراس توسط قراین و ضرایب مالیاتی مشخص می شود.
 • حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری.
 • مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری باید در طول دوره پیمانکاری ثبت شود.
 • درآمدهایی که به آن مالیات تعلق می گیرد باید در آخر سال مالی در دفتر ثبت شود.

نحوه محاسبه مالیات پیمانکاری


مالیات مؤسسات پیمانکاری

بعد از پرداخت هایی که کارفرما به پیمانکار انجام میدهد مالیات مقطوع به پیمانکار تعلق می گیرد. علاوه بر آن به درآمدهایی که پیمانکار به دست میاورد مالیات تناسبی و تصاعدی تعلق می گیرد.

مالیات شرکت های سهامی

شرکت های سهامی پیمانکاری که به درآمدهای آن مالیات علی الراس تعلق میگیرد براساس موارد ذیل است:

 • سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق می گیرد.
 • سه و نیم در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق می گیرد می باشد.
 • پانزده درصد مالیات از سودی که به صاحب سهام با نام اختصاص یافته است.
 • بیست و پنج درصد مالیات سود اختصاص یافته به اندوخته.
Calculation of contract tax


مالیات شرکت های غیر سهامی

مالیات هایی که به شرکت های غیرسهامی تعلق می گیرد و علی الراس هستند شامل موارد ذیل است:

 • سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق می گیرد.
 • سه و نیم در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق می گیرد.
 • بعد از کم شدن سه درصد سهم شهرداری براساس ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مالیات سهم هریک از شرکا براساس سهمی که دارند از کل درآمد حساب می شود.

مالیات پیمانکاری


مالیات مؤسسه انفرادی

-شرکت هایی که بصورت انفرادی پیمانکاری انجام میدهند، مالیات با نرخ تصاعدی براساس ماده 134 قانون مالیات مستقیم حساب میشود. شخص حقیقی که در آمد وی از پیمانکاری است، از بخشودگی مالیاتی ماده 134 قانون مالیات مستقیم استفاده می کند.
وکیل


قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها )

در ابتدا مقاله شرح داده شد که شرکتهای پیمانکاری شخصیت حقوقی دارند و قانونگذار در فصل پنج از قانون مالیات های مستقیم چگونگی دریافت مالیات را از شرکتها توضیح داده است. به طور خلاصه نکات مهم از این قوانین بیان می شود. ماده صد و پنج قانون مالیات مستقیم، کلیه شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها که زمینه فعالیتشان در ایران یا خارج می باشد و درآمد دارند، بعد از اینکه خسارت ها و هزینه های کاری را از درآمد خود کسر کردند، موظف به پرداخت 25 درصد مالیات از درآمد هستند.


محاسبه مالیات

تشخیص مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها)

ماده صد و هفت قانون مالیات مستقیم:

در این ماده در مورد نحوه تشخیص مالیات شخص حقوقی شرح داده شده است.

- دوازده درصد از درآمد دریافت سالانه پیمانکاری در عملیات پیمانکاری ذیل:

 • عملیات ساختمانی
 • تاسیسات فنی تهیه و نصب
 • حمل و نقل
 • نقشه برداری نقشه کشی
 • نظارت و محاسبه فنی پروژه
 • آموزش فنی

- بیست تا چهل درصد از درآمد مالیاتی در موارد ذیل :

 • واگذار کردن امتیاز از ایران
 • واگذاری فیلم سینمایی از بها و حق نمایش فیلم

-ضریب تعیین درآمد در موارد مطرح شده را وزیر اقتصادی و دارایی به هیت وزیران پیشنهاد و تصویب می شود. مودیان مالیاتی در موارد مطرح شده وظیفه دارند که بعد از کم کردن مبالغ مالیاتی که قبلا در یک سال پرداخت کردند در مدت ده روز فرصت دارند مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. اگر در مهلت تعیین شده مالیات را پرداخت نکنند، باید مالیات اصلی و متعلقات را واریز کنند.


مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری شرکت فعال در ایران

در صورتی که شرکت در ایران فعالیت داشته باشد، براساس ماده ماده صد و شش قانون مالیات مستقیم بر اساس موارد ذیل عمل می کند:

در صورتی که عملیات پیمانکاری موارد ذکر شده بند اول ماده صد و هفت این ماده را پیمانکار ایرانی انجام دهد، کارفرما در پرداخت هایی که به پیمانکار انجام میدهد، موظف به کم کردن دو و نیم درصد از پرداخت ها برای مالیات علی الحساب است.

کارفرما 30 روز فرصت دارد که از زمانی که پرداخت به پیمانکار را انجام میدهد مالیات را به حساب دارایی واریز نماید. اگر در عملیات های موارد بند اول این ماده کارفرما شهرداری یا شرکت یا دستگاه دولتی باشد، قراردادهایی که خرید داخلی یا خارجی را برای خرید لوازم و تجهیزات پیمانکاری استفاده می شود، مشمول مالیات نمی شود. در صورتی که پیمانکار خارجی در عملیات پیمانکاری موارد بند یک ماده صد و هفت این قانون فعالیت را به پیمانکار جز ایرانی بسپارد، براساس مبلغ لوازم و تجهیزات از مبالغ که پیمانکار کل دریافت میکند مشمول مالیات نمی شود.

تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری

بند اول ماده صد و هفت قانون مالیات مستقیم که مربوط به سال 1382 و بعد آن است براساس مقررات ماده صد و شش قانون مالیات مستقیم عمل می شود. این حکم برای فعالیت های پیمانکاری موضوع ماده 107 قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو اعمال نمی شود.


نحوه محاسبه مالیات پیمانکاری

تحلیل انواع مالیات در قراردادهای پیمانکاری: راهنمایی جامع

مالیات در قراردادهای پیمانکاری:

مالیات‌ها نقش مهمی در قراردادهای پیمانکاری ایفا می‌کنند. دو نوع مالیات اصلی در این قراردادها وجود دارد که در ادامه به تفصیل شرح داده می‌شوند:

مالیات مقطوع پیمانکاری:

این نوع مالیات به دو بخش "قطعی" و "پیش‌پرداخت" تقسیم می‌شود و در قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی کاربرد دارد. نکات کلیدی آن عبارتند از:
شرایط تعلق: مبلغ قرارداد باید بیش از 10 میلیون ریال باشد.

نرخ: 4% قطعی و 5% پیش‌پرداخت

مشمولین: شرکت‌های ساختمانی، تأسیسات فنی، حمل‌ونقل و ... با نرخ 5.5%
معافیت: در صورت واگذاری پروژه به پیمانکار دیگر، معاف می‌شود.
مالیات پیمانکاران خارجی: 4% توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

مالیات بر درآمد پیمانکاری:

در این نوع مالیات، بر اساس درآمد حاصل از قرارداد پیمانکاری، مالیات محاسبه و پرداخت می‌شود.

نتیجه‌گیری:

مالیات‌ها در قراردادهای پیمانکاری بر اساس نوع قرارداد و میزان درآمد، به دو دسته کلی مالیات مقطوع و مالیات بر درآمد تقسیم می‌شوند. آگاهی از قوانین و نرخ‌های مربوط به این مالیات‌ها برای پیمانکاران و کارفرمایان ضروری است تا از بروز مشکلات و ضرر و زیان‌های مالی در آینده جلوگیری شود.



وکیل مالیات پیمانکاری


وکیل وصول مطالبات پیمانکاری

پیمانکاران محترم که در قراردادهای پیمانکاری موفق به وصول مطالبات نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود از مشاوره وکیل متخصص وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوند. برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری و محاسبه مالیات پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی آساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شما باشیم

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید